Procedure : 2012/2004(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0305/2012

Indgivne tekster :

A7-0305/2012

Forhandlinger :

PV 19/11/2012 - 26
CRE 19/11/2012 - 26

Afstemninger :

PV 20/11/2012 - 6.18
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0429

BETÆNKNING     
PDF 181kWORD 136k
4.10.2012
PE 489.349v02-00 A7-0305/2012

om initiativ for socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation

2012/2004 (INI))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Heinz K. Becker

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om initiativ for socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation

2012/2004 (INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. april 2012 "Et opsving med høj beskæftigelse" (COM(2011)0173),

–   der henviser til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrugs arbejdsdokument vedrørende Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Initiativ for socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation", INT/606 af 22. februar 2012,

–   der henviser til Kommissionens forslag til af 8. februar 2012 om Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond (COM(2012)0035),

–   der henviser til Kommissionens forslag af 20. december 2011 om et direktiv om offentlige indkøb (COM(2011)0896),

–   der henviser til Kommissionens forslag af 7. december 2011 om et direktiv om en forordning om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2011 "Initiativ for socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation" (COM(2011)0682),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2010 om en ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar (COM(2011)0681),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 om "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid. Sammen om fornyet vækst" (COM(2011)0206),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 "På vej mod en akt for det indre marked – For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne" (COM(2010)0608),

–   der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2010 om et EU-program for social udvikling og innovation (COM(2011)0609);

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

–   der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 om en forordning om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (COM(2011)607),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2010 "Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social og territorial samhørighed’ (COM(2010)0758),

–   der henviser til publikationen fra De Forenede Nationers udviklingsprogram og EMES European Research Network af 2008 med titlen ”Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation"(1),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs sonderende udtalelse af 26. oktober 2011 om "socialt entreprenørskab og socialt iværksætteri" IN/589,

–   der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om socialøkonomi(2),

–   der henviser til sin skriftlige erklæring nr. P7_DCL(2010)0084 vedtaget den 10. marts 2011,

–   der henviser til sin beslutning af 13. februar 2012 om statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse(3),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48;

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0305/2012);

A. der henviser til, at socialøkonomiske virksomheder, der beskæftiger mindst 11 mio. mennesker i EU og tegner sig for 6 % af den samlede beskæftigelse, eller 10 % af samtlige europæiske virksomheder, dvs. 2 mio. virksomheder, bidrager væsentligt til den europæiske samfundsmodel og Europa 2020-strategien;

B.  der henviser til, at forskellige historiske udviklinger har ført til retlige rammer for alle former for virksomheder, inklusive socialøkonomiske virksomheder og sociale virksomheder, for at påpege store forskelle i medlemsstaterne;

C. der henviser til, at de fleste slags socialøkonomiske virksomheder ikke anerkendes af en retlig ramme på europæisk plan og kun anerkendes i få medlemsstater på nationalt niveau;

D. der henviser til, at følgerne af den aktuelle sociale, økonomiske og finansielle krise, såvel som demografiske ændringer, navnlig en aldrende befolkning, er en udfordring for sociale velfærdssystemer, inklusive lovpligtige og frivillige forsikringsplaner, og derfor bør innovative systemer for social velfærd fremmes med henblik på at sikre en tilstrækkelig og anstændig social sikring;

E.  E. der henviser til, at akten for det indre marked og Europa 2020-strategien – der begge er rettet mod skabelse af intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst for dermed at øge mængden og kvaliteten af ​​arbejdspladser og bekæmpe fattigdom – er tæt forbundne, og at sociale virksomheder kan bidrage væsentligt gennem deres innovationspotentiale og deres relevante svar på sociale behov;

F.  der henviser til, at Kommissionen anerkender socialøkonomiske aktører og sociale virksomheder som en drivkraft bag økonomisk vækst og social innovation, med potentiale til at skabe varige arbejdspladser, der støtter integrationen af sårbare befolkningsgrupper på arbejdsmarkedet;

G. der henviser til, at Kommissionens forslag til en forordning om europæiske sociale iværksætterfonde fonde og programmet for social udvikling og innovation (PSCI) bør hilses velkomment;

H. der henviser til, at de sociale virksomheder kan hjælpe med at levere sociale ydelser, som er vigtige bestanddele af en velfærdsstat, og derved bidrage til at nå Den Europæiske Unions fælles mål;

I.   der henviser til, at mange sociale virksomheder har problemer med at få adgang til finansiering med henblik på at udvide deres aktiviteter og har derfor brug for specifik, skræddersyet støtte såsom social bankvirksomhed, risikodelingsordninger, filantropiske fonde eller (mikro)kreditter, især i tilfælde af mikrovirksomheder og SMV'er; i denne henseende spiller EU’s strukturfonde og programmer en væsentlig rolle i forbindelse med at lette adgangen til finansiering for sociale virksomheder, også for dem med en høj investeringsintensitet;

J.   der henviser til, at de fleste sociale virksomheder fremmer politikreformer ved at fremme god forvaltningspraksis, navnlig ved at inddrage arbejdstagere, kunder og interessenter, og støtte udveksling af erfaring og social innovation og derved imødekomme borgernes voksende krav om en etisk, social og miljøvenlig adfærd fra virksomhedernes side;

K. der henviser til, at sociale virksomheder gennem deres aktiviteter og deres arbejdsmåde bidrager til at skabe et mere solidarisk og mere demokratisk og aktivt samfund, og ofte tilbyder – og bør tilbyde – gunstige arbejdsvilkår samt lige løn for lige arbejde og fremme lige muligheder for mænd og kvinder, hvilket gør det muligt at forene arbejds- og privatliv;

L.  der henviser til, at Kommissionens forslag om at tilføje den nye kategori vanskeligt stillede personer til reserverede kontrakter er taget til efterretning;

Indledning

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse "Initiativ for socialt iværksætteri" og "Opsving med høj beskæftigelse" med anbefalinger til nationale regeringer om at forbedre rammebetingelserne for sociale virksomheder, som kan føre til nye muligheder og arbejdspladser, bl.a. inden for det hastigt voksende social- og sundhedsområde (den såkaldt hvide sektor) og inden for miljøområdet (den såkaldt grønne sektor) – to områder, der giver nye muligheder til den sociale økonomi og økonomien som helhed;

2.  fremfører, at den sociale økonomi er en del af den økosociale markedsøkonomi og EU's indre marked, og peger på dens store modstandsdygtighed mod kriser og på dens solide forretningsmodeller; understreger, at sociale virksomheder ofte søger at opfylde sociale og menneskelige behov, som ikke – eller kun i utilstrækkelig grad – opfyldes af kommercielle operatører eller staten; understreger, at arbejdspladser inden for den sociale økonomi er mere tilbøjelige til at blive holdt i lokalområdet;

3.  fastslår, at der med socialt iværksætteri menes en virksomhed, som uanset sin juridiske form:

a)  tilstræber målbare og positive sociale resultater som sin primære målsætning i overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andet dokument, som kræves til dens oprettelse, hvor virksomheden:

–   leverer tjenester eller varer til udsatte, marginaliserede, dårligt stillede eller udelukkede personer og/eller

–   leverer varer eller tjenesteydelser gennem en produktionsmetode, som er i overensstemmelse med dens sociale målsætning

b)  anvender overskud til først og fremmest at opfylde sine primære mål i stedet for at udlodde overskud og har indført på forhånd fastlagte procedurer og regler for de tilfælde, hvor overskud udloddes til aktionærer og ejere, hvilket sikrer, at ingen udlodning af overskud underminerer de primære mål, samt

c)  ledes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, kunder og/eller interessenter, som berøres af dens aktiviteter;

Anbefalede tiltag for forskellige typer af virksomheder

4.  understreger, at aktiviteter, der udføres af frivillige i forskellige sektorer af den sociale økonomi – inklusive unge mennesker, der starter deres karrierer og bidrager med deres entusiasme og nye færdigheder, samt ældre personer med bred erfaring og udviklede færdigheder – udgør et vigtigt bidrag til den økonomiske vækst, solidaritet og social samhørighed og giver mange mennesker en mening med livet; anmoder om anerkendelse og passende finansiel og strukturel støtte på lokalt, nationalt og europæisk plan;

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de sociale virksomheder ikke stilles dårligere, ved at andre typer af virksomheder "håndplukker" de lukrative områder i den sociale økonomi; påpeger, at disse områder for det meste er i byerne, så andre mindre profitable områder, der som regel er landdistrikter eller perifere udkantsområder – hvor logistiske forhindringer medfører højere omkostninger – står tilbage med færre og dårligere tjenesteydelser; understreger, at brugerne bør have valgfrihed mellem en række udbydere;

6.  understreger betydningen af ​​en strategi og tiltag til fremme af socialt iværksætteri og innovative sociale virksomheder, især med hensyn til unge og vanskeligt stillede personer, for at sikre en bedre og nemmere adgang for iværksættere – både kvinder og mænd – til EU’s og medlemsstaternes programmer og finansiering; anmoder om tilstrækkelig støtte til at fortsætte Erasmusprogrammet for unge iværksættere, for at programmets tiltrækningskraft og synlighed forbedres, også i den sociale økonomi; minder dog om, at selvstændig beskæftigelse skal ledsages af tilstrækkelig vejledning;

