SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist

26.9.2012 - (12428/2012 – C7‑0205/2012 – 2009/0155(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Vital Moreira


Menetlus : 2009/0155(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0289/2012

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist

(12428/2012 – C7‑0205/2012 – 2009/0155(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12428/2012),

–    võttes arvesse 20. novembril 1995. aastal jõustunud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel,

–   võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli eelnõu tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise kohta (05212/2010),

–   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 (C7-0205/2012),

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja väliskomisjoni esitatud suuliselt vastatavat küsimust O-000129/2012, milles volinikul paluti määratleda Iisraeli vastutava asutuse territoriaalse pädevuse ulatus,

–   võttes arvesse vastuseid, mille volinik De Gucht andis sellele suuliselt vastatavale küsimusele l3. juuli 2012. aasta täiskogu istungil, kus Euroopa Komisjon selgitas rahvusvahelise kaubanduse komisjonile ja väliskomisjonile kõiki viimaste jaoks problemaatilisi küsimusi,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning väliskomisjoni arvamust (A7-0289/2012),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile korrapäraselt kõnealuse protokolli rakendamise eduaruandeid;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Iisraeli Riigi valitsusele ja parlamendile.

VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (13.6.2012)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist
(05190/2010 – C7‑0126/2010 – 2009/0155(NLE))

Arvamuse koostaja: Véronique De Keyser

LÜHISELGITUS

Väliskomisjonil on palutud nõusolekumenetluse alusel esitada rahvusvahelise kaubanduse komisjonile arvamus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Iisraeli Riigi vahel) protokolli kohta, mis käsitleb tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist.

ELi ja Iisraeli vahelised kahepoolsed suhted põhinevad assotsiatsioonilepingul ja tegevuskaval.

Protokolliga luuakse ühenduse eksportijatele võimalus soovi korral lasta oma tööstustooteid katsetada ja sertifitseerida enne eksportimist samadel ühtlustatud tingimustel ja nõuetel ning viia need seejärel Iisraeli turule ilma täiendava vastavushindamiseta. Seda kohaldatakse ka vastupidi, tuginedes samadele ühtlustatud tingimustele ja nõuetele.

Väliskomisjonil palutakse anda hinnang poliitilisele raamistikule, milles protokolli kohaldatakse, eeldades, et see on valmis kujul olemas, selle võimaliku mõju kohta ELi kohustustele seoses kooskõlaga rahvusvahelise ja ühenduse õigusega, ning selle vastavuse kohta ELi välistegevuse üldiste eesmärkidega, mis on selgesõnaline nõue Lissaboni lepingus.

Praegu kohaldab Iisrael kõiki ELiga sõlmitud lepinguid kogu „Iisraeli riigi territooriumil”, nagu on määratletud Iisraeli siseriiklikus õiguses, kaasa arvatud aladel, mis Iisrael on okupeerinud alates 1967. aastast. EL ei tunnusta nende lepingute kohaldamist Iisraeli poolt okupeeritud aladel ega kiida heaks ka Iisraeli seadusi, mis kaitsevad nende alade ühendamist ja nendel aladel asunduste loomist (näiteks 30. juulil 1980 Knesseti poolt vastu võetud põhiseaduslik akt Iisraeli pealinna Jeruusalemma kohta, millega ühendati Ida-Jeruusalemm ülejäänud linnaga), mis on ELi hinnangul vastuolus rahvusvahelise õigusega. ELi ametiasutused peavad seega hoiduma nende lepingute jõustamisest igal juhul, sest see on praeguse ühenduse õiguse kohaselt ja ELi rahvusvaheliste kohustuste alusel keelatud.

Sellega seoses võib esialgsest tekstist tulenevalt olla Iisraelil lubatud rakendada protokolli oma siseriikliku õiguse alusel, mis määratleb siseturu territoriaalse kohaldamisala, hõlmates seega ka alates 1967. aastast okupeeritud alasid, mis ei ole Palestiina poolt majanduslikult hallatavad. Kui nii peaks juhtuma, siis ei järgi EL ühenduse õigust ega täida rahvusvahelise õigusega talle pandud kohustusi.

Lisaks sellele ei tohiks EL kalduda välispoliitikas kõrvale Lissaboni lepingu tingimustest, mis näevad selgesõnaliselt ette nõude, et EL peab tagama kooskõla oma välistegevuse eri valdkondade vahel ja muude poliitikavaldkondadega. Seoses sellega tuleb ELi ühises kaubanduspoliitikas toimida ELi välistegevuse eesmärkidest lähtuvalt ja kooskõlas ELi aluspõhimõtetega, mille hulka kuulub ka inimõiguste ja põhivabaduste austamine[1]. Need kohustused laienevad ka ELi läbivaadatud naabruspoliitikale, mis põhineb positiivsel tingimuslikkusel („rohkema eest rohkem”). Selle taustal tekitavad Iisraeli praegune valitsuspoliitika, mille põhitähelepanu on asunduste jätkuval rajamisel ja laiendamisel Ida-Jeruusalemmas ja Jordani läänekaldal ning Gaza sektori blokaadil, samuti araabia päritolu Iisraeli kodanike olukord ja ka surve inimõigustega tegelevatele valitsusvälistele organisatsioonidele eelnimetatud riigis tõsist muret selle lepingu poliitilise konteksti pärast.

******

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda oma nõusolek, eeldusel et on täidetud juriidilised tingimused, mis on esitatud väliskomisjoni esimehe Elmar Broki 23. mai 2012. aasta kirjas Euroopa Komisjoni kaubandusvolinikule Karel De Guchtile.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

7.6.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pino Arlacchi, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Hélène Flautre, Kinga Gál, Peter Liese, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Patrick Le Hyaric, Marian-Jean Marinescu, Teresa Riera Madurell, Ioannis A. Tsoukalas

  • [1]  Liit on rajatud vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtetele, mis on ühised kõikidele liikmesriikidele. (ELT artikli 6 lõige 1)

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

18.9.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

13

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Linda McAvan, Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols