SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel

1.10.2012 - (COM(2011)0798 – C7‑0431/2011 – 2011/0364(COD)) - ***I

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajkyňa: Maria do Céu Patrão Neves


Postup : 2011/0364(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0295/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel

(COM(2011)0798 – C7‑0431/2011 – 2011/0364(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0798),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0431/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0295/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Ryby patriace k taxonomickej jednotke Elasmobranchii, ktorá zahŕňa žraloky a rajotvaré ryby, sú vo všeobecnosti veľmi zraniteľné nadmerným výlovom v dôsledku charakteristík ich životného cyklu, teda pomalého rastu, neskorého dospievania a malého počtu mláďat. V uplynulých rokoch boli niektoré populácie žralokov vážne zasiahnuté a ohrozené, pretože sa prudko zvýšil dopyt po produktoch zo žraloka, predovšetkým po plutvách.

(2) Ryby patriace k taxonomickej jednotke Elasmobranchii, ktorá zahŕňa žraloky a rajotvaré ryby, sú vo všeobecnosti veľmi zraniteľné nadmerným výlovom v dôsledku charakteristík ich životného cyklu, teda pomalého rastu, neskorého dospievania a malého počtu mláďat, hoci biologická produktivita nie je u všetkých druhov rovnaká. Vo všeobecnosti boli v uplynulých rokoch niektoré populácie žralokov vážne zasiahnuté, a to aj plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou EÚ vo vodách EÚ aj mimo nich, a ohrozené, pretože sa prudko zvýšil dopyt po produktoch zo žraloka, predovšetkým po plutvách.

Odôvodnenie

Zovšeobecnenie uvedené v tomto odôvodnení je neprijateľné z hľadiska vedeckej exaktnosti, ktorá je nevyhnutná na zavedenie ďalších opatrení na ochranu a zachovanie populácií žralokov. Takýto typ zovšeobecnenia vytvára zmätok, najmä pokiaľ ide o spojenie širokej škály druhov: „Elasmobranchii, ktorá zahŕňa žraloky a rajotvaré ryby“. Len v rámci takmer 400 druhov žralokov sa biologická produktivita v širokej miere líši.

Zovšeobecnenie vedúce k nejasnostiam pokračuje aj v druhom odseku, kde sa uvádza, že „... boli niektoré populácie žralokov vážne zasiahnuté a ohrozené, pretože sa prudko zvýšil dopyt po produktoch zo žraloka, predovšetkým po plutvách“. Pritom nie sú vymedzené populácie žralokov, ktoré sú vážne ohrozené, ani jasne uvedené flotily, ktorú sú za túto situáciu zodpovedné. Toto nariadenie sa vzťahuje len na plavidlá v morských vodách, ktoré buď patria k výsostným vodám členských štátov, alebo patria do ich právomoci, alebo na plavidlá plaviace sa pod vlajkou členských štátov alebo zaregistrované v členských štátoch plávajúce v iných morských vodách.

Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) tvorili kombinované úlovky štátov EÚ v roku 2009 celosvetovo druhý najväčší ohlásený úlovok žralokov (17 %). Tieto úlovky prevažne uskutočňujú španielske a portugalské flotily plaviace sa v Atlantickom, Tichom a Indickom oceáne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Hoci žraločie plutvy nepredstavujú tradičnú zložku európskej stravy, žraloky sú dôležitou súčasťou morského ekosystému Únie; ich riadenie a zachovanie, ako aj všeobecná podpora udržateľného riadenia odvetvia rybného hospodárstva v prospech životného prostredia a ľudí pracujúcich v tomto odvetví by preto mali byť prioritou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2b) Súčasné vedecké poznatky založené na preskúmaní miery výlovu žralokov vo všeobecnosti nasvedčujú tomu, že mnohé populácie žralokov sú vážne ohrozené, hoci situácia nie je u všetkých druhov a dokonca ani u toho istého druhu v rôznych námorných zónach rovnaká. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) je ohrozených viac než 25 % všetkých pelagických druhov žralokov, z ktorých viac než 50 % tvoria veľké oceánske pelagické žraloky. V ostatných rokoch sa v rámci právnych predpisov Únie či v rámci regionálnych organizácií riadenia rybného hospodárstva zakázal lov, zadržiavanie, prekládka alebo vykládka čoraz väčšieho počtu druhov žralokov vrátane žralokov, ktorých plutvy sú z obchodného hľadiska vysoko cenené.

Odôvodnenie

Navrhovaný PDN má rovnaké odôvodnenie ako PDN 1.

Po desaťročia bola väčšina druhov žralokov lovená ako cieľový druh a/alebo vedľajší úlovok flotilami EÚ bez limitov úlovku. Takýto dlhodobý neregulovaný rybolov viedol k drastickému zníženiu mnohých populácií. Uvedené údaje pochádzajú z výskumu, ktorý uskutočnil profesor Dulvy a ď., 2008, Aquat. Conserv. 18, 459-482 (špecializovaná skupina IUCN pre žraloky http://www.iucnssg.org/).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2c) Žralok modrý (Priconace glauca) resp. žralok krátkoplutvý (Isuras oxyrinchus) sú v IUCN klasifikovaní ako „takmer ohrozený“ resp. „zraniteľný“ druh a v súčasnosti patria k hlavným druhom odchytávaným európskou flotilou, pričom žralok modrý tvorí približne 70 % celkových ohlásených vykládok žralokov. Vo vodách EÚ a mimo nich sú však lovené aj o ostatné druhy vrátane žralokov mlatkohlavých a hodvábnych, čo prispieva k hospodárskej životaschopnosti rybolovných oblastí.

Odôvodnenie

Blue shark, classified as near threatened by IUCN, and shortfin mako, classified as vulnerable under IUCN, are currently the predominant species in EU shark fisheries but this fishing pattern could evolve anytime. The EU fleet is operating in all oceans worldwide, in fishing grounds where other shark species are captured, such as silky sharks, classified as near threatened by IUCN, hammerhead sharks, classified as endangered by IUCN and where it is known that data collection and reporting are lacking. Along with blue shark and shortfin mako shark fins, those of hammerhead, and silky shark fins, are most valued in the global shark fin market. Limiting the reference in the regulation to one species does not do justice to the greater objective of this regulation. Based on latest available reported catch data (FAO 2010), blue shark corresponds to circa 70% of the total EU shark catch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Nariadenie (ES) č. 1185/2003 umožňuje členským štátom, aby vydávali osobitné povolenia na rybolov dovoľujúce spracovanie na palube, pri ktorom sa môžu plutvy žralokov oddeľovať od tiel. S cieľom zabezpečiť, aby hmotnosť plutiev zodpovedala hmotnosti tiel, bol stanovený pomer hmotnosti plutiev k hmotnosti tela žraloka, avšak po spracovaní môžu byť plutvy a telá vyložené v rôznych prístavoch. V takých prípadoch je používanie tohto pomeru neúčinné a vytvára priestor na výskyt odstraňovania plutiev žralokom. Tieto okolnosti brzdia zhromažďovanie údajov, napríklad určovanie druhov, štruktúra populácie, ktoré slúžia ako podklady pre vedecké odporúčania na zavedenie opatrení na zachovanie rybolovu.

(3) Nariadenie (ES) č. 1185/2003 umožňuje členským štátom, aby vydávali osobitné povolenia na rybolov dovoľujúce spracovanie na palube, pri ktorom sa môžu plutvy žralokov oddeľovať od tiel. S cieľom zabezpečiť, aby hmotnosť plutiev zodpovedala hmotnosti tiel, bol stanovený pomer hmotnosti plutiev k hmotnosti tela žraloka. Používaním systémov pomeru hmotnosti plutiev k hmotnosti tela žraloka vznikajú vážne ťažkosti, čo sa týka kontroly a presadzovania. Tieto systémy nezamedzujú praktikám triedenia a v dôsledku rozdielov v technikách rezania plutiev a variability rozmerov plutiev a hmotností rôznych druhov žralokov by mohli umožňovať, aby k odstraňovaniu plutiev dochádzalo bez toho, aby sa to zistilo. Po spracovaní môžu byť plutvy a telá vyložené v rôznych prístavoch. Tieto okolnosti brzdia zhromažďovanie údajov, napríklad určovanie druhov, štruktúra populácie, ktoré slúžia ako podklady pre vedecké odporúčania na zavedenie opatrení na zachovanie a riadenie rybolovu.

Odôvodnenie

S využívaním pomeru hmotnosti plutiev k hmotnosti tela žraloka súvisia ťažkosti s kontrolou a presadzovaním, ktoré treba zdôrazniť, pretože súčasné vykládky v jednom prístave uvedené ťažkosti neriešia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijala v roku 1999 Medzinárodný akčný plán na zachovanie a riadenie populácií žralokov, ktorý bol základom pre oznámenie Komisie o akčnom pláne Európskeho spoločenstva na zachovanie a riadenie populácií žralokov z roku 2009, v ktorom sa Únia zaviazala prijať všetky potrebné opatrenia na zachovania žralokov a na minimalizáciu odpadu a vyhadzovania zvyšných častí ulovených žralokov. Rada podporila celkový prístup a konkrétne ciele Únie stanovené v uvedenom oznámení.

(4) Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijala v roku 1999 Medzinárodný akčný plán na zachovanie a riadenie populácií žralokov, ktorý bol základom pre oznámenie Komisie o akčnom pláne Európskeho spoločenstva na zachovanie a riadenie populácií žralokov z 5. februára 2009, v ktorom sa Únia zaviazala prijať všetky potrebné opatrenia na zachovania žralokov a na minimalizáciu odpadu a vyhadzovania zvyšných častí ulovených žralokov. Rada podporila celkový prístup a konkrétne ciele Únie stanovené v uvedenom oznámení a vyzvala Komisiu, aby venovala osobitú pozornosť otázke odstraňovania plutiev a aby čo najskôr predložila návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1185/2003, najmä pokiaľ ide o výnimky a podmienky ich uplatňovania.

Odôvodnenie

V záveroch Rady sa výslovne poukazuje na nariadenie č. 1185/2003 a na nutnosť zmeniť a doplniť výnimky týkajúce sa zákazu odstraňovania plutiev, ktoré sú v ňom stanovené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Problémom odstraňovania plutiev žralokov sa vo zvýšenej miere zaoberajú regionálne organizácie na riadenie rybného hospodárstva a ich vedecké inštitúcie uprednostňujú vykladanie žralokov s plutvami prirodzene spojenými s telami.

(6) Problémom odstraňovania plutiev žralokov sa vo zvýšenej miere zaoberajú regionálne organizácie na riadenie rybného hospodárstva a ich vedecké inštitúcie uprednostňujú vykladanie žralokov s plutvami prirodzene spojenými s telami, pričom treba poznamenať, že je to najlepší spôsob, ako predchádzať odstraňovaniu plutiev, ktorý uľahčí zhromažďovanie údajov potrebných na vyhodnotenie populácií. Výročné rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o udržateľnom rybnom hospodárstve od roku 2007, Globálna politika IUCN proti odstraňovaniu plutiev žralokov z roku 2008 a stretnutie hodnotiacej konferencie dohody o populáciách rýb z roku 2010 vyzývali štáty na prijatie opatrení, na základe ktorých by sa požadovalo, aby všetky žraloky boli vykladané s plutvami prirodzene spojenými s telom.

Odôvodnenie

There is a growing international momentum towards the use of ‘fins naturally attached’ policies to enforce finning bans. US fisheries, and most recently 8 Central American countries (Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama) have adopted a fins naturally attached policy. In addition, Taiwan, often accused of shark finning, has recently banned finning and is in the process to shifting from a fin to carcass ratio limit to a mandate that fins remain attached. Adopting such a policy in the EU, as well as taking the EU from lagging to leading, would allow the EU to join those advocating for similar measures in RFMOs and other international fora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 2 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Bod 3 článku 2 sa ruší.

(1) Bod 3 článku 2 sa nahrádza takto:

 

3. „osobitné povolenie na rybolov“ je oprávnenie na rybolov vydané vopred a spravované v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Odôvodnenie

Prevzali sme text z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003, a zmenili ho podľa dvoch hlavných uvedených priorít tejto správy, t. j. posilnenie kontroly a zúženie súčasnej výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 3 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, a s cieľom uľahčiť skladovanie na palube, plutvy žraloka sa môžu čiastočne narezať a zložiť k telu žraloka.“

1a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, a s cieľom uľahčiť skladovanie na palube, plutvy žraloka sa môžu čiastočne narezať a zložiť k telu žraloka alebo v prípadoch uvedených v článku 4 úplne oddeliť od tiel.

Odôvodnenie

Rôzne spôsoby spracovania majú rôzny vplyv na skladovanie na palube. Úplné oddelenie plutiev od tiel môže ušetriť priestor na palube, pracovný čas a tiež palivo, pretože plavidlá budú môcť dlhšie pracovať na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu chytajú, držia na palube, prekladajú alebo vykladajú žraloky, členský štát vlajky pošle Komisii najneskôr 1. mája súhrnnú ročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia počas predchádzajúceho roka. Správa opisuje sledovanie plnenia požiadaviek tohto nariadenia plavidlami a opatrenia na presadzovanie, ktoré prijmú členské štáty v prípadoch neplnenia požiadaviek. Správa poskytuje predovšetkým tieto informácie:

1. Keď rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu chytajú, držia na palube, prekladajú alebo vykladajú žraloky, členský štát vlajky v súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky, a nariadením (EÚ) č. 404/2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie uvedeného nariadenia, pošle Komisii každoročne najneskôr 1. mája súhrnnú ročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia počas predchádzajúceho roka. Správa opisuje sledovanie plnenia požiadaviek tohto nariadenia plavidlami vo vodách EÚ a mimo nich a opatrenia na presadzovanie, ktoré prijmú členské štáty v prípadoch neplnenia požiadaviek. Správa poskytuje predovšetkým tieto informácie:

Odôvodnenie

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 6 – odsek 1 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet vykonaných kontrol,

– počet, dátum a miesto vykonaných kontrol,

Odôvodnenie

V záujme získania komplexného prehľadu o správnosti uplatňovania tohto nariadenia členskými štátmi je dôležité, aby boli k dispozícii presné údaje týkajúce sa kontrol vykonaných príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 6 – odsek 1 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet a charakter zistených prípadov neplnenia požiadaviek vrátane úplnej identifikácie plavidla (plavidiel), ktorého sa to týka.

počet a charakter zistených prípadov neplnenia požiadaviek vrátane úplnej identifikácie plavidla (plavidiel), ktorého (ktorých) sa to týka, ako aj sankciu za každý prípad porušenia pravidiel.

Odôvodnenie

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 6 – odsek 1 – zarážka 3a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– celkovú vykládku podľa druhov (hmotnosť/počet) a prístavu;

Odôvodnenie

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as “sharks”). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 195.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel, ako aj súčasný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel, sa týkajú predchádzania a boja proti praktike všeobecne označovanej ako „finning“. Táto praktika spočíva v odstraňovaní plutiev pelagických druhov žralokov, pričom zvyšné časti tela zvieraťa sú hodené naspäť do mora.

Finning je neprípustný z hľadiska životného prostredia – pretože ohrozuje udržateľnosť niektorých druhov žralokov, ktoré sú predmetom tejto praktiky – ako aj z hľadiska sociálneho a hospodárskeho – pretože predstavuje plytvanie potravinou s obchodnou hodnotou – a z hľadiska morálneho – pretože predstavuje akt absolútnej neúcty k životu zvieraťa. Preto treba praktiku odstraňovania žraločích plutiev jednoznačne zavrhnúť a prijať primerané opatrenia, aby bol tento postup v európskych vodách a pri činnosti flotily Spoločenstva zakázaný.

V tejto súvislosti a s vysloveným cieľom zabrániť tejto praktike prijala Európska rada 26. júna 2003 nariadenie (ES) č. 1185/2003, ktorým sa zakazuje odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel, ako aj držanie týchto plutiev na palube, ich prekládka alebo vykladanie (článok 3 ods.1). Toto nariadenie ustanovuje výnimku (článok 4), a to nie pokiaľ ide o finning, ktorý je absolútne zakázaný, ale o odstraňovanie plutiev rýb na palube vo veľmi špecifických situáciách s osobitnými povoleniami na rybolov. Finning je teda už od roku 2003 v európskych vodách a pre európske flotily zakázaný.

Podľa správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1185/2003 z 23. decembra 2005 (COM(2005)0700) a tiež podľa iniciatívnej správy Výboru pre rybné hospodárstvo Európskeho parlamentu (INI/2054/2006) sa finning v Európskej únii nevykonáva.

Napriek neprítomnosti akýchkoľvek dôkazov o vykonávaní finningu v rámci európskej flotily sa Komisia rozhodla predložiť návrh COM (2011)0798, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 a ktorý má za cieľ vypustiť článok 4 nariadenia (ES) č. 1185/2003, t. j. odchýlku zo zákazu odstraňovania plutiev žralokov na palube plavidiel Spoločenstva, ktorá – ako bolo uvedené – je možná prostredníctvom osobitných povolení na rybolov vydaných na tento účel, ktoré príslušne upravuje uvedený článok nariadenia.

Komisia má pri zrušení výnimky za hlavný cieľ „vyničiť hroznú praktiku odstraňovania plutiev žralokom a zabezpečiť ich lepšiu ochranu“ (Maria Damanaki, oficiálne tlačové vyhlásenie IP/11/1384), hoci treba zdôrazniť, že Komisia nepredložila žiadne údaje, ktoré by potvrdili uskutočňovanie tejto praktiky v prípade európskej flotily. Komisia má týmto návrhom v úmysle zároveň uľahčiť zber údajov, o ktoré sa opierajú vedecké štúdie, a podporiť správne riadenie a zachovanie stavu populácií. Komisia v období od 15. novembra 2010 do 21. februára 2011 uskutočnila verejné konzultácie, ktoré viedli k súčasnému návrhu Komisie (COM(2011)0798) na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1185/2003.

Tieto skutočnosti si zaslúžia, aby sme uviedli tieto poznámky:

– neexistujú žiadne dôkazy o praktike odstraňovania žraločích plutiev v európskych vodách a/alebo zo strany európskej flotily, a preto je návrh Komisie v rozpore so zásadou, ku ktorej sa Komisia hlási najmä v procese prebiehajúcej reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva, a to zásadou prijímania politických opatrení na základe vedeckých údajov;

– neexistencia dostatočných údajov, ktoré by pre Komisiu predstavovali dostatočnú záruku o tom, že nedochádza k praktike odstraňovania žraločích plutiev, musí byť dôvodom na získanie ďalších údajov, a nie dôvodom na tvorbu právnych predpisov bez existujúcich údajov alebo dokonca na tvorbu právnych predpisov z dôvodu neexistencie potrebných údajov. Uplatňovanie opačného postupu, než je správny postup, ktorý hlása Komisiou, by bol závažným precedensom do budúcnosti najmä pre významné zmeny, ku ktorým bude viesť proces reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva;

– Návrh Komisie vychádza z iných než vedeckých princípov, konkrétne z medzinárodných odporúčaní a z verejných konzultácií.

– Ak sa však medzinárodné inštitúcie zaoberajú praktikou odstraňovania žraločích plutiev, robia to vo všeobecnej rovine a odsudzujú vykonávanie tejto praktiky vo svete. Je skutočnosťou, že finning stále existuje a praktizuje sa, ale nie špecificky v európskych vodách alebo v rámci európskych flotíl, kde sa akékoľvek vyhlásenia nezakladajú na ničom inom ako na podozreniach;

– Verejná konzultácia je dôležitým ukazovateľom pri formovaní politík, ale nepochybne ju neurčuje – to by znamenalo zrieknutie sa zodpovednosti za politické opatrenia; Výbor Komisie pre posudzovanie vplyvu navyše kritizoval posúdenie vplyvu za to, že nevzalo do úvahy viac rôznych možností, napríklad posilnenie kontrolných činností. Komisia nevykonala žiadne podstatné posúdenie možného vplyvu tejto možnosti.

– Komisia sa navyše v posúdení vplyvu nepokúsila vykonať kvantitatívne posúdenie sociálno-ekonomických vplyvov navrhovaných možností politiky na lov lovnými šnúrami, ktorý je odvetvím, ktorého sa nariadenie najviac dotýka (je to v príslušnosti Komisie a bol by tak tiež splnený záväzok vždy prihliadať na environmentálne, sociálne a ekonomické faktory v odvetví rybného hospodárstva ). Komisia odôvodňuje svoje čisto kvalitatívne posúdenie tým, že odkazuje na nedostatky v dostupných údajoch a na zmiešanú povahu mnohých lovov žralokov, čo komplikuje vykonanie zmysluplného kvantitatívneho posúdenia. Analýzy nákladov a prínosov nie sú v posúdení vplyvu jasne prezentované, ale kvalitatívne úvahy týkajúce sa nákladov a prínosov sú spomenuté v diskusii o vyššie uvedených vplyvoch.

S ohľadom na vyššie uvedené, konkrétne na to, že 1) neexistujú žiadne dôkazy, že európska flotila vykonáva odstraňovanie žraločích plutiev, a že 2) návrh Komisie by vážne poškodil európsku flotilu, ktorá loví žraloky, navrhujem, aby bola pozornosť zameraná na skutočný problém, ktorý sa tu vyskytuje a ktorým nie je praktika odstraňovania žraločích plutiev, ale kontrola zákazu odstraňovania žraločích plutiev, aby sa tak vylúčilo akékoľvek podozrenie. Navrhujem preto:

– povinnosť prekladať a vykladať plutvy vždy spolu s telami v tom istom prístave;

– ak miestne orgány nedokážu zabezpečiť riadnu kontrolu, mali by kapitáni plavidiel najať nezávislý orgán na vykonanie kontroly;

– zrušenie vydávania osobitných povolení na rybolov pre flotilu loviacu čerstvé ryby;

– povolenie vydávať osobitné povolenia na rybolov iba pre mraziarenskú flotilu, a to za podmienky, že sa zavedie systémy vysledovateľnosti, ktorý umožní preukázať vyrovnaný pomer medzi vyloženými plutvami a trupmi.

Druhým cieľom návrhu Komisie bolo uľahčiť zhromažďovanie údajov, o ktoré sa opierajú vedecké štúdie, čo nikdy nemožno dosiahnuť bez spolupráce zo strany vlastníkov lodí, a podporovať rozumné riadenie a zachovanie stavu populácií. Navrhujem preto:

– oznamovaciu povinnosť pre vlastníkov lodí, pokiaľ ide o celkový počet a celkovú odhadovanú hmotnosť držaných jedincov podľa druhov žralokov;

– vykonávanie samoodberu vzoriek a oznamovanie úlovkov žralokov podľa druhu.

Tieto informácie by umožnili dôkladné posudzovanie populácií a mohli by slúžiť ako východisko pre vedecky podložené účinné opatrenia v oblasti zachovania a riadenia populácií žralokov.

Výhodou súboru návrhov, ktoré sú tu predložené, je to, že pozitívne riešia oba záujmy Komisie – zabezpečiť dodržiavanie zákazu odstraňovania žraločích plutiev a zhromažďovať vedecké údaje v záujme správneho riadenia , ako aj záujmy daného odvetvia – legitímne hospodárske a sociálne záujmy, a záujmy mimovládnych organizácií – ochrana populácií žralokov.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (27.4.2012)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel
(COM(2011)0798 – C7‑0431/2011 – 2011/0364(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andrea Zanoni

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie

Škodlivé postupy odstraňovania plutiev žralokov (finning) na palube rybárskych plavidiel, ktorých telá sa následne odhadzujú do mora, sú v Európskej únii od roku 2003 oficiálne zakázané v súlade s nariadením (ES) č. 1185/2003.

Nariadenie však ustanovuje možnosť výnimky z pravidiel s cieľom získať osobitné povolenia. Ide o výnimky, ktoré sa stali pravidlom najmä v prípade dvoch členských štátov – Španielska a Portugalska.

Komplikovaný systém schvaľovania odstraňovania plutiev na palube v rámci povoleného 5 % pomeru medzi hmotnosťou plutiev a hmotnosťou tela však v podstate znemožnil vykonávanie účinných kontrol. Overovať dodržiavanie tohto pomeru (hmotnosť tela sa mení podľa toho, či je, alebo nie je vypitvané), najmä v prípade, že plutvy sa vykladajú v iných prístavoch ako telá, je skutočne veľmi zložité.

Podľa jednoznačného názoru vedeckej obce je v záujme zastavenia postupu odstraňovania plutiev nutné zaviesť povinnosť vykladania plutiev prirodzene spojených s telami.

Na základe tohto konštatovania a v súlade so záväzkami na úrovni FAO predložila Komisia v roku 2009 oznámenie o akčnom pláne Spoločenstva na zachovanie a riadenie žralokov, z ktorého sa odvíja tento návrh, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 na odstránenie všetkých súčasných výnimiek.

Trh so vzácnymi druhmi

Ryby patriace k taxonomickej jednotke Elasmobranchii, ku ktorým patria žraloky a rajotvaré ryby, majú osobitné biologické vlastnosti, ktorým sa pripisuje ich mimoriadna zraniteľnosť v dôsledku neregulovaného a intenzívneho rybolovu. Príčinou ich nízkeho reprodukčného potenciálu a slabej schopnosti zvyšovania a obnovy populácie je mimoriadne neskoré dosiahnutie sexuálnej zrelosti: napríklad samec žraloka krátkoplutvového ju dosiahne vo veku 7 – 9 rokov, samička až vo veku 19 – 21 rokov. Tento druh sa navyše rozmnožuje len každé tri roky s gestačným obdobím 15 – 18 mesiacov, z čoho vyplýva nízka miera počatých jedincov.

Najčastejšie lovenými druhmi sú žralok modrý (Prionace glauca) s 80 % podielom na celoeurópskom rybolove a žralok krátkoplutvový (Isurus oxirinchus) s 10% podielom. Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) považuje žraloka krátkoplutvového za zraniteľný druh a žraloka modrého za takmer ohrozený druh v celosvetovom meradle a za zraniteľný druh v stredozemskej oblasti.

Vzhľadom na pokles populácií týchto druhov Spojené štáty americké, osem štátov Strednej Ameriky, Taiwan, Nemecko a Spojené kráľovstvo už rozhodli nepovoliť ďalšie odstraňovanie plutiev na palube rybárskych plavidiel.

Európa je vo svete na druhom mieste v počte ulovených žralokov. Podľa údajov FAO Fishstat priznali členské štáty EÚ v roku 2009 vykládku 111 916 ton rajotvarých rýb a žralokov, čo predstavuje 16 % celosvetových vykládok.

Európska únia je jedným z hlavných vývozcov žraločích plutiev na trhy v Hongkongu a Číne. Tento obchod je jedným z najvýnosnejších odvetví rybného hospodárstva: plutvy sú totiž základnou prísadou mimoriadne obľúbenej čínskej polievky.

Názor spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajca dôrazne podporuje návrh Komisie. Metóda prirodzene spojených plutiev je jedinou účinnou metódou, ako obmedziť odstraňovanie plutiev (finning) a zabezpečiť členským štátom jednoduchú, účinnú a nezaťažujúcu kontrolu plnenia tohto nariadenia. Zámerom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je teda objasniť a posilniť text nariadenia.

Za obzvlášť dôležité považujeme spresniť rozšírenie kontrol na celý rozsah pôsobnosti nariadenia, ktoré sa neuplatňuje len na rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členských štátov, ale tiež na všetky plavidlá v morských vodách Únie. Dosť často sa napríklad vyskytujú prípady japonských lodí s dlhými lovnými šnúrami, ktoré vykladajú žraločie plutvy v prístave Vigo v Galícii.

Keďže vedecké údaje o týchto druhoch do veľkej miery chýbajú, mali by členské štáty uvádzať vo svojich výročných správach Komisii presnejšie údaje o vykladaní žralokov zahrňujúce identifikáciu ulovených druhov, ich množstvo, celkovú hmotnosť podľa druhu a rybolovnej oblasti tak, aby bolo možné vytvoriť vedecky spoľahlivé databázy, ktoré sú nutné na realizáciu opatrení na plnenie akčného plánu Spoločenstva pre zachovanie a udržateľné riadenie žralokov.

Okrem toho by bolo potrebné dôkladnejšie sledovať aj kvalitu vykonaných kontrol a poskytnúť tak Komisii presnejšie a úplnejšie údaje o kontrolách a sankciách, ktoré uplatňujú rôzne členské štáty.

Spravodajca ďalej považoval za vhodné uviesť v texte nariadenia aj povinnosť každej rybárskej lode vykladať žralokov s plutvami prirodzene spojenými s telami, ktorá sa v súčasnom znení považuje za samozrejmú.

Spravodajca by chcel pripomenúť široký politický súhlas, ktorý vyjadrila väčšina poslancov Európskeho parlamentu s písomným vyhlásením zo 16. decembra 2010, v ktorom bola Komisia požiadaná, aby zakázala akékoľvek odstraňovanie žraločích plutiev. Výkonný orgán EÚ týmto návrhom konkrétne vyhovel tejto potrebnej požiadavke. Parlament ju môže na tomto mieste len pevne podporiť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Ryby patriace k taxonomickej jednotke Elasmobranchii, ktorá zahŕňa žraloky a rajotvaré ryby, sú vo všeobecnosti veľmi zraniteľné nadmerným výlovom v dôsledku charakteristík ich životného cyklu, teda pomalého rastu, neskorého dospievania a malého počtu mláďat. V uplynulých rokoch boli niektoré populácie žralokov vážne zasiahnuté a ohrozené, pretože sa prudko zvýšil dopyt po produktoch zo žraloka, predovšetkým po plutvách.

(2) Ryby patriace k taxonomickej jednotke Elasmobranchii, ktorá zahŕňa žraloky a rajotvaré ryby, sú vo všeobecnosti veľmi zraniteľné nadmerným výlovom v dôsledku charakteristík ich životného cyklu, teda pomalého rastu, neskorého dospievania a malého počtu mláďat. Neudržateľný lov žralokov narušil rovnováhu morského ekosystému a v uplynulých rokoch boli niektoré populácie žralokov vážne zasiahnuté loďami, ktoré sa plavia pod vlajkou členských štátov alebo tretích krajín v morských vodách, ktoré buď patria k výsostným vodám členských štátov, alebo patria do ich právomoci, alebo v iných morských vodách, ohrozené, pretože sa prudko zvýšil dopyt po produktoch zo žraloka, predovšetkým po plutvách. Rastúci dopyt po produktoch zo žraločích plutiev a ich vysoká cena viedli tiež k zvýšeniu nelegálneho rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Hoci žraločie plutvy nepredstavujú tradičnú zložku európskej stravy, žraloky sú dôležitou súčasťou morského ekosystému Únie; ich riadenie a zachovanie, ako aj všeobecná podpora udržateľného riadenia odvetvia rybného hospodárstva v prospech životného prostredia a ľudí pracujúcich v tomto odvetví by preto mali byť prioritou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Nariadenie (ES) č. 1185/2003 umožňuje členským štátom, aby vydávali osobitné povolenia na rybolov dovoľujúce spracovanie na palube, pri ktorom sa môžu plutvy žralokov oddeľovať od tiel. S cieľom zabezpečiť, aby hmotnosť plutiev zodpovedala hmotnosti tiel, bol stanovený pomer hmotnosti plutiev k hmotnosti tela žraloka, avšak po spracovaní môžu byť plutvy a telá vyložené v rôznych prístavoch. V takých prípadoch je používanie tohto pomeru neúčinné a vytvára priestor na výskyt odstraňovania plutiev žralokom. Tieto okolnosti brzdia zhromažďovanie údajov, napríklad určovanie druhov, štruktúra populácie, ktoré slúžia ako podklady pre vedecké odporúčania na zavedenie opatrení na zachovanie rybolovu.

(3) Nariadenie (ES) č. 1185/2003 umožňuje členským štátom, aby vydávali osobitné povolenia na rybolov dovoľujúce spracovanie na palube, pri ktorom sa môžu plutvy žralokov oddeľovať od tiel. S cieľom zabezpečiť, aby hmotnosť plutiev zodpovedala hmotnosti tiel, bol stanovený pomer hmotnosti plutiev k hmotnosti tela žraloka. Tento pomer je však teoretický, pretože je založený na pomere hmotnosti žraločích plutiev k celým žralokom, pričom žraloky sa obvykle vykladajú „upravené“ (t. j. vypitvané a bez hlavy). Žraločie plutvy a telá sa preto nedajú na základe tohto pomeru priamo porovnávať a monitorovanie musí byť založené na koeficientoch prepočtu špecifických pre konkrétny druh, čo sťažuje presadzovanie. U niektorých druhov je tiež pomer vyšší ako priemerný pomer hmotnosti plutiev a tiel (napr. u žraloka krátkoplutvého (Isurus oxirinchus). Okrem toho po spracovaní môžu byť plutvy a telá vyložené v rôznych prístavoch. Z týchto dôvodov je používanie tohto pomeru neúčinné a vytvára priestor na výskyt odstraňovania plutiev žralokom. Tieto okolnosti bránia zhromažďovaniu údajov, ako je určovanie druhov a štruktúra populácie, ktoré slúžia ako podklady pre vedecké odporúčania na zavedenie opatrení na riadenie a zachovanie rybolovu, ako aj uplatňovaniu tohto nariadenia a sankcií za jeho porušovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Členské štáty Európskej únie majú značné obavy z environmentálnych problémov a cieľom Únie je stať sa jedným z lídrov v oblasti zachovania ekosystémov. Platné právne predpisy Európskej únie týkajúce sa druhov patriacich k taxonomickej jednotke Elasmobranchii však nie sú také prísne ako v iných krajinách a nestačia na to, aby zabezpečili udržateľné riadenie a zachovanie týchto druhov vzhľadom na vysoký pomer medzi plutvami a telami, chýbajúce kvóty pre mnohé druhy a existujúce výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijala v roku 1999 Medzinárodný akčný plán na zachovanie a riadenie populácií žralokov, ktorý bol základom pre oznámenie Komisie o akčnom pláne Európskeho spoločenstva na zachovanie a riadenie populácií žralokov z roku 2009, v ktorom sa Únia zaviazala prijať všetky potrebné opatrenia na zachovania žralokov a na minimalizáciu odpadu a vyhadzovania zvyšných častí ulovených žralokov. Rada podporila celkový prístup a konkrétne ciele Únie stanovené v uvedenom oznámení.

(4) Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijala v roku 1999 Medzinárodný akčný plán na zachovanie a riadenie populácií žralokov, ktorý bol základom pre oznámenie Komisie o akčnom pláne Európskeho spoločenstva na zachovanie a riadenie populácií žralokov z 5. februára 2009, v ktorom sa Únia zaviazala prijať všetky potrebné opatrenia na zachovania žralokov a na minimalizáciu odpadu a vyhadzovania zvyšných častí ulovených žralokov. Rada podporila celkový prístup a konkrétne ciele Únie stanovené v uvedenom oznámení a vyzvala Komisiu, aby venovala osobitú pozornosť otázke odstraňovania plutiev a aby čo najskôr predložila návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1185/2003, najmä pokiaľ ide o výnimky a podmienky ich uplatňovania.

Odôvodnenie

V záveroch Rady sa výslovne poukazuje na nariadenie č. 1185/2003 a na nutnosť zmeniť a doplniť výnimky týkajúce sa zákazu odstraňovania plutiev, ktoré sú v ňom stanovené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Problémom odstraňovania plutiev žralokov sa vo zvýšenej miere zaoberajú regionálne organizácie na riadenie rybného hospodárstva a ich vedecké inštitúcie uprednostňujú vykladanie žralokov s plutvami prirodzene spojenými s telami.

(6) Problémom odstraňovania plutiev žralokov sa vo zvýšenej miere zaoberajú regionálne organizácie na riadenie rybného hospodárstva a ich vedecké inštitúcie uprednostňujú vykladanie žralokov s plutvami prirodzene spojenými s telami, pričom treba poznamenať, že je to najlepší spôsob, ako predchádzať odstraňovaniu plutiev, ktorý uľahčí zhromažďovanie údajov potrebných na vyhodnotenie populácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o podpore sprísnenia zákazu Európskej únie týkajúceho sa odstraňovania žraločích plutiev1 kritizuje výnimky z nariadenia (ES) č. 1185/2003 a vyzýva Komisiu, aby pri zmene a doplnení tohto nariadenia brala do úvahy metódu plutiev prirodzene spojených s telami.

 

–––––––––––––

 

1 P7_TA(2010)0497.

Odôvodnenie

Parlament vo svojom písomnom vyhlásení zo 16. decembra 2010 vyzval Komisiu, aby do konca druhého roka plnenia akčného plánu Spoločenstva týkajúceho sa žralokov (február 2011) predložila návrh úplného zákazu odstraňovania žraločích plutiev na palube rybárskych lodí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európska komisia v rámci požadovaného posúdenia vplyvu zorganizovala v rokoch 2010 – 2011 verejné konzultácie s cieľom získať informácie o najprijateľnejšom spôsobe, akým by sa malo zmeniť a doplniť nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003. Výsledkom posúdenia vplyvu je, že nariadenie by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa všetky žraloky museli vykladať s neodstránenými plutvami. Na dosiahnutie základného cieľa zachovať zásoby žralokov a s prihliadnutím na výsledok verejných konzultácií je potrebné a vhodné primerane zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1185/2003,

(7) Európska komisia v rámci požadovaného posúdenia vplyvu zorganizovala v rokoch 2010 – 2011 verejné konzultácie s cieľom získať informácie o najprijateľnejšom spôsobe, akým by sa malo zmeniť a doplniť nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003. Výsledky konzultácie ukazujú, že prístup založený na neodstraňovaní plutiev je považovaný za spôsob, ktorý by sa mal uprednostniť. Výsledkom posúdenia vplyvu je, že nariadenie by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa všetky žraloky museli vykladať s plutvami prirodzene spojenými s telami. Na dosiahnutie základného cieľa zachovať zásoby žralokov a s prihliadnutím na výsledok verejných konzultácií je potrebné a vhodné primerane zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1185/2003,

Odôvodnenie

Je potrebné jasne a jednoznačne uviesť, že všetky ulovené žraloky sa musia vykladať s plutvami prirodzene spojenými s telami s cieľom zabrániť nesprávnej praktike odkladania plutiev do osobitných vreciek, ktoré sa následne pripoja k telu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 3 – odseky 1a a 1b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Za odsek 1 článku 3 sa vkladá tento odsek 1a:

(2) Za odsek 1 článku 3 sa vkladajú tieto odseky:

„1a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, a s cieľom uľahčiť skladovanie na palube, plutvy žraloka sa môžu čiastočne narezať a zložiť k telu žraloka.“

„1a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, a s cieľom uľahčiť skladovanie na palube, plutvy žraloka sa môžu čiastočne narezať a zložiť k telu žraloka.

 

1b. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1a, všetky ulovené žraloky sa musia vykladať s plutvami prirodzene spojenými s telami.“

Odôvodnenie

Je potrebné jasne a jednoznačne uviesť, že všetky ulovené žraloky sa musia vykladať s plutvami prirodzene spojenými s telami. Táto požiadavka nie je uvedená nikde inde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu chytajú, držia na palube, prekladajú alebo vykladajú žraloky, členský štát vlajky pošle Komisii najneskôr 1. mája súhrnnú ročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia počas predchádzajúceho roka. Správa opisuje sledovanie plnenia požiadaviek tohto nariadenia plavidlami a opatrenia na presadzovanie, ktoré prijmú členské štáty v prípadoch neplnenia požiadaviek. Správa poskytuje predovšetkým tieto informácie:

1. Členský štát, ktorého rybárske plavidlá chytajú, držia na palube, prekladajú alebo vykladajú žraloky, a/alebo členský štát, ktorého rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou tretieho štátu prekladajú alebo vykladajú žraloky, pošle Komisii najneskôr 1. mája súhrnnú ročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia počas predchádzajúceho roka. Správa opisuje sledovanie plnenia požiadaviek tohto nariadenia plavidlami a opatrenia na presadzovanie, ktoré prijmú členské štáty v prípadoch neplnenia požiadaviek. Správa poskytuje predovšetkým tieto informácie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva1, a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva2:

 

__________________

 

1 Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

 

2 Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1.

Odôvodnenie

V článku 1 nariadenia č. 1185/2003 je určený rozsah pôsobnosti. Nariadenie sa nevzťahuje len na rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členských štátov, ale aj na všetky rybárske lode v morských vodách, ktoré patria do ich právomoci. Navyše niektoré členské štáty, ktorých rybárske plavidlá nelovia, nedržia na palube, neprekladajú ani nevykladajú žraloky, vlastnia prístavy, v ktorých majú rybárske plavidlá tretích štátov možnosť vykladať žraloky. Obe uvedené nariadenia zavádzajú konkrétne pravidlá týkajúce sa kontroly rybolovu a podrobných podmienok pre kontroly a sankcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 6 – odsek 1 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet vykládok žralokov,

– počet vykládok žralokov a pre každú vykládku počet kusov rozdelený podľa druhu a rybolovnej oblasti a celková hmotnosť každého druhu;

Odôvodnenie

Na základe analýzy Komisie nariadenie č. 1185/2003 neumožňuje zhromažďovanie takých údajov, ako sú zisťovanie druhov a populácií, ktoré predstavujú základ vedeckých odporúčaní týkajúcich sa realizácie opatrení zameraných na riadenie a zachovanie populácií žralokov. Je teda potrebné, aby členské štáty zaznamenávali vyložené druhy žralokov, rybolovné oblasti, počet kusov a celkovú hmotnosť na každý druh a aby tieto údaje zahrnuli do výročných správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 6 – odsek 1 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet vykonaných kontrol,

– počet, dátum a miesto vykonaných kontrol,

Odôvodnenie

V záujme získania komplexného prehľadu o správnosti uplatňovania tohto nariadenia členskými štátmi je dôležité, aby boli k dispozícii presné údaje týkajúce sa kontrol vykonaných príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1185/2003

Článok 6 – odsek 1 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet a charakter zistených prípadov neplnenia požiadaviek vrátane úplnej identifikácie plavidla (plavidiel), ktorého sa to týka.

– počet a charakter zistených prípadov neplnenia požiadaviek vrátane úplnej identifikácie plavidla (plavidiel), ktorého (ktorých) sa to týka, ako aj sankcie za každý prípad porušenia pravidiel.

Odôvodnenie

V nariadení (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva, sa určuje, že sa majú systematicky prijímať vhodné opatrenia (vrátane začatia správneho alebo trestnoprávneho konania v súlade s vnútroštátnymi predpismi) voči fyzickým alebo právnickým osobám, u ktorých existuje podozrenie, že porušili pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel

Referenčné čísla

COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

PECH

30.11.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Andrea Zanoni

19.1.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.2.2012

 

 

 

Dátum prijatia

25.4.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

50

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel

Referenčné čísla

COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)

Dátum predloženia v EP

21.11.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

PECH

30.11.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Maria do Céu Patrão Neves

20.12.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.1.2012

29.2.2012

24.4.2012

 

Dátum prijatia

19.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

12

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Julie Girling, Ana Miranda, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Juan Andrés Naranjo Escobar, Nuno Teixeira

Dátum predloženia

1.10.2012