7.  bemærker diversiteten inden for den sociale økonomi; understreger, at forud for udformningen af nye retlige rammer på EU-plan, som bør være frivillige for virksomhederne, foretages der en konsekvensanalyse for at kunne tage højde for eksistensen af forskellige modeller for socialt iværksætteri i medlemsstaterne; understreger, at enhver foranstaltning bør fremvise merværdi for hele EU;

8.  støtter initiativer på EU-plan til udvidelse og styrkelse af den allerede avancerede foreningssektor i forskellige medlemsstater; opfordrer til en europæisk statut for foreninger, der supplerer de eksisterende juridiske statutter på medlemsstatsniveau;

9.  hilser Kommissionens hensigt om at fremlægge et forslag om forenkling af forordningen om statut for det europæiske andelsselskab velkomment;

10. glæder sig over Kommissionens undersøgelse af situationen for gensidige selskaber i Europa med tæt inddragelse af sektoren; understreger, at gensidige selskaber gennem en europæisk statut skal anerkendes som en særskilt og vigtig aktør i den europæiske økonomi og det europæiske samfund; understreger fordelene ved en europæisk statut, der ville lette gensidige selskabers grænseoverskridende aktiviteter; opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har indført en national statut for gensidige selskaber, til at gøre det;

11. hilser Kommissionens forslag om en forordning om en statut for den europæiske fond velkomment(4);

12. minder om, at Kommissionen i COM(2004)0018 forpligtede sig til tolv konkrete aktioner for at støtte andelsforetagendernes udvikling, og beklager, at der hidtil kun er sket små fremskridt; opfordrer Kommissionen til – i overensstemmelse med 2004-initiativet – ambitiøst at foreslå yderligere foranstaltninger til at forbedre driftsbetingelserne for andelsselskaber, gensidige selskaber, foreninger og fonde og dermed støtte udviklingen af ​​den sociale økonomi generelt;

13. hilser vedtagelsen af den reviderede pakke af EU's regler om statsstøtte vedrørende sociale og lokale tjenesteydelser velkommen og opfordrer samtidig Kommissionen til at afklare disse regler yderligere med henblik på at fremme lokale og regionale myndigheders forståelse og anvendelse af dem især vedrørende sociale virksomheder;

Virksomheder, der opfylder sociale mål eller opnår social indvirkning

14. understreger, at sociale virksomheder er vigtige leverandører af sociale ydelser af almen interesse; påpeger, at sådanne virksomheder ofte stammer de fra eller er tæt forbundet med civilsamfundsorganisationer, frivillige organisationer og/eller velfærdsforeninger, der leverer personorienterede tjenesteydelser, udformet til at opfylde livsvigtige menneskelige behov, især behov fra brugere i en udsat position; påpeger, at sociale virksomheder ofte befinder sig mellem de traditionelle private og offentlige sektorer, der leverer offentlige tjenesteydelser, såsom ved indgåelse af offentlige kontrakter;

15. mener, at begrebet virksomhedernes sociale ansvar (CSR) bør ses uafhængigt af den sociale økonomi og de sociale virksomheder, selvom kommercielle virksomheder med betydelige CSR-aktiviteter kan have en stærk sammenkobling med socialt iværksætteri;

Økonomiske perspektiver – forbedring af det retlige og finansielle klima

16. mener, at EU-programmet for social udvikling og innovation for perioden 2014-2020 med dets akse vedrørende mikrofinansiering og socialt iværksætteri bidrager til indsatsen for at sikre bedre adgang til mikrokreditter for mikrovirksomheder i den sociale økonomi under hensyntagen til de sociale virksomheders forskellige behov for finansiering;

17. mener, at forskellige finansielle instrumenter – såsom de europæiske sociale iværksætterfonde, de europæiske venturekapitalfonde og de ​​europæiske englefonde (EAF) – er nødvendige for at forbedre de sociale virksomheders adgang til finansmarkederne;

18. understreger behovet for at støtte sociale virksomheder gennem tilstrækkelige finansielle midler på lokalt, regionalt, nationalt og EU-plan, og peger på de relevante midler under den flerårige finansielle ramme 2014-2020 (såsom Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Landbrugsfonden for Udvikling af Landdistrikterne, programmet for social udvikling og innovation, programmet for forskning og innovation samt Horisont 2020); anmoder udtrykkeligt om støtte til innovative sociale virksomheder, især dem, der fremmer beskæftigelse af høj kvalitet, bekæmper fattigdom og social udstødelse og investerer i uddannelse, undervisning og livslang læring;

