Procedură : 2011/0364(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0295/2012

Texte depuse :

A7-0295/2012

Dezbateri :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Voturi :

PV 22/11/2012 - 13.4
CRE 22/11/2012 - 13.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0449

RAPORT     ***I
PDF 778kWORD 394k
1.10.2012
PE 483.760v02-00 A7-0295/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor

(COM(2011)0798 – C7‑0431/2011 – 2011/0364(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportoare: Maria do Céu Patrão Neves

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor

(COM(2011)0798 – C7‑0431/2011 – 2011/0364(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0798),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0431/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0295/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Peștii care aparțin taxonului Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile de mare și pisicile de mare, sunt în general foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, datorită caracteristicilor ciclului lor de viață: creștere lentă, maturitate târzie și număr redus de exemplare tinere. În ultimii ani, anumite populații de rechini au fost vizate în mod special și amenințate cu dispariția ca urmare a creșterii puternice a cererii de produse derivate de rechin, în special înotătoare.

(2) Peștii care aparțin taxonului Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile de mare și pisicile de mare, sunt în general foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, datorită caracteristicilor ciclului lor de viață: creștere lentă, maturitate târzie și număr redus de exemplare tinere, deși productivitatea biologică nu este identică pentru toate speciile. În general, în ultimii ani, anumite populații de rechini au fost vizate în mod special, inclusiv de nave cu pavilion UE care își desfășoară activitatea în UE și în apele din exteriorul UE și amenințate cu dispariția ca urmare a creșterii puternice a cererii de produse derivate de rechin, în special înotătoare.

Justificare

The generalization presented in this recital is not acceptable in terms of the scientific accuracy which is necessary for introduction of additional protection and conservation measures. This kind of generalization generates misunderstandings mainly when a large variety of species are put together: “Elasmobranchii, including sharks, skates and rays”. Just within the almost 400 species of sharks there is a wide range of biological productivity.

Generalizations leading to ambiguities continue also in the second paragraph where it is written that “some shark populations have been severely targeted and put under serious threat as a result of a dramatic increase in demand for shark products, fins in particular”. The shark populations under serious threat are not identified nor are the fleets responsible for that situation clearly mentioned. This regulation applies only to the vessels in maritime waters under the sovereignty or jurisdiction of Member States and to vessels flying the flag or registered in Member States in other maritime waters.

EU nations combined catch the second-largest share of sharks globally – 17% of the world’s reported shark catches in 2009, according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). These catches are mainly realized by Spanish and Portuguese fleets operating in the Atlantic Oceana, Pacific Ocean and Indian Ocean.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Înotătoarele de rechin nu constituie un ingredient tradițional al alimentației europene, pe când rechinii constituie un element necesar al ecosistemului marin al Uniunii; de aceea, gestionarea și ocrotirea lor, precum și în general promovarea unui sector al pescuitului gestionat în mod sustenabil în folosul mediului și al oamenilor care lucrează în acest sector ar trebui să fie prioritare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Cunoștințele științifice actuale, bazate pe examinarea ratelor capturilor de rechini, indică în general că numeroase stocuri sunt în mod serios amenințate, deși situația nu este identică pentru toate speciile și nici chiar pentru aceleași specii din zone maritime diferite. Potrivit Uniunii internaționale pentru conservarea naturii (IUCN), mai mult de 25% din toate speciile de rechini pelagici, din care mai mult de 50% sunt rechini pelagici de ocean mari, sunt amenințate. În ultimii ani, capturarea, păstrarea, transbordarea sau debarcarea unui număr în creștere de specii de rechin au fost interzise în conformitate cu legislația Uniunii în cadrul Organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, inclusiv a rechinilor cu înotătoare cu valoare comercială foarte mare.

Justificare

Amendamentul propus se bazează pe justificarea amendamentului 1.

De decenii, rechinii au fost capturați ca specii țintă și/sau capturi accidentale de flote ale UE, fără a exista limite pentru capturarea majorității speciilor. Pescuitul nereglementat pe termen lung a dus la scăderea dramatică a multor populații. Cifrele menționate provin din Dulvy et al., 2008, Aquat. Conserv. 18, 459-482 (IUCN Shark Specialist Group http://www.iucnssg.org/)

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Rechinul albastru (Priconace glauca) și rechinul mako (Isuras oxyrinchus), clasificați de IUCN ca „amenințat”, respectiv „vulnerabil”, sunt în prezent speciile predominante capturate de flota europeană, rechinul albastru reprezentând aproximativ 70% din totalul de debarcări de rechini raportate. Totuși, alte specii, inclusiv rechinul-ciocan și rechinul-tigru, sunt capturate în apele UE și din exteriorul UE și contribuie la viabilitatea economică a sectorului piscicol.

Justificare

Blue shark, classified as near threatened by IUCN, and shortfin mako, classified as vulnerable under IUCN, are currently the predominant species in EU shark fisheries but this fishing pattern could evolve anytime. The EU fleet is operating in all oceans worldwide, in fishing grounds where other shark species are captured, such as silky sharks, classified as near threatened by IUCN, hammerhead sharks, classified as endangered by IUCN and where it is known that data collection and reporting are lacking. Along with blue shark and shortfin mako shark fins, those of hammerhead, and silky shark fins, are most valued in the global shark fin market. Limiting the reference in the regulation to one species does not do justice to the greater objective of this regulation. Based on latest available reported catch data (FAO 2010), blue shark corresponds to circa 70% of the total EU shark catch.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 permite statelor membre să elibereze permise speciale de pescuit care autorizează prelucrarea la bord, astfel încât înotătoarele rechinilor pot fi detașate de carcase. Pentru a se asigura corespondența dintre greutatea înotătoarelor și cea a carcaselor, se stabilește un raport de greutate între înotătoare și carcase dar, ca urmare a operațiilor de prelucrare, înotătoarele și carcasele pot fi debarcate în porturi diferite. În astfel de cazuri, utilizarea raportului de greutate devine ineficace și permite practica îndepărtării înotătoarelor rechinilor. În aceste condiții, este îngreunată colectarea datelor, precum cele privind identificarea speciilor și structura populației, date care stau la baza avizelor științifice pentru stabilirea măsurilor de conservare în domeniul pescuitului.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 permite statelor membre să elibereze permise speciale de pescuit care autorizează prelucrarea la bord, astfel încât înotătoarele rechinilor pot fi detașate de carcase. Pentru a se asigura corespondența între greutatea înotătoarelor și cea a carcaselor, se stabilește un raport de greutate între înotătoare și carcase. Apar dificultăți serioase în control și aplicare în utilizarea raportului de greutate între înotătoare și carcase. Asemenea sisteme nu elimină practica respingerii selective și, din cauza diferențelor în tehnicile de tăiere a înotătoarelor, mărimii variabile ale înotătoarelor și greutatea diferitelor specii de rechini, ele pot permite apariția practicii de finning fără ca aceasta să fie detectată. Ca urmare a operațiilor de prelucrare, înotătoarele și carcasele pot fi debarcate în porturi diferite. În aceste condiții, este îngreunată colectarea datelor, precum cele privind identificarea speciilor și structura populației, date care stau la baza avizelor științifice pentru stabilirea măsurilor de gestionare și de conservare în domeniul pescuitului.

Justificare

Trebuie subliniate dificultățile de control și aplicare legate de folosirea raportului de greutate între înotătoare și carcase care există, deoarece debarcările simultane în același port nu le soluționează.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În 1999, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a adoptat Planul internațional de acțiune pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, care a stat la baza comunicării Comisiei din 2009 privind Planul de acțiune al Comunității Europene pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a angajat să adopte toate măsurile necesare pentru conservarea rechinilor și reducerea la minimum a deșeurilor și a capturilor de rechini aruncate înapoi în mare. Consiliul a aprobat abordarea generală și obiectivele specifice ale Uniunii prevăzute de respectiva comunicare.

(4) În 1999, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a adoptat Planul internațional de acțiune pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, care a stat la baza comunicării Comisiei din 5 februarie 2009 privind Planul de acțiune al Comunității Europene pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a angajat să adopte toate măsurile necesare pentru conservarea rechinilor și reducerea la minimum a deșeurilor și a capturilor de rechini aruncate înapoi în mare. Consiliul a aprobat abordarea generală și obiectivele specifice ale Uniunii prevăzute de respectiva comunicare și a încurajat Comisia să acorde o atenție deosebită problemei îndepărtării înotătoarelor și să prezinte cât mai curând posibil modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1185/2003, îndeosebi în privința derogărilor și modalităților de aplicare a acestora prevăzute în respectivul regulament.

Justificare

Concluziile Consiliului se referă în mod explicit la Regulamentul nr. 1185/2003 și la necesitatea de a modifica derogările de la interdicția de îndepărtare a înotătoarelor prevăzute în respectivul regulament.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului abordează din ce în ce mai mult problema îndepărtării înotătoarelor rechinilor, iar organismele științifice ale acestor organizații își exprimă preferința pentru debarcarea rechinilor cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă.

(6) Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului abordează din ce în ce mai mult problema îndepărtării înotătoarelor rechinilor, iar organismele științifice ale acestor organizații își exprimă preferința pentru debarcarea rechinilor cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă, constatând că acesta este cel mai bun mijloc de a împiedica îndepărtarea înotătoarelor și că va facilita colectarea de date pentru evaluarea stocurilor. Rezoluțiile anuale privind pescuitul durabil ale Adunării Generale ale Națiunilor Unite din 2007, Politica globală a IUCN împotriva practicii îndepărtării înotătoarelor rechinilor din 2008 și reuniunea din 2010 a Conferinței de revizuire a acordului privind stocurile de pești au solicitat țărilor să ia măsuri prin care toți rechinii să fie debarcați cu înotătoarele atașate în mod natural.

Justificare

There is a growing international momentum towards the use of ‘fins naturally attached’ policies to enforce finning bans. US fisheries, and most recently 8 Central American countries (Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama) have adopted a fins naturally attached policy. In addition, Taiwan, often accused of shark finning, has recently banned finning and is in the process to shifting from a fin to carcass ratio limit to a mandate that fins remain attached. Adopting such a policy in the EU, as well as taking the EU from lagging to leading, would allow the EU to join those advocating for similar measures in RFMOs and other international fora.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 2 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. La articolul 2, se elimină punctul (3).

