SPRAWOZDANIE W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych

4.10.2012 - (2012/2040(INI))

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Sampo Terho

Procedura : 2012/2040(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0304/2012

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych

(2012/2040(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 26 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych” (COM(2011)0941, zwanej dalej „zieloną księgą”),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online” (COM(2011)0942),

–   uwzględniając konsultacje społeczne w sprawie zielonej księgi zorganizowane przez Komisję w dniach od 11 stycznia 2012 r. do 11 kwietnia 2012 r.,

–   uwzględniając konferencję zorganizowaną przez Komisję dnia 4 maja 2012 r. na temat płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, za pośrednictwem urządzeń przenośnych i przez internet,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009[1],

–   uwzględniając dokument informacyjny z marca 2012 r. w sprawie egzekwowania przepisów prawa konkurencji w sektorze płatności opracowany przez podgrupę ds. bankowości i płatności europejskiej sieci konkurencji[2],

–   uwzględniając zalecenia Europejskiego Banku Centralnego z kwietnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa płatności internetowych[3],

–   uwzględniając odpowiedź Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) z dnia 11 kwietnia 2012 r. na konsultacje społeczne zorganizowane przez Komisję w sprawie zielonej księgi zatytułowanej „W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych”[4],

–   uwzględniając dokument roboczy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zielonej księgi (INT/634),

–   uwzględniając decyzję Komisji z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG w sprawie COMP/29.373 Visa International[5],

–   uwzględniając decyzję Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG w sprawach COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce i COMP/38.580 – Commercial Cards[6],

–   uwzględniając wyrok Sądu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie MasterCard i inni przeciwko Komisji[7],

–   uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7–0304/2012),

A. mając na uwadze, że europejski rynek płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych jest obecnie nadal rozdrobniony w poszczególnych krajach i tylko nieliczne duże podmioty są w stanie uzyskać akcept ze strony akceptantów i działać w skali transgranicznej;

B.  mając na uwadze, że dominująca pozycja dwóch nieeuropejskich dostawców usług płatniczych realizowanych przy pomocy kart płatniczych może prowadzić do pobierania wygórowanych i nieuzasadnionych opłat zarówno od konsumentów, jak i akceptantów, przy czym właściwe banki (tzw. banki wydające kartę i banki autoryzujące płatność) wykorzystują tę sytuację, co zostało stwierdzone w zielonej księdze Komisji;

C. mając na uwadze, że rozwój i szersze wykorzystanie płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych może również wpłynąć na rozwój handlu elektronicznego w Europie pod kątem wielkości i różnorodności;

D. mając na uwadze, że liczba i różnorodność płatności realizowanych przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych stale rośnie w Europie i na świecie;

E.  mając na uwadze, że w wyniku postępu technicznego systemy płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych mogą być stopniowo zastępowane innymi, elektronicznymi metodami płatności i za pośrednictwem urządzeń przenośnych;

F.  mając na uwadze, że zielona księga nie odnosi się do kosztów i korzyści społecznych związanych z płatnościami gotówką lub czekiem w porównaniu z płatnościami realizowanymi przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, co uniemożliwia porównawczą analizę kosztów gospodarczych i społecznych oraz korzyści społecznych związanych z płatnością gotówką lub czekiem;

G. mając na uwadze, że obecny model biznesowy płatności kartą dopuszcza stosowanie zbyt wygórowanych wielostronnych opłat interchange (WOI), które niejednokrotnie, jak się wydaje, przewyższają faktyczny koszt finansowania systemu i stanowią główną przeszkodę dla konkurencji na rynku płatności;

H. mając na uwadze, że autoryzacja transgraniczna jest obecnie rozwiązaniem dostępnym tylko dla ograniczonej liczby podmiotów oraz że to porozumienie mogłoby zwiększyć możliwości wyboru po stronie akceptantów, a tym samym zwiększyć konkurencję i ograniczyć koszty ponoszone przez konsumentów;

I.   mając na uwadze, że narzuty za korzystanie z płatności za pomocą kart są niedozwolone w niektórych państwach członkowskich, lecz w innych są stosowane na szeroką skalę oraz mając na uwadze, że wygórowane narzuty przynoszą szkody konsumentom, a dostawcy usług płatniczych często nie proponują innych sposobów płatności, które byłyby alternatywą dla płatności obciążonych narzutami;

J.   mając na uwadze, że ramy regulujące płatności kartami na jednolitym obszarze płatności w euro (SEPA) wymagają, aby przy pomocy kart płatniczych o przeznaczeniu ogólnym konsumenci mogli dokonywać płatności oraz wypłat gotówki w euro na całym obszarze SEPA z taką samą łatwością i wygodą jak w swoim rodzimym państwie; nie powinno być żadnych różnic w korzystaniu z karty(-y) w państwie rodzinnym lub gdziekolwiek indziej na obszarze SEPA; nie powinien już istnieć żaden system kart płatniczych o przeznaczeniu ogólnym, przewidziany do stosowania wyłącznie w jednym kraju, ani żaden system kart płatniczych przewidziany wyłącznie do transgranicznego użytku na obszarze SEPA;

K. mając na uwadze, że można oczekiwać, iż pomyślne przejście na system SEPA da impuls do rozwijania innowacyjnych paneuropejskich metod płatności;

Różne metody płatności

1.  z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę przedstawioną przez Komisję i uważa, że uwagi i pytania w niej zawarte są bardzo istotne oraz w pełni zgadza się z wyliczonymi celami polegającymi na zwiększeniu konkurencji, wyboru, innowacyjności i bezpieczeństwa płatności, a także pozyskaniu zaufania konsumentów;

2.  zgadza się z Komisją, że należy rozróżnić trzy odmienne rynki produktów w dziedzinie czterostronnych systemów płatności realizowanych przy pomocy kart bankowych – przede wszystkim rynek, na którym różne systemy kart płatniczych konkurują ze sobą, aby pozyskać instytucje finansowe jako klientów wydających karty lub autoryzujących płatności; następnie pierwszy rynek następczy, na którym banki wydające karty konkurują o klientów będących posiadaczami kart bankowych („rynek wydawania kart”); wreszcie drugi rynek następczy, na którym banki autoryzujące płatności konkurują o klientów będących akceptantami („rynek usług autoryzacji”); uważa także, że na każdym rynku należy zwiększać wolną konkurencję;

3.  dostrzega znaczenie samoregulacji opartej na zasadach rynkowych i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, ale uznaje, że ze względu na sprzeczne interesy taka samoregulacja może nie przynieść pożądanych wyników w możliwych do przyjęcia ramach czasowych; oczekuje, że Komisja wystąpi z niezbędnymi wnioskami ustawodawczymi w celu zapewnienia rzeczywistego obszaru SEPA dla płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych oraz zauważa w związku z tym znaczenie zbliżającego się przeglądu dyrektywy w sprawie usług płatniczych;

4.  podkreśla konieczność posiadania jasnej i kompleksowej wizji obszaru SEPA dla płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych oraz przedstawienia wytycznych i harmonogramów niezbędnych dla realizacji podstawowego celu polegającego na eliminacji różnic między płatnościami transgranicznymi i krajowymi;

5.  podkreśla konieczność dążenia do systemu rozliczeń i rozrachunków w czasie rzeczywistym, co pod względem technicznym jest już obecnie osiągalne i stosowane przy niektórych płatnościach, podkreśla także, że dążenie do gospodarki w czasie rzeczywistym powinno stanowić ważny cel na całym obszarze SEPA oraz że zaawansowany system rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym będzie musiał być dostępny na całym obszarze SEPA;