19. understreger, at adgangen til EU-midler skal forenkles, samtidig med at der sikres tilstrækkelig fleksibilitet på medlemsstatsniveau, og at finansieringsmulighederne bør stilles til rådighed og offentliggøres tydeligt og klart, samt at organisatoriske, administrative og regnskabsmæssige krav derudover forenkles;

20. påpeger, at der forud for en indførelse af nye former for finansiel støtte vil blive foretaget en analyse af de nuværende instrumenter med henblik på at kontrollere deres effektivitet, og anser det følgelig for nødvendigt at få redskaber til at måle og sammenligne det sociale udbytte af investeringerne for at fremme udviklingen af et mere gennemsigtigt investeringsmarked;

21. anser det for nødvendigt at skabe betingelser, som gør det muligt for sociale virksomheder at opnå finansiel uafhængighed og engagere sig i kommercielle forretningsaktiviteter;

22. mener, at ansvarlige ledelsesprocesser støttet af finansieringsmekanismer, som er genstand for behørig overvågning og gennemsigtighed, er nødvendige for at fastholde den sociale iværksættervirksomheds og de sociale virksomheders fokus;

Måling, støtte og fremme

23. opfordrer til en sammenlignende undersøgelse, som iværksættes af Kommissionen og udføres i samarbejde med sociale virksomheder, af de forskellige nationale og regionale retlige rammer i hele EU og af de ​​sociale virksomheders driftsbetingelser og karakteristika, herunder deres størrelse og antal og deres aktivitetsområder, samt af de nationale certificerings- og mærkningssystemer;

24. understreger, at der er store forskelle mellem sociale virksomheder hvad angår form, størrelse, forretningsaktiviteter, økonomi og samarbejde; bemærker, at der er sociale virksomheder, som er førende i udviklingen inden for deres område, og som har tilstrækkelig kapacitet til at udvikle sig selv, men der er også dem, der har behov for knowhow hvad angår etablering, udvikling og administration af deres virksomheder;

25. mener, at det for at øge sociale virksomheders konkurrenceevne i hele EU er nødvendigt at tilskynde til oprettelse af sociale innovationsklynger, som har merværdi udover blot lokalområdet; mener endvidere, at sociale virksomheder med passende incitamenter kan være afgørende for beskæftigelsen af kvalificerede arbejdstagere over 50 år, som har forladt arbejdsmarkedet;

26. støtter Kommissionens forslag om etablering af en flersproget, tilgængelig og brugervenlig onlineplatform for sociale virksomheder, der bl.a. skal muliggøre peerlæring og udveksling af bedste modeller, fremme udviklingen af partnerskaber, lette deling af information om adgang til finansiering og om uddannelsesmuligheder, og som skal fungere som et netværk for grænseoverskridende samarbejde; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksomme på sociale virksomheder under den åbne koordinationsmetode;

27. støtter Kommissionens forslag om etablering af en ekspertgruppe vedrørende socialt iværksætteri, som iagttager og evaluerer fremskridtene med de foranstaltninger, der er planlagt i dens meddelelse COM(2011)0682;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje gennemførligheden af og interessen for at udvikle en "europæisk social mærkning", der skal tildeles til sociale virksomheder for at sikre bedre adgang til offentlige og socialt innovative indkøb uden at overtræde nogen konkurrenceregler; foreslår, at virksomheder, der er tildelt en sådan mærkning, ville skulle overvåges regelmæssigt med henblik på overholdelsen af de i mærkningen fastlagte bestemmelser;

29. opfordrer til, at EU's regler om offentlige indkøb overtager princippet om ”det økonomisk mest fordelagtige bud (MEAT)” i stedet for ”den laveste pris”, når kontrakter for tjenesteydelser tildeles;

30. anmoder Kommissionen om at forbedre forståelsen af og viden om sociale virksomheder og den sociale økonomi og om at forbedre synligheden af ​​begge dele ved at støtte akademisk forskning, bl.a. inden for det 8. rammeprogram (Horizon), og til iværksætte en årlig aktivitetsrapport om sociale virksomheder og deres sociale præstationer; anmoder medlemsstaterne om at følge op på Kommissionens indkaldelse af forslag med henblik på at få pålidelige statistikker om sociale virksomheder udviklet af de nationale statistiske kontorer;

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere sociale virksomheder i handlingsplaner for beskæftigelse og social integration og støtter oprettelsen af ​​en "europæisk pris for socialt iværksætteri" for at anerkende dets sociale konsekvenser;

32. påpeger, at sociale virksomheder kræver maksimal støtte og accept gennem bevidstgørelse, ikke mindst ved at fremhæve fordele ud over de rent økonomiske, og opfordrer til en bred informationskampagne, støttet af Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, der skal iværksættes gennem etablering af et tilgængeligt, flersproget websted, der tilbyder borgerne hurtig og letforståelig information om sociale produkter og ydelser;

