RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ, pikendades selle kohaldamisperioodi ja ajakohastades tootmisele heakskiitu andvate ja tootmise kontrolli eest vastutavate ametiasutuste ja kolmandate riikide nimede loetelu

12.10.2012 - (COM(2012)0343 – C7‑0161/2012 – 2012/0165(COD)) - ***I

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Paolo De Castro


Menetlus : 2012/0165(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0315/2012
Esitatud tekstid :
A7-0315/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ, pikendades selle kohaldamisperioodi ja ajakohastades tootmisele heakskiitu andvate ja tootmise kontrolli eest vastutavate ametiasutuste ja kolmandate riikide nimede loetelu

(COM(2012)0343 – C7‑0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0343),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0161/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2012. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 28. september 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0315/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Otsuse 2003/17/EÜ sätted, milles viidatakse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,1 tuleks tühistada, sest nende kohaldamine selle otsusega seoses ei oleks kooskõlas volituste delegeerimise ja rakendamise süsteemiga, mis on vastavalt lisatud lepingu artiklitesse 290 ja 291.

 

______________

 

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Otsus 2003/17/EÜ

Artikkel 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1) Artikkel 4 jäetakse välja.

Selgitus

Alates Lissaboni lepingu jõustumisest tuleb endised komiteemenetluse sätted asendada kas delegeeritud õigusaktide või rakendusaktidega. Kuid arvestades, et käesoleva otsuse lisasid ei kavatseta muuta enne seemneid käsitleva seadusandliku ettepaneku jõustumist ÜPP reformi raames, on parem, kui käesolev muutmisettepanek ei sisalda komiteemenetluse sätet lisade muutmise kohta.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)

Otsus 2003/17/EÜ

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1a) Artikkel 5 jäetakse välja.

Selgitus

Samal põhjusel nagu muudatusettepaneku 2 puhul.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

1. ETTEPANEKU TAUST

Nõukogu otsuses 2003/17/EÜ esitati riikide loetelu, mille puhul tunnistatakse samaväärsuse põhimõtte kohaldamist söödakultuuride seemnete, teraviljaseemnete, peediseemne ning õli- ja kiudtaimede seemnete importimisel kolmandatest riikidest. Ühtlasi määrati üksikasjalikult kindlaks täidetavad nõuded, eelkõige samaväärsuse tunnustamise piiramine viieaastase ajavahemikuga, mida pikendatakse, kui kõik asjaomased nõuded on täidetud. Kõnealune periood lõpeb 31. detsembril 2012.

Et tagada ELi turu nõudlusele vastav seemnete tarnimine, tuleb neid eeskirju pikendada ja kehtestada uueks aegumiskuupäevaks 31. detsember 2022, kuigi ajutine pikendamine on praegu ette nähtud ainult viieks aastaks. Komisjon väidab, et kuna seemneid käsitleva määruse läbivaatamine (kaasotsustamismenetluse raames) algab alles 2012. aasta septembris, näib kümneaastane ajavahemik vajalik, et menetluse käigus aegumist vältida.

Peale selle on otsuse 2003/17/EÜ I lisas samaväärsussüsteemi alla kuuluvate riikide hulgas loetletud Jugoslaavia. Endise Jugoslaavia asemele on tulnud uued riigid. Sloveenia on Euroopa Liidu liikmesriik, Horvaatia kuulub juba otsuse 2003/17/EÜ kohaselt samaväärsussüsteemi alla, kuhu peaks samuti lisanduma Serbia, kuna ta on seemneproovide võtmise ja analüüsimise osas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheliseks kaubanduseks ettenähtud seemne sordisertifitseerimise kava ning Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (ISTA) liige. Jugoslaavia tuleks seega kõnealusest loetelust välja jätta. Teisi endise Jugoslaavia riike ei saa loetelusse lisada, kuna nad ei ole ei OECD ega ISTA liikmed. Lisaks on muutunud mõnede otsuse 2003/17/EÜ I lisas loetletud, tootmisele heakskiitu andvate ja tootmise kontrolli eest vastutavate ametiasutuste nimed. Seetõttu asendatakse komisjoni ettepanekus I lisa uue lisaga, kus nimetatud muudatusi on arvesse võetud.

2. RAPORTÖÖRI SEISUKOHT

Raportöör soovitab, et parlament võtaks komisjoni ettepaneku põhisisu praegusel kujul vastu, võttes arvesse selle kiireloomulisust ja seemneimpordi korra jätkumise tähtsust.

Kuid raportöör rõhutab, et komisjoni ettepanekuga ei ole muudetud otsuse 2003/17/EÜ vananenud komiteemenetluse sätteid, mis on tegelikult seotud üksnes lisade muutmisega. On hästi teada, et Lissaboni lepingu jõustumisega arvestades tuleb vanad komiteemenetluse sätted asendada kas delegeeritud õigusaktide või rakendusaktidega, kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291. Komisjon aga kinnitab, et otsuse 2003/17/EÜ lisasid ei kavatseta muuta enne, kui jõustub ÜPP reformi seadusandlik ettepanek seemnete kohta. Sel põhjusel ja võimalike tõrgete vältimiseks selle tungivalt vajaliku ettepaneku kiirel vastuvõtmisel leiab raportöör, et piisab, kui jäetakse välja muudetud ettepaneku 2003/17/EÜ komiteemenetluse sätted (st artiklid 4 ja 5). Selleks esitab ta kolm muudatusettepanekut.

Kui aga nimetatud lisade muutmine vajalikuks osutub, on see seadusandliku tavamenetluse kohaselt endiselt võimalik.

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsuse 2003/17/EÜ kohaldamisperioodi pikendamine ja tootmisele heakskiitu andvate ja tootmise kontrolli eest vastutavate ametiasutuste ja kolmandate riikide nimede loetelu ajakohastamine

Viited

COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.6.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

5.7.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.7.2012

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

11.7.2012

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Paolo De Castro

9.7.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.10.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Luís Paulo Alves, Alejandro Cercas, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Marian Harkin, Astrid Lulling, Petri Sarvamaa

Esitamise kuupäev

12.10.2012