SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty

12.10.2012 - (COM(2011)0737 – C7‑0504/2011 – 2011/0333(CNS)) - *

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Jean-Luc Dehaene

Postup : 2011/0333(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0316/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty

(COM(2011)0737 – C7‑0504/2011 – 2011/0333(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0737),

–   so zreteľom na článok 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7–0504/2011),

-   so zreteľom na článok 311 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

-   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (stanovisko č. 2/2012)[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie[2],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 s názvom Investícia do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu[3],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch[4],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020[5],

-   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

-   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7–0316/2012),

A. keďže v zmluve sa jasne stanovuje, že rozpočet Únie sa má v plnom rozsahu financovať z jej vlastných zdrojov;

B.  keďže Parlament vo svojom uvedenom uznesení z 13. júna 2012 prijatom veľkou väčšinou privítal legislatívne návrhy Komisie predložené 29. júna 2011 o reforme systému vlastných zdrojov vrátane návrhov na daň z finančných transakcií (DFT) a na novú DPH v EÚ ako vlastné zdroje, ktorých cieľom je znížiť do roku 2020 podiel príspevkov členských štátov založených na HND do rozpočtu EÚ na 40 %, čo prispeje ku konsolidačnému úsiliu členských štátov;

C. keďže Parlament vo svojom uvedenom uznesení z 23. októbra 2012 vyjadril pevné presvedčenie, že DPH je jednou z podmienok dosiahnutia potrebnej politickej dohody v otázke vlastných zdrojov a že dohodu o reforme DPH ako vlastného zdroja, ako aj o spôsoboch jej vykonávania je nutné uzavrieť spoločne s dohodou o viacročnom finančnom rámci;

D. keďže zmluva po prvýkrát vyžaduje súhlas Parlamentu s vykonávacími opatreniami pre systém vlastných zdrojov Únie a keďže Parlament jasne vyjadril svoju vôľu uplatniť v tejto súvislosti svoje právo v rokovaniach o reforme systému vlastných zdrojov;

E.  keďže Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojich stanoviskách k návrhu reformy vlastných zdrojov predloženému Komisiou uvítali návrh na nový vlastný zdroj založený na DPH[6];

F.  keďže Parlament niekoľkokrát zopakoval svoje stanovisko, že je potrebná reforma systému vlastných zdrojov Únie, najmä vo vzťahu k jestvujúcim zdrojom založeným na DPH, s cieľom vrátiť sa k pôvodnej koncepcii tohto zdroja ako skutočného vlastného zdroja, a nie len čistého štatistického nástroja[7];

G. keďže Parlament víta pokus o zjednodušenie spôsobu výpočtu DPH a skutočnosť, že návrh Komisie zlepšuje transparentnosť vlastného zdroja založeného na DPH;

H. keďže Parlament považuje za najväčšie výhody nového návrhu o DPH jeho transparentnosť, spravodlivosť voči daňovým poplatníkom vo všetkých členských štátoch, väčšiu jednoduchosť a potenciál stať sa skutočným vlastným zdrojom, ktorý bude v budúcnosti priamo plynúť do rozpočtu EÚ;

I.   keďže Parlament sa domnieva, že akýkoľvek skutočný vlastný zdroj by mal plynúť priamo do rozpočtu Únie;

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétny návrh na ďalšiu reformu vlastného zdroja založeného na DPH tak, aby priamo plynul do rozpočtu Únie už v období 2014 – 2020 alebo v rámci ďalšej revízie systému vlastných zdrojov;

5.  požaduje praktické kroky nadväzujúce na zelenú knihu Komisie o budúcnosti DPH a konkrétne opatrenia, ktoré zabezpečia vyššiu úroveň harmonizácie systémov DPH v členských štátoch, keďže len takáto harmonizácia môže poskytnúť základ pre zavedenie zdroja založeného na DPH ako skutočného vlastného zdroja plynúceho v budúcnosti priamo do rozpočtu Únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 112, 18.4.2012, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
  • [3]  Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
  • [4]  Prijaté texty, P7_TA(2012)0245.
  • [5]  Prijaté texty, P7_TA(2012)XXXX.
  • [6]  Stanovisko Výboru regiónov k novému Viacročnému finančnému rámcu na roky 2014 – 2020 prijaté na 93. plenárnej schôdzi 14. – 15. decembra 2011.
    Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k systému vlastných zdrojov prijaté na plenárnej schôdzi 29. marca 2012.
  • [7]  Pozri uznesenie Parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 214).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pri svojom vzniku v roku 1970 bol vlastný zdroj založený na DPH navrhnutý ako potenciálne skutočný vlastný zdroj za predpokladu, že pokračujúci proces harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov pre oblasť DPH by v konečnom dôsledku úplne zharmonizoval vnútroštátne vymeriavacie základy DPH. Postupne sa však pretransformoval na zložitý a neprehľadný štatistický nástroj, ktorý v skutočnosti predstavuje jednu z foriem príspevku založeného na HND a presúva sa z národných rozpočtov. Vlastný zdroj založený na DPH predstavuje 11,2 % príjmov rozpočtu na rok 2011.

Komisia 29. júna 2011 predložila svoj návrh viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 spolu so súborom návrhov na reformu systému vlastných zdrojov Únie. Návrhy zahŕňajú návrh na VII. rozhodnutie o vlastných zdrojoch (RVZ), ktoré požaduje zrušenie existujúceho vlastného zdroja založeného na DPH a jeho nahradenie novým zdrojom EÚ založeným na DPH, ktorý je podrobne opísaný v návrhu nariadenia Rady o metódach a postupoch sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty, ktorý je predmetom tejto správy.

Obsah súčasného návrhu Komisie

Návrh nariadenia na sprístupnenie vlastného zdroja založeného na DPH je potrebný na stanovenie metódy, ktorú by členské štáty mali použiť na výpočet tohto nového zdroja, ako aj postupov jeho presunu do rozpočtu EÚ.

Základný princíp návrhu Komisie spočíva v tom, že nový vlastný zdroj EÚ založený na DPH je založený na podiele z DPH za dodávky tovarov a služieb, nadobudnutia a dovozy, na ktoré sa vzťahuje štandardná sadzba DPH v každom členskom štáte. Vychádza preto zo skutočnej harmonizácie, ktorá už existuje pri týchto tovaroch a službách so štandardnou sadzbou v celej EÚ. Okrem toho podľa nového systému sa presunie najväčší podiel výpočtov, ktoré robia v súčasnosti členské štáty, na Európsku komisiu.

2.1. Metóda výpočtu nového vlastného zdroja založeného na DPH

Nový postup možno rozdeliť do týchto krokov:

Krok I: Upravené príjmy z DPH

 

–                                           =

· Metóda používa ako východiskový bod skutočné údaje o príjmoch DPH členských štátov;

· Niektoré členské štáty budú musieť opraviť údaje, aby vylúčili napríklad úroky a pokuty, alebo urobiť úpravy, aby vzali do úvahy zámorské územia alebo priznané osobitné zdaňovanie DPH.

Krok II: Uplatňovanie „jednotného percentuálneho podielu“ na upravené príjmy z DPH

 

                                       X                                                =

· jednotný percentuálny podiel je rovnaký percentuálny podiel, ktorý platí v celej EÚ. Vypočíta sa vydelením celoeurópskeho priemerného podielu príjmov z DPH, ktoré vznikajú z dodávok zdaňovaných štandardnou sadzbou pri konečnej spotrebe (t. j. pre domácnosti alebo iné subjekty bez nároku na odpočet DPH, ktorá im bola účtovaná) vo všetkých členských štátoch. Vypočíta sa na základe rozsiahlej štatistickej štúdie Komisie vykonanej v úzkej spolupráci s členskými štátmi a bude stanovená na celé obdobie viacročného finančného rámca (VFR).

Krok III: Výpočet základu vlastných zdrojov založených na DPH

                                

 

÷                           =

· hodnota „predpokladaných príjmov z DPH“ by sa mala deliť skutočnou štandardnou sadzbou uplatňovanou v danej krajine (táto základná sadzba sa v členských štátoch líši – malo by to byť medzi 15 a 27 %). Vypočíta sa tak základ vlastných zdrojov založených na DPH.

Krok IV: Výpočet mesačného príspevku na vlastné zdroje založené na DPH

 

                                            X                                                   =     =

· Percentuálny podiel stanovený vo vykonávacom nariadení Rady o vlastných zdroch[1] by sa mal uplatniť na skutočnú hodnotu základu vlastných zdrojov založených na DPH [maximálna sadzba (2 %) je stanovená v rozhodnutí o systéme vlastných zdrojov (RVZ), s operačnou sadzbou (1 %) vo vykonávacom nariadení].

· Určí sa tak mesačný príspevok členského štátu na vlastné zdroje založené na DPH.