1. Articolul 2 punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

 

3. „permis special de pescuit” înseamnă o autorizație de pescuit prealabilă și gestionată în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1224/2009 din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Justificare

Am recuperat textul propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1185/2003 și l-am modificat în funcție de cele două opțiuni ale acestui raport, așa cum se menționează mai sus, pentru a întări controlul și a limita actuala derogare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Punctul 3 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere alineatului (1), înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita depozitarea la bord.

(1a) Fără a aduce atingere alineatului (1), înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita depozitarea la bord sau, în cazurile menționate la articolul 4, îndepărtate complet de pe carcasă.

Justificare

Modalitățile diferite de prelucrare a înotătoarelor au un impact diferit asupra stocării la bord. Îndepărtarea completă a înotătoarelor de pe carcase poate duce la economii în termeni de spațiu la bord, ore de lucru și combustibil, deoarece navele ar avea o mai mare autonomie pe mare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru capturează, păstrează la bord, transbordează sau debarcă rechini, statul membru de pavilion trimite Comisiei, până cel târziu la 1 mai, un raport anual complet privind punerea în aplicare a prezentului regulament în cursul anului anterior. Raportul descrie monitorizarea respectării dispozițiilor prezentului regulament de către nave, precum și măsurile de impunere a aplicării luate de statele membre în caz de nerespectare. În special, trebuie furnizate următoarele informații:

(1) În cazul în care navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru capturează, păstrează la bord, transbordează sau debarcă rechini, statul membru de pavilion trimite Comisiei, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1224/2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului și (CE) nr. 404/2011 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a regulamentului de mai sus, până cel târziu la 1 mai, un raport anual complet privind punerea în aplicare a prezentului regulament în cursul anului anterior. Raportul descrie monitorizarea respectării dispozițiilor prezentului regulament de către nave din apele UE și apele din exteriorul UE, precum și măsurile de impunere a aplicării luate de statele membre în caz de nerespectare. În special, trebuie furnizate următoarele informații:

Justificare

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul de inspecții efectuate;

– numărul, data și locul inspecțiilor efectuate;

Justificare

Pentru a avea o imagine completă în privința aplicării corecte a prezentului regulament de către statele membre, e important să se poată dispune de date precise în ceea ce privește controalele efectuate de autoritățile competente.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

numărul și natura cazurilor de nerespectare constatate, inclusiv o identificare completă a navei (navelor) implicate.

numărul și natura cazurilor de nerespectare constatate, inclusiv o identificare completă a navei (navelor) implicate și sancțiunile aplicate pentru fiecare caz de nerespectare.

Justificare

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 3 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– totalul debarcărilor pe specii (greutate/număr) și pe porturi;

Justificare

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

(1)

JO C 181, 21.6.2012, p.195.


EXPUNERE DE MOTIVE

Atât Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului din 26 iunie 2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor, cât și actuala propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor, se referă la prevenirea și combaterea unei practici denumite în general „finning”. Aceasta constă în îndepărtarea înotătoarelor rechinilor pelagici, celelalte părți ale corpului animalului fiind aruncate în mare.

Practica de finning este inacceptabilă din punct de vedere ecologic pentru că amenință sustenabilitatea anumitor specii de rechini care fac obiectul acestei practici, din punct de vedere social și economic, pentru că implică irosirea unui bun alimentar cu valoare comercială, precum și din punct de vedere moral, deoarece reprezintă un act care denotă o lipsă totală de respect față de animal. Prin urmare, această practică trebuie respinsă fără echivoc și trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru ca ea să fie eliminată din apele europene și din practicile flotei comunitare.

În acest context, cu obiectivul declarat de a preveni practica de finning, Consiliul European a publicat, la 26 iunie 2003, Regulamentul (CE) nr. 1185/2003, care interzice îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor, precum și păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea acestora (articolul 3 alineatul (1)). Regulamentul din 2003 prevede o derogare (articolul 4), nu în ceea ce privește practica de finning, care este categoric interzisă, ci referitoare la îndepărtarea înotătoarelor la bordul navelor în situații particulare și cu emiterea unor autorizații de pescuit speciale. Prin urmare, practica de finning este deja interzisă, interzicerea fiind aplicată în apele europene și în cadrul activităților flotei europene din 2003.

Activitatea de finning nu este practicată în Uniunea Europeană, conform raportului din 23 decembrie 2005 al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003, COM(2005)700 și conform raportului din proprie inițiativă al Comisiei pentru pescuit a Parlamentului European (INI/2054/2006).

În ciuda lipsei unor dovezi care să ateste practicarea activității de finning de către flota europeană, Comisia a decis să prezinte o propunere, COM(2011)798 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003, care are ca scop eliminarea articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1185/2003, adică eliminarea derogării de la interdicția de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor la bordul navelor de pescuit comunitare, care, după cum s-a arătat mai sus, este permisă în prezent prin eliberarea unor autorizații de captură speciale, acordate în acest scop și reglementate în mod corespunzător prin dispozițiile respectivului act.

Comisia vizează în primul rând să eradicheze „practica abominabilă de îndepărtare a înotătoarelor de rechin” și să asigure „astfel o protecție mult mai bună a rechinilor” (Maria Damanaki, comunicat oficial de presă IP/11/1384), însă ar trebui subliniat că, în această privință, Comisia nu prezintă niciun fel de dovezi care să dovedească practicarea acestei activități de către flota europeană. De asemenea, prin propunerea sa, Comisia dorește să faciliteze culegerea de date care să stea la baza avizelor științifice și, după cum afirmă, să promoveze o bună gestionare și conservare a stocurilor. Comisia Europeană a organizat consultări publice în perioada 15 noiembrie 2010 – 21 februarie 2011, iar acestea au condus la elaborarea prezentei propuneri a Comisiei, COM(2011)798, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003.

Referitor la acestea, considerăm că următoarele comentarii sunt necesare:

– Nu există date care să demonstreze faptul că această activitate este practicată în apele europene și/sau de către flota europeană, drept pentru care propunerea Comisiei contravine principiului pe care pretinde că îl adoptă, în special în cadrul reformei politicii comune în domeniul pescuitului aflată în curs de desfășurare, acela de a se baza în acțiunile sale politice pe date științifice.

– Faptul că nu există date pe care Comisia să le considere suficiente pentru a garanta inexistența practicii de finning trebuie să reprezinte un motiv pentru obținerea unor date suplimentare și nu pentru a legifera în absența datelor, sau, și mai grav, pentru a legifera pentru că nu există date. Această inversare a procedurilor corespunzătoare preconizată de Comisie creează un precedent grav pentru viitor, în special în ceea ce privește modificările profunde pe care le va genera procesul de reformă a politicii comune în domeniul pescuitului.

– Propunerea Comisiei se bazează, prin urmare, pe alte principii decât cele științifice, și anume pe recomandări internaționale și pe consultări publice.

– Cu toate acestea, atunci când se referă la practica de finning, organismele internaționale fac acest lucru în termeni generali, condamnând practicarea sa în lume, care este o realitate, dar nu în mod specific în apele europene și/sau de către flota europeană, în acest caz nedepășindu-se stadiul de supoziții.

– Consultările publice reprezintă un indicator important pentru elaborarea politicilor, dar cu siguranță nu sunt factorul determinant, lucru care ar implica abandonarea responsabilităților de acțiune politică. Pe lângă aceasta, Comitetul pentru evaluarea impactului a criticat evaluarea de impact care nu ia în considerare o gamă mai largă de opțiuni, cum ar fi activitățile de consolidare a controlului. Comisia nu a întreprins nicio evaluare substanțială a posibilelor efecte pentru această opțiune.

– Mai mult decât atât, în evaluarea de impact, Comisia nu a încercat să realizeze o evaluare cantitativă a impactului socio-economic ale opțiunilor de politică propuse privind sectorul pescuitului de suprafață cu paragate, care este sectorul cel mai afectat de prezentul regulament (aceasta reprezintă responsabilitatea Comisiei și ar respecta și angajamentul de a ține întotdeauna seama de factorii de mediu, sociali și economici din sectorul pescuitului). Comisia justifică evaluarea sa exclusiv calitativă, făcând referire la deficiențele din datele disponibile și la caracterul mixt al numeroaselor activități de pescuit de rechini, care fac dificilă realizarea unei evaluări cantitative pertinente. Nu au fost prezentate în mod explicit analize de rentabilitate în cadrul evaluării de impact, însă considerentele calitative legate de raportul costuri-beneficii sunt menționate în discuția privind impactul menționat mai sus.

Luând în considerare cele de mai sus, și anume că (1) nu există dovezi cu privire la practicarea activității de finning de către flota europeană și că (2) propunerea Comisiei ar afecta în mod foarte serios flota europeană care pescuiește rechini, raportoarea pentru aviz propune să se abordeze problema reală despre care este vorba și care nu o reprezintă practica activității de finning, ci controlul interzicerii practicii de finning, pentru a elimina orice suspiciune. Prin urmare, raportoarea pentru aviz propune:

– obligația de a transborda și de a debarca înotătoare și carcase întotdeauna împreună în același port;

– atunci când autoritățile locale nu pot asigura controlul corespunzător, comandanții navelor ar trebui să recruteze un organism independent care să efectueze controlul;

– eliminarea autorizațiilor de pescuit speciale pentru navele care păstrează peștele proaspăt;

– posibilitatea acordării de autorizații de pescuit speciale numai pentru navele care congelează peștele, cu condiția să implementeze un sistem de trasabilitate prin care să se poată stabili că înotătoarele corespund trunchiurilor debarcate.

Un al doilea obiectiv al propunerii Comisiei a fost facilitare culegerii de date care să stea la baza avizelor științifice, ceea ce nu poate fi obținut fără colaborarea proprietarilor de vase, precum și promovarea unei bune gestionări și conservări a stocurilor. Prin urmare, raportoarea pentru aviz propune:

– obligația pentru proprietarii de vase de a raporta numărul total și greutatea totală estimată de exemplare deținute pe specii de rechin;

– realizarea autoeșantionării și raportării capturilor lor de rechin pe specii.

Aceste informații ar putea face posibilă o evaluare solidă a stocurilor și ar asigura o conservare efectivă pe baze științifice și măsuri de gestionare a rechinilor.

Propunerile generale de aici prezintă avantajul că abordează în mod pozitiv două preocupări ale Comisiei - garantarea respectării interzicerii îndepărtării înotătoarelor și colectarea de date științifice pentru o bună gestionare -, precum și preocupările sectorului - interesele legitime economice și sociale - și ale ONG-urilor - protecția stocurilor de rechini.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (27.4.2012)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor

(COM(2011)0798 – C7‑0431/2011 – 2011/0364(COD))

Raportor pentru aviz: Andrea Zanoni

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Practica nocivă care poartă numele de finning, altfel spus, tăierea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor, urmată de aruncarea corpurilor acestora în mare este interzisă oficial în Uniunea Europeană din 2003 prin Regulamentul (CE) nr. 1185/2003.

Regulamentul respectiv prevede totuși posibilitatea de a recurge la derogări pentru a obține „aprobări speciale”, excepții devenite regulă îndeosebi pentru două state membre: Spania și Portugalia.

Sistemul complicat prevăzut pentru autorizarea îndepărtării înotătoarelor la bord în limita de 5% din greutatea înotătoarelor și carcaselor a făcut imposibilă în practică aplicarea unor controale eficace. Este într-adevăr extrem de dificil de verificat respectarea acestui raport (greutatea carcasei variază, dacă aceasta este eviscerată sau nu), în special în cazul debarcărilor de înotătoare și carcase efectuate în porturi diferite.

După cum a susținut în unanimitate mediul științific, pentru a pune capăt practicii de finning, ar trebui introdusă obligația de a debarca rechinii cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă.

În urma acestei constatări și în conformitate cu obligațiile asumate la nivelul FAO, în 2009 Comisia a prezentat Comunicarea privind planul de acțiune comunitar pentru ocrotirea și gestionarea rechinilor, din care derivă prezenta propunere care modifică Regulamentul (CE) nr. 1185/2003, eliminând toate derogările prevăzute în prezent.

O piață pentru speciile vulnerabile

Peștii din familia Elasmobranchii, care cuprinde rechinii, vulpile de mare și pisicile de mare, posedă caracteristici biologice specifice care îi fac să fie deosebit de vulnerabili la pescuitul nereglementat și intensiv. Potențialul lor reproductiv scăzut și capacitatea scăzută de a-și mări și reface populația se datorează, de fapt, atingerii extrem de tardive a maturității sexuale: de exemplu, la rechinul Mako, masculul o atinge la 7/9 ani și femela la 19/21; în plus, această specie se reproduce numai o dată la 3 ani și cu o perioadă de gestație de 15/18 luni, ceea ce implică procrearea unui număr limitat de pui.

Speciile cel mai pescuite sunt Verdesca (Prionace glauca) numită și rechinul albastru, reprezentând 80% din capturile europene și respectiv Mako (Isurus oxirinchus), reprezentând 10%. UICN consideră rechinul Mako ca fiind o specie vulnerabilă și Verdasca aproape amenințată la nivel mondial și „vulnerabilă” în Marea Mediterană.

Confruntate cu scăderea dramatică a populațiilor acestor specii, Statele Unite, 8 țări din America Centrală, Taiwan, Germania și Regatul Unit au decis deja să nu mai permită tăierea înotătoarelor la bordul pescadoarelor.

Europa este pe locul doi în lume în privința capturilor de rechini: potrivit datelor FAO Fishstat, statele membre ale UE au declarat în 2009 că au debarcat mai bine de 111 916 de tone de vulpi de mare, pisici de mare și rechini, reprezentând 16% din debarcările la nivel mondial.

Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari exportatori de înotătoare de rechini pe piețele din Hong Kong și China, acest comerț fiind unul dintre cele mai rentabile din sectorul pescuitului: înotătoarele sunt, într-adevăr, ingredientul de bază al extrem de căutatei „supe chinezești”.

Poziția raportorului pentru aviz

Raportorul susține cu tărie propunerea Comisiei: metoda înotătoarelor atașate în mod natural de carcasă este unica modalitate valabilă pentru a limita finning-ul și a garanta un control simplu, eficace și necostisitor pentru statele membre al respectării prezentului regulament. Amendamentele depuse își propun deci să clarifice și aducă mai multă strictețe textului.

În special, s-a considerat important să se precizeze extinderea inspecțiilor pentru a acoperi tot domeniul de aplicare al regulamentului, care se aplică nu numai navelor de pescuit sub pavilionul statelor membre, ci și tuturor celor aflate în apele maritime ale Uniunii. Este, de exemplu, destul de frecvent cazul paragatelor japoneze care debarcă înotătoare de rechin în portul Vigo din Galicia.

Având în vedere grava carență a datelor științifice pentru aceste specii, statele membre ar trebui să furnizeze, în rapoartele lor anuale destinate Comisiei, informații mai detaliate privind debarcările de rechini, care să conțină identificarea speciilor capturate, cantitatea de exemplare, greutatea totală pentru fiecare specie și zonele de pescuit astfel încât să se creeze bănci de date fiabile din punct de vedere științific pentru a adopta măsuri menite să dea curs Planului de acțiune comunitar pentru ocrotirea și gestionarea sustenabilă a rechinilor.

Pe lângă aceasta, ar trebui monitorizată mai atent și calitatea controalelor efectuate, astfel încât să se transmită Comisiei informații mai precise și complete privind inspecțiile și sancțiunile aplicate în diferitele state membre.

În plus, s-a considerat oportun să se expliciteze și în textul regulamentului obligația pentru fiecare navă de pescuit de a debarca rechinii cu înotătoarele atașate în mod natural de corp, care în prezent este considerată ca fiind subînțeleasă din text.

În final, am vrut să reamintim consensul politic solid manifestat de majoritatea deputaților din Parlamentul European față de declarația scrisă din 16 decembrie 2010, în care se cerea Comisiei să interzică complet tăierea înotătoarelor rechinilor. Prin prezenta propunere, executivul UE a dat curs în mod concret acestei necesare solicitări, iar Parlamentul nu poate decât să o susțină cu tărie.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Peștii care aparțin taxonului Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile de mare și pisicile de mare, sunt în general foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, datorită caracteristicilor ciclului lor de viață: creștere lentă, maturitate târzie și număr redus de exemplare tinere. În ultimii ani, anumite populații de rechini au fost vizate în mod special și amenințate cu dispariția ca urmare a creșterii puternice a cererii de produse derivate de rechin, în special înotătoare.

(2) Peștii care aparțin taxonului Elasmobranchii, ce include rechinii, vulpile de mare și pisicile de mare, sunt în general foarte vulnerabili la exploatarea excesivă, datorită caracteristicilor ciclului lor de viață: creștere lentă, maturitate târzie și număr redus de exemplare tinere. Pescuitul nesustenabil al rechinilor a dăunat echilibrului ecosistemului marin și, în ultimii ani, anumite populații de rechini au fost vizate în mod special de navele de pescuit aflate sub pavilionul statelor membre sau al unor țări terțe în ape maritime supuse suveranității sau jurisdicției statelor membre sau în alte ape maritime și sunt în prezent amenințate cu dispariția ca urmare a creșterii puternice a cererii de produse derivate din rechin, în special înotătoare. Cererea în creștere dar și prețul ridicat al preparatelor pe bază de înotătoare de rechin au contribuit la intensificarea pescuitului ilegal.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Înotătoarele de rechin nu constituie un ingredient tradițional al alimentației europene, pe când rechinii constituie un element necesar al ecosistemului marin al Uniunii; de aceea, gestionarea și ocrotirea lor, precum și în general promovarea unui sector al pescuitului gestionat în mod sustenabil, în folosul mediului și al oamenilor care lucrează în acest sector, ar trebui să fie prioritare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 permite statelor membre să elibereze permise speciale de pescuit care autorizează prelucrarea la bord, astfel încât înotătoarele rechinilor pot fi detașate de carcase. Pentru a se asigura corespondența între greutatea înotătoarelor și cea a carcaselor, se stabilește un raport de greutate între înotătoare și carcase. dar, ca urmare a operațiilor de prelucrare, înotătoarele și carcasele pot fi debarcate în porturi diferite. În astfel de cazuri, utilizarea raportului de greutate devine ineficace și permite practica îndepărtării înotătoarelor rechinilor. În aceste condiții, este îngreunată colectarea datelor, precum cele privind identificarea speciilor și structura populației, date care stau la baza avizelor științifice pentru stabilirea măsurilor de conservare în domeniul pescuitului.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 permite statelor membre să elibereze permise speciale de pescuit care autorizează prelucrarea la bord, astfel încât înotătoarele rechinilor pot fi detașate de carcase. Pentru a se asigura corespondența între greutatea înotătoarelor și cea a carcaselor, se stabilește un raport de greutate între înotătoare și carcase. Totuși, raportul este teoretic, întrucât se bazează pe raportul de greutate dintre înotătoarele rechinilor și greutatea totală, în timp ce rechinii sunt debarcați de regulă „procesați” (adică eviscerați și decapitați). De aceea, înotătoarele și carcasele de rechini nu pot fi comparate direct prin aplicarea raportului, iar monitorizarea trebuie să se bazeze pe factori de conversie specifici fiecărei specii, complicând aplicarea regulii. Raportul este, de asemenea, mai mare decât raportul de greutate mediu dintre înotătoare și carcasă în cazul anumitor specii (de exemplu, rechinul Mako, Isurus oxyrinchus). În plus, ca urmare a operațiilor de prelucrare, înotătoarele și carcasele pot fi debarcate în porturi diferite. Din aceste motive, utilizarea raportului de greutate devine ineficace și permite practica îndepărtării înotătoarelor rechinilor. În aceste condiții, este îngreunată colectarea datelor, precum cele privind identificarea speciilor și structura populației, date care stau la baza avizelor științifice pentru stabilirea măsurilor de gestionare și ocrotire în domeniul pescuitului, îngreunată fiind și aplicarea regulamentului și a sancțiunilor în caz de neconformitate.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre ale Uniunii Europene sunt foarte preocupate de chestiunile de mediu și Uniunea aspiră la o poziție de frunte în privința ocrotirii ecosistemelor; cu toate acestea, legislația actuală a Uniunii cu privire la speciile aparținând taxonului Elasmobranchii nu este la fel de strictă ca în alte țări și este insuficientă pentru a asigura gestionarea sustenabilă și ocrotirea acestor specii, din cauza valorii mari a raportului înotătoare/carcasă, a lipsei de cote pentru multe specii și a derogărilor existente.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În 1999, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a adoptat Planul internațional de acțiune pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, care a stat la baza comunicării Comisiei din 2009 privind Planul de acțiune al Comunității Europene pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a angajat să adopte toate măsurile necesare pentru conservarea rechinilor și reducerea la minimum a deșeurilor și a capturilor de rechini aruncate înapoi în mare. Consiliul a aprobat abordarea generală și obiectivele specifice ale Uniunii prevăzute de respectiva comunicare.

(4) În 1999, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a adoptat Planul internațional de acțiune pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, care a stat la baza comunicării Comisiei din 5 februarie 2009 privind Planul de acțiune al Comunității Europene pentru conservarea și gestionarea resurselor de rechini, prin care Uniunea s-a angajat sã adopte toate măsurile necesare pentru conservarea rechinilor și reducerea la minimum a deșeurilor și a capturilor de rechini aruncate înapoi în mare. Consiliul a aprobat abordarea generală și obiectivele specifice ale Uniunii prevăzute de respectiva comunicare și a încurajat Comisia să acorde o atenție deosebită problemei îndepărtării înotătoarelor și să prezinte cât mai curând modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1185/2003, îndeosebi în privința derogărilor și modalităților de aplicare a acestora prevăzute în respectivul regulament.

Justificare

Concluziile Consiliului se referă în mod explicit la Regulamentul nr. 1185/2003 și la necesitatea de a modifica derogările de la interdicția de îndepărtare a înotătoarelor prevăzute în respectivul regulament.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului abordează din ce în ce mai mult problema îndepărtării înotătoarelor rechinilor, iar organismele științifice ale acestor organizații își exprimă preferința pentru debarcarea rechinilor cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă.

(6) Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului abordează din ce în ce mai mult problema îndepărtării înotătoarelor rechinilor, iar organismele științifice ale acestor organizații își exprimă preferința pentru debarcarea rechinilor cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă, constatând că acesta este cel mai bun mijloc de a împiedica îndepărtarea înotătoarelor și că va facilita colectarea de date pentru evaluarea stocurilor.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Declarația Parlamentului European din 16 decembrie 2010, privind sprijinul pentru înăsprirea interdicției impuse de Uniunea Europeană în privința îndepărtării înotătoarelor rechinilor1, critică derogările prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 și invită Comisia să aibă în vedere, cu ocazia modificării regulamentului respectiv, metoda „înotătoarelor atașate în mod natural de carcasă”.

 

–––––––––––––

 

1P7_TA(2010)0497

Justificare

Parlamentul, în declarația sa scrisă aprobată pe 16 decembrie 2010, a invitat Comisia să prezinte o propunere menită să interzică complet „îndepărtarea înotătoarelor” rechinilor la bordul navelor de pescuit până la cea de-a doua aniversare a Planului de acțiune comunitar pentru rechini (februarie 2011).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În perioada 2010-2011, ca parte a necesarei evaluări a impactului, Comisia Europeană a efectuat o consultare publică pentru a colecta informații cu privire la cea mai adecvată modalitate de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003. Concluzia evaluării impactului este că regulamentul trebuie modificat astfel încât toți rechinii să fie debarcați cu înotătoarele încă atașate. Este necesar și adecvat pentru atingerea obiectivelor de bază ale conservării efectivelor de rechini, ținând cont de rezultatele consultării publice, să se modifice Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 în consecință,

(7) În perioada 2010-2011, ca parte a necesarei evaluări a impactului, Comisia Europeană a efectuat o consultare publică pentru a colecta informații cu privire la cea mai adecvată modalitate de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003. Rezultatele consultării arată că abordarea care prevede „păstrarea înotătoarelor atașate” este considerată ca fiind opțiunea preferată. Concluzia evaluării impactului este că regulamentul trebuie modificat astfel încât toți rechinii să fie debarcați cu înotătoarele încă atașate în mod natural de carcasă. Este necesar și adecvat pentru atingerea obiectivelor de bază ale conservării efectivelor de rechini, ținând cont de rezultatele consultării publice, să se modifice Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 în consecință,

Justificare

Este necesar să se precizeze în mod clar și neechivoc că toți rechinii pescuiți trebuie să fie debarcați cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă pentru a se evita recurgerea la practici incorecte, cum ar fi aceea de a pune înotătoarele în pungi special concepute care sunt apoi atașate de carcasă.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 3 – alineatele 1a și 1b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. La articolul 3, se introduce după alineatul (1) următorul alineat (1a):

2. La articolul 3, se introduc după alineatul (1) următoarele alineate:

„1a. Fără a aduce atingere alineatului (1), înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita depozitarea la bord.”

(1a) Fără a aduce atingere alineatului (1), înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita depozitarea la bord.”

 

(1b) Fără a aduce atingere alineatului (1a), toți rechinii pescuiți trebuie să fie debarcați cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă.”

Justificare

Este necesar să se precizeze în mod clar și neechivoc că toți rechinii pescuiți trebuie să fie debarcați cu înotătoarele atașate în mod natural de carcasă. Această dispoziție nu este citată în nicio altă parte a textului.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru capturează, păstrează la bord, transbordează sau debarcă rechini, statul membru de pavilion trimite Comisiei, până cel târziu la 1 mai, un raport anual complet privind punerea în aplicare a prezentului regulament în cursul anului anterior. Raportul descrie monitorizarea respectării dispozițiilor prezentului regulament de către nave, precum și măsurile de impunere a aplicării luate de statele membre în caz de nerespectare. În special, trebuie furnizate următoarele informații:

(1) Statul membru ale cărui nave de pescuit capturează, păstrează la bord, transbordează sau debarcă rechini și/sau statul membru pe teritoriul căruia navele de pescuit aflate sub pavilionul unei țări terțe transbordează sau debarcă rechini trimite Comisiei, până cel târziu la 1 mai, un raport anual complet privind punerea în aplicare a prezentului regulament în cursul anului anterior. Raportul descrie monitorizarea respectării dispozițiilor prezentului regulament de către nave, precum și măsurile de impunere a aplicării luate de statele membre în caz de nerespectare. În special, trebuie furnizate următoarele informații, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului1 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului2:

 

__________________

 

1 JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

 

2 JO L 112, 30.04.2011, p. 1.

Justificare

Articolul 1 din Regulamentul 1185/2003 determină domeniul de aplicare: acesta nu se aplică numai navelor de pescuit sub pavilionul statelor membre, ci și tuturor celor aflate în apele maritime supuse jurisdicției lor. În plus, unele state membre ale căror nave de pescuit nu capturează, nu dețin la bord, nu transbordează și nici nu debarcă rechini au porturi în care navele de pescuit din state terțe au posibilitatea de a debarca rechini. În fine, cele două regulamente citate introduc norme specifice pentru controlul pescuitului și cerințe detaliate privind inspecțiile și sancțiunile.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul de debarcări de rechini;

– numărul de debarcări de rechini și, pentru fiecare debarcare, numărul de exemplare defalcat pe specii și zone de pescuit și greutatea totală pentru fiecare specie;

Justificare

Potrivit analizei Comisiei, Regulamentul 1185/2003 nu permite colectarea datelor precum cele privind identificarea speciilor și structura populației, date care stau la baza avizelor științifice pentru stabilirea măsurilor de gestionare și ocrotire. E necesar deci ca statele membre să înregistreze speciile de rechini debarcate, zonele de pescuit, cantitatea de exemplare și greutatea totală pentru fiecare specie și să prezinte aceste informații în raportul anual.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul de inspecții efectuate;

– numărul, data și locul inspecțiilor efectuate;

Justificare

Pentru a avea o imagine completă în privința aplicării corecte a prezentului regulament de către statele membre e important să se poată dispune de date precise în ceea ce privește controalele efectuate de autoritățile competente.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1185/2003

Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– numărul și natura cazurilor de nerespectare constatate, inclusiv o identificare completă a navei (navelor) implicate.

– numărul și natura cazurilor de nerespectare constatate, inclusiv o identificare completă a navei (navelor) implicate și sancțiunile aplicate pentru fiecare caz de nerespectare.

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, care stabilește un sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, prevede luarea de măsuri corespunzătoare (printre care, în conformitate cu legislațiile naționale, inițierea unor acțiuni administrative sau penale) în mod sistematic împotriva persoanelor fizice sau juridice suspectate de săvârșirea unei încălcări a normelor aferente politicii comune în domeniul pescuitului.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor

Referințe

COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

PECH

30.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Andrea Zanoni

19.1.2012

 

 

 

Examinare în comisie

29.2.2012

 

 

 

Data adoptării

25.4.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Membri supleanți prezenți la votul final

Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor

Referințe

COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)

Data prezentării la PE

21.11.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

PECH

30.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Maria do Céu Patrão Neves

20.12.2011

 

 

 

Examinare în comisie

26.1.2012

29.2.2012

24.4.2012

 

Data adoptării

19.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

9

2

Membri titulari prezenți la votul final

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Julie Girling, Ana Miranda, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Juan Andrés Naranjo Escobar, Nuno Teixeira

Data depunerii

1.10.2012

Aviz juridic - Politica de confidențialitate