ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας

  4.10.2012 - (2012/2004(INI))

  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Heinz K. Becker


  Διαδικασία : 2012/2004(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0305/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0305/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας

  (2012/2004(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάπτυξη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

  –   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ειδικευμένου τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας», INT/606 της 22ας Φεβρουαρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2012 για το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος (FE) (COM(2012)0035),

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896),

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2011)0862),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Προς μια πράξη για την ενιαία αγορά – για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας» (COM(2010)0608),

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (COM(2011)0609),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, για έναν κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με την κατάργηση του κανονισμού (COM(2011)607),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με θέμα ‘Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

  –   έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας EMES του 2008 με τίτλο «Κοινωνική Επιχείρηση: Ένα νέο μοντέλο για τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία απασχόλησης»[1],

  –   έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνικές επιχειρήσεις» ΙΝ/589 της 26ης Οκτωβρίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία[2],

  –   έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωσή του, αριθ. P7_DCL(2010)0084 που εγκρίθηκε στις 10 Μαρτίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας αναφορικά με τον ρόλο των εργαζομένων[3],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0305/2012),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία, η οποία απασχολεί τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ και αντιστοιχεί στο 6 % του συνολικού εργατικού δυναμικού ήτοι στο 10% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, δηλαδή 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και στη στρατηγική "Ευρώπη 2020"·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές ιστορικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση νομικών πλαισίων για κάθε είδους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, τα οποία αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι τύποι επιχειρήσεων στην κοινωνική οικονομία δεν αναγνωρίζονται πλήρως από νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της τωρινής κοινωνικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς και οι δημογραφικές αλλαγές, ιδίως η γήρανση του πληθυσμού, δοκιμάζουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων και των εθελοντικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, επομένως τα καινοτόμα συστήματα κοινωνικής βοήθειας πρέπει να προωθούνται, για να διασφαλίζεται επαρκής και αξιοπρεπής κοινωνική ασφάλιση·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά και η στρατηγική "Ευρώπη 2020" –οι οποίες αποσκοπούν και οι δύο στη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, επομένως και στην άνοδο της ποιότητας και της ποσότητας των θέσεων εργασίας και στην καταπολέμηση της φτώχειας– είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά μέσω του καινοτόμου δυναμικού τους και της σχετικής ανταπόκρισής τους στις κοινωνικές ανάγκες·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει του παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας και τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως μοχλούς οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής καινοτομίας, με το δυναμικό δημιουργίας βιώσιμης απασχόλησης, αλλά και ως μοχλούς ενθάρρυνσης της ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και το Πρόγραμμα για Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία πρέπει να επαινεθούν·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλουν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι στοιχεία κλειδιά για ένα ευημερούν κράτος άρα και στην επίτευξη κοινών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, επομένως χρειάζονται ειδική, προσαρμοσμένη στα μέτρα τους στήριξη, όπως κοινωνικές τράπεζες, μέσα για την από κοινού αντιμετώπιση κινδύνου, φιλανθρωπικά ταμεία ή (μικρο)πιστώσεις, ιδίως στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από αυτή την άποψη τα διαρθρωτικά ταμεία και τα προγράμματα της ΕΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και για όσες παρουσιάζουν υψηλή ένταση επενδύσεων·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις προωθούν μεταρρυθμίσεις πολιτικής προάγοντας τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων, υποστηρίζουν την αλληλοδιδασκαλία και την κοινωνική καινοτομία και ανταποκρίνονται έτσι στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για ηθική, κοινωνική και οικολογική εταιρική συμπεριφορά·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις από τη φύση τους και τον τρόπο λειτουργίας τους συμβάλλουν στη δημιουργία μιας συνεκτικότερης, δημοκρατικότερης και ενεργότερης κοινωνίας και συχνά προσφέρουν (και πρέπει να προσφέρουν) ευνοϊκές συνθήκες εργασίας καθώς και ίσες αμοιβή για ισότιμη εργασία, στηρίζουν δε τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, συμβάλλοντας έτσι στην εναρμόνιση του εργασιακού με τον ιδιωτικό βίο·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί η πρόταση της Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων στις συμβάσεις που ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα·

  Εισαγωγή

  1.  επικροτεί τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα» και «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης», οι οποίες περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών πλαισίου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης (τον επονομαζόμενο στα αγγλικά «white sector») και στον τομέα του περιβάλλοντος (τον επονομαζόμενο πράσινο τομέα) – δύο τομείς που προσφέρουν νέες ευκαιρίες στην κοινωνική και ευρύτερη οικονομία·

  2.  δηλώνει ότι η κοινωνική οικονομία συνιστά μέρος της περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας της αγοράς καθώς και της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, επισημαίνει δε την εξαιρετική αντοχή της στις κρίσεις και τα ανθεκτικά επιχειρηματικά της μοντέλα· υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν συχνά να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και ανθρώπινες ανάγκες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται (ή αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς) από τους εμπορικούς παράγοντες ή το κράτος· τονίζει ότι η απασχόληση στην κοινωνική οικονομία είναι μάλλον σκόπιμο να διατηρείται σε τοπική κλίμακα·

  3.  δηλώνει ότι κοινωνική επιχείρηση σημαίνει έναν οργανισμό, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ο οποίος:

  α)  έχει πρωταρχικό στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντίκτυπου σύμφωνα με το καταστατικό του, τον εσωτερικό κανονισμό του ή οποιοδήποτε άλλο καταστατικό έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης, στην περίπτωση εφόσον η επιχείρηση:

  –   παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά σε ευάλωτα, περιθωριοποιημένα, μειονεκτούντα ή κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα, ή/και

  –   παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες μέσω μίας μεθόδου παραγωγής η οποία ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο·

  β)  χρησιμοποιεί τα κέρδη του πρώτα και κύρια για να επιτύχει τους πρωταρχικούς του στόχους, αντί να διανέμει κέρδη, και εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για οποιοδήποτε εξαιρετική περίπτωση διανομής κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες, εξασφαλίζοντας ότι η ενδεχόμενη διανομή κερδών δεν υπονομεύει τους πρωταρχικούς στόχους της· και

  γ)  η διαχείρισή του πραγματοποιείται κατά τρόπο υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων, των πελατών ή/και των παραγόντων που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες·

  Συνιστώμενες δράσεις για διάφορες μορφές επιχειρήσεων

  4.  τονίζει ότι οι δραστηριότητες σε διάφορους τομείς της κοινωνικής οικονομίας από εθελοντές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νέοι άνθρωποι που ξεκινούν την καριέρα τους και είναι γεμάτοι ενθουσιασμό και νέες δεξιότητες, καθώς και ηλικιωμένα άτομα με τεράστια πείρα και ανεπτυγμένες δεξιότητες, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική συνοχή, ενώ δίνουν νόημα στη ζωή πολλών πολιτών· ζητεί την αναγνώριση και τη δέουσα χρηματική και διαρθρωτική στήριξη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

  5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να παραγκωνίζονται από άλλους τύπους επιχειρήσεων που ασχολούνται με περιοχές οι οποίες είναι κερδοφόρα "φιλέτα" της κοινωνικής οικονομίας· επισημαίνει ότι αυτές οι περιοχές είναι ως επί το πλείστον αστικές, με αποτέλεσμα άλλες λιγότερο προσοδοφόρες, κυρίως αγροτικές ή περιφερειακές περιοχές (όπου η διοικητική μέριμνα καταλήγει σε υψηλότερο κόστος) μένουν με λιγότερες και κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες· τονίζει ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν ελευθερία επιλογής μεταξύ πολλών παρόχων·

  6.  τονίζει τη σημασία μίας στρατηγικής και μέσων που προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τους νέους και τα μειονεκτούντα άτομα, για να διασφαλίσουν στους επιχειρηματίες καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση - γυναίκες και άνδρες - στα προγράμματα και τη χρηματοδότηση της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί επαρκή στήριξη για να διασφαλιστεί η συνέχιση του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η προβολή του προγράμματος και στην κοινωνική οικονομία· υπενθυμίζει ωστόσο ότι η αυτοαπασχόληση πρέπει να συνοδεύεται από την παροχή επαρκούς καθοδήγησης·

  7.  επισημαίνει την πολυμορφία που επικρατεί στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας· τονίζει ότι η ανάπτυξη οποιωνδήποτε νέων νομικών πλαισίων σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να αφήνει το περιθώριο της επιλογής στις επιχειρήσεις, ενώ πρέπει να προηγείται η εκπόνηση εκτίμησης επιπτώσεων, για να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη διαφόρων μοντέλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας στα διάφορα κράτη μέλη· τονίζει ότι κάθε μέτρο πρέπει να εμπεριέχει προστιθέμενη αξία για όλη την ΕΕ·

  8.  στηρίζει πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και την ενίσχυση του ήδη προηγμένου τομέα των ενώσεων σε διάφορα κράτη μέλη· ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταστατικού για ενώσεις, για να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα νομικά καταστατικά σε επίπεδο κρατών μελών·

  9.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την απλοποίηση του κανονισμού για το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας·

  10. επιδοκιμάζει τη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των ταμείων αλληλασφάλισης στην Ευρώπη με εντατική συμμετοχή του τομέα· τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης πρέπει να αναγνωριστούν μέσω ενός ευρωπαϊκού καταστατικού ως ξεχωριστός και σημαντικός φορέας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας· υπογραμμίζει τα οφέλη που θα προκύψουν από ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής δράσης των ταμείων αλληλασφάλισης· προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν έχουν θεσπίσει ακόμη εθνικό καταστατικό για ταμεία αλληλασφάλισης να το πράξουν·

  11. επικροτεί την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος[4]·

  12. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης COM(2004)0018, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί σε δώδεκα συγκεκριμένες ενέργειες, για να στηρίξει την ανάπτυξη συνεταιρισμών και εκφράζει τη λύπη του που μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος επ’ αυτού· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξα -εναρμονισμένα με την πρωτοβουλία του 2004- επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση των λειτουργικών συνθηκών για συνεταιρισμούς, ταμεία αλληλασφάλισης, ενώσεις και ιδρύματα, και τη στήριξη έτσι της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας εν γένει·

  13. επικροτεί την έγκριση της αναθεωρημένης δέσμης κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες, ενώ ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασαφηνίσει περισσότερο τους εν λόγω κανόνες ώστε να διευκολύνει την κατανόηση και την εφαρμογή τους από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

  Επιχειρήσεις που εκπληρώνουν κοινωνικούς στόχους ή δημιουργούν κοινωνικό αντίκτυπο

  14. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικά μέσα παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)· επισημαίνει ότι τέτοιες επιχειρήσεις συχνά προκύπτουν από ή είναι στενά συνδεδεμένες με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντικές οργανώσεις και/ή κοινωνικές ενώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες προσανατολισμένες στον άνθρωπο, σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται σε ζωτικές ανθρώπινες ανάγκες, συγκεκριμένα στις ανάγκες χρηστών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν συχνά δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται ανάμεσα στον παραδοσιακό δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων·

  15. διευκρινίζει ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) πρέπει να θεωρείται διαχωρισμένη από εκείνη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρότι ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη αλληλεπίδραση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα·

  Δημοσιονομικές προοπτικέςβελτίωση του νομικού και δημοσιονομικού περιβάλλοντος

  16. πιστεύει ότι το Πρόγραμμα για Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, με τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, συμβάλλει στην προσπάθεια να διασφαλιστεί βελτιωμένη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στην κοινωνική οικονομία, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη η πολυμορφία των χρηματοδοτικών αναγκών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

  17. πιστεύει ότι απαιτούνται διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα –όπως τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τα ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταμεία αγγέλων (ΕΤΑ)–, για να βελτιωθεί η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

  18. τονίζει την ανάγκη να στηριχθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις με επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και επισημαίνει ότι υπάρχουν σχετικά ταμεία στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία, το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία καθώς και το «Ορίζων 2020»)· ζητεί ρητώς στήριξη για καινοτόμες κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως όσες προάγουν την ποιοτική απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και επενδύουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση·

  19. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση πρέπει να απλοποιηθεί, ενώ θα υπάρχει επαρκές περιθώριο ευελιξίας σε επίπεδο κρατών μελών, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης να διατίθενται σε αυξημένο βαθμό και να αποδεικνύονται με διαφάνεια και πέραν τούτου να απλοποιηθούν οι οργανωτικές, διοικητικές και λογιστικές απαιτήσεις·

  20. επισημαίνει ότι προτού καθιερωθούν νέες μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα προηγηθεί ανάλυση των υπαρχόντων μέσων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αποδοτικότητά τους, και για τον σκοπό αυτό κρίνει απαραίτητη τη διάθεση μέσων που επιτρέπουν τη μέτρηση και τη σύγκριση των κοινωνικών επιδόσεων των επενδύσεων προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας πιο διαφανούς αγοράς επενδύσεων·

  21. θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να συμμετέχουν σε εμπορικές επιχειρηματικές δραστηριότητες·

  22. εκτιμά ότι οι υπεύθυνες διαδικασίες διαχείρισης που υποστηρίζονται από σωστή παρακολούθηση και διαφάνεια των χρηματοδοτικών μηχανισμών είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί το επίκεντρο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

  Αξιολόγηση, στήριξη και προώθηση

  23. ζητεί την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης, την οποία θα ξεκινήσει η Επιτροπή και θα την πραγματοποιήσει σε συνεργασία με κοινωνικές επιχειρήσεις, σχετικά με τα διάφορα εθνικά και περιφερειακά νομικά πλαίσια καθ’ όλη την ΕΕ, σχετικά με τις λειτουργικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του αριθμού καθώς και των τομέων δραστηριότητάς τους καθώς και σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης και επισήμανσης·

  24. τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη μορφή, το μέγεθος, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τις συμπράξεις· επισημαίνει ότι υπάρχουν κοινωνικές επιχειρήσεις που είναι πρωτοπόροι όσον αφορά την ανάπτυξη στον τομέα τους και που έχουν επαρκή ικανότητα ιδίας ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν και άλλες που χρειάζονται κατάλληλη τεχνογνωσία όσον αφορά την ίδρυση, ανάπτυξη και διαχείριση των επιχειρήσεων αυτού του είδους.

  25. θεωρεί ότι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων καθ’ όλη την ΕΕ πρέπει να ευνοείται η δημιουργία πυρήνων κοινωνικής καινοτομίας με προστιθέμενη αξία η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απασχόληση εξειδικευμένων εργαζομένων άνω των 50, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την αγορά εργασίας·

  26. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης, προσβάσιμης και φιλικής προς τον χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας για κοινωνικές επιχειρήσεις, η οποία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καθιστά δυνατή την αλληλοδιδασκαλία και την ανταλλαγή βέλτιστων προτύπων, να προάγει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και τις ευκαιρίες κατάρτισης καθώς και να λειτουργεί ως δίκτυο διασυνοριακής συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού·

  27. στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να εποπτεύεται και να εκτιμάται η πρόοδος των μέτρων που προβλέπονται στην ανακοίνωση COM(2011)0682·

  28. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητα και το επιθυμητό της δημιουργίας ενός «ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες και κοινωνικά καινοτόμες συμβάσεις, χωρίς να παραβιάζονται κανόνες ανταγωνισμού· προτείνει οι επιχειρήσεις που φέρουν τέτοιο σήμα να παρακολουθούνται τακτικά ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις που θα ορίζονται στο σήμα·

  29. ζητεί τη θέσπιση κανόνων στην ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις με την εφαρμογή της αρχής της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» αντί για την προσφορά «χαμηλότερου κόστους» κατά τη σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών·

  30. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τον βαθμό κατανόησης και επίγνωσης όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία, να βελτιώσει την προβολή αμφοτέρων, στηρίζοντας την πανεπιστημιακή έρευνα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 8ου προγράμματος πλαισίου («Ορίζων») και να δρομολογήσει την τακτική σύνταξη έκθεσης σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική τους απόδοση· ζητεί από τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στο αίτημα της Επιτροπής να έχουν οι προτάσεις αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τα οποία θα εκδίδονται από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·

  31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, στηρίζει δε τη θέσπιση «Ευρωπαϊκού Βραβείου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», ώστε να αναγνωρίζεται η κοινωνική της συνεισφορά·

  32. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από τη μέγιστη στήριξη και αποδοχή, πράγματα που θα επιτευχθούν με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων και με την προβολή οφελών άλλων από τα καθαρώς οικονομικά, ζητεί δε μία ευρεία εκστρατεία πληροφόρησης, με τη στήριξη της Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, η οποία θα δρομολογηθεί με τη δημιουργία ενός προσβάσιμου, πολύγλωσσου ιστοτόπου, που θα παρέχει γρήγορη και εύκολη ενημέρωση σχετικά με κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πολίτες·

  33. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση αρχών κοινωνικών επιχειρήσεων/κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο διδακτικών προγραμμάτων στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, για να αναπτυχθούν ευκολότερα οι κοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες του πολίτη και να ενισχυθεί η εύρεση απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη συμβατική και βασισμένη στο διαδίκτυο εκπαίδευση των κοινωνικών επιχειρηματιών και να προαγάγει μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων, των εμπορικών επιχειρήσεων και του πανεπιστημιακού κόσμου, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα που ενδεχομένως υπάρχουν·

  34. κρίνει ότι η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη δημοσίευση των δεδομένων θα διασφαλίσει σαφέστερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση για τις επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις·

  35. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την εξέταση και τη μελέτη της πιθανής χρήσης αδρανών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τις κοινωνικές επιχειρήσεις προκειμένου να διευκολύνεται η ανάπτυξή τους, και ευελπιστεί ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο εγγύς μέλλον·

  36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf.
  • [2]  ΕΕ C 76E, 25.3.2010, σ. 16.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0071.
  • [4]  COM(2012) 0035 τελικό.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στον υπότιτλο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25 Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα», διότι περιγράφει μεστά τους σύνθετους στόχους της ΕΕ:

  Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας.

  Ο στόχος που διαμορφώνεται σε αυτό το σημείο περιλαμβάνει αφενός τον καθορισμό των υπαρχουσών δομών και αφετέρου το άνοιγμα σε νέες, καινοτόμες μορφές στην κοινωνική οικονομία – στοιχεία που θα είναι αμφότερα απαραίτητα στο μέλλον, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στον κοινωνικό τομέα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να εφαρμόσουμε επιτυχώς τα κύρια καθήκοντα της στρατηγικής αυτής. Ιδού δύο θεμελιώδη δεδομένα του εν λόγω ευρωπαϊκού σχεδίου:

  Α.  Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αντιμετωπίζουμε μια αυξανόμενη ανάγκη για κοινωνικές παροχές, π.χ. στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, απλώς και μόνο λόγω των δημογραφικών μεταβολών προς μία ολοένα και πιο γηράσκουσα κοινωνία.

  Β.   Η Ευρώπη στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη αποσκοπώντας στην αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας με δυνατότητες για νέες θέσεις εργασίας – σύμφωνα με τις συναινετικές προβλέψεις, αυτές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στην «πράσινη και λευκή οικονομία».

  Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αποδεικνύουν την ορθότητα της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ: από το ψήφισμα του 2009 για την κοινωνική οικονομία και το κοινωνικό επενδυτικό ταμείο του 2012 μέχρι την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

  Σε αντίθεση προς πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας, η κοινωνική επιχειρηματικότητα απαιτεί επιπρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα. Τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής πρέπει να ακολουθήσει όσο το δυνατόν συντομότερα η λήψη ενδεδειγμένων μέτρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με τη στοχοθετημένη προώθηση των ατόμων και των οργανώσεων που συμμετέχουν, η παρούσα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποσκοπεί στην κατοχύρωση ενός όσο το δυνατόν ακριβούς, σαφούς και παράλληλα ανοιχτού πλαισίου που παρέχει ευκαιρίες για το επόμενο στάδιο, υπό νέους οιωνούς, στάδιο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας.

  Η έκθεση αναγνωρίζει ότι αυτό το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε πρέπει να συνοδεύεται από σημαντικές δυνατότητες καινοτομίας καθώς και από πειράματα, η επιτυχής ή ανεπιτυχής έκβαση των οποίων θα εκτιμάται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Από αυτό θα προκύψουν συγκεκριμένα συμπεράσματα για τη λήψη ανάλογων μέτρων βελτίωσης, μέσω των οποίων μπορεί να συνεχιστεί αποτελεσματικά η μακρόχρονη ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

  Συνοπτικά: Το ρυθμισμένο πλαίσιο και τα πεδία δράσης πρέπει ταυτόχρονα να διατηρούν τον χώρο για την έκφραση της ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού, όπου ήδη υπάρχει ο χώρος αυτός, ή να τον δημιουργούν, όπου αυτός απουσιάζει.

  Χρήσιμη βάση μπορούν να αποτελέσουν τα βασικά μέτρα που έχει προτείνει η Επιτροπή, π.χ. χαρτογράφηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, δημιουργία μιας βάσης δεδομένων των πιστοποιήσεων ή λεπτομερείς πλατφόρμες πληροφοριών για αμοιβαία μάθηση. Επίσης η δημιουργία σημάτων ποιότητας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις θα προωθήσει σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω ανάπτυξη.

  Συχνά ανακύπτουν δύο αντικρουόμενες πτυχές:

  1.   Για τον ορισμό και την ταυτότητα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνονται όροι όπως το γενικό συμφέρον, το κοινωνικό όφελος, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και παράγοντες όπως ο ισχυρός επαναπατρισμός των κερδών ή μοντέλα συμμετοχής των εργαζομένων καθώς και οι αρχές του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας.

  2.   Βάση της επιθυμητής αειφόρου ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί η γενικά αποδεκτή πεποίθηση ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικολογικής και κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά· επίσης η κοινωνική επιχειρηματικότητα απαιτεί ρυθμισμένο ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί σε διαρκή βελτίωση της ποιότητας και στην προαγωγή της αποτελεσματικότητας.

  Η εν λόγω έκθεση όμως στοχεύει στην από κοινού συμβολή αυτών των δύο πτυχών στη θετική ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

  Το σύνθημα ενός αυστριακού οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας (Hilfswerk) συνοψίζει εύστοχα αυτή την κοινή παραδοχή:

             «Όποιος χρειάζεται βοήθεια αξίζει την κινητοποίησή μας».

  «Ρυθμισμένος ανταγωνισμός»: Ειδικό χαρακτηριστικό των κοινωνικών παροχών υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές γίνονται συχνά πιο συμφέρουσες προσφορές εν συγκρίσει με τις αγροτικές περιοχές (λόγοι: πυκνότητα υλικοτεχνικών υποδομών, αποστάσεις κλπ).. Στο θέμα αυτό φυσικά δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ανταγωνισμού άνευ κανόνων, η οποία επιτρέπει σε όσους αποσκοπούν στο κέρδος να συγκεντρώνονται σε μεμονωμένες περιοχές, ενώ άλλες περιοχές υποβαθμίζονται προς την κατεύθυνση «ευτελείς υπηρεσίες για φτωχούς ανθρώπους» («poor services for poor people»).

  Για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης πρέπει επίσης να επιστηθεί η προσοχή στο κοινωνικό τραπεζικό σύστημα· για παράδειγμα το τραπεζικό σύστημα στην Αυστρία (π.χ. το δεύτερο ταμιευτήριο) αποτελεί αποτελεσματικό αρωγό πολλών ανθρώπων που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη.

  Και τα κοινωνικά μοντέλα χρηματοδοτικής μίσθωσης χρήζουν λεπτομερούς εξετάσεως στο μέλλον όσον αφορά την ενδεχόμενη αξία τους ως κοινωνικών επιχειρήσεων αυτού του είδους.

  Ας καταβάλουμε λοιπόν προσπάθειες για τη μέγιστη ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Γιατί:

  Το μέλλον ξεκινά τώρα!

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (19.6.2012)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας
  (2012/2004(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη μεγαλύτερη πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με την κατάρτιση ρυθμιστικού πλαισίου για τη θέσπιση επενδυτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει το ταχύτερο δυνατό εφαρμόσιμη νομοθεσία ενόψει του ανεκμετάλλευτου σε μεγάλο βαθμό καινοτόμου δυναμικού αυτών των κοινωνικών επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι προτού καθιερωθούν νέες μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα προηγηθεί ανάλυση των υπαρχόντων μέσων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αποδοτικότητά τους, και για τον σκοπό αυτό κρίνει απαραίτητη τη διάθεση μέσων που επιτρέπουν τη μέτρηση και τη σύγκριση των κοινωνικών επιδόσεων των επενδύσεων προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας πιο διαφανούς αγοράς επενδύσεων· είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα – όπως ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, έκδοση ομολόγων αλληλεγγύης, και πρωτοβουλίες για «επιχειρηματικούς αγγέλους» – τα οποία πρέπει να ενθαρρύνονται και να προωθούνται·

  2.  τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη μορφή, το μέγεθος, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τις συμπράξεις· υπάρχουν κοινωνικές επιχειρήσεις που είναι πρωτοπόροι όσον αφορά την ανάπτυξη στον τομέα τους, και που έχουν επαρκή ικανότητα ιδίας ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν και άλλες που χρειάζονται κατάλληλη τεχνογνωσία όσον αφορά την ίδρυση, ανάπτυξη και διαχείριση των επιχειρήσεων αυτού του είδους.

  3.  θεωρεί ότι ο ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης ο οποίος προτείνεται στην ανακοίνωση σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα θετικό βήμα αποβλέποντας στην αναγνώριση της ιδιαιτερότητας μιας τέτοιας μορφής οργάνωσης· ζητεί να χρησιμοποιείται αυτή η περιγραφή από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υποστηρίζει επίμονα ότι είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται η ίδια περιγραφή στην πρόταση κανονισμού σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας· και ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τρεις βασικές διαστάσεις που διακρίνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα ο κοινωνικός στόχος/σκοπός, η επιχειρηματική δραστηριότητα, και η συμμετοχική διακυβέρνηση.

  4.  τονίζει ότι η έννοια της «κοινωνικής επιχείρησης» συνδέεται ξεκάθαρα με μια δημοκρατική διαχείριση επιχειρήσεων η οποία εξασφαλίζει πλήρως την οικονομική δημοκρατία, τη συμμετοχή των μετόχων και τη διαφάνεια και τροποποίηση της διοίκησης επιχειρήσεων σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις παραμέτρους κατά την ανάλυση και αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών και των αναπαραγόμενων μοντέλων, καθώς και για την κατάρτιση των δημόσιων βάσεων δεδομένων για την επισήμανση και πιστοποίηση στις κοινωνικές επιχειρήσεις της Ευρώπης για τη βελτίωση της προβολής και συγκρισιμότητάς τους, καθώς και στις προτάσεις της για τη βελτίωση του νομικού περιβάλλοντος·

  5.  θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να συμμετέχουν σε εμπορικές επιχειρηματικές δραστηριότητες· επισημαίνει ότι, σε πολλά κράτη μέλη, οι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί και οι μειωμένες συμβάσεις υποχρεώνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις να εστιάζουν στη λήψη επιχορηγήσεων και πόρων από κυβερνητικά ιδρύματα και όχι στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ή των προϊόντων τους, πράγμα που θα συνέβαλε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους· επισημαίνει την ανάγκη να διευρυνθεί η πρόσβαση σε χρεόγραφα και μετοχικούς τίτλους στο αντίστοιχο στάδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων·

  6.  θεωρεί ότι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ευνοείται η δημιουργία πόλων κοινωνικής καινοτομίας με προστιθέμενη αξία η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών, μπορούν να διαδραμματίσουν σημαντικό ρόλο στην απασχόληση εξειδικευμένων εργαζομένων άνω των 50, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την αγορά εργασίας·

  7.  ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προσφέρουν ισότιμες ευκαιρίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις·

  8.  επικροτεί την κίνηση της Επιτροπής να απλοποιήσει τις λογιστικές αρχές που διέπουν τις ΜΜΕ, κάτι που θα βοηθήσει στο να καταστούν ακόμα πιο αποτελεσματικές οι αποταμιεύσεις·

  9.  κρίνει ότι η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη δημοσίευση των δεδομένων θα διασφαλίσει σαφέστερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση για τις επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις·

  10. πιστεύει ότι τα προβλήματα στην αγορά κοινωνικών επιχειρήσεων συνίστανται, αφενός, στην έλλειψη κατάλληλης τεχνογνωσίας και, αφετέρου, στην ανεπαρκή συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων αυτού του είδους, και ότι, συνεπώς, είναι σημαντικό όχι μόνο να γίνεται ανταλλαγή γνώσεων σε διεθνές επίπεδο, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και σε επίπεδο επιμέρους κρατών μελών, αλλά και να διασφαλισθεί η παροχή συμβουλών, κατάρτισης και πληροφοριών εν προκειμένω, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής και συνεχούς κατάρτισης· πιστεύει ότι με τη στήριξη και την προώθηση της κοινωνικής επιχείρησης θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το δυναμικό ανάπτυξής της και την ικανότητά της να δημιουργήσει κοινωνική αξία·

  11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται στη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τα οποία έχουν ως αποστολή την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών ή/και αγαθών από την πλευρά των επιχειρήσεων στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού·

  12. τονίζει ότι έχει ουσιαστική σημασία η καλύτερη ευαισθητοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, και ιδίως όσων λειτουργούν σε μια κοινωνική οικονομία μέσω κατάλληλων εκστρατειών πληροφόρησης· και εκτιμά ότι για την εκπλήρωση αυτού του στόχου θα πρέπει να προβάλλονται περισσότερο τα πλεονεκτήματα και οι στόχοι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προσφεύγοντας σε αξιολογήσεις και δείκτες που δεν είναι αμιγώς οικονομικής φύσεως· επισημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων, και ιδίως όσων προκύπτουν σύμφωνα με το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας, παρεμποδίζεται από προβλήματα ευαισθητοποίησης ή τα στερεότυπα που επικρατούν γύρω από αυτές· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι, κατά την άποψη της Επιτροπής, ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του συνόλου των δημόσιων αρχών, και κυρίως των τοπικών κοινοτήτων, καθώς η χρησιμοποίηση του τοπικού δυναμικού ενδέχεται να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους και να αυξήσει, ταυτόχρονα, την ελκυστικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιφέρειες·

  13. τονίζει την ευκαιρία που προβλέπεται στην ανακοίνωση για την προώθηση της συμμετοχής των κοινωνικών επιχειρήσεων στην αγορά δημόσιων συμβάσεων· κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης των κοινωνικών ρητρών ή των συμβάσεων που προορίζονται για επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα που ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες·

  14. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την εξέταση και τη μελέτη της πιθανής χρήσης αδρανών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τις κοινωνικές επιχειρήσεις προκειμένου να διευκολύνεται η ανάπτυξή τους, και ευελπιστεί ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο εγγύς μέλλον·

  15. καλεί την Επιτροπή να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα που έχουν καταρτιστεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης θα καταστούν περισσότερο προσβάσιμα στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  19.6.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  50

  1

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij, Ивайло Калфин

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jorgo Chatzimarkakis

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών  (28.6.2012)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας
  (2012/2004 (INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Małgorzata Handzlik

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν σημαντικούς κινητήριους μοχλούς για καινοτομία και, υπ' αυτή τους την ιδιότητα, να παράσχουν απαντήσεις στα τρέχοντα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και να συμβάλουν σημαντικά στη διασυνοριακή συνεργασία, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη στον τομέα· ενθαρρύνει, συνεπώς, την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού και βελτιωμένου ρυθμιστικού πλαισίου που να προωθεί τη διαρθρωτική ποικιλομορφία των κοινωνικών επιχειρήσεων, να ανταποκρίνεται στη διαφορετική φύση των δραστηριοτήτων τους και να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους·

  2.  εκτιμά ότι οι υπεύθυνες διαδικασίες διαχείρισης που υποστηρίζονται από σωστή παρακολούθηση και διαφάνεια των χρηματοδοτικών μηχανισμών είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί το επίκεντρο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

  3.  υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ δεν πρέπει να περιορίζεται στην ενσωμάτωση κοινωνικών στόχων σε ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις αλλά να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας κοινωνικών επιχειρήσεων, και ιδίως των επιχειρήσεων του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, υπάρχει η ανάγκη θέσπισης και εφαρμογής εργαλείων χρηματοδότησης, τα οποία θα παρέχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ασκούν τις δραστηριότητές τους με γνώμονα τους σκοπούς και τους στόχους τους και να δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ τους· υπογραμμίζει επιπλέον το γεγονός ότι η καλύτερη γνώση των κοινωνικών επιχειρήσεων και η διενέργεια μιας ποιοτικής, πολυμερούς και ανεξάρτητης εκτίμησης των δραστηριοτήτων τους, θα καθιστούσε δυνατή τόσο την αποτίμηση της συνεισφοράς τους στο σύνολο της κοινωνίας όσο και την κατανόηση σε σχέση με το πώς η κοινωνική συνοχή αποτελεί πηγή οικονομικού και κοινωνικού πλούτου και όχι απλώς κόστους·

  4.  επικροτεί την πρόταση για μικροπιστώσεις με στόχο τη στήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

  5.  επισημαίνει τη σημασία της συμβολής των κοινωνικών επιχειρήσεων, σε όλους τους τομείς, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ενσωμάτωση, την κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών εν γένει, και, ειδικότερα, των ευάλωτων καταναλωτών· τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, αν και πρωταρχικά στοχεύουν στην ικανοποίηση αναγκών κοινωνικής και δημόσιας πολιτικής, καταβάλλουν προσπάθειες και για την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών για ηθική συμπεριφορά, η οποία να σέβεται περισσότερο τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τα κοινωνικά πρότυπα και την κοινωνικότητα·

  6.  καλεί την Επιτροπή, αφενός, να θεσπίσει μέτρα απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό που θα αυξήσουν την ενημέρωση όσον αφορά τις δραστηριότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και την εμπιστοσύνη σε αυτές, και, αφετέρου, να ενθαρρύνει την ενεργό στήριξη τέτοιου είδους επιχειρήσεων από το ευρύ κοινό·

  7.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν τους θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας, εξαλείφοντας τα εμπόδια στην εκκίνηση και την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων, προωθώντας την κατάρτιση και την περαιτέρω κατάρτιση στον τομέα των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας, και αυξάνοντας τη βοήθεια προς τους επιχειρηματίες σε κοινωνικές επιχειρήσεις·

  8.  τονίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους και του τρόπου λειτουργίας τους, βοηθούν στην οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής, δημοκρατικής και "ενεργού" κοινωνίας, η οποία συμβάλλει στη δημιουργία απασχόλησης και βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ιδίως με την προώθηση της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενσωμάτωσης, των σταθερών θέσεων εργασίας καλής ποιότητας, των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, καθώς και του συνδυασμού προσωπικής, οικογενειακής και εργασιακής ζωής·

  9.  θεωρεί ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η «κοινωνική επιχείρηση» είναι συμπληρωματικές πτυχές της ίδιας πολιτικής και, ως εκ τούτου, απαιτείται η συντονισμένη ανάπτυξή τους, χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη·

  10. φρονεί ότι η μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί ο σεβασμός προς τα κοινωνικά πρότυπα, να αυξηθεί η συμμετοχή και να βελτιωθεί η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις· χαιρετίζει το σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, και τονίζει τη σημασία του εργαλείου αυτού για τις τοπικές αναθέτουσες αρχές. όσον αφορά την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή·

  11. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να προστεθεί η νέα κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων στις συμβάσεις που ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα· υπογραμμίζει τις δυνατότητες που περικλείει η νέα διάταξη για τις συμβάσεις που ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα με στόχο την τόνωση της καινοτόμου κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, με παράλληλο σεβασμό των αρχών της ανταγωνιστικής ανάθεσης συμβάσεων·

  12. ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή εκτίμηση αντικτύπου με στόχο την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα διασφαλίζει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και θα ενισχύει τη συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να υποβαθμίζεται ο ανταγωνισμός κατά την ανάθεση των συμβάσεων ούτε να δημιουργούνται κίνητρα για την παράκαμψη των κανόνων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα εμπόδια στην εκκίνηση και ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διοικητικών διαδικασιών·

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.6.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Raffaele Baldassarre, Mario Borghezio, Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  18.9.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  36

  5

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Kozłowski, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Светослав Христов Малинов

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cornelia Ernst