Postup : 2011/0432(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0288/2012

Predkladané texty :

A7-0288/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2012 - 14.6
CRE 25/10/2012 - 14.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0394

SPRÁVA     *
PDF 334kWORD 650k
10.10.2012
PE 492.575v03-00 A7-0288/2012

o návrhu smernice Rady o konzulárnej ochrane občanov Únie v zahraničí

(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Edit Bauer

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre právne veci

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o konzulárnej ochrane občanov Únie v zahraničí

(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0881),

–   so zreteľom na článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0017/2012),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre právne veci (A7-0288/2012),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Podľa  článku 35 Zmluvy o Európskej únii diplomatické a konzulárne zastúpenia členských štátov a delegácie Únie spolupracujú a prispievajú k uplatňovaniu práva občanov Únie, pokiaľ ide o ochranu na území tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Pre nezastúpených občanov, ktorí potrebujú ochranu v tretích krajinách, je potrebná efektívna spolupráca a koordinácia. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc a je prítomný v tretej krajine, a členský štát pôvodu občana budú musieť úzko spolupracovať. Miestna konzulárna spolupráca môže byť v prípade nezastúpených občanov zložitejšia, pretože si vyžaduje koordináciu s orgánmi, ktoré nie sú zastúpené na mieste. V záujme zaplnenia medzery spôsobenej neexistenciou veľvyslanectva či konzulátu vlastného členského štátu občana v určitej krajine by sa mal zabezpečiť stabilný rámec.

(7) Pre nezastúpených občanov, ktorí potrebujú ochranu v tretích krajinách, je potrebná efektívna spolupráca a koordinácia. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, prítomný v tretej krajine a delegácia Únie prítomná v tretej krajine a členský štát pôvodu občana by mali úzko spolupracovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Miestna konzulárna spolupráca môže byť v prípade nezastúpených občanov zložitejšia, pretože si vyžaduje koordináciu s orgánmi, ktoré nie sú zastúpené na mieste. V záujme vyplnenia medzery spôsobenej neexistenciou veľvyslanectva či konzulátu vlastného členského štátu občana v určitej krajine by sa mal zabezpečiť stabilný rámec. Miestna konzulárna spolupráca by mala venovať náležitú pozornosť nezastúpeným občanom, napríklad zhromažďovaním príslušných kontaktných údajov najbližších regionálnych veľvyslanectiev a konzulátov členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7b) S cieľom uľahčiť a zlepšiť konzulárnu ochranu s osobitným zreteľom na situáciu nezastúpených občanov by Komisia mala vypracovať praktické usmernenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Občania Únie sú nezastúpení, ak členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, nemá v tretej krajine dostupné stále veľvyslanectvo alebo konzulát. Pojem dostupnosti by sa mal vykladať so zreteľom na zabezpečenie ochrany občanov.

(8) Občania Únie sú nezastúpení, ak členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, nemá v tretej krajine dostupné stále veľvyslanectvo alebo konzulát alebo ak by prístup k veľvyslanectvu alebo konzulátu predstavoval pre občana daného členského štátu zbytočné plytvanie cenným časom a finančnými prostriedkami v prípade núdze. Pojem dostupnosti by sa mal vykladať so zreteľom na zabezpečenie ochrany občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V súlade s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ktoré uznáva článok 7 Charty základných práv Európskej únie, by mal členský štát, ktorý poskytuje pomoc, poskytnúť ochranu rodinným príslušníkom občanov Únie z tretích krajín za rovnakých podmienok ako rodinným príslušníkom vlastných štátnych občanov z tretích krajín. Akékoľvek vymedzenie, ktoré osoby sú rodinnými príslušníkmi, by malo vychádzať z článkov 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Členské štáty nemusia byť schopné poskytovať rodinným príslušníkom z tretích krajín všetky druhy konzulárnej ochrany, predovšetkým nemusia byť vydávané cestovné preukazy. V súlade s článkom 24 Charty by sa mal brať v prvom rade do úvahy záujem dieťaťa, ako je uvedené v Dohovore OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989.

(9) V súlade s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ktoré uznáva článok 7 Charty základných práv Európskej únie, by mal členský štát, ktorý poskytuje pomoc, poskytnúť ochranu rodinným príslušníkom občanov Únie z tretích krajín, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, a za rovnakých podmienok ako rodinným príslušníkom vlastných štátnych občanov z tretích krajín s prihliadnutím na to, že členské štáty nemusia byť schopné poskytovať rodinným príslušníkom z tretích krajín všetky druhy konzulárnej ochrany, napríklad náhradné cestovné doklady. Členské štáty by však mali v rámci svojich právomocí vykonať všetky kroky na zabezpečenie integrity rodiny občana. V súlade s článkom 24 Charty by sa mal brať v prvom rade do úvahy záujem dieťaťa, ako je uvedené v Dohovore OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, by mal zvážiť poskytnutie ochrany osobám, ktorým je priznané postavenie utečenca, a osobám bez štátnej príslušnosti a iným osobám, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej krajiny, ale majú pobyt v niektorom členskom štáte a sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného týmto členským štátom, s prihliadnutím na ich konkrétnu situáciu.

Odôvodnenie

Osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca a osoby bez štátnej príslušnosti a iné osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej krajiny a ktoré majú pobyt v niektorom členskom štáte a sú držiteľmi cestovného preukazu vydaného týmto členským štátom, nemôžu využívať žiadnu konzulárnu ochranu, ak nie je členský štát, v ktorom majú pobyt, zastúpený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Nezastúpení občania by mali mať možnosť slobodne si vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu. Členské štáty by mali mať možnosť uzatvárať dojednania upravujúce rozdelenie záťaže. Tieto dojednania by však mali byť pre občanov transparentné a nemali by ohrozovať účinnú konzulárnu ochranu. Všetky tieto dojednania by sa mali oznamovať Komisii a mali by sa uverejňovať na jej špecializovanej webovej stránke.

(10) Nezastúpení občania by mali mať možnosť slobodne si vybrať veľvyslanectvo, konzulát, prípadne, delegáciu Únie, ktorú požiadajú o konzulárnu ochranu. Členské štáty by mali mať možnosť uzatvárať dojednania upravujúce rozdelenie záťaže. Tieto dojednania by mali byť dostatočne rozšírené a mali by zohľadňovať kapacity každého členského štátu. Tieto dojednania by však mali byť pre občanov transparentné a nemali by ohrozovať účinnú konzulárnu ochranu. Všetky tieto dojednania by sa mali oznamovať Komisii a mali by sa uverejňovať na jej špecializovanej webovej stránke, ako aj na príslušných webových stránkach členských štátov a Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ochrana by sa mala poskytovať, ak žiadatelia o ochranu preukážu, že sú občanmi Únie. Nezastúpení občania, ktorí potrebujú konzulárnu ochranu, nemusia už vlastniť svoje doklady totožnosti. Základný status občianstva Únie udeľuje priamo právo Únie a doklady totožnosti majú iba deklaratórnu povahu. Ak žiadateľ nemôže predložiť svoje doklady totožnosti, mal by mať možnosť preukázať svoju totožnosť inak, v prípade potreby na základe overenia u orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom.

(12) Ochrana by sa mala poskytovať, ak žiadatelia o ochranu preukážu, že sú občanmi Únie. Nezastúpení občania, ktorí potrebujú konzulárnu ochranu, nemusia už vlastniť svoje doklady totožnosti. Základný status občianstva Únie udeľuje priamo právo Únie a doklady totožnosti majú iba deklaratórnu povahu. Ak žiadateľ nemôže predložiť svoje doklady totožnosti, mal by mať možnosť preukázať svoju totožnosť inak, v prípade potreby na základe overenia u orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom. Veľvyslanectvo alebo konzulát, ktoré/ktorý poskytuje pomoc, by malo/mal nezastúpeným občanom poskytnúť nevyhnutné prostriedky na overenie ich totožnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom vyjasniť, aké opatrenia koordinácie a spolupráce sú potrebné, by sa mal vymedziť rozsah spolupráce a koordinácie. Konzulárna ochrana nezastúpených občanov zahŕňa pomoc vo viacerých typických situáciách, ako napríklad v prípade uväznenia alebo zadržania, vážnej nehody alebo vážneho ochorenia a úmrtia, ako aj pokiaľ ide o poskytnutie podpory a repatriáciu v prípade núdze, resp. vydanie cestovných preukazov. Keďže potrebná ochrana vždy závisí od faktickej situácie, konzulárna ochrana by nemala byť obmedzená iba na tie situácie, ktoré sú osobitne uvedené v tejto smernici.

(14) S cieľom vyjasniť, aké opatrenia koordinácie a spolupráce sú potrebné, by sa mal vymedziť rozsah spolupráce a koordinácie. Konzulárna ochrana nezastúpených občanov zahŕňa pomoc vo viacerých typických situáciách, ako napríklad v prípade uväznenia alebo zadržania, vážnej nehody alebo vážneho ochorenia a úmrtia, ako aj pokiaľ ide o poskytnutie podpory a repatriáciu v prípade núdze, resp. vydanie cestovných preukazov, a v krízových situáciách. Keďže potrebná ochrana vždy závisí od faktickej situácie, konzulárna ochrana by nemala byť obmedzená iba na tie situácie, ktoré sú osobitne uvedené v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Pri poskytovaní konzulárnej ochrany v prípadoch uväznenia alebo zadržania by sa mali zohľadňovať osobitné situácie, najmä keď sú obete obchodovania s ľuďmi zatknuté alebo zadržiavané za spáchanie trestných činov, ktoré je priamym dôsledkom obchodovania s nimi. Nezastúpení občania by mohli byť v zraniteľnejšej situácii vzhľadom na skutočnosť, že nemajú priame zastúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Základnou podmienkou efektívnej koordinácie a spolupráce medzi konzulárnymi orgánmi členských štátov je stanovenie jednotlivých druhov pomoci, ktorá sa poskytuje v osobitných situáciách. Tieto druhy pomoci by mali odzrkadľovať bežné postupy medzi členskými štátmi bez toho, aby bol dotknutý článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý členským štátom ukladá povinnosť poskytovať ochranu za tých istých podmienok ako svojim štátnym príslušníkom.