6.  wyraża w związku z tym opinię, że wszystkie krajowe systemy płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych powinny przystąpić do paneuropejskiego systemu zgodnego z SEPA lub przekształcić się w taki system, w którym wszystkie płatności realizowane przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych będą akceptowane na całym obszarze SEPA oraz uważa, że Komisja powinna zaproponować okres niezbędny do realizacji takiego przekształcenia;

7.  zauważa, że wszystkie terminale powinny być w stanie przyjmować wszystkie karty i spełniać wymogi interoperacyjności, w związku z tym należy usunąć wszystkie przeszkody techniczne powodujące różnice w wymogach dotyczących funkcjonowania i certyfikacji terminali, ponieważ wspólne normy i zasady oraz znormalizowane oprogramowanie terminali zwiększyłyby konkurencję;

8.  uważa, że podejście oparte na samoregulacji zintegrowanego europejskiego rynku płatności nie jest wystarczające; wzywa Komisję od podjęcia działań ustawodawczych, aby zapewnić konsumentom bezpieczne płatności, uczciwą konkurencji, włączenie społeczne pod względem finansowym, ochronę danych osobowych i przejrzystość;

9.  wzywa Komisję do zreformowania zarządzania SEPA, aby zapewnić demokratyczny charakter i przejrzystość procesu decyzyjnego oraz zadbać o to, aby służył on interesowi publicznemu; stwierdza, że wymaga to bardziej aktywnej i wiodącej roli Komisji i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zarządzaniu SEPA, a także zrównoważonej reprezentacji wszystkich właściwych zainteresowanych stron we wszystkich procesach decyzyjnych w sprawie SEPA oraz w organach wykonawczych, co zagwarantuje dostateczne zaangażowanie użytkowników końcowych;

10. wyraża zaniepokojenie nadmiernym regulowaniem rynków płatności realizowanych przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych na tym etapie, ponieważ takie metody płatności nadal znajdują się w fazie rozwoju; uważa, że istnieje ryzyko, że każda inicjatywa regulacyjna w tej dziedzinie może się zbytnio skupiać na już istniejących instrumentach płatniczych, a tym samym zniechęcać do innowacji i zakłócać rynek, zanim zdąży się on rozwinąć; wzywa Komisję do przyjęcia właściwego podejścia do tych nowych metod płatności w ewentualnym przyszłym wniosku, aby zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza konsumentów bardziej narażonych na ryzyko;

11. wskazuje, że chociaż płatności elektroniczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w Europie i na świecie, w odniesieniu do tych form płatności nadal istnieją poważne przeszkody uniemożliwiające powstanie skutecznego, w pełni zintegrowanego, konkurencyjnego, innowacyjnego, bezpiecznego, przejrzystego i przyjaznego dla konsumentów europejskiego jednolitego rynku cyfrowego;

12. podkreśla, że w dobie obecnego kryzysu należy podjąć działania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz ożywienia konsumpcji, oraz że choć rynek cyfrowy umożliwia w znacznym stopniu osiągnięcie tych celów, to UE musi być jednak w stanie utworzyć wewnętrzny rynek cyfrowy w pełnym kształcie; podkreśla także, że nieodzowne jest z jednej strony zniesienie istniejących barier, a z drugiej zwiększenie zaufania konsumentów; uważa w związku z tym, że istnienie neutralnego i bezpiecznego jednolitego rynku europejskiego w odniesieniu do płatności dokonywanych za pomocą karty, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, który sprzyja wolnej konkurencji i innowacyjności, ma podstawowe znaczenie dla stworzenia prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego i mogłoby przyczynić się do znacznego zwiększenia zaufania konsumentów;

13. podkreśla, że rozwój przejrzystych, bezpiecznych i skutecznych systemów płatniczych na europejskim rynku cyfrowym stanowi podstawowy warunek osiągnięcia prawdziwej gospodarki cyfrowej i ułatwienia elektronicznego handlu transgranicznego;

14. zwraca uwagę, że bezpieczne, godne zaufania i przejrzyste europejskie ramy płatności elektronicznych są nieodzowne, aby uruchomić jednolity rynek cyfrowy; podkreśla znaczenie kampanii informujących konsumentów o możliwościach dostępnych na rynku oraz o warunkach i wymogach bezpiecznych płatności elektronicznych i uważa, że kampanie takie należy realizować na szczeblu UE, aby przezwyciężyć również często nieuzasadnione obawy dotyczące tych form płatności; uważa w związku z tym, że przyjazne konsumentom punkty kontaktowe zwiększyłyby zaufanie do zdalnych płatności;

15. podkreśla w związku z tym konieczność przyjęcia środków służących położeniu kresu częstym przypadkom dyskryminacji europejskich konsumentów, których płatności w transakcjach transgranicznych dokonywanych przez internet są odrzucane ze względu na miejsce pochodzenia;

16. wyraża ubolewanie, że w obecnej sytuacji większość kosztów płatności jest nieprzejrzysta, i podkreśla, że ci, którzy nie korzystają z drogich metod płatności, nadal ponoszą ich koszty; przypomina, że każda metoda płatności wiąże się z kosztami; wzywa zatem Komisję do wzięcia w przyszłości pod uwagę kosztów płatności gotówką i czekiem, ich specyfiki i korzyści społecznych, jakie przynoszą one wszystkim uczestnikom rynku i konsumentom w porównaniu z innymi metodami płatności, przypomina, że wszyscy Europejczycy powinni mieć dostęp do podstawowych usług bankowych; podkreśla, że działania zmierzające do wprowadzenia wspólnych norm technicznych należy podejmować z uwzględnieniem znaczenia, skuteczności i adekwatności norm obowiązujących obecnie w Europie;

Standaryzacja i interoperacyjność

17. uważa, że kontynuacja prac nad wspólnymi standardami technicznymi na zasadzie otwartego dostępu pozwoliłaby nie tylko zwiększyć konkurencyjność europejskiej gospodarki i funkcjonowania rynku wewnętrznego, lecz również sprzyjałaby interoperacyjności i przyniosłaby korzyści związane z bezpieczeństwem w postaci wspólnych standardów bezpieczeństwa, z korzyścią zarówno dla konsumentów, jak i akceptantów;

18. zauważa, że w przypadku płatności realizowanych przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych większość norm powinna być taka sama jak w przypadku obecnych płatności SEPA, potrzebne są jednak nowe normy bezpieczeństwa i identyfikacji konsumentów oraz normy zapewniające realizację płatności międzybankowych online w czasie rzeczywistym, a także podkreśla, że opracowanie nowych norm nie wystarcza, co najmniej równie ważne jest ich skoordynowane wdrożenie;

19. podkreśla, że ​​standaryzacja nie powinna tworzyć barier dla konkurencji i innowacji, lecz wręcz przeciwnie usuwać przeszkody, aby zapewnić wszystkim stronom równe szanse; zaleca zatem zachowanie otwartego charakteru norm, aby umożliwić innowacje i konkurencję na rynku, ponieważ zatwierdzenie jednej lub zamkniętej normy ograniczyłoby rozwój rynku i innowacje, nałożyłoby niewspółmierne ograniczenia i nie sprzyjałoby równym zasadom konkurencji; zauważa jednak, że Komisja prowadzi śledztwo antymonopolowe w sprawie procedury normalizacji płatności realizowanych przez internet (e-płatności), jaką podjęła Europejska Rada ds. Płatności (EPC);

