ДОКЛАД относно инициативата за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност

4.10.2012 - (2012/2004(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Heinz K. Becker


Процедура : 2012/2004(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0305/2012
Внесени текстове :
A7-0305/2012
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно инициативата за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност

(2012/2004(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 18 април 2012 г. „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

–   като взе предвид работния документ на специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“ относно съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Инициатива за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност“, INT/606 от 22 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид предложението на Комисията от 8 февруари 2012 г. за регламент на Съвета относно устав на европейската фондация (COM(2012)0035),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 20 декември 2011 г. за директива относно обществените поръчки (COM(2011)0896),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 07 декември 2011 г. за регламент относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2011)0862),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г. „Инициатива за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност“ (COM(2011)0682),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г. относно Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност (COM(2011)0681),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г. относно „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието. „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., „За Акт за единния пазар — За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика“ (COM(2010)0608),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 6 октомври 2010 г. за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации (COM(2011)0609),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г. „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010) 2020),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 6 октомври 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (COM(2011)607),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

–   като взе предвид публикацията на Програмата на ООН за развитие и на научноизследователската мрежа EMES от 2008 г., „Социалното предприятие: нов модел за намаляване на бедността и създаване на заетост “[1],

–   като взе предвид проучвателното становище на ЕИСК от 26 октомври 2011 г. „Социално предприемачество и социални предприемачи“ IN/589,

–   като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната икономика[2],

–   като взе предвид своята писмена декларация (P7_DCL(2010)0084), приета на 10 март 2011 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 13 февруари 2012 г. относно устава на европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите[3],

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0305/2012),

A. като има предвид, че предприятията от сферата на социалната икономика, представляващи 10% от всички европейски предприятия, т.е. 2 милиона предприятия, които осигуряват заетост на най-малко 11 милиона души в ЕС, т.е. на 6 % от цялата работна сила, значително допринасят за европейския социален модел и за стратегията „Европа 2020“;

Б.  като има предвид, че различни исторически събития са довели до правни рамки за всички видове предприятия, включително предприятията от сферата на социалната икономика и социалните предприятия, които показват значителни разлики сред държавите членки;

В.  като има предвид, че повечето предприятия от сферата на социалната икономика не са признати от правна рамка на европейско равнище и са признати само на национално равнище в някои държави членки;

Г.  като има предвид, че последиците от настоящата социална, икономическа и финансова криза, както и демографските промени, най-вече застаряването на населението, подлагат на изпитание системите за социално подпомагане, включително задължителните и доброволните здравноосигурителни схеми и следователно следва да се насърчават иновативни системи в областта на социалното подпомагане, за да се осигури подходяща и достойна социална сигурност;

Д. като има предвид, че Актът за единния пазар и стратегията „Европа 2020“, които целят установяването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж при същевременно увеличаване на количеството и качеството на работните места и борба с бедността, са силно взаимосвързани, и като има предвид, че социалните предприятия могат да допринесат значително за това чрез със своя иновативен потенциал и възможностите си за съответно реагиране на социалните нужди;

Е.  като има предвид, че Комисията признава участниците в социалната икономика и социалните предприятия като движещи сили на икономическия растеж и социалните иновации с потенциал за създаване на устойчиви работни места и за насърчаване на приобщаването на уязвими групи към пазара на труда;

Ж. като има предвид, че следва да се приветстват предложението на Комисията за регламент относно европейски фондове за социално предприемачество и Програмата на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации;

З.  като има предвид, че социалните предприятия могат да предоставят социални услуги, които са основни компоненти на социалната държава и с това допринасят за постигане на общите цели на Европейския съюз;

И. като има предвид, че социалните предприятия срещат трудности при достъпа до финансиране с цел разширяване на своята дейност и по тази причина се нуждаят от специфична, съобразена с нуждите им подкрепа, като например социално банкиране, инструменти за поделяне на риска, благотворителни фондове или (микро) кредити, особено когато става въпрос за микропредприятия и МСП; като има предвид, че във връзка с това структурните фондове и програми на ЕС играят значителна роля за улесняване на достъпа до финансиране на социалните предприятия, както и на тези с висока инвестиционна интензивност;

Й. като има предвид, че повечето социални предприятия способстват за реформата на политиката чрез насърчаване на доброто управление, по-специално чрез привличането на работниците, клиентите и заинтересованите страни, и подкрепят взаимното обучение и социалните иновации, и по този начин отговарят на нарастващите изисквания на гражданите за етично, социално и съобразено с околната среда корпоративно поведение;

K. като има предвид, че социалните предприятия, поради своето естеството и начина си на действие, допринасят за установяване на по-сплотено, по-демократично и активно общество, като често предлагат – и следва да предлагат – благоприятни условия за труд и равно заплащане за равен труд и подкрепят равните възможности за мъжете и жените, като по този начин се дава възможност за съчетаване на професионалния и личния живот;

Л. като има предвид, че предложението на Комисията за добавяне на новата категория на хора в неравностойно положение към запазените поръчки е взето предвид;

Въведение

1.  приветства съобщенията на Комисията „Инициатива за социалното предприемачество“ и „Към възстановяване и създаване на работни места“ с препоръки към националните правителства за подобряване на рамковите условия за социалните предприятия, което може да доведе до нови възможности и работни места, наред с другото в бързо развиващия се сектор на здравеопазването и социалните грижи (така нареченият бял сектор), както и в сферата на опазване на околната среда (така нареченият зелен сектор) — две области, които предлагат нови възможности за социалната икономика и за икономиката в широкия смисъл на думата;

2.  заявява, че социалното предприемачество е част от екологичната и социална пазарна икономика и от европейския единен пазар, и посочва неговата висока устойчивост на кризи и стабилните му бизнес модели; подчертава, че социалните предприятия често се стремят да удовлетворят социални и човешки нужди, които не са или са само недостатъчно изпълнени от търговските оператори или от държавата; подчертава, че работните места в социалната икономика е по-вероятно да останат на местно равнище;

3.  заявява, че под социално предприятие се разбира предприятие, независимо от правната му форма, което:

а)  си поставя като основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие в съответствие със своя учредителен договор, устав или какъвто и да било друг законово определен документ за създаване на предприятието, като предприятието:

–   предоставя услуги или стоки на уязвими, маргинализирани лица, лица в неравностойно положение или в изолация, и/или

–   предоставя стоки или услуги посредством метод на производство, който въплъщава неговата социална цел;

б)  използва печалбата си на първо място за постигане на основните си цели, вместо да я разпределя, и е въвело предварително определени процедури и правила за всякакви обстоятелства, при които печалбата се разпределя сред акционерите и собствениците, което гарантира, че такова разпределяне на печалбата не подкопава основните му цели; както и

в)  се управлява по правилата на отчетността и прозрачността, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и/или заинтересовани лица, засегнати от стопанската му дейност;

Препоръчителни действия за различните видове предприятия

4.  подчертава, че дейностите, извършвани от доброволци в различни сектори на социалната икономика, включително от млади хора, които започват кариерата си и внасят своя ентусиазъм и нови умения, както и от възрастни хора с огромен опит и развити умения, представляват важен принос за икономическия растеж, солидарността и социалното сближаване и дават смисъл в живота на много хора; изисква признание и подходяща финансова и структурна подкрепа на местно, национално и европейско равнище;

5.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че социалните предприятия няма да бъдат поставени в неблагоприятно положение от страна на другите видове предприятия, които избират доходоносни райони в социалната икономика; изтъква, че тези райони са в повечето случаи градски райони, така че по-малко доходоносните, в повечето случаи селски или периферни райони, където логистичните аспекти водят по-високи разходи, остават с по-малко и по-нискокачествени услуги; подчертава, че потребителите следва да разполагат със свобода на избор сред множество доставчици;

6.  подчертава значението на стратегия и мерки за насърчаване на социалното предприемачество и на иновативните социални предприятия, особено по отношение на младите хора и на хората в неравностойно положение, за да се гарантира по-добър достъп на младите предприемачи – както мъже, така и жени – до програми и финансиране от ЕС и от държавите членки; призовава за по-нататъшна подходяща подкрепа за програмата „Еразъм за млади предприемачи“ с цел подобряване на привлекателността и видимостта на програмата и в рамките на социалната икономика; въпреки това припомня, че самостоятелната заетост трябва да се придружава от предоставяне на достатъчно насоки;

7.  отбелязва многообразието в сектора на социалната икономика; подчертава, че разработването на нови правни рамки на равнището на ЕС следва да бъде въпрос на избор за предприятията и да се предшества от оценка на въздействието, за да се вземе под внимание наличието на различни социални бизнес модели в държавите членки; подчертава, че всяка мярка следва да доказва своята добавена стойност за ЕС;

8.  подкрепя инициативите на равнището на ЕС за разширяване и укрепване на вече напредналия асоцииран сектор в много държави членки; призовава за европейски устав на сдруженията, който да допълва съществуващите правни статути на равнището на държавите членки;

9.  приветства намерението на Комисията да представи предложение за опростяване на регламента относно устава на Европейското кооперативно дружество;

10. приветства проучването от страна на Комисията на състоянието на взаимоспомагателните дружества в Европа с тясното участие на сектора; подчертава, че взаимоспомагателните дружества следва да бъдат признати, чрез европейски устав, за открояващи се и важни участници в икономиката и обществото на ЕС; подчертава ползите от европейския устав за улесняване на трансграничната дейност на взаимоспомагателните дружества; насърчава държавите членки, които все още не са въвели национален устав за взаимоспомагателните дружества, да го направят;

11. приветства предложението на Комисията за регламент относно устав на европейската фондация[4];

12. припомня, че в COM(2004)0018 Комисията пое ангажимент за дванадесет конкретни действия за подпомагане развитието на кооперациите, и изразява съжаление, че досега е постигнат много малък напредък; призовава Комисията амбициозно да предложи – в съответствие с инициативата от 2004 г. – по-нататъшни мерки за подобряване на оперативните условия на кооперациите, взаимоспомагателните дружества, асоциациите и фондациите, и по такъв начин да подкрепи развитието на социалната икономика изобщо;  

13. приветства приемането на преработения пакет от правила на ЕС в областта на държавните помощи за социалните и местните услуги, като същевременно насърчава Комисията да изясни тези правила в още по-голяма степен, за да улесни тяхното разбиране и прилагане от местните и регионалните органи, по-специално по отношение на социалните предприятия;

Предприятия, осъществяващи социални цели или оказващи социално въздействие

14. подчертава, че социалните предприятия са важни доставчици на услуги от общ интерес (СУОИ); посочва, че такива предприятия често произхождат или са тясно свързани с организации на гражданското общество, доброволчески организации и/или сдружения за социално подпомагане, предоставящи услуги за хората и имащи за цел да отговорят на жизненоважни човешки потребности, и по-конкретно потребностите на потребители в уязвимо положение; изтъква, че социалните предприятия често се оказват между традиционните частен и публичен сектор, като предоставят публични услуги, напр. в рамките на обществена поръчка;

15. счита, че понятието за корпоративна социална отговорност (КСО) следва да бъде разграничавано от това за социална икономика и социално предприемачество, въпреки че някои търговски предприятия със значителни дейности във връзка с КСО могат да имат силно взаимодействие със социалното предприемачество;

Финансови перспективи — подобряване на правната и данъчната среда

16. счита, че програмата СПСИ за периода 2014-2020 г., с нейната ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“, допринася за усилието да се гарантира по-добър достъп до микрокредитиране за микропредприятията от социалната икономика, като същевременно взема предвид разнообразните потребности от финансиране на социалните предприятия;

17. счита, че са необходими различни финансови инструменти – като европейските фондове за социално предприемачество, европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за „бизнес ангели“ – за подобряване на достъпа на социалните предприятия до финансовите пазари;

18. подчертава необходимостта социалните предприятия да се подпомагат чрез достатъчни финансови средства на местно, регионално, национално равнище и на равнището на ЕС, и посочва относимите фондове по Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. (като Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, програмата за социална промяна и социални иновации, програмата за научни изследвания и иновации, както и „Хоризонт 2020“); изрично иска подкрепа за иновативните социални предприятия, особено тези, които насърчават висококачествена заетост, водят борба с бедността и социалното изключване и инвестират в образование, обучение и учене през целия живот;

19. подчертава, че достъпът до финансиране от ЕС трябва да бъде опростен, като същевременно дава възможност за подходяща гъвкавост на равнището на държавите членки, и че възможностите за финансиране следва да бъдат предоставяни и ясно рекламирани, и че освен това организационните, административните и отчетните изисквания следва да бъдат опростени;

20. посочва, че въвеждането на нови форми на финансова подкрепа ще бъде предшествано от анализ на съществуващите инструменти, за да се провери тяхната ефективност, и поради това счита за необходимо да се снабди със средства за измерване и сравняване на социалната възвращаемост на инвестициите с цел насърчаване на развитието на един по-прозрачен инвестиционен пазар;

21. счита за необходимо да се създадат условия, при които социалните предприятия могат да получат финансова независимост и да се занимават с търговска дейност;

22. счита, че са необходими процеси на отговорно управление, подкрепени от подлежащи на надежден мониторинг и прозрачност механизми на финансиране, за да се запази фокусът на социалното предприемачество и социалните предприятия;

Мерки, подкрепа и насърчаване

23. призовава за сравнително проучване, инициирано от Комисията и извършено в сътрудничество със социалните предприятия, на различните национални и регионални правни рамки в целия ЕС и на оперативните условия и характеристиките на социалните предприятия, включително техния размер, брой и сфера на дейност, както и на националните системи за сертифициране и етикетиране;

24. подчертава, че съществуват сериозни различия между социалните предприятия по отношение на форма, размер, стопанска дейност, икономика и сътрудничество; посочва, че съществуват социални предприятия, които са лидери в развойната дейност в своята сфера и които имат подходящ капацитет за свои собствени разработки, но че има и такива, които се нуждаят от ноу-хау, когато става въпрос за създаването, развитието и управлението на техните предприятия;

25. счита, че за да се повиши конкурентоспособността на социалните предприятия в ЕС, е необходимо да се насърчи създаването на социални иновационни клъстери, чиято добавена стойност надхвърля конкретния район; счита освен това, че ако разполагат с подходящи стимули, социалните предприятия могат да бъдат от жизненоважно значение за наемането на квалифицирани работници на възраст над 50 години, които са напуснали пазара на труда;

26. подкрепя предложението на Комисията да въведе многоезична, достъпна и лесна за ползване онлайн платформа за социални предприятия, която, наред с другото, следва да дава възможност за партньорско обучение и обмен на проверени и изпитани модели, да стимулира развитието на партньорства, да улеснява споделянето на информация относно достъпа до финансиране и до възможности за обучение и да служи като мрежа за трансгранично сътрудничество; призовава Комисията и държавите членки да обърнат внимание на социалните предприятия чрез отворения метод на координация;

27. подкрепя предложението на Комисията да се създаде експертна група по въпросите на социалното предприемачество, за да разглежда и оценява напредъка по предвидените мерки в нейното съобщение COM(2011)0682;

28. призовава Комисията и държавите членки да разгледат осъществимостта и желателността на разработването на „европейски социален знак“, който да се дава на социалните предприятия, за да им гарантира по-добър достъп до обществени и социално иновативни поръчки без нарушаване на правилата на конкуренцията; предлага притежаващите такъв знак предприятия да бъдат редовно проверявани по отношение на спазването на посочените в знака разпоредби;

29. призовава за правила на ЕС за обществените поръчки, при които при договаряне на предоставянето на услугите да се прилага по-скоро принципът на „икономически най-изгодна оферта (ИИО)“, отколкото този на „най-ниска цена“;

30. призовава Комисията да подобри разбирането и познанията за социалните предприятия и социалната икономика и да подобри видимостта им, като насърчава академични изследвания, наред с останалото, в контекста на Осмата рамкова програма („Хоризонт“), и да стартира редовен доклад за дейността на социалните предприятия и техните социални резултати; призовава държавите членки да осъществят поканата на Комисията за предложения за надеждни статистически данни за социалните предприятия, разработени от националните статистически служби;

31. призовава Комисията и държавите членки да включат социалните предприятия в плановете за действие за заетост и социално приобщаване и подкрепя установяването на Европейска награда за социално предприемачество за признаване на неговото социално въздействие;

32. посочва, че социалните предприятия изискват максимална подкрепа и приемане чрез повишаване на осведомеността, не на последно място чрез наблягане на ползите, които надхвърлят чисто икономическите, и призовава за широка информационна кампания, подкрепяна от Комисията, държавите членки и социалните партньори, която да бъде стартирана чрез въвеждане на достъпен многоезичен уебсайт, който предоставя бърза и лесна информация за социалните продукти и услуги за гражданите;

33. призовава държавите членки да разгледат ползите от включването на принципите на социалните предприятия/социалното предприемачество и социалната отговорност в учебната програма на училищата, университетите и други образователни институции и в програмите за обучение през целия живот, за да се допринесе за развиването на социални и граждански компетенции и да се подкрепят назначенията в социални предприятия; освен това приканва Комисията и държавите членки да подкрепят конвенционалното и основаното на интернет образование на социалните предприемачи и да насърчават по-тясно сътрудничество между социалните предприятия, търговските предприятия и академичните среди с цел повишаване на осведомеността и по-добро разбиране за социалните предприятия, както и да водят борба със всякакви съществуващи стереотипи;

34. счита, че въвеждането на обща европейска рамка за публикуване на данните ще гарантира по-ясна и по-ефективна информация за инвестициите в социални предприятия;

35. приветства ангажимента на Комисията да проучи и обмисли възможността социалните предприятия да използват неактивни патенти, за да се улесни тяхното развитие, и изразява надежда, че скоро ще бъдат предприети конкретни действия;

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

  • [1]  http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf.
  • [2]  ОВ C 76E, 25.3.2010 г., стр. 16
  • [3]  Приети текстове, P7_TA(2012)0071.
  • [4]  COM (2012) 0035 окончателен.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Нека в началото да обърнем специално внимание на подзаглавието на съобщението на Европейската комисия от 25 октомври 2011 г. относно „Инициатива за социално предприемачество“, тъй като то описва в похвално сбита форма комплексните цели на ЕС:

Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност.

Целта, формулирана в настоящия документ, включва както признаването на съществуващите структури, така и отварянето към нови, иновативни форми в социалната икономика — и двата подхода ще бъдат необходими в бъдеще, ако искаме да поставим предизвикателствата в социалната сфера в контекста на стратегията „Европа 2020“ и да изпълним успешно нейните основни задачи. В настоящия документ са представени два основни стълба на тази европейска концепция:

A.  Безспорен факт е, че сме изправени пред непрекъснато нарастваща необходимост от социални услуги, като например в сферата на здравните и социалните грижи – дори само заради демографските промени в посока към едно все по-застаряващо общество.

Б.   Европа се стреми към икономически растеж с цел повишаване на глобалната конкурентоспособност с потенциал за създаване на нови работни места — според единодушните прогнози те се намират в значителна степен в „зелената и бялата икономика“.

Направените въз основа на това заключения доказват правилността на следваната от ЕС политическа програма: от резолюцията от 2009 г. относно социалната икономика, през социалния инвестиционен фонд през 2012 г. до инициативата за социално предприемачество.

За разлика от много други сектори на икономиката социалното предприемачество се нуждае от допълнителни инструменти за финансиране. Във връзка с това инициативите на Комисията следва да бъдат съпътствани във възможно най-кратки срокове от подходящи мерки на национално и регионално равнище.

С цел да ускори развитието на социалното предприемачество, наред с целенасоченото насърчаване на ангажираните с него лица и организации, представеният в настоящия документ доклад на Европейския парламент се стреми да установи възможно най-точни и ясни, същевременно отворени и създаващи възможности рамкови условия за следващата фаза на европейската социална икономика, която се намира под нов знак.

Освен това докладът се обявява за това предстоящата фаза да бъде заредена с голяма новаторска енергия, а следователно и съпроводена от експерименти, чийто успех или неуспех ще се оценява от институциите на ЕС съвместно с държавите членки в обозрим период от време. На тази основа трябва впоследствие да се направят конкретните заключения за съответни стъпки и мерки за оптимизация, чрез които след това ще може ефективно да продължи по-дългосрочното развитие на социалното предприемачество.

Накратко: ясните рамкови условия и плановете за действие следва едновременно да запазят пространството за многообразие и плурализъм там, където то вече съществува, и съответно да създадат такова там, където досега е липсвало.

Полезна основа за това могат да бъдат предложените от Комисията ключови мерки, като например картографирането на социалното предприемачество в Европа, създаването на база данни на схемите за сертифициране или на платформи с подробна информация за обмяна на опит. Създаването на един вид знак за качество за социални предприятия би следвало също така силно да насърчи по-нататъшното развитие.

Често при разглеждане се противопоставят два аспекта:

1.   Към определението на социалното предприемачество и към възприятието за него се отнасят понятия като обществена полза, социална полезност, социално и екологическо въздействие и фактори като по-голямо реинвестиране на печалбата или модели на участие на служителите в управлението на предприятието, както и принципите на откритост и прозрачност.

2.   В основата на желанието за проспериращо развитие на социалното предприемачество е общоприетото убеждение, че социалните предприятия са неразривна част от екологичната и социална пазарна икономика в европейския вътрешен пазар; социалното предприемачество се нуждае също така от регулирана конкуренция, която води до постоянно подобряване на качеството и стремеж към ефективност.

Настоящият доклад има за цел обаче тези два аспекта да се слеят в интерес на положителното развитие на социалното предприемачество.

Лозунгът на една австрийска благотворителна организация (Hilfswerk) сполучливо обобщава общото разбиране:

           „Нуждаещият се от помощ заслужава качествена грижа.“

Относно „регулираната конкуренция“: една отличителна характеристика на социалните услуги е фактът, че в градски райони те често се предлагат при по-изгодни условия, отколкото в селските райони (причини: компактност от гледна точка на логистика, разстояния и т.н.). В тази връзка, разбира се, не трябва да се допуска конкуренция без правила, в резултат на което предприятията, осъществяващи дейност с цел печалба, да се концентрират в отделни райони, а другите да се пренасочат към предоставяне на „услуги с лошо качество за бедни хора“.

За следващата фаза на развитие трябва да се обърне особено внимание и на социалното банкиране, доколкото то вече помага изключително ефективно на много хора в критично социално положение в Австрия (напр. Zweite Sparkasse).

Заслужава си в бъдеще да разгледаме обстойно и моделите за социален франчайзинг с оглед на тяхното възможно значение като социални предприятия от този вид.

И така, нека се захващаме за работа, за да развием в максимална степен социалното предприемачество. Защото бъдещето започва днес!

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (19.6.2012)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно инициативата за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност
(2012/2004(INI))

Докладчик по становище: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства предложението на Комисията за предоставяне на по-голям достъп до финансиране на социалните предприятия чрез създаването на регулаторна рамка за въвеждане на инвестиционни инструменти на равнище ЕС; насърчава Комисията възможно най-скоро да предложи практическо законодателство предвид неизползвания до голяма степен потенциал за иновации на тези социални предприятия; посочва, че въвеждането на нови форми на финансова подкрепа ще бъде предшествано от анализ на съществуващите инструменти, за да се провери тяхната ефективност, и поради това счита за необходимо да се снабди със средства за измерване и сравняване на социалната възвращаемост на инвестициите с цел насърчаване на развитието на един по-прозрачен инвестиционен пазар; изразява твърдо убеждение, че различните финансови инструменти като европейските фондове за социално предприемачество или европейските фондове за рисков капитал, емитирането на облигации за солидарност и инициативите за „бизнес ангели“ са необходими и следва да се насърчават и стимулират;

2.  подчертава, че съществуват сериозни различия между социалните предприятия по отношение на форма, размер, стопанска дейност, икономика и сътрудничество; съществуват социални предприятия, които са лидери в развойната дейност в своята сфера и които имат подходящ капацитет за свои собствени разработки, но има и такива, които се нуждаят от ноу-хау, когато става въпрос за създаването, развитието и управлението на техните предприятия;

3.  счита, че определението на социалното предприятие в съобщението „Инициатива за социалното предприемачество“ е положителна стъпка към признаването на специфичния характер на този вид организации; изисква това описание да бъде използвано във всички институции на ЕС; подчертава необходимостта това описание да бъде използвано в проекта на регламент за европейските средства за инициативата за социалното предприемачество; освен това настоява да бъдат взети предвид трите основни измерения, които отличават социалните предприятия, а именно социална цел, предприемаческа дейност и управление, което благоприятства участието;

4.  подчертава, че понятието „социално предприятие“ (social business) е еднозначно свързано с демократично управление на предприятие, което напълно гарантира икономическа демокрация, ангажираност и прозрачност на участниците и управление на промените в предприятието в съответствие с принципите на Европейския съюз, ОССЕ и ООН; призовава Европейската комисия да вземе предвид тези аспекти при анализа и определянето на най-добрите практики и възпроизводимите модели, когато създава публична база данни с етикети и сертификати, приложими за социалните предприятия в Европа, с цел подобряване на видимостта и улесняване на сравняването, а също и когато прави предложения за подобряване на правната среда;

5.  счита за необходимо да се създадат условия, при които социалните предприятия могат да получат финансова независимост и да се занимават с търговска дейност; отбелязва, че в много държави членки финансовите механизми и намалените обществени поръчки принуждават социалните предприятия да съсредоточават усилията си върху получаване на безвъзмездна помощ и средства от държавните институции, вместо върху повишаване на качеството на техните услуги или продукти, което би помогнало да увеличи конкурентоспособността им; подчертава необходимостта от разширяване на достъпа до дългови и капиталови инструменти на съответния етап на развитие на предприятието, имайки предвид специфичния начин, по който функционират социалните предприятия;

6.  счита, че за да се повиши конкурентоспособността на социалните предприятия в Европа, е необходимо да се насърчи създаването на социални иновационни клъстери, чиято добавена стойност надхвърля конкретния район; счита освен това, че ако разполагат с подходящи стимули, социалните предприятия могат да бъдат от жизненоважно значение за наемането на квалифицирани работници на възраст над 50 години, които са напуснали пазара на труда;

7.  изисква от Комисията и държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да осигурят равни възможности за социалните предприятия, когато те участват в обществени поръчки;

8.  приветства инициативата на Комисията да опрости счетоводните принципи за МСП, което ще доведе до още по-голяма ефективност на спестяванията;

9.  счита, че въвеждането на обща европейска рамка за публикуване на данните ще гарантира по-ясна и по-ефективна информация за инвестициите в социални предприятия;

10. счита, че проблемите на пазара на социалните предприятия са, от една страна, липсата на подходящо ноу-хау, и от друга страна, недостатъчното внимание, което се обръща на особеностите на социалните предприятия, и че поради това е важно по целесъобразност да се споделят знания на международно ниво, както и в отделните държави членки, и също така да се гарантира наличието на експертни мнения, обучение – в т. ч. първоначално обучение и обучение през целия живот – и информация в тази област; счита, че чрез подкрепата и насърчаването на социалните предприятия можем да допринесем за максималното използване на техния потенциал за растеж и капацитет за създаване на социална стойност;

11. призовава Комисията и държавите членки да разработят програми за професионално обучение, включително такива, основани на използването на комуникациите и информационните технологии, които са специално насочени към предприятията, които предоставят социални услуги и/или стоки и услуги за уязвими лица;

12. подчертава, че е от съществено значение да се създаде по-голяма информираност за социалните предприятия, особено за тези, които функционират в социална икономика, чрез подходящи информационни кампании; счита освен това, че тази цел изисква да се даде по-голяма видимост на предимствата и целите на социалното предприемачество чрез използването на оценки и показатели, различни от тези с чисто икономически характер; отбелязва, че в много случаи дейността на социалните предприятия, особено на тези, които функционират в социална икономика, е възпрепятствана от проблеми, свързани с осведомеността, или от съществуващите стереотипи за такива предприятия; поради това отбелязва, че по мнение на Комисията най-важният приоритет е да се повиши информираността на всички публични органи и особено на местните общности, тъй като използването на местния потенциал би могло да допринесе за приобщаването на тези местни общности и същевременно да направи по-привлекателни социалните предприятия, работещи в съответните региони;

13. изтъква предвидената в съобщението възможност за насърчаване на участието на социалните предприятия на пазара на обществените поръчки; в тази връзка призовава Комисията да предприеме мерки за насърчаване на използването на социални клаузи или на обществени поръчки, запазени за предприятия, които наемат лица в неравностойно положение;

14. приветства ангажимента на Комисията да проучи и обмисли възможността социалните предприятия да използват неактивни патенти, за да се улесни тяхното развитие, и изразява надежда, че скоро ще бъдат предприети конкретни действия;

15. призовава Комисията да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че стандартите, изготвени от европейските органи по стандартизация, ще станат по-достъпни за социалните предприятия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.6.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ивайло Калфин, Seán Kelly, Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jorgo Chatzimarkakis

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (28.6.2012)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно инициативата за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност
(2012/2004(INI))

Докладчик по становище: Małgorzata Handzlik

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  признава, че социалните предприятия имат потенциала да бъдат важни двигатели на новаторството и, като такива, да предоставят решения на настоящите социални и икономически проблеми и да допринасят съществено за трансграничното сътрудничество, подкрепяйки по този начин растежа в сектора; поради това насърчава разработването на подкрепяща и опростена регулаторна рамка, която поощрява структурното многообразие на социалните предприятия, отговаря на специфичния характер на техните дейности и предоставя финансова подкрепа, подходяща за социалното предприемачество и социалните предприятия, по-специално МСП, като по този начин съдейства за техния растеж и устойчивост;

2.  счита, че са необходими процеси на отговорно управление, подкрепени от подлежащи на надежден мониторинг и прозрачност механизми на финансиране, за да се запази фокуса на социалното предприемачество и социалните предприятия;

3.  подчертава, че признаването на социалните предприятия на европейско равнище не трябва да се ограничава до включването на социални цели в някои търговски предприятия, а трябва също да отчита особеностите, присъщи на всяка категория социално предприятие и по-специално на предприятията от социалната и солидарната икономика; подчертава с оглед на това необходимостта да се приемат и прилагат инструменти за финансиране, които позволяват на тези предприятия да изпълняват своите дейности според своите собствени цели, както и да се насърчава солидарност помежду им; подчертава също така, че по-доброто познаване на социалните предприятия и качествената, многостранна и независима оценка на техните дейности ще позволят да се увеличи техният принос за обществото като цяло и да се увеличи информираността относно това как социалното сближаване е източник на икономическо и социално богатство, а не само разход;

4.  приветства предложението за микрокредитиране в подкрепа на европейските МСП;

5.  подчертава значението на приноса на социалните предприятия, във всички сектори, за засилване на социалното сближаване и приобщаване и за разбирането и посрещане на нуждите на потребителите като цяло, и по-специално на уязвимите потребители; подчертава, че въпреки че социалните предприятия се стремят преди всичко да задоволят социалните нужди и нуждите от общ интерес, те се опитват също така да отговорят на нарастващите изисквания на гражданите за етично поведение, което е по-отговорно към хората, околната среда, социалните стандарти и социалността;

6.  призовава Комисията да приеме мерки, насочени към повишаване на информираността на широката общественост относно дейностите на социалните предприятия, както и към укрепване на доверието й към тях, и да насърчава широката общественост активно да подкрепя този вид предприятия;

7.  призовава държавите членки да подкрепят, насърчават и развиват институциите на социалната икономика като премахнат пречките пред стартирането и развитието на социални предприятия, насърчават обучението и професионалната преквалификация в областта на институциите на социалната икономика и увеличат помощта за предприемачите в социалния бизнес;

8.  подчертава, че социалните предприятия, поради естеството на своите дейности и начина си на функциониране, спомагат за изграждането на по-сплотено, демократично и „активно“ общество, което допринася за създаването на работни места и за устойчивия и приобщаващ икономически растеж, преди всичко чрез подкрепа на солидарността и устойчивостта, социалното сближаване и приобщаване, стабилната и качествена заетост, равните възможности за мъжете и жените и успешното съчетаване на личния, семейния и професионалния живот;

9.  счита, че корпоративната социална отговорност и „социалното предприятие” са взаимно допълващи се аспекти на една и съща политика и поради това следва да се развиват координирано, без да се дублират усилията, положени от държавите членки;

10. изразява становище, че реформата в правилата за обществените поръчки в ЕС предоставя добра възможност да се подобри спазването на социалните стандарти и да се увеличи участието на социалните предприятия в обществените поръчки, както и да се улесни достъпът им до тях; приветства режима за социални услуги, включен в предложението на Комисията за преразглеждане на директивите за обществените поръчки и подчертава значението на този инструмент за местните възлагащи органи за предоставянето на качествени услуги, насърчаващи социалното сближаване;

11. отбелязва предложението на Комисията новата категория на лица в неравностойно положение да се добави към запазените поръчки; подчертава потенциала на новата разпоредба за „запазени поръчки” за насърчаване на иновативно социално и териториално развитие при зачитане на принципите на конкурентното възлагане на поръчки;

12. отправя искане към Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието с оглед разработване на дългосрочна стратегия за защита на социалните и екологичните цели, както и за засилване на участието на социалните предприятия в обществените поръчки, без да се възпрепятства конкурентното възлагане на поръчки и без да се създават стимули за заобикаляне на правилата; отправя искане към държавите членки да премахнат пречките пред стартирането и развитието на икономическа дейност от институциите на социалната икономика, особено по отношение на изпълнението на административни процедури.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.6.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Mario Borghezio, Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.9.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Kozłowski, Светослав Христов Малинов, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cornelia Ernst