Menettely : 2011/0432(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0288/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0288/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2012 - 14.6
CRE 25/10/2012 - 14.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0394

MIETINTÖ     *
PDF 289kWORD 567k
10.10.2012
PE 492.575v03-00 A7-0288/2012

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta

(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Edit Bauer

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta

(COM(2011)0881) – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0881),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 23 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7–0017/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0288/2012),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklan mukaan jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot sekä unionin edustustot kolmansissa maissa ovat yhteistoiminnassa ja edistävät sitä, että unionin kansalaisten oikeus saada suojelua kolmannen maan alueella pannaan täytäntöön.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Tehokas yhteistyö ja yhteensovittaminen on välttämätöntä, kun edustusta vailla olevat kansalaiset tarvitsevat suojelua kolmansissa maissa. Kolmannessa maassa läsnä olevan avustavan jäsenvaltion ja kansalaisen kotijäsenvaltion on mahdollisesti tehtävä tiivistä yhteistyötä. Paikallinen konsuliyhteistyö voi olla monimutkaisempaa, kun on kyse edustusta vailla olevista kansalaisista, sillä se edellyttää yhteensovittamista viranomaisten kanssa, joilla ei ole edustusta paikan päällä. Olisi laadittava vakaat puitteet, joilla täytetään aukko, joka on seurausta siitä, ettei kansalaisen omalla jäsenvaltiolla ole maassa suurlähetystöä tai konsulaattia.

(7) Tehokas yhteistyö ja yhteensovittaminen on välttämätöntä, kun edustusta vailla olevat kansalaiset tarvitsevat suojelua kolmansissa maissa. Kolmannessa maassa läsnä olevan avustavan jäsenvaltion ja unionin edustuston sekä kansalaisen kotijäsenvaltion olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Paikallinen konsuliyhteistyö voi olla monimutkaisempaa, kun on kyse edustusta vailla olevista kansalaisista, sillä se edellyttää yhteensovittamista viranomaisten kanssa, joilla ei ole edustusta paikan päällä. Olisi laadittava vakaat puitteet, joilla korjataan puute, joka on seurausta siitä, ettei kansalaisen omalla jäsenvaltiolla ole maassa suurlähetystöä tai konsulaattia. Paikallisessa konsuliyhteistyössä olisi otettava edustusta vailla olevat kansalaiset asianmukaisesti huomioon, esimerkiksi keräämällä jäsenvaltioiden lähimpien alueellisten suurlähetystöjen ja konsulaattien yhteystietoja.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Komission olisi laadittava käytännön ohjeet konsulisuojan parantamiseksi ja helpottamiseksi ja erityisen huomion kiinnittämiseksi edustusta vailla olevien kansalaisten tilanteeseen.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset ovat edustusta vailla, jos jäsenvaltiolla, jonka kansalaisia he ovat, ei ole käytettävissä olevaa suurlähetystöä tai konsulaattia kolmannessa maassa. Käytettävissä olemisen käsitettä olisi tulkittava siten, että kansalaisten suojelu turvataan.

(8) Unionin kansalaiset ovat edustusta vailla, jos jäsenvaltiolla, jonka kansalaisia he ovat, ei ole käytettävissä olevaa suurlähetystöä tai konsulaattia kolmannessa maassa tai jos suurlähetystön tai konsulaatin puoleen kääntyminen aiheuttaisi tietyn jäsenvaltion kansalaiselle hätätilanteessa tarpeetonta ajan tai rahavarojen käyttöä. Käytettävissä olemisen käsitettä olisi tulkittava siten, että kansalaisten suojelu turvataan.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa tunnustetun yksityis- ja perhe‑elämän kunnioittamista koskevan oikeuden mukaisesti apua antavan jäsenvaltion olisi annettava suojelua unionin kansalaisten kolmansista maista oleville perheenjäsenille samoin edellytyksin kuin omien kansalaistensa kolmansista maista oleville perheenjäsenille. Perheenjäseniä määriteltäessä olisi otettava huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 2 ja 3 artikla. Jäsenvaltiot eivät ehkä pysty tarjoamaan kaikentyyppistä konsulisuojaa kolmannen maan kansalaisia oleville perheenjäsenille, eivät varsinkaan tilapäisiä matkustusasiakirjoja. Perusoikeuskirjan 24 artiklan mukaisesti lapsen etu olisi otettava ensisijaisesti huomioon, kuten 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa säädetään.

(9) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa tunnustetun yksityis- ja perhe‑elämän kunnioittamista koskevan oikeuden mukaisesti apua antavan jäsenvaltion olisi annettava suojelua unionin kansalaisten kolmansista maista oleville perheenjäsenille, kuten määritetään Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY, samoin edellytyksin kuin omien kansalaistensa kolmansista maista oleville perheenjäsenille ottaen huomioon, että jäsenvaltiot eivät ehkä pysty tarjoamaan kaikentyyppistä konsulisuojaa, kuten tilapäisiä matkustusasiakirjoja, kolmannen maan kansalaisia oleville perheenjäsenille. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin toteutettava kaikki niiden toimivaltaan kuuluvat toimet kansalaisten perheiden koskemattomuuden turvaamiseksi. Perusoikeuskirjan 24 artiklan mukaisesti lapsen etu olisi otettava ensisijaisesti huomioon, kuten 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa säädetään.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Avustavan jäsenvaltion olisi harkittava suojan tarjoamista myös pakolaisaseman saaneille ja kansalaisuudettomille henkilöille sekä muille henkilöille, joilla ei ole minkään jäsenvaltion kansalaisuutta, mutta jotka oleskelevat jossakin jäsenvaltiossa ja joilla on kyseisen jäsenvaltion antama matkustusasiakirja, ottaen huomioon heidän erityisen tilanteensa.

Perustelu

Pakolaisaseman saaneet ja kansalaisuudettomat henkilöt sekä muut henkilöt, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta, mutta jotka oleskelevat jäsenvaltiossa ja joilla on kyseisen jäsenvaltion antama matkustusasiakirja, eivät voi hyödyntää konsulisuojaa, jos asuinjäsenvaltiolla ei ole edustusta.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Edustusta vailla olevien kansalaisten olisi voitava vapaasti valita, mistä suurlähetystöstä tai konsulaatista he hakevat konsulisuojaa. Jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä vastuunjakoa koskevia järjestelyjä. Tällaisista järjestelyistä olisi kuitenkin tiedotettava avoimesti kansalaisille eivätkä ne saisi vaarantaa tehokasta konsulisuojaa. Kaikista tällaisista järjestelyistä olisi ilmoitettava komissiolle ja ne olisi julkaistava komission erityisellä verkkosivustolla.

(10) Edustusta vailla olevien kansalaisten olisi voitava vapaasti valita, mistä suurlähetystöstä, konsulaatista tai mahdollisuuksien mukaan unionin edustustosta he hakevat konsulisuojaa. Jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä vastuunjakoa koskevia järjestelyjä. Tällaisten järjestelyjen olisi jakauduttava tasapuolisesti ja niissä olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion valmiudet. Tällaisista järjestelyistä olisi kuitenkin tiedotettava avoimesti kansalaisille eivätkä ne saisi vaarantaa tehokasta konsulisuojaa. Kaikista tällaisista järjestelyistä olisi ilmoitettava komissiolle ja ne olisi julkaistava komission erityisellä verkkosivustolla sekä jäsenvaltioiden ja neuvoston asiaa koskevilla verkkosivustoilla.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jos hakijat todistavat olevansa unionin kansalaisia, heille olisi annettava suojelua. Konsulisuojaa tarvitsevilla edustusta vailla olevilla kansalaisilla ei mahdollisesti ole enää hallussaan henkilöasiakirjojaan. Perustavaa laatua oleva asema unionin kansalaisena annetaan suoraan unionin lainsäädännössä ja henkilöasiakirjoilla on ainoastaan toteava arvo. Jos hakijat eivät pysty esittämään henkilöasiakirjoja, heidän olisi sen vuoksi pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä muulla tavoin, tarvittaessa tarkistamalla asia sen jäsenvaltion viranomaisilta, jonka kansalaisia he väittävät olevansa.

(12) Jos hakijat todistavat olevansa unionin kansalaisia, heille olisi annettava suojelua. Konsulisuojaa tarvitsevilla edustusta vailla olevilla kansalaisilla ei mahdollisesti ole enää hallussaan henkilöasiakirjojaan. Perustavaa laatua oleva asema unionin kansalaisena annetaan suoraan unionin lainsäädännössä ja henkilöasiakirjoilla on ainoastaan toteava arvo. Jos hakijat eivät pysty esittämään henkilöasiakirjoja, heidän olisi sen vuoksi pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä muulla tavoin, tarvittaessa tarkistamalla asia sen jäsenvaltion viranomaisilta, jonka kansalaisia he väittävät olevansa. Avustavan suurlähetystön tai konsulaatin olisi tarjottava edustusta vailla oleville kansalaisille tarvittavat keinot henkilöllisyytensä todistamiseksi.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tarvittavien yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteiden selventämiseksi yhteistyön ja yhteensovittamisen ala olisi täsmennettävä. Edustusta vailla oleville kansalaisille annettavaan konsulisuojaan sisältyy avustaminen useissa tavanomaisissa tilanteissa, kuten pidätys tai vangitseminen, vakava onnettomuus tai vakava sairaus ja kuolema sekä hädänalaiseen asemaan joutuneiden avustaminen ja kotiuttaminen ja tilapäisten matkustusasiakirjojen myöntäminen. Koska tarvittava suojelu riippuu aina tapauksesta, konsulisuojaa ei pitäisi rajoittaa niihin tilanteisiin, jotka on erityisesti mainittu tässä direktiivissä.

(14) Tarvittavien yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteiden selventämiseksi yhteistyön ja yhteensovittamisen ala olisi täsmennettävä. Edustusta vailla oleville kansalaisille annettavaan konsulisuojaan sisältyy avustaminen useissa tavanomaisissa tilanteissa, kuten pidätys tai vangitseminen, vakava onnettomuus tai vakava sairaus ja kuolema sekä hädänalaiseen asemaan joutuneiden avustaminen ja kotiuttaminen ja tilapäisten matkustusasiakirjojen myöntäminen, sekä kriisitilanteissa. Koska tarvittava suojelu riippuu aina tapauksesta, konsulisuojaa ei pitäisi rajoittaa niihin tilanteisiin, jotka on erityisesti mainittu tässä direktiivissä.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Tarjottaessa konsulisuojaa pidätyksen tai vangitsemisen ollessa kyseessä erityistilanteet olisi otettava huomioon erityisesti silloin, kun pidätetään tai vangitaan ihmiskaupan uhreja sellaisten rikosten tekemisestä, jotka ovat suoraa seurausta ihmiskaupasta. Edustusta vailla olevat kansalaiset voivat mahdollisesti olla haavoittuvammassa tilanteessa, koska heillä ei ole suoraa edustusta.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Ennakkoedellytys jäsenvaltioiden konsuliviranomaisten väliselle tehokkaalle yhteensovittamiselle ja yhteistyölle on se, että vahvistetaan, millaista apua tietyissä tilanteissa tarjotaan. Avustusmuodoissa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden yhteiset käytännöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 23 artiklan soveltamista, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan suojelua samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen.

