ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

12. 10. 2012 - (COM(2012)0277 – C7‑0137/2012 – 2012/0143(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Ian Hudghton


Postup : 2012/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0314/2012
Předložené texty :
A7-0314/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

(COM(2012)0277 – C7‑0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0277),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0137/-2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne18. září 2012,[1]

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0314/2012),

1.  přijímá uvedený postoj v prvním čtení ve znění návrhu Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a vnitrostátním a regionálním parlamentům

  • [1]               Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh předložený Komisí usiluje o prodloužení lhůty pro současný režim přístupu do pásma 12 mil. V rámci stávajících právních předpisů v oblasti společné rybářské politiky stanovuje čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 odchylku od zásady rovného přístupu v pásmu 12 námořních mil od každého členského státu. Odchylka je v platnosti od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2012. Současný návrh usiluje o prodloužení tohoto období do 31. prosince 2014.

Souvislosti

Odchylky od pravidla rovného přístupu v pásmu pobřežních vod platily přes 40 let. Poprvé byla odchylka zavedena v nařízení (EHS) č. 2141/70, kterým se stanoví společná strukturální politika pro odvětví rybolovu, a další ustanovení se objevilo v Aktu o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království.

Současné pásmo 12 mil bylo zavedeno prvním nařízením o společné rybářské politice v roce 1983. Článek 6 nařízení Rady (EHS) č. 170/83 stanovil, že pásmo bude platit od 1. ledna 1983 do 31. prosince 1992; v následných reformách společné rybářské politiky (nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 a nařízení Rady (ES) č. 2371/2002) byla schválena podobná ustanovení.

Ustanovení v čl. 17 odst. 2 stávajícího nařízení představují jedinou část těchto právních předpisů, u kterých je uvedena časová lhůta. Komise navrhla obnovit ustanovení v článku 6 navrhovaného základního nařízení. Jelikož je však velmi pravděpodobné, že reformovaná rybářská politika nevstoupí v platnost před koncem tohoto roku, musela Komise předložit nynější návrh, aby zabránila výpadku současného režimu.

Pásma 12 mil – výjimečný úspěch společné rybářské politiky

Je všeobecně přijímanou skutečností, že společná rybářská politika obecně v posledních 30 letech selhávala. Poznámka Komise v zelené knize o reformě společné rybářské politiky (COM(2009)163) o tom, že „současná SRP nefunguje dobře“ je spíše slabým vyjádřením a probíhající reformu zapříčinila nutnost.

Naproti tomu se obecně uznává úspěch řízení rybolovu v rámci pásma 12 mil. Zelená kniha například uvedla, že pobřežní režim „obecně fungoval dobře a mohl by být dokonce posílen“ a zpráva týkající se povinnosti podávat zprávy podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (COM(2011)418) konstatovala, že „tento režim je velmi stabilní a pravidla fungovala i nadále uspokojivě“.

Tento úspěch možná názorně předvádí, že členské státy mohou řídit rybolov úspěšně a také tak činí. Zatímco se správa rybolovných zdrojů za hranicí 12 mil vyznačovala vysoce centralizovanou a neefektivní kontrolou ze strany Bruselu, řízení jednotlivými členskými státy v rámci pobřežních pásem bylo stabilní a úspěšné.

Jak pokračují diskuse ohledně širší reformy společné rybářské politiky, jednou z klíčových otázek, jež je třeba rozhodnout, zůstává míra a povaha decentralizace a regionalizace, které mají být realizovány. Obecná efektivita kontroly prováděné členskými státy v pásmu 12 mil jasně ukazuje, že nejúčinnější je správa přiměřená lokálním podmínkám. Úspěch kontroly členských států ostře kontrastuje se selháním centrální unijní kontroly – a poskytuje návod, jak nasměrovat reformu společné rybářské politiky.

Prodloužené pásmo – v čase i vzdálenosti

Jak je uvedeno výše, zelená kniha uznala, že by pobřežní režim „mohl být dokonce posílen“. Zpráva týkající se povinnosti podávat zprávy navíc poznamenává, že jeden členský stát navrhl prodloužení pásma na 20 námořních mil.

Zpravodaj silně podporuje návrhy, aby byla pobřežní pásma prodloužena, a v minulosti již podpořil pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Lze doufat, že reformovaná společná rybářská politika zavede značně decentralizovaný režim a umožní členským státům činit rozhodnutí týkající se skutečného řízení a přitom spolupracovat na regionálním základě. Nehledě na konečnou podobu reformované společné rybářské politiky byla nicméně pásma 12 mil evidentně účinná – a existuje silný argument na podporu prodloužení jejich délky.

Zpravodaj také zpochybňuje, zda je rozumné prodloužit současný režim pouze o 10 let, jak Komise navrhuje v článku 6 navrženého nového nařízení o společné rybářské politice. Společnou rybářskou politiku není třeba úplně reformovat každých 10 let, objevilo se ovšem schéma, které tomu nepochybně napovídá. Lze doufat, že probíhající reforma vyústí ve společnou rybářskou politiku, jež bude fungovat účinně a nebude za 10 let potřebovat zásadní reformu. I kdyby však současná reforma byla úspěšná, není nerozumné naznačit, že za 10 let proběhne významný přezkum a bude třeba provést úpravy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně pravděpodobný scénář a že pokračující debaty o reformě ukazují, že legislativní postupy se neuzavírají vždy v rámci pevného časového rozvrhu, se zdá zbytečně riskantní dávat pásmu 12 mil desetileté omezení. Tato zpráva je nutná jen proto, že čl. 17 odst. 2 představuje jedinou část společné rybářské politiky s časovým omezením. Jeví se jako rozumné schválit nové ustanovení o pobřežním pásmu s dobou platnosti, která přesahuje obvyklou reformní periodu 10 let – a zpravodaj podporuje prodloužení režimu na dobu neurčitou.

Naléhavost

Zpravodaj uznává, bez ohledu na svoji podporu prodloužení pásem 12 mil jak v čase, tak ve vzdálenosti, že by se tato diskuse měla odehrávat v rámci širší diskuse o reformě společné rybářské politiky. Současná pásma 12 mil fungují dobře – ale skončí 31. prosince tohoto roku, pokud současný návrh nevstoupí v platnost. Pásma poskytují ochranu zranitelným pobřežním společenstvím – a tato rybářská společenství by neměla pochopení pro odstranění této ochrany v důsledku interinstitucionálního patu.

Zpravodaj proto navrhuje, aby byl přijat současný návrh dvouletého prodloužení režimu, ale bude i nadále důrazně hájit silnější kontrolu států nad pobřežním rybolovem v rámci širšího balíčku reforem společné rybářské politiky.

POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

Referenční údaje

COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD)

Datum predložení EP

7.6.2012

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

14.6.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.6.2012

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

21.6.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Ian Hudghton

31.5.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

21.6.2012

6.9.2012

 

 

Datum přijetí

9.10.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Datum předložení

12.10.2012