Pranešimas - A7-0315/2012Pranešimas
A7-0315/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB pratęsiant jo taikymo laikotarpį ir atnaujinant trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimus

12.10.2012 - (COM(2012) 0343 – C7‑0161/2012 – 2012/0165(COD)) - ***I

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Paolo De Castro


Procedūra : 2012/0165(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0315/2012
Pateikti tekstai :
A7-0315/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB pratęsiant jo taikymo laikotarpį ir atnaujinant trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimus

(COM(2012) 0343 – C7‑0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0343),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0161/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į įsipareigojimą, Tarybos atstovo prisiimtą 2012 m. rugsėjo 28 d. laišku, patvirtinti Parlamento poziciją remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalimi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0315/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Sprendimo 2003/17/EB, kuriame pateikiama nuoroda į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1, nuostatos turėtų būti išbrauktos, kadangi jų taikymas šio sprendimo kontekste būtų nesuderinamas su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų sistema, pradėta taikyti vadovaujantis atitinkamai Sutarties 290 ir 291 straipsniais;

 

______________

 

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Sprendimas 2003/17/EB

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 4 straipsnis išbraukiamas.

Pagrindimas

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai senosios nuostatos dėl komitologijos turi būti pakeistos deleguotaisiais arba įgyvendinimo aktais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šio sprendimo priedų nesitikima iš dalies pakeisti anksčiau negu įsigalios pagal BŽŪP reformą numatytas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl sėklos, pageidautina į šį keičiantį pasiūlymą neįtraukti su daliniu priedų pakeitimu susijusios nuostatos dėl komitologijos.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Sprendimas 2003/17/EB

5 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a) 5 straipsnis išbraukiamas.

Pagrindimas

Žr. 2 pakeitimo pagrindimą.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. BENDROSIOS PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pagal Tarybos sprendimą 2003/17/EB nustatytas šalių, kurioms turi būti pripažintas lygiavertiškumo principo taikymas pašarinių augalų sėklos, javų sėklos, runkelių sėklos ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos importui iš trečiųjų šalių, sąrašas. Jame taip pat išdėstyti išsamūs reikalavimai, kurių turi būti laikomasi, ir visų pirma numatyta nustatyti penkerių metų laikotarpį, per kurį lygiavertiškumas pripažįstamas, ir jį pratęsti, jeigu visi atitinkami reikalavimai įvykdyti. Šis laikotarpis nustos galioti 2012 m. gruodžio 31 d.

Komisijos nuomone, norint užtikrinti būtiną sėklos tiekimą į ES rinką, šios taisyklės turi būti pratęstos iš dalies pakeičiant terminą iki 2022 m. gruodžio 31 d., net jei šiuo metu numatytas laikino pratęsimo terminas yra tik 5 metai. Komisijos tvirtinimu, kadangi reglamento dėl sėklos peržiūra (pagal bendro sprendimo procedūrą) bus inicijuota tik 2012 m. rugsėjį, panašu, jog būtinas dešimties metų terminas siekiant išvengti, kad taisyklės nustotų galioti šio proceso metu.

Be to, Sprendimo 2003/17/EB I priede kaip šalis, kuriai taikomas lygiavertiškumo režimas, nurodyta Jugoslavija. Šiuo metu buvusiąją Jugoslaviją yra pakeitusios kelios naujos šalys. Slovėnija yra Europos Sąjungos narė, Kroatija jau pripažinta lygiaverte Sprendimu 2003/17/EB, o Serbija – kai tai susiję su sėklos mėginių ėmimu ir tyrimu – turėtų būti įtraukta kaip EBPO tarptautinėje prekyboje esančios sėklos veislių sertifikavimo sistemos ir Tarptautinės sėklų tyrimų asociacijos (ISTA) narė. Taigi Jugoslavija turėtų būti išbraukta. Kitos buvusiosios Jugoslavijos šalys negali būti įtrauktos, nes jos nėra EPBO ir ISTA narės. Be to, buvo pakeisti Sprendimo 2003/17/EB I priede išvardytų kai kurių institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimai. Todėl, siekiant atsižvelgti į šiuos pokyčius, remiantis Komisijos pasiūlymu I priedas keičiamas nauju.

2. PRANEŠĖJO POZICIJA

Pranešėjas, atsižvelgdamas į tai, kad skubu ir svarbu toliau taikyti sėklos importo režimą, siūlo Parlamentui priimti Komisijos pasiūlymą iš esmės tokį, koks jis yra.

Tačiau pranešėjas norėtų pabrėžti, kad Komisijos pasiūlyme nepavyko iš dalies pakeisti senųjų Sprendimo 2003/17/EB nuostatų dėl komitologijos, kurios iš tikrųjų susijusios tik su abiejų priedų daliniu pakeitimu. Puikiai žinoma, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai senosios komitologijos nuostatos pagal SESV 290 ir 291 straipsnius turi būti pakeistos deleguotaisiais arba įgyvendinimo aktais. Vis dėlto Komisija tikina, kad Sprendimo 2003/17/EB priedų nesitikima iš dalies pakeisti anksčiau negu įsigalios pagal BŽŪP reformą numatytas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl sėklos. Pranešėjo nuomone, dėl šios priežasties ir siekiant išvengti bet kokių galimų greito šio skubaus pasiūlymo priėmimo kliūčių turėtų pakakti išbraukti dabartines iš dalies pakeisto Sprendimo 2003/17/EB nuostatas dėl komitologijos (t. y. jo 4 ir 5 straipsnius). Todėl šiuo tikslu jis siūlo tris pakeitimus.

Nežiūrint į tai, jei pasitvirtins, kad būtina iš dalies keisti šiuos priedus, tai ir toliau bus įmanoma taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimo 2003/17/EB taikymo laikotarpio pratęsimas ir trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimų atnaujinimas

Nuorodos

COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

28.6.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

5.7.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

5.7.2012

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

11.7.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo De Castro

9.7.2012

 

 

 

Priėmimo data

11.10.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Luís Paulo Alves, Alejandro Cercas, Spyros Danellis, Ismail Ertug, Marian Harkin, Astrid Lulling, Petri Sarvamaa

Pateikimo data

12.10.2012