33. opfordrer medlemsstaterne til at overveje fordelene ved at inkludere principper om social virksomhed/socialt iværksætteri og social ansvarlighed i undervisningsplanerne for skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner samt i programmer for livslang læring med henblik på at udvikle sociale kompetencer og medborgerkompetencer samt at støtte praktikophold i sociale virksomheder; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte konventionel og web-baseret uddannelse af sociale iværksættere og til at fremme et tættere samarbejde mellem sociale virksomheder, kommercielle virksomheder og den akademiske verden med henblik på at øge bevidstheden om, og en bedre forståelse af, sociale virksomheder, samt at bekæmpe eventuelle stereotyper, der måtte være;

34. mener, at indførelsen af en fælles europæisk ramme for offentliggørelse af data vil sikre mere præcis og effektiv information om investeringer i sociale virksomheder;

35. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at undersøge og overveje muligheden for, at sociale virksomheder kan benytte ubrugte patenter til at fremme deres udvikling, og håber på konkrete tiltag i nær fremtid;

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf.

(2)

EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 16.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0071.

(4)

COM(2012)0035 endelig.


BEGRUNDELSE

Indledningsvis skal der udtrykkeligt henvises til undertitlen på Europa-Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2011 om "Initiativ for socialt iværksætteri", idet den i forbilledlig kort form beskriver EU's komplekse målsætninger:

At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation.

Det her formulerede mål omfatter både anerkendelse af de eksisterende strukturer og åbenhed over for nye og innovative former i den sociale økonomi – begge dele vil være nødvendigt i fremtiden, når vi møder udfordringerne på det sociale område som led i Europa 2020-strategien og med succes vil løse deres primære opgaver. Her er to hjørnesten i dette europæiske koncept:

A.  Der hersker enighed om, at vi står foran et stadigt voksende behov for sociale ydelser, f.eks. på sundheds- og plejeområdet – ikke mindst på grund af de demografiske ændringer hen imod et ældre samfund.

B.   Europa stræber efter økonomisk vækst til forbedring af den globale konkurrenceevne med potentiale for nye arbejdspladser – i henhold til fælles prognoser findes disse i høj grad i den "grønne og hvide sektor".

Konklusionerne på denne baggrund dokumenterer rigtigheden af den politiske agenda, som EU følger: fra beslutningen om socialøkonomi fra 2009 over de sociale investeringsfonde fra 2012 til initiativet for socialt iværksætteri.

Til forskel fra mange andre økonomiske sektorer kræver socialt iværksætteri yderligere finansieringsinstrumenter. Kommissionens initiativer skal her hurtigst muligt følges op af passende foranstaltninger på nationalt og regionalt plan.

For at muliggøre en hurtig udvikling af socialt iværksætteri forbundet med målrettet støtte til personer og organisationer, der er engageret heri, sigter den her fremlagte betænkning fra Europa-Parlamentet mod, at der indføres rammebetingelser for den nye næste fase af den europæiske socialøkonomi, der er så præcise og klare som muligt, og som samtidig er åbne og beskytter muligheder.

Betænkningen har desuden som mål, at denne kommende fase ledsages af stor innovationskraft og dermed også af eksperimenter, hvis succes eller mangel på samme kan vurderes af EU-institutionerne i fællesskab inden for en overskuelig fremtid. På baggrund heraf kan man drage konkrete konklusioner om relevante optimeringsskridt og -tiltag, hvorved den langsigtede udvikling af socialt iværksætteri effektivt kan videreføres.

Kort og godt: Ordnede rammebetingelser og aktionsradiusser skal samtidig bevare plads til diversitet og pluralitet der, hvor den allerede findes, eller sørge for den der, hvor den mangler.

Et nyttigt grundlag herfor kunne være de af Kommissionen foreslåede nøgleforanstaltninger, f.eks. en kortlægning af det sociale iværksætteri i Europa, oprettelsen af en certificeringsdatabase eller omfattende informationsplatforme til gensidig læring. Ligeledes burde etableringen af en form for kvalitetsmærke for sociale virksomheder være meget fremmende for den videre udvikling.

To aspekter sættes ofte over for hinanden:

1.   Med til definitionen af socialt iværksætteri og dens selvforståelse hører begreber som almennyttighed, samfundsmæssig nytte, social og miljømæssig indvirkning og faktorer som øget tilbageførsel af fortjeneste eller modeller med medarbejdermedbestemmelse samt principper om åbenhed og gennemsigtighed.

2.   Grundlaget for den ønskede sunde udvikling af socialt iværksætteri er den alment accepterede holdning, at sociale virksomheder er en integreret del af den økosociale markedsøkonomi på det indre europæiske marked, også socialt iværksætteri kræver struktureret konkurrence, der fører til konstant forbedring af kvalitet og effektivitet.

Denne betænkning har dog som mål, at begge aspekter hver for sig og i fællesskab bidrager til positiv udvikling af socialt iværksætteri.

En østrigsk velfærdsorganisation (Hilfswerk) sammenfatter i sit slogan på rammende vis den fælles forståelse:

           "Wer Hilfe braucht, hat Leistung verdient. (den, der har brug for hjælp, fortjener ydelser.)"

Ad "struktureret konkurrence": Et specifikt kendetegn ved sociale ydelser er den kendsgerning, at de ofte er billigere i tæt bebyggede områder end i landdistrikter (årsager: logistiktæthed, rejselængde osv.). Her må der naturligvis ikke forekomme konkurrence uden regler, så profitorienterede koncentrerer sig om enkelte områder, mens andre ændrer sig i retning af "poor services for poor people".

Det gælder for en næste fase af udviklingen også om at rette særlig opmærksomhed mod social bankvirksomhed, da den f.eks. i Østrig med stor effektivitet (f.eks. Zweite Sparkasse) allerede er til stor hjælp for mange personer i social nød.

Også sociale franchising-modeller fortjener i fremtiden grundig behandling vedrørende deres mulige betydning for sociale virksomheder af denne type.

Lad os derfor komme i gang med maksimal udvikling af socialt iværksætteri.

For fremtiden begynder nu!


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (19.6.2012)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om initiativ for socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation

2012/2004 (INI))

Ordfører for udtalelse: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bifalder Kommissionens forslag om øget adgang til finansiering for sociale virksomheder gennem tilvejebringelse af en forskriftsmæssig ramme med henblik på oprettelse af investeringsinstrumenter på EU-plan; tilskynder Kommissionen til at foreslå konkret lovgivning så snart som muligt i betragtning af det stort set uudforskede innovative potentiale i disse sociale virksomheder; påpeger, at der forud for en indførelse af nye former for finansiel støtte vil blive foretaget en analyse af de nuværende instrumenter med henblik på at kontrollere deres effektivitet, og anser det følgelig for nødvendigt at få redskaber til at måle og sammenligne det sociale udbytte af investeringerne for at fremme udviklingen af et mere gennemsigtigt investeringsmarked; er overbevist om, at forskellige finansielle instrumenter, såsom europæiske sociale iværksætterfonde eller europæiske venturekapitalfonde, udstedelsen af solidaritetsobligationer og initiativer om business angels, er nødvendige og bør tilskyndes samt fremmes;

2.  understreger, at der er store forskelle mellem sociale virksomheder hvad angår form, størrelse, forretningsaktiviteter, økonomi og samarbejde. Der er sociale virksomheder, som er førende i udviklingen inden for deres område, og som har tilstrækkelig kapacitet til at udvikle sig selv, men der er også dem, der har behov for knowhow hvad angår etablering, udvikling og administration af deres virksomheder;

3.  mener, at definitionen af en social virksomhed i meddelelsen om initiativet vedrørende socialt iværksætteri er et positivt skridt i retning af at anerkende den særlige karakter af denne type organisation; anmoder om, at denne beskrivelse anvendes i alle EU's institutioner; fastholder, at det er nødvendigt, at denne beskrivelse anvendes i forslaget til forordning om europæiske midler til socialt iværksætteri; fastholder endvidere, at der tages højde for de tre nøgledimensioner, der kendetegner sociale virksomheder, nemlig det sociale mål, iværksætteraktiviteter og forvaltningsmetoder, der fremmer medinddragelse;

4.  fremhæver, at begrebet “social virksomhed” er entydigt forbundet med demokratisk styring af en virksomhed, som fuldt ud sikrer økonomisk demokrati, inddragelse af interessenterne og gennemsigtighed samt styring af virksomhedsforandringer i tråd med principperne i Den Europæiske Union, OSCE og FN; opfordrer Kommissionen til at tage højde for disse aspekter, når den analyserer og identificerer bedste praksis og modeller, der kan kopieres, når den opretter en offentlig database for den mærkning og certificering, der gælder for de sociale virksomheder i Europa, med henblik på at opnå større synlighed og gøre det lettere at sammenligne, og når den fremsætter forslag med henblik på at forbedre den retlige ramme;

5.  anser det for nødvendigt at skabe betingelser, som gør det muligt for sociale virksomheder at opnå finansiel uafhængighed og engagere sig i kommercielle forretningsaktiviteter; bemærker, at finansielle mekanismer og reducerede indkøb i mange medlemsstater tvinger sociale virksomheder til at fokusere på at opnå bevillinger og midler fra statslige institutioner i stedet for på at forbedre kvaliteten af deres tjenesteydelser eller produkter, hvilket ville bidrage til at styrke deres konkurrenceevne; understreger behovet for at øge adgangen til gælds- og egenkapitalinstrumenter på de relevante stadier i virksomhedsudviklingen, idet der tages højde for den specifikke måde, sociale virksomheder opererer på;

6.  mener, at det for at øge sociale virksomheders konkurrenceevne i hele Europa er nødvendigt at tilskynde til oprettelse af sociale innovationsklynger, som har merværdi udover blot lokalområdet; mener endvidere, at sociale virksomheder med passende incitamenter kan være afgørende for beskæftigelsen af kvalificerede arbejdstagere over 50 år, som har forladt arbejdsmarkedet;

7.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at tilvejebringe lige muligheder for sociale virksomheder, når de deltager i offentlige indkøb;

8.  bifalder Kommissionens tiltag med hensyn til at forenkle regnskabsprincipperne for SMV'er, hvilket vil bidrage til at gøre besparelserne endnu mere mærkbare;

9.  mener, at indførelsen af en fælles europæisk ramme for offentliggørelse af data vil sikre mere præcis og effektiv information om investeringer i sociale virksomheder;

10. mener, at problemerne på markedet for sociale virksomheder på den ene side er manglen på relevant knowhow og på den anden side det utilstrækkelige fokus på sociale virksomheders særlige forhold, og at det derfor er vigtigt at udveksle oplysninger på internationalt plan, hvor det er relevant, og inden for de enkelte medlemsstater, samt også at sikre, at rådgivning, uddannelse – herunder grundlæggende uddannelse og efter- og videreuddannelse – og information er tilgængelige i denne kontekst; mener, at man ved at støtte og fremme sociale virksomheder kan udnytte deres vækstpotentiale og evne til at skabe en merværdi for samfundet bedst muligt;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle erhvervsuddannelsesprogrammer, herunder dem der er baseret på anvendelse af kommunikations- og informationsteknologi, som er rettet mod virksomheder, der leverer sociale tjenesteydelser og/eller produkter og tjenesteydelser til sårbare personer;

12. understreger, at det er afgørende at skabe større opmærksomhed om sociale virksomheder, navnlig dem der opererer inden for den sociale økonomi, gennem passende informationskampagner; mener endvidere, at denne målsætning gør det nødvendigt at skabe større synlighed for fordelene ved og hensigterne med sociale virksomheder ved at trække på andre vurderingsmekanismer og andre indikatorer end de rent økonomiske; bemærker, at driften af sociale virksomheder, navnlig dem der opererer inden for den sociale økonomi, i mange tilfælde vanskeliggøres af problemer med opmærksomheden omkring sådanne virksomheder eller de stereotyper, de er omgivet af; bemærker derfor, at førsteprioriteten efter Kommissionens mening er at øge opmærksomheden hos alle offentlige myndigheder, navnlig i de lokale samfund, da en udnyttelse af det lokale potentiale kan bidrage til at engagere disse lokale samfund og på samme tid øge tiltrækningen ved, at sociale virksomheder arbejder i de pågældende regioner;

13. fremhæver, at meddelelsen giver mulighed for at opfordre til inddragelse af sociale virksomheder på markedet for offentlige indkøb; opfordrer i denne henseende Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at fremme brugen af sociale klausuler eller af indkøb, som er øremærket til virksomheder, der beskæftiger dårligt stillede personer;

14. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at undersøge og overveje muligheden for, at sociale virksomheder kan benytte ubrugte patenter til at fremme deres udvikling, og håber på konkrete tiltag i nær fremtid;

15. opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de standarder, der er udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer, bliver mere tilgængelige for sociale virksomheder.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

19.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jorgo Chatzimarkakis


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (28.6.2012)

fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om initiativ for socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation

2012/2004 (INI))

Ordfører for udtalelse: Malgorzata Handzlik

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender, at sociale virksomheder har potentiale til at blive en vigtig drivkraft for innovation og som sådan til at give svar på de aktuelle sociale og økonomiske problemer og til at bidrage væsentligt til det grænseoverskridende samarbejde og dermed støtte væksten i denne sektor; opmuntrer derfor til, at der udarbejdes en understøttende og strømlinet retlig ramme, der fremmer de sociale virksomheders strukturelle mangfoldighed, tager hensyn til den specifikke karakter af disse virksomheders aktiviteter og yder økonomisk støtte til social iværksættervirksomhed og sociale virksomheder, navnlig SMV’er, hvorved deres vækst og bæredygtighed fremmes;

2.  mener, at ansvarlige ledelsesprocesser støttet af finansieringsmekanismer, som er genstand for behørig overvågning og gennemsigtighed, er nødvendige for at fastholde den sociale iværksættervirksomheds og de sociale virksomheders fokus;

3.  understreger, at anerkendelse af de sociale virksomheder på EU-plan ikke må begrænses til at indlemme sociale mål i en række handelsvirksomheder, men også bør tage hensyn til de særlige kendetegn for de forskellige kategorier af sociale virksomheder, især virksomheder inden for social og solidarisk økonomi; fremhæver, at det for at gøre dette er nødvendigt at vedtage og anvende finansieringsværktøjer, som sætter sådanne virksomheder i stand til at udføre deres aktiviteter i overensstemmelse med deres egne mål og formål og fremme den indbyrdes solidaritet mellem dem; påpeger desuden, at et bedre kendskab til sociale virksomheder og en kvalitativ, uafhængig flerpartsvurdering af deres aktiviteter vil øge deres bidrag til samfundet som helhed og øge forståelsen af, at social samhørighed er en kilde til økonomisk og social rigdom og ikke bare en udgift;

4.  glæder sig over forslaget om mikrokreditter til støtte for europæiske SMV'er;

5.  understreger betydningen af de sociale virksomheders bidrag i alle sektorer til at styrke social samhørighed og social integration og til at forstå og opfylde behovene hos forbrugerne i almindelighed og hos sårbare forbrugere i særdeleshed; understreger, at selv om de sociale virksomheder hovedsagelig har til formål at forfølge sociale eller almennyttige mål, bestræber de sig også på at imødekomme borgernes voksende krav om en etisk adfærd, dvs. med større respekt for mennesker, miljø, sociale standarder og samfundssind;

6.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at øge offentlighedens opmærksomhed på og tillid til sociale virksomheder og opmuntre offentligheden til aktivt at støtte denne form for virksomheder;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme, stimulere og udvikle socioøkonomiske foretagender ved at fjerne de hindringer, der forhindrer opstart og udvikling af sociale virksomheder, fremme af uddannelse og omskoling i forbindelse med socioøkonomiske foretagender og øget støtte til iværksættere, der starter sociale virksomheder;

8.  understreger, at sociale virksomheder gennem deres aktiviteters beskaffenhed og deres arbejdsmåde bidrager til at skabe et mere solidarisk og mere demokratisk og aktivt samfund, der bidraget til jobskabelse og bæredygtig, inklusiv økonomisk vækst, navnlig ved at fremme solidaritet og bæredygtighed, social samhørighed og integration, stabile arbejdspladser af god kvalitet, lige muligheder for mænd og kvinder og balance mellem personligt liv, familie- og arbejdsliv;

9.  mener, at virksomheders sociale ansvar og "socialt iværksættervirksomhed" er komplementære aspekter af samme politik og derfor bør udvikles på koordineret måde for at undgå dobbeltarbejde i medlemsstaterne;

10. har den holdning, at reformen af EU's regler om offentlige indkøb giver en god mulighed for at øge respekten for sociale standarder og for at øge og forbedre de sociale virksomheders deltagelse i og adgang til offentlige kontrakter; glæder sig over den nye ordning for sociale tjenesteydelser, som indgår i Kommissionens forslag om revisionen af direktiverne om offentlige indkøb, og understreger betydningen af dette instrument for de lokale indkøbsmyndigheder for at sikre kvalitetstjenesteydelser, der fremmer den sociale samhørighed;

11. noterer sig Kommissionens forslag om at tilføje den nye kategori af vanskeligt stillede personer til reserverede kontrakter; understreger potentialet i den nye bestemmelse om reserverede kontrakter med hensyn til at fremme innovativ social og territorial udvikling, samtidig med at konkurrenceprincippet i tildelingen af kontrakter respekteres;

12. anmoder Kommissionen om at foretage en grundig konsekvensanalyse med henblik på at udarbejde en langsigtet strategi for sikring af sociale og miljømæssige målsætninger og styrkelse af de sociale virksomheders deltagelse i offentlige kontrakter uden at hindre konkurrenceelementet i forbindelse med tildeling af kontrakter og uden at skabe incitamenter til at omgå reglerne; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne de hindringer, der forhindrer opstart og udvikling af aktiviteter i socioøkonomiske foretagender, især for så vidt angår gennemførelse af administrative procedurer.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

21.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

2

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Raffaele Baldassarre, Mario Borghezio, Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.9.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

5

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Cornelia Ernst

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik