Процедура : 2012/0183(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0309/2012

Внесени текстове :

A7-0309/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2012 - 14.5
CRE 25/10/2012 - 14.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0393

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 185kWORD 103k
11.10.2012
PE 494.702v02-00 A7-0309/2012

относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията за продоволственото подпомагане

(12267/2012 – C7‑0210/2012 – 2012/0183(NLE))

Комисия по развитие

Докладчик: Nirj Deva

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията за продоволственото подпомагане

(12267/2012 – C7‑0210/2012 – 2012/0183(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта за решение на Съвета (12267/2012),

–   като взе предвид Конвенцията за продоволственото подпомагане (приложена към проекта за решение на Съвета),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 214, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0210/2012),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по развитие (A7-0309/2012),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

До Европейския парламент е отправено искане за одобрение на предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията за продоволственото подпомагане (КПП 2012).

Не са възможни изменения на съдържанието на конвенцията като такава. Одобрението се отнася само до решението на Съвета за сключване на конвенцията и за депозирането на ратификационния инструмент, предвиден в член 12 от конвенцията, при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Забележки:

Гладът и продоволствената несигурност понастоящем остават глобални предизвикателства. Въпреки че през изминалото десетилетие беше постигнат значителен напредък в редица направления, напредъкът по отношение на глада и недохранването упорито остава бавен. През 2010 г. около 925 милиона души или 13,6 % от световното населението не са имали достатъчно за ядене въпреки спада в бедността поради ниски доходи в няколко региона. 98 % от страдащите от недохранване по света живеят в развиващите се държави.(1) 60 % от тях са жени.(2) Недохранването е основна причина за повече от една трета от смъртните случаи при деца, около 2,6 милиона годишно. Близо едно на всеки пет деца под петгодишна възраст в развиващия се свят е с поднормено тегло. Дългосрочното недохранване е довело до това милиони деца да страдат от спиране на растежа (нисък ръст за възрастта), което ги поставя в риск от намалено когнитивно и физическо развитие.(3) Броят на хората по света, засегнати от бедствия, включително и като следствие от глобалното изменение на климата, се повишава.

Конвенцията за продоволствено подпомагане (КПП 2012) е напълно в съответствие с продължаващите усилия на ЕС за принос за намаляване на бедността и премахване на глада в световен мащаб в рамките на Целите на хилядолетието за развитие. Очевидна е непрекъснатата потребност от международна правно обвързваща рамка, която да определя и предвижда ангажименти и инструменти за предоставяне на продоволствено подпомагане за развиващите се държави.

Докладчикът счита, че направените изменения в сравнение с Конвенцията за продоволствената помощ (КПП 1999) представляват основни стъпки напред и че трябва да се приветства сключването на КПП 2012 г. Поради това докладчикът предлага Парламентът да даде своето одобрение.

Целите на КПП 2012 г. и принципите на продоволственото подпомагане

Европейският парламент напълно се присъединява към целите на КПП 2012 г., както и към принципите на продоволственото подпомагане, както са описани в членове 1 и 2 от конвенцията. Той счита, че КПП 2012 г. е с ключово значение, за да има възможност ЕС да преследва на международно равнище напредък по своите цели в областта на политиката за хуманитарна помощ, както са предвидени в член 214, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в съответствие с политиката на ЕС в областта на хуманитарното продоволствено подпомагане. Европейският парламент е на мнение, че КПП 2012 г. ще позволи на ЕС да гарантира, че е въведена най-ефективната и ефикасна политика в областта на продоволственото подпомагане, която отговаря на нуждите от храна и хранителни вещества на най-уязвимите части от населението, въз основа на обективно установени потребности, чувствителни към местните условия, при пълно зачитане на основните принципи на хуманитарната дейност и в съответствие със задълженията, поети в рамките на СТО.

Европейският парламент отдава първостепенно значение на пълното съответствие на всички страни по КПП 2012 г. с принципите и добрите практики на хуманитарното донорство, приети на 17 юни 2003 г. в Стокхолм. Той припомня ангажиментите на донорите и получателите на помощи да подобрят ефективността на помощите за развитие чрез прилагане на принципите на Парижката декларация за ефективността на помощите, приета от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2005 г.

Основни различия между КПП 2012 г. и КПП 1999 г.

Според обяснителния меморандум на Комисията и разискванията с длъжностни лица на Комисията, КПП 2012 г. се различава от КПП 1999 г. основно по следните направления:

- Европейският парламент признава ключовата роля, която ЕС изигра за насърчаване на преминаването от ориентиран към донорите (освобождаване от излишните хранителни доставки) към ориентиран към бенефициентите инструмент в подкрепа на хуманитарната политика. Това води до преход от подход, основан на продукти, към по-разнообразно и местно адаптирано съчетание от инструменти, основано на потребностите. Важно е да се отбележи, списъкът с допустимите дейности за изпълнението на минималното годишно задължение на страна по КПП 2012 г. е разширен (член 4 и Правилника за дейността(4)) и включва, освен продукти в натура, също парични преводи, ваучери и интервенции за осигуряване на храна, по-специално терапевтично и допълнително хранене, обогатяване и укрепване, както и микроелементи.

- КПП 2012 г. признава значението на ранното подготвяне на почвата за по-дългосрочни решения с дейности, които улесняват прехода от програми за облекчаване към програми за рехабилитация и възстановяване, наред с другото чрез укрепване на местното производство и поминък, като по този начин се избягва дългосрочната зависимост от помощи. За тази цел списъкът с допустимите продукти е разширен и включва ограничен брой продукти, които допринасят не само за задоволяване на хранителните нужди, но също така и за защита на поминъка в извънредни случаи и в началото на ситуации на възстановяване, като осигуряване на семена, основни селскостопански и рибарски принадлежности, както и на добитък за добиване на мляко и месо.

- КПП 2012 г. поставя засилен акцент върху обсъждането, обмена на информация и споделянето на най-добри практики между страните по конвенцията, с подходящи инструменти за наблюдение и оценка. Това следва да даде възможност на Комитета да стане по-активен форум за координация на донорите и взаимно обучение във връзка с политиката и практиката в областта на продоволственото подпомагане.

- КПП 2012 г. цели повишаване на прозрачността и отвореността към други заинтересовани страни, които могат да бъдат поканени да участват на официалните или неофициалните заседания на Комитета за продоволствено подпомагане, и с които страните редовно се консултират. Трябва да бъде създаден публично достъпен сайт с изричната цел да улеснява споделянето на информация със заинтересованите страни. Публикуването на минималните годишни задължения на страните, на годишния доклад на Комитета и датите, местата и протоколите от заседанията на Комитета ще улесни по-голямата външна отчетност и ще позволи на заинтересованите страни да проследяват ефективността на донорите. Годишният доклад на Комитета ще включва резюме на годишните доклади за всички страни. Отделните годишни доклади на всяка от страните обаче не са публични.

- Споразумението се сключва за неограничен срок и влиза в сила на 1 януари 2013 г., при условие че пет страни са ратифицирали конвенцията до 30 ноември 2012 г. КПП 1999 г., която изтече на 30 юни 2012 г., първоначално беше сключена за срок от три години и след това беше удължавана пет пъти. Всяка страна може да предложи оценка на целесъобразността на конвенцията или да предложи изменения към нея по всяко време след влизането й в сила.

Остават обаче някои въпроси, които според докладчика следва да бъдат преоценени и усъвършенствани или в хода на изпълнение, или с оглед на бъдещо преразглеждане на конвенцията:

- За съжаление, КПП 2012 г. все още позволява на страните да изразяват своето минимално годишно задължение за хранително подпомагане в парична стойност, количество или като комбинация от двете. Въпреки че ЕС е застъпник на задълженията в парична стойност, трябва да се очаква, че редица важни донори ще продължават да изразяват своите задължения предимно в количество (равностойност в зърно). Това стимулира тези донори да забавят доставката, когато цените на храните се повишават, и, макар и корелацията между цените на храните и хуманитарната ситуация да не е автоматична, може да прехвърли риска, свързан с цените на храните, към онези, които са засегнати от извънредните ситуации. Трябва да се запази целта за преминаване към система, при която задълженията на всички страни са напълно изразени в парична стойност и индексирани към световните цени на храните.

- Както при КПП 1999 г., КПП 2012 г. също позволява на страните да предоставят до 20% от своята продоволствена помощ под формата на продажби или кредит. Поради това ЕС трябва да продължи да се застъпва енергично за осъвременен подход за продоволствено подпомагане, напълно въз основа на безвъзмездни средства, а не на продажби или кредити. Средносрочната цел трябва да бъде делът на продоволственото подпомагане, предоставено под формата на безвъзмездна помощ, да достигне 100%.

- Европейският парламент признава ангажимента на страните да гарантират, че тяхното подпомагане избягва вредни намеси в нормалните модели на производство и търговия. ЕП настоява, че отраженията от продоволственото подпомагане върху местното производство на храни и пазарите трябва да се наблюдават внимателно и надлежно да се вземат предвид при вземането на решения относно най-ефективните и ефикасни начини за оказване на помощ, както и по време на изпълнението.

- Европейският парламент насърчава ЕС допълнително да тласне Комитета към по-добра координация, с по-дългосрочни усилия за подобряване на селскостопанската производителност и поминъка в селските райони. В рамките на ЕС трябва да се търси взаимодействие с по-широк кръг от инструменти на ЕС за развитие, по-специално тематичната програма за продоволствена сигурност на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), за насърчаване на дългосрочни решения за продоволствената сигурност и сигурността на хранителните вещества. Извън ЕС Комитетът може да засили връзките си с други участници в продоволствената сигурност, като Комитета по световната продоволствена сигурност и глобалния клъстер за продоволствена сигурност.

- Европейският парламент разглежда като много положителен факта, че ограничен брой потенциални нови членове вече са включени във фазата на преговори за КПП 2012 г. ЕП насърчава ЕС активно да се стреми към разширяване на членската маса на КПП доколкото е възможно, без да прави компромис по отношение на нейните цели и основни принципи. Освен това ЕП приканва страните да разработят механизъм, който да допуска активното участие на представители на държавите, засегнати от извънредни ситуации, като средство за увеличаване на легитимността на КПП.

- Жалко е, от гледна точка на видимостта на ЕС като организация, предоставяща хуманитарна помощ, че няма да бъде поето колективно минимално годишно задължение на ЕС, което да включва приноса както от ЕС, така и от държавите членки. Макар да е ясно, че отделните държави членки могат да станат страни по конвенцията в собственото им качество, а като такива да участват в заседанията на Комитета, Европейският парламент призовава ЕС и държавите членки да координират позициите си, доколкото е възможно, преди заседанията на Комитета и на тези заседания да бъдат единодушни.

Европейският парламент призовава ЕС да поеме амбициозно минимално годишно задължение за 2013 г. в съответствие с член 5 от конвенцията, както и надлежно да изпълнява годишните си задължения.

В заключение, Европейският парламент изисква Комисията да информира подробно Парламента за изпълнението на конвенцията от страна на ЕС и държавите членки, които са страни по конвенцията, наред с другото, чрез предаване на техните годишни доклади и редовен отчет на комисията по развитие за изпълнението на конвенцията и дейността на Комитета, по-специално в случай на бъдещо преразглеждане на конвенцията.

(1)

Бюлетин на ФАО, септември 2010 г. http://www.fao.org/docrep/012/al390e/al390e00.pdf

(2)

Активизиране на усилията за премахване на глада, Икономически и социален съвет, 2007 г. http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp224568.pdf

(3)

Доклад за 2012 г. относно Целите на хилядолетието за развитие. http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf

(4)

Версия от 25 април 2012 г. на проекта на процедурни правила и правила за прилагане. Процедурните правила и правилата за прилагане на Конвенцията за продоволственото подпомагане 2012 г. трябва да бъдат одобрени на първото заседание на новия Комитет за продоволствено подпомагане.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Patrizia Toia

Правна информация - Политика за поверителност