Posúdenie spravodajcu:

Výhody:

· výrazne jednoduchší výpočet DPH, ktorý si už viac nevyžaduje výpočet:

o váženej priemernej sadzby DPH,

o stredného základu,

o žiadnych kompenzácií stredného základu, ktoré sa v súčasnosti vyžadujú;

· je transparentnejší: na výpočet sa budú používať len tovary a služby zdanené štandardnou sadzbou DPH vo všetkých členských štátoch a použijú sa iba reálne príjmy členských štátov;

· v porovnaní so súčasnými 22 kompenzáciami budú mať niektoré členské štáty menej opráv základu DPH (iba pokuty a penále, náhrady osobám nepodliehajúcim zdaneniu, príjmy z území mimo EÚ, zohľadnenie viacnásobných štandardných sadzieb);

· nebudú žiadne kompenzácie vzhľadom na to, že na výpočet sa budú používať len tovar a služby zdanené štandardnou sadzbou DPH;

· uplatňuje sa rovnaký prístup ku všetkým členským štátom EÚ – na rozdiel od súčasných rôznych sadzieb bude existovať jednotný percentuálny podiel, ktorý sa bude uplatňovať na všetky členské štáty;

· menšia administratívna záťaž členských štátov; predpokladá sa, že väčšina záťaže pripadne na Európsku komisiu;

· zameranie sa na podstatu; nový zdroj bude založený na skutočných príjmoch, nie na štatistike;

· nebude sa uplatňovať žiadne obmedzenie;

· systém sa zdá byť spoľahlivý a predvídateľný v čase;

· je flexibilný, pokiaľ ide o prispôsobenie sa akejkoľvek budúcej reforme DPH, a to bez akýchkoľvek zmien súčasného návrhu vlastných zdrojov.

Nevýhody:

o naďalej relatívne komplikovaná metodika spočívajúca v štyroch krokoch zahŕňajúca komplexné výpočty;

o viac administratívnej záťaže pre Komisiu;

o je možné, že navrhované zjednodušenie metódy výpočtu nebude schopné zohľadniť rozdiely medzi systémami DPH jestvujúcimi v členských štátoch;

o nová DPH stále nebude vlastným zdrojom priamo plynúcim do rozpočtu EÚ, ale bude prechádzať štátnymi pokladnicami.

Závery

Návrh týkajúci sa nového vlastného zdroja na základe DPH na úrovni EÚ predstavuje nepochybne dôležité zlepšenie súčasného systému a má veľký potenciál zmeniť sa na stabilný a spoľahlivý skutočný vlastný zdroj pre rozpočet Únie. Vlastný zdroj na základe DPH by mal byť súčasťou celkovej reformy systému vlastných zdrojov, ktorý by mal výrazne znížiť celkovú úroveň príspevkov členských štátov.

Spravodajca preto podporuje návrh Komisie zrušiť súčasné vlastné zdroje založené na DPH a vytvoriť nový vlastný zdroj založený na DPH na úrovni EÚ.

Spravodajca by tiež chcel zdôrazniť, že jedným zo základných kritérií skutočného vlastného zdroja založeného na DPH by malo byť to, aby priamo plynul do rozpočtu EÚ bez toho, aby ho najskôr vyberali vnútroštátne správne orgány. Bohužiaľ, ani v rámci súčasného systému ani v návrhoch Komisie sa nepočíta s takýmto riešením v súvislosti s DPH. Ak sa táto podmienka nedá splniť v nadchádzajúcom VFR na roky 2014 – 2020, spravodajca vyzýva Komisiu, aby zvážila túto možnosť na ďalšie obdobie, v ktorom by sa mal systém vlastných zdrojov ďalej zreformovať s cieľom dosiahnuť financovanie rozpočtu EÚ v plnom rozsahu z vlastných zdrojov, ako sa uvádza v článku 311 ZFEÚ.

Spravodajca zdôrazňuje význam, ktorý Európsky parlament prikladá reforme systému vlastných zdrojov vrátane príslušných návrhov týkajúcich sa DPH. Vo svojom plenárnom uznesení o VFR a vlastných zdrojoch z 13. júna 2012 Európsky parlament uvádza, že nie je pripravený udeliť súhlas s nasledujúcim nariadením o VFR bez politickej dohody o reforme systému vlastných zdrojov.

POSTUP

Názov

Vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty

Referenčné čísla

COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS)

Dátum konzultácie s EP

12.12.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.12.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

CONT

15.12.2011

ECON

15.12.2011

JURI

15.12.2011

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

CONT

6.12.2011

ECON

29.11.2011

JURI

19.12.2011

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Jean-Luc Dehaene

5.12.2011

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

35

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, Jürgen Klute, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Nikos Chrysogelos, Norbert Glante, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dátum predloženia

12.10.2012