Betänkande - A7-0310/2012Betänkande
A7-0310/2012

BETÄNKANDE om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare

11.10.2012 - (2012/2044(INI))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Regina Bastos

Förfarande : 2012/2044(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0310/2012
Ingivna texter :
A7-0310/2012
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare

(2012/2044(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns” (Den inre marknaden från medborgarnas synpunkt: En överblick över medborgarnas och företagens 20 största farhågor) (SEC(2011)1003),

–       med beaktande av kommissionens meddelande ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206),

–       med beaktande av kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt ­– Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi: Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” (COM(2010)0608),

–       med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

–       med beaktande av kommissionens meddelande ”En inre marknad för framtidens Europa” (COM(2007)0724) och kommissionens avdelningars åtföljande arbetsdokument om en översyn av de resultat som uppnåtts (SEC(2007)1521),

–       med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre marknaden[1] och kommissionens avdelningars arbetsdokument om översynen av den inre marknaden och resultaten efter ett år (SEC(2008)3064),

–       med beaktande av kommissionens meddelande om smart lagstiftning i Europeiska unionen (COM(2010)0543),

–       med beaktande av kommissionens tjugosjunde årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning och kommissionens avdelningars åtföljande arbetsdokument om situationen i de olika sektorerna (SEC(2010)1143),

–       med beaktande av kommissionens meddelande ”En Europeisk union som bygger på resultat – tillämpningen av gemenskapsrätten” (COM(2007)0502),

–       med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om administrativt samarbete på den inre marknaden (C(2009)4728),

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2010 om inremarknadsakten,

–       med beaktande av professor Mario Montis rapport till kommissionen om att blåsa nytt liv i den inre marknaden,

–       med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare[2],

–       med beaktande av resultattavlan för den inre marknaden nr 21 (2010) och sina resolutioner av den 9 mars 2010[3] och den 23 september 2008[4] om resultattavlan för den inre marknaden,

–       med beaktande av artiklarna 258–260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–       med beaktande av artiklarna 7, 10 och 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för framställningar (A7-0310/2012), och av följande skäl:

A.     Dokumentet ”The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns” (Den inre marknaden från medborgarnas synpunkt: En överblick över medborgarnas och företagens 20 största farhågor) bekräftar att verkligheten inte lever upp till förväntningarna när det gäller den inre marknaden.

B.     Det finns fortfarande alltför många hinder för att EU‑medborgarna fullt ut ska kunna dra fördel av den inre marknaden. Dessa hinder hämmar utvecklingen av en känsla av att alla EU-medborgare tillhör samma gemenskap. Det är hög tid att åtgärda dessa svårigheter, så att EU-medborgarna fullt ut kan dra nytta av sin rätt till fri rörlighet och de fördelar som EU-medlemskapet innebär.

C.     I den ekonomiska, finansiella och sociala kris som Europa för närvarande genomgår är det mycket viktigt att avlägsna hinder och stimulera den inre marknaden och därmed bidra till innovation, tillväxt, främjande av konkurrenskraften, sysselsättningsskapande och ökat förtroende för marknaden. Fördjupandet av den inre marknaden kommer att gynna alla EU-medborgare genom att bidra till EU:s territoriella, ekonomiska och sociala sammanhållning.

D.     Den inre marknaden är en grundläggande faktor för att nå målen för Europa 2020‑strategin samt målet med hållbar och smart tillväxt för alla. För att stimulera den inre marknaden måste det nya politiska tänkesättet utgå från medborgarna, konsumenterna och företagen, särskilt de små och medelstora företagen.

E.     EU-medborgarna måste hantera en rad olika svårigheter och komplicerade och diskriminerande krav som banker ställer i samband med öppnande av ett bankkonto, vilket innebär att 30 miljoner EU-medborgare fortfarande inte har något bankkonto och att deras rörlighet därmed begränsas. Enligt uppgifter i Eurobarometer tycker 29 procent av de tillfrågade konsumenterna att det är svårt att jämföra olika erbjudanden om bankkonton och kan därför inte välja vilken typ av konto som lämpar sig bäst för deras behov.

F.     Ungefär 30 procent av EU-medborgarna känner inte till att de har rätt till sjuk- och hälsovård utomlands och rätt till ersättning för kostnaderna. Bara en av tre EU‑medborgare vet att ett europeiskt sjukförsäkringskort ska tas med vid utlandsresor och att detta kort är oumbärligt vid tillfälliga vistelser, som exempelvis semesterresor, affärsresor eller studievistelser i ett annat land.

G.     Den fria rörligheten för varor är en av hörnstenarna i EU:s politik. EU har infört ett enhetligt system för typgodkännande och harmoniserade registreringsbevis för motorfordon. Därmed har det blivit mycket enklare att köpa en personbil i eller överföra en personbil till en annan medlemsstat. EU-medborgare som bosätter sig i en annan medlemsstat och vill ta med sig sin bil möter betungande och komplicerade förfaranden och ombeds visa upp handlingar som inte finns i hemmedlemsstaten samt betala extra skatter. EU-medborgare som vill köpa ett fordon i en annan medlemsstat möter liknande svårigheter. Parlamentet mottar många klagomål från medborgare som möts av besvärliga formaliteter, mycket ofta i samband med omregistreringen av deras motorfordon i en annan medlemsstat och därmed förknippade extrakostnader. Samtidigt måste unionen och medlemsstaterna se till att omregistrering av stulna motorfordon med förfalskade registreringspapper undviks.

H.     EU:s bestämmelser om passagerares rättigheter ger medborgarna en minimiskyddsnivå och underlättar därmed rörligheten och den sociala integrationen. Bestämmelserna bidrar till att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för transportföretagen såväl inom som mellan transportslag. EU:s rättsliga ram för skydd av passagerares rättigheter behöver säkerställa en miniminivå för konsumentskyddet, så att det kan stå emot föränderliga affärsmetoder, som t.ex. tilläggsavgifter, och inbegripa konkurser och insolvens hos flygbolag. EU bör reagera på nya multimodala rörlighetsmönster.

I.      Avlägsnandet av rättsliga och fysiska hinder mot upprättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, framför allt när det gäller godstransport, skulle bidra till att öka tillväxten på den inre marknaden.

J.      62 procent av de europeiska konsumenterna skulle vilja byta energileverantör och få lägre avgifter, men deras valfrihet begränsas av bristen på tydlig och jämförbar information samt hindren för uppsägning av de befintliga energileveransavtalen. Ett sådant byte skulle innebära besparingar på 100 euro per kund, vilket motsvarar 13 miljarder euro i hela EU.

K.     De europeiska medborgarna ser mycket positivt på fördjupandet av den inre marknaden på området mobiltelekommunikation, i synnerhet när det gäller roaming.

L.     26 procent av de europeiska konsumenter som deltog i undersökningarna har haft problem med tillhandahållandet av internettjänster. Det är komplicerat och dyrt att byta internetleverantör, och konsumenterna upplever ofta att kvaliteten på tjänsterna är bristfällig och att de nationella bestämmelserna tillämpas olika strikt.

M.    Bristen på information om konsumenträttigheter, den felaktiga tillämpningen av lagstiftningen och svårigheterna att lösa tvister i samband med gränshandel har lett till att konsumenterna drar sig för att handla på nätet, vilket medför att EU saknar en verklig digital marknad för medborgare och företag. Enligt uppgifter från de europeiska konsumentcentren är näthandeln ansvarig för merparten (59 procent) av konsumenternas klagomål.

N.     Företag stöter fortfarande på svårigheter när de vill delta i offentlig upphandling i andra medlemsstater, både som avtalsslutande företag och som underleverantörer, särskilt beroende på olika nationella regler om offentlig upphandling, på de komplicerade administrativa krav som finns i vissa medlemsstater samt på språkbarriärerna.

O.     En förbättring av de små och medelstora företagens tillgång till finansiering är av stor betydelse under de rådande ekonomiska förhållandena, både för själva företagens överlevnad och utveckling samt för att stärka näringslivsklimatet och tillväxten i Europa som helhet.

P.     Funktionshindrades behov bör ägnas särskild uppmärksamhet, så att dessa personer kan dra full nytta av den inre marknaden, genom åtgärder för att se till att nytt elektroniskt innehåll är fullständigt tillgängligt för funktionshindrade, i enlighet med de internationella normerna för webbtillgänglighet[5] och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där skyldigheter fastställs i fråga om tillgänglighet[6].

I. Inledning

1.      Europaparlamentet välkomnar att kommissionen tagit fram arbetsdokumentet ”The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns” (Den inre marknaden från medborgarnas synpunkt: En överblick över medborgarnas och företagens 20 största farhågor), vilket offentliggjordes efter det att parlamentet utfärdat sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare.

2.      Europaparlamentet välkomnar detta relevanta initiativ från kommissionen, genom vilket intresset riktas mot företagens och medborgarnas svårigheter och problem vid utövandet av de rättigheter som de ges genom EU. Parlamentet anser emellertid att arbetsdokumentet kunde ha varit mer djuplodande.

3.      Europaparlamentet är övertygat om att fullbordandet av den inre marknaden är nödvändigt för EU-medborgarnas ekonomiska och sociala välstånd. Kommissionen uppmanas att vidta konkreta åtgärder och lägga fram genomförbara förslag för att lösa de problem som pekats ut som medborgarnas 20 största farhågor.

4.      Europaparlamentet anser att EU i den pågående allvarliga finanskrisen måste intensifiera sina insatser för att undanröja hindren för en väl fungerande inre marknad, särskilt inom områden som kan fungera som drivkrafter för hållbar tillväxt, såsom gränsöverskridande affärs- och företagsverksamhet, tillhandahållande av tjänster, rörlighet, tillgång till finansiering och förmåga att förstå finansiell information.

5.      Europaparlamentet erkänner att ökad rörlighet för kvalificerad arbetskraft kan bidra till att skapa ett mer konkurrenskraftigt Europa. Parlamentet anser att man för att åstadkomma detta måste anta ett modernt regelverk för erkännande av yrkeskvalifikationer genom att använda varningsmekanismen inom informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

6.      Europaparlamentet välkomnar införandet av ett europeiskt yrkeskort med hjälp av IMI. Inom ramen för detta system genomförs just nu en utvärdering av kriterierna för ett sådant kort, med målet att underlätta administrativa ärenden och frivillig gränsöverskridande rörlighet inom EU. Parlamentet anser dessutom att man med hjälp av IMI kan åstadkomma ett snabbare samarbete mellan hemmedlemsstaten och värdlandet och på så sätt bidra till att korrigera ihållande obalanser på EU:s arbetsmarknad.

7.      Europaparlamentet betonar att rörligheten för arbetstagare i olika medlemsstater måste vara en frivillig handling och alltid måste gå hand i hand med fullständig respekt för arbetstagarnas rättigheter.

8.      Europaparlamentet uttrycker sin oro över det faktum att det förekommer olagliga arbetsförmedlingar som utnyttjar arbetstagare i hela EU och på så sätt undergräver den fria rörligheten för arbetstagare. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utarbeta en handlingsplan för att ta itu med detta problem, exempelvis genom närmare samarbete mellan nationella arbetsmiljömyndigheter.

9.      Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av att förbättra medborgarnas medvetenhet om beskattningen inom EU och av att minska skattehindren för gränsarbetare och gränsöverskridande arbetsgivare i syfte att främja rörlighet och främja gränsöverskridande affärsinitiativ samtidigt som man bekämpar möjligheterna till skatteflykt och skattebedrägerier.

10.    Europaparlamentet betonar därför att det krävs en socialt rättvis skattepolitik som har en omfördelande roll och som är inriktad på att uppnå tillväxt. Denna skattepolitik måste kunna åtgärda de stora problemen med skattekonkurrens, effektiv kontroll, beskattning av utlandsbaserade företag och avskaffande av de skatteparadis som för närvarande frodas inom EU.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka de program som bidrar till att förbättra företagsamheten, internationaliseringen och konkurrenskraften för europeiska små och medelstora företag, som utgör basen i den europeiska ekonomin.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra små och medelstora företag att rekrytera ungdomar och stärka de rörlighetsprogram som uppmuntrar ungdomar att förbättra sina färdigheter, så att de blir mer anställbara och kan ta sig in på arbetsmarknaden.

13.    Europaparlamentet välkomnar ytterligare lagstiftningsinitiativ som syftar till att skapa en helt integrerad inre marknad för att öka konkurrensen och effektiviteten och ge de europeiska konsumenterna större valmöjligheter.

14.    Europaparlamentet framhåller internets funktion för ett effektivt näringsliv och e‑handelns allt viktigare funktion för skapandet av nya marknader, tillväxt och nya möjligheter för företag. Parlamentet betonar att det är viktigt att säkerställa fullt fungerande system för alternativ tvistlösning och tvistlösning online och stärka konsumenternas och företagens förtroende för den digitala marknaden. Parlamentet kräver att licenssystemen förenklas, att det inrättas en effektiv ram för upphovsrätt och att åtgärder vidtas för att förhindra piratkopiering och varumärkesförfalskning.

15.    Europaparlamentet påminner om att det i artikel 194 i EUF-fördraget fastställs att unionens energipolitik ska utmärkas av en solidarisk anda mellan medlemsstaterna. Parlamentet betonar att fullbordandet av den inre marknaden för energi bör ta hänsyn till de strukturella socioekonomiska skillnaderna mellan de europeiska regionerna och inte bör lägga bördor på medlemsstaterna.

16.    Europaparlamentet noterar att EU med antagandet av lagstiftningen om busspassagerares rättigheter 2011 nu har en övergripande och integrerad uppsättning bestämmelser om grundläggande passagerarrättigheter som omfattar alla transportmedel.

17.    Europaparlamentet anser att den huvudsakliga målsättningen för EU:s banksektor bör vara att tillhandahålla kapital till den reala ekonomin, vilket är en av förutsättningarna för framväxten av en kunskapsbaserad inre marknad som gynnar tillväxt, konkurrens och sysselsättning.

18.    Europaparlamentet välkomnar den reform av offentlig upphandling som föreslås av kommissionen och anser att man genom att fastställa gemensamma principer på EU‑nivå tillsammans med flexibla, tydliga och enkla regler för offentlig upphandling skulle göra det möjligt för företag, framför allt små och medelstora företag, att bättre utnyttja de möjligheter som gränsöverskridande offentlig upphandling erbjuder. Parlamentet betonar att det är viktigt att fastställa ett EU-omfattande system för offentlig e-upphandling, vilket skulle garantera större insyn och konkurrenskraft samt göra det möjligt att använda offentliga medel på ett effektivare sätt.

19.    Europaparlamentet beklagar att man har skjutit upp det lagstiftningsförslag som syftar till att se till att den offentliga sektorns webbplatser är fullt tillgängliga senast 2015. Parlamentet välkomnar färdplanen för digital integration och uppmanar till genomförande av initiativet för webbtillgänglighet och riktlinjerna för utformning av innehåll på webben för e-förvaltningsportaler.

20.    Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att utveckla europeiska standarder eftersom dessa är absolut nödvändiga både för att förverkliga den inre marknaden och för att öka EU:s internationella konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera lättare tillgång till europeiska standarder för små och medelstora företag och mikroföretag.

21.    Europaparlamentet påpekar att skillnaderna i regleringen av e-signaturer i medlemsstaterna fortfarande är ett stort hinder för en välfungerande inre marknad i EU, framför allt för tillhandhållandet av tjänster. Parlamentet anser att det är viktigt att införa ett enda system för erkännandet av e-signaturer över hela EU.

22.    Europaparlamentet betonar vikten av att i samband med e-fakturering skapa ett klart rättsläge, en transparent teknisk miljö samt öppna och kompatibla lösningar som grundas på lagkrav, kommersiella transaktioner och gemensamma tekniska standarder i syfte att underlätta en omfattande användning av e-fakturering.

23.    Europaparlamentet betonar att alla EU-medborgare som inte redan har ett bankkonto i den medlemsstat där de har ansökt om ett sådant bör ha tillgång till grundläggande banktjänster. Parlamentet anser i detta sammanhang att grundläggande banktjänster främjar låginkomsttagares tillgång till grundläggande betalningsinstrument för att kunna sätta in, överföra och ta ut kontanter på den inre marknaden, särskilt med avseende på pendling över gränserna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att garantera konsumentvänliga förfaranden för att öppna bankkonton i hela unionen.

24.    Europaparlamentet är oroat över att EU-medborgare som ärver, går i pension eller överför kapital utomlands ofta drabbas av dubbelbeskattning. Parlamentet efterlyser ökade insatser för att få bukt med denna situation. Parlamentet beklagar att kommissionen endast har föreslagit en rekommendation inom området arvsbeskattning.

25.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen på nytt att utvärdera de olika reglerna för pensionsfonder och behovet av att förbättra möjligheterna att överföra pensionsrättigheter, framför allt tjänstepensionerna, vid byte av arbetsgivare och flytt mellan olika medlemsstater. Parlamentet kräver att pensionsfondsdirektivet ses över snarast.

26.    Europaparlamentet betonar att EU-institutionerna och medlemsstaterna måste stärka sina insatser för att skapa en mer rättvis, funktionell, konkurrenspräglad och effektiv inre marknad.

II. Styrning

27.    Europaparlamentet understryker behovet av att ta ett helhetsgrepp på den inre marknaden som är inriktat på att hitta praktiska och användbara lösningar för medborgare, konsumenter och små och medelstora företag, så att de kan utnyttja alla dess fördelar. Samtidigt måste emellertid överreglering undvikas.

28.    Europaparlamentet bekräftar att samarbetet och samverkan mellan parlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna måste stärkas, så att medborgarna känner igen sig i EU:s viktigaste projekt och dagliga verksamhet och så att EU, om det bedöms vara nödvändigt, kan genomföra riktade och användbara åtgärder. Parlamentet betonar att dialogen med det civila samhället är mycket viktig för att återupprätta förtroendet för den inre marknaden.

29.    Europaparlamentet konstaterar att det även är viktigt att skydda de sociala rättigheterna för att den inre marknaden ska fungera väl, och erinrar om rekommendationen i professor Montis rapport till kommissionen att den sociala dimensionen av den inre marknaden bör ägnas större uppmärksamhet genom att åtagandet att genomföra sociala konsekvensbedömningar som baseras på mer avancerade metoder och uppgraderad statistik uppfylls.

30.    Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att modernisera sina offentliga förvaltningar genom att förenkla regelverket och främja tillämpningen av elektroniska faciliteter, t.ex. e-förvaltning.

31.    Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utbyta bra metoder, så att EU‑lagstiftningen tillämpas på ett enhetligt sätt.

32.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att vidareutveckla sina databaser för handläggning av ärenden som rör EU-rättens tillämpning.[7]

33.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla portalen ”Ditt Europa”, så att den blir en verklig digital ”gemensam kontaktpunkt” där medborgare och företag kan finna information om den inre marknaden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att så fort som möjligt komplettera den nationella information som för närvarande saknas i ”Ditt Europa”, tillhandahålla fler länkar till de av sina nationella myndigheters portaler som berörs av webbplatsens olika rubriker samt utveckla hänvisningarna till ”Ditt Europa” från relevanta nationella och lokala myndigheters portaler för att främja medborgarnas tillträde dit.

34.    Europaparlamentet betonar nyttan med ”Ditt Europa – Rådgivning”, som möjliggör för medborgarna att kostnadsfritt få tillgång till personanpassad information. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna till insatser för att påtagligt öka medborgarnas kännedom om telefontjänsten ”Europa direkt”.

35.    Europaparlamentet välkomnar den positiva roll som Solvit, Ditt Europa – Rådgivning, Enterprise Europe Network, Nätverket av europeiska konsumentcentrum, Europa Direkts kontaktcenter och Eures (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) har haft när det gäller att ge information och stöd till medborgare, konsumenter och företagare på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt att förbättra samordningen mellan dessa tjänster och undvika dubbelarbete och en överlappning av resurser.

36.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att genom sina representationskontor i varje medlemsstat tillhandahålla en gemensam internetbaserad och fysisk kontaktpunkt för medborgare och konsumenter. Dessa kontaktpunkter bör drivas i nära samarbete med parlamentets informationskontor, så att en enda övergripande kontaktpunkt blir tillgänglig för medborgarna. Parlamentet anser att en sådan kontaktpunkt i varje medlemsstat verkligen skulle bidra till att göra den inre marknaden mer tillgänglig och tillhandahålla en effektivare och mer användarvänlig tjänst som inte bara ger information utan också på ett lättbegripligt sätt upplyser människor om de konkreta möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Detta skulle bidra till att undanröja oklarheter för vanliga medborgare, konsumenter och företag.

37.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera de lokala och regionala myndigheternas delaktighet i strategin för utvidgningen av informationssystemet för den inre marknaden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sina förvaltningars kännedom om sina skyldigheter vad gäller användningen av IMI och att se till att deras anställda får lämplig utbildning.

38.    Europaparlamentet betonar att medborgarnas problem när det gäller den inre marknaden beror på tre brister, nämligen informationsbrist, otillräcklig tillämpning och ett rättsligt vakuum. För att den inre marknaden ska fungera optimalt måste dessa tre brister åtgärdas samtidigt.

39.    Europaparlamentet betonar de små och medelstora företagens betydelse för den europeiska ekonomin och uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, förbättra testet för små och medelstora företag, för att se till att det tillämpas konsekvent och enhetligt på alla relevanta politikområden och blir en del av helhetsbedömningen av förslagen, i syfte att minska de grundläggande hindren, byråkratin och de administrativa bördor som gör det svårt för de små och medelstora företagen att utvecklas och att bidra till att skapa ett mer gynnsamt näringslivsklimat som främjar företagaranda, innovation, investeringar, tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en översyn av alla direktiv och förordningar som har negativa konsekvenser för små och medelstora företag och att senast i juni 2013 överlämna en rapport med rekommendationer.

40.    Europaparlamentet påminner om sitt beslut att uppmana alla parlamentsutskotten att i samband med sina lagstiftningsbetänkanden tillämpa principerna i testet för små och medelstora företag när det berörda utskottet har röstat om betänkandena och de läggs fram i kammaren för godkännande. Parlamentet betonar vikten av att detta beslut snabbt genomförs.

41.    Europaparlamentet anser att en nära anslutning till principen att ”tänka småskaligt först” skulle garantera att framtida lagstiftning inte medför ytterligare svårigheter och hinder för medborgare och företag på den inre marknaden.

42.    Europaparlamentet betonar att kommissionen i större utsträckning bör inrikta sina insatser på de konsekvenser som förordningar och direktiv har för industrin, de små och medelstora företagen och mikroföretagen med hjälp av målen för bättre lagstiftning. Parlamentet framhåller framför allt vikten av att programmet för minskade administrativa bördor fortsätter i en mer ambitiös och utökad omfattning efter 2012 och att kompensation för regelbördan införs.

43.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka sitt engagemang för att kunna bedöma det verkliga mervärdet av åtgärder på EU-nivå innan arbetet med att utforma utkast till förslag påbörjas.

44.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande om att det ska införas ett program för att avlägsna kostnadsbördor för små och medelstora företag. Utgångspunkten för detta program är att mikroföretag ska undantas från betungande regler, såvida inte särskilda skäl för att de ska omfattas av reglerna uttryckligen anges.

III. Information och kommunikation

45.    Europaparlamentet betonar att det finns brist på information om den inre marknaden, vilket innebär att medborgarna och företagen många gånger inte känner till eller förstår sina rättigheter och skyldigheter och inte vet hur de ska få den information eller hjälp som de behöver. Parlamentet betonar behovet av att utforma information som tar hänsyn till utsatta konsumentgruppers särdrag.

46.    Europaparlamentet betonar att det också är viktigt att medborgarna kan uttrycka sin oro i fråga om den inre marknaden och lägga fram förslag, så att de i högre grad gör sina röster hörda inom både kommissionen och parlamentet.

47.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra nytta av alla tillgängliga tekniska resurser för att sätta igång en dialog med medborgarna om den inre marknaden genom att anordna interaktiva informationskampanjer, prioritera de 20 viktigaste problemen, upplysa medborgarna och företagen om fördelarna med den inre marknaden, praktiska och konkreta lösningar på deras dagliga problem samt deras rättigheter, och uppmuntra deras deltagande i förverkligandet av en konkurrenspräglad, rättvis och balanserad marknad samtidigt som man särskilt uppmärksammar en förstärkning av de gemensamma kontaktpunkterna.

48.    Europaparlamentet välkomnar användningen av gemensamma kontaktpunkter, som har till uppgift att underlätta tillgången till information om att driva företag i medlemsstaterna genom att samla alla nödvändiga formaliteter och administrativa krav för att upprätta och expandera ett företag över gränserna kring en enda nationell kontaktpunkt.

49.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att ta fram användbara kommunikationsstrategier och informationsmekanismer avseende medborgarnas utnyttjande av sina sociala rättigheter och förmåner inom hela EU.

50.    Europaparlamentet understryker vikten av att involvera lokala och regionala myndigheter och organisationer samt det civila samhället i informationskampanjerna, och poängterar särskilt behovet av att driva informationskampanjer i skolor och universitet för att involvera de nya generationerna och göra dem redo för ett mer aktivt europeiskt medborgarskap.

51.    Europaparlamentet är övertygat om att konsumentförtroende på en väl fungerande marknad för finansiella tjänster främjar finansiell stabilitet, tillväxt, effektivitet och innovation på lång sikt. Parlamentet understryker därför att man måste garantera att konsumenterna har bättre tillgång till information och oberoende rådgivning inom denna sektor samt att intressekonflikter undviks.

52.    Europaparlamentet betonar att energiräkningarna varierar betydligt från leverantör till leverantör när det gäller mängden och kvaliteten på de uppgifter som ges till de europeiska energikonsumenterna. Parlamentet betonar att det är viktigt att ge konsumenterna tillräcklig information i rätt tid om förbrukning och prissättning så att de kan välja den energileverantör de vill ha.

53.    Europaparlamentet uppmuntrar införandet av en gemensam metod och ett gemensamt, uttömmande och lättanvänt format för energiräkningar, med en minimimängd uppgifter som leverantörerna bör ha med vid fakturering, så att konsumenterna kan förstå innehållet i energiräkningarna överallt i EU och därmed använda energi på ett mer ekonomiskt och effektivt sätt.

54.    Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ge de nationella tillsynsmyndigheterna de befogenheter och resurser som de behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter, t.ex. övervakning och korrekt hantering av kundklagomål. Parlamentet ber kommissionen och Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) att lägga fram rekommendationer om hur de nationella tillsynsmyndigheternas tillsynsbefogenheter skulle kunna stärkas. Kommissionen uppmanas att verka för förbättringar i samordningen och utbytet av bästa praxis och information mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna på nationell nivå och EU-nivå.

55.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, utveckla en verklig digital inre marknad som är konkurrenspräglad och som gynnar europeiska konsumenter och företag, särskilt små och medelstora företag. Parlamentet betonar att en verkligt digital inre europeisk marknad skulle medföra socioekonomiska fördelar som skulle gynna EU-medborgarna i allmänhet och invånarna i isolerade och mindre tillgängliga regioner och funktionshindrade personer i synnerhet, samt företag i EU, särskilt små och medelstora företag, som därmed får tillträde till nya marknader.

56.    Europaparlamentet betonar att det för att skapa en verklig digital europeisk inre marknad vore lämpligt att stärka konsumenternas förtroende och säkerhet, genom att garantera skyddet av personuppgifter och tillförlitliga digitala signaturer, stärka tvistlösningsmekanismerna och öka förtroendet för och säkerheten hos de betalningsmetoder som används.

57.    Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att åtgärda de kvarvarande avtalsrättsliga bristerna och anta effektiva instrument för att avskaffa hinder som beror på skillnaderna mellan avtalslagstiftningarna, vilka skapar handelshinder, extra transaktionskostnader och rättsosäkerhet för företagen, och får konsumenterna att misstro den inre marknaden.

58.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder så att alla medborgare får fullständig information om sina rättigheter enligt det europeiska sjukförsäkringskortet och om sina ekonomiska skyldigheter när det gäller användning av hälso- och sjukvårdstjänster i olika medlemsstater. Informationen måste vara lättåtkomlig och lätt att förstå (även i elektronisk form), och måste vara åtkomlig för medborgare med funktionshinder.

59.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla medborgare som är berättigade till ett europeiskt sjukförsäkringskort kan erhålla kortet på begäran och att varje fall av felaktig tillämpning av reglerna korrigeras omedelbart. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla upplysningar om varje eventuell tillkommande försäkring eller annan åtgärd som kan komma att krävas för att medborgare ska ha rätt till samma hälso- och sjukvård utomlands som hemma.

60.    Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att förenkla och påskynda de administrativa förfarandena för ersättning för vård utomlands och att se till att deras social- och sjukförsäkringar garanterar tillräckligt skydd för arbetstagare som flyttar mellan olika länder.

61.    Europaparlamentet betonar bristen på information till tjänstemän och andra anställda vid regionala och lokala myndigheter om möjligheterna till europeisk och internationell rörlighet. Parlamentet betonar att europeisk och internationell rörlighet för dessa tjänstemän och andra anställda kommer att bidra till att skapa modernare och effektivare myndigheter i medlemsstaterna, vilket är en förutsättning för genomförandet av EU:s regelverk och samtidigt möjliggör utbyte av god praxis.

IV. Lagstiftning/Införlivande

62.    Europaparlamentet betonar att EU-lagstiftningens framgång alltid beror på dess tillämpning och dess införlivande inom rimlig tid i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Parlamentet anser att en regelbunden, noggrann och effektiv kontroll är viktig inom detta område och uppmanar kommissionen att ingripa vid brister i införlivandet och i detta avseende fortsätta sitt nära samarbete med parlamentet.

63.    Europaparlamentet erkänner att det i slutet av 2010 fortfarande pågick ungefär 2 100 överträdelseförfaranden trots att antalet överträdelseförfaranden som inletts av kommissionen har minskat.

64.    Europaparlamentet noterar det stora antal framställningar som dess utskott för framställningar mottagit angående de problem som medborgare stöter på inom den inre marknaden, särskilt när det gäller felaktigt införlivande eller genomförande av EU‑lagstiftningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin rapport inlemma rönen och resultaten från de framställningar som ingetts till detta utskott. Parlamentet betonar att förfarandet för framställningar behöver användas på ett bättre sätt för att förbättra EU:s lagstiftningsprocesser, särskilt när det gäller rättsliga medel mot handelshinder i fråga om gränsöverskridande handel och upprätthållande av konsumenträttigheter.

65.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i första hand se till att lagstiftningen om den inre marknaden införlivas korrekt och i tillräckligt god tid samt att antalet fall av bristfällig efterlevnad minskar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra ett ”test av den inre marknaden” vid utarbetandet av nationell lagstiftning, med tanke på de nationella bestämmelsernas inverkan på medborgarna och företagen inom ramen för den inre marknaden.

66.    Europaparlamentet understryker att förfarandena för att återfå moms över gränserna måste bli mindre byråkratiska och betungande för företagen. Parlamentet betonar att det också bör finnas ökad tillgång till gränsöverskridande riskkapitalfinansiering. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, mot bakgrund av att luckor i fråga om lagstiftning och genomförande har fastställts i lagstiftningen för den inre marknaden, förstärka sina insatser för att genomföra den relevanta lagstiftningen på ett effektivt sätt, särskilt vad gäller frågor som berör socialt skydd.

67.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid överträdelseförfaranden för felaktigt införlivande eller icke införlivande av EU-rätten ta med en hänvisning till den berörda verksamhetssektorn och inverkan på den inre marknaden.

68.    Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen när det gäller överträdelseförfaranden att fullt ut tillämpa de ändringar som genomförts genom artikel 260 i EUF-fördraget.

69.    Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar att underlätta överföringen av personbilar över gränserna och uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra principerna i EU-lagstiftningen om registrering av personbilar i andra medlemsstater. Parlamentet påminner i detta hänseende om att personbilar (inklusive högerstyrda fordon) som överensstämmer med det relevanta EU-typgodkännandet bör kunna registreras i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka säkerheten för samordnade registreringspapper för att minimera risken för omregistrering av stulna motorfordon med förfalskade registreringspapper.

70.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa nolltolerans mot diskriminerande regler och praxis i medlemsstaterna som gäller arbetsmarknaden och som strider mot EU-rätten, och att utan dröjsmål inleda lämpliga förfaranden i händelse av att en medlemsstat bryter mot EU-rätten. Parlamentet uppmanar också kommissionen att inte tolerera andra former av diskriminerande eller omotiverade rutiner, kontroller eller krav som hindrar arbetstagare och arbetsgivare att utöva sina rättigheter enligt EU‑rätten.

71.    Europaparlamentet påminner om att den fria rörligheten är en grundläggande rättighet som arbetstagare måste kunna utöva utan diskriminering på grund av nationalitet mellan arbetstagare från medlemsstaterna vad gäller anställning, lön och andra arbets- och anställningsförhållanden. För att denna frihet ska kunna garanteras bör arbetstagare vederbörligen informeras och lämpliga mekanismer för prövning inrättas. Alla medlemsstater bör tillämpa de relevanta EU-reglerna strikt.

72.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka såväl införlivandet som den faktiska tillämpningen av direktiv 2000/78/EG i medlemsstaterna och att ingripa mot eventuella brister. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och rådet att prioritera det brådskande antagandet av förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av människor oberoende av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

73.    Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att förbättra arbetsvillkoren och att garantera ett lämpligt skydd utan någon diskriminering för utstationerade arbetstagare i EU. Parlamentet efterlyser åtgärder för att förbättra genomförandet och tillämpningen av arbetstagardirektivet i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Parlamentet välkomnar de slutsatser som forumet för den inre marknaden kommit fram till i denna fråga.

74.    Europaparlamentet påminner om att gällande EU-lagstiftning skyddar konsumenternas rättigheter och ger en stabil grund för en konkurrenskraftig europeisk energimarknad. Denna lagstiftning har dock ännu inte införlivats på rätt sätt i den nationella lagstiftningen i flera medlemsstater.

75.    Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att fullt ut genomföra det tredje energipaketet och annan därtill hörande EU-lagstiftning inom de avtalade tidsfristerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka införlivandet av dessa regler.

76.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta främja de bästa metoderna för att införliva lagstiftning som rör den inre marknaden.

77.    Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse för resenärer, inklusive funktionshindrade personer, liksom för säkerställandet av jämlika konkurrensvillkor för transportföretagen att passagerarskyddet genomförs och tillämpas på ett konsekvent och harmoniserat sätt i hela unionen. Parlamentet konstaterar att funktionshindrade personer vid resor mycket ofta möter hinder som blockerar många alternativ för dem på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta större hänsyn till denna aspekt av passagerarrättigheterna.

78.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att lagstiftningen för passagerarskydd genomförs korrekt, att de europeiska medborgarna är medvetna om passagerarrättigheterna i EU och i synnerhet att dessa rättigheter iakttas.

79.    Europaparlamentet understryker behovet av att lösa de problem som medborgare och företag upplever sig ha. Parlamentet konstaterar att många av de problemområden som identifierats nyligen har varit föremål för konsekvensbedömningar och förslag från kommissionen, trots att det knappast uppmärksammas i arbetsdokumentet. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att kommissionen när den föreslår åtgärder måste lägga fram övertygande och avgörande bevis till förmån för det politiska alternativ som valts i utkastet till lagstiftning. Parlamentet bör vid behandlingen av utkast till förslag ta full hänsyn till hur korrekta och övertygande kommissionens konsekvensbedömningar är, så att den antagna lagstiftningen tillgodoser medborgarnas och företagens behov i samma utsträckning.

80.    Europaparlamentet anser att det är viktigt att utbyta information och främja samarbete mellan nationella system, och välkomnar i detta sammanhang den sammankoppling av företagsregister[8] som nyligen gjorts. Parlamentet efterlyser fortfarande ett gränsöverskridande förvaltningssamarbete och en bättre samordning via centrala plattformar. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ på detta område, till exempel initiativen för att utveckla ett system för elektronisk överföring av socialförsäkringsuppgifter mellan de nationella socialförsäkringssystemen.

81.    Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande verkställighet och erkännande av beslut samt handlingars rättsliga verkan är av central betydelse för rörligheten på den inre marknaden. Parlamentet hoppas på en snar tillämpning av förordningen om arv i alla EU-medlemsstater och uppmanar – på grundval av grönboken från 2010[9] och samråden 2011 – kommissionen att fortsätta arbetet med att erkänna de rättsliga verkningarna av civilståndshandlingar och emotser med intresse de lagstiftningsförslag som planeras för 2013.

82.    Europaparlamentet noterar målsättningen att förbättra lagstiftningen och anser att kommissionen, parlamentet och rådet bör intensifiera ansträngningarna för att förbättra strategin för smart lagstiftning.

83.    Europaparlamentet stöder det engagemang som visats för att lösa problemet med regelbördan. Parlamentet påminner i detta avseende om sitt tidigare åtagande att få kommissionen att fastställa motsvarande kostnadsavdrag när den lägger fram förslag till ny lagstiftning. Parlamentet påminner vidare om sitt krav att programmet för minskade administrativa bördor ska förlängas och utvidgas, och ser därför fram emot förslag om att minska de administrativa bördorna och de rättsliga hindren, eftersom dessa skulle lösa många av medborgarnas och företagens största problem rörande den inre marknaden.

84.    Europaparlamentet understryker att man – trots förenklingen av lagstiftningen och minskningen av den administrativa bördan när det gäller företagens utnyttjande av friheterna på den inre marknaden – generellt måste garantera de säkerhets- och hälsoskyddsbestämmelser som skyddar konsumenterna och arbetstagarna.

85.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta all ny EU-lagstiftning genomgå ett ”e-handelstest”.

V. Förslag

86.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter två år kontrollera och uppdatera medborgarnas och företagens 20 viktigaste problem på den inre marknaden. Kommissionen uppmanas också att utarbeta en tabell för vart och ett av de uppmärksammade problemen, och på så sätt visa vilka aktörer som ansvarar för att lösa problemen i samband med var och en av de fastställda grundläggande orsakerna.

87.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i kommande rapporter, lyfta fram motsvarande åtgärder som den har tydligt ansvar för, t.ex. att i tid vidta lämpliga åtgärder om EU:s lagstiftning införlivas på fel sätt i medlemsstaterna, säkerställa att EU-rätten genomförs korrekt och se över otillräcklig lagstiftning.

88.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under det andra halvåret 2012 lägga fram dokumentet ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”.

89.    Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att inrikta sina informationskampanjer under Europaåret för medborgarna 2013 på de problemområden som rör rättigheter i samband med EU-medborgarskapet, eftersom dessa, mot bakgrund av rapportens urvalsmetod, verkligen återspeglar vad som är viktigast för EU‑medborgarna i deras dagliga liv på den inre marknaden.

90.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt att i framtiden slå samman rapporten om EU-medborgarskapet med rapporten om den inre marknaden från medborgarnas synpunkt, för att undvika upprepningar och förvirring samt förhindra risken för att kopplingen mellan problem och lösningar går förlorad.

91.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – tillsammans med medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter samt företrädare för det civila samhället – med jämna mellanrum inleda europeiska informationskampanjer i nationella, regionala och lokala medier samt interaktiva kampanjer som stärker dialogen med medborgarna om fördelarna med den inre marknaden, om deras rättigheter och skyldigheter samt om var de kan få information eller hjälp att lösa sina problem. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka dessa informationskampanjer för att säkerställa att de är effektiva och framgångsrika.

92.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det finns en effektiv koppling mellan befintliga instrument, som t.ex. Solvit, resultattavlan för den inre marknaden, informationssystemet för den inre marknaden, ”Ditt Europa – Rådgivning” och ”Ditt Europa”, så att det blir möjligt att övervaka att införlivandet av EU-direktiven görs korrekt och i tillräckligt god tid.

93.    Europaparlamentet betonar behovet av en förstärkning av Eures-nätverket och en effektiv sammanlänkning mellan det och de nationella arbetsförmedlingarna som en av åtgärderna för att bekämpa arbetslösheten i EU och också hantera den svårighet att tillsätta tjänster som orsakas av bristen på arbetssökande med relevanta kvalifikationer.

94.    Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utvärdera de områden där gemenskapens regler på samma gång uppfyller målet med förenkling och direkt tillämpning i medlemsstaterna och målen för den inre marknaden.

95.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja brådskande åtgärder avsedda att övervinna de obalanser som finns i EU när det gäller energiinfrastruktur och som utgör ett hinder för fullbordandet av den inre marknaden för energi och uppnåendet av Europa 2020-målen.

96.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda IKT-verktyg för att öka insynen och redovisningsskyldigheten, minska de administrativa bördorna, förbättra de administrativa förfarandena, minska koldioxidutsläppen, spara offentliga medel och bidra till ökad deltagandedemokrati och samtidigt öka graden av tillit och förtroende.

97.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att följa förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 153 i EUF-fördraget och genomföra studier för att säkerställa kontinuiteten i det sociala skyddet för medborgare som flyttar mellan olika länder inom EU samt likabehandling i förhållande till den inhemska befolkningen, och samtidigt ta hänsyn till ett valfritt, frivilligt och överförbart trygghetssystem på europeisk nivå, som kompletterar det allmänna systemet, med målet att skapa ett närmare socialpolitiskt samarbete. Tidigare överläggningar om ett socialförsäkringssystem enligt den 28:e ordningen bör uppdateras och inkluderas i studierna.

98.    Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att göra vad som krävs för att förenkla de komplexa nationella administrativa förfarandena och se till att arbetstagare, arbetsgivare och andra parter som är delaktiga i en gränsöverskridande anställningssituation har tillgång till all nödvändig information om rättigheter och skyldigheter med anknytning till anställning, såsom social trygghet, däribland arbetslöshetsersättning, hälso- och sjukvård och skatteregler. Parlamentet anser att denna information måste finnas tillgänglig före, under och efter mobilitetsperioden, och så långt möjligt i elektronisk form.

99.    Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att upprätta en central samordningspunkt på EU-nivå för att registrera problemen för mobila arbetstagare, arbetsgivare och andra berörda parter i syfte att utarbeta lösningar mellan medlemsstater och förebygga problem som uppstår ur anställningsförhållanden för mobilt arbete, inbegripet utstationering av arbetstagare.

100.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behandla EU-medborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare som seriösa kunder under varje skede av de administrativa förfaranden som dessa måste underkastas.

101.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en enda kontaktpunkt för alla personer som flyttar inom EU, så att de ska kunna sköta alla sina arbets- och bostadsrelaterade administrativa ärenden samt få information om sina rättigheter och skyldigheter på en enda plats i det mottagande landet, inbegripet möjligheten att utföra och sköta administrativa förfaranden via internet, för att förbättra det faktiska rättighetsutövandet bland medborgare som flyttar inom EU.

102.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla EU-medborgare får tillgång till ett grundläggande betalkonto till en rimlig kostnad i syfte att öka rörligheten.

103.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att underlätta tillgången till gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, med vederbörligt beaktande av principerna om universalitet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta arbeta mot målet om en bred insats avseende telemedicin och e-hälsa fram till 2020 och stöder därutöver pilotprojekten i syfte att ge EU‑medborgare säker online-tillgång till sina patientdata samt garantera kompabilitet vad gäller patientregister, för att därigenom tillhandahålla patienter kontinuitet i vården.

104.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om trafiksäkerhetsprovning av motorfordon i syfte att minska den administrativa bördan för medborgarna och industrin, trygga en dynamisk vidareutveckling av provmetoderna och provinnehållet och samtidigt garantera en så hög trafiksäkerhetsnivå som möjligt.

105.  Europaparlamentet kräver vid överföring av personbilar över gränserna ett ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsprovningen mellan medlemsstaterna. Detta bör basera sig på gemensamma definitioner och jämförbara besiktningsnormer. Parlamentet föreslår att man inrättar en europeisk databas som samlar tekniska data för alla fordon i syfte att möjliggöra jämförbarhet över hela Europa och underlätta en gränsöverskridande registrering. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att hålla kostnaderna för gränsöverskridande registrering av personbilar så låga som möjligt för medborgarna genom att undvika onödiga utgifter med hjälp av ett gemensamt förfarande.

106.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera striktare tillämpning av driftskompatibilitet mellan nationella tjänster, produkter och system för transport och mobilitet, såsom dem som regleras av EU när det gäller vägtullsystem eller ERTMS samt ett integrerat europeiskt informations-, prissättnings- och biljettsystem på områdena offentlig och intermodal mobilitet.

107.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja tillgången till instrument för mikrokrediter för start och utveckling av småföretag, särskilt om dessa är avsedda att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

108.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att underlätta investeringsmöjligheterna för innovativa nystartade företag genom att avlägsna de hinder som står i vägen för framväxten av en EU-omfattande riskkapitalmarknad.

109.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda befintliga strukturer och centrala kontaktpunkter för att förenkla och underlätta tillgången till information som små och medelstora företag kan använda för att ansöka om europeisk, nationell och lokal finansiering, samtidigt som man tar hänsyn till att centrala kontaktpunkter har större mervärde om de inrättas på den befintliga förvaltningens bekostnad och således inte leder till en ökad börda för skattebetalarna. Parlamentet understryker att centrala kontaktpunkter är viktiga utgångspunkter för att locka och möjliggöra privata investeringar inom områdena forskning och energi, och uppmanar kommissionen att stärka åtgärderna för ytterligare förenkling och öppenhet i de europeiska, nationella och lokala finansieringsramarna. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag genom att förenkla reglerna för uppgiftsinlämning och genom att främja nätbaserade databaser för licenser och andra stöddokument.

110.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ingå avtal som gör det möjligt för små och medelstora företag att verka i hela EU och utnyttja sina idéer kommersiellt genom att ge dem bättre tillträde till marknaderna och minska byråkratin.

111.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag för att bättre skydda passagerarna i händelse av insolvens hos flygbolag, till exempel genom en obligatorisk försäkring för flygbolag eller inrättandet av en garantifond.

112.  Europaparlamentet framhåller att det fortfarande är svårt för resenärer att boka och köpa biljetter för multimodala resor inom EU, och uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och transportföretagen att vidta åtgärder för att inrätta ett integrerat multimodalt system för utfärdande av biljetter.

113.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om passagerarrättigheter vid resor med flera olika transportmedel för att säkerställa att lagstiftningen håller jämna steg med de föränderliga multimodala rörlighetsmönstren.

114.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omformulera informationssystemet för den inre marknaden (IMI), utvidga tillämpningsområdet och förbättra det administrativa samarbetets funktion. Kommissionen uppmanas också att se över Solvit-programmet genom att förnya programmets regelverk och ge det lämpliga medel, särskilt för mänskliga resurser. Det måste vid samtliga centrum finnas erfaren och tillräcklig personal, så att centrumen på ett fullt tillfredsställande sätt kan hantera de förfrågningar som de får ta emot.

115.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att förbättra språkinlärningen från tidigaste ålder, att inrätta ett system för erkännande av formell och informell utbildning, inbegripet livslångt lärande och kunskaper som förvärvats i en annan medlemsstat, och att säkerställa en bättre samordning med arbetsmarknadens behov för att skapa en framtida arbetskraft med jämförbara kvalifikationer som kan vara till nytta för en gemensam EU-arbetsmarknad och bidra till höjda produktionsnivåer. Parlamentet framhåller dessutom behovet av att fortsätta insatserna för att få de nationella certifieringssystemen att passa ihop genom den europeiska ramen för kvalifikationer.

116.  Europaparlamentet anser att läroanstalterna, i en bilaga till de utbildningsbevis som de utfärdat, bör ange på vilket sätt som deras nationella utbildningsbevis kan jämföras med och värderas mot utbildningsbevis som utfärdats i andra medlemsstater, särskilt i grannländerna.

117.  Europaparlamentet framhåller framgången för det förfarande för automatiskt erkännande som anges i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och uppmanar till utvärdering av möjligheten att utvidga förfarandet till fler yrken.

118.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att få tillgång till strukturfonderna och Sammanhållningsfonden och använda de erhållna beloppen till program med anknytning till yrkesutbildning, för att ytterligare stödja de små och medelstora företagen.

119.  Europaparlamentet framhåller de positiva erfarenheter som har gjorts i vissa medlemsstater, där energibesparingskrav på energibolagen har fått många positiva konsekvenser, bland annat en ökad användning av smarta elmätare, vilket gynnar konsumenterna.

120.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera möjligheten att införa ett utbytesprogram för EU-tjänstemän och andra anställda vid regionala och lokala myndigheter.

121.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 • [1]  EUT C 181 E, 27.7.2008, s. 80.
 • [2]  EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
 • [3]  EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 25.
 • [4]  EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 7.
 • [5]  Riktlinjer för tillgång till webbinnehåll (WCAG) 2.0, http://www.w3.org/TR/WCAG20/
 • [6]  Jämför http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
 • [7]  Chap – Registrering av klagomål och förfrågningar.
  EU Pilot – Problemlösning i samarbete med medlemsstaterna.
  NIF – Databas för registrering av överträdelseförfaranden.
 • [8]  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2012 (2011/0038(COD)), P7_TA(2012)0033.
 • [9]  COM(2010)0747.

MOTIVERING

Den inre marknaden fullbordades 1992 med målsättningen att stärka banden mellan medborgarna och medlemsstaterna, som ett område utan gränser där personer, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt.

Den inre marknaden är en grundförutsättning både för att uppnå målen för Europa 2020-strategin och för att uppnå målet om en smart och hållbar tillväxt för alla.

I detta avseende är det viktigt att på nytt stimulera och förbättra effektiviteten på den inre marknaden, som omfattar mer än 500 miljoner konsumenter och en ekonomisk verksamhet på mer än 11 miljoner miljarder euro, för att EU ska få ny fart på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, och även för att vinna medborgarnas förtroende.

I år när vi firar den inre marknadens 20-årsjubileum, konstaterar vi tyvärr att det fortfarande finns ett gap mellan förväntningarna och verkligheten när det gäller den inre marknaden. Rent konkret möter europeiska medborgare och företag i dag fortfarande hinder när de utövar sina rättigheter enligt bestämmelserna om den inre marknaden.

Europeiska kommissionens arbetsdokument

Till följd av Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare, presenterade kommissionen ett arbetsdokument om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare.

I dokumentet utpekas de 20 vanligaste problemen som människor och företag i EU stöter på när de ska bosätta sig eller arbeta utomlands. Kommissionens dokument tar upp frågor som t.ex. yrkeskvalifikationer, social trygghet, skattehinder, tillgång till finansiering, e‑handel, pensionsöverföring, etc.

Dokumentet ger en överblick över de hinder som kan uppstå vid genomförandet av den inre marknaden. Det bygger på en analys av klagomål som har inkommit till kommissionen och stödtjänsterna (nätverket Solvit, tjänsten ”Ditt Europa – hjälp och råd”, ”Enterprise Europe Network”, europeiska konsumentcentrum, informationstjänsten Europa direkt, det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar Eures) och resultaten från de senaste Eurobarometerundersökningarna samt undersökningar av specifika målgrupper.

Det finns ett gap mellan förväntningarna och verkligheten när det gäller den inre marknaden. Detta gap beror på följande brister med inbördes kopplingar till varandra:

–   En informationslucka. Ofta känner medborgarna inte till eller förstår inte i tillräcklig utsträckning sina rättigheter och vet inte hur de ska få den information eller hjälp de behöver.

–   Brister avseende genomförande. På många områden finns en avseende skillnad mellan EU:s regelverk och det sätt på vilket lagstiftningen tillämpas i praktiken.

–   Ett rättsligt vakuum. På vissa områden motsvarar inte EU:s regelverk medborgarnas och företagens förväntningar.

Föredragandens ståndpunkt

Föredragaren välkomnar kommissionens arbetsdokument om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare.

Den ekonomiska, finansiella och sociala krisen som härjar i Europa sedan 2008 har påverkat den inre marknaden i betydande grad, och lett till att medborgarna har utvecklat en negativ syn på marknaden och fått EU-institutionerna och medlemsstaterna att inse att potentialen hos den inre marknaden fortfarande till stor del är outnyttjad.

I samband med krisen ansträngde sig kommissionen för att ta fram åtgärder[1] med syfte att stimulera den inre marknaden och stärka medborgarnas förtroende för denna marknad[2]. Arbete pågår alltså redan inom flera identifierade problemområden. Bland annat har förslag lagts fram för att modernisera systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer och förbättra möjligheterna till offentlig upphandling.  

I detta avseende anser föredraganden att detta betänkande inte bör ha som mål att presentera lösningar på vart och ett av de 20 problemen, utan snarare att ge vägledning eller rekommendationer till kommissionen och medlemsstaterna i syfte att åtgärda de tre brister som fastställs i kommissionens dokument, och på så sätt medverka till att få fart på den inre marknaden.

Föredraganden anser därutöver att de tre identifierade bristerna måste åtgärdas samtidigt och för detta krävs framför allt en stark politisk vilja från medlemsstaternas håll.

Hon understryker också behovet av att skapa en verklig digital inre marknad som fungerar korrekt, som är säker för konsumenter och företag och som kan få igång det europeiska projektet igen genom att återvinna medborgarnas, konsumenternas och företagens förtroende.

I en tid när medborgarna verkar se på EU med misstro är det nödvändigt att stärka samarbetet mellan parlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna så att medborgarna både hamnar i centrum för de viktigaste EU-projekten och för EU:s dagliga verksamhet.

Vi behöver alltså bättre gemensamma styrelseformer.

I detta hänseende beslutade föredraganden att låta ett kapitel om styrelseformer ingå. Där försvarar hon ett helhetsgrepp på styrelseformer, i syfte att övervaka att lagstiftningen om den inre marknaden införlivas korrekt och i tillräckligt god tid, att informera medborgarna om deras rättigheter, att se till att de utövar sina rättigheter genom att förenkla de administrativa förfarandena, och att intensifiera kontakten med de behöriga myndigheterna i olika medlemsstater för att förbättra samarbetet.

Under den pågående ekonomiska, finansiella och sociala krisen i Europa är det avgörande att undanröja hinder och få igång den inre marknaden – för att främja innovation och tillväxt, öka konkurrenskraften, skapa fler arbetstillfällen och återvinna européernas förtroende för den inre marknaden.

Det är alltså lämpligt att ge ny kraft åt den inre marknaden genom att placera unionsmedborgarna och konsumenterna i centrum för dess problem, så att de fullt ut kan utnyttja fördelarna med denna marknad och därmed bidra till territoriell, ekonomisk och social sammanhållning inom Europeiska unionen.

Det handlar om att på nytt garantera unionsmedborgarna ett gemensamt projekt för framgång och solidaritet.

 • [1]  Kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” (COM(2010)0608).
 • [2]  Kommunikationens meddelande ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206).

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (1.6.2012)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
(2012/2044(INI)

Föredragande: Edward Scicluna

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet anser att i den pågående allvarliga finanskrisen måste EU intensifiera sina insatser för att undanröja hindren för en väl fungerande inre marknad, särskilt inom områden som kan främja hållbar ekonomisk tillväxt, inbegripet gränsöverskridande affärs- och företagsverksamhet, tillhandahållande av tjänster, rörlighet, tillgång till finansiering och förmåga att förstå finansiell information.

2.  Europaparlamentet anser att den huvudsakliga målsättningen för EU:s banksektor bör vara att tillhandahålla kapital till den reala ekonomin, vilket är en av förutsättningarna för framväxten av en kunskapsbaserad inre marknad som gynnar tillväxt, konkurrens och sysselsättning.

3.  Europaparlamentet betonar att mer måste göras för att säkerställa att tillväxten är hållbar och för att undvika onödiga bördor i samband med genomförandet för små och medelstora företag.

4.  Europaparlamentet anser att små och medelstora företag måste utgöra drivkraften för den ekonomiska återhämtningen och tillväxten i Europa. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ta särskild hänsyn till de små och medelstora företagens behov under fullbordandet av den inre marknaden.

5.  Europaparlamentet är övertygat om att fullbordandet av den inre marknaden är nödvändigt för EU-medborgarnas ekonomiska och sociala välstånd.

6.  Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av att förbättra medborgarnas medvetenhet om beskattningen inom EU och av att minska skattehindren för gränsarbetare och gränsöverskridande arbetsgivare i syfte att främja deras rörlighet och främja gränsöverskridande affärsinitiativ samtidigt som man bekämpar möjligheterna till skatteflykt och skattebedrägerier.

7.  Europaparlamentet betonar därför att det krävs en socialt rättvis skattepolitik, inriktad på omfördelning för att uppnå tillväxt och som kan åtgärda de allvarliga problemen med skattekonkurrens, effektiv kontroll, beskattning av utlandsbaserade företag och avskaffande av de skatteparadis som blomstrar i EU.

8.  Europaparlamentet betonar att alla EU-medborgare som inte redan har ett bankkonto i den medlemsstat där de har ansökt om ett sådant bör ha tillgång till grundläggande banktjänster. Parlamentet anser i detta sammanhang att grundläggande banktjänster främjar låginkomsttagares tillgång till grundläggande betalningsinstrument för att kunna sätta in, överföra och ta ut kontanter på den inre marknaden, särskilt med avseende på pendling över gränserna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att garantera konsumentvänliga förfaranden för att öppna bankkonton i hela unionen.

9.  Europaparlamentet är oroat över att EU-medborgare som ärver, går i pension eller överför kapital utomlands ofta drabbas av dubbelbeskattning. Parlamentet kräver ökade insatser för att få bukt med situationen. Parlamentet beklagar att kommissionen endast har föreslagit en rekommendation inom området arvsbeskattning. Parlamentet kräver att pensionsfondsdirektivet ses över snarast.

10. Europaparlamentet är övertygat om att konsumentförtroende på en väl fungerande marknad för finansiella tjänster främjar finansiell stabilitet, tillväxt, effektivitet och innovation på lång sikt. Parlamentet understryker därför att man måste garantera att konsumenter har bättre tillgång till information och oberoende rådgivning inom denna sektor samt att intressekonflikter undviks.

11. Europaparlamentet betonar att ett väl utformat EU-system för riskkapital skulle kunna vara en drivkraft för tillväxt, tillgång till kapital och sysselsättning. Parlamentet framhåller därför att man måste komma till rätta med de faktorer som ligger bakom å ena sidan obalansen mellan utbud och efterfrågan vad gäller riskkapital och å andra sidan tunna marknader.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja tillgången till instrument för mikrokrediter för start och utveckling av småföretag, särskilt om dessa är avsedda att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

13. Europaparlamentet understryker att förfarandena för att återfå moms över gränserna måste bli mindre byråkratiska och betungande för företag. Parlamentet betonar att det också bör finnas ökad tillgång till gränsöverskridande riskkapitalfinansiering.

14. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att fullfölja en europeisk strategi till stöd för socialt företagande, som är en sektor som kännetecknas av smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet anser att förordningen som syftar till att skapa en beteckning för en europeisk fond för europeiskt företagande är ett första steg i den riktningen och välkomnar denna.

15. Europaparlamentet understryker behovet av tillväxtfrämjande reformer i Europa och betonar att dess överordnade prioritering är ett omedelbart fullbordande av den inre marknaden. Parlamentet betonar att EU-institutionerna har åtagit sig att prioritera behandlingen av de tolv åtgärderna i inremarknadsakten. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot medlemsstater som ännu inte har genomfört tjänstedirektivet fullt ut.

16. Europaparlamentet påminner om att man genom att avlägsna inskränkningar i rörlighet inom högre utbildning skulle kunna öka antalet EU-medborgare med meriter från högre utbildning, och därmed möta den växande efterfrågan på utbildad arbetskraft i EU.

17. Europaparlamentet kräver att principen ”tänk småskaligt först” ska tillämpas i varje lagstiftningsförslag, eftersom lagstiftningens inverkan på små och medelstora företag, mikroföretag och familjeföretag måste granskas på förhand.

18. Europaparlamentet understryker dessutom att den inre marknadens nuvarande räckvidd är otillräcklig, även när denna genomförts till fullo, eftersom tjänstesektorn i dagsläget står för nära fyra femtedelar av EU:s ekonomi. Parlamentet efterlyser därför både nationella initiativ och EU‑initiativ för att utöka den inre marknadens räckviss så att den täcker hela den europeiska ekonomin och så att man till fullo kan utnyttja den potential som skapas av de kunskapsintensiva delarna i vår ekonomi.

19. Europaparlamentet anser att man måste intensifiera ansträngningarna för att senast 2015 skapa en verklig digital inre marknad, som skulle göra det möjligt för företagare, innovatörer och konsumenter att dra nytta av de många möjligheter som erbjuds av, och utvecklingspotentialen för, online-tjänster.

20. Europaparlamentet framhåller att inget annat fenomen inom ekonomi eller ekonomisk historia har rönt ett så fundamentalt stöd som frihandelns ömsesidiga fördelar. Parlamentet erinrar om att världshandelns snabba återhämtning efter krisen 2008 var den huvudsakliga faktor som förhindrade en återupprepning av en global depression lik den som inträffade på 1930-talet.

21. Europaparlamentet strävar efter att höja ambitionerna ännu mer genom att ingjuta politisk drivkraft i en fördjupning av den ekonomiska integrationen mellan EU och USA och genom att eftersträva ett frihandelsavtal och en helt integrerad transatlantisk marknad.

22. Europaparlamentet förordar i detta sammanhang ett stort steg framåt för den EU-ledda liberaliseringen av handeln med målsättningen att ingå frihandelsavtal med Indien, Kanada, länder inom det östliga partnerskapet och medlemmar av ASEAN-gruppen före utgången av 2012.

23. Europaparlamentet är medvetet om bördan för europeiska företag, i synnerhet mikroföretag samt små och medelstora företag -genom överdriven lagstiftning - på grund av nationella och europeiska bestämmelser. Parlamentet ber kommissionen att offentliggöra en årlig redovisning i vilken man kartlägger och förklarar den totala nettokostnaden för företagen av lagstiftningsförslag som utfärdats under det gångna året jämte förslag på hur denna kostnad kan minskas under det kommande året.

24. Europaparlamentet understryker vikten av att öka rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar. Parlamentet betonar att reglerade yrken måste reformeras i enlighet med tjänstedirektivet, i syfte att minska antalet reglerade yrken.

25. Europaparlamentet understryker vikten av att låta konsumenter i alla EU-medlemsstater fritt välja leverantörer av varor och tjänster för deras vardagskonsumtion.

26. Europaparlamentet välkomnar ytterligare lagstiftningsinitiativ som syftar till att skapa en helt integrerad marknad för att öka konkurrensen och effektiviteten och ge de europeiska konsumenterna större valmöjligheter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

31.5.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Mario Mauro

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Margrete Auken

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (26.4.2012)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
(2012/2044(INI))

Föredragande: Nadja Hirsch

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europaparlamentet anser att det finns kvar alltför många hinder för EU‑medborgarnas fulla utnyttjande av den inre marknaden och att detta står i vägen för att en känsla av att tillhöra samma gemenskap ska utvecklas.

B.  Europaparlamentet anser att det är brådskande att åtgärda dessa svårigheter för att EU‑medborgarna fullt ut ska kunna dra nytta av sin rätt till fri rörlighet och de fördelar som EU-medlemskapet innebär.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, mot bakgrund av att luckor i fråga om lagstiftning och genomförande har fastställts i lagstiftningen för den inre marknaden, förstärka sina insatser för att genomföra den relevanta lagstiftningen på ett effektivt sätt, särskilt vad gäller frågor som berör socialt skydd.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att koncentrera sig på värdefulla kommunikationsstrategier och informationsmekanismer avseende medborgarnas utnyttjande av sociala rättigheter och förmåner inom hela EU.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att regelbundet genomföra en undersökning av medborgarnas synpunkter på och farhågor om den inre marknadens funktionssätt. Likväl uppmanar parlamentet kommissionen att genomföra detaljerad forskning om konkreta problem som inflyttade EU-medborgare i varje medlemsstat stöter på och att lägga fram konkreta förslag på åtgärder som bör vidtas på EU- eller medlemsstatsnivå.

Social trygghet i EU

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att följa förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 153 i EUF-fördraget och genomföra studier för att säkerställa kontinuiteten i det sociala skyddet för medborgare som flyttar mellan olika länder inom EU samt likabehandling i förhållande till den inhemska befolkningen, och samtidigt ta hänsyn till ett valfritt, frivilligt och överförbart trygghetssystem på europeisk nivå, som kompletterar det allmänna systemet, med målet att skapa ett närmare socialpolitiskt samarbete. Tidigare överläggningar om ett socialförsäkringssystem enligt den 28:e ordningen bör uppdateras och inkluderas i studierna.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra vad som krävs för att förenkla de komplexa nationella administrativa förfarandena och se till att nödvändig information om rättigheter med anknytning till anställning, såsom social trygghet, däribland arbetslöshetsersättning, hälso- och sjukvård och skatteregler finns tillgängliga för arbetstagare, arbetsgivare och andra parter som ingår i en gränsöverskridande anställningssituation. Parlamentet anser att denna information måste finnas tillgänglig före, under och efter flytterfarenheten, och så långt möjligt i elektronisk form.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en central samordningspunkt på EU-nivå för att registrera farhågorna hos mobila arbetstagare, arbetsgivare och andra berörda parter i syfte att utarbeta lösningar mellan medlemsstater och förebygga problem som uppstår ur anställningsförhållanden för mobilt arbete, inbegripet utstationering av arbetstagare.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behandla EU-medborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare som seriösa kunder under varje skede av de administrativa förfaranden som dessa måste genomgå.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en enda kontaktpunkt för alla personer som flyttar inom EU, så att de ska kunna sköta alla sina arbets- och bostadsrelaterade administrativa ärenden samt få information om sina rättigheter och skyldigheter på en enda plats i det mottagande landet, inbegripet möjligheten att utföra och sköta administrativa förfaranden via internet, för att förbättra det faktiska rättighetsutövandet bland medborgare som flyttar inom EU.

Hälso- och sjukvård i annan medlemsstat

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder så att alla medborgare får fullständig information om sina rättigheter enligt det europeiska sjukförsäkringskortet och om sina ekonomiska skyldigheter när de utnyttjar tjänster och hälso- och sjukvård i olika medlemsstater. Informationen måste vara lättåtkomlig och lätt att förstå, även i elektronisk form, och åtkomlig för medborgare med funktionshinder.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla medborgare som är berättigade till ett europeiskt sjukförsäkringskort kan erhålla kortet på begäran och att varje fall av felaktig tillämpning av reglerna korrigeras omedelbart. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla upplysningar om varje eventuell tillkommande försäkring eller annan åtgärd som kan komma att krävas för att medborgare ska ha rätt till samma hälso- och sjukvård utomlands som hemma.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla och påskynda de administrativa förfarandena för ersättning för vård utomlands och att se till att deras social- och sjukförsäkringar garanterar tillräckligt skydd för arbetstagare som flyttar mellan olika länder.

Erkännande av kvalifikationer

12. Europaparlamentet välkomnar införandet av ett europeiskt yrkeskort med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden, vars kriterier först måste utvärderas, med målet att underlätta administrativa ärenden och frivillig gränsöverskridande rörlighet inom EU. Parlamentet anser också att man med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden kan åstadkomma ett snabbare samarbete mellan hemmedlemsstaten och värdlandet för att korrigera ihållande obalanser på EU:s arbetsmarknad.

13. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att förbättra språkinlärningen från tidigaste ålder, att inrätta ett system för erkännande av formell och informell utbildning, inbegripet livslångt lärande och kunskaper som förvärvats i olika medlemsstater, och att samordna detta bättre med arbetsmarknadens behov för att skapa en framtida arbetskraft med jämförbara kvalifikationer som kan vara till nytta för en gemensam EU-arbetsmarknad och bidra till höjda produktionsnivåer. Parlamentet framhåller dessutom behovet av att fortsätta insatserna för att få de nationella certifieringssystemen att passa ihop genom den europeiska ramen för kvalifikationer.

14. Europaparlamentet anser att läroanstalter i en bilaga till det utfärdade utbildningsbeviset, ska ange på vilket sätt som deras nationella utbildningsbevis kan jämföras med och värderas mot ett utbildningsbevis i andra medlemsstater, särskilt i grannländerna.

15. Europaparlamentet framhåller framgången för förfarandet med automatiskt erkännande som anges i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och uppmanar till utvärdering av möjligheten att utvidga förfarandet till andra yrken.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att få tillgång till strukturfonderna och Sammanhållningsfonden och använda de erhållna beloppen till program med anknytning till yrkesutbildning, för att ytterligare stödja de små och medelstora företagen.

Nolltolerans mot diskriminering

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa nolltolerans mot diskriminerande regler och praxis i medlemsstaterna som gäller arbetsmarknaden och som strider mot EU‑rätten, och att utan dröjsmål inleda lämpliga förfaranden i händelse av att en medlemsstat bryter mot unionsrätten. Parlamentet uppmanar också kommissionen att inte tolerera andra diskriminerande eller överdrivna rutiner, kontroller eller krav som hindrar arbetstagare och arbetsgivare i EU att utöva sina rättigheter.

18. Europaparlamentet påminner om att den fria rörligheten är en grundläggande rättighet som arbetstagare måste kunna utöva utan diskriminering på grund av nationalitet mellan arbetstagare från medlemsstaterna vad gäller anställning, lön och andra arbets- och anställningsförhållanden. Parlamentet anser att för att denna frihet ska kunna garanteras bör arbetstagare informeras och lämpliga mekanismer för prövning inrättas, samtidigt som alla medlemsstater bör tillämpa de relevanta EU-reglerna strikt.

19. Europaparlamentet betonar behovet av en förstärkning av Eures-nätverket och en effektiv sammanlänkning mellan det och de nationella arbetsförmedlingarna som en av åtgärderna för att bekämpa arbetslösheten i EU och också hantera den svårighet att tillsätta tjänster som orsakas av bristen på arbetssökande med motsvarande meriter.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka såväl införlivandet som den faktiska tillämpningen av direktiv 2000/78/EG i medlemsstaterna och att ingripa mot eventuella brister. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och rådet att prioritera det brådskande antagandet av förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av människor oberoende av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

21. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra de befintliga villkoren för nya företagare, för att deras höga potential att skapa nya hållbara arbetstillfällen ska kunna utnyttjas bättre. Parlamentet betonar nödvändigheten av att minska de administrativa hindren för små och medelstora företag att ta emot arbetstagare från andra medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att även tillhandahålla information från en enda källa till företagare som vill investera i en medlemsstat och skapa sysselsättning där, samtidigt som den europeiska sociala modellen skyddas.

22. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från forumet för inre marknaden som efterlyser ett förbättrat genomförande och tillämpning av direktivet om utstationering av arbetstagare.

23. Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att förbättra arbetsvillkoren och att garantera ett lämpligt skydd utan någon diskriminering av utstationerade arbetstagare i EU. Parlamentet kräver en förbättring av genomförandet och tillämpningen av arbetstagardirektivet i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

Pension utomlands

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen på nytt att utvärdera de olika reglerna för pensionsfonder och menar att möjligheterna att överföra pensionsrättigheter, framför allt tjänstepensionerna, vid byte av arbetsgivare och flytt mellan olika medlemsstater måste förbättras.

Andra farhågor angående sysselsättning och sociala frågor på den inre marknaden

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att underlätta tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, med vederbörligt beaktande av principerna om universalitet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta arbeta mot målet om en bred insats avseende telemedicin och e-hälsa fram till 2020 och stöder därutöver pilotprojekten i syfte att ge EU-medborgare säker online-tillgång till sina patientdata samt garantera kompabilitet vad gäller patientregister, för att därigenom tillhandahålla patienter kontinuitet i vården.

26. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling utgör ett centralt marknadsbaserat instrument med betydelse för främjandet av hållbara anställnings- och arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar till efterlevnad av sociala standarder och kollektivavtal samt betalning av fastställda minimilöner och avgifter under kontraktets genomförande.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla sina offentliga upphandlingsförfarandena för att alla företag i EU ska kunna delta i dem på rättvisa villkor och att uppmana alla anbudsgivare att tillhandahålla upplysningar om nivån på deras sociala ansvarstagande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.4.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

20

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Birgit Sippel, Emilie Turunen

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (26.4.2012)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
(2012/2044(INI))

Föredragande: András Gyürk

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Den inre marknaden för energi

1.  Europaparlamentet påminner om att gällande EU-lagstiftning skyddar konsumenternas rättigheter och ger en stabil grund för en konkurrenskraftig europeisk energimarknad. Den har dock ännu inte införlivats på rätt sätt i den nationella lagstiftningen i flera medlemsstater.

2.  Europaparlamentet uppmanar enträget alla medlemsstater att fullt ut genomföra det tredje energipaketet och annan därtill hörande EU-lagstiftning inom de avtalade tidsfristerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka införlivandet av dessa regler.

3.  Europaparlamentet påminner om att det i artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att unionens energipolitik ska utmärkas av en solidarisk anda mellan medlemsstaterna. Parlamentet påpekar att fullbordandet av den inre marknaden för energi bör ta hänsyn till de strukturella socioekonomiska skillnaderna mellan de europeiska regionerna och inte bör lägga bördor på medlemsstaterna.

4.  Europaparlamentet betonar att det krävs brådskande åtgärder, både på nationell nivå och EU-nivå, för att avlägsna planeringsmässiga och rättsliga hinder för investeringar i energiinfrastruktur i syfte att frigöra den inre marknadens potential.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja brådskande åtgärder avsedda att övervinna de obalanser som finns i EU när det gäller energiinfrastruktur, vilka utgör ett hinder för fullbordandet av den inre marknaden för energi och uppnåendet av Europa 2020-målen.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ge de nationella tillsynsmyndigheterna de befogenheter och resurser som de behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter, t.ex. övervakning och korrekt hantering av kundklagomål. Parlamentet ber kommissionen och Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) att lägga fram rekommendationer om hur de nationella tillsynsmyndigheternas tillsynsbefogenheter skulle kunna stärkas. Kommissionen uppmanas att verka för förbättringar i samordningen och utbytet av bästa praxis och information mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna på nationell nivå och EU-nivå.

7.  Europaparlamentet betonar att energiräkningarna skiljer sig betydligt från leverantör till leverantör när det gäller mängden och kvaliteten på de uppgifter som ges till europeiska energikonsumenter. Parlamentet betonar att det är viktigt att ge konsumenterna tillräcklig information i rätt tid om förbrukning och prissättning så att de kan välja den energileverantör de vill ha.

8.  Europaparlamentet påpekar att konsumenterna i vissa medlemsstater hittills inte har kunnat välja elleverantör fritt och betala ett konkurrenskraftigt och rimligt elpris. Parlamentet påpekar vidare att man bör ge konsumenterna allsidig rådgivning och utbildning för att säkerställa deras aktiva medverkan och att man behöver genomföra konsumentinriktade informationskampanjer så att man kan dra nytta av spridningen av smarta energisystem. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra och möjliggöra konsumenternas medverkan i förverkligandet av smarta energisystem, i synnerhet genom att utarbeta tillgängliga, effektiva och överskådliga finansieringssystem, och att främja smarta mätare som ger konsumenterna en tydlig överblick över deras energiförbrukning. Parlamentet betonar att gas- och elpriserna i Europa måste vara rimliga, överskådliga och lätta att jämföra. Likaså betonar parlamentet behovet av att främja tydlig och korrekt fakturering som grundas på den faktiska förbrukningen, ett standardformat för fakturor och spridning av tydliga, effektiva och omfattande verktyg för prisjämförelser samt lätt och snabbt leverantörsbyte.

9.  Europaparlamentet uppmuntrar införandet av en gemensam metod och ett gemensamt, uttömmande och lättanvänt format för energirelaterade räkningar, med en minimimängd uppgifter som leverantörerna bör ha med vid fakturering så att konsumenterna kan förstå innehållet i energiräkningarna överallt i EU och därmed använda energi på ett mer ekonomiskt och effektivt sätt.

10. Europaparlamentet framhåller de positiva erfarenheter som har gjorts i vissa medlemsstater, där energibesparingskrav på energibolagen har fått många positiva konsekvenser, bland annat en ökad användning av smarta elmätare, vilket gynnar konsumenterna.

11. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att vidta åtgärder för att öka energieffektiviteten, särskilt i byggnadssektorn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det finns tillräckligt många energirevisorer så att alla konsumenter kan få tillgång till en energirevision. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att i den kommande fleråriga budgetramen säkerställa resurser för att finansiera energieffektivitetsåtgärder i byggnadssektorn, särskilt i bostadssektorn. Dessutom uppmanas medlemsstaterna att genomföra en rättslig ram för att uppmuntra och säkerställa energileverantörernas engagemang för att genomföra åtgärder som syftar till att öka energieffektiviteten, även inom byggnadssektorn.

En digital inre marknad

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka marknaden och täppa till de luckor i lagstiftningen som hindrar fullbordandet av den digitala inre marknaden och den inre marknaden för telekommunikation.

13. Europaparlamentet påminner om att en digital inre marknad, där tjänster fritt kan erbjudas på en marknad med 500 miljoner konsumenter, är en avgörande drivkraft för konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt som ger upphov till högkvalificerade arbetstillfällen och underlättar EU:s omvandling till en kunskapsbaserad ekonomi.

14. Europaparlamentet påpekar att en europeisk marknad med nästan 500 miljoner människor anslutna till höghastighetsbredband skulle bana vägen för den inre marknadens utveckling. Parlamentet understryker behovet av att koppla ihop den digitala agendan med tillhandahållandet av nya tjänster, såsom e-handel, e-hälsa, e-lärande, e-banktjänster och e-förvaltningstjänster.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra EU:s telekommunikationslagstiftning i tid och ber kommissionen att noggrant granska denna genomförandeprocess och att ålägga påföljder vid bristande genomförande.

16. Europaparlamentet betonar att ett roamingfritt Europa för mobila telekommunikationer bör vara en av EU:s målsättningar, som bör uppnås som ett sätt att se till att den digitala inre marknaden och den inre marknaden för telekommunikation fullbordas, få igång konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna genom att göra det möjligt för nya företag att ta sig in på marknaden, genomdriva konsumenternas rättigheter och tillhandahålla en sammanhållen och flexibel unionsplattform för digitala tjänster och telekommunikation.

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att dels se till att de nationella tillsynsmyndigheterna har de resurser som gör det möjligt att övervaka och ålägga påföljder för ojämn tjänstekvalitet, dels se till att det tas hänsyn till återkopplingen från konsumenterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inleda informationskampanjer för att göra konsumenterna medvetna om sina rättigheter i syfte att öka deras förhandlingsstyrka gentemot leverantörerna av kommunikationstjänster.

18. Europaparlamentet uppmanar de nationella tillsynsmyndigheterna och konsumentorganisationerna att skapa en tydlig och överskådlig överblick över de tjänster och priser för telekommunikation som erbjuds konsumenterna. Parlamentet rekommenderar att priser för telekommunikationstjänster (t.ex. rösttelefoni, SMS, data) bör anges i ett enhetligt format (pris per minut, pris per SMS och pris per megabyte) för att göra det lättare att jämföra de tjänster som erbjuds och garantera att paketerbjudanden kan jämföras. Sådana jämförelser bör även omfatta andra faktorer, såsom minsta bindningstid och straffavgifter som också kan ha inverkan på priset. Parlamentet understryker att kunderna bör ha kostnadsfri tillgång till all informationshantering som har att göra med de tjänster de valt. För att begränsa följderna av oväntat höga räkningar och främja konsumentmedvetenhet bör konsumenterna ha möjlighet att ange användningsbegränsningar inte bara för roamingtjänster utan även för inhemska tjänster, särskilt för data, eftersom de i många fall inte är medvetna om den inverkan deras användning har på räkningarna.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att underlätta de mindre operatörernas tillträde till marknaden för mobiltjänster, som i dag karakteriseras av ett fåtal dominerande aktörer.

Små och medelstora företags tillgång till finansiering, offentlig upphandling och stödåtgärder

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra de små och medelstora företagens tillträde till kapitalmarknaderna genom att förenkla informationen och göra finansieringsförfarandena enklare, effektivare och överskådligare. Parlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att främja deltagandet av små och medelstora företag i offentliga upphandlingar genom att införa e-upphandlingsförfaranden, förenkla administrationen, minska byråkratin, dela upp upphandlingar i mindre delar och påskynda betalningarna till underleverantörer.

21. Europaparlamentet påpekar att EU-företags deltagande i gränsöverskridande offentlig upphandling fortfarande är mycket lågt, och att EU-företag, framför allt små och medelstora företag, har svårt att delta i gränsöverskridande offentlig upphandling på grund av de olika och komplicerade administrativa förfaranden som finns. Parlamentet välkomnar den reform av offentlig upphandling som föreslås av kommissionen och anser att man genom att fastställa gemensamma principer på EU-nivå tillsammans med flexibla, tydliga och enkla regler för offentlig upphandling skulle göra det möjligt för företag, framför allt små och medelstora, att bättre utnyttja de möjligheter som gränsöverskridande offentlig upphandling erbjuder.

22. Europaparlamentet betonar att nationella system för offentlig e-upphandling behöver göra framsteg för att underlätta gränsöverskridande tjänster och säkra förverkligandet av en inre marknad för tjänster och fullständig tillämpning av tjänstedirektivet.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att underlätta investeringsmöjligheterna för innovativa nystartade företag genom att avlägsna de hinder som står i vägen för framväxten av en EU-omfattande riskkapitalmarknad.

24. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att fastställa ett EU-omfattande system för offentlig e-upphandling, vilket skulle garantera större insyn och konkurrenskraft samt göra det möjligt att använda offentliga medel på ett effektivare sätt.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda befintliga strukturer och centrala kontaktpunkter för att förenkla och underlätta tillgången till information som små och medelstora företag kan använda för att ansöka om europeisk, nationell och lokal finansiering, samtidigt som man tar hänsyn till att centrala kontaktpunkter har större mervärde om de inrättas på den befintliga förvaltningens bekostnad och således inte leder till en ökad börda för skattebetalarna. Parlamentet understryker att centrala kontaktpunkter är viktiga utgångspunkter för att locka och möjliggöra privata investeringar inom områdena forskning och energi, och uppmanar kommissionen att stärka åtgärderna för ytterligare förenkling och öppenhet i de europeiska, nationella och lokala finansieringsramarna. Parlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag genom att förenkla reglerna för uppgiftsinlämning och genom att främja nätbaserade databaser för licenser och andra stöddokument.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ingå avtal som gör det möjligt för små och medelstora företag att verka över hela Europa och utnyttja sina idéer kommersiellt genom att ge dem bättre tillträde till marknaderna och minska byråkratin.

27. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att utveckla europeiska standarder eftersom detta är absolut nödvändigt både för att förverkliga den inre marknaden och för att öka EU:s internationella konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera lättare tillgång till europeiska standarder för små och medelstora företag och mikroföretag.

E-handel

28. Europaparlamentet välkomnar e-handelns stora tillväxt och uppmärksammar konsumenternas oro över säkerheten vid transaktioner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stärka lagstiftningen till skydd för konsumenter som använder e-handel och att utveckla en struktur som främjar certifieringen av säkerheten på webbplatser för e-handel, finansinstitut och offentliga institutioner, så att konsumenterna kan känna sig trygga när de använder de aktuella webbplatserna.

29. Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av att EU ger företag och konsumenter tillförsikt och möjlighet att bedriva handel över internet för att öka den gränsöverskridande handeln. Parlamentet kräver därför att licenssystemen förenklas och att det inrättas en effektiv ram för upphovsrätt.

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt genomföra direktivet om konsumenters rättigheter och kommissionen att med alla tillgängliga medel främja spridningen av e-handel som en normal affärsmetod, både för affärstransaktioner mellan företag och konsumenter och för affärstransaktioner mellan företag.

31. Europaparlamentet efterlyser en central kontaktpunkt för moms i varje medlemsstat för att underlätta gränsöverskridande e-handel för små och medelstora företag och entreprenörer.

En inre marknad för tjänster

32. Europaparlamentet beklagar att den fria rörligheten för tjänster, som utgör 70 procent av unionens BNP, kraftigt begränsas av administrativa hinder och skillnader mellan nationella regler. Parlamentet förordar därför ett fullständigt genomfört och utökat tjänstedirektiv, som omfattar alla tjänster inom ramen för en modern kunskapsbaserad ekonomi.

33. Europaparlamentet betonar att e-förvaltning är särskilt förmånligt för medborgare och små och medelstora företag i EU och leder till fördelar på grund av lägre administrativa kostnader, eftersom medborgare och små och medelstora företag ofta ställs inför oövervinneliga hinder vid gränsöverskridande verksamhet inom EU.

34. Europaparlamentet påpekar att de största hindren för gränsöverskridande tillgång till den offentliga förvaltningens e-tjänster har att göra med användningen av elektroniska signaturer och elektronisk identifiering samt bristen på kompatibilitet mellan e-förvaltningssystem på EU-nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över sitt direktiv om elektroniska signaturer för att garantera ett ömsesidigt erkännande.

35. Europaparlamentet betonar att e-förvaltningstjänsterna måste ses över och vid behov ändras så att de även är tillgängliga för användare som inte är bosatta i landet. Parlamentet betonar att kompatibilitet är nödvändigt på såväl lokal, regional och nationell nivå som EU-nivå.

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda IKT-verktyg för att öka insynen och redovisningsskyldigheten, minska de administrativa bördorna, förbättra de administrativa förfarandena, minska koldioxidutsläppen, spara offentliga medel och bidra till en mer deltagande demokrati och samtidigt öka graden av tillit och förtroende.

37. Europaparlamentet beklagar att man har skjutit upp det lagstiftningsförslag som syftar till att se till att den offentliga sektorns webbplatser är fullt tillgängliga senast 2015. Parlamentet välkomnar färdplanen för digital integration och uppmanar till genomförande av initiativet för webbtillgänglighet och riktlinjerna för utformning av innehåll på webben för e-förvaltningsportaler.

38. Europaparlamentet uppmärksammar att det fortfarande är svårt för resenärer att beställa och köpa biljetter för resor med olika transportmedel inom EU och uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och företagen i transportsektorn att se till att det inrättas ett integrerat multimodalt biljettsystem senast 2015.

39. Europaparlamentet välkomnar initiativet om e-fakturering, som syftar till att göra e-fakturering till den dominerande faktureringsmetoden i EU senast 2020, och kommissionens beslut att inrätta ett europeiskt flerpartsforum för e-fakturering.

40. Europaparlamentet betonar de stora fördelar som e-fakturering erbjuder (kortare betalningstider, färre fel, effektivare momsuppbörd, lägre tryck- och fraktkostnader och integrerad behandling av kommersiella aktiviteter) och uppmanar näringslivet och de europeiska standardiseringsorganisationerna att fortsätta sina insatser för att uppnå större samstämmighet i arbetet för en gemensam datamodell för e-fakturering.

41. Europaparlamentet påpekar att skillnaderna i regleringen av e-signaturer i medlemsstaterna fortfarande är ett stort hinder för en välfungerande inre marknad i EU, framför allt för tillhandhållandet av tjänster. Parlamentet anser att det är viktigt att införa ett enda system för erkännandet av e-signaturer över hela EU.

42. Europaparlamentet betonar vikten av ett klart rättsläge, en tydlig teknisk miljö samt öppna och kompatibla lösningar för e-fakturering vilka grundas på lagkrav, kommersiella transaktioner och gemensamma tekniska standarder i syfte att underlätta en omfattande användning av e-fakturering.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.4.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (10.5.2012)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
(2011/2044(INI))

Föredragande: Brian Simpson

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Den fria rörligheten för varor är en av hörnstenarna i EU:s politik. EU har infört ett enhetligt system för typgodkännande och harmoniserade registreringsbevis för motorfordon. Därmed har det blivit mycket enklare att köpa en personbil i eller överföra en personbil till en annan medlemsstat.

B.  Europaparlamentet mottar dock många klagomål från medborgare som ofta möts av besvärliga formaliteter, särskilt i förhållande till omregistreringen av deras motorfordon i en annan medlemsstat och därmed förknippade extrakostnader. Samtidigt måste unionen och medlemsstaterna se till att omregistrering av stulna motorfordon med förfalskade registreringspapper undviks.

C. EU:s bestämmelser om passagerares rättigheter ger medborgarna en minimiskyddsnivå och underlättar därmed rörligheten och den sociala integrationen. Bestämmelserna bidrar till att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för transportföretagen såväl inom som mellan transportslag.

D. EU:s rättsliga ram för skydd av passagerares rättigheter behöver säkerställa en miniminivå för konsumentskyddet så att det kan stå emot föränderliga affärsmetoder, som t.ex. tilläggsavgifter, och inbegripa konkurser och insolvens hos flygbolag. EU bör reagera på nya multimodala rörlighetsmönster.

1.  Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar att underlätta överföringen av personbilar över gränserna och uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra principerna i EU-lagstiftningen om registrering av personbilar i andra medlemsstater. Parlamentet påminner i detta hänseende om att personbilar (inklusive högerstyrda fordon) som överensstämmer med det relevanta EU-typgodkännandet bör kunna registreras i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka säkerheten för samordnade registreringspapper för att minimera risken för omregistrering av stulna motorfordon med förfalskade registreringspapper.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om trafiksäkerhetsprovning av motorfordon i syfte att minska den administrativa bördan för medborgarna och industrin, trygga en dynamisk vidareutveckling av provmetoderna och provinnehållet och samtidigt garantera en så hög trafiksäkerhetsnivå som möjligt.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hålla kostnaderna för gränsöverskridande registrering av personbilar så låga som möjligt för medborgarna genom att undvika onödiga utgifter med hjälp av ett gemensamt förfarande.

4.  Europaparlamentet kräver vid överföring av personbilar över gränserna ett ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsprovningen mellan medlemsstaterna. Detta bör basera sig på gemensamma definitioner och jämförbara besiktningsnormer.

5.  Europaparlamentet föreslår att man inrättar en europeisk databas som samlar tekniska data för alla fordon i syfte att möjliggöra ett ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsprovningen, medge jämförbarhet över hela Europa och underlätta en gränsöverskridande registrering.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera striktare tillämpning av driftskompatibilitet mellan nationella tjänster, produkter och system för transport och mobilitet, såsom dem som regleras av EU när det gäller vägtullsystem eller ERTMS samt ett integrerat europeiskt informations-, prissättnings- och biljettsystem på områdena offentlig och intermodal mobilitet.

7.  Europaparlamentet noterar att EU med antagandet av busspassagerares rättigheter 2011 nu har en övergripande och integrerad uppsättning bestämmelser om grundläggande passagerarrättigheter som omfattar alla transportmedel.

8.  Europaparlamentet rekommenderar att befintliga passagerarrättigheter konsolideras i en gemensam ram så att man kan harmonisera tillämpningen och genomförandet av dessa föreskrifter för alla transportmedel på den inre marknaden och undvika diskriminering mellan de olika transportmedlen.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag för att bättre skydda passagerarna i händelse av insolvens hos flygbolag, till exempel genom en obligatorisk försäkring för flygbolag eller inrättandet av en garantifond.

10. Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse för resenärer, inklusive funktionshindrade personer, liksom för säkerställandet av jämlika konkurrensvillkor för transportföretagen att passagerarskyddet genomförs och tillämpas på ett konsekvent och harmoniserat sätt i hela unionen.

11. Europaparlamentet konstaterar att funktionshindrade personer vid resor mycket ofta möter hinder och spärrar som blockerar många alternativ för dem på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta större hänsyn till denna aspekt av passagerarrättigheterna.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att lagstiftningen för passagerarskydd genomförs korrekt, att de europeiska medborgarna är medvetna om passagerarrättigheterna i EU och i synnerhet att dessa rättigheter iakttas.

13. Europaparlamentet framhåller att det fortfarande är svårt för resenärer att boka och köpa biljetter för multimodala resor inom EU, och uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och företagen inom transportsektorn att vidta åtgärder för att inrätta ett integrerat multimodalt system för utfärdande av biljetter.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om passagerarrättigheter vid resor med flera olika transportmedel för att säkerställa att lagstiftningen håller jämna steg med de föränderliga multimodala rörlighetsmönstren.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

8.5.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (1.6.2012)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskyddöver de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
(2012/2044(INI))

Föredragande: Evelyn Regner

FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet betonar att EU-lagstiftningens framgång alltid beror på dess tillämpning och dess införlivande inom rimlig tid i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Parlamentet anser att en regelbunden, noggrann och effektiv kontroll är viktig inom detta område och uppmanar kommissionen att ingripa vid brister i införlivandet och i detta avseende fortsätta sitt nära samarbete med parlamentet.

2.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens engagemang för att ta itu med de problem som enligt medborgare och företag påverkar den inre marknaden. Parlamentet uttrycker emellertid sin besvikelse över arbetsdokumentets djup.

3.  Europaparlamentet understryker behovet av att lösa de problem som medborgare och företag upplever sig ha. Parlamentet konstaterar att många av de problemområden som identifierats nyligen har varit föremål för konsekvensbedömningar och förslag från kommissionen, trots att det knappast uppmärksammas i arbetsdokumentet. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att kommissionen när den föreslår åtgärder måste lägga fram övertygande och avgörande bevis till förmån för det politiska alternativ som valts i utkastet till lagstiftning. Parlamentet bör vid behandlingen av utkast till förslag ta full hänsyn till hur korrekta och övertygande kommissionens konsekvensbedömningar är, så att den antagna lagstiftningen tillgodoser medborgarnas och företagens behov i samma utsträckning.

4.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt med omfattande, objektiv och lämplig information till medborgarna, konsumenterna och företagen om deras rättigheter på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera detta för att utveckla ändamålsenliga informationssystem och kommunikationsstrategier, särskilt med hänsyn till medborgarnas sociala rättigheter, och att framför allt anslå tillräckliga medel för att genomföra informationskampanjer och att använda dem sparsamt.

5.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att utbyta information och främja samarbete mellan nationella system, och välkomnar i detta sammanhang den sammankoppling av företagsregister[1] som nyligen gjorts. Parlamentet efterlyser fortfarande ett gränsöverskridande förvaltningssamarbete och en bättre samordning via centrala plattformar. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ på detta område, till exempel initiativen för att utveckla ett system för elektronisk överföring av socialförsäkringsuppgifter mellan de nationella socialförsäkringssystemen.

6.  Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande verkställighet och erkännande av beslut samt handlingars rättsliga verkan är av central betydelse för rörligheten på den inre marknaden. Parlamentet hoppas på en snar tillämpning av förordningen om arv i alla EU‑medlemsstater och uppmanar – på grundval av grönboken från 2010[2] och samråden 2011 – kommissionen att fortsätta arbetet med att erkänna de rättsliga verkningarna av civilståndshandlingar och emotser med intresse de lagstiftningsförslag som planeras för 2013.

7.  Europaparlamentet stöder det engagemang som visats för att lösa problemet med regelbördan. Parlamentet påminner i detta avseende om sitt tidigare åtagande att få kommissionen att fastställa motsvarande kostnadsavdrag när den lägger fram förslag till ny lagstiftning. Parlamentet påminner vidare om sitt krav att programmet för minskade administrativa bördor ska förlängas och utvidgas, och ser därför fram emot förslag om att minska de administrativa bördorna och rättsliga olägenheterna, vilket skulle lösa många av medborgarnas och företagens problem rörande den inre marknaden.

8.  Europaparlamentet anser att en kraftfull uppslutning kring principen att ”tänka småskaligt först” skulle garantera att framtida lagstiftning inte medför ytterligare svårigheter och hinder för medborgare och företag som verkar på den inre marknaden.

9.  Europaparlamentet understryker att man – trots förenklingen av lagstiftningen och minskningen av den administrativa bördan när det gäller företagens utnyttjande av friheterna på den inre marknaden – generellt måste garantera de säkerhets- och hälsoskyddsbestämmelser som skyddar konsumenterna och arbetstagarna.

10. Europaparlamentet anser att en effektiv tillämpning av lagen är särskilt viktig när det gäller internethandel och välkomnar förslaget till tvistlösning online. Dessutom krävs bättre konsumentinformation om gällande rättigheter. Parlamentet kommer att noggrant granska förslaget till en gemensam europeisk köplag och betonar att den måste garantera ett mycket högt konsumentskydd. Parlamentet insisterar samtidigt på att det måste skapas ”modeller för europeiska standardavtal” och anser att det är viktigt att införa lämpliga bestämmelser för digitalt innehåll.

11. Europaparlamentet påminner i fråga om ett effektivt skydd av immateriella rättigheter om vikten av att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering, och understryker att man alltid måste hitta en jämn balans mellan rättsinnehavarens intressen och alla övriga berörda parters intressen och skyddet av europeiska medborgares personuppgifter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

31.5.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Elisabeth Morin-Chartier

YTTRANDE från utskottet för framställningar (3.5.2012)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
(2012/2044(INI))

Föredragande: Simon Busuttil

FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om den inre marknaden från medborgarnas synpunkt (SEK(2011)1003) som ett användbart verktyg både för att delge beslutsfattare medborgarnas största farhågor och för att informera medborgare och företag om de problem som de sannolikt kommer att möta på den inre marknaden.

2.  Europaparlamentet välkomnar användningen av gemensamma kontaktpunkter, som underlättar tillgången till information om att driva företag i medlemsstaterna genom att samla alla nödvändiga formaliteter och administrativa krav för att upprätta och expandera ett företag över gränserna kring en enda nationell kontaktpunkt.

3.  Europaparlamentet välkomnar den positiva roll som Solvit, Ditt Europa – Rådgivning, Enterprise Europe Network, Nätverket av europeiska konsumentcentrum, Europa Direkts kontaktcenter och Eures (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) har haft när det gäller att ge information och stöd till medborgare, konsumenter och företagare på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt att förbättra samordningen mellan dessa tjänster och undvika dubbelarbete samt dubbla insatser vad avser ekonomiska resurser.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta sig på att genom sina representationskontor i varje medlemsstat tillhandahålla en gemensam internetbaserad och fysisk kontaktpunkt för medborgare och konsumenter där man skulle utföra arbetet i nära samarbete med parlamentets informationskontor för att garantera en enda övergripande kontaktpunkt för medborgarna. Parlamentet anser att en sådan gemensam internetbaserad och fysisk kontaktpunkt i varje medlemsstat verkligen skulle bidra till att göra den inre marknaden mer tillgänglig genom att tillhandahålla en användarvänlig och effektivare tjänst som inte bara ger information utan också på ett lättbegripligt sätt upplyser människor om de konkreta möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Detta skulle kunna undanröja oklarheter för vanliga medborgare, konsumenter och företag.

5.  Europaparlamentet betonar att rörligheten för arbetstagare i olika medlemsstater måste vara en frivillig handling som alltid kombineras med fullständig respekt för arbetstagarnas rättigheter.

6.  Europaparlamentet noterar det stora antal framställningar som dess utskott för framställningar mottagit angående de problem som medborgare stöter på inom den inre marknaden, särskilt när det gäller felaktigt införlivande eller genomförande av EU‑lagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin rapport inlemma rönen och resultaten från de framställningar som ingetts till utskottet för framställningar. Parlamentet betonar att förfarandet för framställningar bör användas på ett bättre sätt för att förbättra EU:s lagstiftningsförfarande, särskilt när det gäller rättsliga medel mot handelshinder i fråga om gränsöverskridande handel och upprätthållande av konsumenträttigheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa den viktigaste tillämpliga EU‑lagstiftningen för vart och ett av de problemområden som lyfts fram, så att medborgare, konsumenter och företag kan få användbar och mer tillgänglig information om sina rättigheter på den inre marknaden.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i kommande rapporter, lyfta fram motsvarande åtgärder som den har tydligt ansvar för, t.ex. att i tid vidta lämpliga åtgärder om EU:s lagstiftning införlivas på fel sätt i medlemsstaterna, säkerställa att EU-rätten genomförs korrekt och se över otillräcklig lagstiftning.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en tabell för vart och ett av de uppmärksammade problemen, och på så sätt visa vilka aktörer som ansvarar för att lösa problemen i samband med var och en av de fastställda grundläggande orsakerna.

10. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att inrikta sina informationskampanjer under Europaåret för medborgarna 2013 på de problemområden som rör rättigheter som grundar sig på EU-medborgarskap, i den mån de, mot bakgrund av rapportens urvalsmetod, verkligen återspeglar vad som är viktigast för EU-medborgarna i deras dagliga liv på den inre marknaden.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt att i framtiden slå samman rapporten om EU-medborgarskapet med rapporten om den inre marknaden från medborgarnas synpunkt, för att undvika upprepningar och förvirring samt slå vakt om att kopplingen mellan problem och lösningar inte går förlorad.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.4.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Giles Chichester, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zoltán Bagó, Birgit Collin-Langen, Kinga Göncz, Phil Prendergast

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Kyriacos Triantaphyllides

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

25.9.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Ashley Fox, Marielle Gallo, Anna Hedh, Emma McClarkin, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jan Mulder