(15) Základnou podmienkou efektívnej koordinácie a spolupráce medzi konzulárnymi orgánmi členských štátov je stanovenie jednotlivých druhov pomoci, ktorá sa poskytuje v osobitných situáciách. Tieto druhy pomoci by mali odzrkadľovať bežné postupy medzi členskými štátmi bez toho, aby bol dotknutý článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý členským štátom ukladá povinnosť poskytovať ochranu za tých istých podmienok ako svojim štátnym príslušníkom. Malo by sa zaručiť, aby sa prekonali jazykové bariéry a aby sa nezastúpeným občanom poskytlo tlmočenie či iná potrebná pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) Členské štáty by mali zvážiť zriadenie „fondu dôvery“ na konzulárnu ochranu, z ktorého by veľvyslanectvo alebo konzulát členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, mohli pokrývať svoje výdavky na pomoc nezastúpeným občanom a do ktorého by členské štáty nezastúpeného občana, ktorému sa poskytuje pomoc, mali uhradiť finančné preddavky. Komisia by mala v spolupráci s členskými štátmi zaviesť jasné pravidlá, ktoré ustanovia rozdelenie finančných záťaží pre správne fungovanie tohto fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pokiaľ ide o koordináciu na mieste a v krízových situáciách, mali by sa vyjasniť kompetencie a príslušné úlohy, a to s cieľom zabezpečiť úplnú starostlivosť o nezastúpených občanov. Miestna konzulárna spolupráca by mala venovať náležitú pozornosť nezastúpeným občanom, napríklad zhromažďovaním príslušných kontaktných údajov najbližších regionálnych veľvyslanectiev a konzulátov členských štátov.

(20) Pokiaľ ide o koordináciu v krízových situáciách, mali by sa vyjasniť kompetencie a príslušné úlohy, a to s cieľom zabezpečiť úplnú starostlivosť o nezastúpených občanov. V krízových situáciách by delegácie Únie mali zaručiť potrebnú koordináciu medzi členskými štátmi. Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by sa mali poskytnúť potrebné finančné prostriedky, aby mohla plniť túto úlohu, vrátane odbornej prípravy konzulárnych zamestnancov členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V prípade krízy zohráva zásadnú úlohu príprava a jasné rozdelenie zodpovedností. Preto by plánovanie pre prípad krízy malo v plnej miere zahŕňať nezastúpených občanov a vnútroštátne plány pre prípad nepredvídaných udalostí by sa mali koordinovať. V tomto kontexte by sa mala ďalej rozvíjať koncepcia vedúceho štátu.

(21) V prípade krízy zohráva zásadnú úlohu príprava a jasné rozdelenie zodpovedností. Preto by plánovanie pre prípad krízy malo v plnej miere zahŕňať nezastúpených občanov a vnútroštátne plány pre prípad nepredvídaných udalostí by mala koordinovať ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) ESVČ by mala organizovať odbornú prípravu pre konzulárnych zamestnancov s cieľom uľahčiť pomoc občanom vrátane nezastúpených občanov ako súčasť prípravy na krízové situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) Pre konzulárnych pracovníkov by sa mali organizovať kurzy odbornej prípravy s cieľom zlepšiť spoluprácu a rozšíriť ich znalosti v oblasti práv občanov vyplývajúcich zo zmlúv a z tejto smernice.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby konzulárni pracovníci poznali práva občanov ostatných členských štátov, ktorí ich žiadajú o pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V tretích krajinách zastupujú Úniu delegácie Únie, ktoré spolu s diplomatickými a konzulárnymi zastúpeniami členských štátov prispievajú k uplatňovaniu práva občanov Únie, pokiaľ ide o konzulárnu ochranu, ako je ďalej uvedené v článku 35 Zmluvy o Európskej únii. V súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych vzťahoch môžu členské štáty poskytnúť konzulárnu ochranu v mene iného členského štátu, pokiaľ príslušná tretia krajina nenamieta. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia v súvislosti s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť poskytovanie konzulárnej ochrany v mene iných členských štátov.

(23) V tretích krajinách zastupujú Úniu delegácie Únie, ktoré spolu s diplomatickými a konzulárnymi zastúpeniami členských štátov prispievajú k uplatňovaniu práva občanov Únie, pokiaľ ide o konzulárnu ochranu, ako je ďalej uvedené v článku 35 Zmluvy o Európskej únii. Delegácie Únie by mali zabezpečovať potrebnú koordináciu medzi členskými štátmi a v prípade potreby môžu byť poverené konzulárnymi funkciami. ESVČ by sa mali poskytnúť potrebné finančné prostriedky, aby mohla plniť túto úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Táto smernica by nemala ovplyvňovať priaznivejšie vnútroštátne ustanovenia, pokiaľ sú zlučiteľné s touto smernicou.

(25) Táto smernica by nemala ovplyvňovať priaznivejšie vnútroštátne ustanovenia, pokiaľ sú zlučiteľné s touto smernicou. Táto smernica by nemala členským štátom ukladať povinnosť poskytovať nezastúpeným občanom tie druhy pomoci, ktoré sa neposkytujú vlastným štátnym príslušníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25a) Táto smernica by nemala mať vplyv na povinnosť a/alebo právo členských štátov bez diplomatického zastúpenia poskytovať svojim občanom priamu pomoc vždy, keď je to potrebné a/alebo žiaduce. Nezastúpené členské štáty by mali členským štátom, ktoré poskytujú konzulárnu pomoc občanom nezastúpených členských štátov, poskytovať neustálu podporu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží objasniť, že členské štáty majú plniť svoju úlohu pri poskytovaní pomoci svojim občanom aj v krajinách, kde nemajú zastúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 25b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25b) S cieľom zaistiť okamžité a efektívne fungovanie tejto smernice by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o akúkoľvek zmenu a doplnenie príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súbežné, včasné a príslušné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že Komisii by sa mala udeliť právomoc meniť a dopĺňať prílohy pozostávajúce z formulárov, ktoré môže byť z času na čas potrebné aktualizovať. Zabezpečujú to nové články 18a a 18b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V súlade so zákazom diskriminácie obsiahnutým v Charte by mali členské štáty vykonávať túto smernicu bez diskriminácie požívateľov ochrany podľa tejto smernice na akomkoľvek základe, ako napríklad z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie,

(27) V súlade so zákazom diskriminácie obsiahnutým v Charte, najmä v článku 21, by mali členské štáty, delegácie Únie a, ak je to vhodné, ESVČ vykonávať túto smernicu bez diskriminácie požívateľov ochrany podľa tejto smernice na akomkoľvek základe, ako napríklad z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(28a) Členské štáty by mali podnecovať vlastných štátnych príslušníkov k registrácii na webovej stránke svojich ministerstiev zahraničných vecí pred návštevou tretích krajín s cieľom uľahčiť pomoc pre nich v prípade potreby, najmä v krízových situáciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(29a) Komisia by mala zvážiť zriadenie nepretržitej telefonickej linky na poskytovanie informácií ľahko dostupných pre občanov, ktorí v núdzi požiadajú o konzulárnu ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica stanovuje opatrenia pre spoluprácu a koordináciu potrebné na uľahčenie výkonu práva občanov Únie na ochranu na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu.

Táto smernica stanovuje opatrenia pre spoluprácu a koordináciu potrebné na uľahčenie ochrany občanov Únie na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu. Ak je to vhodné, delegácie Únie môžu byť tiež poverené konzulárnymi funkciami vo vzťahu k nezastúpeným občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý občan, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu Únie, ktorý nie je zastúpený diplomatickým alebo konzulárnym orgánom v tretej krajine (ďalej len „nezastúpený občan“), má právo na ochranu zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci.

1. Každý občan, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu Únie, ktorý nie je zastúpený diplomatickým alebo konzulárnym orgánom v tretej krajine (ďalej len „nezastúpený občan“), je chránený zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci a zo strany delegácie Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Rodinní príslušníci nezastúpeného občana, ktorí sami nie sú občanmi Únie, majú právo na konzulárnu ochranu za rovnakých podmienok ako rodinní príslušníci štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, ktorí sami nie sú jeho štátnymi príslušníkmi.

3. Rodinní príslušníci nezastúpeného občana, ktorí sami nie sú občanmi Únie, majú právo na konzulárnu ochranu za rovnakých podmienok ako rodinní príslušníci štátnych príslušníkov členského štátu pôvodu alebo na konzulárnu ochranu zo strany delegácie Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Honorárni konzuli sa považujú za rovnocenných dostupným veľvyslanectvám či konzulátom v rámci rozsahu svojich právomocí podľa vnútroštátneho práva a zvyklostí.

3. Honorárni konzuli sa považujú za rovnocenných dostupným veľvyslanectvám či konzulátom do tej miery, do akej majú príslušné právomoci podľa vnútroštátneho práva a zvyklostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Nezastúpení občania si môžu vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu.

1. Nezastúpení občania si môžu vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu. V prípade potreby a ak je to opodstatnené môžu tiež žiadať o pomoc delegáciu Únie. Členské štáty na webových stránkach svojich ministerstiev zahraničných vecí sprístupňujú informácie o práve svojich občanov žiadať konzulárnu ochranu v tretej krajine, v ktorej nemajú svoje zastúpenie, od diplomatických alebo konzulárnych orgánov iného členského štátu, a to v súlade s touto smernicou a na základe podmienok výkonu tohto práva.

Odôvodnenie

Mala by sa vyzdvihnúť úloha delegácie Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členský štát môže zastupovať iný členský štát na stálom základe a veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov v tretej krajine môžu uzatvárať dojednania o rozdelení záťaže, ak je zabezpečené účinné zaobchádzanie so žiadosťami. Členské štáty informujú Európsku komisiu o každom takomto dojednaní s cieľom uverejniť ho na špecializovanej webovej stránke.

2. S cieľom poskytnúť nezastúpeným občanom konzulárnu ochranu a zaistiť účinné zaobchádzanie so žiadosťami, uzatvárajú zastúpenia členských štátov a prípadne delegácia Únie miestne dojednania o rozdelení záťaže a výmene údajov. Potom, ako sa tieto miestne dojednania oznámia miestnym orgánom, informuje sa o nich Komisia a ESVČ a uverejnia sa na webových stránkach EÚ a náležitých webových stránkach príslušných členských štátov. Tieto dojednania plne rešpektujú ustanovenia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak občan Únie nemôže predložiť platný pas alebo preukaz totožnosti, štátna príslušnosť sa môže preukázať inak, v prípade potreby na základe overenia u diplomatických alebo konzulárnych orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom.

2. Ak občan Únie nemôže predložiť platný pas alebo preukaz totožnosti, štátna príslušnosť sa môže preukázať inak, v prípade potreby na základe overenia u diplomatických alebo konzulárnych orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom. Veľvyslanectvo alebo konzulát, ktoré/ktorý poskytuje pomoc, poskytne nezastúpeným občanom nevyhnutné prostriedky na overenie ich totožnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Kapitola 2 – článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

KAPITOLA 2

 

Spolupráca a koordinácia miestnej konzulárnej ochrany

 

Článok 5a

 

Všeobecná zásada

Diplomatické a konzulárne orgány členských štátov úzko spolupracujú a koordinujú sa navzájom a s Úniou s cieľom zabezpečiť ochranu nezastúpeným občanom za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom. V prípade, že veľvyslanectvo či konzulát poskytuje pomoc nezastúpenému občanovi, kontaktuje regionálne zodpovedné najbližšie veľvyslanectvo či konzulát členského štátu, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom, alebo ministerstvo zahraničných vecí tohto členského štátu. Členské štáty oznámia príslušné kontaktné osoby zo svojich ministerstiev zahraničných vecí Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, pričom táto služba bude neustále tieto údaje aktualizovať na svojej zabezpečenej internetovej stránke.

Diplomatické a konzulárne orgány členských štátov úzko spolupracujú a koordinujú sa navzájom a s Úniou s cieľom zabezpečiť ochranu nezastúpeným občanom za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom. Delegácie Únie uľahčujú spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Úniou s cieľom zabezpečiť ochranu nezastúpeným občanom za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom. V prípade, že veľvyslanectvo či konzulát, prípadne delegácia Únie, poskytuje pomoc nezastúpenému občanovi, kontaktuje regionálne zodpovedné najbližšie veľvyslanectvo či konzulát členského štátu, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom, alebo ministerstvo zahraničných vecí tohto členského štátu, ako aj delegáciu Únie, a spolupracuje s cieľom určiť opatrenia, ktoré treba prijať. Členské štáty oznámia príslušné kontaktné osoby zo svojich ministerstiev zahraničných vecí Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, pričom táto služba bude neustále tieto údaje aktualizovať na svojej zabezpečenej internetovej stránke.

Odôvodnenie

Predtým článok 7 návrhu Komisie, ktorý je pozmenený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Konzulárna ochrana podľa odseku 1 zahŕňa pomoc v týchto situáciách:

2. Konzulárna ochrana podľa odseku 1 zahŕňa pomoc, najmä v týchto situáciách:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

(b) ak sa občan stane obeťou trestného činu;

(b) ak sa občan stane obeťou trestného činu alebo je v takom ohrození;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto konzulárna ochrana sa rozširuje aj na všetky ostatné situácie, v ktorých by členský štát so zastúpením zvyčajne poskytoval pomoc svojim občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade uväznenia alebo zadržania nezastúpenej osoby veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov podľa článku 6 ods. 1 najmä:

1. V prípade uväznenia alebo iného zadržania nezastúpenej osoby veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov podľa článku 6 ods. 1 najmä:

(a) pomáhajú informovať rodinných príslušníkov občana alebo iných príbuzných na žiadosť občana;

(a) pomáhajú informovať rodinných príslušníkov občana alebo iných príbuzných na žiadosť občana;

(b) navštívia občana a monitorujú minimálne normy zaobchádzania vo väzení;

(b) navštívia občana a zaručia minimálne normy podmienok zadržiavania;

(c) poskytnú občanovi informácie o právach, ktoré majú zadržané osoby.

(c) poskytnú občanovi informácie o jeho právach;

 

(ca) zaručia, aby mal občan prístup k riadnemu právnemu poradenstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, po každej svojej návšteve tohto občana a po monitorovaní minimálnych noriem zaobchádzania vo väzení. Bezodkladne informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o každej sťažnosti na zlé zaobchádzanie.

3. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, po každej svojej návšteve tohto občana a po monitorovaní minimálnych noriem podmienok zadržiavania. Bezodkladne informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o každej sťažnosti na zlé zaobchádzanie a o krokoch, ktoré sa podnikli na predchádzanie takémuto zlému zaobchádzaniu a na zabezpečenie dodržiavania minimálnych noriem pre podmienky zadržiavania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o informáciách, ktoré boli občanovi poskytnuté vo veci jeho práv. Vystupuje ako sprostredkovateľ, čo zahŕňa aj pomoc pri vypracovaní žiadostí o milosť alebo podmienečné prepustenie, a v prípade, ak chce občan požiadať o odovzdanie. V prípade potreby vystupuje ako sprostredkovateľ pre všetky právne poplatky zložené diplomatickými či konzulárnymi orgánmi členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

4. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o informáciách, ktoré boli občanovi poskytnuté vo veci jeho práv. Vystupuje ako sprostredkovateľ, čo zahŕňa aj zaručenie, aby občania mali prístup k riadnemu právnemu poradenstvu a pomoci, a to aj pri vypracúvaní žiadostí o milosť alebo podmienečné prepustenie, a v prípade, ak chce občan požiadať o odovzdanie V prípade potreby vystupuje ako sprostredkovateľ pre všetky právne poplatky zložené diplomatickými či konzulárnymi orgánmi členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade, že sa nezastúpený občan stane obeťou trestného činu, veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov podľa článku 6 ods. 1 najmä:

1. V prípade, že sa nezastúpený občan stane obeťou trestného činu alebo je v takom ohrození, veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov podľa článku 6 ods. 1 najmä:

(a) pomáhajú informovať rodinných príslušníkov občana alebo iných príbuzných na žiadosť občana;

(a) pomáhajú informovať rodinných príslušníkov občana alebo iných príbuzných na žiadosť občana;

(b) poskytnú občanovi informácie a/alebo pomoc, pokiaľ ide o príslušné právne otázky a zdravotnú starostlivosť.

(b) poskytnú občanovi informácie a/alebo pomoc, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť;

 

(ba) poskytnú občanovi informácie o jeho právach a prístup k riadnej právnej pomoci a poradenstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci a v prípade, že na to občan dal podľa možnosti svoj súhlas, kontaktuje rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných .

2. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci. Ak občan neodmietol dať svoj súhlas, tento členský štát kontaktuje jeho rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných.

Odôvodnenie

Tento a nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh je predkladaný z dôvodu jazykovej bariéry, ktorá môže existovať medzi pracovníkmi konzulátu a rodinou občana. Preto sa zdá vhodnejšie, aby komunikácia s rodinou prebiehala prostredníctvom orgánov ich členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci a vo vhodných prípadoch kontaktuje rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných obete. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, ak je potrebná evakuácia raneného. Každá evakuácia raneného je predmetom predchádzajúceho súhlasu členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, s výnimkou prípadov mimoriadnej naliehavosti.

2. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci. Ak občan neodmietol dať svoj súhlas, tento členský štát kontaktuje jeho rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, ak je potrebná evakuácia raneného. Každá evakuácia raneného je predmetom predchádzajúceho súhlasu členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, s výnimkou prípadov mimoriadnej naliehavosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Miestna spolupráca

 

Miestne zasadnutia o spolupráci zahŕňajú pravidelnú výmenu informácií týkajúcich sa nezastúpených občanov o záležitostiach ako bezpečnosť občanov, podmienky zadržiavania alebo prístup ku konzulátu. Pokiaľ sa ministerstvá zahraničných vecí nedohodnú centrálne inak, predsedá im miestne určený zástupca členského štátu alebo delegácie Únie. Predseda zhromažďuje a pravidelne aktualizuje kontaktné údaje, a to najmä údaje o kontaktných miestach nezastúpených členských štátov, a zdieľa ich s miestnymi veľvyslanectvami a konzulátmi a s delegáciou Únie.

Odôvodnenie

Tento článok je totožný s článkom 14 návrhu smernice, ide iba o zmenu poradia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Kapitola 3 – článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

KAPITOLA 3

vypúšťa sa

Finančné postupy

 

Článok 12

 

Všeobecné pravidlá

 

Ak nezastúpený občan žiada podľa článku 6 ods. 1 o pomoc vo forme finančného preddavku či o repatriáciu, uplatňuje sa tento postup:

 

(a) nezastúpený občan sa zaviaže splatiť členskému štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, celú výšku finančného preddavku alebo vzniknutých nákladov vrátane prípadného konzulárneho poplatku, a to prostredníctvom vzorového formulára uvedeného v prílohe 1;

 

(b) ak o to požiada veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, poskytne bezodkladne potrebné informácie týkajúce sa žiadosti a uvedie, či sa uplatňuje konzulárny poplatok;

 

(c) veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o každej žiadosti o finančný preddavok či repatriáciu, ktorou sa toto veľvyslanectvo či konzulát zaoberal;

 

(d) na písomnú žiadosť veľvyslanectva či konzulátu poskytujúceho pomoc, ktorá sa predloží vo forme stanovenej v prílohe I, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, refunduje celú výšku finančného preddavku alebo vzniknutých nákladov.

 

Odôvodnenie

Tento článok sa nahrádza totožným článkom 16a umiestneným v inom poradí. Kapitola 3 sa ruší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

Zjednodušený postup v krízových situáciách

 

1. V krízových situáciách koordinuje veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc každú evakuáciu alebo inú potrebnú podporu, ktorá sa poskytuje nezastúpenému občanovi, s členským štátom, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

 

Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, predloží všetky žiadosti o refundáciu nákladov na túto evakuáciu alebo na poskytnutie tejto podpory ministerstvu zahraničných vecí členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, môže požadovať refundáciu aj v prípade, že nezastúpený občan nepodpísal záväzok splatenia prijatej sumy podľa článku 12 písm. a).

 

Tento odsek nebráni členskému štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, v presadzovaní refundácie na základe vnútroštátnych pravidiel.

 

2. V prípade veľkých kríz platí, že ak o to požiada členský štát, ktorý poskytuje pomoc, refunduje náklady na evakuáciu alebo na poskytnutie podpory členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, a to na základe pro rata, vydelením celkových nákladov počtom občanov, ktorým sa pomoc poskytla.

 

3. V prípadoch, v ktorých nemožno náklady vypočítať, môže členský štát, ktorý poskytuje pomoc, požadovať refundáciu na základe fixných súm zodpovedajúcich druhu poskytnutej podpory, ako sa uvádza v prílohe 2.

 

4. V prípade, že členský štát, ktorý poskytuje pomoc, dostal v súvislosti s touto pomocou finančnú podporu z mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, akýkoľvek príspevok členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, sa určí po odpočítaní príspevku Únie.

 

5. Na žiadosti o refundáciu sa použijú spoločné formáty stanovené v prílohe 2.

 

Odôvodnenie

Tento článok sa nahrádza novým článkom 16b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Kapitola 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Miestna a krízová spolupráca a koordinácia

Krízová spolupráca a koordinácia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 14

vypúšťa sa

Miestna spolupráca

 

Miestne zasadnutia o spolupráci zahŕňajú pravidelnú výmenu informácií o nezastúpených občanoch, o záležitostiach ako bezpečnosť občanov, väzenské podmienky alebo prístup ku konzulátu. Pokiaľ sa ministerstvá zahraničných vecí nedohodnú centrálne inak, predsedá im miestne určený zástupca členského štátu alebo delegácie Únie. Predseda zhromažďuje a pravidelne aktualizuje kontaktné údaje, a to najmä údaje o kontaktných miestach nezastúpených členských štátov, a zdieľa ich s miestnymi veľvyslanectvami a konzulátmi a s delegáciou Únie.

 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom zabezpečiť komplexnú pripravenosť zahŕňa miestne plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí aj nezastúpených občanov. Členské štáty zastúpené v tretej krajine koordinujú svoje plány pre prípad nepredvídaných udalostí navzájom a s delegáciou Únie. Dohodnú sa na príslušných úlohách s cieľom zabezpečiť, aby sa v prípade krízy poskytla nezastúpeným občanom v plnej miere pomoc, vymenujú zástupcov pre zhromaždiská a informujú nezastúpených občanov o opatreniach pripravenosti na krízu za rovnakých podmienok ako svojich štátnych príslušníkov.

1. Delegácie Únie koordinujú plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť komplexnú pripravenosť vrátane rozdelenia úloh s cieľom zabezpečiť, aby sa v prípade krízy poskytla nezastúpeným občanom v plnej miere pomoc, vymenovania zástupcov pre zhromaždiská a poskytovania informácií nezastúpeným občanom o opatreniach pripravenosti na krízu za rovnakých podmienok ako v prípade štátnych príslušníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade krízy členské štáty úzko spolupracujú s Úniou na zabezpečení efektívnej pomoci nezastúpeným občanom. Členské štáty a Únia sa navzájom a včas informujú o dostupných kapacitách evakuácie. Členským štátom sa môže na požiadanie poskytnúť podpora prostredníctvom existujúcich zásahových tímov na úrovni Únie vrátane konzulárnych expertov, a to najmä z nezastúpených členských štátov.

2. V prípade krízy členské štáty úzko spolupracujú s ESVČ na zabezpečení efektívnej pomoci nezastúpeným občanom. Delegácia Únie včas koordinuje výmenu informácií o dostupných kapacitách evakuácie, koordinuje samotnú evakuáciu a poskytuje pri evakuácii potrebnú pomoc, a to prípadne za podpory existujúcich zásahových tímov na úrovni Únie vrátane konzulárnych expertov, a to najmä z nezastúpených členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vedúci štát

Koordinácia pri krízovom plánovaní a v krízových situáciách

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely tejto smernice je vedúcim štátom jeden členský štát, resp. sú vedúcimi štátmi viaceré členské štáty, ktorých úlohou je v danej tretej krajine koordinovať a viesť operácie pomoci v súvislosti s prípravou na krízu a v prípade krízy, čo zahŕňa aj osobitnú úlohu vo vzťahu k nezastúpeným občanom.

1. Delegácie Únie sú poverené koordináciou a poskytovaním pomoci v súvislosti s prípravou na krízu a v prípade krízy, čo zahŕňa aj osobitnú úlohu vo vzťahu k nezastúpeným občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členský štát je určený ako vedúci štát v danej tretej krajine, ak svoj úmysel oznámil prostredníctvom existujúcej zabezpečenej komunikačnej siete, a to pokiaľ iný členský štát nenamietne do 30 dní alebo pokiaľ sa navrhovaný vedúci štát nezriekne tejto úlohy prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete. Ak chce spoločne prevziať úlohu vedúceho štátu viac než jeden členský štát, tieto členské štáty spoločne oznámia svoj úmysel prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete. V prípade krízy môže túto úlohu okamžite prevziať jeden alebo viac členských štátov a oznámiť to do 24 hodín. Členské štáty môžu ponuku odmietnuť, ale ich štátni príslušníci a ostatní potenciálni požívatelia ochrany zostávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 oprávnení na pomoc od vedúceho štátu. V prípade, že neexistuje vedúci štát, členské štáty zastúpené na mieste sa dohodnú na tom, ktorý členský štát bude koordinovať pomoc nezastúpeným občanom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom pripraviť sa na krízy vedúci členský štát (alebo vedúce členské štáty) zabezpečí(-čia), aby boli nezastúpení občania riadne zahrnutí do plánovania veľvyslanectiev a konzulátov pre prípad nepredvídaných udalostí, aby boli plány pre prípad nepredvídaných udalostí zlučiteľné a aby boli veľvyslanectvá a konzuláty a delegácie Únie o týchto opatreniach riadne informované.

3. S cieľom pripraviť sa na krízy delegácia Únie zabezpečí, aby boli nezastúpení občania riadne zahrnutí do plánovania veľvyslanectiev a konzulátov pre prípad nepredvídaných udalostí, aby boli plány pre prípad nepredvídaných udalostí zlučiteľné a aby boli veľvyslanectvá a konzuláty, ako aj delegácie Únie o týchto opatreniach riadne informované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade krízy vedúci štát (alebo vedúce štáty) či členský štát koordinujúci pomoc zodpovedá(-dajú) za koordináciu a vedenie operácií pomoci a zhromažďovania nezastúpených občanov a v prípade potreby zabezpečuje(-jú) evakuáciu na bezpečné miesto s podporou ostatných dotknutých členských štátov. Zároveň poskytuje(–jú) nezastúpeným členským štátom kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého môžu dostávať informácie o svojich občanoch a koordinovať potrebnú pomoc. Vedúci štát (vedúce štáty) či členský štát koordinujúci pomoc pre nezastúpených občanov môže(-žu) vo vhodných prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Členské štáty poskytnú vedúcemu štátu (alebo štátom) či členskému štátu koordinujúcemu pomoc všetky dôležité informácie týkajúce sa nezastúpených občanov prítomných v krízovej situácii.

4. V prípade krízy delegácia Únie zodpovedá za koordináciu a vedenie operácií pomoci a zhromažďovania nezastúpených občanov a koordinuje evakuáciu na bezpečné miesto s podporou dotknutých členských štátov. Zároveň poskytuje nezastúpeným členským štátom kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého môžu dostávať informácie o svojich občanoch a koordinovať potrebnú pomoc. Delegácia Únie a dotknutý členský štát môžu vo vhodných prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Členské štáty poskytnú delegácii Únie všetky dôležité informácie týkajúce sa nezastúpených občanov prítomných v krízovej situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Kapitola 4a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

KAPITOLA 4a (nová)

 

Finančné postupy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Všeobecné pravidlá

 

Ak nezastúpený občan žiada podľa článku 6 ods. 1 o pomoc vo forme finančného preddavku či o repatriáciu, uplatňuje sa tento postup:

 

(a) nezastúpený občan sa zaviaže splatiť členskému štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, celú výšku finančného preddavku alebo vzniknutých nákladov a prípadný konzulárny poplatok, a to prostredníctvom vzorového formulára uvedeného v prílohe 1;

 

(b) ak o to požiada veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, poskytne bezodkladne potrebné informácie týkajúce sa žiadosti a uvedie, či sa uplatňuje konzulárny poplatok;

 

(c) veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o každej žiadosti o finančný preddavok či repatriáciu, ktorou sa toto veľvyslanectvo či konzulát zaoberal;

 

(d) na písomnú žiadosť veľvyslanectva či konzulátu poskytujúceho pomoc, ktorá sa predloží vo forme stanovenej v prílohe 1, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, refunduje celú výšku finančného preddavku alebo vzniknutých nákladov.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 16b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 16b

 

Zjednodušený postup v krízových situáciách

 

1. V krízových situáciách koordinuje delegácia Únie každú evakuáciu alebo inú potrebnú podporu, ktorá sa poskytuje nezastúpenému občanovi, s členským štátom, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

 

2. ESVČ má potrebné finančné prostriedky na koordináciu a poskytovanie pomoci, pokiaľ ide o prípravu na krízu a v krízových situáciách.

Odôvodnenie

Tento PDN nahrádza a mení a dopĺňa článok 13 návrhu smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Zmeny a doplnenia príloh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18b prijať delegované akty týkajúce sa akýchkoľvek zmien a doplnení príloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 18b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18b

 

Vykonávanie delegovanej právomoci

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 18a sa udeľuje na dobu neurčitú od …*.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 18a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 18a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžuje o dva mesiace.

 

______

 

*Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má každý občan Únie na území tretej krajiny, v ktorej členský štát, ktorého je štátnym príslušníkom, nie je zastúpený, nárok na ochranu diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek členského štátu za tých istých podmienok ako štátny príslušník tohto štátu. Táto zásada je zakotvená aj v článku 46 Charty základných práv.

Cieľom tejto smernice je zrušenie rozhodnutia 95/353/ES, ktoré je právnym rámcom platným v súčasnosti.

V záujme uľahčenia prístupu občanov EÚ k ich právam vrátane práva na ochranu v tretích krajinách je potrebný nový legislatívny nástroj. V Štokholmskom programe, ako aj zo strany Európskeho parlamentu, sa požadovali spoločné koncepcie konzulárnej ochrany. So zreteľom na rastúci počet oblastí postihnutých krízou je spoločný prístup o to žiaducejší.

Jestvujú dve rôzne úrovne konzulárnej ochrany, čo je zrejmé aj zo správy:

– miestna konzulárna ochrana v každodennom živote,

– konzulárna ochrana v krízových situáciách.

Podľa Lisabonskej zmluvy sa musí zachovávať solidarita medzi členskými štátmi, a preto pri každodenných prípadoch konzulárnej ochrany, ako napríklad v prípade straty dokladov totožnosti, uväznenia, zadržiavania alebo úmrtia, má nezastúpený občan právo požiadať o pomoc ktorýkoľvek diplomatický alebo konzulárny orgán ktoréhokoľvek členského štátu. Vyskytli sa prípady, keď síce občan EÚ mal svoje veľvyslanectvo alebo konzulát v tretej krajine, ale tento bol nedostupný. V týchto prípadoch má zmysel návrh Komisie na určenie prístupnosti veľvyslanectva alebo konzulátu v dostatočnom čase na dosiahnutie veľvyslanectva alebo konzulátu a na návrat späť do miesta vycestovania v ten istý deň, s prihliadnutím na možný výskyt situácií núdze v každodennom živote.

Pre prípady krízovej situácie sa v správe navrhuje, aby bola za koordináciu a poskytovanie pomoci v súvislosti s prípravou na krízu a v prípade krízy zodpovedná delegácie Únie. Aby sa na vedúci štát alebo na ktorýkoľvek členský štát prítomný v oblasti neuvaľovala príliš veľká záťaž, mala by byť za všetku koordináciu spolupráce vrátane plánov pre prípad nepredvídaných udalostí medzi členskými štátmi a evakuácie zodpovedná delegácia Únie. Delegácia Únie by mala zabezpečovať, aby sa na všetkých občanov EÚ vrátane nezastúpených občanov vzťahovali plány pre prípad nepredvídaných udalostí. Táto myšlienka je v súlade s článkom 35 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), v ktorom sa uvádza, že „Diplomatické a konzulárne misie členských štátov a delegácie únie v tretích krajinách (...) spolupracujú s cieľom zabezpečovať (...) vykonávanie európskych rozhodnutí, ktoré definujú stanoviská a činnosť únie (...). Prispievajú k vykonávaniu práva občanov Únie na ochranu na území tretích krajín podľa článku 20 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj opatrení prijatých podľa článku 23 uvedenej zmluvy.“

Pri každodennej miestnej konzulárnej ochrane je správa založená na súčasných podmienkach financovania. Na druhej strane, ak v prípade krízových situácií delegácia Únie plní úlohu koordinátora, mala by mať potrebné finančné prostriedky na poskytovanie tejto koordinácie. Okrem toho delegácia Únie môže v odôvodnených prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. V záujme uľahčenia budúcej konzulárnej ochrany by však členské štáty mali zvážiť zriadenie „fondu dôvery“ na konzulárnu ochranu, z ktorého by veľvyslanectvo alebo konzulát členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, mohli pokrývať svoje výdavky na pomoc nezastúpeným občanom a do ktorého by členské štáty nezastúpeného občana, ktorému sa poskytuje pomoc, mali uhradiť finančné preddavky.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (4.9.2012)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Rady o konzulárnej ochrane občanov Únie v zahraničí

(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kristiina Ojuland

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre zahraničné veci sa domnieva, že je mimoriadne dôležité objasniť opatrenia v oblasti koordinácie a spolupráce potrebné na každodennú konzulárnu ochranu nezastúpených občanov EÚ, ktorá je základným právom vyplývajúcim z občianstva EÚ, ako je vymedzené v článku 20 ods. 2 písm. c) a článku 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 46 Charty základných práv Európskej únie.

Výbor však zastáva názor, že návrh Komisie mohol byť oveľa ambicióznejší a že nevyužíva všetky možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva, najmä úlohu delegácií EÚ, ktorá je zdôraznená v článku 35 Zmluvy o EÚ. Táto smernica Rady by mala pripraviť pôdu pre posilnenie úlohy rozsiahlej siete delegácií EÚ pri výkone konzulárnej ochrany. Výbor sa domnieva, že delegácie EÚ by z dlhodobého hľadiska mali v tejto súvislosti zohrávať vedúcu úlohu a v presne vymedzených prípadoch by im dokonca mali byť zverené konzulárne úlohy. Týmto by sa:

· zjednodušili postupy pre občanov EÚ v zahraničí;

· umožnili úspory z rozsahu prostredníctvom zvýšeného spoločného využívania ľudských a finančných zdrojov;

· zvýšila viditeľnosť EÚ voči tretím krajinám;

· posilnilo občianstvo EÚ.

V článku 5 ods. 10 rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa uvádza, že delegácie EÚ na požiadanie členských štátov podporia členské štáty v ich úlohe poskytovateľa ochrany občanom EÚ v tretích krajinách, a to na neutrálnom základe z hľadiska zdrojov. Pri preskúmaní tohto rozhodnutia Rady, ktoré sa má uskutočniť v roku 2013, je rozhodne potrebné venovať osobitnú pozornosť finančným opatreniam, ktoré sú potrebné na to, aby sa delegáciám EÚ umožnilo plne zohrávať ich úlohu v zavedených mechanizmoch v záujme zabezpečenia konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom EÚ.

Výbor pre zahraničné veci preto navrhuje, aby táto smernica Rady slúžila ako právny základ pre riadok 19-06-06 (konzulárna ochrana) rozpočtu EÚ, s cieľom poskytnúť Únii potrebné finančné prostriedky na plnenie týchto úloh prostredníctvom jej delegácií.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Citácia 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 35,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Pre nezastúpených občanov, ktorí potrebujú ochranu v tretích krajinách, je potrebná efektívna spolupráca a koordinácia. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc a je prítomný v tretej krajine, a členský štát pôvodu občana budú musieť úzko spolupracovať. Miestna konzulárna spolupráca môže byť v prípade nezastúpených občanov zložitejšia, pretože si vyžaduje koordináciu s orgánmi, ktoré nie sú zastúpené na mieste. V záujme zaplnenia medzery spôsobenej neexistenciou veľvyslanectva či konzulátu vlastného členského štátu občana v určitej krajine by sa mal zabezpečiť stabilný rámec.

(7) Pre nezastúpených občanov, ktorí potrebujú ochranu v tretích krajinách, je potrebná efektívna spolupráca a koordinácia. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc a je prítomný v tretej krajine, delegácia Únie v tejto tretej krajine a členský štát pôvodu občana budú možno musieť úzko spolupracovať. Miestna konzulárna spolupráca môže byť v prípade nezastúpených občanov zložitejšia, pretože si vyžaduje koordináciu s orgánmi, ktoré nie sú zastúpené na mieste. V záujme zaplnenia medzery spôsobenej neexistenciou veľvyslanectva či konzulátu vlastného členského štátu občana v určitej krajine by sa mal zabezpečiť stabilný rámec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V prípade krízy zohráva zásadnú úlohu príprava a jasné rozdelenie zodpovedností. Preto by plánovanie pre prípad krízy malo v plnej miere zahŕňať nezastúpených občanov a vnútroštátne plány pre prípad nepredvídaných udalostí by sa mali koordinovať. V tomto kontexte by sa mala ďalej rozvíjať koncepcia vedúceho štátu.

(21) V prípade krízy zohráva zásadnú úlohu príprava a jasné rozdelenie zodpovedností. Preto by plánovanie pre prípad krízy malo v plnej miere zahŕňať nezastúpených občanov a vnútroštátne plány pre prípad nepredvídaných udalostí by sa mali koordinovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V tretích krajinách zastupujú Úniu delegácie Únie, ktoré spolu s diplomatickými a konzulárnymi zastúpeniami členských štátov prispievajú k uplatňovaniu práva občanov Únie, pokiaľ ide o konzulárnu ochranu, ako je ďalej uvedené v článku 35 Zmluvy o Európskej únii. V súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych vzťahoch môžu členské štáty poskytnúť konzulárnu ochranu v mene iného členského štátu, pokiaľ príslušná tretia krajina nenamieta. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia v súvislosti s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť poskytovanie konzulárnej ochrany v mene iných členských štátov.

(23) V tretích krajinách zastupujú Úniu delegácie Únie, ktoré spolu s diplomatickými a konzulárnymi zastúpeniami členských štátov prispievajú k uplatňovaniu práva občanov Únie, pokiaľ ide o konzulárnu ochranu, ako je ďalej uvedené v článku 35 Zmluvy o Európskej únii. V súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych vzťahoch môžu členské štáty poskytnúť konzulárnu ochranu v mene iného členského štátu, pokiaľ príslušná tretia krajina nenamieta. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia v súvislosti s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť poskytovanie konzulárnej ochrany v mene iných členských štátov. Delegácie Únie by mali zabezpečovať nevyhnutnú koordináciu medzi členskými štátmi a vždy, keď to bude nutné, by mali byť poverené konzulárnymi úlohami, najmä v núdzových situáciách. Aby Únia mohla plniť túto úlohu, mali by sa jej poskytnúť potrebné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica stanovuje opatrenia pre spoluprácu a koordináciu potrebné na uľahčenie výkonu práva občanov Únie na ochranu na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu.

Táto smernica stanovuje opatrenia pre spoluprácu a koordináciu potrebné na uľahčenie výkonu práva občanov Únie na ochranu na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu alebo zo strany delegácie Únie v tejto tretej krajine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Delegácie Únie

 

1. Delegácie Únie nesú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi pri poskytovaní konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom Únie, a to aj prostredníctvom spoločného využívania infraštruktúry a dostupných zdrojov.

 

2. Ak je to potrebné a vhodné, delegácie Únie môžu byť tiež poverené konzulárnymi úlohami vo vzťahu k nezastúpeným občanom. Všetky odkazy na veľvyslanectvá alebo konzuláty členských štátov v tejto smernici sa preto považujú za odkazy na „veľvyslanectvá alebo konzuláty členských štátov alebo delegácie Únie v prípadoch, keď tak bolo dohodnuté“.

 

3. Delegáciám Únie sa poskytnú finančné prostriedky a všetky ostatné potrebné zdroje vrátane náležitej odbornej prípravy a budovania kapacít, aby mohli plniť úlohy uvedené v odsekoch 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý občan, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu Únie, ktorý nie je zastúpený diplomatickým alebo konzulárnym orgánom v tretej krajine (ďalej len „nezastúpený občan“), má právo na ochranu zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci.

1. Každý občan, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu Únie, ktorý nie je zastúpený diplomatickým alebo konzulárnym orgánom v tretej krajine (ďalej len „nezastúpený občan“), má právo na ochranu zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov ktoréhokoľvek iného členského štátu za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci alebo zo strany delegácie Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Rodinní príslušníci nezastúpeného občana, ktorí sami nie sú občanmi Únie, majú právo na konzulárnu ochranu za rovnakých podmienok ako rodinní príslušníci štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, ktorí sami nie sú jeho štátnymi príslušníkmi.

3. Rodinní príslušníci nezastúpeného občana, ktorí sami nie sú občanmi Únie, majú právo na konzulárnu ochranu za rovnakých podmienok ako rodinní príslušníci štátnych príslušníkov členského štátu pôvodu alebo na konzulárnu ochranu zo strany delegácie Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Nezastúpení občania si môžu vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu.

1. Delegácie Únie informujú nezastúpených občanov o možnosti získania konzulárnej ochrany. Delegácie Únie, členské štáty a Európska komisia zvyšujú medzi občanmi Únie povedomie o ich práve obrátiť sa na delegácie Únie v tretích krajinách so žiadosťou o pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členský štát môže zastupovať iný členský štát na stálom základe a veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov v tretej krajine môžu uzatvárať dojednania o rozdelení záťaže, ak je zabezpečené účinné zaobchádzanie so žiadosťami. Členské štáty informujú Európsku komisiu o každom takomto dojednaní s cieľom uverejniť ho na špecializovanej webovej stránke.

2. Členský štát môže zastupovať iný členský štát na stálom základe a veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov v tretej krajine môžu uzatvárať dojednania o rozdelení záťaže, ak je zabezpečené účinné zaobchádzanie so žiadosťami. Delegácie Únie koordinujú v tretích krajinách snahy o dosiahnutie takýchto dojednaní a včas informujú Európsku komisiu o každom takomto dojednaní s cieľom uverejniť ho na špecializovanej webovej stránke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Diplomatické a konzulárne orgány členských štátov úzko spolupracujú a koordinujú sa navzájom a s Úniou s cieľom zabezpečiť ochranu nezastúpeným občanom za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom. V prípade, že veľvyslanectvo či konzulát poskytuje pomoc nezastúpenému občanovi, kontaktuje regionálne zodpovedné najbližšie veľvyslanectvo či konzulát členského štátu, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom, alebo ministerstvo zahraničných vecí tohto členského štátu. Členské štáty oznámia príslušné kontaktné osoby zo svojich ministerstiev zahraničných vecí Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, pričom táto služba bude neustále tieto údaje aktualizovať na svojej zabezpečenej internetovej stránke.

Delegácie Únie vedú spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi na jednej strane a medzi členskými štátmi a Úniou na strane druhej s cieľom zabezpečiť ochranu nezastúpeným občanom za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom V prípade, že veľvyslanectvo či konzulát poskytuje pomoc nezastúpenému občanovi, kontaktuje regionálne zodpovedné najbližšie veľvyslanectvo či konzulát členského štátu, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom, alebo ministerstvo zahraničných vecí tohto členského štátu. Členské štáty oznámia príslušné kontaktné osoby zo svojich ministerstiev zahraničných vecí Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, pričom táto služba bude neustále tieto údaje aktualizovať na svojej zabezpečenej internetovej stránke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V krízových situáciách koordinuje veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc každú evakuáciu alebo inú potrebnú podporu, ktorá sa poskytuje nezastúpenému občanovi, s členským štátom, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

V krízových situáciách koordinuje veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc alebo delegácia Únie každú evakuáciu alebo inú potrebnú podporu, ktorá sa poskytuje nezastúpenému občanovi, s členským štátom, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Miestne zasadnutia o spolupráci zahŕňajú pravidelnú výmenu informácií o nezastúpených občanoch, o záležitostiach ako bezpečnosť občanov, väzenské podmienky alebo prístup ku konzulátu. Pokiaľ sa ministerstvá zahraničných vecí nedohodnú centrálne inak, predsedá im miestne určený zástupca členského štátu alebo delegácie Únie. Predseda zhromažďuje a pravidelne aktualizuje kontaktné údaje, a to najmä údaje o kontaktných miestach nezastúpených členských štátov, a zdieľa ich s miestnymi veľvyslanectvami a konzulátmi a s delegáciou Únie.

Miestnym zasadnutiam predsedá zástupca delegácie Únie. Tieto zasadnutia o spolupráci zahŕňajú pravidelnú výmenu informácií o nezastúpených občanoch, o záležitostiach ako bezpečnosť občanov, väzenské podmienky a podmienky zadržiavania, prístup ku konzulátu a krízové plánovanie. Predseda zhromažďuje a pravidelne aktualizuje kontaktné údaje, a to najmä údaje o kontaktných miestach nezastúpených členských štátov, a využíva ich spoločne s miestnymi veľvyslanectvami a konzulátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom zabezpečiť komplexnú pripravenosť zahŕňa miestne plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí aj nezastúpených občanov. Členské štáty zastúpené v tretej krajine koordinujú svoje plány pre prípad nepredvídaných udalostí navzájom a s delegáciou Únie. Dohodnú sa na príslušných úlohách s cieľom zabezpečiť, aby sa v prípade krízy poskytla nezastúpeným občanom v plnej miere pomoc, vymenujú zástupcov pre zhromaždiská a informujú nezastúpených občanov o opatreniach pripravenosti na krízu za rovnakých podmienok ako svojich štátnych príslušníkov.

1. Delegácie Únie koordinujú plány pre prípad nepredvídaných udalostí medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť komplexnú pripravenosť vrátane rozdelenia úloh v záujme zabezpečenia toho, aby sa v prípade krízy poskytla nezastúpeným občanom v plnej miere pomoc, vymenovali zástupcovia pre zhromaždiská a informovali nezastúpení občania o opatreniach pripravenosti na krízu za rovnakých podmienok ako v prípade štátnych príslušníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade krízy členské štáty úzko spolupracujú s Úniou na zabezpečení efektívnej pomoci nezastúpeným občanom. Členské štáty a Únia sa navzájom a včas informujú o dostupných kapacitách evakuácie. Členským štátom sa môže na požiadanie poskytnúť podpora prostredníctvom existujúcich zásahových tímov na úrovni Únie vrátane konzulárnych expertov, a to najmä z nezastúpených členských štátov.

2. V prípade krízy členské štáty úzko spolupracujú s Úniou na zabezpečení efektívnej pomoci nezastúpeným občanom. Delegácia Únie včas zabezpečuje koordináciu výmeny informácií o dostupných kapacitách evakuácie a poskytuje pri evakuácii potrebnú pomoc, a to prípadne za podpory existujúcich zásahových tímov na úrovni Únie vrátane konzulárnych expertov, a to najmä z nezastúpených členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vedúci štát

Koordinácia pri krízovom plánovaní a v krízových situáciách

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely tejto smernice je vedúcim štátom jeden členský štát, resp. sú vedúcimi štátmi viaceré členské štáty, ktorých úlohou je v danej tretej krajine koordinovať a viesť operácie pomoci v súvislosti s prípravou na krízu a v prípade krízy, čo zahŕňa aj osobitnú úlohu vo vzťahu k nezastúpeným občanom.

1. Delegácie Únie sú poverené koordináciou a vedením pomoci v súvislosti s prípravou na krízu a v prípade krízy, čo zahŕňa aj osobitnú úlohu vo vzťahu k nezastúpeným občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členský štát je určený ako vedúci štát v danej tretej krajine, ak svoj úmysel oznámil prostredníctvom existujúcej zabezpečenej komunikačnej siete, a to pokiaľ iný členský štát nenamietne do 30 dní alebo pokiaľ sa navrhovaný vedúci štát nezriekne tejto úlohy prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete. Ak chce spoločne prevziať úlohu vedúceho štátu viac než jeden členský štát, tieto členské štáty spoločne oznámia svoj úmysel prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete. V prípade krízy môže túto úlohu okamžite prevziať jeden alebo viac členských štátov a oznámiť to do 24 hodín. Členské štáty môžu ponuku odmietnuť, ale ich štátni príslušníci a ostatní potenciálni požívatelia ochrany zostávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 oprávnení na pomoc od vedúceho štátu. V prípade, že neexistuje vedúci štát, členské štáty zastúpené na mieste sa dohodnú na tom, ktorý členský štát bude koordinovať pomoc nezastúpeným občanom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom pripraviť sa na krízy vedúci členský štát (alebo vedúce členské štáty) zabezpečí(-čia), aby boli nezastúpení občania riadne zahrnutí do plánovania veľvyslanectiev a konzulátov pre prípad nepredvídaných udalostí, aby boli plány pre prípad nepredvídaných udalostí zlučiteľné a aby boli veľvyslanectvá a konzuláty a delegácie Únie o týchto opatreniach riadne informované.

3. S cieľom pripraviť sa na krízy delegácia Únie zabezpečí, aby boli nezastúpení občania riadne zahrnutí do plánovania veľvyslanectiev a konzulátov pre prípad nepredvídaných udalostí, aby boli plány pre prípad nepredvídaných udalostí zlučiteľné a aby boli veľvyslanectvá a konzuláty o týchto opatreniach riadne informované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade krízy vedúci štát (alebo vedúce štáty) či členský štát koordinujúci pomoc zodpovedá(-dajú) za koordináciu a vedenie operácií pomoci a zhromažďovania nezastúpených občanov a v prípade potreby zabezpečuje(-jú) evakuáciu na bezpečné miesto s podporou ostatných dotknutých členských štátov. Zároveň poskytuje(–jú) nezastúpeným členským štátom kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého môžu dostávať informácie o svojich občanoch a koordinovať potrebnú pomoc. Vedúci štát (vedúce štáty) či členský štát koordinujúci pomoc pre nezastúpených občanov môže(-žu) vo vhodných prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Členské štáty poskytnú vedúcemu štátu (alebo štátom) či členskému štátu koordinujúcemu pomoc všetky dôležité informácie týkajúce sa nezastúpených občanov prítomných v krízovej situácii.

4. V prípade krízy delegácia Únie zodpovedá za koordináciu a vedenie operácií pomoci a zhromažďovania nezastúpených občanov a koordinuje evakuáciu na bezpečné miesto s podporou dotknutých členských štátov. Zároveň poskytuje nezastúpeným členským štátom kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého môžu dostávať informácie o svojich občanoch a koordinovať potrebnú pomoc. Delegácia Únie a dotknutý členský štát môžu vo vhodných prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Členské štáty poskytnú delegácii Únie všetky dôležité informácie týkajúce sa nezastúpených občanov prítomných v krízovej situácii.

POSTUP

Názov

Konzulárna ochrana občanov Únie v zahraničí

Referenčné čísla

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

AFET

2.2.2012

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Kristiina Ojuland

11.1.2012

Prerokovanie vo výbore

10.7.2012

 

 

 

Dátum prijatia

3.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

32

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Sir Graham Watson, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emilio Menéndez del Valle, Norbert Neuser, Joachim Zeller

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Leonidas Donskis, Danuta Jazłowiecka


STANOVISKO Výboru pre právne veci (12.7.2012)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Návrh smernice Rady o konzulárnej ochrane občanov Únie v zahraničí

(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tadeusz Zwiefka

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Právo štátneho príslušníka členského štátu, ktorý nemá v tretej krajine svoje zastúpenie, požiadať o pomoc konzulárne orgány iného členského štátu, ktorý v danej krajine zastúpenie má, je jedným z práv vyplývajúcich z občianstva Únie. Príslušné právne ustanovenia sa nachádzajú v článku 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 46 Charty základných práv.

Právny rámec uplatňovania tohto práva bol prvýkrát stanovený rozhodnutím 95/353/ES. Toto právo teda existuje už určitý čas. Uvedený rámec však treba posilniť, pretože zo skúseností vyplýva, že občania nie sú schopní svoje práva na konzulárnu ochranu v plnej miere využívať.

Jedným z hlavných problémov je, že občania nachádzajúci sa v tretej krajine, v ktorej nemá ich členský štát zastúpenie, nevedia o svojom práve na získanie pomoci od konzulátu iného členského štátu. Táto nová smernica sa snaží uvedený problém vyriešiť.

Cieľom smernice je okrem toho zaujať koordinovanejší prístup k otázke pomoci nezastúpeným občanom Únie. Bez toho, aby bolo dotknuté právo občanov nezastúpených členských štátov požiadať o pomoc orgány akéhokoľvek iného členského štátu, smernica vytvára v právnych predpisoch EÚ rámec, ktorý členským štátom umožní dohodnúť sa na tom, že v danej krajine alebo oblasti bude jeden z členských štátov pôsobiť ako „vedúci štát“ a koordinovať konzulárne činnosti. Tieto dohody sa uverejnia, čo značí, že občania cestujúci na určité miesto budú vedieť, ktorý konzulát majú na prvom mieste kontaktovať.

Z dlhodobého hľadiska by to mohlo viesť aj k úsporám, keďže po tom, ako bude dohodou medzi členskými štátmi vymenovaný vedúci štát, zníži sa potreba zastúpenia ostatných členských štátov v danej oblasti.

Jednou z prekážok súčasnej konzulárnej spolupráce sú rozdiely vo zvyklostiach medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o financovanie konzulárnej pomoci. Niektoré členské štáty financujú túto pomoc zo svojho všeobecného rozpočtu, zatiaľ čo iné sa domnievajú, že osoba, ktorej bola pomoc poskytnutá, by mala náklady na túto pomoc uhradiť daňovým poplatníkom. V tejto smernici sa stanovujú pravidlá finančného vyrovnania medzi konzulárnymi systémami členských štátov, pričom zvyklosti jednotlivých štátov v tejto oblasti zostávajú nedotknuté.

Výbor pre právne veci tento návrh vo všeobecnosti jednoznačne podporuje, domnieva sa však, že je potrebné urobiť niekoľko zmien a doplnení. Cieľom predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je predovšetkým zabezpečiť, aby informácie o konzulárnej ochrane boli čo najdostupnejšie, ako aj ozrejmiť, že občania by mali mať aj naďalej možnosť využívať celý rozsah konzulárnej pomoci tradične poskytovanej zastúpeniami členských štátov, a zároveň jasne stanoviť, že poskytovanie pomoci orgánmi zastúpených členských štátov neznamená, že členské štáty bez zastúpenia sú z poskytovania pomoci vylúčené.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Nezastúpení občania by mali mať možnosť slobodne si vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu. Členské štáty by mali mať možnosť uzatvárať dojednania upravujúce rozdelenie záťaže. Tieto dojednania by však mali byť pre občanov transparentné a nemali by ohrozovať účinnú konzulárnu ochranu. Všetky tieto dojednania by sa mali oznamovať Komisii a mali by sa uverejňovať na jej špecializovanej webovej stránke.

(10) Nezastúpení občania by mali mať možnosť slobodne si vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu. Členské štáty by mali mať možnosť uzatvárať dojednania upravujúce rozdelenie záťaže. Tieto dojednania by však mali byť pre občanov transparentné a nemali by ohrozovať účinnú konzulárnu ochranu. Všetky tieto dojednania by sa mali oznamovať Komisii a mali by sa uverejňovať na jej špecializovanej webovej stránke, ako aj na zodpovedajúcich webových stránkach príslušných inštitúcií v daných členských štátoch.

Odôvodnenie

Jedným z dôvodov, pre ktoré európski občania nevyužívajú svoje konzulárne práva v tretích krajinách, je nedostatok informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom vyjasniť, aké opatrenia koordinácie a spolupráce sú potrebné, by sa mal vymedziť rozsah spolupráce a koordinácie. Konzulárna ochrana nezastúpených občanov zahŕňa pomoc vo viacerých typických situáciách, ako napríklad v prípade uväznenia alebo zadržania, vážnej nehody alebo vážneho ochorenia a úmrtia, ako aj pokiaľ ide o poskytnutie podpory a repatriáciu v prípade núdze, resp. vydanie cestovných preukazov. Keďže potrebná ochrana vždy závisí od faktickej situácie, konzulárna ochrana by nemala byť obmedzená iba na tie situácie, ktoré sú osobitne uvedené v tejto smernici.

(14) S cieľom vyjasniť, aké opatrenia koordinácie a spolupráce sú potrebné, by sa mal vymedziť rozsah spolupráce a koordinácie. Konzulárna ochrana nezastúpených občanov zahŕňa pomoc vo viacerých typických situáciách, ako napríklad v prípade uväznenia alebo zadržania, vážnej nehody alebo vážneho ochorenia a úmrtia, ako aj pokiaľ ide o poskytnutie podpory a repatriáciu v prípade núdze, resp. vydanie cestovných preukazov, a v krízových situáciách. Keďže potrebná ochrana vždy závisí od faktickej situácie, konzulárna ochrana by nemala byť obmedzená iba na tie situácie, ktoré sú osobitne uvedené v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) Pre konzulárnych pracovníkov by sa mali organizovať kurzy odbornej prípravy s cieľom zlepšiť spoluprácu a rozšíriť ich znalosti v oblasti práv občanov vyplývajúcich zo zmlúv a z tejto smernice.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby konzulárni pracovníci poznali práva občanov ostatných členských štátov, ktorí ich žiadajú o pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25a) Táto smernica by nemala mať vplyv na povinnosť a/alebo právo členských štátov bez diplomatického zastúpenia poskytovať svojim občanom priamu pomoc vždy, keď je to potrebné a/alebo žiaduce. Nezastúpené členské štáty by mali členským štátom, ktoré poskytujú konzulárnu pomoc ich občanom, poskytovať neustálu podporu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží objasniť, že členské štáty majú plniť svoju úlohu pri poskytovaní pomoci svojim občanom aj v krajinách, kde nemajú zastúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 25b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25b) S cieľom zaistiť okamžité a efektívne fungovanie tejto smernice by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o akúkoľvek zmenu a doplnenie príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že Komisii by sa mala udeliť právomoc meniť a dopĺňať prílohy pozostávajúce z formulárov, ktoré môže byť z času na čas potrebné aktualizovať. Zabezpečujú to nové články 18a a 18b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Občania Únie musia byť schopní dostať sa k veľvyslanectvu či konzulátu a vrátiť sa na miesto odchodu aspoň v rovnaký deň dopravnými prostriedkami bežne používanými v tretej krajine, pokiaľ si naliehavosť veci nevyžaduje rýchlejšiu pomoc. Veľvyslanectvo nie je dostupné, resp. konzulát nie je dostupný, ak dočasne nemôže účinne poskytovať ochranu, najmä pre jeho dočasné uzatvorenie v čase krízy.

Veľvyslanectvo nie je dostupné, resp. konzulát nie je dostupný, ak dočasne nemôže účinne poskytovať ochranu, najmä pre jeho dočasné uzatvorenie v čase krízy.

Odôvodnenie

Dostupnosť konzulátu by nemala byť vymedzená tak podrobne, pretože medzi jednotlivými tretími krajinami sa vyskytujú značné rozdiely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Honorárni konzuli sa považujú za rovnocenných dostupným veľvyslanectvám či konzulátom v rámci rozsahu svojich právomocí podľa vnútroštátneho práva a zvyklostí.

3. Honorárni konzuli sa považujú za rovnocenných dostupným veľvyslanectvám či konzulátom do tej miery, do akej majú príslušné právomoci podľa vnútroštátneho práva a zvyklostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Nezastúpení občania si môžu vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu.

1. Nezastúpení občania si môžu vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu. Členské štáty na webových stránkach svojich ministerstiev zahraničných vecí sprístupňujú informácie o práve svojich občanov žiadať konzulárnu ochranu v tretej krajine, v ktorej nemajú svoje zastúpenie, od diplomatických alebo konzulárnych orgánov iného členského štátu, a to v súlade s touto smernicou a na základe podmienok uplatňovania tohto práva.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila účinnosť ustanovení tejto smernice a pridaná hodnota pre občanov, mali by byť občania náležite informovaní o svojom práve získať konzulárnu ochranu od diplomatických alebo konzulárnych orgánov iného členského štátu podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členský štát môže zastupovať iný členský štát na stálom základe a veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov v tretej krajine môžu uzatvárať dojednania o rozdelení záťaže, ak je zabezpečené účinné zaobchádzanie so žiadosťami. Členské štáty informujú Európsku komisiu o každom takomto dojednaní s cieľom uverejniť ho na špecializovanej webovej stránke.

2. Členský štát môže zastupovať iný členský štát na stálom základe a veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov v tretej krajine môžu uzatvárať dojednania o rozdelení záťaže, ak je zabezpečené účinné zaobchádzanie so žiadosťami. Členské štáty informujú Európsku komisiu o každom takomto dojednaní s cieľom uverejniť ho na špecializovanej webovej stránke a tieto informácie uverejňujú aj na webových stránkach svojich ministerstiev zahraničných vecí a na webových stránkach príslušných veľvyslanectiev a/alebo konzulátov.

Odôvodnenie

Jedným z dôvodov, pre ktoré európski občania nevyužívajú svoje konzulárne práva v tretích krajinách, je nedostatok informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Konzulárna ochrana podľa odseku 1 zahŕňa pomoc v týchto situáciách:

2. Konzulárna ochrana podľa odseku 1 zahŕňa minimálne pomoc v týchto situáciách:

Odôvodnenie

Cieľom tohto a nasledujúceho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť, že zoznam situácií, v ktorých by sa mala poskytovať pomoc, nie je úplný a že členské štáty by mali naďalej poskytovať pomoc aj v iných situáciách tak, ako je to bežné

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto konzulárna ochrana sa rozširuje aj na všetky ostatné situácie, v ktorých by členský štát so zastúpením zvyčajne poskytoval pomoc svojim občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) pomáhajú občanovi pri získaní odborného právneho poradenstva.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je stanoviť, že konzuláty nie sú povinné samy poskytovať právne poradenstvo, ale skôr majú pomáhať občanom pri získavaní takéhoto poradenstva od miestnych právnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o informáciách, ktoré boli občanovi poskytnuté vo veci jeho práv. Vystupuje ako sprostredkovateľ, čo zahŕňa aj pomoc pri vypracovaní žiadostí o milosť alebo podmienečné prepustenie, a v prípade, ak chce občan požiadať o odovzdanie. V prípade potreby vystupuje ako sprostredkovateľ pre všetky právne poplatky zložené diplomatickými či konzulárnymi orgánmi členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

4. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o informáciách, ktoré boli občanovi poskytnuté vo veci jeho práv. V prípade potreby vystupuje ako sprostredkovateľ pre všetky právne poplatky zložené diplomatickými či konzulárnymi orgánmi členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) poskytnú občanovi informácie a/alebo pomoc, pokiaľ ide o príslušné právne otázky zdravotnú starostlivosť.

b) poskytnú občanovi informácie a/alebo pomoc, pokiaľ ide o príslušné právne otázky, zdravotnú starostlivosť a poradenstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) pomáhajú občanovi pri získaní odbornej právnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci a v prípade, že na to občan dal podľa možnosti svoj súhlas, kontaktuje rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných občana.

2. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci. Ak občan neodmietol dať na to svoj súhlas, tento členský štát kontaktuje jeho rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných.

Odôvodnenie

Tento a nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh je predkladaný z dôvodu jazykovej bariéry, ktorá môže existovať medzi pracovníkmi konzulátu a rodinou občana. Preto sa zdá vhodnejšie, aby komunikácia s rodinou prebiehala prostredníctvom orgánov ich členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci a vo vhodných prípadoch kontaktuje rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných obete. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, ak je potrebná evakuácia raneného. Každá evakuácia raneného je predmetom predchádzajúceho súhlasu členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, s výnimkou prípadov mimoriadnej naliehavosti.

2. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci. Ak občan neodmietol dať na to svoj súhlas, tento členský štát kontaktuje jeho rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, ak je potrebná evakuácia raneného. Každá evakuácia raneného je predmetom predchádzajúceho súhlasu členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, s výnimkou prípadov mimoriadnej naliehavosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Zmeny a doplnenia príloh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18b prijať delegované akty týkajúce sa akýchkoľvek zmien a doplnení príloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 18b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18b

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 18a sa udeľuje na dobu neurčitú od …*.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 18a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 18a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

______

 

*Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

POSTUP

Názov

Konzulárna ochrana občanov Únie v zahraničí

Referenčné čísla

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

2.2.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Tadeusz Zwiefka

19.12.2011

Prerokovanie vo výbore

31.5.2012

 

 

 

Dátum prijatia

10.7.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

POSTUP

Názov

Konzulárna ochrana občanov Únie v zahraničí

Referenčné čísla

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Dátum konzultácie s EP

20.1.2012

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

AFET

2.2.2012

DEVE

2.2.2012

JURI

2.2.2012

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

DEVE

25.1.2012

 

 

 

Spravodajkyňa

               dátum vymenovania

Edit Bauer

9.2.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.4.2012

9.7.2012

3.9.2012

19.9.2012

Dátum prijatia

19.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

51

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker

Dátum predloženia

26.9.2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia