Betänkande - A7-0288/2012Betänkande
A7-0288/2012

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands

10.10.2012 - (COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Edit Bauer


Förfarande : 2011/0432(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0288/2012
Ingivna texter :
A7-0288/2012
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands

(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0881),

–   med beaktande av artikel 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0017/2012),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för rättsliga frågor (A7-0288/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Enligt artikel 35 i EU-fördraget ska medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter och EU:s delegationer i tredjeländer samarbeta och bidra till genomförandet av unionsmedborgares rätt till skydd inom ett tredjelands territorium.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) När icke företrädda medborgare behöver skydd i tredjeländer krävs ett väl fungerande samarbete och en effektiv samordning. Den bistående medlemsstaten med representation i ett tredjeland och den berörda medborgarens hemmedlemsstat kan behöva bedriva ett nära samarbete. Konsulärt samarbete på lokal nivå kan vara mer komplicerat för icke företrädda medborgare, eftersom det kräver samordning med myndigheter som saknar representation på platsen. För att fylla luckan som orsakas av avsaknaden av en ambassad eller ett konsulat som representerar medborgarens hemmedlemsstat är det viktigt att garantera en stabil ram.

(7) När icke företrädda medborgare behöver skydd i tredjeländer krävs ett väl fungerande samarbete och en effektiv samordning. Den bistående medlemsstaten och EU-delegationen på plats i ett tredjeland och den berörda medborgarens hemmedlemsstat bör bedriva ett nära samarbete.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Konsulärt samarbete på lokal nivå kan vara mer komplicerat för icke företrädda medborgare, eftersom det kräver samordning med myndigheter som saknar representation på platsen. För att fylla den lucka som avsaknaden av en ambassad eller ett konsulat som representerar medborgarens hemmedlemsstat innebär bör en stabil ram garanteras. Det konsulära samarbetet på lokal nivå bör utformas så att vederbörlig hänsyn tas till icke företrädda medborgare, till exempel genom insamling av relevanta kontaktuppgifter om medlemsstaternas närmaste regionala ambassader och konsulat.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) För att främja och förbättra det konsulära skyddet med särskild uppmärksamhet riktad mot icke företrädda medborgares situation bör kommissionen upprätta praktiska riktlinjer.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) EU-medborgare är icke företrädda om deras hemmedlemsstat saknar en tillgänglig ambassad eller ett tillgängligt konsulat i ett visst berört tredjeland. Begreppet tillgänglighet bör tolkas på ett sätt som tillvaratar medborgarnas intresse av skydd.

(7) EU-medborgare är icke företrädda om deras hemmedlemsstat saknar en tillgänglig ambassad eller ett tillgängligt konsulat i ett visst berört tredjeland eller om det på ett omotiverat sätt skulle ta dyrbar tid och ekonomiska resurser i anspråk för en medborgare från en viss medlemsstat att ta sig till en ambassad eller ett konsulat i en krissituation. Begreppet tillgänglighet bör tolkas på ett sätt som tillvaratar medborgarnas intresse av skydd.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) I enlighet med rätten till respekt för privat- och familjelivet, som den följer av artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bör den bistående medlemsstaten skydda EU‑medborgares familjemedlemmar som är medborgare i tredjeland på samma villkor som den skyddar egna medborgares familjemedlemmar som är medborgare i tredjeland. Alla definitioner av vilka personer som är att betrakta som familjemedlemmar bör hämta inspiration från artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Medlemsstaterna kan vara i en sådan situation att de inte har resurser att tillhandahålla alla typer av konsulärt skydd till familjemedlemmar från tredjeländer. Bland annat utfärdas inte provisoriska resehandlingar. I enlighet med artikel 24 i stadgan bör barnets bästa, som tas upp i Förenta nationernas konvention av den 20 november 1989 om barnets rättigheter, komma i främsta rummet.

(9) I enlighet med rätten till respekt för privat- och familjelivet, som den följer av artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bör den bistående medlemsstaten skydda EU‑medborgares familjemedlemmar som är medborgare i tredjeland, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, på samma villkor som den skyddar egna medborgares familjemedlemmar som är medborgare i tredjeland, med beaktande av att medlemsstaterna kan vara i en sådan situation att de inte har resurser att tillhandahålla alla typer av konsulärt skydd till familjemedlemmar från tredjeländer, som exempelvis provisoriska resehandlingar. Medlemsstaterna bör dock vidta alla åtgärder de kan för att skydda integriteten hos medborgarens familj. I enlighet med artikel 24 i stadgan bör barnets bästa, som tas upp i Förenta nationernas konvention av den 20 november 1989 om barnets rättigheter, komma i främsta rummet.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Den bistående medlemsstaten bör överväga att ge skydd till erkända flyktingar och statslösa personer såväl som till andra personer som inte är medborgare i någon medlemsstat men som är bosatta i en av medlemsstaterna och är innehavare av en resehandling utfärdad i denna medlemsstat, och hänsyn bör tas till deras särskilda situation.

Motivering

Erkända flyktingar och statslösa personer såväl som andra personer som inte är medborgare i något land men som är bosatta i en medlemsstat och är innehavare av en resehandling utfärdad i denna medlemsstat, kan inte omfattas av något konsulärt skydd om bosättningsmedlemsstaten saknar representation.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Icke företrädda medborgare bör ha möjlighet att fritt välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka konsulärt skydd. Medlemsstaterna bör kunna ingå avtal om bördefördelning. Sådana avtal bör dock vara genomskinliga för medborgaren och får inte riskera ett väl fungerande konsulärt skydd. Alla sådana arrangemang bör meddelas kommissionen och offentliggöras på dess särskilda webbplats.

(10) Icke företrädda medborgare bör ha möjlighet att fritt välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat eller i förekommande fall vid vilken unionsdelegation de vill söka konsulärt skydd. Medlemsstaterna bör kunna ingå avtal om bördefördelning. Sådana avtal bör vara rättvist fördelade och beakta varje medlemsstats kapacitet. Sådana avtal bör dock vara genomskinliga för medborgaren och får inte riskera ett väl fungerande konsulärt skydd. Alla sådana arrangemang bör meddelas kommissionen och offentliggöras på dess särskilda webbplats samt på de berörda medlemsstaternas och rådets särskilda webbplatser.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Skydd bör ges om sökande kan styrka att de är EU-medborgare. Icke företrädda medborgare som behöver konsulärt skydd kanske inte längre är i besittning av sina id-handlingar. Den grundläggande ställning som vilar på EU-medborgarskapet följer direkt av unionslagstiftningen och id-handlingar syftar endast till att styrka denna ställning. Om sökande inte kan uppvisa några id-handlingar bör de därför ha rätt att styrka sin ställning på annat sätt, om så krävs genom kontroll med myndigheterna i den medlemsstat i vilken sökande säger sig vara medborgare.

(12) Skydd bör ges om sökande kan styrka att de är EU-medborgare. Icke företrädda medborgare som behöver konsulärt skydd kanske inte längre är i besittning av sina id-handlingar. Den grundläggande ställning som vilar på EU-medborgarskapet följer direkt av unionslagstiftningen och id-handlingar syftar endast till att styrka denna ställning. Om sökande inte kan uppvisa några id-handlingar bör de därför ha rätt att styrka sin ställning på annat sätt, om så krävs genom kontroll med myndigheterna i den medlemsstat i vilken sökande säger sig vara medborgare. Den bistående ambassaden eller det bistående konsulatet bör ge icke företrädda medborgare de nödvändiga medlen för att styrka sin identitet.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att klargöra vilka samordnings- och samarbetsåtgärder som krävs bör ramarna för samarbetet och samordningen fastställas. Konsulärt skydd för icke företrädda medborgare inbegriper att lämna bistånd i ett antal typiska situationer, såsom vid frihetsberövande, allvarliga olyckor eller allvarlig sjukdom och dödfall, men även insatser för att tillhandahålla praktiskt stöd och hjälp med hemresa i nödsituationer samt utfärdande av provisoriska handlingar. Eftersom skyddsbehovet alltid är beroende av den faktiska situationen bör det konsulära skyddet inte vara begränsat till de situationer som anges i detta direktiv.

(14) För att klargöra vilka samordnings- och samarbetsåtgärder som krävs bör ramarna för samarbetet och samordningen fastställas. Konsulärt skydd för icke företrädda medborgare inbegriper att lämna bistånd i ett antal typiska situationer, såsom vid frihetsberövande, allvarliga olyckor eller allvarlig sjukdom och dödfall, men även insatser för att tillhandahålla praktiskt stöd och hjälp med hemresa i nödsituationer samt utfärdande av provisoriska handlingar, liksom i krissituationer. Eftersom skyddsbehovet alltid är beroende av den faktiska situationen bör det konsulära skyddet inte vara begränsat till de situationer som anges i detta direktiv.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Vid tillhandahållandet av konsulärt skydd vid anhållande eller frihetsberövande bör särskilda situationer beaktas, i synnerhet när offer för människohandel anhålls eller frihetsberövas för brott som är en direkt följd av att de har blivit utsatta för människohandel. Icke företrädda medborgare kan befinna sig i en mer utsatt situation mot bakgrund av att de saknar direkt representation.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) En förutsättning för en god samordning och ett väl fungerande samarbete mellan medlemsstaterna bör de konsulära myndigheterna fastställa de olika typerna av bistånd som ska ges i specifika situationer. Dessa typer av bistånd bör återspegla gemensam praxis mellan medlemsstaterna, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ålägger medlemsstaterna att ge skydd på samma villkor som gäller för egna medborgare.

(15) En förutsättning för en god samordning och ett väl fungerande samarbete mellan medlemsstaternas konsulära myndigheter är att det fastställs vilka olika typer av bistånd som ska ges i specifika situationer. Dessa typer av bistånd bör återspegla gemensam praxis mellan medlemsstaterna, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ålägger medlemsstaterna att ge skydd på samma villkor som gäller för egna medborgare. Det bör säkerställas att språkhindren övervinns och att icke företrädda medborgare får tillgång till tolkning eller annan nödvändig hjälp.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Medlemsstaterna bör överväga att inrätta en ”förvaltningsfond” för konsulärt skydd, från vilken den bistående medlemsstatens ambassad eller konsulat kan förskottera sina utgifter för att bistå en icke företrädd medborgare och till vilken den bistådde icke företrädde medborgarens medlemsstat bör ersätta penningförskottet. Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna anta tydliga regler om fördelningen av den ekonomiska bördan för en väl fungerande förvaltningsfond.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) När det gäller samordning på platsen och i krissituationer bör behörigheten och respektive roller klargöras för att säkerställa att icke företrädda medborgare verkligen tas om hand. Det konsulära samarbetet på lokal nivå bör utformas så att vederbörlig hänsyn tas till icke företrädda medborgare, till exempel genom insamling av relevanta kontaktuppgifter från de närmaste regionala ambassaderna och konsulaten som representerar medlemsstater.

(20) När det gäller samordning i krissituationer bör behörigheten och respektive roller klargöras för att säkerställa att icke företrädda medborgare verkligen tas om hand. I krissituationer bör EU-delegationerna säkerställa nödvändig samordning mellan medlemsstaterna. För att kunna uppfylla denna roll bör utrikestjänsten ha tillgång till tillräckliga ekonomiska medel, bland annat för utbildningen av personalen vid medlemsstaternas konsulat.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) I krissituationer är adekvata förberedelser och en tydlig ansvarsfördelning av största betydelse. Krisberedskapsplaneringen bör därför fullt ut omfatta icke företrädda medborgare och nationella beredskapsplaner bör samordnas. Begreppet ledande stat bör utvecklas vidare mot denna bakgrund.

(21) I krissituationer är adekvata förberedelser och en tydlig ansvarsfördelning av största betydelse. Krisberedskapsplaneringen bör därför fullt ut omfatta icke företrädda medborgare och nationella beredskapsplaner bör samordnas av utrikestjänsten.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Utrikestjänsten bör anordna utbildning för konsulatens personal för att främja biståndet till medborgarna, inbegripet icke företrädda medborgare, som en del av förberedelserna inför krissituationer.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) Konsulär personal bör ges utbildning i syfte att förbättra samarbetet och öka deras kunskap om medborgarnas rättigheter enligt fördragen och detta direktiv.

Motivering

Den konsulära personalen måste vara medveten om de rättigheter som tillkommer hjälpsökande medborgare från andra medlemsstater.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) I tredjeländer representeras unionen av EU-delegationer, som tillsammans med medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar bidrar till att genomföra EU-medborgarnas rätt till konsulärt skydd, i enlighet med vad som specificeras ytterligare i artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen. Enligt Wienkonventionen om konsulära förbindelser får medlemsstaterna ge konsulärt skydd på andra medlemsstaters vägnar, såvida inte det berörda tredjelandet invänder mot detta. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs i förbindelserna med tredjeländer för att se till att konsulärt skydd kan tillhandahållas på andra medlemsstaters vägnar.

(23) I tredjeländer representeras unionen av EU-delegationer, som tillsammans med medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar bidrar till att genomföra EU-medborgarnas rätt till konsulärt skydd, i enlighet med vad som specificeras ytterligare i artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen. EUdelegationerna bör garantera nödvändig samordning mellan medlemsstaterna och kan om så är lämpligt anförtros konsulära uppgifter. För att kunna utöva denna roll bör Europeiska utrikestjänsten få tillräckliga ekonomiska medel.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Detta direktiv bör inte påverka mer förmånliga nationella bestämmelser, förutsatt att de är förenliga med detta direktiv.

(25) Detta direktiv bör inte påverka mer förmånliga nationella bestämmelser, förutsatt att de är förenliga med detta direktiv. Detta direktiv bör inte ålägga medlemsstaterna några skyldigheter att tillhandahålla icke företrädda medborgare sådana typer av bistånd som de inte tillhandahåller sina egna medborgare.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Detta direktiv bör inte påverka icke företrädda medlemsstaters rätt eller skyldighet att ge direkt hjälp till sina medborgare när så är nödvändigt och/eller önskvärt. Icke företrädda medlemsstater bör ge kontinuerligt stöd till medlemsstater som erbjuder konsulär hjälp till deras medborgare.

Motivering

Detta ändringsförslag försöker klargöra att medlemsstaterna fortfarande har en roll att spela genom att hjälpa sina medborgare även i länder där de inte är företrädda.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b) I syfte att säkerställa att detta direktiv fungerar snabbt och ändamålsenligt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på eventuella ändringar av bilagorna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

Föredraganden anser att kommissionen bör delegeras befogenheter att ändra bilagorna, som består av formulär som kan behöva uppdateras med jämna mellanrum. Genom de nya artiklarna 18a och 18b genomförs detta.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) I enlighet med det diskrimineringsförbud som föreskrivs i stadgan bör medlemsstaterna genomföra detta direktiv utan diskriminering mellan dem som omfattas av det på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

(27) I enlighet med det diskrimineringsförbud som föreskrivs i stadgan, särskilt i artikel 21, bör medlemsstaterna, EU-delegationerna och i förekommande fall utrikestjänsten alltid genomföra detta direktiv utan diskriminering mellan dem som omfattas av det på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) Medlemsstaterna bör uppmuntra sina egna medborgare att registrera sig på sina utrikesministeriers webbplatser innan de besöker tredjeländer för att underlätta bistånd vid behov, särskilt i krissituationer.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Kommissionen bör överväga att inrätta en telefonjour som är öppen dygnet runt veckans alla dagar för att göra information lättillgänglig för medborgare som söker konsulärt skydd i nödsituationer.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs de samarbets- och samordningsåtgärder som behövs för att främja EU-medborgarnas möjligheter att, på territoriet till ett tredjeland där den medlemsstat i vilken de är medborgare saknar representation, utöva sina rättigheter till diplomatiskt eller konsulärt skydd från en annan medlemsstats konsulära myndigheter på samma villkor som medborgare i den medlemsstaten.

I detta direktiv fastställs de samarbets- och samordningsåtgärder som behövs för att främja EU-medborgarnas möjligheter att, på territoriet till ett tredjeland där den medlemsstat i vilken de är medborgare saknar representation, omfattas av diplomatiskt eller konsulärt skydd från en annan medlemsstats konsulära myndigheter på samma villkor som medborgare i den medlemsstaten. EU-delegationerna kan vid behov även anförtros konsulära uppgifter för icke företrädda medborgare.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje EU-medborgare som inte är företrädd av en diplomatisk eller konsulär myndighet i ett tredjeland, nedan kallad icke företrädd medborgare, ska ha rätt till skydd av en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som den medlemsstatens egna medborgare.

1. Varje EU-medborgare som inte är företrädd av en diplomatisk eller konsulär myndighet i ett tredjeland, nedan kallad icke företrädd medborgare, ska skyddas av en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter och av EUdelegationen på samma villkor som den medlemsstatens egna medborgare.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Icke företrädda medborgares familjemedlemmar som själva inte är EU‑medborgare ska ha rätt till konsulärt skydd på samma villkor som familjemedlemmar till medborgare i den bistående medlemsstaten som själva inte är medborgare.

3. Icke företrädda medborgares familjemedlemmar som själva inte är EU‑medborgare ska ha rätt till konsulärt skydd på samma villkor som familjemedlemmar till medborgare i hemmedlemsstaten eller till konsulärt skydd av en EU-delegation.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Honorärkonsuler ska anses likvärdiga med tillgängliga ambassader eller konsulat, inom ramen för sin behörighet enligt nationell lagstiftning och praxis.

3. Honorärkonsuler ska anses likvärdiga med tillgängliga ambassader eller konsulat i den mån de har den behörighet som krävs enligt nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Icke företrädda medborgare kan välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka skydd.

1. Icke företrädda medborgare kan välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka skydd. De kan vid behov och i förekommande fall även söka skydd från EU-delegationen. Medlemsstaterna ska på sina utrikesministeriers webbplatser tillgängliggöra information om sina medborgares rätt att i ett tredjeland där dessa medlemsstater inte är företrädda i enlighet med detta direktiv söka konsulärt skydd vid en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter, och om de villkor som gäller för utövande av denna rätt.

Motivering

EU-delegationens roll bör lyftas fram.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En medlemsstat får fungera som ständig representant för en annan medlemsstat och medlemsstaternas ambassader eller konsulat i ett tredjeland får ingå avtal om bördefördelning, förutsatt att det är möjligt att garantera en väl fungerande handläggning av ansökningar. Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella sådana arrangemang, för offentliggörande på kommissionens särskilda webbplats för ändamålet.

2. För att ge icke företrädda medborgare konsulärt skydd och se till att det är möjligt att garantera en väl fungerande handläggning av ansökningar kan medlemsstaternas representationer och vid behov EU-delegationerna ingå lokala avtal om bördefördelning och informationsutbyte. Efter att de lokala myndigheterna underrättats ska dessa lokala avtal meddelas kommissionen och utrikestjänsten och offentliggöras på kommissionens webbplats och på de berörda medlemsstaternas relevanta webbplatser. Dessa avtal ska vara fullt förenliga med bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om EU-medborgaren inte kan visa upp ett giltigt pass eller en giltig ID-handling, finns det möjlighet att styrka personens medborgarskap på andra sätt, om nödvändigt efter kontroll med de diplomatiska eller konsulära myndigheter som tillhör den medlemsstat där sökanden påstår sig vara medborgare.

2. Om EU-medborgaren inte kan visa upp ett giltigt pass eller en giltig ID-handling, finns det möjlighet att styrka personens medborgarskap på andra sätt, om nödvändigt efter kontroll med de diplomatiska eller konsulära myndigheter som tillhör den medlemsstat där sökanden påstår sig vara medborgare. Den bistående ambassaden eller det bistående konsulatet ska ge icke företrädda medborgare de nödvändiga medlen för att styrka sin identitet.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Kapitel 2 – artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL 2:

 

Samarbete och samordning avseende lokalt konsulärt skydd

 

Artikel 5a

 

Allmän princip

Medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter ska samarbeta och samordna med varandra och med EU för att garantera att icke företrädda medborgare får skydd på samma villkor som egna medborgare. När en ambassad eller ett konsulat bistår en icke företrädd medborgare, ska närmaste regionalt ansvariga ambassad eller konsulat, eller utrikesministeriet i medborgarens hemmedlemsstat, kontaktas. Medlemsstaterna ska lämna uppgift om berörda kontaktpersoner vid utrikesdepartementen till utrikestjänsten, som ska hålla uppgifterna uppdaterade på sin säkra webbplats.

Medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter ska samarbeta och samordna med varandra och med EU för att garantera att icke företrädda medborgare får skydd på samma villkor som egna medborgare. EU-delegationerna ska underlätta samarbetet och samordningen – dels mellan medlemsstaterna, dels mellan medlemsstaterna och EU – för att garantera att icke företrädda medborgare får skydd på samma villkor som egna medborgare. När en ambassad eller ett konsulat eller, i förekommande fall, en av EU-delegationerna bistår en icke företrädd medborgare, ska närmaste regionalt ansvariga ambassad eller konsulat, eller utrikesministeriet i medborgarens hemmedlemsstat samt EU-delegationen, kontaktas och ska samarbeta för att fastställa lämpliga åtgärder att vidta. Medlemsstaterna ska lämna uppgift om berörda kontaktpersoner vid utrikesdepartementen till utrikestjänsten, som ska hålla uppgifterna uppdaterade på sin säkra webbplats.

Motivering

En modifierad version av f.d. artikel 7 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det konsulära skydd som avses i punkt 1ska inbegripa skydd i följande situationer:

2. Det konsulära skydd som avses i punkt 1 ska inbegripa skydd i framför allt följande situationer:

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led b

(b) När en person har fallit offer för brott.

(b) När en person har fallit offer för brott eller riskerar att utsättas för brott.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Detta konsulära skydd ska även utvidgas till alla andra situationer där den företrädda medlemsstaten normalt skulle ge hjälp till sina egna medborgare.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en icke företrädd medborgare frihetsberövas ska medlemsstaternas ambassader eller konsulat, med förbehåll för artikel 6.1, särskilt

1. Om en icke företrädd medborgare anhålls eller frihetsberövas på annat sätt ska medlemsstaternas ambassader eller konsulat, med förbehåll för artikel 6.1, särskilt

(a) bistå med att på medborgarens begäran underrätta dennes familj eller andra närstående,

(a) bistå med att på medborgarens begäran underrätta dennes familj eller andra närstående,

(b) besöka medborgaren och kontrollera att häktes- eller fängelselokalerna uppfyller minimikraven,

(b) besöka medborgaren och se till att minimikraven för villkoren för frihetsberövande uppfylls,

(c) förse medborgaren med information om frihetsberövades rättigheter.

(c) förse medborgaren med information om hans eller hennes rättigheter,

 

(ca) se till att medborgaren har tillgång till vederbörlig juridisk rådgivning.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ambassaden eller konsulatet ska rapportera till medborgarens hemmedlemsstat efter sina besök hos medborgaren och efter att ha kontrollerat att villkoren i häktes- eller fängelselokalerna uppfyller minimikraven. Ambassaden eller konsulatet ska omedelbart underrätta medborgarens hemmedlemsstat om eventuella klagomål rörande dålig behandling.

3. Ambassaden eller konsulatet ska rapportera till medborgarens hemmedlemsstat efter sina besök hos medborgaren och efter att ha kontrollerat att villkoren för frihetsberövande uppfyller minimikraven avseende förhållandena vid frihetsberövande. Ambassaden eller konsulatet ska omedelbart underrätta medborgarens hemmedlemsstat om eventuella klagomål rörande dålig behandling och om de åtgärder som vidtagits för att förhindra sådan dålig behandling samt garantera att minimikraven på villkoren för frihetsberövande uppfylls.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om vilken information som har överlämnats medborgaren rörande hans eller hennes rättigheter. Ambassaden eller konsulatet ska fungera som mellanhand, också när det gäller hjälp med att utforma ansökningar om nåd, förtida frigivning eller förflyttning. Om nödvändigt ska ambassaden eller konsulatet fungera som mellanhand och ta emot penningbelopp för att täcka rättsliga kostnader som kan komma att deponeras av medborgarens hemmedlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter.

4. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om vilken information som har överlämnats medborgaren rörande hans eller hennes rättigheter. Ambassaden eller konsulatet ska fungera som mellanhand, också när det gäller att se till att medborgaren får tillgång till vederbörlig juridisk rådgivning och hjälp, inbegripet med att utforma ansökningar om nåd, förtida frigivning eller förflyttning. Om nödvändigt ska ambassaden eller konsulatet fungera som mellanhand och ta emot penningbelopp för att täcka rättsliga kostnader som kan komma att deponeras av medborgarens hemmedlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När icke företrädda medborgare har fallit offer för brott ska medlemsstaternas ambassader och konsulat, med förbehåll för artikel 6.1 särskilt

1. När icke företrädda medborgare har fallit offer för brott eller riskerar att utsättas för brott ska medlemsstaternas ambassader och konsulat, med förbehåll för artikel 6.1 särskilt

(a) bistå med att informera medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, förutsatt att medborgaren uttrycker önskemål om detta,

(a) bistå med att informera medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, förutsatt att medborgaren uttrycker önskemål om detta,

(b) ge medborgaren information och/eller råd om relevanta rättsliga frågor och sjukvård.

(b) ge medborgaren information och/eller råd om sjukvård,

 

(ba) ge medborgaren information om hans eller hennes rättigheter och tillgång till vederbörligt juridiskt bistånd och vederbörlig juridisk rådgivning.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilken hjälp som har lämnats samt kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, förutsatt att medborgaren när så är möjligt har gett sitt samtycke till detta.

2. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilken hjälp som har lämnats. Hemmedlemsstaten ska kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, såvida inte medborgaren nekat till det.

Motivering

Detta ändringsförslag, liksom nästkommande, inges med tanke på den språkbarriär som kan finnas mellan den konsulära personalen och medborgarens närstående. Det tycks lämpligare att kommunikationen med familjemedlemmarna sköts av deras egen medlemsstats myndigheter.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig situationen är och vilket bistånd som har lämnats samt i lämpliga fall kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om huruvida det finns behov av en medicinsk evakuering. Varje medicinsk evakuering ska föregås av ett godkännande från medborgarens hemmedlemsstat, utom i extremt brådskande fall.

2. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilken hjälp som har lämnats. Hemmedlemsstaten ska kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, såvida inte medborgaren nekat till det. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om huruvida det finns behov av en medicinsk evakuering. Varje medicinsk evakuering ska föregås av ett godkännande från medborgarens hemmedlemsstat, utom i extremt brådskande fall.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Lokalt samarbete

 

Lokala samarbetsmöten ska inbegripa ett regelbundet utbyte av information om icke företrädda medborgare, till exempel i fråga om medborgares säkerhet, förhållandena under frihetsberövande eller möjligheterna till kontakter med konsulära myndigheter. Om inte utrikesministerierna har kommit överens om annat på central nivå, ska ordföranden vara en företrädare för en medlemsstat eller EU-delegationen som väljs ut på platsen. Ordföranden ska samla in och regelbundet uppdatera kontaktuppgifterna, särskilt med avseende på kontaktpunkterna för medlemsstater som saknar representation, och förmedla dem vidare till ambassader och konsulat på platsen och till EU-delegationen.

Motivering

Denna artikel är identisk med artikel 14 i förslaget till direktiv – endast ordningsföljden har ändrats.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Kapitel 3 och artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KAPITEL 3

utgår

Ekonomiska förfaranden

 

Artikel 12

 

Allmänna bestämmelser

 

Om en icke företrädd medborgare begär bistånd i form av penningförskott eller hemresa ska följande förfarande tillämpas, med förbehåll för artikel 6.1:

 

(a) Den icke företrädde medborgaren ska förbinda sig att till sin medlemsstat fullt ut återbetala eventuella penningförskott eller kostnader som uppkommit, plus en konsulär avgift i förekommande fall; åtaganden görs på standardformuläret i bilaga 1.

 

(b) Om ambassaden eller konsulatet som ger bistånd så kräver, ska medborgarens hemmedlemsstat utan dröjsmål tillhandahålla den information som behövs för att handlägga denna begäran, inklusive uppgift om huruvida en konsulär avgift kan komma i fråga.

 

(c) Ambassaden eller konsulatet som ger bistånd ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om eventuella ansökningar om penningförskott eller hemresa som man har handlagt.

 

(d) På skriftlig begäran, i det format som anges i bilaga I, från den ambassad eller det konsulat som ger bistånd, ska medborgarens hemmedlemsstat fullt ut återbetala eventuella penningförskott eller kostnader som uppkommit.

 

Motivering

Denna artikel ersätta av en identisk artikel 16a, med den enda skillnaden att ordningsföljden ändrats. Kapitel 3 utgår.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

utgår

Förenklat förfarande i krissituationer

 

1. I krissituationer ska den ambassad eller det konsulat som ger bistånd samordna eventuella evakueringar eller annat nödvändigt bistånd som lämnas till en icke företrädd medborgare med medborgarens hemmedlemsstat.

 

Den bistående medlemsstaten ska översända eventuella ansökningar om ersättning för kostnader för sådan evakuering eller sådant bistånd till utrikesministeriet i den berörda medborgarens hemmedlemsstat. Den bistående medlemsstaten får begära ersättning även om den icke företrädde medborgaren inte har undertecknat ett åtagande om återbetalning i enlighet med artikel 12 a.

 

Denna punkt ska inte hindra medborgarens hemmedlemsstat från att kräva återbetalning på grundval av nationella bestämmelser.

 

2. Vid omfattande kriser ska medborgarens hemmedlemsstat, om den bistående medlemsstaten så begär, ersätta kostnaderna för evakuering eller bistånd proportionellt, vilket innebär att de totala kostnaderna delas med antalet medborgare som fått bistånd.

 

3. Om kostnaderna inte kan beräknas får den bistående medlemsstaten begära ersättning på grundval av schablonbelopp som är anpassade till den typ av bistånd som lämnats i enlighet med bilaga 2.

 

4. Om den bistående medlemsstaten har erhållit ekonomiskt stöd i form av bistånd genom EU:s civilskyddsmekanism, ska eventuella bidrag från medborgarens hemmedlemsstat fastställas sedan unionens bidrag dragits av.

 

5. Vid ansökningar om ersättning ska standardformulären i bilaga 2 användas.

 

Motivering

Denna artikel ersätts med en ny artikel 16b.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbete och samordning lokalt och i krissituationer

Samarbete och samordning i krissituationer

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

utgår

Lokalt samarbete

 

Lokala samarbetsmöten ska inbegripa ett regelbundet utbyte av information om icke företrädda medborgare, till exempel i fråga om medborgares säkerhet, förhållandena under frihetsberövande eller möjligheterna till kontakter med konsulära myndigheter. Om inte utrikesministerierna har kommit överens om annat på central nivå, ska ordföranden vara en företrädare för en medlemsstat eller EU-delegationen som väljs ut på platsen. Ordföranden ska samla in och regelbundet uppdatera kontaktuppgifterna, särskilt med avseende på kontaktpunkterna för medlemsstater som saknar representation, och förmedla dem vidare till ambassader och konsulat på platsen och till EU-delegationen.

 

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 24.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkerställa en övergripande beredskap ska den lokala beredskapsplanen även omfatta icke företrädda medborgare. Medlemsstater som är representerade i ett tredjeland ska samordna beredskapsplanerna sinsemellan och med EU-delegationen. De ska enas om hur uppgifterna ska fördelas, så att icke företrädda medborgare verkligen erhåller fullt bistånd i krissituationer, utse företrädare för uppsamlingsplatser och på samma villkor som gäller för egna medborgare underrätta icke företrädda medborgare om arrangemang för krisberedskap.

1. EU-delegationerna ska samordna beredskapsplanerna mellan medlemsstaterna för att säkerställa en övergripande beredskap, bland annat fördelningen av uppgifterna, så att icke företrädda medborgare verkligen erhåller fullt bistånd i krissituationer, utnämningen av företrädare för uppsamlingsplatser och tillhandahållandet av information som på samma villkor som gäller för egna medborgare ska ges till icke företrädda medborgare om arrangemang för krisberedskap.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid en eventuell kris ska medlemsstaterna och unionen bedriva ett nära samarbete för att garantera ett väl fungerande bistånd till icke företrädda medborgare. Medlemsstaterna och unionen ska i god tid underrätta varandra om tillgänglig evakueringskapacitet. Medlemsstaterna kan på begäran få stöd av befintliga insatsgrupper på unionsnivå, inklusive experter på det konsulära området, särskilt från medlemsstater som saknar representation.

2. Vid en eventuell kris ska medlemsstaterna och utrikestjänsten bedriva ett nära samarbete för att garantera ett väl fungerande bistånd till icke företrädda medborgare. EU-delegationen ska i god tid samordna utbytet av information om tillgänglig evakueringskapacitet, samordna själva evakueringen och tillhandahålla nödvändigt bistånd för evakuering, med eventuellt stöd av befintliga insatsgrupper på unionsnivå, inklusive experter på det konsulära området, särskilt från medlemsstater som saknar representation.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ledande stat

Samordning av förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av detta direktiv avses med ledande stat eller ledande stater en eller flera medlemsstat(-er) i ett tredjeland, med ansvar för att samordna och leda biståndet i samband med förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris, vilket inbegriper en särskild roll när det gäller icke företrädda medborgare.

1. EU-delegationerna ska ha ansvar för att samordna och tillhandahålla biståndet i samband med förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris, vilket inbegriper en särskild roll när det gäller icke företrädda medborgare.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En medlemsstat ska utses till ledande stat i ett visst tredjeland om den meddelat önskemål om detta via det befintliga säkra kommunikationsnätet, såvida inte en annan medlemsstat invänder inom 30 dagar eller den tilltänkta ledande staten avsäger sig uppdraget via det säkra kommunikationsnätet. Om fler än en medlemsstat gemensamt vill åta sig uppdraget att fungera som ledande stat, ska de gemensamt meddela sin avsikt via det säkra kommunikationsnätet. I en krissituation får en eller flera medlemsstater åta sig detta uppdrag omedelbart, och om så sker ska detta meddelas inom 24 timmar. Medlemsstaterna får avsäga sig ett sådant erbjudande, men deras medborgare och andra tänkbara mottagare har fortfarande rätt till bistånd från den ledande staten, i enlighet med artikel 6.1. Om det inte finns någon ledande stat, ska medlemsstater med representation på platsen enas om vilken medlemsstat som ska samordna biståndet till icke företrädda medborgare.

utgår

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Som en förberedelse inför eventuella kriser ska den ledande staten se till att ambassader och konsulat tar hänsyn till icke företrädda medborgare i sin beredskapsplanering, att beredskapsplanerna är kompatibla och att ambassader och konsulat samt unionens delegater vederbörligen informeras om dessa arrangemang.

3. Som en förberedelse inför eventuella kriser ska EU-delegationen se till att ambassader och konsulat tar hänsyn till icke företrädda medborgare i sin beredskapsplanering, att beredskapsplanerna är kompatibla och att ambassader och konsulat vederbörligen informeras om dessa arrangemang.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Vid en eventuell kris ska den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet ansvara för att samordna och leda bistånds- och uppsamlingsåtgärder för icke företrädda medborgare, och om nödvändigt säkra evakuering till en säker plats med bistånd av de andra berörda medlemsstaterna. Den ska också tillhandahålla en kontaktpunkt för medlemsstater som saknar representation, genom vilken dessa kan motta information om sina medborgare och samordna nödvändigt bistånd. Den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet för icke företrädda medborgare kan i lämpliga fall söka bistånd via sådana instrument som EU:s civilskyddsmekanism och utrikestjänstens strukturer för krishantering. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet all relevant information som finns tillgänglig rörande deras icke företrädda medborgare som befinner sig i landet i en krissituation.

4. Vid en eventuell kris ska EU‑delegationen ansvara för att samordna och leda bistånds- och uppsamlingsåtgärder för icke företrädda medborgare, och samordna evakuering till en säker plats med bistånd av de berörda medlemsstaterna. Den ska också tillhandahålla en kontaktpunkt för medlemsstater som saknar representation, genom vilken dessa kan motta information om sina medborgare och samordna nödvändigt bistånd. EU-delegationen och de berörda medlemsstaterna kan i lämpliga fall söka bistånd via sådana instrument som EU:s civilskyddsmekanism och utrikestjänstens strukturer för krishantering. Medlemsstaterna ska tillhandahålla EU-delegationen all relevant information som finns tillgänglig rörande deras icke företrädda medborgare som befinner sig i landet i en krissituation.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Kapitel 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL 4a (nytt)

 

Finansiella förfaranden

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Allmänna bestämmelser

 

Om en icke företrädd medborgare begär bistånd i form av penningförskott eller hemresa ska följande förfarande tillämpas, med förbehåll för artikel 6.1:

 

(a) Den icke företrädda medborgaren ska förbinda sig att till sin medlemsstat fullt ut återbetala eventuella penningförskott eller kostnader som uppkommit, plus en konsulär avgift i förekommande fall; åtaganden görs på standardformuläret i bilaga 1.

 

(b) Om ambassaden eller konsulatet som ger bistånd så kräver, ska medborgarens hemmedlemsstat utan dröjsmål tillhandahålla den information som behövs för att handlägga denna begäran, inklusive uppgift om huruvida en konsulär avgift kan komma i fråga.

 

(c) Ambassaden eller konsulatet som ger bistånd ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om eventuella ansökningar om penningförskott eller hemresa som man har handlagt.

 

(d) På skriftlig begäran, i det format som anges i bilaga 1, från den ambassad eller det konsulat som ger bistånd, ska medborgarens hemmedlemsstat fullt ut återbetala eventuella penningförskott eller kostnader som uppkommit.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 25.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 16b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16b

 

Förenklat förfarande i krissituationer

 

1. I krissituationer ska EU-delegationen samordna eventuella evakueringar eller annat nödvändigt bistånd som lämnas till en icke företrädd medborgare med medborgarens hemmedlemsstat.

 

2. Utrikestjänsten ska ha tillgång till tillräckliga ekonomiska medel för att samordna och tillhandahålla bistånd beträffande krisförberedelser och i krissituationer.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter och ändrar artikel 13 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Ändringar av bilagorna

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 18b med avseende på ändringar av bilagorna.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18b

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18 ska ges tills vidare från och med …*.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 18a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

__________

 

* Datum för detta direktivs ikraftträdande.

MOTIVERING

Enligt artikel 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska varje unionsmedborgare inom ett tredjelands territorium, där den medlemsstat i vilken han är medborgare inte är representerad, ha rätt till skydd av varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i den staten. Denna princip ingår även i artikel 46 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Detta direktiv syftar till att upphäva beslut 95/353/EG, den lagstiftning som för närvarande gäller.

För att underlätta EU-medborgarnas tillgång till sina rättigheter, inbegripet rätten till skydd i tredjeländer, behövs det ett nytt lagstiftningsinstrument. Såväl Stockholmsprogrammet som Europaparlamentet efterlyser gemensamma begrepp avseende konsulärt skydd. Med beaktande av det växande antalet krisdrabbade områden är en gemensam strategi än mer angelägen.

Det finns två nivåer inom det konsulära skyddet, vilket även kommer till uttryck i betänkandet

– lokalt konsulärt skydd i vardagslivet,

– konsulärt skydd i krissituationer.

Enligt Lissabonfördraget ska solidariteten mellan medlemsstaterna upprätthållas och därför har den icke företrädda medborgaren i vanliga fall av konsulärt skydd, såsom vid förlorade identitetshandlingar, anhållande, frihetsberövande eller dödsfall, rätt att begära hjälp från varje tänkbar diplomatisk eller konsulär myndighet tillhörande vilken medlemsstat som helst. Det finns fall då EU-medborgarens ambassad eller konsulat finns i tredjelandet men dessa ändå är omöjliga att nå. I dessa fall är kommissionens förslag om att fastställa tillgängligheten till en ambassad eller ett konsulat utifrån att det ska gå att nå ambassaden eller konsulatet och återvända till utgångspunkten under en och samma dag rimligt mot bakgrund av möjligheten att det inträffar nödsituationer i det vanliga livet.

I händelse av krissituationer föreslås det i betänkandet att EU-delegationen ska ansvara för samordning och tillhandahållande av bistånd beträffande förberedelserna för krissituationer och under krissituationer. För att inte den ledande staten, eller en medlemsstat som finns representerad i området, ska åläggas en alltför stor börda bör det vara EU-delegationen som hanterar all samordning av samarbetet, inbegripet beredskapsplanerna för medlemsstaterna samt evakuering. Det bör vara EU-delegationen som ska se till att alla EU-medborgare, inbegripet icke företrädda medborgare, omfattas av beredskapsplaner. Denna tanke överensstämmer med artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) enligt vilken ”(m)edlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter och unionens delegationer i tredjeländer (...) ska samarbeta för att säkerställa att de beslut som (…) fastställer unionens ståndpunkter och åtgärder (...) genomförs. De ska bidra till att genomföra unionsmedborgares rätt till skydd inom ett tredjelands territorium enligt artikel 20.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt de åtgärder som antagits enligt artikel 23 i det fördraget.”.

Vad gäller vardagligt lokalt konsulärt skydd utgår betänkandet från befintliga finansiella arrangemang. Å andra sidan bör EU-delegationen i krissituationer där den innehar samordningsrollen ha tillgång till tillräckliga finansiella medel för att ombesörja denna samordning. Dessutom kan EU-delegationen i tillämpliga fall ansöka om stöd från instrument såsom unionens civilskyddsmekanism. För att främja framtida konsulärt skydd bör medlemsstaterna emellertid överväga att inrätta en förvaltningsfond för konsulärt skydd, från vilken den bistående medlemsstatens ambassad eller konsulat kan förskottera sina utgifter för att bistå en icke företrädd medborgare och till vilken den bistådde icke företrädde medborgarens medlemsstat bör ersätta det finansiella förskottet.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (4.9.2012)

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets direktiv om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands
(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Föredragande: Kristiina Ojuland

KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för utrikesfrågor anser att det är ytterst viktigt att klargöra vilka samordnings- och samarbetsåtgärder som behövs för det dagliga konsulära skyddet för icke företrädda EU‑medborgare, vilket är en grundläggande rättighet som följer av unionsmedborgarskapet i enlighet med artiklarna 20.2 c och 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) och artikel 46 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Trots detta anser utskottet att kommissionens förslag kunde ha varit mycket mer långtgående och att det inte utnyttjar alla möjligheter som ges i Lissabonfördraget. Detta gäller särskilt EU‑delegationernas roll, vilken framhålls i artikel 35 i EU-fördraget. Rådets direktiv bör leda till att det omfattande nätverket av EU-delegationer ges en större roll i tillhandahållandet av konsulärt skydd. Utskottet anser att EU-delegationerna bör ha en ledande samordnande roll i detta sammanhang och, i vissa specifika fall, även anförtros konsulära uppgifter. Detta skulle

· förenkla förfarandena för EU-medborgare utomlands,

· möjliggöra stordriftsfördelar genom ökad sammanslagning av mänskliga och ekonomiska resurser,

· öka EU:s synlighet i tredjeländer,

· stärka unionsmedborgarskapet.

I artikel 5.10 i rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta föreskrivs att unionens delegationer på medlemsstaternas begäran ska bistå medlemsstaterna med att tillhandahålla konsulärt skydd till unionsmedborgare i tredjeländer på resursneutral basis. Vid den översyn av detta rådsbeslut som kommer att äga rum 2013 bör man definitivt titta närmare på de finansiella arrangemang som behövs för att EU-delegationerna ska kunna utnyttja sin fulla potential inom ramen för de mekanismer som finns för att garantera icke företrädda EU-medborgare konsulärt skydd.

Utskottet för utrikesfrågor föreslår därför att detta direktiv från rådet ska utgöra den rättsliga grunden för budgetpost 19 06 06 (konsulärt skydd) i EU:s budget för att ge unionen de finansiella medel som är nödvändiga för att kunna utföra dessa uppgifter genom sina delegationer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 35,

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) När icke företrädda medborgare behöver skydd i tredjeländer krävs ett väl fungerande samarbete och en effektiv samordning. Den bistående medlemsstaten med representation i ett tredjeland och den berörda medborgarens hemmedlemsstat kan behöva bedriva ett nära samarbete. Konsulärt samarbete på lokal nivå kan vara mer komplicerat för icke företrädda medborgare, eftersom det kräver samordning med myndigheter som saknar representation på platsen. För att fylla luckan som orsakas av avsaknaden av en ambassad eller ett konsulat som representerar medborgarens hemmedlemsstat är det viktigt att garantera en stabil ram.

(7) När icke företrädda medborgare behöver skydd i tredjeländer krävs ett väl fungerande samarbete och en effektiv samordning. Den bistående medlemsstaten med representation i ett tredjeland, EU‑delegationen i det berörda tredjelandet och den berörda medborgarens hemmedlemsstat kan behöva bedriva ett nära samarbete. Konsulärt samarbete på lokal nivå kan vara mer komplicerat för icke företrädda medborgare, eftersom det kräver samordning med myndigheter som saknar representation på platsen. För att fylla luckan som orsakas av avsaknaden av en ambassad eller ett konsulat som representerar medborgarens hemmedlemsstat är det viktigt att garantera en stabil ram.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) I krissituationer är adekvata förberedelser och en tydlig ansvarsfördelning av största betydelse. Krisberedskapsplaneringen bör därför fullt ut omfatta icke företrädda medborgare och nationella beredskapsplaner bör samordnas. Begreppet ledande stat bör utvecklas vidare mot denna bakgrund.

(21) I krissituationer är adekvata förberedelser och en tydlig ansvarsfördelning av största betydelse. Krisberedskapsplaneringen bör därför fullt ut omfatta icke företrädda medborgare och nationella beredskapsplaner bör samordnas.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) I tredjeländer representeras unionen av EU-delegationer, som tillsammans med medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar bidrar till att genomföra EU-medborgarnas rätt till konsulärt skydd, i enlighet med vad som specificeras ytterligare i artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen. Enligt Wienkonventionen om konsulära förbindelser får medlemsstaterna ge konsulärt skydd på andra medlemsstaters vägnar, såvida inte det berörda tredjelandet invänder mot detta. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs i förbindelserna med tredjeländer för att se till att konsulärt skydd kan tillhandahållas på andra medlemsstaters vägnar.

(23) I tredjeländer representeras unionen av EU-delegationer, som tillsammans med medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar bidrar till att genomföra EU-medborgarnas rätt till konsulärt skydd, i enlighet med vad som specificeras ytterligare i artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen. Enligt Wienkonventionen om konsulära förbindelser får medlemsstaterna ge konsulärt skydd på andra medlemsstaters vägnar, såvida inte det berörda tredjelandet invänder mot detta. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs i förbindelserna med tredjeländer för att se till att konsulärt skydd kan tillhandahållas på andra medlemsstaters vägnar. EU‑delegationerna bör säkra nödvändig samordning mellan medlemsstaterna och, om och när det är lämpligt, anförtros konsulära uppgifter, särskilt i nödsituationer. För att kunna göra detta bör unionen få tillräckliga finansiella medel.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs de samarbets- och samordningsåtgärder som behövs för att främja EU-medborgarnas möjligheter att, på territoriet till ett tredjeland där den medlemsstat i vilken de är medborgare saknar representation, utöva sina rättigheter till diplomatiskt eller konsulärt skydd från en annan medlemsstats konsulära myndigheter på samma villkor som medborgare i den medlemsstaten.

I detta direktiv fastställs de samarbets- och samordningsåtgärder som behövs för att främja EU-medborgarnas möjligheter att, på territoriet till ett tredjeland där den medlemsstat i vilken de är medborgare saknar representation, utöva sina rättigheter till diplomatiskt eller konsulärt skydd från en annan medlemsstats konsulära myndigheter på samma villkor som medborgare i den medlemsstaten eller från EU-delegationen i det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

EU-delegationer

 

1. EU-delegationerna ska ha huvudansvaret för att säkra samarbete och samordning mellan medlemsstaterna för att ge konsulärt skydd till icke företrädda unionsmedborgare, bland annat genom att dela infrastruktur och tillgängliga resurser.

 

2. EU-delegationerna får, om det är nödvändigt och lämpligt, också anförtros konsulära uppgifter för icke företrädda medborgare. Alla hänvisningar till medlemsstaternas ambassader eller konsulat i detta direktiv ska därför tolkas som hänvisningar till ”medlemsstaternas ambassader eller konsulat, eller, om en sådan överenskommelse gjorts, EU:s delegationer”.

 

3. EU-delegationerna ska få de finansiella medel och alla andra resurser som behövs, bland annat lämplig utbildning och kapacitetsuppbyggnad, för att kunna utföra de uppgifter som anges i punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje EU-medborgare som inte är företrädd av en diplomatisk eller konsulär myndighet i ett tredjeland, nedan kallad icke företrädd medborgare, ska ha rätt till skydd av en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som den medlemsstatens egna medborgare.

1. Varje EU-medborgare som inte är företrädd av en diplomatisk eller konsulär myndighet i ett tredjeland, nedan kallad icke företrädd medborgare, ska ha rätt till skydd av varje annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som den medlemsstatens egna medborgare eller av EU‑delegationen.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Icke företrädda medborgares familjemedlemmar som själva inte är EU‑medborgare ska ha rätt till konsulärt skydd på samma villkor som familjemedlemmar till medborgare i den bistående medlemsstaten som själva inte är medborgare.

3. Icke företrädda medborgares familjemedlemmar som själva inte är EU‑medborgare ska ha rätt till konsulärt skydd på samma villkor som familjemedlemmar till medborgare i hemmedlemsstaten eller till konsulärt skydd av en EU-delegation.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Icke företrädda medborgare kan välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka skydd.

1. EU-delegationerna ska informera icke företrädda medborgare om möjligheten att få konsulärt skydd. EU‑delegationerna, medlemsstaterna och Europeiska kommissionen ska göra unionsmedborgarna mer medvetna om deras rätt att vända sig till EU‑delegationerna i tredjeländer för att få hjälp.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En medlemsstat får fungera som ständig representant för en annan medlemsstat och medlemsstaternas ambassader eller konsulat i ett tredjeland får ingå avtal om bördefördelning, förutsatt att det är möjligt att garantera en väl fungerande handläggning av ansökningar. Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella sådana arrangemang, för offentliggörande på kommissionens särskilda webbplats för ändamålet.

2. En medlemsstat får fungera som ständig representant för en annan medlemsstat och medlemsstaternas ambassader eller konsulat i ett tredjeland får ingå avtal om bördefördelning, förutsatt att det är möjligt att garantera en väl fungerande handläggning av ansökningar. EU‑delegationerna ska i tredjeländer samordna de insatser som görs för att ingå sådana avtal och i god tid underrätta Europeiska kommissionen om eventuella sådana arrangemang, för offentliggörande på den särskilda webbplatsen för ändamålet.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter ska samarbeta och samordna med varandra och med EU för att garantera att icke företrädda medborgare får skydd på samma villkor som egna medborgare. När en ambassad eller ett konsulat bistår en icke företrädd medborgare, ska närmaste regionalt ansvariga ambassad eller konsulat, eller utrikesministeriet i medborgarens hemmedlemsstat, kontaktas. Medlemsstaterna ska lämna uppgift om berörda kontaktpersoner vid utrikesdepartementen till utrikestjänsten, som ska hålla uppgifterna uppdaterade på sin säkra webbplats.

EU-delegationerna ska leda samarbetet och samordningen – dels mellan medlemsstaterna, dels mellan medlemsstaterna och EU för att garantera att icke företrädda medborgare får skydd på samma villkor som egna medborgare. När en ambassad eller ett konsulat bistår en icke företrädd medborgare, ska närmaste regionalt ansvariga ambassad eller konsulat, eller utrikesministeriet i medborgarens hemmedlemsstat, kontaktas. Medlemsstaterna ska lämna uppgift om berörda kontaktpersoner vid utrikesdepartementen till utrikestjänsten, som ska hålla uppgifterna uppdaterade på sin säkra webbplats.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I krissituationer ska den ambassad eller det konsulat som ger bistånd samordna eventuella evakueringar eller annat nödvändigt bistånd som lämnas till en icke företrädd medborgare med medborgarens hemmedlemsstat.

1. I krissituationer ska den ambassad, det konsulat eller den EU-delegation som ger bistånd samordna eventuella evakueringar eller annat nödvändigt bistånd som lämnas till en icke företrädd medborgare med medborgarens hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Lokala samarbetsmöten ska inbegripa ett regelbundet utbyte av information om icke företrädda medborgare, till exempel i fråga om medborgares säkerhet, förhållandena under frihetsberövande eller möjligheterna till kontakter med konsulära myndigheter. Om inte utrikesministerierna har kommit överens om annat på central nivå, ska ordföranden vara en företrädare för en medlemsstat eller EU-delegationen som väljs ut på platsen. Ordföranden ska samla in och regelbundet uppdatera kontaktuppgifterna, särskilt med avseende på kontaktpunkterna för medlemsstater som saknar representation, och förmedla dem vidare till ambassader och konsulat på platsen och till EU-delegationen.

Lokala samarbetsmöten ska ha en företrädare för EU-delegationen som ordförande. De ska inbegripa ett regelbundet utbyte av information om icke företrädda medborgare, till exempel i fråga om medborgares säkerhet, förhållandena i fängelser och häkten, möjligheterna till kontakter med konsulära myndigheter och krisplanering. Ordföranden ska samla in och regelbundet uppdatera kontaktuppgifterna, särskilt med avseende på kontaktpunkterna för medlemsstater som saknar representation, och förmedla dem vidare till ambassader och konsulat på platsen.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkerställa en övergripande beredskap ska den lokala beredskapsplanen även omfatta icke företrädda medborgare. Medlemsstater som är representerade i ett tredjeland ska samordna beredskapsplanerna sinsemellan och med EU-delegationen. De ska enas om hur uppgifterna ska fördelas, så att icke företrädda medborgare verkligen erhåller fullt bistånd i krissituationer, utse företrädare för uppsamlingsplatser och på samma villkor som gäller för egna medborgare underrätta icke företrädda medborgare om arrangemang för krisberedskap.

1. EU-delegationerna ska samordna beredskapsplanerna mellan medlemsstaterna för att säkerställa en övergripande beredskap, bland annat fördelningen av uppgifterna, så att icke företrädda medborgare verkligen erhåller fullt bistånd i krissituationer, utnämningen av företrädare för uppsamlingsplatser och den information som på samma villkor som gäller för egna medborgare ska ges till icke företrädda medborgare om arrangemang för krisberedskap.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid en eventuell kris ska medlemsstaterna och unionen bedriva ett nära samarbete för att garantera ett väl fungerande bistånd till icke företrädda medborgare. Medlemsstaterna och unionen ska i god tid underrätta varandra om tillgänglig evakueringskapacitet. Medlemsstaterna kan på begäran få stöd av befintliga insatsgrupper på unionsnivå, inklusive experter på det konsulära området, särskilt från medlemsstater som saknar representation.

2. Vid en eventuell kris ska medlemsstaterna och unionen bedriva ett nära samarbete för att garantera ett väl fungerande bistånd till icke företrädda medborgare. EU-delegationen ska i god tid samordna utbytet av information om tillgänglig evakueringskapacitet och tillhandahålla nödvändigt bistånd för evakuering, med eventuellt stöd av befintliga insatsgrupper på unionsnivå, inklusive experter på det konsulära området, särskilt från medlemsstater som saknar representation.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ledande stat

Samordning av förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid tillämpningen av detta direktiv avses med ledande stat eller ledande stater en eller flera medlemsstat(-er) i ett tredjeland, med ansvar för att samordna och leda biståndet i samband med förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris, vilket inbegriper en särskild roll när det gäller icke företrädda medborgare.

1. EU-delegationerna ska ha ansvar för att samordna och leda biståndet i samband med förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris, vilket inbegriper en särskild roll när det gäller icke företrädda medborgare.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En medlemsstat ska utses till ledande stat i ett visst tredjeland om den meddelat önskemål om detta via det befintliga säkra kommunikationsnätet, såvida inte en annan medlemsstat invänder inom 30 dagar eller den tilltänkta ledande staten avsäger sig uppdraget via det säkra kommunikationsnätet. Om fler än en medlemsstat gemensamt vill åta sig uppdraget att fungera som ledande stat, ska de gemensamt meddela sin avsikt via det säkra kommunikationsnätet. I en krissituation får en eller flera medlemsstater åta sig detta uppdrag omedelbart, och om så sker ska detta meddelas inom 24 timmar. Medlemsstaterna får avsäga sig ett sådant erbjudande, men deras medborgare och andra tänkbara mottagare har fortfarande rätt till bistånd från den ledande staten, i enlighet med artikel 6.1. Om det inte finns någon ledande stat, ska medlemsstater med representation på platsen enas om vilken medlemsstat som ska samordna biståndet till icke företrädda medborgare.

utgår

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Som en förberedelse inför eventuella kriser ska den ledande staten se till att ambassader och konsulat tar hänsyn till icke företrädda medborgare i sin beredskapsplanering, att beredskapsplanerna är kompatibla och att ambassader och konsulat samt unionens delegater vederbörligen informeras om dessa arrangemang.

3. Som en förberedelse inför eventuella kriser ska EU-delegationen se till att ambassader och konsulat tar hänsyn till icke företrädda medborgare i sin beredskapsplanering, att beredskapsplanerna är kompatibla och att ambassader och konsulat vederbörligen informeras om dessa arrangemang.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Vid en eventuell kris ska den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet ansvara för att samordna och leda bistånds- och uppsamlingsåtgärder för icke företrädda medborgare, och om nödvändigt säkra evakuering till en säker plats med bistånd av de andra berörda medlemsstaterna. Den ska också tillhandahålla en kontaktpunkt för medlemsstater som saknar representation, genom vilken dessa kan motta information om sina medborgare och samordna nödvändigt bistånd. Den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet för icke företrädda medborgare kan i lämpliga fall söka bistånd via sådana instrument som EU:s civilskyddsmekanism och utrikestjänstens strukturer för krishantering. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet all relevant information som finns tillgänglig rörande deras icke företrädda medborgare som befinner sig i landet i en krissituation.

4. Vid en eventuell kris ska EU‑delegationen ansvara för att samordna och leda bistånds- och uppsamlingsåtgärder för icke företrädda medborgare, och samordna evakuering till en säker plats med bistånd av de berörda medlemsstaterna. Den ska också tillhandahålla en kontaktpunkt för medlemsstater som saknar representation, genom vilken dessa kan motta information om sina medborgare och samordna nödvändigt bistånd. EU-delegationen och de berörda medlemsstaterna kan i lämpliga fall söka bistånd via sådana instrument som EU:s civilskyddsmekanism och utrikestjänstens strukturer för krishantering. Medlemsstaterna ska tillhandahålla EU-delegationen all relevant information som finns tillgänglig rörande deras icke företrädda medborgare som befinner sig i landet i en krissituation.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Konsulärt skydd för unionens medborgare utomlands

Referensnummer

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

2.2.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kristiina Ojuland

11.1.2012

Behandling i utskott

10.7.2012

 

 

 

Antagande

3.9.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Sir Graham Watson, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emilio Menéndez del Valle, Norbert Neuser, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Leonidas Donskis, Danuta Jazłowiecka

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (12.7.2012)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets direktiv om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands
(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Föredragande: Tadeusz Zwiefka

KORTFATTAD MOTIVERING

En av de rättigheter som tillerkänns genom unionsmedborgarskapet är rätten för en medborgare i en medlemsstat som saknar representation att söka hjälp av medlemsstater som är representerade genom konsulära myndigheter. Relevanta rättsliga bestämmelser är artikel 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 46 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

En rättslig ram för genomförandet av rättigheten fastställdes ursprungligen i beslut 95/353/EG. Det innebär att den har funnits ganska länge. Erfarenheten har dock visat att ramverket behöver förstärkas eftersom medborgarna inte till fullo kan utnyttja sin rätt till konsulärt skydd.

Ett av de största problemen är att medborgarna inte varit medvetna om sin rätt att begära hjälp från konsulat i en annan medlemsstat när de befinner sig i ett tredjeland där deras egen hemmedlemsstat inte har någon representation. Genom detta nya direktiv försöker man lösa problemet.

Dessutom syftar direktivet till att få till stånd ett mer samordnat synsätt på frågan om hur unionsmedborgare som inte är företrädda ska få hjälp. Detta direktiv kommer, utan att det påverkar icke företrädda medborgares rätt att söka hjälp av någon annan medlemsstats myndigheter, att skapa ett ramverk inom EU-lagstiftningen som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att enas om att en medlemsstat ska ha rollen som ”ledande stat” och samordna den konsulära verksamheten inom ett specifikt land eller område. Dessa avtal kommer att offentliggöras så att medborgare som reser till en viss plats kommer att veta vilket konsulat de ska kontakta i första hand.

På lång sikt kan detta också leda till besparingar. När en medlemsstat väl har utsetts till ledande stat kommer andra medlemsstaters behov av att ha representationer på den platsen att minska.

Slutligen är en av stötestenarna i det nuvarande konsulära samarbetet skillnaden i praxis mellan medlemsstaterna när det gäller finansieringen av det konsulära stödet. Vissa medlemsstater finansierar detta stöd genom sin allmänna budget medan andra medlemsstater anser att en person som får hjälp bör betala tillbaka till skattebetalarna för det bistånd som erhållits. I detta direktiv fastställs regler för ersättning mellan medlemsstaternas konsulära system, men deras nationella praxis i detta hänseende lämnas orörd.

Utskottet för rättsliga frågor är allmänt sett mycket positiv till förslaget men anser att vissa ändringsförslag är på sin plats. De ingivna ändringsförslagen syftar bland annat till att se till att informationen om konsulärt skydd sprids så bra som möjligt, att klargöra att medborgarna bör fortsätta att ha tillgång till allt slags konsulärt skydd som normalt ges av medlemsstaternas representationer, och att förtydliga att den roll som spelas av företrädda medlemsstaters myndigheter inte betyder att icke företrädda medlemsstater inte får erbjuda hjälp.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Icke företrädda medborgare bör ha möjlighet att fritt välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka konsulärt skydd. Medlemsstaterna bör kunna ingå avtal om bördefördelning. Sådana avtal bör dock vara genomskinliga för medborgaren och får inte riskera ett väl fungerande konsulärt skydd. Alla sådana arrangemang bör meddelas kommissionen och offentliggöras på dess särskilda webbplats.

(10) Icke företrädda medborgare bör ha möjlighet att fritt välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka konsulärt skydd. Medlemsstaterna bör kunna ingå avtal om bördefördelning. Sådana avtal bör dock vara genomskinliga för medborgaren och får inte riskera ett väl fungerande konsulärt skydd. Alla sådana arrangemang bör meddelas kommissionen och offentliggöras på dess särskilda webbplats samt på de behöriga institutionernas relevanta webbplatser i de involverade medlemsstaterna.

Motivering

En av anledningarna till att unionsmedborgarna inte utnyttjar sina konsulära rättigheter i tredjeland är att informationen till dem inte är tillräcklig.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att klargöra vilka samordnings- och samarbetsåtgärder som krävs bör ramarna för samarbetet och samordningen fastställas. Konsulärt skydd för icke företrädda medborgare inbegriper att lämna bistånd i ett antal typiska situationer, såsom vid frihetsberövande, allvarliga olyckor eller allvarlig sjukdom och dödfall, men även insatser för att tillhandahålla praktiskt stöd och hjälp med hemresa i nödsituationer samt utfärdande av provisoriska handlingar. Eftersom skyddsbehovet alltid är beroende av den faktiska situationen bör det konsulära skyddet inte vara begränsat till de situationer som anges i detta direktiv.

(14) För att klargöra vilka samordnings- och samarbetsåtgärder som krävs bör ramarna för samarbetet och samordningen fastställas. Konsulärt skydd för icke företrädda medborgare inbegriper att lämna bistånd i ett antal typiska situationer, såsom vid frihetsberövande, allvarliga olyckor eller allvarlig sjukdom och dödfall, men även insatser för att tillhandahålla praktiskt stöd och hjälp med hemresa i nödsituationer samt utfärdande av provisoriska handlingar, liksom i krissituationer. Eftersom skyddsbehovet alltid är beroende av den faktiska situationen bör det konsulära skyddet inte vara begränsat till de situationer som anges i detta direktiv.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Konsulär personal bör ges utbildning i syfte att förbättra samarbetet och öka deras kunskap om medborgarnas rättigheter enligt fördragen och detta direktiv.

Motivering

Den konsulära personalen måste vara medveten om de rättigheter som tillkommer hjälpsökande medborgare från andra medlemsstater.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Detta direktiv bör inte påverka icke företrädda medlemsstaters rätt eller skyldighet att ge direkt hjälp till sina medborgare när så är nödvändigt och/eller önskvärt. Icke företrädda medlemsstater bör ge kontinuerligt stöd till medlemsstater som erbjuder konsulär hjälp till deras medborgare.

Motivering

Detta ändringsförslag försöker klargöra att medlemsstaterna fortfarande har en roll att spela genom att hjälpa sina medborgare även i länder där de inte är företrädda.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b) I syfte att säkerställa att detta direktiv fungerar snabbt och ändamålsenligt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på eventuella ändringar av bilagorna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

Föredraganden anser att kommissionen bör delegeras befogenheter att ändra bilagorna, som består av formulär som kan behöva uppdateras med jämna mellanrum. Genom de nya artiklarna 18a och 18b genomförs detta.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EU-medborgare måste åtminstone kunna nå ambassaden eller konsulatet och återvända till avreseorten inom samma dag, med transportmedel som är i allmänt bruk det berörda tredjelandet, såvida inte ärendet är så brådskande att det krävs snabbare bistånd. Ambassaden eller konsulatet är inte tillgänglig(-t) om den/det temporärt är i en sådan situation att den/det i praktiken inte kan ge skydd, särskilt om den/det tillfälligt har lagt ner verksamheten i samband med en kris.

Ambassaden eller konsulatet är inte tillgänglig(-t) om den/det temporärt är i en sådan situation att den/det i praktiken inte kan ge skydd, särskilt om den/det tillfälligt har lagt ner verksamheten i samband med en kris.

Motivering

Ett konsulats tillgänglighet bör inte bestämmas på ett så detaljerat sätt eftersom det kommer att finnas stora skillnader mellan förhållandena i olika tredjeländer.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Honorärkonsuler ska anses likvärdiga med tillgängliga ambassader eller konsulat, inom ramen för sin behörighet enligt nationell lagstiftning och praxis.

3. Honorärkonsuler ska anses likvärdiga med tillgängliga ambassader eller konsulat i den mån de har den behörighet som krävs enligt nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Icke företrädda medborgare kan välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka skydd.

1. Icke företrädda medborgare kan välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka skydd. Medlemsstaterna ska på webbplatserna för sina ministerier med ansvar för utrikesfrågor tillgängliggöra information om sina medborgares rätt att i ett tredjeland där dessa medlemsstater inte är företrädda i enlighet med detta direktiv söka konsulärt skydd vid en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter, och om de villkor som gäller för utövande av denna rätt.

Motivering

För att bestämmelserna i detta direktiv ska bli effektiva och för att ge medborgarna ett mervärde bör dessa vederbörligen informeras om sin rätt enligt detta direktiv till konsulärt skydd genom en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En medlemsstat får fungera som ständig representant för en annan medlemsstat och medlemsstaternas ambassader eller konsulat i ett tredjeland får ingå avtal om bördefördelning, förutsatt att det är möjligt att garantera en väl fungerande handläggning av ansökningar. Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella sådana arrangemang, för offentliggörande på kommissionens särskilda webbplats för ändamålet.

2. En medlemsstat får fungera som ständig representant för en annan medlemsstat och medlemsstaternas ambassader eller konsulat i ett tredjeland får ingå avtal om bördefördelning, förutsatt att det är möjligt att garantera en väl fungerande handläggning av ansökningar. Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella sådana arrangemang, för offentliggörande på kommissionens särskilda webbplats för ändamålet, och dessutom offentliggöra informationen på sina utrikesministeriers webbplatser och på de relevanta ambassadernas och/eller konsulatens webbplatser.

Motivering

En av anledningarna till att unionsmedborgarna inte utnyttjar sina konsulära rättigheter i tredjeland är att informationen till dem inte är tillräcklig.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det konsulära skydd som avses i punkt 1 ska inbegripa skydd i följande situationer:

2. Det konsulära skydd som avses i punkt 1 ska minst inbegripa skydd i följande situationer:

Motivering

Detta ändringsförslag, liksom nästkommande, syftar till att klargöra att listan över situationer i vilka hjälp ska ges inte är någon uttömmande förteckning och att medlemsstaterna bör fortsätta att erbjuda hjälp i andra situationer när så är brukligt.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Detta konsulära skydd ska även utvidgas till alla andra situationer där den företrädda medlemsstaten normalt skulle ge hjälp till sina egna medborgare.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – led cа (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) bistå medborgaren med att erhålla hjälp av en rättstillämpare.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att fastställa att konsulat inte själva har skyldighet att ge juridisk hjälp utan snarare att bistå medborgaren med att få juridisk rådgivning från en lokal jurist.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om vilken information som har överlämnats till medborgaren rörande hans eller hennes rättigheter. Ambassaden eller konsulatet ska fungera som mellanhand, också när det gäller hjälp med att utforma ansökningar om nåd, förtida frigivning eller förflyttning. Om nödvändigt ska ambassaden eller konsulatet fungera som mellanhand och ta emot penningbelopp för att täcka rättsliga kostnader som kan komma att deponeras av medborgarens hemmedlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter.

4. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om vilken information som har överlämnats till medborgaren rörande hans eller hennes rättigheter. Om nödvändigt ska ambassaden eller konsulatet fungera som mellanhand och ta emot penningbelopp för att täcka rättsliga kostnader som kan komma att deponeras av medborgarens hemmedlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) ge medborgaren information och/eller råd om relevanta rättsliga frågor och sjukvård.

(b) ge medborgaren information och/eller råd om relevanta rättsliga frågor och erbjuda sjukvård och rådgivning.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) bistå medborgaren med att få hjälp av en rättstillämpare.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilken hjälp som har lämnats samt kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, förutsatt att medborgaren när så är möjligt har gett sitt samtycke till detta.

2. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilken hjälp som har lämnats. Hemmedlemsstaten ska kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående om inte medborgaren nekat till det.

Motivering

Detta ändringsförslag, liksom nästkommande, inges med tanke på den språkbarriär som kan finnas mellan den konsulära personalen och medborgarens närstående. Det tycks lämpligare att kommunikationen med familjemedlemmarna sköts av deras egen medlemsstats myndigheter.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig situationen är och vilket bistånd som har lämnats samt i lämpliga fall kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om huruvida det finns behov av en medicinsk evakuering. Varje medicinsk evakuering ska föregås av ett godkännande från medborgarens hemmedlemsstat, utom i extremt brådskande fall.

2. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilken hjälp som har lämnats. Hemmedlemsstaten ska kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående om inte medborgaren nekat till det. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om huruvida det finns behov av en medicinsk evakuering. Varje medicinsk evakuering ska föregås av ett godkännande från medborgarens hemmedlemsstat, utom i extremt brådskande fall.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Ändringar av bilagorna

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 18b med avseende på ändringar av bilagorna.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18b

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18 ska ges tills vidare från och med …*.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 18a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

__________

 

* Datum för detta direktivs ikraftträdande.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Konsulärt skydd för unionens medborgare utomlands

Referensnummer

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

2.2.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Tadeusz Zwiefka

19.12.2011

Behandling i utskott

31.5.2012

 

 

 

Antagande

10.7.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Konsulärt skydd för unionens medborgare utomlands

Referensnummer

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

20.1.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

2.2.2012

DEVE

2.2.2012

JURI

2.2.2012

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

25.1.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Edit Bauer

9.2.2012

 

 

 

Behandling i utskott

25.4.2012

9.7.2012

3.9.2012

19.9.2012

Antagande

19.9.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker

Ingivande

26.9.2012