20. zauważa, że zasadniczo wszystkie transakcje płatności zawierają ten sam rodzaj danych i podkreśla, że w odniesieniu do wszystkich płatności powinien istnieć bezpieczny system przesyłania danych umożliwiający bezpośrednie przetwarzanie typu koniec-koniec w czasie rzeczywistym; dostrzega również zalety stosowania takich samych formatów wiadomości przez wszystkie systemy oraz przypomina, że najoczywistszym rozwiązaniem jest system stosowany do wykonywania poleceń przelewu i poleceń zapłaty określony w załączniku do rozporządzenia w sprawie dat końcowych SEPA (tj. ISO XML 20022); zaleca, aby stosować taki sam format wiadomości, zawierający wszystkie istotne informacje, we wszystkich przypadkach przesyłania danych dotyczących transakcji z terminalu do konsumenta;

21. podkreśla, że zważywszy na szybko rosnący, ale obecnie jeszcze niedojrzały rynek płatności elektronicznych i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych, nakładanie obowiązkowych norm w tych obszarach kluczowych dla wzmocnienia jednolitego rynku cyfrowego w Europie wiązałoby się z ryzykiem negatywnego wpływu na innowacyjność, konkurencję i wzrost rynku;

22. wskazuje, że według podsumowania konsultacji społecznych w sprawie zielonej księgi przedstawionego przez Komisję często poważnym wyzwaniem jest wdrażanie opracowanych norm; wzywa Komisję do rozważenia możliwości wprowadzenia mechanizmów wykonawczych, np. ustalenia końcowych dat migracji;

23. zauważa, że opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów poza bankiem użytkownika usług płatniczych (UUP) i system kart płatniczych są w wielu państwach członkowskich często wygórowane i powinny być na całym obszarze SEPA w większym stopniu oparte na kosztach;

24. podkreśla, że ​​wszelkie wymogi dotyczące standaryzacji i interoperacyjności powinny mieć na celu zwiększenie konkurencyjności, przejrzystości, innowacyjności, bezpiecznych płatności i skuteczności europejskiego rynku płatności, z korzyścią dla wszystkich konsumentów i innych zainteresowanych stron; podkreśla, że wymogi dotyczące standaryzacji nie powinny tworzyć niepotrzebnych barier w porównaniu z rynkiem światowym; ponadto uważa, że do ustalenia wspólnych norm należy dążyć przede wszystkim na szczeblu globalnym, w ścisłej współpracy z głównymi partnerami gospodarczymi UE;

25. zwraca się do Komisji o dokonanie oceny możliwości propagowania dostępu nowych uczestników do rynku płatności dokonywanych za pomocą karty, na przykład poprzez uwzględnienie wspólnej infrastruktury płatniczej dla wszystkich transakcji niezależnie od dostawcy karty;

26. zauważa, że oddzielenie infrastruktury systemu płatności od systemów płatniczych mogłoby zwiększyć konkurencję, gdyż ograniczenia techniczne nie utrudniałyby dostępu mniejszym podmiotom; podkreśla, że dostawcy usług płatniczych (PSP) powinni mieć swobodę wyboru dowolnego połączenia usług wydawania kart i autoryzacji płatności dostępnych w systemach płatności na rynku, a infrastruktura systemu płatności powinna w sposób neutralny przetwarzać transakcje różnych równoległych systemów płatności w odniesieniu do podobnych instrumentów;

27. podkreśla, że należy dopilnować, aby wszelkie tego rodzaju środki były zawsze zgodne z zasadami wolnej i uczciwej konkurencji oraz swobodnego wchodzenia na rynek i dostępu do niego, z uwzględnieniem przyszłych innowacji technologicznych w tym sektorze, aby umożliwić dostosowanie systemu do przyszłych przemian, stale promując i ułatwiając innowacyjność i konkurencyjność;

Zarządzanie

28. wzywa Komisję, aby zaproponowała poprawę zarządzania SEPA, obejmującą strukturę organizacyjną związaną z opracowaniem głównych cech usług płatniczych i wdrożeniem wymogów, które muszą zostać spełnione, i umożliwiającą odrębną organizację opracowania norm technicznych i norm bezpieczeństwa, aby wspierać wdrażanie związanych z tym przepisów prawa; apeluje o lepiej zrównoważoną reprezentację wszystkich zainteresowanych stron w dalszych pracach nad wspólnymi standardami technicznymi i standardami bezpieczeństwa w zakresie systemów płatności; wzywa Komisję, aby odpowiedziała na poprzednie apele o reformę zarządzania SEPA mającą na celu zapewnienie lepszej reprezentacji użytkowników usług płatniczych w procesie decyzyjnym i procesie ustalania norm; stwierdza, że tymi zainteresowanymi stronami mogą być między innymi Europejska Rada ds. Płatności (EPC), organizacje konsumenckie, organizacje handlowe i duże sieci sprzedaży detalicznej, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Komisja, eksperci z różnych dziedzin, pozabankowi dostawcy usług płatniczych oraz operatorzy płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych; wzywa te wszystkie zainteresowane strony do zorganizowania swoich prac w ramach nowej struktury zarządzania, w której rolę będzie odgrywała Rada SEPA; uważa, że Radę SEPA powinny wspierać różne komitety techniczne lub zespoły zadaniowe ds. płatności elektronicznych, płatności mobilnych, kart płatniczych, gotówki i innych kwestii związanych z normalizacją, a także grupy powoływane doraźnie; przypomina, że w deklaracji w sprawie zarządzania SEPA w związku z rozporządzeniem (UE) nr 260/2012 Komisja zobowiązała się do przedstawienia wniosku przed końcem 2012 r.; wzywa europejskie organy normalizacyjne, takie jak Europejski Komitet Normalizacyjny (Comité européen de normalisation, CEN) czy Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) do odgrywania, we współpracy z Komisją, aktywniejszej roli w standaryzowaniu płatności kartą;

29. w związku z tym uznaje, że jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jest podstawowym filarem tworzenia zintegrowanego rynku płatności UE i powinien stać się fundamentem, na którym rynek ten mógłby się rozwijać, stawać bardziej innowacyjny i konkurencyjny.

30. uważa, że egzekwowanie przepisów w obszarze płatności elektronicznych jest często trudne, niewłaściwe i zróżnicowane w obrębie Europy, oraz sądzi, że należy zwiększyć wysiłki wkładane w zapewnianie właściwego i jednolitego egzekwowania tych przepisów;

31. potwierdza, że podejście oparte na samoregulacji nie jest wystarczające; uważa, że Komisja i EBC, we współpracy z państwami członkowskimi, powinny odgrywać bardziej aktywną i przewodnią rolę oraz że należy odpowiednio zaangażować w proces decyzyjny wszystkie właściwe zainteresowane strony, w szczególności stowarzyszenia konsumenckie, oraz przeprowadzać z nimi konsultacje;

32. uznaje za prawdopodobne, że będzie rosła liczba przedsiębiorstw europejskich, których działalność w rzeczywistości uzależniona jest od możliwości płacenia kartą; uznaje, iż w publicznym interesie jest to, by określono obiektywne zasady definiujące okoliczności i procedury, zgodnie z którymi systemy płatności realizowanych za pomocą kart mogłyby jednostronnie odmówić akceptacji.

33. uważa, że duże znaczenie ma wzmocnienie zarządzania SEPA i nadanie odnowionej Radzie SEPA większej roli, oraz jest zdania, że w skład tego nowego organu zarządzającego powinny wejść główne odpowiednie zainteresowane strony i że powinien on zostać utworzony w sposób zapewniający możliwość demokratycznej kontroli przez Komisję i inne organy europejskie; proponuje, aby odnowiona Rada SEPA stała na czele prac, określała harmonogram i plan pracy, ustalała priorytety i główne problemy, w ten sposób rozstrzygając spory między zainteresowanymi stronami; zaznacza, że kontrola demokratyczna powinna być zapewniana przez Komisję, przy wydatnym udziale EBC i EUNB;

34. z zadowoleniem przyjmuje podjęcie przez Komisję konsultacji z zainteresowanymi stronami w związku z zieloną księgą w sprawie zarządzania SEPA, zgodnie z pkt 5 preambuły rozporządzenia nr 260/2012 i oczekuje na wniosek, jaki Komisja zamierza przedstawić w tej sprawie pod koniec bieżącego roku; podkreśla, że najbliższym priorytetem wszystkich zainteresowanych stron SEPA musi być przygotowanie migracji SEPA zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 260/2012, aby zapewnić sprawne przejście od stosowania krajowych systemów płatności do systemu paneuropejskiego;

Autoryzacja transgraniczna

35. zwraca uwagę, że dalsza standaryzacja i dostosowanie praktyk służące przezwyciężeniu przeszkód technicznych i krajowych wymogów w zakresie rozliczeń i rozrachunków przyczyniłyby się do dalszego promowania autoryzacji transgranicznej, będącej rozwiązaniem, które zwiększyłoby konkurencję, a tym samym liczbę dostępnych możliwości wyboru dla akceptantów, i które mogłoby doprowadzić do większej opłacalności metod płatności dla klientów; uważa, że akceptanci powinni być lepiej informowani o możliwościach autoryzacji transgranicznej;

36. wzywa do aktywnego poszukiwania rozwiązań bardziej ułatwiających autoryzację transgraniczną, mając na uwadze płynące z niej korzyści dla rynku wewnętrznego; wyraża zaniepokojenie istniejącymi barierami krajowymi, prawnymi i technicznymi (takimi jak niektóre warunki koncesji), które powinny być usunięte, tak aby niekrajowe centrum autoryzacji zgodne z SEPA nie było traktowane w sposób odmienny od krajowego centrum autoryzacji w danym państwie;

37. podkreśla, że nie powinno być zasadniczych różnic w przepisach regulujących różnorodne rachunki płatnicze oraz że płatnik powinien mieć możliwość dokonania przelewu środków przez internet lub za pośrednictwem urządzeń przenośnych do dowolnego odbiorcy, który posiada rachunek w jakiejkolwiek instytucji finansowej połączonej z SEPA;

38. podkreśla, że wszyscy autoryzowani dostawcy usług płatniczych powinni mieć takie samo prawo dostępu do instrumentów rozliczeń i rozrachunków, jeżeli dysponują odpowiednimi procedurami zarządzania ryzykiem, spełniają minimalne wymogi techniczne i ich sytuacja została uznana za wystarczająco stabilną, by nie powodować ryzyka, tj. jeżeli podlegają zasadniczo takim samym odpowiednim wymogom jak banki;

Wielostronne opłaty interchange (WOI)

39. przypomina, że zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Mastercard z dnia 24 maja 2012 r. WOI mogą być uznane za antykonkurencyjne, i zwraca się do Komisji, by zaproponowała, w jaki sposób należy uwzględnić to orzeczenie w toku przy regulowania modeli biznesowych dotyczących płatności przy pomocy kart płatniczych, za pośrednictwem urządzeń przenośnych lub przez internet;

40. zauważa, że obecne dochody z tytuł WOI są w wielu przypadkach zbyt wysokie w stosunku do ponoszonych kosztów; wskazuje, że może zachodzić konieczność zrównoważenia różnych opłat z tytułu płatności, aby za pomocą praktyk subsydiowania krzyżowego nie propagować wyboru nieefektywnych instrumentów, oraz wzywa Komisję do zadbania w drodze regulacji, aby WOI nie zakłócały już konkurencji przez tworzenie barier dla nowych uczestników rynku i innowacji; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu różnych wariantów do końca 2012 r.; podkreśla, że w zakresie WOI konieczna jest jasność i pewność prawa;

41. zauważa, że po okresie przejściowym zgodna z zasadami SEPA karta płatnicza osoby pochodzącej z jakiegokolwiek państwa członkowskiego powinna być przyjmowana w każdym terminalu płatniczym na obszarze SEPA oraz że płatność powinna być przekazywana w sposób bezpieczny; zauważa, że wymóg ten może oznaczać, iż WOI muszą zostać uregulowane, aby nie przekraczały określonego progu, oraz podkreśla, że nie powinno to doprowadzić do wzrostu WOI w jakimkolwiek z państw członkowskich, ale raczej do ich obniżki, a na pewnym późniejszym etapie do ich ewentualnej redukcji do poziomu zerowego;

42. uważa, że należy wzmocnić autoryzację transgraniczną i centralną oraz że wszelkie przeszkody techniczne lub prawne powinny zostać usunięte, ponieważ przyczyniłoby się to do ograniczenia poziomów WOI i opłat ponoszonych przez akceptantów;

43. uważa, że kwestia WOI powinna być uregulowana na szczeblu europejskim, aby zapewnić nowym podmiotom na rynku łatwiejszy dostęp do autoryzacji transgranicznej, tym samym dając akceptantom rzeczywisty wybór systemów płatności, z których pragną skorzystać; wskazuje, że jeśli w nowym wniosku ustawodawczym przewidziano opłaty, należy zapewnić całkowitą przejrzystość elementów składających się na stawki tych opłat; przypomina, że art. 5 rozporządzenia (UE) nr 260/2012 ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro przewiduje, iż po dniu 1 lutego 2017 r. nie będzie można stosować żadnych WOI od pojedynczych transakcji; apeluje o przyjęcie takiego samego podejścia w odniesieniu do płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych;

44. uważa, że model biznesowy trójstronnych i mieszanych systemów płatności może budzić zastrzeżenia dotyczące konkurencji podobne do wysuwanych w stosunku do czterostronnych systemów płatności; w związku z tym uważa, że wszystkie systemy kart płatniczych – czterostronne, trójstronne czy mieszane – oraz wszyscy nowi uczestnicy rynku powinni być traktowani jednakowo, aby zapewnić równe szanse oraz pobudzać konkurencję i sprzyjać przejrzystości z myślą o konsumentach i akceptantach;

Łączenie marek

45. zauważa, że łączenie marek, w którym dobrowolnie uczestniczą zainteresowane systemy płatności, mogłoby być korzystne dla konsumentów, gdyż doprowadziłoby do zmniejszenia liczby kart w portfelach konsumentów, oraz mogłoby ułatwić dostęp krajowych wewnętrznych systemów do szerszego rynku SEPA, stymulując konkurencję; wskazuje jednak, że łączenia marek nie należy wykorzystywać do obchodzenia systemów wewnętrznych, wcześniej zdecydowawszy o stosowaniu marki krajowej;

46. zaznacza, że konsumenci będący posiadaczami kart płatniczych powinni mieć swobodę wyboru, które z dostępnych możliwości łączenia marek zostaną aktywowane na ich poszczególnych kartach, oraz nalega, by akceptanci mieli prawo wyboru, które z połączonych marek są skłonni przyjąć, i by w każdej konkretnej sytuacji dokonywania płatności konsumenci będący posiadaczami kart płatniczych mieli prawo wyboru preferowanej możliwości łączenia marek spośród możliwości przyjętych przez akceptanta; wzywa Komisję, aby zaproponowała rozwiązania zachęcające do łączenia marek należących do więcej niż jednego systemu zgodnego z systemem SEPA; uważa, że należy dogłębnie przeanalizować takie kwestie, jak zgodność procedur zarządzania, interoperacyjność techniczna oraz odpowiedzialność za słabości systemu bezpieczeństwa;

47. uważa, że wprowadzanie łączenia marek powinno odbywać się przy jednoczesnym dostarczaniu odpowiednich informacji konsumentom, tak aby byli oni chronieni, a nie narażani na ryzyko znalezienia się w niejasnej sytuacji; podkreśla, że dla wszystkich stron musi być jasne, kto jest odpowiedzialny za ochronę i poufność danych posiadacza karty i akceptanta oraz za instrument płatniczy zawierający połączone marki;

Narzuty

48. uważa, że narzuty, rabaty i inne działania kierunkujące – w sposób, w jaki powszechnie się je stosuje – są często szkodliwe dla końcowych użytkowników usług płatniczych; zauważa, że stosowanie narzutów opartych wyłącznie na wyborze sposobu płatności przez konsumenta jest obciążone ryzykiem arbitralności i może być nadużywane w celu uzyskania dodatkowych dochodów, a nie w celu pokrycia kosztów; uważa, że duże znaczenie miałoby wprowadzenie zakazu stosowania wygórowanych narzutów w odniesieniu do opłat za poszczególne transakcje ponoszonych przez akceptanta, a także kontrolowanie rabatów i podobnych działań kierujących zachowaniem konsumenta na szczeblu UE; zaznacza jednak, że akceptanci powinni przyjąć jeden powszechnie stosowany instrument płatniczy nieobciążony żadnymi narzutami (zgodna z systemem SEPA karta debetowa, e‑płatność) oraz że wszelkie inne narzuty na pozostałe instrumenty nie mogą w żadnym przypadku przekraczać dodatkowych kosztów bezpośrednich tych instrumentów w porównaniu do instrumentu akceptowanego bez narzutów;

49. podkreśla, że należy wprowadzić wymóg większej przejrzystości i lepszego informowania konsumentów o narzutach i dodatkowych opłatach za korzystanie z różnych metod płatności, gdyż akceptanci zazwyczaj doliczają koszty transakcji do cen oferowanych towarów i usług, co powoduje, że konsumenci nie są należycie i z wyprzedzeniem informowani o łącznych kosztach, przez co płacą więcej za zakupy, co podkopuje ich zaufanie;

50. zauważa, że stosowanie narzutów opartych wyłącznie na wyborze sposobu płatności przez konsumenta jest obciążone ryzykiem arbitralności, może być nadużywane w celu uzyskania dodatkowych dochodów, a nie w celu pokrycia kosztów i ogólnie nie jest korzystne dla rozwoju jednolitego rynku, ponieważ hamuje konkurencję oraz zwiększa rozdrobnienie rynku i dezorientację konsumentów;

51. zauważa, że ograniczenie narzutów do bezpośrednich kosztów związanych z korzystaniem z instrumentu płatniczego jest jedną z możliwości, tak jak i ogólnounijny zakaz stosowania narzutów; w związku z tym apeluje do Komisji o przeprowadzenie oceny skutków zakazu stosowania wygórowanych narzutów w odniesieniu do opłat ponoszonych przez akceptanta, a także skutków ogólnounijnego zakazu stosowania narzutów, w świetle art. 19 dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów;

Bezpieczeństwo płatności

52. zaznacza, że aby w pełni rozwinąć potencjał płatności elektronicznych, konieczne jest zapewnienie zaufania konsumentów, co z kolei wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przed ryzykiem oszustwa oraz w celu ochrony sensytywnych i osobowych danych konsumentów;

53. podkreśla, że prywatność konsumentów powinna podlegać ochronie zgodnie z prawem UE i krajowym oraz że każda strona w łańcuchu płatności powinna mieć dostęp jedynie do danych istotnych do przetwarzania, natomiast pozostałe dane byłyby przekazywane w formie zaszyfrowanej;

54. uważa, ze minimalne wymogi bezpieczeństwa dotyczące płatności realizowanych przez internet, przy pomocy kart płatniczych i za pośrednictwem urządzeń przenośnych powinny być jednakowe we wszystkich państwach członkowskich oraz że powinien istnieć wspólny organ zarządzający ustalający wymogi; zauważa, że znormalizowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa uprościłyby informowanie konsumentów, a tym samym sposób, w jaki konsumenci dostosowują się do ustaleń w zakresie bezpieczeństwa, oraz że takie rozwiązania zmniejszyłyby koszty PSP; sugeruje jednak, że wszyscy PSP powinni być zobowiązani do utrzymywania wspólnych minimalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, które wprawdzie mogą być udoskonalane przez PSP, jednak nie powinny stać się przeszkodą dla konkurencji;

55. przypomina, że wprawdzie ostateczna odpowiedzialność za środki bezpieczeństwa dotyczące różnych metod płatności nie może spoczywać na klientach, jednak powinni być oni informowani o środkach ostrożności, a instytucje finansowe powinny ponosić koszty oszustw, o ile nie zostały one spowodowane przez konsumenta działającego w nieuczciwych zamiarach lub w wyniku rażącego lub celowego zaniedbania co najmniej jednego z obowiązków wynikających z art. 56 dyrektywy w sprawie usług płatniczych; w związku z tym uważa, że należy zachęcać do publicznych kampanii informacyjnych w celu zwiększania świadomości i wiedzy obywateli w dziedzinie w szczególności bezpieczeństwa cyfrowego; wzywa Komisję, aby podczas opracowywania strategii i instrumentów integracji rynków płatności przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem telefonów komórkowych uwzględniła normy i zalecenia EIOD dotyczące przejrzystości, identyfikacji kontrolera/ jednostki przetwarzającej, proporcjonalności i praw osoby, której dotyczą dane; uważa, że ważne jest, aby wszystkie oszustwa płatnicze na obszarze SEPA były zgłaszane na scentralizowanej stronie internetowej przeznaczonej do monitorowania oraz zamieszczania statystyk i ocen w celu szybkiego reagowania na nowe zagrożenia bezpieczeństwa oraz aby najważniejsze wydarzenia były podawane do wiadomości publicznej; zwraca się do Komisji o rozszerzenie poza mechanizmy uwierzytelniania i środki bezpieczeństwa koncepcji poszanowania prywatności od samego początku, tak aby zapewnić ograniczenie danych do minimum, stosować zasady prywatności w sposób domyślny, ograniczyć dostęp do informacji indywidualnych do tego, co jest ściśle niezbędne do świadczenia usługi, oraz wprowadzić narzędzia umożliwiające użytkownikom lepszą ochronę ich danych osobowych;

56. uważa, że bezpieczeństwo bezpośrednich płatności za pomocą kart jest ogólnie wysokie oraz że stopniowe przejście z kart magnetycznych na karty chipowe – które powinno zakończyć się szybko – jeszcze bardziej poprawi poziom bezpieczeństwa; wyraża zaniepokojenie problemami bezpieczeństwa w przypadku innych form płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych i tym, że niektóre z obecnych europejskich zastosowań standardu EMV mogą nie być w pełni spójne, oraz wzywa do podjęcia wysiłków w celu uzdrowienia tej niepożądanej sytuacji, a także przypomina, że potrzebne są lepsze rozwiązania również w zakresie płatności realizowanych na odległość w sieci przy pomocy kart płatniczych; wzywa Komisję, aby zgromadziła niezależne dane dotyczące oszustw związanych z płatnościami online i zawarła w swoim wniosku ustawodawczym odpowiednie postanowienia dotyczące zwalczania nadużyć finansowych;

57. uważa, że udostępnianie osobom trzecim danych na temat dostępności środków na rachunkach bankowych niesie ryzyko; zauważa, że jedno z zagrożeń polega na tym, że konsumenci mogą nie być w pełni świadomi, kto ma dostęp do informacji na temat ich rachunków i na podstawie jakich ram prawnych oraz który operator jest odpowiedzialny za usługi płatnicze świadczone konsumentowi; podkreśla, że ochrona danych nie może być narażona na szwank na żadnym etapie;

58. podkreśla, że rozwój regulacyjny i techniczny może ograniczyć ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz sprawić, że płatności realizowane za pośrednictwem pozabankowych PSP będą równie bezpieczne, jak płatności realizowane bezpośrednio z dobrze chronionych rachunków bankowych, o ile bezpieczne systemy będą dostępne w praktyce oraz o ile legalność takiego dostępu i organizacje występujące o ten dostęp zostaną jasno określone;

59. wobec tego nie popiera dostępu osób trzecich do informacji dotyczących rachunku bankowego klienta, o ile system nie jest w sposób oczywisty bezpieczny i nie został dokładnie przetestowany; zauważa, że w ewentualnych rozporządzeniach dostęp osób trzecich powinien ograniczać się do informacji binarnych („tak-nie”) na temat dostępności środków płatniczych oraz że należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo, ochronę danych i prawa konsumentów; uważa w szczególności, że należy wyraźnie wskazać, które strony mogą mieć dostęp do tych informacji na niedyskryminujących zasadach i na jakich warunkach dane mogą być przechowywane, oraz że te postanowienia muszą podlegać stosunkowi umownemu między zainteresowanymi podmiotami; podkreśla, że w toku ustanawiania ram regulacyjnych w sprawie dostępu stron trzecich należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między dostępem do informacji dotyczących dostępności środków płatniczych na daną transakcję a dostępem do informacji o rachunku konsumenta ogólnie; wzywa Komisję, by zapewniła ochronę danych osobowych i po konsultacji z Europejskim Inspektorem Danych Osobowych zaproponowała jasne rozporządzenie dotyczące roli każdego z podmiotów w gromadzeniu danych i jego celu oraz jasne określenie podmiotów odpowiedzialnych za gromadzenie, przetwarzanie i zatrzymywanie danych; ponadto uważa, że użytkownicy kart płatniczych powinni mieć możliwość dostępu do swoich danych osobowych i ich korekty, również w złożonych sytuacjach transgranicznych; uznaje, że wymogi ochrony danych powinny być wdrażane zgodnie z zasadą „poszanowania prywatności od samego początku/ domyślnej ochrony prywatności”, a przedsiębiorstwa i konsumenci nie powinni ponosić odpowiedzialności za ochronę swoich danych;

60. uważa, że powinno się wzmocnić prawa konsumentów do zwrotu pieniędzy, zarówno w przypadku nieautoryzowanych płatności, jak i w przypadku niedostarczonych towarów i usług (lub niedostarczonych w formie, w jakiej zostały obiecane) oraz że skuteczne systemy powództwa zbiorowego i alternatywnych metod rozwiązywania sporów są nieodzownymi narzędziami ochrony konsumentów, również w obszarze płatności elektronicznych;

61. zauważa, że wraz z narastaniem zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa również CEN i ETSI powinny zostać aktywnie włączone w opracowywanie norm bezpieczeństwa;

62. zauważa, że w systemie płatności, w którym jeden lub wielu uczestników znajduje się w różnych państwach członkowskich, od Komisji oczekuje się przedstawienia wniosku precyzującego, które sądy lub który system pozasądowego rozwiązywania sporów powinny być właściwe w przypadku jakiegokolwiek sporu, oraz precyzującego, że konsumenci mają łatwy dostęp do tych alternatywnych organów rozwiązywania sporów i mogą z nich korzystać;

°

° °

63. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

UZASADNIENIE

Różnorodność instrumentów płatniczych stale rośnie zarówno w Europie, jak i na szczeblu globalnym. Choć wydaje się, że nowe sposoby wykorzystywania płatności realizowanych przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych szybko się rozwijają i cieszą się zainteresowaniem konsumentów i przedsiębiorstw, nawet rynkowi płatności za pomocą kart daleko jest do osiągnięcia pełnego potencjału i efektywności.

Komisja opublikowała zieloną księgę w sprawie zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, w której opisuje szereg barier utrudniających funkcjonowanie europejskiego rynku płatności w sposób możliwie najbardziej skuteczny i otwarty. Sprawozdawca zwraca też uwagę na korzyści płynące z propagowania i zwiększenia liczby płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, tak by można było zaoferować konsumentom i przedsiębiorstwom możliwość dostępu do bardziej wygodnych, bezpiecznych, szybkich, regulowanych, elastycznych i opłacalnych metod płatności. Szersze wykorzystanie wymienionych metod płatności ma również zasadnicze znaczenie, jeśli handel elektroniczny ma nadal szybko się rozwijać i mieć coraz większy wkład w PKB państw członkowskich.

Płatności realizowane przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych są nadal rozdrobnione na obszarze UE. Istnieją znaczne różnice w korzystaniu z kart płatniczych między państwami członkowskimi. Proces tworzenia jednolitego europejskiego obszaru płatności (SEPA) ułatwia przelewy bankowe w 32 krajach Europy, a od 2014 r. wszystkie kraje uczestniczące powinny wdrożyć wspólne standardy SEPA. Sprawozdawca uważa, że w miarę jak SEPA wyeliminuje luki między płatnościami krajowymi i transgranicznymi, celem integracji rynku płatności za pomocą kart powinno być uczynienie płatności transgranicznych równie wygodnymi jak płatności realizowane na szczeblu krajowym. Wzrost liczby podmiotów transgranicznych w tym obszarze jest mile widziany.

W zielonej księdze wprowadzono szereg czynników mających kluczowe znaczenie dla lepszej integracji płatności oraz stymulowania konkurencyjności systemów płatniczych. Na tym etapie sprawozdawca pragnie zwrócić szczególną uwagę głównie na płatności realizowane za pomocą kart oraz następujące elementy: standaryzację, autoryzację transgraniczną, wielostronne opłaty interchange (WOI), łączenie marek, narzuty i bezpieczeństwo płatności. Rynek płatności realizowanych przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych jest jednak zdecydowanie w fazie rozwoju i nie powinien być zbyt mocno regulowany, ponieważ takie działanie może zahamować jego naturalny rozwój i innowacje w tej dziedzinie.

Sprawozdawca pragnie również podkreślić, że każda metoda płatności – w tym płatność gotówką – wiąże się z kosztami i ten fakt nie powinien być pomijany podczas rozmów na temat różnych metod płatności i ich opłacalności.

Standaryzacja

Wspólne standardy techniczne i standardy bezpieczeństwa mogłyby ułatwić wejście na rynek nowych podmiotów, promować korzystanie z płatności za pomocą kart i sprawić, że płatności kartą staną się dla konsumentów łatwiejszym, bezpieczniejszym i efektywniejszym wyborem.

Komisja słusznie uznaje potrzebę opracowania wspólnych standardów, jednak sprawozdawca podkreśla, że cykl życia obecnie obowiązujących standardów krajowych i regionalnych w zakresie płatności za pomocą kart jest dość długi i niełatwo może ulec skróceniu. Komisja powinna więc zachować ostrożność, podejmując kolejne działania w odniesieniu do nowych zintegrowanych standardów, które zastąpią istniejące. Dobrze opracowane i wdrożone wspólne standardy mogłyby nie tylko zwiększyć konkurencyjność rynku płatności realizowanych za pomocą kart, lecz również poprawić bezpieczeństwo tych płatności.

Wytyczną dla dalszego rozwoju wspólnych standardów technicznych i standardów bezpieczeństwa powinno być osiągnięcie poziomu wspólnej infrastruktury, która umożliwiłaby zapewnienie równych szans, zachęcałaby do innowacji i konkurencyjności, ale zasadniczo nie wprowadzała ograniczeń w sposobie, w jaki cały ten obszar może tworzyć innowacyjne rozwiązania i się rozwijać.

Wielostronne opłaty interchange

Ważne jest, by mieć świadomość potencjalnych problemów, jakie powodują wielostronne opłaty interchange (WOI) dla konkurencyjności, przejrzystości, otwartości i kosztów zarówno po stronie akceptantów, jak i konsumentów.

W tak zwanych czterostronnych systemach kartowych PSP-centrum autoryzacji (tj. dostawca usług płatniczych akceptanta) uiszcza na rzecz PSP-wystawcy (tj. PSP posiadacza karty) opłatę interchange za każdą transakcję kartową. Sprawozdawca przyznaje, że na chwilę obecną WOI można uzasadnić koniecznością finansowania systemów płatności kartowych, zauważa jednak, że wysoki, a czasami ukryty poziom WOI jest problematyczny dla otwartego, konkurencyjnego i przejrzystego rynku. Choć w tej chwili nie powinno się narzucać wspólnego poziomu WOI – bez względu na to, czy byłby to określony pułap, czy zakres – długofalowym celem powinno być obniżenie wysokości WOI. Niemniej jednak takie działanie wymaga ostrożności, tak aby uniknąć nierównego traktowania różnych podmiotów. Sprawozdawca popiera koncepcję uspójnienia WOI poprzez zrównanie ich do najniższych poziomów istniejących obecnie w UE, ale podkreśla, że nie należy ustalać maksymalnej wysokości WOI na szczeblu UE.

Sprawozdawca uważa, że przejrzystość w systemach płatności jest potrzebna szczególnie w odniesieniu do WOI, a przede wszystkim między akceptantami a PSP. Wbrew temu, co zasugerowano w zielonej księdze, kwestią sporną pozostaje sposób, w jaki informacje na temat kosztów towarzyszących różnym metodom płatności przekazywane klientom wpływałyby na ich wybór płatności.

Narzuty

Narzuty stanowią problematyczne zagadnienie, ponieważ mogą zwiększać koszt zakupów, a nie wynikają z prawdziwego kosztu wybranej metody płatności. Niemniej jednak sprawozdawca uważa, że to do państw członkowskich powinna należeć ostateczna decyzja w sprawie zezwolenia na stosowanie narzutów lub ich zakazu.

Bezpieczeństwo płatności

Stymulując różnorodność instrumentów płatniczych oraz tworzenie innowacyjnych metod płatności, należy unikać narażania bezpieczeństwa płatności na szwank. W miarę postępowania prac związanych z opracowywaniem wspólnych standardów technicznych np. w systemach płatności za pomocą kart należy również poprawić wspólne standardy bezpieczeństwa.

Dostęp instytucji pozabankowych do danych dotyczących rachunków bankowych klienta powinien być przedmiotem gruntownej analizy. Nie powinno się go promować, zanim nie zostanie zagwarantowany taki sam poziom bezpieczeństwa jak w przypadku rachunków bankowych.

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (14.9.2012)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie „W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych”
(2012/2040(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Sergio Gaetano Cofferati

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wskazuje, że chociaż płatności elektroniczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w Europie i na świecie, w odniesieniu do tych form płatności nadal istnieją poważne przeszkody uniemożliwiające powstanie skutecznie i w pełni zintegrowanego, konkurencyjnego, innowacyjnego, bezpiecznego, przejrzystego i przyjaznego dla konsumentów europejskiego jednolitego rynku cyfrowego;

2.  podkreśla, że w dobie obecnego kryzysu konieczne jest podjęcie działania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz ożywienia konsumpcji, oraz że choć rynek cyfrowy umożliwia w znacznym stopniu osiągnięcie tych celów, to UE musi być jednak w stanie utworzyć wewnętrzny rynek cyfrowy w pełnym kształcie; podkreśla także, że nieodzowne jest z jednej strony zniesienie istniejących barier, a z drugiej zwiększenie zaufania konsumentów; uważa w związku z tym, że istnienie neutralnego i bezpiecznego jednolitego rynku europejskiego w odniesieniu do płatności dokonywanych za pomocą karty, przez internet oraz płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych, który sprzyja wolnej konkurencji i innowacyjności, ma podstawowe znaczenie dla stworzenia prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego i mogłoby przyczynić się do znacznego zwiększenia zaufania konsumentów;

3.  podkreśla, że rozwój przejrzystych, bezpiecznych i skutecznych systemów płatniczych na europejskim rynku cyfrowym stanowi podstawowy warunek osiągnięcia prawdziwej gospodarki cyfrowej i ułatwienia elektronicznego handlu transgranicznego;

4.  podkreśla ważną rolę e-płatności i m-płatności w ramach zwalczania szarej strefy, a w szczególności uchylania się od opodatkowania; wzywa europejskie organy normalizacyjne, takie jak Europejski Komitet Normalizacyjny (Comité européen de normalisation, CEN) czy Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) we współpracy z Komisją do odgrywania aktywniejszej roli w standaryzowaniu płatności kartą;

5.  w związku z tym przypomina, że Single Euro Payments Area (SEPA) jest podstawowym filarem tworzenia zintegrowanego europejskiego rynku płatności i powinien stać się fundamentem rozwoju oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności tego rynku;

6.  zwraca uwagę, że bezpieczne, godne zaufania i przejrzyste europejskie ramy płatności elektronicznych są nieodzowne dla uruchomienia jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla znaczenie kampanii informujących konsumentów o możliwościach dostępnych na rynku oraz o warunkach i wymogach bezpiecznych płatności elektronicznych należy wdrażać na szczeblu europejskim, i uważa, że kampanie takie należy wprowadzić na szczeblu europejskim, aby przezwyciężyć również często nieuzasadnione obawy dotyczące tych form płatności; uważa, że w tym względzie przyjazne konsumentom punkty kontaktowe zwiększyłyby ich zaufanie do zdalnych płatności;

7.  stwierdza, że przejrzystość systemów płatności elektronicznych, udzielanie konsumentom poprawnych informacji przy wszystkich transakcjach płatniczych oraz bezpośredni i łatwy dostęp do informacji są warunkami wstępnymi dobrego funkcjonowania europejskiego rynku płatności elektronicznych;

8.  wyraża zadowolenie z przepisów nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentów w odniesieniu do dodatkowych płatności i zakazu stosowania nadmiernych opłat za korzystanie z środków płatniczych, co zwiększy zaufanie konsumentów podczas zakupów w internecie; wzywa jednak Komisję do dalszych wysiłków mających na celu stworzenie równych szans w obszarze płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które przyniosą korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom na jednolitym rynku cyfrowym;

9.  podkreśla w związku z tym konieczność przyjęcia środków służących położeniu kresu częstym przypadkom dyskryminacji europejskich konsumentów, których płatności w transakcjach transgranicznych dokonywanych przez internet są odrzucane ze względu na miejsce pochodzenia;

10. uważa, że należy wzmocnić prawa konsumentów do zwrotu pieniędzy, zarówno w przypadku nieautoryzowanych płatności, jak i w przypadku niedostarczonych towarów i usług (lub niedostarczonych w gwarantowanej formie), oraz że skuteczne systemy powództwa zbiorowego i alternatywnych metod rozwiązywania sporów są nieodzownymi narzędziami ochrony konsumentów, również w obszarze płatności elektronicznych;

11. podkreśla, że dla umożliwienia pełnego wykorzystania potencjału płatności elektronicznych zasadnicze znaczenie ma zaufanie konsumentów oraz że należy zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa jako zabezpieczenie przed ryzykiem oszustwa oraz w celu ochrony szczególnie chronionych danych konsumentów;

12. podkreśla znaczenie jasnych zasad dotyczących polityki ochrony konsumentów na poziomie europejskim; jest zdania, że konieczna jest dalsza standardyzacja na szczeblu europejskim, w formie ram regulacyjnych ustanawiających normy bezpieczeństwa i przejrzystość kosztów dla każdej formy płatności elektronicznych (włączając dostawców usług pozabankowych) oraz określających wszystkie podmioty zaangażowane w zapewnianie usług płatniczych oraz pośredników, w tym akceptantów(np. przechowywanie listów uwierzytelniających); uważa, że przy definiowaniu norm należy uwzględnić te systemy, które znacznie przyczyniły się do przejścia na bezpieczniejsze formy płatności (np. system CHIP&PIN dla kart, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, podpis elektroniczny i płatności online za pośrednictwem serwisów dla e-płatności), odchodząc od systemów bardziej podatnych na oszustwa (w których na przykład szczególnie chronione dane osobowe konsumentów są przekazywane osobom trzecim, jak w płatnościach online za pośrednictwem serwisów nałożonych lub w systemie paska magnetycznego dla kart), a także innowacje, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo procesów;

13. zauważa, że europejski rynek płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych i za pośrednictwem urządzeń przenośnych jest rozdrobniony w obrębie granic krajowych i poza nimi; uważa, że standaryzacja nie może ograniczać się do definicji norm bezpieczeństwa, ale powinna obejmować środki koniecznie do zapewnienia bardziej otwartego, przejrzystego, innowacyjnego, konkurencyjnego i nierozdrobnionego rynku płatności elektronicznych, który przynosi korzyści wszystkim konsumentom (na przykład odnośnie do interoperacyjności lub do przenośności – w przypadku m-płatności); uważa, że aby osiągnąć ten cel, należy wziąć pod uwagę narzędzie obowiązkowego łączenia przez bank marek w odniesieniu do kart płatniczych, jeśli tego wymaga posiadacz karty (w tym przypadku to konsument powinien decydować o przyznaniu pierwszeństwa jednemu z dostępnych na karcie PSP) i że należy znieść pozostałe przeszkody dla transakcji transgranicznych;

14. zwraca się do Komisji o dokonanie oceny możliwości propagowania dostępu nowych uczestników do rynku płatności dokonywanych za pomocą karty, również poprzez uwzględnienie na przykład wspólnej infrastruktury płatniczej dla wszystkich transakcji niezależnie od dostawcy karty;

15. podkreśla, że należy dopilnować, aby wszelkie tego rodzaju środki były zawsze zgodne z zasadami wolnej i uczciwej konkurencji oraz swobodnego wchodzenia na rynek i dostępu do niego, z uwzględnieniem przyszłych innowacji technologicznych w tym sektorze, w celu dostosowania ich do przyszłych przemian, stale promując i ułatwiając innowacyjność i konkurencyjność;

16. uważa, że należy podawać do wiadomości wysokość wszystkich transgranicznych i krajowych wielostronnych opłat interchange (WOI) i zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie ich publikacji;

17. zauważa, że wielostronne opłaty interchange w jednolitym obszarze płatności w euro (SEPA) są bardzo zróżnicowane oraz często wyższe niż to konieczne; jest zdania, że opłaty te powinny zostać w SEPA stopniowo ujednolicone, w określonym terminie i tak, aby było to zgodne z europejskim prawem konkurencji i zwiększało otwartość i przejrzystość rynku, celem uniknięcia obarczania konsumentów nadmiernymi kosztami; wzywa Komisję do przeprowadzenia do końca 2012 r. oceny skutków opcji nałożenia pułapu na WOI i stopniowego ograniczenia go; uważa jednocześnie, że należy opracować mechanizmy i zabezpieczenia zapewniające nieprzenoszenie kosztów na konsumentów w taki czy inny sposób; ponadto opowiada się za stopniowym wprowadzaniem zakazu stosowania wobec konsumentów niewłaściwych praktyk, takich jak narzuty, rabaty, ukryte koszty lub stosowanie działań naprowadzających na wybór danej formy płatności, które ograniczają lub zawężają możliwości wyboru przez konsumenta, aby przygotować grunt pod bardziej przejrzysty, dostępny i wiarygodny w oczach konsumentów europejski jednolity rynek płatności; uważa, że istniejące zasady dotyczące niedyskryminacji i honorowania wszystkich kart należy utrzymać w dotychczasowej formie;

18. uważa, że egzekwowanie przepisów w obszarze płatności elektronicznych jest często trudne, nieadekwatne i zróżnicowane w obrębie Europy, oraz sądzi, że należy zwiększyć wysiłki wkładane w zapewnianie właściwego i jednolitego egzekwowania tych przepisów;

19. podkreśla, że należy wprowadzić wymóg większej przejrzystości i lepszego informowania konsumentów o narzutach i dodatkowych opłatach za korzystanie z różnych metod płatności, gdyż akceptanci zazwyczaj doliczają koszty transakcji do cen oferowanych towarów i usług, co powoduje, że konsumenci nie są należycie i z wyprzedzeniem informowani o łącznych kosztach, przez co płacą więcej za zakupy, co podkopuje ich zaufanie;

20. potwierdza, że podejście postulujące samoregulację nie jest wystarczające; jest zdania, że Komisja i EBC, we współpracy z państwami członkowskimi, powinny odgrywać bardziej aktywną i przewodnią rolę oraz że wszystkie właściwe zainteresowane strony, w szczególności stowarzyszenia konsumenckie, należy odpowiednio zaangażować w proces decyzyjny oraz przeprowadzać z nimi konsultacje;

21. uznaje za prawdopodobne, że będzie rosła liczba przedsiębiorstw europejskich, których działalność w rzeczywistości uzależniona jest od możliwości płacenia kartą; uznaje, iż w publicznym interesie jest to, by określono obiektywne zasady definiujące okoliczności i procedury, zgodnie z którymi systemy płatności realizowanych za pomocą kart mogłyby jednostronnie odmówić akceptacji.

22. podkreśla, że instytucje niebankowe nie powinny mieć dostępu do informacji na temat bilansu środków na koncie bankowym klienta, pomijając zwykłe potwierdzenie w chwili transakcji, że środki posiadane przez klienta są wystarczające do przeprowadzenia transakcji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Verheyen

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

22

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sophie Auconie, Pervenche Berès, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Catherine Stihler