(15) Ennakkoedellytys jäsenvaltioiden konsuliviranomaisten väliselle tehokkaalle yhteensovittamiselle ja yhteistyölle on se, että vahvistetaan, millaista apua tietyissä tilanteissa tarjotaan. Avustusmuodoissa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden yhteiset käytännöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 23 artiklan soveltamista, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan suojelua samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen. Olisi varmistettava, että kielimuurista ei aiheudu haittaa ja että edustusta vailla oleville kansalaisille tarjotaan tulkkausta tai muuta tarvittavaa apua.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi harkittava sellaisen konsulisuojaa koskevan erityisrahaston perustamista, josta avustavan jäsenvaltion suurlähetystö tai konsulaatti voisi maksaa ennakkoon edustusta vailla olevan kansalaisen avustamisesta johtuvat kulut ja johon avustusta saaneen edustusta vailla olevan kansalaisen jäsenvaltion olisi maksettava takaisin ennakkomaksu. Komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laadittava selkeät säännöt, joissa määritetään rahaston asianmukaisen toiminnan edellyttämien rahoituskulujen jakautuminen.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Paikan päällä ja kriisitilanteissa suoritettavan yhteensovittamisen osalta olisi selvennettävä toimivaltuuksia ja tehtäviä, jotta varmistetaan edustusta vailla olevista kansalaisista huolehtiminen. Paikallisessa konsuliyhteistyössä olisi otettava edustusta vailla olevat kansalaiset asianmukaisesti huomioon, esimerkiksi keräämällä jäsenvaltioiden lähimpien alueellisten suurlähetystöjen ja konsulaattien yhteystietoja.

(20) Kriisitilanteissa suoritettavan yhteensovittamisen osalta olisi selvennettävä toimivaltuuksia ja tehtäviä, jotta varmistetaan edustusta vailla olevista kansalaisista huolehtiminen. Kriisitilanteissa unionin edustustojen olisi varmistettava tarvittava yhteensovittaminen jäsenvaltioiden välillä. Tämän tehtävän täyttämiseksi Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) olisi annettava tarpeelliset taloudelliset resurssit, myös jäsenvaltioiden konsulihenkilökunnan koulutusta varten.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Kriisitilanteessa riittävä valmistelutyö ja selvä vastuunjako ovat erittäin tärkeitä. Sen vuoksi kriisitilanteiden valmiussuunnittelussa olisi otettava täysimääräisesti huomioon edustusta vailla olevat kansalaiset, ja kansalliset valmiussuunnitelmat olisi sovitettava yhteen. Johtavan valtion käsitteen kehittämistä olisi jatkettava tässä yhteydessä.

(21) Kriisitilanteessa riittävä valmistelutyö ja selvä vastuunjako ovat erittäin tärkeitä. Sen vuoksi kriisitilanteiden valmiussuunnittelussa olisi otettava täysimääräisesti huomioon edustusta vailla olevat kansalaiset, ja EUH:n olisi sovitettava yhteen kansalliset valmiussuunnitelmat.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) EUH:n olisi järjestettävä konsulihenkilökunnalle koulutusta kansalaisten, myös edustusta vailla olevien kansalaisten, avustamisen helpottamiseksi osana kriisitilanteisiin valmistautumista.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Konsulihenkilöstölle olisi järjestettävä koulutusta, jotta parannetaan yhteistyötä ja lisätään heidän tietämystään kansalaisilla perussopimusten ja tämän direktiivin mukaisesti olevista oikeuksista.

Perustelu

On tärkeää, että konsulihenkilöstö on tietoinen apua hakevien muiden jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksista.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Kolmansissa maissa unionia edustavat unionin edustustot, jotka yhdessä jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen kanssa edistävät unionin kansalaisilla konsulisuojaan olevan oikeuden toteutumista, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklassa todetaan. Konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat tarjota konsulisuojan toisen jäsenvaltion puolesta, jollei kyseinen kolmas maa vastusta sitä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet kolmansien maiden suhteen sen varmistamiseksi, että konsulisuoja voidaan tarjota toisten jäsenvaltioiden puolesta.

(23) Kolmansissa maissa unionia edustavat unionin edustustot, jotka yhdessä jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen kanssa edistävät unionin kansalaisilla konsulisuojaan olevan oikeuden toteutumista, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklassa todetaan. Unionin edustustojen olisi varmistettava tarvittava yhteensovittaminen jäsenvaltioiden kesken, ja niille voidaan tarvittaessa antaa konsulitehtäviä. EUH:lle olisi myönnettävä tämän tehtävän hoitamiseen tarvittavat varat.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa suotuisampiin kansallisiin säännöksiin, jos ne ovat sopusoinnussa tämän direktiivin kanssa.

(25) Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa suotuisampiin kansallisiin säännöksiin, jos ne ovat sopusoinnussa tämän direktiivin kanssa. Tällä direktiivillä ei pitäisi säätää jäsenvaltioiden velvoitteista antaa edustusta vailla oleville kansalaisille apua, jota ei anneta niiden omille kansalaisille.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa edustusta vailla olevien jäsenvaltioiden velvollisuuteen ja/tai oikeuteen avustaa kansalaisiaan suoraan, kun se on välttämätöntä ja/tai toivottavaa. Edustusta vailla olevien jäsenvaltioiden olisi annettava jatkuvaa tukea jäsenvaltioille, jotka tarjoavat konsuliapua niiden kansalaisille.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että jäsenvaltioilla on oma tehtävänsä kansalaistensa avustamisessa myös maissa, joissa ne eivät ole edustettuina.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b) Tämän direktiivin nopean ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että komissiolle olisi siirrettävä valta muuttaa liitteitä, jotka koostuvat lomakkeista, joita ehkä tarvitsee aika ajoin päivittää. Tämä pannaan täytäntöön uusilla 18 a ja 18 b artiklalla.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Perusoikeuskirjan sisältämän syrjintäkiellon mukaisesti jäsenvaltioiden olisi pantava tämän direktiivin säännökset täytäntöön ilman tämän direktiivin edunsaajien välistä syrjintää minkään syyn perusteella, esimerkiksi sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella,

(27) Perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan sisältämän syrjintäkiellon mukaisesti jäsenvaltioiden, unionin edustustojen ja tarvittaessa EUH:n olisi aina pantava tämän direktiivin säännökset täytäntöön ilman tämän direktiivin edunsaajien välistä syrjintää minkään syyn perusteella, esimerkiksi sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella,

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava omia kansalaisiaan rekisteröitymään ulkoministeriönsä verkkosivustolle ennen matkoja kolmansiin maihin, jotta heidän auttamistaan voidaan helpottaa tarvittaessa etenkin kriisitilanteissa.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Komission olisi harkittava jatkuvasti toimivan neuvontapuhelimen perustamista, jotta tiedot olisivat helposti sellaisten kansalaisten saatavilla, jotka etsivät konsulisuojaa hätätapauksessa.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään tarpeellisista yhteistyö- ja yhteensovittamistoimenpiteistä, joilla helpotetaan unionin kansalaisten mahdollisuutta käyttää oikeuttaan saada toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta suojelua sellaisen kolmannen maan alueella, jossa sillä jäsenvaltiolla, jonka kansalaisia he itse ovat, ei ole edustusta, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

Tässä direktiivissä säädetään tarpeellisista yhteistyö- ja yhteensovittamistoimenpiteistä, joilla helpotetaan unionin kansalaisten toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta saamaa suojelua sellaisen kolmannen maan alueella, jossa sillä jäsenvaltiolla, jonka kansalaisia he itse ovat, ei ole edustusta, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset. Unionin edustustoille voidaan myös mahdollisuuksien mukaan antaa konsulitehtäviä edustusta vailla olevien kansalaisten palvelemiseksi.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikilla kansalaisilla, joilla on Euroopan unionin sellaisen jäsenvaltion kansalaisuus, jolla ei ole kolmannessa maassa edustajana diplomaatti- tai konsuliviranomaista, jäljempänä 'edustusta vailla olevat kansalaiset', on oikeus saada toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta suojelua samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

1. Toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaiset ja unionin edustusto suojelevat kaikkia kansalaisia, joilla on Euroopan unionin sellaisen jäsenvaltion kansalaisuus, jolla ei ole kolmannessa maassa edustajana diplomaatti- tai konsuliviranomaista, jäljempänä 'edustusta vailla olevat kansalaiset', samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omia kansalaisia.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edustusta vailla olevien kansalaisten perheenjäsenet, jotka eivät ole unionin kansalaisia, ovat oikeutettuja konsulisuojaan samoin edellytyksin kuin avustavan jäsenvaltion omien kansalaisten sellaiset perheenjäsenet, jotka eivät ole kansalaisia.

3. Edustusta vailla olevien kansalaisten perheenjäsenet, jotka eivät ole unionin kansalaisia, ovat oikeutettuja konsulisuojaan tai unionin edustuston antamaan konsulisuojaan samoin edellytyksin kuin kotijäsenvaltion omien kansalaisten perheenjäsenet.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kunniakonsulien katsotaan vastaavan käytettävissä olevia suurlähetystöjä tai konsulaatteja toimivaltansa rajoissa kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

3. Kunniakonsulien katsotaan vastaavan käytettävissä olevia suurlähetystöjä tai konsulaatteja siinä määrin kuin niillä on asiassa toimivaltaa kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edustusta vailla olevat kansalaiset voivat valita, minkä jäsenvaltion suurlähetystöstä tai konsulaatista he hakevat konsulisuojaa.

1. Edustusta vailla olevat kansalaiset voivat valita, minkä jäsenvaltion suurlähetystöstä tai konsulaatista he hakevat konsulisuojaa. He voivat tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan hakea apua myös unionin edustustosta. Jäsenvaltioiden on ulkoministeriöidensä verkkosivustoilla annettava tietoa edustusta vailla olevissa kolmansissa maissa olevien kansalaistensa oikeudesta saada toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta tämän direktiivin mukaista konsulisuojaa ja tietoa sen ehdoista.

Perustelu

On korostettava unionin edustustojen asemaa.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi edustaa toista jäsenvaltiota pysyvästi, ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt tai konsulaatit kolmannessa maassa voivat sopia vastuunjakoa koskevista järjestelyistä edellyttäen, että pyyntöjen tehokas käsittely taataan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle tällaisista järjestelyistä, jotta ne voidaan julkaista komission erityisellä verkkosivustolla.

2. Konsulisuojan tarjoamiseksi edustusta vailla oleville kansalaisille ja pyyntöjen tehokkaan käsittelyn takaamiseksi jäsenvaltioiden ja mahdollisuuksien mukaan unionin edustustot voivat tehdä paikallisia järjestelyjä vastuun jakamisesta ja tietojen vaihdosta. Paikallisviranomaisille ilmoittamisen jälkeen näistä paikallisista järjestelyistä on raportoitava komissiolle ja EUH:lle ja ne on julkaistava komission verkkosivustolla ja kyseisten jäsenvaltioiden asiaa koskevilla verkkosivustoilla. Näiden järjestelyjen on oltava täysin tämän direktiivin säännösten mukaisia.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos unionin kansalainen ei pysty esittämään voimassaolevaa passia tai henkilökorttia, kansallisuus on mahdollista todistaa muulla tavoin, tarvittaessa tarkistamalla asia sen jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta, jonka kansalainen pyynnön esittäjä väittää olevansa.

2. Jos unionin kansalainen ei pysty esittämään voimassaolevaa passia tai henkilökorttia, kansallisuus on mahdollista todistaa muulla tavoin, tarvittaessa tarkistamalla asia sen jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta, jonka kansalainen pyynnön esittäjä väittää olevansa. Avustavan suurlähetystön tai konsulaatin on tarjottava edustusta vailla oleville kansalaisille tarvittavat keinot henkilöllisyytensä todistamiseksi.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

2 LUKU ja 5 a artikla

Komission teksti

Tarkistus

 

2 LUKU

 

Paikallista konsulisuojaa koskeva yhteistyö ja sen yhteensovittaminen

 

5 a artikla

 

Yleisperiaate

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliviranomaisten on tehtävä keskenään ja unionin kanssa tiivistä yhteistyötä ja harjoitettava yhteensovittamista sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat suojelua samoin edellytyksin kuin omat kansalaiset. Kun konsulaatti tai suurlähetystö avustaa edustusta vailla olevaa kansalaista, sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, alueesta vastaavaan lähimpään konsulaattiin tai suurlähetystöön tai ulkoministeriöön on otettava yhteyttä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asianomaiset ulkoministeriön yhteyshenkilöt Euroopan ulkosuhdehallinnolle, joka päivittää yhteyshenkilöitä suojatulla verkkosivustollaan.

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliviranomaisten on tehtävä keskenään ja unionin kanssa tiivistä yhteistyötä ja harjoitettava yhteensovittamista sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat suojelua samoin edellytyksin kuin omat kansalaiset. Unionin edustustot helpottavat yhteistyötä ja yhteensovittamista jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden ja unionin välillä sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat suojelua samoin edellytyksin kuin omat kansalaiset. Kun konsulaatti tai suurlähetystö taikka mahdollisuuksien mukaan unionin edustusto avustaa edustusta vailla olevaa kansalaista, sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, alueesta vastaavaan lähimpään konsulaattiin tai suurlähetystöön tai ulkoministeriöön sekä unionin edustustoon on otettava yhteyttä ja sen on tehtävä yhteistyötä toteutettavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asianomaiset ulkoministeriön yhteyshenkilöt Euroopan ulkosuhdehallinnolle, joka päivittää yhteyshenkilöitä suojatulla verkkosivustollaan.

Perustelu

Entinen komission ehdotuksen 7 artikla muutettuna.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun konsulisuojaan sisältyy avustaminen seuraavissa tilanteissa:

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun konsulisuojaan sisältyy avustaminen erityisesti seuraavissa tilanteissa:

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

b) rikoksen uhriksi joutuminen;

b) rikoksen uhriksi joutuminen tai vaara joutua rikoksen uhriksi;

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämä konsulisuoja koskee myös kaikkia muita tilanteita, joissa edustettu jäsenvaltio tavallisesti antaisi apua omille kansalaisilleen.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun edustusta vailla oleva kansalainen pidätetään tai vangitaan, jäsenvaltioiden suurlähetystöjen tai konsulaattien on, jollei 6 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, erityisesti

1. Kun edustusta vailla oleva kansalainen pidätetään tai muuten vangitaan, jäsenvaltioiden suurlähetystöjen tai konsulaattien on, jollei 6 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, erityisesti

a) autettava kansalaisen pyynnöstä ilmoittamaan asiasta kansalaisen perheenjäsenille tai muille sukulaisille;

a) autettava kansalaisen pyynnöstä ilmoittamaan asiasta kansalaisen perheenjäsenille tai muille sukulaisille;

b) käytävä tapaamassa kansalaista ja valvottava, että kohtelu vankeudessa on vähimmäisvaatimusten mukaista;

b) käytävä tapaamassa kansalaista ja varmistettava, että vankeusolosuhteet ovat vähimmäisvaatimusten mukaisia;

c) annettava kansalaiselle tietoja vangittujen oikeuksista.

c) annettava kansalaiselle tietoja tämän oikeuksista;

 

c a) varmistettava, että kansalaisella on saatavillaan asianmukaista oikeudellista neuvontaa.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Suurlähetystön tai konsulaatin on raportoitava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, kaikista käynneistä tapaamassa kansalaista ja siitä, että se on tarkistanut kohtelun vankeudessa olevan vähimmäisvaatimusten mukaista. Sen on ilmoitettava välittömästi sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, kaikista huonoa kohtelua koskevista valituksista.

3. Suurlähetystön tai konsulaatin on raportoitava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, kaikista käynneistä tapaamassa kansalaista ja siitä, että se on tarkistanut vankeusolosuhteiden olevan vähimmäisvaatimusten mukaisia. Sen on ilmoitettava välittömästi sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, kaikista huonoa kohtelua koskevista valituksista ja huonon kohtelun ehkäisemiseksi toteutetuista toimista ja varmistettava, että vankeusolosuhteet ovat vähimmäisvaatimusten mukaisia.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö, kyseiselle kansalaiselle antamistaan tämän oikeuksia koskevista tiedoista. Sen on toimittava välittäjänä ja avustettava armahdusta tai ennenaikaista vapauttamista koskevien pyyntöjen laadinnassa ja jos kansalainen haluaa pyytää siirtoa. Sen on tarvittaessa toimittava sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, diplomaatti- tai konsuliviranomaisten kautta maksettujen oikeudenkäyntikulujen välittäjänä.

4. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö, kyseiselle kansalaiselle antamistaan tämän oikeuksia koskevista tiedoista. Sen on toimittava välittäjänä ja varmistettava, että kansalaisella on saatavillaan asianmukaista oikeudellista neuvontaa ja avustusta, myös armahdusta tai ennenaikaista vapauttamista koskevien pyyntöjen laadinnassa ja jos kansalainen haluaa pyytää siirtoa. Sen on tarvittaessa toimittava sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, diplomaatti- tai konsuliviranomaisten kautta maksettujen oikeudenkäyntikulujen välittäjänä.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun edustusta vailla oleva kansalainen joutuu rikoksen uhriksi, jäsenvaltioiden suurlähetystöjen tai konsulaattien on, jollei 6 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, erityisesti

1. Kun edustusta vailla oleva kansalainen joutuu rikoksen uhriksi tai on vaarassa joutua rikoksen uhriksi, jäsenvaltioiden suurlähetystöjen tai konsulaattien on, jollei 6 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, erityisesti

a) autettava ilmoittamaan asiasta kansalaisen perheenjäsenille tai muille sukulaisille, jos kansalainen niin toivoo;

a) autettava ilmoittamaan asiasta kansalaisen perheenjäsenille tai muille sukulaisille, jos kansalainen niin toivoo;

b) annettava kansalaiselle tietoja ja/tai apua oikeudellisissa kysymyksissä ja terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

b) annettava kansalaiselle tietoja ja/tai apua terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä;

 

b a) annettava kansalaiselle tietoja tämän oikeuksista ja asianmukaista oikeudellista avustusta ja neuvontaa.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, tapahtumasta, sen vakavuudesta ja annetusta avusta, ja sen on oltava yhteydessä kansalaisen perheenjäseniin tai muihin sukulaisiin, jos kansalainen on antanut suostumuksensa, kun suostumuksen antaminen on mahdollista.

2. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, tapahtumasta, sen vakavuudesta ja annetusta avusta. Tämän jäsenvaltion on oltava yhteydessä kansalaisen perheenjäseniin tai muihin sukulaisiin, paitsi jos kansalainen on kieltäytynyt antamasta suostumustaan.

Perustelu

Tämä ja seuraava tarkistus esitetään siksi, että konsulihenkilöstön ja kansalaisen perheen välissä saattaa olla kielimuuri. Vaikuttaa aiheellisemmalta, että viestintä perheen kanssa tapahtuu heidän oman jäsenvaltionsa viranomaisten kautta.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, tapahtumasta, sen vakavuudesta ja annetusta avusta, ja sen on asianmukaisissa tapauksissa oltava yhteydessä uhrin perheenjäseniin tai muihin sukulaisiin. Sen on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, jos on tarvetta lääkinnällisistä syistä tapahtuvaan evakuointiin. Lääkinnällisistä syistä tapahtuva evakuointi edellyttää sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, ennakolta antamaa hyväksyntää lukuun ottamatta erittäin kiireellisiä tapauksia.

2. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, tapahtumasta, sen vakavuudesta ja annetusta avusta. Tämän jäsenvaltion on oltava yhteydessä uhrin perheenjäseniin tai muihin sukulaisiin, paitsi jos kansalainen on kieltäytynyt antamasta suostumustaan. Sen on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, jos on tarvetta lääkinnällisistä syistä tapahtuvaan evakuointiin. Lääkinnällisistä syistä tapahtuva evakuointi edellyttää sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, ennakolta antamaa hyväksyntää lukuun ottamatta erittäin kiireellisiä tapauksia.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Paikallinen yhteistyö

 

Paikallisissa yhteistyökokouksissa on vaihdettava säännöllisesti tietoja edustusta vailla olevista kansalaisista ja sellaisista seikoista kuten kansalaisten turvallisuus, vankeusolosuhteet tai konsulipalvelujen saatavuus. Jolleivät ulkoministeriöt keskitetysti toisin sovi, puheenjohtajana toimii paikallisesti tehdyllä päätöksellä jäsenvaltion tai unionin edustuston edustaja. Puheenjohtaja kerää yhteystiedot, erityisesti edustusta vailla olevien jäsenvaltioiden yhteystiedot, ja päivittää niitä säännöllisesti, sekä toimittaa ne paikallisille suurlähetystöille ja konsulaateille ja unionin edustustolle.

Perustelu

Tämä artikla on sama kuin direktiiviehdotuksen 14 artikla, vain eri järjestyksessä.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

3 LUKU ja 12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 LUKU

Poistetaan.

Rahoitusmenettelyt

 

12 artikla

 

Yleiset säännöt

 

Kun edustusta vailla oleva kansalainen pyytää avustusta ennakkomaksun tai kotiuttamisen muodossa, sovelletaan seuraavaa menettelyä, jollei 6 artiklan 1 kohdasta muuta johdu:

 

a) edustusta vailla oleva kansalainen sitoutuu liitteessä 1 vahvistettua lomaketta käyttäen maksamaan sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen hän on, takaisin ennakkomaksun tai aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan ja lisäksi tarvittaessa konsulimaksut;

 

b) avustavan suurlähetystön tai konsulaatin pyynnöstä sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, on viipymättä annettava tarvittavat pyyntöä koskevat tiedot ja täsmennettävä, sovelletaanko konsulimaksua;

 

c) avustavan suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, kaikista ennakkomaksua tai kotiuttamista koskevista pyynnöistä, jotka se on käsitellyt;

 

d) avustavan suurlähetystön tai konsulaatin liitteessä I vahvistetussa muodossa esittämästä kirjallisesta pyynnöstä sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, on korvattava kokonaisuudessaan ennakkomaksu tai aiheutuneet kulut.

 

Perustelu

Tämä artikla korvataan samanlaisella 16 a artiklalla, joka on vain eri järjestyksessä. Poistetaan 3 luku.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

Poistetaan.

Yksinkertaistettu menettely kriisitilanteissa

 

1. Kriisitilanteissa avustavan suurlähetystön tai konsulaatin on sovitettava yhteen kaikki evakuointitoimet tai muu tarpeellinen tuki, jota edustusta vailla olevalla kansalaiselle annetaan, sen jäsenvaltion kanssa, jonka kansalainen kyseinen henkilö on.

 

Avustavan jäsenvaltion on esitettävä tällaisesta evakuoinnista tai tuesta aiheutuneita kustannuksia koskevat mahdolliset korvauspyynnöt sen jäsenvaltion ulkoministeriölle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on. Avustava jäsenvaltio voi pyytää korvausta, vaikka edustusta vailla oleva kansalainen ei olisi allekirjoittanut takaisinmaksusitoumusta 12 artiklan a alakohdan mukaisesti.

 

Tällä kohdalla ei estetä sitä jäsenvaltiota, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, vaatimasta takaisinmaksua kansallisten sääntöjen perusteella.

 

2. Suurissa kriisitilanteissa sen jäsenvaltion, jonka kansalainen evakuoitu henkilö on, on korvattava evakuointikustannukset määräsuhteessa siten, että kokonaiskustannukset jaetaan avustettujen henkilöiden lukumäärällä, jos avustava jäsenvaltio sitä vaatii.

 

3. Jos kustannuksia ei ole mahdollista laskea, avustava jäsenvaltio voi vaatia korvausta liitteessä 2 eri tukimuodoille vahvistettujen kiinteiden korvausmäärien perusteella.

 

4. Jos avustava jäsenvaltio on saanut avustuksen tarjoamiseen taloudellista tukea EU:n pelastuspalvelumekanismista, sen jäsenvaltion, jonka kansalainen avustettu henkilö on, maksama osuus määritetään sen jälkeen, kun summasta on vähennetty unionin osuus.

 

5. Korvauspyynnöissä on käytettävä liitteessä 2 vahvistettuja yhteisiä lomakemalleja.

 

Perustelu

Tämä artikla korvataan uudella 16 b artiklalla.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

4 LUKU – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Paikallinen yhteistyö ja yhteistyö kriisitilanteissa sekä yhteensovittaminen

Yhteistyö kriisitilanteissa sekä yhteensovittaminen

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

Poistetaan.

Paikallinen yhteistyö

 

Paikallisissa yhteistyökokouksissa on vaihdettava säännöllisesti tietoja edustusta vailla olevista kansalaisista ja sellaisista seikoista kuten kansalaisten turvallisuus, vankilaolosuhteet tai konsulipalvelujen saatavuus. Jolleivät ulkoministeriöt keskitetysti toisin sovi, puheenjohtajana toimii paikallisesti tehdyllä päätöksellä jäsenvaltion edustaja tai unionin edustusto. Puheenjohtaja kerää yhteystiedot, erityisesti edustusta vailla olevien jäsenvaltioiden yhteystiedot, ja päivittää niitä säännöllisesti, sekä toimittaa ne paikallisille suurlähetystöille ja konsulaateille ja unionin edustustolle.

 

Perustelu

Katso tarkistuksen 24 perustelu.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Perinpohjaisen valmiuden varmistamiseksi paikallisessa valmiussuunnittelussa on huomioitava edustusta vailla olevat kansalaiset. Kolmansissa maissa edustettuina olevien jäsenvaltioiden on sovitettava valmiussuunnitelmat yhteen keskenään ja unionin edustuston kanssa. Niiden on sovittava keskenään tehtävänjaosta sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat apua kriisitilanteissa, nimettävä edustajat kokoontumispaikkoja varten ja ilmoitettava edustusta vailla oleville kansalaisille kriisivalmiusjärjestelyistä samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen.

1. Unionin edustustot sovittavat yhteen valmiussuunnittelun jäsenvaltioiden välillä perinpohjaisen valmiuden varmistamiseksi, mukaan lukien tehtävänjako sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat apua kriisitilanteissa, edustajien nimeäminen kokoontumispaikkoja varten ja edustusta vailla oleville kansalaisille samoin edellytyksin kuin omille kansalaisille annettavat tiedot kriisivalmiusjärjestelyistä.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden ja unionin on tehtävä kriisitilanteissa tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevia kansalaisia avustetaan tehokkaasti. Jäsenvaltioiden ja unionin on ilmoitettava toisilleen käytettävissä olevista evakuointivalmiuksista hyvissä ajoin. Pyynnöstä jäsenvaltiot voivat saada tukea olemassa olevilta unionin tason pelastusyksiköiltä, joissa on mukana konsuliasiantuntijoita erityisesti edustusta vailla olevista jäsenvaltioista.

2. Jäsenvaltioiden ja EUH:n on tehtävä kriisitilanteissa tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevia kansalaisia avustetaan tehokkaasti. Unionin edustusto sovittaa yhteen käytettävissä olevia evakuointivalmiuksia koskevien tietojen vaihdon hyvissä ajoin, koordinoi varsinaista evakuointia ja tarvittaessa avustaa evakuoinnissa mahdollisesti sellaisten olemassa olevien unionin tason pelastusyksiköiden tuella, joissa on mukana konsuliasiantuntijoita erityisesti edustusta vailla olevista jäsenvaltioista.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Johtava valtio

Yhteensovittaminen kriisivalmiuden ja kriisitilanteiden osalta

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä direktiivissä johtavalla valtiolla (johtavilla valtioilla) tarkoitetaan yhtä tai useampaa kolmannessa maassa edustettuna olevaa jäsenvaltiota, joka (jotka) vastaa(vat) avustustoimien yhteensovittamisesta ja johtamisesta kriisivalmiuden ja kriisitilanteiden osalta; tähän sisältyy edustusta vailla oleviin kansalaisiin liittyviä erityistehtäviä.

1. Unionin edustustot vastaavat avustustoimien yhteensovittamisesta ja tarjoamisesta kriisivalmiuden ja kriisitilanteiden osalta; tähän sisältyy edustusta vailla oleviin kansalaisiin liittyviä erityistehtäviä.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltio nimitetään johtavaksi valtioksi tietyssä kolmannessa maassa, jos se on ilmoittanut aikomuksestaan olemassa olevan suojatun viestintäverkoston kautta ja jollei toinen jäsenvaltio esitä vastalauseita 30 päivän kuluessa tai ehdotettu johtava valtio luovu tehtävästä suojatun viestintäverkoston kautta. Jos useampi kuin yksi jäsenvaltio haluaa yhdessä hoitaa johtavan valtion tehtävät, niiden on ilmoitettava yhdessä aikomuksestaan suojatun viestintäverkoston kautta. Kriisitilanteessa yksi tai useampi jäsenvaltio voi ottaa kyseisen tehtävän hoitaakseen välittömästi ja ilmoittaa siitä 24 tunnin kuluessa. Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tarjouksesta, mutta niiden kansalaiset ja muut mahdolliset edunsaajat ovat 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti edelleen oikeutettuja johtavan valtion apuun. Jos johtavaa valtiota ei ole, paikan päällä edustettuina olevien jäsenvaltioiden on sovittava siitä, mikä jäsenvaltio vastaa edustusta vailla olevien kansalaisten avustamisen yhteensovittamisesta.

Poistetaan.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kriiseihin valmistautumiseksi johtavan valtion on varmistettava, että edustusta vailla olevat kansalaiset on asianmukaisella tavalla otettu huomioon suurlähetystöjen ja konsulaattien valmiussuunnittelussa, että valmiussuunnitelmat ovat yhdenmukaisia ja että suurlähetystöille ja konsulaateille sekä unionin edustustoille ilmoitetaan asianmukaisesti tällaisista järjestelyistä.

3. Kriiseihin valmistautumiseksi unionin edustusto varmistaa, että edustusta vailla olevat kansalaiset on asianmukaisella tavalla otettu huomioon suurlähetystöjen ja konsulaattien valmiussuunnittelussa, että valmiussuunnitelmat ovat yhdenmukaisia ja että suurlähetystöille ja konsulaateille ilmoitetaan asianmukaisesti tällaisista järjestelyistä.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kriisitilanteessa johtava valtio tai avustamistoimien yhteensovittamisesta vastaava jäsenvaltio vastaa edustusta vailla oleville kansalaisille tarjottavan avun ja kokoamistoimintojen yhteensovittamisesta ja johtamisesta ja tarvittaessa varmistaa evakuoinnin turvalliseen paikkaan muiden asianosaisten jäsenvaltioiden tuella. Sen on myös tarjottava edustusta vailla oleville jäsenvaltioille yhteyspiste, jonka kautta ne voivat saada tietoja kansalaisistaan ja sovittaa yhteen tarvittavat avustustoimet. Johtava valtio tai edustusta vailla olevia kansalaisia koskevien avustustoimien yhteensovittamisesta vastaava jäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää tukea muista välineistä kuten EU:n pelastuspalvelumekanismista ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kriisinhallintarakenteista. Jäsenvaltioiden on annettava johtavalle valtiolle tai avustustoimien yhteensovittamisesta vastaavalle jäsenvaltiolle kaikki merkitykselliset tiedot niiden edustusta vailla olevista kansalaisista, jotka ovat läsnä kriisitilanteessa.

4. Kriisitilanteessa unionin edustusto vastaa edustusta vailla oleville kansalaisille tarjottavan avun ja kokoamistoimintojen yhteensovittamisesta ja johtamisesta ja koordinoi evakuointia turvalliseen paikkaan asianosaisten jäsenvaltioiden tuella. Sen on myös tarjottava edustusta vailla oleville jäsenvaltioille yhteyspiste, jonka kautta ne voivat saada tietoja kansalaisistaan ja sovittaa yhteen tarvittavat avustustoimet. Unionin edustusto ja asianosaiset jäsenvaltiot voivat tarvittaessa pyytää tukea muista välineistä kuten EU:n pelastuspalvelumekanismista ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kriisinhallintarakenteista. Jäsenvaltioiden on annettava unionin edustustolle kaikki merkitykselliset tiedot niiden edustusta vailla olevista kansalaisista, jotka ovat läsnä kriisitilanteessa.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

4 a LUKU (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a LUKU

 

Rahoitusmenettelyt

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Yleiset säännöt

 

Kun edustusta vailla oleva kansalainen pyytää avustusta ennakkomaksun tai kotiuttamisen muodossa, sovelletaan seuraavaa menettelyä, jollei 6 artiklan 1 kohdasta muuta johdu:

 

(a) edustusta vailla oleva kansalainen sitoutuu liitteessä 1 vahvistettua lomaketta käyttäen maksamaan sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen hän on, takaisin ennakkomaksun tai aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan ja lisäksi tarvittaessa konsulimaksut;

 

(b) avustavan suurlähetystön tai konsulaatin pyynnöstä sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, on viipymättä annettava tarvittavat pyyntöä koskevat tiedot ja täsmennettävä, sovelletaanko konsulimaksua;

 

(c) avustavan suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, kaikista ennakkomaksua tai kotiuttamista koskevista pyynnöistä, jotka se on käsitellyt;

 

(d) avustavan suurlähetystön tai konsulaatin liitteessä 1 vahvistetussa muodossa esittämästä kirjallisesta pyynnöstä sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, on korvattava kokonaisuudessaan ennakkomaksu tai aiheutuneet kulut.

Perustelu

Katso tarkistuksen 25 perustelu.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

16 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 b artikla

 

Yksinkertaistettu menettely kriisitilanteissa

 

1. Kriisitilanteissa unionin edustusto sovittaa yhteen kaikki evakuointitoimet tai muun tarpeellisen tuen, jota edustusta vailla olevalle kansalaiselle annetaan, sen jäsenvaltion kanssa, jonka kansalainen kyseinen henkilö on.

 

2. EUH:lla on oltava tarvittavat taloudelliset resurssit kriisitilanteihin valmistautumista ja kriisitilanteita koskevaa yhteensovittamista ja avunantamista varten.

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan ja muutetaan direktiiviehdotuksen 13 artikla.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Liitteisiin tehtävät muutokset

 

Siirretään komissiolle valta antaa liitteisiin mahdollisesti tehtävistä muutoksista delegoituja säädöksiä 18 b artiklan mukaisesti.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

18 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 b artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2. Edellä 18 a artiklassa tarkoitettu säädösvallan siirto tehdään määräämättömäksi ajaksi ... päivästä …kuuta …*.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 18 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä olevan 18 a artiklan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

______

 

* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.


PERUSTELUT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 23 artiklan mukaisesti jokainen unionin kansalainen saa kolmannen maan alueella, jossa jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole edustusta, suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset. Tämä periaate on sisällytetty myös perusoikeuskirjan 46 artiklaan.

Tämän direktiivin tarkoituksena on kumota päätös 95/353/EY, joka on tällä hetkellä voimassa oleva lainsäädännöllinen kehys.

EU:n kansalaisten oikeuksien, myös suojeluoikeuden kolmansissa maissa, helpottamiseksi tarvitaan uutta oikeudellista välinettä. Tukholman ohjelmassa sekä Euroopan parlamentissa on esitetty kehotuksia laatia yhteiset käsitteet konsulisuojasta. Koska kriisien koettelemien alueiden määrä kasvaa jatkuvasti, yhteistä lähestymistapaa tarvitaan vielä enemmän.

Konsulisuojassa on kaksi eri tasoa, mikä näkyy myös mietinnössä:

– paikallinen konsulisuoja jokapäiväisessä elämässä,

– konsulisuoja kriisitilanteissa.

Lissabonin sopimuksen mukaan jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus on säilytettävä, ja siksi konsulisuojaa koskevissa tavanomaisissa tilanteissa, kuten henkilöpaperien hävitessä, pidättämisen tai vangitsemisen yhteydessä tai kuolemantapauksessa, edustusta vailla olevalla kansalaisella on oikeus pyytää minkä tahansa jäsenvaltion minkä tahansa diplomaattisen edustuston tai konsuliedustuston apua. On tapauksia, joissa EU:n kansalaisella on oman maansa suurlähetystö tai konsulaatti kolmannessa maassa, mutta sinne on mahdotonta päästä. Tällaisissa tapauksissa komission ehdotus, jonka mukaan suurlähetystön tai konsulaatin saavutettavuus määritetään sen mukaan, onko suurlähetystössä tai konsulaatissa mahdollista käydä yhden päivän aikana, on kohtuullinen jokapäiväisessä elämässä mahdollisesti tapahtuvien hätätilanteiden osalta.

Kriisitilanteiden osalta mietinnössä ehdotetaan, että unionin edustusto vastaa avustustoimien yhteensovittamisesta ja tarjoamisesta kriisivalmiuden ja kriisitilanteiden osalta. Johtavan valtion tai minkä tahansa muun alueella olevan jäsenvaltion liian raskaan taakan välttämiseksi unionin edustuston pitäisi käsitellä kaikkea yhteistyön koordinointia, myös jäsenvaltioiden välisiä valmiussuunnitelmia ja evakuointia. Unionin edustuston pitäisi varmistaa, että valmiussuunnitelmat kattavat kaikki EU:n kansalaiset, myös edustusta vailla olevat kansalaiset. Tämä ajatus vastaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 35 artiklaa, jossa sanotaan, että "[j]äsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot sekä unionin edustustot kolmansissa maissa (…) ovat yhteistoiminnassa sen varmistamiseksi, että (…) unionin kantoja ja toimintoja (…) pannaan täytäntöön. Ne edistävät sitä, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu unionin kansalaisten oikeus saada suojelua kolmannen maan alueella sekä edellä mainitun sopimuksen 23 artiklan nojalla hyväksytyt toimenpiteet pannaan täytäntöön."

Jokapäiväisen paikallisen konsulisuojan osalta mietintö perustuu nykyisiin rahoitusjärjestelyihin. Sitä vastoin kriisitilanteissa, joissa unionin edustusto vastaa yhteensovittamisesta, sillä pitäisi olla tarvittavat taloudelliset resurssit tämän yhteensovittamisen toteuttamiseksi. Unionin edustusto voi lisäksi tarvittaessa pyytää tukea muista välineistä, kuten EU:n pelastuspalvelumekanismista. Tulevan konsulisuojan edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin harkittava sellaisen konsulisuojaa koskevan erityisrahaston perustamista, josta apua antavan jäsenvaltion suurlähetystö tai konsulaatti voisi maksaa ennakkoon edustusta vailla olevan kansalaisen avustamisesta johtuvat kulut ja johon avustusta saaneen edustusta vailla olevan kansalaisen jäsenvaltion pitäisi maksaa takaisin ennakkomaksu.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.9.2012)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta

(KOM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Valmistelija: Kristiina Ojuland

LYHYET PERUSTELUT

Ulkoasiainvaliokunnan mielestä on tärkeää selventää yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteitä, joita tarvitaan annettaessa edustusta vailla oleville EU:n kansalaisille päivittäin konsulisuojaa, joka on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT‑sopimus) 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 23 artiklassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 46 artiklassa vahvistettu EU:n kansalaisuuden tuoma perusoikeus.

Valiokunta kuitenkin katsoo, että komission ehdotus olisi voinut olla huomattavasti kunnianhimoisempi ja ettei siinä hyödynnetä kaikkia Lissabonin sopimuksen eikä etenkään SEU-sopimuksen 35 artiklassa korostetun EU:n edustustojen aseman tarjoamia mahdollisuuksia. Tällä neuvoston direktiivillä pitäisi pohjustaa EU:n edustustojen laajan verkoston vahvistunutta asemaa konsulisuojan antamisessa. Valiokunnan mielestä EU:n edustustoilla olisi pitkällä aikavälillä oltava johtava asema konsulisuojan antamisen yhteensovittamisessa, ja niille olisi tarkasti määritellyissä olosuhteissa annettava myös konsulitehtäviä. Näin

•   yksinkertaistettaisiin ulkomailla oleviin EU:n kansalaisiin sovellettavia menettelyjä

•   mahdollistettaisiin mittakaavaedut yhdistämällä henkilöstöä ja taloudellisia resursseja aiempaa tehokkaammin

•   lisättäisiin EU:n näkyvyyttä kolmansiin maihin nähden

•   vahvistettaisiin EU:n kansalaisuutta.

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) organisaatiosta ja toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen 5 artiklan 10 kohdan mukaan EU:n edustustot tukevat jäsenvaltioiden pyynnöstä jäsenvaltioita niiden konsuliviranomaisten antaessa suojelua EU:n kansalaisille kolmansissa maissa tämän vaikuttamatta rahoitukseen. Kyseistä neuvoston päätöstä on tarkoitus tarkistaa vuonna 2013, jolloin on tietenkin tarkasteltava huolellisesti rahoitusjärjestelyjä, joita EU:n edustustot tarvitsevat voidakseen hoitaa kaikki tehtävänsä mekanismeissa, joilla varmistetaan konsulisuojan antaminen edustusta vailla oleville EU:n kansalaisille.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa näin ollen, että tätä neuvoston direktiiviä käytetään oikeusperustana EU:n talousarvion budjettikohdassa 19-06-06 (konsulisuoja), jotta unionille voidaan myöntää tarvittavat varat näiden tehtävien hoitamiseen edustustojensa kautta.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 35 artiklan,

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Tehokas yhteistyö ja yhteensovittaminen on välttämätöntä, kun edustusta vailla olevat kansalaiset tarvitsevat suojelua kolmansissa maissa. Kolmannessa maassa läsnä olevan avustavan jäsenvaltion ja kansalaisen kotijäsenvaltion on mahdollisesti tehtävä tiivistä yhteistyötä. Paikallinen konsuliyhteistyö voi olla monimutkaisempaa, kun on kyse edustusta vailla olevista kansalaisista, sillä se edellyttää yhteensovittamista viranomaisten kanssa, joilla ei ole edustusta paikan päällä. Olisi laadittava vakaat puitteet, joilla täytetään aukko, joka on seurausta siitä, ettei kansalaisen omalla jäsenvaltiolla ole maassa suurlähetystöä tai konsulaattia.

(7) Tehokas yhteistyö ja yhteensovittaminen on välttämätöntä, kun edustusta vailla olevat kansalaiset tarvitsevat suojelua kolmansissa maissa. Kolmannessa maassa läsnä olevan avustavan jäsenvaltion, kyseisessä kolmannessa maassa olevan unionin edustuston ja kansalaisen kotijäsenvaltion on mahdollisesti tehtävä tiivistä yhteistyötä. Paikallinen konsuliyhteistyö voi olla monimutkaisempaa, kun on kyse edustusta vailla olevista kansalaisista, sillä se edellyttää yhteensovittamista viranomaisten kanssa, joilla ei ole edustusta paikan päällä. Olisi laadittava vakaat puitteet, joilla täytetään aukko, joka on seurausta siitä, ettei kansalaisen omalla jäsenvaltiolla ole maassa suurlähetystöä tai konsulaattia.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Kriisitilanteessa riittävä valmistelutyö ja selvä vastuunjako ovat erittäin tärkeitä. Sen vuoksi kriisitilanteiden valmiussuunnittelussa olisi otettava täysimääräisesti huomioon edustusta vailla olevat kansalaiset, ja kansalliset valmiussuunnitelmat olisi sovitettava yhteen. Johtavan valtion käsitteen kehittämistä olisi jatkettava tässä yhteydessä.

(21) Kriisitilanteessa riittävä valmistelutyö ja selvä vastuunjako ovat erittäin tärkeitä. Sen vuoksi kriisitilanteiden valmiussuunnittelussa olisi otettava täysimääräisesti huomioon edustusta vailla olevat kansalaiset, ja kansalliset valmiussuunnitelmat olisi sovitettava yhteen.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Kolmansissa maissa unionia edustavat unionin edustustot, jotka yhdessä jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen kanssa edistävät unionin kansalaisilla konsulisuojaan olevan oikeuden toteutumista, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklassa todetaan. Konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat tarjota konsulisuojan toisen jäsenvaltion puolesta, jollei kyseinen kolmas maa vastusta sitä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet kolmansien maiden suhteen sen varmistamiseksi, että konsulisuoja voidaan tarjota toisten jäsenvaltioiden puolesta.

(23) Kolmansissa maissa unionia edustavat unionin edustustot, jotka yhdessä jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen kanssa edistävät unionin kansalaisilla konsulisuojaan olevan oikeuden toteutumista, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklassa todetaan. Konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti jäsenvaltiot voivat tarjota konsulisuojan toisen jäsenvaltion puolesta, jollei kyseinen kolmas maa vastusta sitä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet kolmansien maiden suhteen sen varmistamiseksi, että konsulisuoja voidaan tarjota toisten jäsenvaltioiden puolesta. Unionin edustustojen olisi varmistettava tarvittava yhteensovittaminen jäsenvaltioiden kesken, ja niille olisi ajasta ja paikasta riippumatta annettava tarvittaessa konsulitehtäviä, erityisesti hätätilanteissa. Unionille olisi myönnettävä tämän tehtävän hoitamiseen tarvittavat varat.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään tarpeellisista yhteistyö- ja yhteensovittamistoimenpiteistä, joilla helpotetaan unionin kansalaisten mahdollisuutta käyttää oikeuttaan saada toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta suojelua sellaisen kolmannen maan alueella, jossa sillä jäsenvaltiolla, jonka kansalaisia he itse ovat, ei ole edustusta, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

Tässä direktiivissä säädetään tarpeellisista yhteistyö- ja yhteensovittamistoimenpiteistä, joilla helpotetaan unionin kansalaisten mahdollisuutta käyttää oikeuttaan saada toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta tai kyseisessä kolmannessa maassa olevalta unionin edustustolta suojelua sellaisen kolmannen maan alueella, jossa sillä jäsenvaltiolla, jonka kansalaisia he itse ovat, ei ole edustusta, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Unionin edustustot

 

1. Unionin edustustojen on oltava ensisijaisesti vastuussa yhteistyön ja yhteensovittamisen varmistamisesta jäsenvaltioiden kesken annettaessa konsulisuojaa edustusta vailla oleville unionin kansalaisille, mukaan luettuna infrastruktuurin ja saatavilla olevien resurssien jakaminen.

 

2. Unionin edustustoille voidaan kuitenkin antaa tarvittaessa myös edustusta vailla oleviin kansalaisiin liittyviä konsulitehtäviä. Kaikkia tässä direktiivissä olevia viittauksia jäsenvaltioiden suurlähetystöihin tai konsulaatteihin pidetään näin ollen viittauksina "jäsenvaltioiden suurlähetystöihin tai konsulaatteihin tai sovittaessa unionin edustustoihin".

 

3. Unionin edustustoille on myönnettävä tarvittavat varat ja muut resurssit, mukaan luettuna riittävä koulutus ja valmiuksien luominen, edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikilla kansalaisilla, joilla on Euroopan unionin sellaisen jäsenvaltion kansalaisuus, jolla ei ole kolmannessa maassa edustajana diplomaatti- tai konsuliviranomaista, jäljempänä 'edustusta vailla olevat kansalaiset', on oikeus saada toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta suojelua samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

1. Kaikilla kansalaisilla, joilla on Euroopan unionin sellaisen jäsenvaltion kansalaisuus, jolla ei ole kolmannessa maassa edustajana diplomaatti- tai konsuliviranomaista, jäljempänä 'edustusta vailla olevat kansalaiset', on oikeus saada minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta tai unionin edustustolta suojelua samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edustusta vailla olevien kansalaisten perheenjäsenet, jotka eivät ole unionin kansalaisia, ovat oikeutettuja konsulisuojaan samoin edellytyksin kuin avustavan jäsenvaltion omien kansalaisten sellaiset perheenjäsenet, jotka eivät ole kansalaisia.

3. Edustusta vailla olevien kansalaisten perheenjäsenet, jotka eivät ole unionin kansalaisia, ovat oikeutettuja konsulisuojaan tai unionin edustuston myöntämään konsulisuojaan samoin edellytyksin kuin kotijäsenvaltion omien kansalaisten perheenjäsenet.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edustusta vailla olevat kansalaiset voivat valita, minkä jäsenvaltion suurlähetystöstä tai konsulaatista he hakevat konsulisuojaa.

1. Unionin edustustojen on tiedotettava edustusta vailla oleville kansalaisille mahdollisuudesta saada konsulisuojaa. Unionin edustustojen, jäsenvaltioiden ja komission on lisättävä unionin kansalaisten tietoisuutta heidän oikeudestaan kääntyä kolmansissa maissa olevien unionin edustustojen puoleen hakiessaan apua.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi edustaa toista jäsenvaltiota pysyvästi, ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt tai konsulaatit kolmannessa maassa voivat sopia vastuunjakoa koskevista järjestelyistä edellyttäen, että pyyntöjen tehokas käsittely taataan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle tällaisista järjestelyistä, jotta ne voidaan julkaista komission erityisellä verkkosivustolla.

2. Jäsenvaltio voi edustaa toista jäsenvaltiota pysyvästi, ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt tai konsulaatit kolmannessa maassa voivat sopia vastuunjakoa koskevista järjestelyistä edellyttäen, että pyyntöjen tehokas käsittely taataan. Unionin edustustojen on kolmansissa maissa yhteensovitettava nämä järjestelyt ja ilmoitettava Euroopan komissiolle hyvissä ajoin tällaisista järjestelyistä, jotta ne voidaan julkaista komission erityisellä verkkosivustolla

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliviranomaisten on tehtävä keskenään ja unionin kanssa tiivistä yhteistyötä ja harjoitettava yhteensovittamista sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat suojelua samoin edellytyksin kuin omat kansalaiset. Kun konsulaatti tai suurlähetystö avustaa edustusta vailla olevaa kansalaista, sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, alueesta vastaavaan lähimpään konsulaattiin tai suurlähetystöön tai ulkoministeriöön on otettava yhteyttä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asianomaiset ulkoministeriön yhteyshenkilöt Euroopan ulkosuhdehallinnolle, joka päivittää yhteyshenkilöitä suojatulla verkkosivustollaan.

Unionin edustustojen on johdettava yhteistyötä ja yhteensovittamista yhtäältä jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta jäsenvaltioiden ja unionin välillä sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat suojelua samoin edellytyksin kuin omat kansalaiset. Kun konsulaatti tai suurlähetystö avustaa edustusta vailla olevaa kansalaista, sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, alueesta vastaavaan lähimpään konsulaattiin tai suurlähetystöön tai ulkoministeriöön on otettava yhteyttä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asianomaiset ulkoministeriön yhteyshenkilöt Euroopan ulkosuhdehallinnolle, joka päivittää yhteyshenkilöitä suojatulla verkkosivustollaan.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kriisitilanteissa avustavan suurlähetystön tai konsulaatin on sovitettava yhteen kaikki evakuointitoimet tai muu tarpeellinen tuki, jota edustusta vailla olevalla kansalaiselle annetaan, sen jäsenvaltion kanssa, jonka kansalainen kyseinen henkilö on.

Kriisitilanteissa avustavan suurlähetystön tai konsulaatin tai unionin edustuston on sovitettava yhteen kaikki evakuointitoimet tai muu tarpeellinen tuki, jota edustusta vailla olevalla kansalaiselle annetaan, sen jäsenvaltion kanssa, jonka kansalainen kyseinen henkilö on.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Paikallisissa yhteistyökokouksissa on vaihdettava säännöllisesti tietoja edustusta vailla olevista kansalaisista ja sellaisista seikoista kuten kansalaisten turvallisuus, vankilaolosuhteet tai konsulipalvelujen saatavuus. Jolleivät ulkoministeriöt keskitetysti toisin sovi, puheenjohtajana toimii paikallisesti tehdyllä päätöksellä jäsenvaltion edustaja tai unionin edustusto. Puheenjohtaja kerää yhteystiedot, erityisesti edustusta vailla olevien jäsenvaltioiden yhteystiedot, ja päivittää niitä säännöllisesti, sekä toimittaa ne paikallisille suurlähetystöille ja konsulaateille ja unionin edustustolle.

Paikallisissa yhteistyökokouksissa puheenjohtajana toimii unionin edustuston edustaja. Niissä on vaihdettava säännöllisesti tietoja edustusta vailla olevista kansalaisista ja sellaisista seikoista kuten kansalaisten turvallisuus, vankila- ja vangitsemisolosuhteet, konsulipalvelujen saatavuus tai kriisisuunnitelmat. Puheenjohtaja kerää yhteystiedot, erityisesti edustusta vailla olevien jäsenvaltioiden yhteystiedot, ja päivittää niitä säännöllisesti, sekä toimittaa ne paikallisille suurlähetystöille ja konsulaateille.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Perinpohjaisen valmiuden varmistamiseksi paikallisessa valmiussuunnittelussa on huomioitava edustusta vailla olevat kansalaiset. Kolmansissa maissa edustettuina olevien jäsenvaltioiden on sovitettava valmiussuunnitelmat yhteen keskenään ja unionin edustuston kanssa. Niiden on sovittava keskenään tehtävänjaosta sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat apua kriisitilanteissa, nimettävä edustajat kokoontumispaikkoja varten ja ilmoitettava edustusta vailla oleville kansalaisille kriisivalmiusjärjestelyistä samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen.

1. Unionin edustustojen on sovitettava yhteen valmiussuunnittelu jäsenvaltioiden välillä perinpohjaisen valmiuden varmistamiseksi sekä tehtävänjako sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevat kansalaiset saavat apua kriisitilanteissa, edustajien nimeäminen kokoontumispaikkoja varten ja edustusta vailla oleville kansalaisille samoin edellytyksin kuin omille kansalaisille annettavat tiedot kriisivalmiusjärjestelyistä.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden ja unionin on tehtävä kriisitilanteissa tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevia kansalaisia avustetaan tehokkaasti. Jäsenvaltioiden ja unionin on ilmoitettava toisilleen käytettävissä olevista evakuointivalmiuksista hyvissä ajoin. Pyynnöstä jäsenvaltiot voivat saada tukea olemassa olevilta unionin tason pelastusyksiköiltä, joissa on mukana konsuliasiantuntijoita erityisesti edustusta vailla olevista jäsenvaltioista.

2. Jäsenvaltioiden ja unionin on tehtävä kriisitilanteissa tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että edustusta vailla olevia kansalaisia avustetaan tehokkaasti. Unionin edustuston on sovitettava käytettävissä olevia evakuointivalmiuksia koskevien tietojen vaihto yhteen hyvissä ajoin ja tarvittaessa avustettava evakuoinnissa mahdollisesti sellaisten olemassa olevien unionin tason pelastusyksiköiden tuella, joissa on mukana konsuliasiantuntijoita erityisesti edustusta vailla olevista jäsenvaltioista.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Johtava valtio

Yhteensovittaminen kriisivalmiuden ja kriisitilanteiden osalta

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä direktiivissä johtavalla valtiolla (johtavilla valtioilla) tarkoitetaan yhtä tai useampaa kolmannessa maassa edustettuna olevaa jäsenvaltiota, joka (jotka) vastaa(vat) avustustoimien yhteensovittamisesta ja johtamisesta kriisivalmiuden ja kriisitilanteiden osalta; tähän sisältyy edustusta vailla oleviin kansalaisiin liittyviä erityistehtäviä.

1. Unionin edustustot vastaavat avustustoimien yhteensovittamisesta ja johtamisesta kriisivalmiuden ja kriisitilanteiden osalta; tähän sisältyy edustusta vailla oleviin kansalaisiin liittyviä erityistehtäviä.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltio nimitetään johtavaksi valtioksi tietyssä kolmannessa maassa, jos se on ilmoittanut aikomuksestaan olemassa olevan suojatun viestintäverkoston kautta ja jollei toinen jäsenvaltio esitä vastalauseita 30 päivän kuluessa tai ehdotettu johtava valtio luovu tehtävästä suojatun viestintäverkoston kautta. Jos useampi kuin yksi jäsenvaltio haluaa yhdessä hoitaa johtavan valtion tehtävät, niiden on ilmoitettava yhdessä aikomuksestaan suojatun viestintäverkoston kautta. Kriisitilanteessa yksi tai useampi jäsenvaltio voi ottaa kyseisen tehtävän hoitaakseen välittömästi ja ilmoittaa siitä 24 tunnin kuluessa. Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tarjouksesta, mutta niiden kansalaiset ja muut mahdolliset edunsaajat ovat 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti edelleen oikeutettuja johtavan valtion apuun. Jos johtavaa valtiota ei ole, paikan päällä edustettuina olevien jäsenvaltioiden on sovittava siitä, mikä jäsenvaltio vastaa edustusta vailla olevien kansalaisten avustamisen yhteensovittamisesta.

Poistetaan.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kriiseihin valmistautumiseksi johtavan valtion on varmistettava, että edustusta vailla olevat kansalaiset on asianmukaisella tavalla otettu huomioon suurlähetystöjen ja konsulaattien valmiussuunnittelussa, että valmiussuunnitelmat ovat yhdenmukaisia ja että suurlähetystöille ja konsulaateille sekä unionin edustustoille ilmoitetaan asianmukaisesti tällaisista järjestelyistä.

3. Kriiseihin valmistautumiseksi unionin edustuston on varmistettava, että edustusta vailla olevat kansalaiset on asianmukaisella tavalla otettu huomioon suurlähetystöjen ja konsulaattien valmiussuunnittelussa, että valmiussuunnitelmat ovat yhdenmukaisia ja että suurlähetystöille ja konsulaateille ilmoitetaan asianmukaisesti tällaisista järjestelyistä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kriisitilanteessa johtava valtio tai avustamistoimien yhteensovittamisesta vastaava jäsenvaltio vastaa edustusta vailla oleville kansalaisille tarjottavan avun ja kokoamistoimintojen yhteensovittamisesta ja johtamisesta ja tarvittaessa varmistaa evakuoinnin turvalliseen paikkaan muiden asianosaisten jäsenvaltioiden tuella. Sen on myös tarjottava edustusta vailla oleville jäsenvaltioille yhteyspiste, jonka kautta ne voivat saada tietoja kansalaisistaan ja sovittaa yhteen tarvittavat avustustoimet. Johtava valtio tai edustusta vailla olevia kansalaisia koskevien avustustoimien yhteensovittamisesta vastaava jäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää tukea muista välineistä kuten EU:n pelastuspalvelumekanismista ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kriisinhallintarakenteista. Jäsenvaltioiden on annettava johtavalle valtiolle tai avustustoimien yhteensovittamisesta vastaavalle jäsenvaltiolle kaikki merkitykselliset tiedot niiden edustusta vailla olevista kansalaisista, jotka ovat läsnä kriisitilanteessa.

4. Kriisitilanteessa unionin edustusto vastaa edustusta vailla oleville kansalaisille tarjottavan avun ja kokoamistoimintojen yhteensovittamisesta ja johtamisesta ja sovittaa yhteen evakuoinnin turvalliseen paikkaan muiden asianosaisten jäsenvaltioiden tuella. Sen on myös tarjottava edustusta vailla oleville jäsenvaltioille yhteyspiste, jonka kautta ne voivat saada tietoja kansalaisistaan ja sovittaa yhteen tarvittavat avustustoimet. Unionin edustusto ja asianosaiset jäsenvaltiot voivat tarvittaessa pyytää tukea muista välineistä kuten EU:n pelastuspalvelumekanismista ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kriisinhallintarakenteista. Jäsenvaltioiden on annettava unionin edustustolle kaikki merkitykselliset tiedot niiden edustusta vailla olevista kansalaisista, jotka ovat läsnä kriisitilanteessa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antama suojelu

Viiteasiakirjat

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

2.2.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kristiina Ojuland

11.1.2012

Valiokuntakäsittely

10.7.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Sir Graham Watson, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emilio Menéndez del Valle, Norbert Neuser, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Leonidas Donskis, Danuta Jazłowiecka


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.7.2012)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta

(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Valmistelija: Tadeusz Zwiefka

LYHYET PERUSTELUT

Yksi unionin kansalaisuuden tuomista oikeuksista on edustusta vailla olevan kansalaisen oikeus edustettuina olevien muiden jäsenvaltioiden konsuliviranomaisten apuun. Tätä koskevat määräykset sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 23 artiklaan ja perusoikeuskirjan 46 artiklaan.

Tämän oikeuden täytäntöönpanoa koskeva oikeudellinen kehys esitettiin ensi kertaa päätöksessä 95/353/EY. Oikeus on siten ollut olemassa jo melko pitkään. Tätä kehystä on kuitenkin vahvistettava, koska kokemus on osoittanut, että kansalaiset eivät pysty täysin hyödyntämään oikeuttaan konsuliviranomaisen suojeluun.

Yksi suurimmista ongelmista on, että kansalaiset eivät ole tietoisia oikeudestaan saada apua toisen jäsenvaltion konsulaatista, kun he oleskelevat kolmannessa maassa, jossa heidän omalla jäsenvaltiollaan ei ole edustusta. Tällä uudella direktiivillä pyritään ratkaisemaan tämä ongelma.

Lisäksi direktiivillä pyritään omaksumaan koordinoidumpi lähestymistapa edustusta vailla olevien unionin kansalaisten avustamiseen. Vaikka edustusta vailla olevilla kansalaisilla on oikeus hakea apua minkä tahansa jäsenvaltion viranomaisilta, direktiivillä luodaan EU:n lainsäädännön mukainen kehys, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden sopia, että tietyssä maassa tai tietyllä alueella yksi jäsenvaltio toimii "johtavana valtiona" ja koordinoi konsulitoimintaa. Nämä sopimukset julkistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että tiettyyn paikkaan matkustavat kansalaiset tietävät, mihin konsulaattiin heidän on ensi sijassa otettava yhteyttä.

Pitkällä aikavälillä tämä voisi johtaa myös säästöihin, sillä kun johtava valtio on nimitetty jäsenvaltioiden välisellä sopimuksella, muiden jäsenvaltioiden tarve olla edustettuna kyseisessä paikassa vähenee.

Yksi nykyisen konsuliyhteistyön kompastuskivistä on lopuksi se, että jäsenvaltioilla on erilaisia tapoja rahoittaa konsuliapua. Jotkut jäsenvaltiot rahoittavat tällaisen tuen yleisestä talousarviostaan, kun taas toiset katsovat, että avustetun henkilön olisi korvattava samansa apu veronmaksajille. Direktiivillä määritetään jäsenvaltioiden konsulijärjestelmien väliset korvaussäännöt siten, että kansalliset käytännöt jätetään tältä osin ennalleen.

Oikeudellisten asioiden valiokunta tukee yleisesti ottaen ehdotusta voimakkaasti mutta katsoo, että siihen olisi tehtävä joitakin tarkistuksia. Esitetyillä tarkistuksilla pyritään erityisesti varmistamaan, että konsulisuojaa koskevat tiedot ovat mahdollisimman laajasti saatavilla, täsmentämään, että kansalaisten olisi edelleen voitava nauttia jäsenvaltioiden edustustojen tavanomaisesti tarjoamasta konsuliavusta sen täydessä laajuudessa, sekä tekemään selväksi, että edustettujen jäsenvaltioiden viranomaisten rooli ei merkitse sitä, että edustamattomat jäsenvaltiot vapautetaan avun tarjoamisesta.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus       1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Edustusta vailla olevien kansalaisten olisi voitava vapaasti valita, mistä suurlähetystöstä tai konsulaatista he hakevat konsulisuojaa. Jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä vastuunjakoa koskevia järjestelyjä. Tällaisista järjestelyistä olisi kuitenkin tiedotettava avoimesti kansalaisille eivätkä ne saisi vaarantaa tehokasta konsulisuojaa. Kaikista tällaisista järjestelyistä olisi ilmoitettava komissiolle ja ne olisi julkaistava komission erityisellä verkkosivustolla.

(10) Edustusta vailla olevien kansalaisten olisi voitava vapaasti valita, mistä suurlähetystöstä tai konsulaatista he hakevat konsulisuojaa. Jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä vastuunjakoa koskevia järjestelyjä. Tällaisista järjestelyistä olisi kuitenkin tiedotettava avoimesti kansalaisille eivätkä ne saisi vaarantaa tehokasta konsulisuojaa. Kaikista tällaisista järjestelyistä olisi ilmoitettava komissiolle ja ne olisi julkaistava komission erityisellä verkkosivustolla sekä kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten asiaa koskevilla verkkosivustoilla.

Perustelu

Yksi syy, jonka vuoksi Euroopan kansalaiset eivät hyödynnä konsulioikeuksiaan kolmansissa maissa, on se, että heidän saatavillaan on liian vähän tietoa.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tarvittavien yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteiden selventämiseksi yhteistyön ja yhteensovittamisen ala olisi täsmennettävä. Edustusta vailla oleville kansalaisille annettavaan konsulisuojaan sisältyy avustaminen useissa tavanomaisissa tilanteissa, kuten pidätys tai vangitseminen, vakava onnettomuus tai vakava sairaus ja kuolema sekä hädänalaiseen asemaan joutuneiden avustaminen ja kotiuttaminen ja tilapäisten matkustusasiakirjojen myöntäminen. Koska tarvittava suojelu riippuu aina tapauksesta, konsulisuojaa ei pitäisi rajoittaa niihin tilanteisiin, jotka on erityisesti mainittu tässä direktiivissä.

(14) Tarvittavien yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteiden selventämiseksi yhteistyön ja yhteensovittamisen ala olisi täsmennettävä. Edustusta vailla oleville kansalaisille annettavaan konsulisuojaan sisältyy avustaminen useissa tavanomaisissa tilanteissa, kuten pidätys tai vangitseminen, vakava onnettomuus tai vakava sairaus ja kuolema sekä hädänalaiseen asemaan joutuneiden avustaminen ja kotiuttaminen ja tilapäisten matkustusasiakirjojen myöntäminen, sekä kriisitilanteissa. Koska tarvittava suojelu riippuu aina tapauksesta, konsulisuojaa ei pitäisi rajoittaa niihin tilanteisiin, jotka on erityisesti mainittu tässä direktiivissä.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Konsulihenkilöstölle olisi järjestettävä koulutusta, jotta parannetaan yhteistyötä ja lisätään heidän tietämystään kansalaisilla perussopimusten ja tämän direktiivin mukaisesti olevista oikeuksista.

Perustelu

On tärkeää, että konsulihenkilöstö on tietoinen apua hakevien muiden jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksista.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa edustusta vailla olevien jäsenvaltioiden velvollisuuteen ja/tai oikeuteen avustaa kansalaisiaan suoraan, kun se on välttämätöntä ja/tai toivottavaa. Edustusta vailla olevien jäsenvaltioiden olisi annettava jatkuvaa tukea jäsenvaltioille, jotka tarjoavat konsuliapua ensin mainittujen jäsenvaltioiden kansalaisille.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että jäsenvaltioilla on oma tehtävänsä kansalaisten avustamisessa myös maissa, joissa ne eivät ole edustettuina.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b) Tämän direktiivin nopean ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että komissiolle olisi siirrettävä valta muuttaa liitteitä, jotka koostuvat lomakkeista, joita ehkä tarvitsee aika ajoin päivittää. Tämä pannaan täytäntöön uusilla 18 a ja 18 b artiklalla.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin kansalaisten on vähintään pystyttävä matkustamaan suurlähetystöön tai konsulaattiin ja palaamaan lähtöpaikkaansa saman päivän aikana kyseisessä kolmannessa maassa yleisesti käytetyllä liikennevälineellä, jollei tapaus kiireellisyytensä vuoksi edellytä avun saamista nopeammin. Suurlähetystö tai konsulaatti ei ole käytettävissä, jos se ei tilapäisesti pysty tarjoamaan tehokkaasti suojelua, erityisesti jos se on tilapäisesti suljettu kriisitilanteen vuoksi.

Suurlähetystö tai konsulaatti ei ole käytettävissä, jos se ei tilapäisesti pysty tarjoamaan tehokkaasti suojelua, erityisesti jos se on tilapäisesti suljettu kriisitilanteen vuoksi.

Perustelu

Konsulaatin käytettävissä oloa ei pitäisi määritellä näin yksityiskohtaisesti, koska kolmansien maiden välillä on merkittäviä eroja.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kunniakonsulien katsotaan vastaavan käytettävissä olevia suurlähetystöjä tai konsulaatteja toimivaltansa rajoissa kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

3. Kunniakonsulien katsotaan vastaavan käytettävissä olevia suurlähetystöjä tai konsulaatteja siinä määrin kuin niillä on asiassa toimivaltaa kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edustusta vailla olevat kansalaiset voivat valita, minkä jäsenvaltion suurlähetystöstä tai konsulaatista he hakevat konsulisuojaa.

1. Edustusta vailla olevat kansalaiset voivat valita, minkä jäsenvaltion suurlähetystöstä tai konsulaatista he hakevat konsulisuojaa. Jäsenvaltioiden on ulkoasioista vastaavien ministeriöidensä verkkosivuilla annettava tietoa edustusta vailla olevissa kolmansissa maissa olevien kansalaistensa oikeudesta saada toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisilta tämän direktiivin mukaista konsulisuojaa ja tietoa sen ehdoista.

Perustelu

Jotta tämän direktiivin määräykset olisivat tehokkaita ja tuottaisivat lisäarvoa kansalaisille, heille olisi asianmukaisesti kerrottava tämän direktiivin mukaisesta oikeudesta toisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisten tarjoamaan suojaan.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi edustaa toista jäsenvaltiota pysyvästi, ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt tai konsulaatit kolmannessa maassa voivat sopia vastuunjakoa koskevista järjestelyistä edellyttäen, että pyyntöjen tehokas käsittely taataan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle tällaisista järjestelyistä, jotta ne voidaan julkaista komission erityisellä verkkosivustolla.

2. Jäsenvaltio voi edustaa toista jäsenvaltiota pysyvästi, ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt tai konsulaatit kolmannessa maassa voivat sopia vastuunjakoa koskevista järjestelyistä edellyttäen, että pyyntöjen tehokas käsittely taataan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle tällaisista järjestelyistä, jotta ne voidaan julkaista komission erityisellä verkkosivustolla, ja myös julkaistava nämä tiedot ulkoasioista vastaavien ministeriöidensä verkkosivustoilla sekä kyseisten suurlähetystöjen ja/tai konsulaattien verkkosivustoilla.

Perustelu

Yksi syy, jonka vuoksi Euroopan kansalaiset eivät hyödynnä konsulioikeuksiaan kolmansissa maissa, on se, että heidän saatavillaan on liian vähän tietoa.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun konsulisuojaan sisältyy avustaminen seuraavissa tilanteissa:

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun konsulisuojaan sisältyy vähintään avustaminen seuraavissa tilanteissa:

Perustelu

Tässä ja seuraavassa tarkistuksessa pyritään täsmentämään, että luettelo tilanteista, joissa apua olisi annettava, ei ole tyhjentävä, ja että jäsenvaltioiden olisi edelleen annettava apua muissa tilanteissa, joissa niin on tapana tehdä.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämä konsulisuoja koskee myös kaikkia muita tilanteita, joissa edustettu jäsenvaltio tavallisesti antaisi apua omille kansalaisilleen.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) autettava kansalaista oikeudellisen asiantuntijan avun hankkimisessa.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vahvistamaan, että konsulaatit eivät ole velvollisia itse tarjoamaan oikeudellista neuvontaa vaan auttamaan kansalaista hankkimaan tällaista neuvontaa paikalliselta asiantuntijalta.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö, kyseiselle kansalaiselle antamistaan tämän oikeuksia koskevista tiedoista. Sen on toimittava välittäjänä ja avustettava armahdusta tai ennenaikaista vapauttamista koskevien pyyntöjen laadinnassa ja jos kansalainen haluaa pyytää siirtoa. Sen on tarvittaessa toimittava sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, diplomaatti- tai konsuliviranomaisten kautta maksettujen oikeudenkäyntikulujen välittäjänä.

4. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö, kyseiselle kansalaiselle antamistaan tämän oikeuksia koskevista tiedoista. Sen on tarvittaessa toimittava sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, diplomaatti- tai konsuliviranomaisten kautta maksettujen oikeudenkäyntikulujen välittäjänä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) annettava kansalaiselle tietoja ja/tai apua oikeudellisissa kysymyksissä ja terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

b) annettava kansalaiselle tietoja ja/tai apua oikeudellisiin seikkoihin, terveydenhoitoon ja neuvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) autettava kansalaista oikeudellisen asiantuntijan avun hankkimisessa.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, tapahtumasta, sen vakavuudesta ja annetusta avusta, ja sen on oltava yhteydessä kansalaisen perheenjäseniin tai muihin sukulaisiin, jos kansalainen on antanut suostumuksensa, kun suostumuksen antaminen on mahdollista.

2. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, tapahtumasta, sen vakavuudesta ja annetusta avusta. Tämän jäsenvaltion on oltava yhteydessä kansalaisen perheenjäseniin tai muihin sukulaisiin, paitsi jos kansalainen on kieltäytynyt antamasta suostumustaan.

Perustelu

Tämä ja seuraava tarkistus esitetään siksi, että konsulihenkilöstön ja kansalaisen perheen välissä saattaa olla kielimuuri. Vaikuttaa aiheellisemmalta, että viestintä perheen kanssa tapahtuu heidän oman jäsenvaltionsa viranomaisten kautta.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, tapahtumasta, sen vakavuudesta ja annetusta avusta, ja sen on asianmukaisissa tapauksissa oltava yhteydessä uhrin perheenjäseniin tai muihin sukulaisiin. Sen on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, jos on tarvetta lääkinnällisistä syistä tapahtuvaan evakuointiin. Lääkinnällisistä syistä tapahtuva evakuointi edellyttää sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, ennakolta antamaa hyväksyntää lukuun ottamatta erittäin kiireellisiä tapauksia.

2. Suurlähetystön tai konsulaatin on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, tapahtumasta, sen vakavuudesta ja annetusta avusta. Tämän jäsenvaltion on oltava yhteydessä uhrin perheenjäseniin tai muihin sukulaisiin, paitsi jos kansalainen on kieltäytynyt antamasta suostumustaan. Sen on ilmoitettava sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, jos on tarvetta lääkinnällisistä syistä tapahtuvaan evakuointiin. Lääkinnällisistä syistä tapahtuva evakuointi edellyttää sen jäsenvaltion, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, ennakolta antamaa hyväksyntää lukuun ottamatta erittäin kiireellisiä tapauksia.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Liitteisiin tehtävät muutokset

 

Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamisesta delegoituja säädöksiä 18 b artiklan mukaisesti.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

18 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 b artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2. Edellä 18 a artiklassa tarkoitettu säädösvallan siirto tehdään määräämättömäksi ajaksi …* alkaen.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 18 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä 18 a artiklan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan vain, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto eivät vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseisen määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

_________

 

* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antama suojelu

Viiteasiakirjat

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

2.2.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Tadeusz Zwiefka

19.12.2011

Valiokuntakäsittely

31.5.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antama suojelu

Viiteasiakirjat

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

20.1.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

2.2.2012

DEVE

2.2.2012

JURI

2.2.2012

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

25.1.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Edit Bauer

9.2.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

25.4.2012

9.7.2012

3.9.2012

19.9.2012

Hyväksytty (pvä)

19.9.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.9.2012

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö