Jelentés - A7-0317/2012Jelentés
A7-0317/2012

JELENTÉS az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályokról és cselekvési tervekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

15.10.2012 - (COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Kriton Arsenis


Eljárás : 2012/0042(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0317/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0317/2012
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályokról és cselekvési tervekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0093),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0074/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0317/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unión belül a földhasználat, a földhasználat-megváltoztatás és az erdőgazdálkodás (a továbbiakban: LULUCF) ágazata nettó nyelőként működik, amely az uniós összkibocsátás számottevő hányadával egyenlő mennyiségű üvegházhatású gázt von ki a légkörből. A növényzetben és a talajban megkötött szén mennyiségében bekövetkező változások hatással vannak az üvegházhatást okozó gázok emberi eredetű kibocsátására és abszorpciójára. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a LULUCF-ágazatból eredő ÜHG-kibocsátás és -abszorpció nem képezi részét a 2020-ig elérendő 20 %-os uniós kibocsátáscsökkentési célkitűzésnek, bár részben beleszámít a 2002/358/EK tanácsi határozattal elfogadott, az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez (a továbbiakban: UNFCCC) csatolt Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésében foglalt számszerűsített uniós kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségvállalásokba.

(1) Az Unión belül a földhasználat, a földhasználat-megváltoztatás és az erdőgazdálkodás (a továbbiakban: LULUCF) ágazata nettó nyelőként működik, amely az uniós összkibocsátás számottevő hányadával egyenlő mennyiségű üvegházhatású gázt von ki a légkörből. A növényzetben és a talajban megkötött szén mennyiségében bekövetkező változások hatással vannak az üvegházhatást okozó gázok emberi eredetű kibocsátására és abszorpciójára. A fakitermelésből származó termékek fenntarthatóbb felhasználásával jelentősen korlátozható a kibocsátás és fokozható a légkörből való kivonás. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a LULUCF-ágazatból eredő ÜHG-kibocsátás és -abszorpció nem képezi részét a 2020-ig elérendő 20%-os uniós kibocsátáscsökkentési célkitűzésnek, bár részben beleszámít a 2002/358/EK tanácsi határozattal elfogadott, az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez (a továbbiakban: UNFCCC) csatolt Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésében foglalt számszerűsített uniós kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségvállalásokba.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervével összhangban egy holisztikus szemléletmódot követve feltétlenül figyelembe kell venni az összes földhasználatot, és a LULUCF-ágazattal az Unió éghajlat-változási politikáján belül kell foglalkozni.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel a földhasználathoz, a földhasználat megváltoztatásához és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységekből származó kibocsátás és abszorpció uniós csökkentési kötelezettségvállalásokba történő bevonásának módjait, biztosítva az ágazat hozzájárulásának állandóságát és környezeti integritását, valamint a vonatkozó kibocsátás és abszorpció körültekintő nyomon követését és nyilvántartását. Ez a határozat tehát első lépésként meghatározza az üvegházhatású gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő kibocsátására és abszorpciójára alkalmazandó elszámolási szabályokat. Annak érdekében, hogy időközben biztosított legyen a szénkészlet megőrzése és növelése, célszerű előírni a tagállamok számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF vonatkozásában.

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel a földhasználathoz, a földhasználat megváltoztatásához és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységekből származó kibocsátás és abszorpció uniós csökkentési kötelezettségvállalásokba történő bevonásának módjait, biztosítva az ágazat hozzájárulásának állandóságát és környezeti integritását, valamint a vonatkozó kibocsátás és abszorpció körültekintő nyomon követését és nyilvántartását. Ez a határozat tehát első lépésként meghatározza az üvegházhatású gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő kibocsátására és abszorpciójára alkalmazandó elszámolási szabályokat. Annak érdekében, hogy időközben biztosított legyen a szénkészlet megőrzése és növelése, célszerű előírni a tagállamok számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveket – önálló dokumentumként, vagy amennyiben rendelkezésre áll, az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó nemzeti fejlesztési stratégiáik részeként – a LULUCF vonatkozásában.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

2a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ez a határozat az elszámolási szabályok és a cselekvési tervek végrehajtására vonatkozó kötelezettségeket állapít meg a tagállamok számára. Semmilyen elszámolási vagy jelentéstételi kötelezettséget nem ír elő azonban a magánfelek, köztük a gazdálkodók és az erdészek számára.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek Konferenciájának 17. találkozója, amely egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként is szolgált, Durbanban elfogadta a -/CMP.7 határozatot. A határozat a LULUCF-ágazat vonatkozásában megállapítja a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszaktól érvényes elszámolási szabályokat. A belső uniós szabályok és az UNFCCC-n belül egyeztetett módszertan megfelelő szintű koherenciája az említett határozat és e határozat összhangját igényli. Ennek a határozatnak emellett tükröznie kell az uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek Konferenciájának 17. találkozója, amely egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként is szolgált, Durbanban elfogadta a 2/CMP.7 határozatot („2/CMP.7 határozat”) és a 16/CMP.1 határozatot. A határozatok a LULUCF-ágazat vonatkozásában megállapítják a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszaktól érvényes elszámolási szabályokat. A belső uniós szabályok és az UNFCCC-n belül egyeztetett módszertan koherenciája az említett határozatok és e határozat teljes összhangját igényli, a nemzeti jelentéstétel párhuzamosságának elkerülése érdekében. Ennek a határozatnak emellett tükröznie kell az uniós LULUCF-ágazat sajátosságait és az Uniót független félként terhelő kötelezettségeket.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az uniós LULUCF-ágazatra alkalmazandó elszámolási szabályok nem idézhetnek elő további adminisztratív terheket, ezért az e szabályokkal összhangban benyújtott jelentésekbe nem szükséges belefoglalni az UNFCCC részes feleinek a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló konferenciáján elfogadott határozatok által elő nem írt információkat;

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási szabályokban indokolt érvényre juttatni a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a föld mint erőforrás felhasználásának megváltoztatása révén elérhető kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, hogy e határozat az elszámolási szabályok kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint a legelőgazdálkodással és szántóföldi gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági tevékenységek tekintetében. Célszerű emellett a rekultiváció, valamint a vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással való helyreállítása vonatkozásában az elszámolási szabályok önkéntes alapú alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF-tevékenységekkel összefüggésben vezetett nyilvántartásokban indokolt érvényre juttatni a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a föld mint erőforrás felhasználásának megváltoztatása révén elérhető kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, hogy e határozat a vonatkozó IPCCC-iránymutatások közzétételét követő egy éven belül a LULUCF-tevékenységekkel összefüggésben vezetett nyilvántartások kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és erdőgazdálkodási tevékenységek, a legelőgazdálkodással és szántóföldi gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági tevékenységek, valamint a vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással való helyreállítása tekintetében. Célszerű emellett a rekultiváció vonatkozásában az elszámolási szabályok önkéntes alapú alkalmazásáról is rendelkeznie.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra alkalmazandó elszámolási szabályok környezeti integritása megkívánja, hogy a szóban forgó szabályok a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló Felek Konferenciája -/CMP.7 és 16/CMP.1 határozatában rögzített elszámolási elveken alapuljanak.

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra alkalmazandó elszámolási szabályok környezeti integritása megkívánja, hogy a szóban forgó szabályok a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló Felek Konferenciája 2/CMP.7, 2/CMP.6 és 16/CMP.1 határozatában rögzített és az Unióban és a tagállamok között következetesen, összehasonlíthatóan és átfogóan alkalmazott elszámolási elveken alapuljanak.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 2/CMP.7. és a 16/CMP.1. határozaton alapuló elszámolási szabályok nem teszik lehetővé a fakitermelésből származó termékek energia- és alapanyag-termelési célra való felhasználásához kapcsolódó kiegészítő hatás elszámolását, mivel az kétszeres elszámoláshoz vezetne. Mindazonáltal ez az erdészet részéről fontos hozzájárulást jelent az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Ebből kifolyólag, valamint tájékoztatási célból a tagállamok kiszámíthatják az erdőgazdálkodás kiegészítő hatásainak köszönhetően elkerült kibocsátásokat. Ez fokozná a szakpolitikák összhangját.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen tükrözniük kell a kibocsátás és az abszorpció emberi tevékenység hatására fellépő változásait. Tekintettel e kívánalomra indokolt, hogy a határozat LULUCF-tevékenységek szerinti módszertanok alkalmazásáról rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az újraerdősítéssel és az erdőirtással összefüggő kibocsátás és abszorpció emberi beavatkozás közvetlen eredménye, ezért azzal teljes egészében el kell számolni. Figyelembe véve azonban, hogy nem minden erdőgazdálkodásból eredő kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a vonatkozó elszámolási szabályokban indokolt olyan referenciaszintek használatáról is rendelkezni, amelyekkel kizárhatóak a természeti és az országspecifikus tényezők hatásai. A referenciaszint egy adott elszámolási időszak éveinek vonatkozásában egy tagállam területén az erdőgazdálkodásból eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció becsült értéke, amelyet a -/CMP.7 határozattal összhangban átlátható módon szükséges megállapítani. A referenciaszinteket a módszertan fejlődése és a tagállamokban rendelkezésre álló adatok minőségének javulása függvényében célszerű aktualizálni. Az elszámolási szabályok megállapításakor felső határhoz szükséges kötni az erdőgazdálkodással összefüggésben a nyilvántartásokba feljegyezhető nettó ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, figyelembe véve a referenciaszintek alapjául szolgáló előrejelzések bizonytalanságát.

(6) Az elszámolási szabályoknak hűen tükrözniük kell a kibocsátás és az abszorpció emberi tevékenység hatására fellépő változásait. Tekintettel e kívánalomra indokolt, hogy a határozat LULUCF-tevékenységek szerinti módszertanok alkalmazásáról rendelkezzen. Az erdőtelepítéssel, az újraerdősítéssel és az erdőirtással összefüggő kibocsátás és abszorpció emberi beavatkozás közvetlen eredménye, ezért azzal teljes egészében el kell számolni. Figyelembe véve azonban, hogy nem minden erdőgazdálkodásból eredő kibocsátás és abszorpció emberi eredetű, a vonatkozó elszámolási szabályokban indokolt olyan referenciaszintek használatáról is rendelkezni, amelyekkel kizárhatóak a természeti és az országspecifikus tényezők hatásai. A referenciaszint egy adott elszámolási időszak éveinek vonatkozásában egy tagállam területén az erdőgazdálkodásból eredő éves nettó kibocsátás és abszorpció becsült értéke, amelyet a 2/CMP.7 határozattal összhangban átlátható módon szükséges megállapítani. A referenciaszinteket össze kell hangolni az UNFCCC-határozatokkal, és csak abban az esetben kell aktualizálni, ha az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott referenciaszinteket frissítik. Az elszámolási szabályok megállapításakor felső határhoz szükséges kötni az erdőgazdálkodással összefüggésben a nyilvántartásokba feljegyezhető nettó ÜHG-kibocsátás és -abszorpció értékét, figyelembe véve a referenciaszintek alapjául szolgáló előrejelzések bizonytalanságát. Az Uniónak az a szándéka, hogy a referenciaszinttel kapcsolatos jelenlegi megközelítést egy átfogóbb megközelítéssel váltsa fel a következő elszámolási időszakban, ezt a határozatot pedig ennek megfelelően kiigazítsa.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az elszámolási szabályoknak az üvegházhatású gázok fában és faalapú termékekben történő tárolásához való kedvező hozzájárulást megfelelően kell tükrözniük és hozzá kell járulniuk az erdő mint erőforrás fenntartható erdőgazdálkodás keretében történő fokozottabb felhasználásához és a fatermékek fokozottabb alkalmazásához.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az elszámolási szabályokat úgy szükséges meghatározni, hogy azok alapján a tagállamok pontosan rögzíteni tudják nyilvántartásukban a fakitermelésből származó termékekből eredő kibocsátás idejét, valamint hogy ösztönzést adjanak a fakitermelésből származó tartós termékek használatára. A fakitermelésből származó termékekből eredő kibocsátás meghatározásakor alkalmazandó elsőrendű bomlási függvénynek ezért meg kell felelnie az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) által az üvegházhatást okozó gázok nemzeti jegyzéke tekintetében 2006-ban kiadott iránymutatások 12.1 pontjában foglalt egyenletnek, a felezési idők alapértékeinek pedig az IPPC által a földhasználat, a földhasználat megváltoztatása és az erdőgazdálkodás tárgyában 2003-ban kiadott, az irányadó gyakorlati megoldásokat ismertető útmutató 3a. táblázata 1.3. pontjának.

(7) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó elszámolási szabályokat úgy szükséges meghatározni, hogy azok alapján a tagállamok pontosan rögzíteni tudják nyilvántartásukban a fakitermelésből származó termékekből eredő kibocsátás idejét, valamint hogy ösztönzést adjanak a fakitermelésből származó tartós termékek használatára. A fakitermelésből származó termékekből eredő kibocsátás meghatározásakor alkalmazandó elsőrendű bomlási függvénynek ezért meg kell felelnie az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) által az üvegházhatást okozó gázok nemzeti jegyzéke tekintetében 2006-ban kiadott iránymutatások 12.1 pontjában foglalt egyenletnek, a felezési idők alapértékeinek pedig az IPPC által a földhasználat, a földhasználat megváltoztatása és az erdőgazdálkodás tárgyában 2003-ban kiadott, az irányadó gyakorlati megoldásokat ismertető útmutató 3a. táblázata 1.3. pontjának. Az Uniónak fenntarthatósági előírásokat kell meghatároznia a harmadik országokból importált energiához használt biomasszára vonatkozóan.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással való helyreállítása lefedi a nagy mennyiségű szén-dioxidot tároló tőzeglápokból származó kibocsátást. A tőzeglápok visszaszorításából és lecsapolásából származó kibocsátás a világszintű ÜHG-kibocsátás mintegy 5%-ának felel meg és 2010-ben az Unió kibocsátásának 3,5–4%-át tette ki. A teljes átláthatóság biztosítása, illetve annak érdekében, hogy az Unió vezető szerepet játsszon abban az ágazatban, ahol világszinten a második legnagyobb kibocsátónak számít, a vizes élőhelyek lecsapolásából és elárasztással való helyreállításából származó kibocsátást és abszorpciót szintén figyelembe kell venni a tagállami nyilvántartásokban.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A természetes bolygatás, például a futótüzek, a rovarok, a parazitafertőzések, a szélsőséges időjárási viszontagságok és a lemezmozgások a LULUCF-ágazatban ideiglenes jellegű ÜHG-kibocsátást vagy abszorpciót, illetve a korábbi abszorpciós folyamatok visszafordítását eredményezhetik. Mivel a visszarendeződést gazdálkodási döntések (például faültetés vagy fakitermelés) is okozhatják, e határozatnak gondoskodnia kell arról, hogy a kibocsátás és az abszorpció mindig a valós helyzetnek megfelelően jelenjen meg a LULUCF-nyilvántartásokban. Indokolt továbbá, hogy a határozat korlátozott lehetőséget biztosítson a tagállamok számára ahhoz, hogy LULUCF-nyilvántartásukból kizárhassák azokat a zavarokat, amelyekre nem lehetnek befolyással. Az elszámolásból való kizárás lehetőségével azonban oly módon kell élniük a tagállamoknak, hogy az ne vezessen az elszámolt mennyiségek indokolatlan mértékű csökkentéséhez.

(9) A természetes bolygatás, például a futótüzek, a rovarok, a parazitafertőzések, a szélsőséges időjárási viszontagságok és a lemezmozgások, amelyek ellen a tagállamok semmit sem tehetnek, és amelyeket érdemben nem befolyásolhatnak, a LULUCF-ágazatban ideiglenes jellegű ÜHG-kibocsátást vagy abszorpciót, illetve a korábbi abszorpciós folyamatok visszafordítását eredményezhetik. Mivel a visszarendeződést gazdálkodási döntések (például faültetés vagy fakitermelés) is okozhatják, e határozatnak gondoskodnia kell arról, hogy a kibocsátás és az abszorpció mindig a valós helyzetnek megfelelően jelenjen meg a LULUCF-nyilvántartásokban. Indokolt továbbá, hogy a határozat korlátozott lehetőséget biztosítson a tagállamok számára ahhoz, hogy – a 2/CMP.7 határozattal összhangban – a háttér-koncentrációk és a tűréshatárok alkalmazása révén LULUCF-nyilvántartásukból kizárhassák azokat az erdőtelepítési, újraerdősítési és erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő zavarokat, amelyekre nem lehetnek befolyással.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információkra (köztük a LULUCF-ágazatra) vonatkozó jelentéstétel a(z) …/…/EU rendelet hatálya alá tartozik [A Bizottság javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről (COM(2011) 789 végleges – 2011/0372 (COD)], s ezért e határozat hatályán kívül esik.

(10) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információkra (köztük a LULUCF-ágazatra) vonatkozó jelentéstétel a(z) …/…/EU rendelet hatálya alá tartozik [A Bizottság javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről (COM(2011) 789 végleges – 2011/0372 (COD)], és az azzal kapcsolatos szabályokat a tagállamoknak figyelembe kell venniük a nyomon követés és a jelentéstétel során, jóllehet azok nem tartoznak e határozat hatálya alá.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveket szükséges elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek mindegyikében szerepelnie kell az ebben a határozatban megállapított bizonyos információknak. A bevált módszerek alkalmazásának elősegítése érdekében e határozat mellékleteként célszerű indikatív jelleggel további intézkedéseket felsorolni, amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami cselekvési tervekben. Indokolt előírni a Bizottság számára, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a tagállamok LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek végrehajtását és tartalmát, valamint adott esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami intézkedések hatékonyságának fokozása érdekében.

(12) A tagállamoknak a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló, nemzetileg megfelelő intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveket szükséges elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek mindegyikében szerepelnie kell az ebben a határozatban megállapított bizonyos információknak. A bevált módszerek alkalmazásának elősegítése érdekében e határozat mellékleteként célszerű indikatív jelleggel további intézkedéseket felsorolni, amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami cselekvési tervekben. A Bizottság útmutatást és strukturális iránymutatásokat nyújt e tervek elkészítéséhez, és nemzeti szakértőkből álló ad hoc munkacsoportot kell létrehozni, hogy az a Bizottsággal együtt értékelje a tagállamok cselekvési tervekeinek végrehajtását. Adott esetben a Bizottság megvalósítható ajánlásokat adhat ki a tagállami intézkedések hatékonyságának fokozása érdekében. E határozatban elő kell írni a nyilvánosság e tervek előkészítésében, módosításában és felülvizsgálatában való részvételét.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, melyekben kiigazítja a 2. cikkben foglalt fogalommeghatározásokat az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokból fakadó módosítások fényében, módosítja az I. mellékletet további elszámolási időszakok megadása és az egyes időszakok, valamint az egyéb ágazatokban az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre alkalmazandó, vonatkozó időszakok összhangjának biztosítása érdekében, időszerűsíti a II. melléklet referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. cikk értelmében javasolt referenciaszinteknek megfelelően, feltéve hogy a korrekciókra e határozattal összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. mellékletben meghatározott információkat a tudományos fejlődés fényében, valamint szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a természetes bolygatás kapcsán meghatározott elszámolási szabályok feltételeit, illetve módosításokat eszközöl az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott szabályok érvényre juttatása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő munka során, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő átadását.

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, melyekben kiigazítja az ebben a határozatban foglalt fogalommeghatározásokat az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokból fakadó módosítások fényében, módosítja az I. mellékletet további elszámolási időszakok megadása és az egyes időszakok, valamint az UNFCCC testületei által elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokban foglalt elszámolási időszakok összhangjának biztosítása érdekében, időszerűsíti a II. melléklet referenciaszintjeit a tagállamok által javasolt referenciaszinteknek megfelelően, feltéve hogy a korrekciókra e határozattal összhangban és az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által a referenciaszinteket illetően elfogadott módosítások fényében kerül sor, felülvizsgálja a III. mellékletben meghatározott információkat a tudományos fejlődés, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv vagy más utódegyezmények testületei által elfogadott módosítások fényében, valamint szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva felülvizsgálja az ebben a határozatban a természetes bolygatás kapcsán meghatározott elszámolási szabályok feltételeit, illetve módosításokat eszközöl az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott szabályok érvényre juttatása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő munka során, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő átadását. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell elfogadni, biztosítva az Európai Parlament azon jogát, hogy kifogást emeljen.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló cselekvési tervek létrehozása és megvalósítása keretében mezőgazdasági téren van-e lehetőség beruházástámogatásokra.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Mivel a javasolt fellépés céljait – természetükből adódóan – tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, és ezért azok léptéküket és hatásaikat tekintve az Unió szintjén jobban megvalósíthatóak, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a határozat nem lépi túl a szóban forgó célok eléréséhez szükséges mértéket,

(14) Mivel a javasolt fellépés céljait – természetükből adódóan – tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, és ezért azok léptéküket és hatásaikat tekintve az Unió szintjén jobban megvalósíthatóak, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. A LULUCF vonatkozásában felmerülő kérdések – mint például az erdészeti politika – tagállami hatáskörbe tartoznak. Az Unió nem avatkozhat be a nemzeti erdészeti politikákba, továbbá e téren tiszteletben kell tartania a tagállamok hatáskörét. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a határozat nem lépi túl a szóban forgó célok eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a határozat megállapítja a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátás és abszorpció elszámolási szabályait. Előírja továbbá a tagállamok számára, hogy a kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, illetve az abszorpció fenntartása vagy növelése érdekében fogadjanak el cselekvési terveket a LULUCF vonatkozásában, amelyeket azután a Bizottság értékel.

Ez a határozat a tagállamok számára megállapítja a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátás és abszorpció elszámolási szabályait. A határozat nem ír elő azonban elszámolási vagy jelentéstételi kötelezettséget a magánfelek számára. Előírja továbbá a tagállamok számára, hogy a kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, illetve az abszorpció fenntartása vagy növelése érdekében fogadjanak el cselekvési terveket a LULUCF vonatkozásában.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) „erdőtelepítés”: legalább 50 éve erdőnek nem minősülő földterület 1990. január 1-jét követő erdővé alakítása közvetlen emberi beavatkozás révén ültetéssel, magvetéssel és/vagy természetes magforrások emberi segítséggel végzett terjesztésével;

(c) „erdőtelepítés”: legalább 50 éve erdőnek nem minősülő földterület 1989. december 1-jét követő erdővé alakítása közvetlen emberi beavatkozás révén ültetéssel, magvetéssel és/vagy természetes magforrások emberi segítséggel végzett terjesztésével;

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) „újraerdősítés”: erdőnek nem minősülő földterület erdővé alakítása közvetlen emberi beavatkozás révén ültetéssel, magvetéssel és/vagy természetes magforrások emberi segítséggel végzett terjesztésével olyan földterületen, amelyet egykor erdő borított, de 1990. január 1-je után erdőből más jellegű területté alakítottak át;

(d) „újraerdősítés”: erdőnek nem minősülő földterület erdővé alakítása közvetlen emberi beavatkozás révén ültetéssel, magvetéssel és/vagy természetes magforrások emberi segítséggel végzett terjesztésével olyan földterületen, amelyet egykor erdő borított, de 1989. december 31. után erdőből más jellegű területté alakítottak át;

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) „erdőirtás”: erdőterület közvetlen emberi beavatkozás hatására erdőnek nem minősülő földterületté történő átalakítása, ha arra 1990. január 1-je után került sor;

(e) „erdőirtás”: erdőterület közvetlen emberi beavatkozás hatására erdőnek nem minősülő földterületté történő átalakítása, ha arra 1989. december 31. után került sor;

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(j) „szénkészlet”: a széntárolóban tárolt elemi szén millió tonnában kifejezett mennyisége;

(j) „szénkészlet”: a széntárolóban tárolt elemi szén mennyisége;

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(p) „fakitermelésből származó termék”: fa kitermelésével nyert minden olyan termék, így például faanyag vagy fakéreg, amely elhagyja a kitermelés helyét.

(p) „fakitermelésből származó termék”: minden faanyag, ideértve a fakérget is, amely elhagyja a kitermelés helyét.

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(t) „természetes bolygatás”: nem emberi beavatkozásra történő bármely olyan esemény vagy körülmény, amely az erdőkben vagy a mezőgazdasági földterületeken jelentős mértékű kibocsátáshoz vezet, és amelynek előfordulását az érintett tagállam nem befolyásolhatja, feltéve hogy az adott tagállam objektív tényezőkből kifolyólag még az esemény vagy körülmény bekövetkezését követően sem tudja jelentősen csökkenteni a kibocsátásra gyakorolt hatásokat;

(t) „természetes bolygatás”: nem emberi beavatkozásra bekövetkező esemény vagy nem emberi beavatkozásnak köszönhető körülmény. E határozat alkalmazásában ezek az események vagy körülmények az erdőkben jelentős kibocsátást okozó események vagy körülmények, amelyek kívül esnek valamely tagállam ellenőrzésén, és amelyeket valamely tagállam nem befolyásol lényegesen. Ezek magukban foglalhatnak olyan futótüzeket, rovarokat, parazitafertőzéseket, szélsőséges időjárási viszontagságokat és/vagy lemezmozgásokat, amelyek kívül esnek a tagállam hatáskörén, és amelyeket az adott tagállam nem befolyásol lényegesen. Nem sorolható közéjük a kitermelés és az előírt égetés;

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – t a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ta) „háttérszint”: a természetes bolygatással összefüggő 1990–2009-es kibocsátásokat magukban foglaló, konzisztens és eredetileg teljes idősorok átlaga, amelyből a középértékhez képest vett szórás kétszeresén alapuló iteratív folyamat alkalmazásával eltávolították a kiugró értékeket. A tagállamok más átlátható és országspecifikus megközelítést is alkalmazhatnak egy konzisztens és eredetileg teljes idősor felhasználásával, amely az 1990–2009-es időszak adatait tartalmazza. Minden megközelítésnek el kell kerülnie, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt a várt érték nettó jóváírás legyen. Ha valamely tagállam erdőgazdálkodási referenciaszintje nem foglalja magában a kibocsátások háttérszintjét, a 9. cikk (2) bekezdésében említett háttér alkalmazása céljából a fent említett első megközelítés alkalmazásával becslést adnak a háttérszint értékére. Amennyiben a háttérszintet a fentiek szerint határozzák meg, a tűrés a háttérszintet meghatározó idősor szórásának kétszeresével lenne egyenlő. Abban az esetben, ha a háttérszintet az országspecifikus megközelítés alkalmazásával határozzák meg, vagy a tagállam referenciaszintje nulla, a tagállamnak leírást kell adnia a tűrés megállapításának módjáról, amennyiben tűrés szükséges. Minden megközelítésnek el kell kerülnie, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt a várt érték nettó jóváírás legyen.

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(u) „felezési idő”: azon évek száma, ameddig egy fatermék széntartalma az eredeti mennyiség felére csökken;

(u) „felezési idő”: azon évek száma, ameddig a 7. cikk (2) bekezdésében felsorolt, fakitermelésből származó termékekben tárolt szén mennyisége az eredeti érték felére csökken;

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(v) „pillanatnyi oxidáció módszere”: az elszámolás olyan módszere, amely azt veszi alapul, hogy a fakitermelésből származó termékekben tárolt szén teljes mennyisége abban az időpillanatban jut ki a légkörbe, amikor a tagállam a szóban forgó termékeket e határozatnak megfelelően elszámolásába felveszi;

(v) „pillanatnyi oxidáció módszere”: az elszámolás olyan módszere, amely azt veszi alapul, hogy a fakitermelésből származó termékekben tárolt szén teljes mennyisége a kitermelés idején jut ki a légkörbe;

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a célból, hogy az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokból fakadó fogalommódosítások fényében kiigazítsa az e cikk (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásokat.

2. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a célból, hogy módosítsa az e cikk (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásokat az említett fogalommeghatározások és az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által az UNFCCC keretében elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokban elfogadott vonatkozó fogalommeghatározások módosításai közötti összhang biztosítása érdekében.

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az I. mellékletben meghatározott elszámolási időszakok tekintetében az egyes tagállamok nyilvántartást készítenek és vezetnek, amelyben pontosan rögzítik a területükön az alábbi tevékenységi kategóriákba sorolható tevékenységekből eredő összes kibocsátás és abszorpció mértékét:

1. Az I. mellékletben meghatározott elszámolási időszakok tekintetében az egyes tagállamok nyilvántartást készítenek és vezetnek, amelyben pontosan rögzítik a területükön az alábbi tevékenységi kategóriákba sorolható tevékenységekből eredő összes kibocsátás és abszorpció mértékét:

(a) erdőtelepítés;

(a) erdőtelepítés;

(b) újraerdősítés;

(b) újraerdősítés;

(c) erdőirtás;

(c) erdőirtás;

(d) erdőgazdálkodás;

(d) erdőgazdálkodás;

(e) szántóföldi gazdálkodás;

(e) szántóföldi gazdálkodás;

(f) legelőgazdálkodás.

(f) legelőgazdálkodás;

 

(g) vizes élőhelyek lecsapolása az IPCCC-iránymutatások közzétételét követő egy éven belül;

 

(h) vizes élőhelyek elárasztással való helyreállítása az IPCCC-iránymutatások közzétételét követő egy éven belül.

A tagállamok ezen túlmenően a rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek lecsapolásából és elárasztással való helyreállításából eredő kibocsátás és abszorpció vonatkozásában is készíthetnek és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok ezen túlmenően a rekultivációból eredő kibocsátás és abszorpció vonatkozásában is készíthetnek és vezethetnek pontos nyilvántartást.

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elszámolás általános szabályai

A LULUCF-tevékenységek elszámolása

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Amennyiben a kibocsátás vagy abszorpció olyan tevékenységből ered, amely a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt tevékenységi kategóriák közül egybe vagy többe is besorolható, akkor csak egy kategóriánál kell elszámolni a nyilvántartásban.

2. Amennyiben a kibocsátás vagy abszorpció olyan tevékenységből ered, amely a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt tevékenységi kategóriák közül egybe vagy többe is besorolható, akkor a kétszeres elszámolás megelőzése érdekében csak egy kategóriánál kell elszámolni a nyilvántartásban.

Módosítás  34

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok végrehajthatják a szükséges technikai korrekciókat vagy utókalkulációkat az e bekezdésben említett széntárolóknak és a 3. cikk (2) bekezdésében említett üvegházhatású gázoknak a meglévő vagy újonnan létrehozott nyilvántartásaikba történő felvétele érdekében, amennyiben azok e nyilvántartásokból kimaradtak.

Módosítás  35

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására a célból, hogy további elszámolási időszakokat állapítson meg, és biztosítsa az egyes időszakok, valamint az egyéb ágazatokban az uniós kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásokra alkalmazandó, vonatkozó időszakok összhangját.

7. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására a célból, hogy amennyiben szükséges, további elszámolási időszakokat állapítson meg és biztosítsa ezen elszámolási időszakok és az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által az UNFCCC keretében elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokban elfogadott vonatkozó időszakok összhangját.

Módosítás  36

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállami nyilvántartásban az újraerdősítés vonatkozásában kizárólag akkor lehet számot adni az e tevékenységből eredő kibocsátásról és abszorpcióról, ha 1990. január 1-jén a kérdéses földterület nem minősült erdőterületnek.

1. A tagállami nyilvántartásban az újraerdősítés vonatkozásában kizárólag akkor lehet számot adni az e tevékenységből eredő kibocsátásról és abszorpcióról, ha 1989. december 31-én a kérdéses földterület nem minősült erdőterületnek.

Módosítás  37

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az erdőtelepítés, újraerdősítés és erdőirtás során felszabaduló metán (CH4) és dinitrát-oxid (N2O) kibocsátásának nyilvántartásba vételekor a kibocsátás értéke az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakok összes évére vonatkozóan megállapított kibocsátás összértékét jelenti, kiszámításához pedig az elszámolási időszakon belüli egyes évek kibocsátásainak értékét – átlátható és ellenőrizhető adatokból kiindulva – össze kell adni.

3. A tagállamok számot adnak az erdőtelepítés, újraerdősítés és erdőirtás során felszabaduló metán (CH4) és dinitrát-oxid (N2O) kibocsátásairól. A kibocsátás értéke az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakok összes évére vonatkozóan megállapított kibocsátás összértékét jelenti, kiszámításához pedig az elszámolási időszakon belüli egyes évek kibocsátásainak értékét – átlátható és ellenőrizhető adatokból kiindulva – össze kell adni.

Módosítás  38

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Ha egy adott földterület a 4. cikk (3) bekezdése alapján erdőtelepítés, újraerdősítés és erdőirtás alá vont földterületnek minősül, az esetében felmerülő kibocsátásról és abszorpcióról e tevékenységek megszűnését követően is nyilvántartást kell készíteni és vezetni.

4. A tagállamok nyilvántartást vezetnek a 4. cikk (3) bekezdése alapján erdőtelepítés, újraerdősítés és erdőirtás alá vont földterületnek minősülő földterületeken történő kibocsátásról és abszorpcióról, e tevékenységek megszűnését követően is.

Módosítás  39

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az erdőgazdálkodásra vonatkozó nyilvántartásnak az e kategóriába tartozó tevékenységekből eredő kibocsátást és abszorpciót kell tükröznie, amelyek kiszámítási módja a következő: az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakokra megállapított kibocsátás és abszorpció értékéből le kell vonni az adott elszámolási időszakon belüli évek számának és a II. mellékletben meghatározott vonatkozó referenciaszintnek a szorzatát.

1. A tagállamok számot adnak az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátásról és abszorpcióról, amelyek kiszámítási módja a következő: az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakokra megállapított kibocsátás és abszorpció értékéből le kell vonni az adott elszámolási időszakon belüli évek számának és a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó referenciaszintnek a szorzatát.

Módosítás  40

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Amennyiben az (1) bekezdésben ismertetett számítás eredménye egy adott elszámolási időszak vonatkozásában negatív, az erdőgazdálkodási nyilvántartásban az adott tagállamnak legfeljebb a bázisévi kibocsátás 3,5 százalékának megfelelő összes kibocsátásnak és abszorpciónak a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekből származó kibocsátás és abszorpció értékével csökkentett, és az adott elszámolási időszakon belüli évek számával felszorzott értékét kell feltüntetnie, ahol a bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat mellékletének megfelelően az UNFCCC számára benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló első felülvizsgált tagállami jelentésben szereplő érték.

2. Amennyiben az (1) bekezdésben ismertetett számítás eredménye egy adott elszámolási időszak vonatkozásában negatív, az erdőgazdálkodási nyilvántartásban az adott tagállamnak legfeljebb a bázisévi vagy a bázisidőszakban történő kibocsátás 3,5 százalékának megfelelő összes kibocsátásnak és abszorpciónak a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekből származó kibocsátás és abszorpció értékével csökkentett, és az adott elszámolási időszakon belüli évek számával felszorzott értékét kell feltüntetnie, ahol a bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat mellékletének megfelelően az UNFCCC számára benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló első felülvizsgált tagállami jelentésben szereplő érték.

Módosítás  41

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az erdőgazdálkodási tevékenységekkel összefüggésben vezetett nyilvántartás elkészítéséhez alkalmazott számítási módszerek összhangban legyenek a II. mellékletben meghatározott referenciaszintek kiszámításához alkalmazott módszerekkel az alábbiak tekintetében:

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az erdőgazdálkodási tevékenységekkel összefüggésben vezetett nyilvántartás elkészítéséhez alkalmazott számítási módszerek összhangban legyenek a 2/CMP.6 határozat II. függelékével és a II. mellékletben meghatározott referenciaszintek kiszámításához alkalmazott módszerekkel az alábbiak tekintetében:

Módosítás  42

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) a fakitermelésből származó termékek;

törölve

Módosítás  43

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az egyes elszámolási időszakok vége előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a következő elszámolási időszakra javasolt felülvizsgált referenciaszintekről, amelyeket a CMP.7 határozatban a referenciaszintek kiszámításához alkalmazott módszerrel összhangban határoznak meg.

4. Az erdőgazdálkodásra vonatkozó referenciaszinteknek meg kell egyezniük az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott jogi aktusokban megállapítottakkal. Az egyes elszámolási időszakok vége előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a következő elszámolási időszakra vonatkozó felülvizsgált referenciaszintekről, amelyeket a 2/CMP.6 és a 2/CMP.7 határozatban a referenciaszintek kiszámításához alkalmazott eljárással és módszerrel összhangban a 2/CMP.7 határozatban határoznak meg.

 

A 2020 utáni időszakra vonatkozóan az átfogó területalapú elszámolást használják.

Módosítás  44

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Amennyiben módosulnak a CMP.7 határozat vonatkozó rendelkezései, a módosítások elfogadását követően legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a módosítások alapján kiigazított és felülvizsgált referenciaszint-javaslataikról.

5. Amennyiben módosulnak a 2/CMP.6 vagy a 2/CMP.7 határozat vonatkozó rendelkezései, a módosítások elfogadását követően legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a módosítások alapján kiigazított és felülvizsgált referenciaszintekről.

Módosítás  45

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Amennyiben egy tagállamban a módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy lehetővé teszi a referenciaszintek jóval pontosabb kiszámítását, illetve ha jelentős mértékben javul a rendelkezésre álló adatok minősége, az adott tagállamnak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bizottságot az említett változásokat érvényesítő, javasolt felülvizsgált referenciaszintekről.

6. Amennyiben egy tagállamban a módszertan olyan mértékben fejlődik, hogy lehetővé teszi a referenciaszintek jóval pontosabb kiszámítását, illetve ha jelentős mértékben javul a rendelkezésre álló adatok minősége, az adott tagállam a 2/CMP.7 határozat rendelkezései alapján technikai kiigazítást végez és haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az említett változásokat érvényesítő, felülvizsgált referenciaszintekről.

Módosítás  46

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A 4., 5., és 6. bekezdés alkalmazásának céljából a tagállamok meghatározzák a természetes bolygatásból adódó éves kibocsátás mennyiségét, amellyel a javasolt felülvizsgált referenciaszintek esetében számoltak, valamint a mennyiség becsléséhez alkalmazott módszert.

7. A 4., 5., és 6. bekezdés alkalmazásának céljából a tagállamok meghatározzák a természetes bolygatásból adódó éves kibocsátás mennyiségét, amellyel a felülvizsgált referenciaszintek esetében számoltak, valamint a mennyiség becsléséhez alkalmazott módszert.

Módosítás  47

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. A Bizottság ellenőrzi a javasolt felülvizsgált referenciaszintek helytállóságát.

8. A Bizottság az UNFCCC-eljárásban meghatározott, felülvizsgált referenciaszinteket alkalmazza.

 

A (4) bekezdés alkalmazásában, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv, illetve az erdőgazdálkodás referenciaszinteket megállapító más utódegyezmények testületei által elfogadott, külön jogi aktusok hiányában a Bizottság ellenőrzi az új referenciaszintek helytállóságát.

Módosítás  48

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben szereplő referenciaszintek szükség szerinti aktualizálása érdekében.

9. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben szereplő referenciaszintek – azoknak az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott módosításainak tükrében történő – aktualizálása érdekében.

Módosítás  49

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. Legkésőbb hat hónappal azt megelőzően, hogy az Unió benyújtja álláspontját az UNFCCC-nek, a Bizottság szükség szerint megbeszéléseket folytat a tagállamokkal a benyújtandó adatok teljességének biztosítása érdekében.

Módosítás  50

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdése értelmében vezetett nyilvántartásukban számot adnak a fakitermelésből származó, 2013. január 1-jén széntartalommal jellemezhető termékekből eredő kibocsátásról, az e dátum előtt kitermelt termékek kapcsán is.

1. A fakitermelésből származó termékek nem minősülnek üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak. A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdése értelmében vezetett nyilvántartásukban számot adnak a fakitermelésből származó, 2013. január 1-jén széntartalommal jellemezhető termékekből eredő kibocsátásról, az e dátum előtt kitermelt termékek kapcsán is, és különbséget tesznek az erdőirtásból és az erdőgazdálkodásból származó termékek között.

Módosítás  51

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a III. mellékletben a felezési időre meghatározott értékek helyett országspecifikus felezési időt is alkalmazhatnak, amennyiben annak értékét átlátható és ellenőrizhető adatok alapján állapították meg.

A tagállamok a III. mellékletben a felezési időre meghatározott értékek helyett országspecifikus felezési időt is alkalmazhatnak, amennyiben annak értékét átlátható és ellenőrizhető adatok alapján állapították meg, továbbá amennyiben azok legalább annyira részletesek, mint a III. mellékletben szereplők.

Módosítás  52

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az importáló tagállamok a fakitermelésből származó importált termékekről – eredetüktől függetlenül – nem adnak számot.

Módosítás  53

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fakitermelésből származó exportált termékekkel összefüggésben vezetett nyilvántartásukban a tagállamok a III. mellékletben a felezési időre meghatározott értékek helyett országspecifikus felezési időt is alkalmazhatnak, amennyiben annak értékét a fakitermelésből származó termékek importáló országbeli felhasználásával kapcsolatos átlátható és ellenőrizhető adatok alapján állapították meg.

A fakitermelésből származó exportált termékekkel összefüggésben vezetett nyilvántartásukban a tagállamok a III. mellékletben a felezési időre meghatározott értékek helyett országspecifikus felezési időt is alkalmazhatnak, amennyiben annak értékét a fakitermelésből származó termékek importáló országbeli felhasználásával kapcsolatos átlátható és ellenőrizhető adatok alapján állapították meg, továbbá amennyiben azok legalább annyira részletesek vagy pontosak, mint a III. mellékletben szereplők.

Módosítás  54

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A fakitermelésből származó importált termékek tekintetében országspecifikus felezési időt alkalmazó tagállamok –felülvizsgálat és jóváhagyás céljából – egy évvel az elszámolási időszak lejárta előtt értesítik a Bizottságot.

Módosítás  55

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok nem alkalmaznak országspecifikus felezési időt az Unióban forgalomba hozott, fakitermelésből származó termékek esetében, ha azok eltérnek az importáló tagállam által a 3. cikk (1) bekezdése szerinti nyilvántartásaikban felhasznált termékektől.

Módosítás  56

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 3 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a pillanatnyi oxidáció módszere alapján feltüntetik nyilvántartásukban az erdőirtásból származó termékek nyomán keletkező kibocsátás szintjét.

Módosítás  57

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az energetikai célú fakitermelésből származó termékek nyomán keletkező kibocsátás értékét szintén a pillanatnyi oxidáció módszere alapján kell feltüntetni a tagállami nyilvántartásban.

4. Az energetikai célú behozatalból vagy fakitermelésből származó termékek nyomán keletkező kibocsátás értékét szintén a pillanatnyi oxidáció módszere alapján kell feltüntetni a tagállami nyilvántartásban.

Módosítás  58

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok nyomon követik az Unión kívüli fakitermelésből származó és a tagállamokban energetikai célokra felhasznált termékeket, abból a célból, hogy összegezzék a kibocsátásokat, feltüntetve a fakitermelésből származó termékek kitermelésének helye szerinti országot és azt, hogy a kitermelés fenntartható módon valósult-e meg. Tájékoztató jelleggel az ilyen biomassza alkalmazása révén elkerült kibocsátások is kiszámíthatók.

Módosítás  59

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. mellékletben meghatározott információknak a tudományos haladást követő felülvizsgálata érdekében.

6. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. mellékletben meghatározott információknak a tudományos haladást követő, valamint az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv, illetve más utódegyezmények testületei által elfogadott módosítások tükrében történő felülvizsgálata érdekében.

Módosítás  60

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben teljesülnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételek, a tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének a), b), d), e) és f) pontjával összefüggő elszámolási kötelezettségük szempontjából releváns számításból kizárhatják az üvegházhatású gázok forrásokból való, nem emberi eredetű, természetes bolygatásból eredő kibocsátását. Ha egy tagállam nem veszi figyelembe az említett kibocsátást, a későbbi abszorpciót sem veheti figyelembe a természetes bolygatásnak kitett földterület vonatkozásában. Nem zárható ki azonban a számításból az üvegházhatású gázok forrásokból való, nem emberi eredetű, természetes bolygatásból eredő kibocsátása, ha azt figyelembe vették a referenciaszintnek a 6. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti kiszámításakor.

1. Amennyiben teljesülnek a (3) bekezdésben meghatározott feltételek, a tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének a), b), d), e) és f) pontjával összefüggő elszámolási kötelezettségük szempontjából releváns számításból kizárhatják az üvegházhatású gázok forrásokból való, nem emberi eredetű, természetes bolygatásból eredő kibocsátását. Ha egy tagállam nem veszi figyelembe az említett kibocsátást, a későbbi abszorpciót sem veheti figyelembe a természetes bolygatásnak kitett földterület vonatkozásában. Nem zárható ki azonban a számításból az üvegházhatású gázok forrásokból való, nem emberi eredetű, természetes bolygatásból eredő kibocsátása, ha azt figyelembe vették a referenciaszintnek a 6. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti kiszámításakor.

Módosítás  61

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének a), illetve b) pontjában említett erdőtelepítési és újraerdősítési tevékenységek tekintetében kiszámítják a természetes bolygatásból származó kibocsátások háttér-koncentrációját. A 2/CMP.7 határozattal összhangban a tagállamok – évente vagy az I. mellékletben említett elszámolási időszak végén – kizárhatják a természetes bolygatásból származó kibocsátásokat, ha azok minden egyes évben meghaladják az erdőtelepítési és erdőirtási háttér-koncentrációknak a tűréshatárral megnövelt értékét.

Módosítás  62

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett erdőgazdálkodási tevékenységek tekintetében kizárhatják a nyilvántartásból – akár évente, akár a második kötelezettségvállalási időszak végén – a természetes bolygatásból eredő azon kibocsátásokat, amelyek bármely évben meghaladják az erdőgazdálkodási háttérszintet, és a tűréshatárt, amennyiben tűréshatárra szükség van.

Módosítás  63

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően kizárhatják a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjával összefüggő elszámolási kötelezettségük szempontjából releváns számításból az üvegházhatású gázok forrásokból való, nem emberi eredetű, természetes bolygatásból eredő kibocsátását, ha annak mértéke egyetlen évet tekintve – és a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekből eredő kibocsátást és abszorpciót nem számítva – meghaladja az érintett tagállam bázisévi összes kibocsátásának 5 százalékát (ahol a bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat mellékletének megfelelően az UNFCCC számára benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló első felülvizsgált tagállami jelentésben szereplő érték), amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

2. A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően kizárhatják a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjával összefüggő elszámolási kötelezettségük szempontjából releváns számításból az üvegházhatású gázok forrásokból való, nem emberi eredetű, természetes bolygatásból eredő kibocsátását.

(a) a tagállam meghatározta a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti tagállami nyilvántartás céljából az elszámolásból kizárt összes földterületet, feltüntetve azok földrajzi helyét, a vonatkozó éveket és a természetes bolygatás jellegét;

 

(b) a tagállam becslésekkel rendelkezik az üvegházhatású gázok forrásokból való, nem emberi eredetű, természetes bolygatásból eredő éves kibocsátásáról és az elszámolásból kizárt földterületek későbbi abszorpciójáról;

 

(c) az elszámolásból kizárt földterületen nem változott meg a földhasználat, a tagállam pedig átlátható és ellenőrizhető módszerek és feltételek alapján határozza meg a földhasználat-megváltoztatás tényét ezen földterület vonatkozásában;

 

(d) a tagállam – a megvalósíthatóság határain belül – lépéseket tesz a természetes bolygatás hatásának kezelésére vagy korlátozására;

 

(e) A tagállam – a lehetőségek határain belül – lépéseket tesz az elszámolásból kizárt földterület helyreállítására;

 

(f) az egészségügyi fakitermeléssel hasznosított, fakitermelésből származó termékek kibocsátása elszámolás tárgyát képezte.

 

 

A tagállamok – adott esetben a Bizottság segítségével – végrehajthatják a szükséges technikai korrekciókat vagy utókalkulációkat a II. mellékletben meghatározott erdőgazdálkodási referenciaszintjeik tekintetében, a természetes bolygatásból származó kibocsátások háttér-koncentrációjának a nyilvántartásba való belefoglalása érdekében, ha azok – e bekezdéssel összhangban – a nyilvántartásban másként még nem szerepelnek.

Módosítás  64

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A tagállamok kiszámítják a (2) bekezdés szerinti nettó kibocsátásokat és abszorpciót, és átlátható tájékoztatást nyújtanak:

 

(a) annak bizonyítása, hogy a kizárás által érintett összes földterületet azonosították, feltüntetve azok georeferencia-adatokkal meghatározott helyét, a vonatkozó éveket és a természetes bolygatás jellegét;

 

(b) annak demonstrálása, hogy azokon a területeken hogyan végzik a természetes bolygatásból eredő éves kibocsátások és a későbbi abszorpció becslését;

 

(c) annak bizonyítása, hogy a földhasználat tekintetében nem történt változás azokon a földterületeken, amelyek esetében kizárást alkalmaztak, és e földterületek vonatkozásában a földhasználat elszámolási időszak során történő jövőbeni változásainak azonosításához alkalmazandó módszerek és feltételek ismertetése;

 

(d) annak demonstrálása, hogy a tagállamok az elszámolási időszakban a kibocsátások ellen semmit sem tehettek és azokat alapvetően nem befolyásolhatták, bizonyítva a kibocsátások azon előfordulásainak megakadályozására, kezelésére vagy ellenőrzésére irányuló, gyakorlati erőfeszítések megtételét, amelyek tekintetében kizárást kívánnak érvényesíteni;

 

(e) adott esetben azon földterület helyreállítására tett erőfeszítések demonstrálása, amely tekintetében kizárást kívánnak érvényesíteni;

 

(f) annak bizonyítása, hogy az egészségügyi fakitermeléssel kapcsolatos kibocsátások elszámolás tárgyát képezték.

 

A tagállamok nem zárják ki az elszámolásból az olyan fölterületeken bekövetkező, természetes bolygatásból származó kibocsátásokat, amelyeken a bolygatást követően megváltozik a földhasználat.

Módosítás  65

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdés első albekezdésében említett feltételeknek a tudományos haladást követő kiigazítása, illetve az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott módosítások érvényre juttatása érdekében.

5. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) bekezdésben említett feltételeknek a tudományos haladást követő kiigazítása, illetve az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott módosítások érvényre juttatása érdekében.

 

Módosítás  66

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakok kezdetétől számítva legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok tervezetet készítenek a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekből eredő kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, valamint az e tevékenységekből származó abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló LULUCF cselekvési terveikről, és azt továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek széles körével konzultáció történjen.

1. Az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakok kezdetétől számítva legkésőbb egy éven belül a tagállamok elkészítik a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekből eredő kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, valamint az e tevékenységekből származó abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló LULUCF cselekvési terveiket, és azokat – önálló dokumentumként vagy amennyiben rendelkezésre áll, az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó nemzeti fejlesztési stratégiáik egyértelműen meghatározható részeként – továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek széles körével konzultáció történjen.

A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek tervezetének az I. mellékletben meghatározott, vonatkozó elszámolási időszak tartamára kell szólnia.

A LULUCF vonatkozású cselekvési terveknek az I. mellékletben meghatározott, vonatkozó elszámolási időszak tartamára kell szólniuk.

Módosítás  67

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek tagállami tervezetében az alábbi információknak kell szerepelniük a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek mindegyike kapcsán:

2. A LULUCF vonatkozású cselekvési tervekben az alábbi információknak kell szerepelniük a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek mindegyike kapcsán:

(a) a kibocsátás és az abszorpció múltbeli alakulásának ismertetése;

(a) a kibocsátás és az abszorpció múltbeli és legfrissebb alakulásának ismertetése, a korábbi tendenciákat annyiban figyelembe véve, amilyen mértékig azok ésszerűen rekonstruálhatók;

(b) a kibocsátás és az abszorpció előrejelzése a vonatkozó elszámolási időszakra;

(b) a kibocsátás és az abszorpció előrejelzése a vonatkozó elszámolási időszakra, a népesség, az infrastruktúra-fejlesztés, az energiafelhasználás, a mezőgazdaság intenzitása és az erdőgazdálkodás alakulásával összhangban;

(c) a kibocsátás korlátozásának vagy csökkentésének, illetve az abszorpció fenntartásának vagy növelésének lehetőségeit értékelő elemzés;

(c) a kibocsátás korlátozásának vagy csökkentésének, illetve az abszorpció növelésének – többek között az üvegházhatású gázok szempontjából kibocsátásintenzív anyagok és energetikai nyersanyagok helyettesítése révén megvalósuló – a teljes elnyelőképesség növelése mellett meglévő lehetőségeit értékelő elemzés;

(d) a mérséklés lehetőségének kiaknázása érdekében elfogadni kívánt és a c) pontban említett elemzéssel összhangban meghatározott intézkedések felsorolása, adott esetben kitérve a IV. mellékletben meghatározott intézkedésekre;

(d) többek között a mérséklés lehetőségének kiaknázása érdekében elfogadni kívánt és a c) pontban említett elemzéssel összhangban meghatározott intézkedések felsorolása, adott esetben kitérve a nemzeti körülményeknek való megfelelés érdekében a leginkább megfelelő intézkedéseket meghatározó IV. mellékletben indikatív módon meghatározott intézkedésekre; a tagállamok kérhetik a Bizottságot, hogy nyújtson technikai és működési útmutatást az e pont hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatban;

(e) a d) pontban említett intézkedések végrehajtását célzó politikáknak, és ezen belül az intézkedések kibocsátásra és abszorpcióra gyakorolt várható hatásainak az ismertetése;

(e) a d) pontban említett intézkedések végrehajtását célzó politikáknak, és ezen belül az intézkedések kibocsátásra és abszorpcióra gyakorolt várható hatásainak az ismertetése;

(f) a d) pontban említett intézkedések elfogadásának és végrehajtásának ütemezése.

(f) a d) pontban említett intézkedések elfogadásának és végrehajtásának ütemezése.

Módosítás  68

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A Bizottság működési útmutatást és technikai segítséget nyújt a tagállamok számára, valamint strukturális iránymutatást fogad el a LULUCF cselekvési tervekre vonatkozóan az összehasonlítható és teljes körű információcsere biztosítása érdekében.

 

A tagállamok meg kell, hogy feleljenek ezeknek az iránymutatásoknak, és a Bizottság felkérheti a tagállamokat e tervek módosítására vagy kiegészítésére annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az iránymutatásoknak. E bekezdés alkalmazása nem sérti a tagállamok erdészeti politikában gyakorolt nemzeti hatáskörét.

 

Ha a tagállamok a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatra vonatkozó programokkal vagy cselekvési tervekkel rendelkeznek, és e programok teljesítik a (2) bekezdés követelményeit és a strukturális iránymutatásokat, a tagállamok e programokat és cselekvési terveket a LULUCF cselekvési tervek helyettesítése céljából használhatják.

 

A Bizottság konzultációkat folytat a tagállamokkal azok LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek tervezeteivel kapcsolatban, és az ismeretek és legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének megkönnyítése érdekében három hónapon belül összefoglaló jelentést tesz közzé e konzultációk eredményeiről.

 

A Bizottság adott esetben a gyakorlatban megvalósítható ajánlásokat adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló uniós erőfeszítéseket.

 

A tagállamok kellő mértékben figyelembe veszik a Bizottsággal folytatott konzultációkat és a Bizottság ajánlásainak kézhezvételétől számított három hónapon belül elektronikus formátumban nyilvánosan közzéteszik LULUCF vonatkozású cselekvési terveiket.

Módosítás  69

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság a tagállamok által készített LULUCF vonatkozású cselekvési tervek tervezetét az összes releváns információ hiánytalan beérkezésétől számított három hónapon belül értékeli. A Bizottság közzéteszi az értékelés eredményeit és adott esetben ajánlásokat adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló tagállami erőfeszítéseket.

törölve

A tagállamok kellő mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit és a Bizottság értékelésének kézhezvételétől számított három hónapon belül elektronikus formátumban nyilvánosan közzéteszik LULUCF vonatkozású cselekvési terveiket.

 

Módosítás  70

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság összefoglaló jelentést tesz közzé a tagállamok cselekvési tervei végrehajtásának előrehaladásáról.

Módosítás  71

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. Nemzeti szakértőkből álló ad hoc munkacsoportot kell létrehozni, hogy a Bizottsággal együtt értékelje a nemzeti cselekvési tervek végrehajtását.

 

A végrehajtást a (4) bekezdésben említett jelentések kézhezvételét követő hat hónapon belül értékelik, és a Bizottság a nemzeti szakértőkből álló ad hoc munkacsoporttal egyetértésben adott esetben a gyakorlatban megvalósítható ajánlásokat adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló tagállami erőfeszítéseket. A tagállamok kellő mértékben figyelembe veszik a Bizottság és a nemzeti szakértőkből álló munkacsoport észrevételeit.

Módosítás  72

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. Korai és tényleges lehetőségeket biztosítanak a nyilvánosság számára a LULUCF cselekvési tervek előkészítésében, módosításában és felülvizsgálatában való részvételre, az 1367/2006/EK rendelet 9. cikkével összhangban. A Bizottság és a tagállamok elektronikus formátumban nyilvánosan közzéteszik LULUCF vonatkozású cselekvési terveiket és összefoglaló jelentéseiket az 1367/2006/EK rendelet, illetve a 2003/4/EK irányelv szerinti kötelezettségeikkel összhangban.

Módosítás  73

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A Bizottság a (4) bekezdésben említett jelentések beérkezésétől számítva hat hónapon belül értékeli a tagállamok LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek végrehajtását.

törölve

A Bizottság közzéteszi a jelentéseket és azok értékelésének eredményeit, és adott esetben ajánlásokat adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló tagállami erőfeszítéseket. A tagállamok kellő mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit.

 

Módosítás  74

Határozatra irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb az I. mellékletben meghatározott első elszámolási időszak végétől számítva egy éven belül felülvizsgálja az ebben a határozatban foglalt elszámolási szabályokat.

A Bizottság – a nemzetközi tárgyalások és az UNFCCC fényében – legkésőbb az I. mellékletben meghatározott első elszámolási időszak végétől számítva egy éven belül felülvizsgálja az ebben a határozatban foglalt elszámolási szabályokat.

INDOKOLÁS

A földhasználat, a földhasználat-megváltoztatás és az erdőgazdálkodás (LULUCF) elszámolása az éghajlatváltozással foglalkozó politika központi eleme, amely segíthet – többek között – a biológiai sokféleség csökkenésének mérséklésében, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásában és e sokféleség megőrzésében, valamint a természeti erőforrások fenntartható felhasználásában. A LULUCF-ágazatnak az EU kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseibe való beépítéséhez és az uniós politikák közötti kiegészítő jelleg biztosításához az első lépés az, hogy szigorú szabályokat határozzunk meg a LULUCF-tevékenységekből eredő kibocsátások és abszorpciók elszámolására.

E tekintetben a LULUCF-vonatkozású elszámolásnak három átfogó célkitűzés mentén kell megvalósulnia az Európai Unióban:

- a tagállamok és az Európai Unió számára az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleként fennálló, független nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés elősegítése;

- szakpolitikai összhang biztosítása többek között – de nem kizárólag – a közös agrárpolitika (KAP) és a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv jövőbeni koordinációjáról és integrációjáról szóló, meglévő és a kidolgozás alatt álló uniós jogszabályokkal; és

- annak biztosítása, hogy az elszámolási gyakorlatok és módszerek megfeleljenek az átláthatóság, a következetesség, a teljesség és a pontosság elfogadott elveinek, nem csak a tagállamokon belül, hanem – az Európai Unió tagállamaiként – közöttük is.

Az előadó kifejezetten konkrét és pontos megközelítést alkalmaz e célkitűzések elérése érdekében, ugyanakkor elismeri, hogy a jogalkotási munka nagy részét már elvégezték az UNFCCC részes feleinek konferenciáján és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozóin hozott határozatokkal, többek között a 16/CMP.1, 2/CMP.6 és 2/CMP.7 határozat elfogadásával. Az Európai Uniónak tudatosnak kell lennie az általa az éghajlat-változási kérdésekben betöltött, döntő fontosságú vezető szereppel kapcsolatban, és ha a harmonizáció előnyben részesített vagy szükséges, az Uniónak a tagállamai közötti legmagasabb szintű összhang elérésére kell törekednie.

Az előadó ennélfogva üdvözli a javasolt határozatot, de véleménye szerint az több tekintetben egyértelműsítésre és megerősítésre szorul.

Elszámolási kötelezettségek

A kibocsátást eredményező, fölterületekkel kapcsolatos tevékenységi kategóriák teljes köréréből származó kibocsátás és az abszorpció tekintetében fennálló, nyilvántartások létrehozására és vezetésére irányuló kötelezettség fontos lépés ezeknek az ágazatoknak az Unió kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseibe való beépítése felé. Durbanban a vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással való helyreállítása a 2/CMP.7 határozat értelmében önkéntes intézkedés maradt, amely – az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) legfrissebb iránymutatásaiban foglalt és a részes felek konferenciája által is támogatott – a vizes élőhelyekre, a vizes élőhellyé átalakított területekre és a szerves talajok lecsapolására vonatkozó becslési módszerek és azok későbbi pontosításai alapján hajtható végre. Az, hogy a vizes élőhelyek lecsapolását és elárasztással való helyreállítását egyes tagállamok elszámolják, míg mások nem, következetlenségekhez vezet szerte az EU-ban.

Az előadó ezért a vizes élőhelyek lecsapolásának és elárasztással való helyreállításának a kötelezően elszámolandó tevékenységek köré történő besorolását javasolja.

Az elszámolás általános szabályai

A szénkészlet változásainak az egyes tevékenységi kategóriák tekintetében történő pontos nyilvántartásához szükség van arra, hogy az ismert széntárolókat és üvegházhatású gázokat belefoglalják a nyilvántartásokba. Ezenkívül – a harmonizáció biztosítása érdekében, figyelembe véve az Unió kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalásaiba való beépítés, illetve a meglévő és a kidolgozás alatt álló uniós jogszabályokkal való erőteljesebb összhang célját – valamennyi tagállam számára elő kell írni, hogy ugyanazon széntárolók és üvegházhatású gázok alkalmazásával számolják el a szénkészletet. Amennyiben a tagállamok segítségre szorulnak az elszámolásból kizárt széntárolók és az üvegházhatású gázok elszámolásával kapcsolatos technikai korrekciók és kiigazítások elvégzésében, a Bizottságnak adott esetben segítséget kell nyújtania.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy minden egyes tevékenységi kategória tekintetében írják elő az elszámolást minden széntároló és üvegházhatású gáz tekintetében, és felszólítja a Bizottságot, hogy ehhez nyújtson segítséget.

Fakitermelésből származó termékek

Durbanban döntés született arról, hogy a fakitermelésből származó termékeket a pillanatnyi oxidáció módszere alapján kell elszámolni (e módszer értelmében azt feltételezik, hogy fában tárolt szén a kitermeléskor felszabadul), kivéve ha átlátható és ellenőrizhető adatok állnak rendelkezésre a fakitermelésből származó termékek meghatározott kategóriái tekintetében, amely esetben az elsőrendű bomlás és a felezési idő alapértékei alapján végeznek becslést. A tagállamok a felezési idő alapértékei helyett országspecifikus adatokat is használhatnak. Ez a struktúra következetlenségeket okozhat az Unió szintjén, például: i. két tagállam eltérő országspecifikus felezési időt alkalmaz egy harmadik ország tekintetében; vagy ii. valamely tagállam olyan országspecifikus felezési időt alkalmaz egy másik tagállam tekintetében, amely eltér attól, amit e másik tagállam maga használ. E következetlenségek kialakulásának lehetőségét meg kell szüntetni.

Az előadó ezért először azt javasolja, hogy a tagállamok értesítsék a Bizottságot, hogy vizsgálja felül és hagyja jóvá azon döntését, mely szerint az Unión kívül országspecifikus felezési időt alkalmaz a fakitermelésből származó exportált termékek tekintetében, és ezután tiltsa meg a tagállamoknak, hogy az importáló tagállam által alkalmazott országspecifikus felezési időtől elérő országspecifikus felezési időt alkalmazzanak az Unióban forgalomba hozott, fakitermelésből származó termékek tekintetében.

Ezenkívül a fakitermelésből származó termékek elszámolásának jelenlegi kerete joghézagokat tartalmaz, amennyiben e termékek energetikai célú felhasználásáról van szó. Ez különös jelentőséggel bír a bioenergia terén felhasznált fa-biomassza és a nulla kibocsátás feltételezése tekintetében, amelyek a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvnek és az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének egyaránt alapjául szolgálnak. Míg a tagállamoknak a pillanatnyi oxidáció elve alapján el kell számolniuk az Unióban energetikai célból kitermelt fából származó termékekkel – ezzel Unión belüli mechanizmust és jogi keretet biztosítva az említett kibocsátások elszámolására –, harmadik országok esetében nem mindig ez a helyzet. A fáról és fatermékekről szóló uniós rendelet közelgő hatálybalépése és a Közösségi Vámkódex kapcsolódó modernizálása időszerű eszközöket hoz létre ezen adathiány megszüntetése érdekében.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a tagállamok számára csak az Unión kívülről származó és a tagállamokban energetikai célra felhasznált, fakitermelésből származó termékekből eredő kibocsátások tekintetében írják elő a pillanatnyi oxidáció elve alapján történő nyomon követést és indikatív célú elszámolást, miközben információkkal szolgálnak a kitermelés helye szerinti országról és arról, hogy a kitermelés fenntartható módon zajlott-e.

Természetes bolygatás

A Durbanban elfogadottak értelmében a természetes bolygatásból származó kibocsátások bizonyos körülmények esetén kizárhatók az erdőtelepítési, újraerdősítési és erdőgazdálkodási tevékenységekből. Ez a megközelítés előírja a tagállamok számára a háttér-koncentrációk és tűréshatárok felbecsülését annak megállapítása érdekében, hogy mely kibocsátások zárhatók ki; ezt követően e kibocsátások kizárását csak bizonyos feltételek teljesülése esetén teszi lehetővé. A 2/CMP.7 határozat ezenkívül azonos módszertan alkalmazását írja elő a tagállamok számára az erdőgazdálkodás, az erdőtelepítés és az újraerdősítés tekintetében. A következetesség szükségessége azonban nem csak tevékenységi kategóriákra vonatkozik, hanem a tagállamokra is.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a tagállamok számítsák ki a háttér-koncentrációkat és a tűréshatárokat, és teljesítsék a 2/CMP.7 határozat feltételeit, továbbá végezzék el a szükséges technikai korrekciókat és kiigazításokat elszámolásuk megfelelőségének biztosítása érdekében.

Fogalommeghatározások

A dokumentumban több, átfogóan használt fogalom nincs definiálva és további pontosítást igényel. E fogalmak a határozatban rögzített kötelezettségek egységes felfogása és alkalmazása tekintetében fontosak.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a szöveg tartalmazza vagy tegye egyértelművé a széntároló, az újraerdősítés, az erdőtelepítés, az erdőirtás, a fakitermelésből származó termékek, a háttér-koncentráció, a tűréshatás, a felezési idő és a pillanatnyi oxidáció fogalommeghatározását.

Cselekvési tervek a LULUCF területén

A tagállamoknak fel kell tárniuk, milyen intézkedések lehetségesek a kibocsátások csökkentése, illetve az abszorpció fenntartása vagy növelése érdekében a cselekvési tervekben foglalt tevékenységi kategóriákban. E tevékenységeknek különösen tendenciák azonosítására kell irányulniuk és annak feltárására, miként valósítható meg más uniós szakpolitikákkal a szorosabb integráció. A Bizottságnak – adott esetben – iránymutatást és technikai segítségséget kell nyújtania a tagállamok számára, és felhatalmazással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a további intézkedésekre vonatkozóan egyedi iránymutatásokat fogadjon el. Biztosítani kell a nyilvánosság részvételét és az átláthatóságot, más uniós jogszabályokban előírtakkal összhangban.

Az előadó szerint ezért tisztázni kell a LULUCF cselekvési tervek tartalmát, hogy azok magukban foglalják a kibocsátásokkal és az abszorpcióval kapcsolatos legfrissebb tendenciákat és előrejelzéseket, és olyan intézkedéseket tartalmazzanak, amelyekkel a LULUCF-ágazatok más uniós szakpolitikákba integrálhatók. Ezenkívül a Bizottság szerepét is tisztázni kell, és az információhoz való hozzáféréssel és a nyilvánosság részvételével kapcsolatos kötelezettségekről is szót kell ejteni.

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (19.9.2012)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályokról és cselekvési tervekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD))

Előadó: Julie Girling

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat főbb elemei

A Bizottság határozat formájában kívánja első lépésként – e terület egyedi jellemzőinek figyelembevételével – megteremteni a földhasználattal, földhasználat-megváltoztatással és erdőgazdálkodással foglalkozó ágazat (LULUCF) megbízható, összehangolt és átfogó elszámolási szabályainak jogi keretét. A LULUCF-ágazat számára előirányzott jogi keret elkülönül a már meglévő kötelezettségvállalásokat szabályozó többi keretrendszertől (az EU ETS és a vállaláselosztási határozat), így az ágazat most még formálisan nem járul hozzá a 20%-os uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentési célkitűzés teljesítéséhez mindaddig, amíg életbe nem léptek a megbízható elszámolási szabályok, és meg nem valósul a nyomon követés és a jelentéstétel. A Bizottság ez utóbbi cél kapcsán szintén javaslatot (COM (2011)0789) tett az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezésére, és azt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló rendelettel kívánja felváltani.

A Bizottság megjegyzi, hogy javaslatának elsődleges célja az, hogy megbízható és átfogó elszámolási szabályokat állítson fel a LULUCF-ágazatra vonatkozóan, és teret adjon a szakpolitika olyan irányú jövőbeni alakulásának, hogy – amennyiben ahhoz adottak a feltételek – a LULUCF-ágazat szerepet tudjon vállalni az Unió ÜHG-kibocsátáscsökkentési kötelezettségeinek teljesítésében. A javasolt határozat megállapítja az ehhez szükséges keretet:

· kötelezővé teszi a tagállamok számára a LULUCF-ágazaton belüli mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek kapcsán az üvegházhatást okozó gázok forrásokból való kibocsátásának és nyelők általi kivonásának elszámolását, továbbá meghatározza a rekultivációnak, valamint a vizes élőhelyek lecsapolásának és elárasztással való helyreállításának önkéntes alapú elszámolását;

· megállapítja az alkalmazandó általános elszámolási szabályokat;

· meghatározza az erdőtelepítés, az újraerdősítés, az erdőirtás, az erdőgazdálkodás, a fakitermelésből származó termékek körének változása, a szántóföldi gazdálkodás, a legelőgazdálkodás, a rekultiváció, valamint a vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással való helyreállítása esetében az elszámolásra alkalmazandó konkrét szabályokat;

· meghatározza a természetes bolygatás esetén alkalmazandó elszámolás szabályait;

· meghatározza a LULUCF-tevékenységek kapcsán a forrásokból való kibocsátás korlátozását vagy csökkentését, illetve a nyelők általi kivonás fenntartását vagy növelését szolgáló tagállami LULUCF cselekvési tervek elfogadásának, valamint e tervek bizottsági értékelésének kereteit;

· megállapítja azt a hatáskört, amely alapján a Bizottság kiigazíthatja a 2. cikkben foglalt fogalommeghatározásokat az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokból fakadó módosítások fényében, módosíthatja az I. mellékletet további elszámolási időszakok megadása és az egyes időszakok, valamint az egyéb ágazatokban az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre alkalmazandó, vonatkozó időszakok összhangjának biztosítása érdekében, időszerűsítheti a II. melléklet referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. cikknek megfelelően javasolt referenciaszinteknek megfelelően, feltéve hogy a korrekciókra e határozattal összhangban kerül sor.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát. Úgy véli, hogy egy ambiciózus javaslatról van szó, amely támogatja a megbízhatóbb elszámolási rendszer iránti igényt, amelynek célja a nemzetközi megállapodások ajánlásainak az uniós jogba való beépítése. Az előadó azonban aggályosnak tartja, hogy a Bizottság által előírt felhatalmazás „határozatlan időre” szól, és az előadó ennek az ötéves időszakra történő módosítására kíván javaslatot tenni.

Az előadó több módosítást végzett a bizottsági szövegben, amelyek főként a következőkre irányulnak:

a) Nemzetközi megállapodások:

Az előadó előtt ismert, hogy ezt a javaslatot a durbani egyezmény megkötése előtt szövegezték, és ezért több cikket, többek között fogalommeghatározásokat is módosított annak érdekében, hogy ez az uniós határozat összhangban legyen a durbani egyezménnyel. Az előadó megítélése szerint alapvető, hogy amennyiben az EU egy nemzetközi eszközt fogad el, összhang legyen az uniós jog és a nemzetközi szabályozás között.

b) A tagállamokra nehezedő terhek:

Az előadó nagyon is tisztában van a tagállamokra nehezedő adminisztratív és pénzügyi terhek növekedésével. Emiatt módosította a szöveget, hogy ahol csak lehetséges, elkerülhető legyen az elszámolás és a jelentéstétel ismétlése és párhuzamossága. Ez nem fogja érinteni a szolgáltatott elszámolási adatok minőségét, viszont biztosítani fogja, hogy a tagállamokra ne nehezedjenek szükségtelen terhek.

c) Nemzeti cselekvési tervek:

Az előadó megérti, hogy a nemzeti cselekvési tervek e határozatban történő bevezetése vitatott kérdés a tagállamok számára, ezért az előadó úgy döntött, hogy törli a nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó rendelkezést, és azt az [üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló, .../.../EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra] való hivatkozással váltja fel, amely előírja a tagállamoknak kibocsátásaik és abszorpcióik EU-n belüli nyomon követését és bejelentését.

MÓDOSÍTÁS

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az illetékes Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy jelentésébe illessze bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel a földhasználathoz, a földhasználat megváltoztatásához és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységekből származó kibocsátás és abszorpció uniós csökkentési kötelezettségvállalásokba történő bevonásának módjait, biztosítva az ágazat hozzájárulásának állandóságát és környezeti integritását, valamint a vonatkozó kibocsátás és abszorpció körültekintő nyomon követését és nyilvántartását. Ez a határozat tehát első lépésként meghatározza az üvegházhatású gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő kibocsátására és abszorpciójára alkalmazandó elszámolási szabályokat. Annak érdekében, hogy időközben biztosított legyen a szénkészlet megőrzése és növelése, célszerű előírni a tagállamok számára, hogy fogadjanak el a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveket a LULUCF vonatkozásában.

(2) A 2009/406/EK határozat 9. cikke előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel a földhasználathoz, a földhasználat megváltoztatásához és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységekből származó kibocsátás és abszorpció uniós csökkentési kötelezettségvállalásokba történő bevonásának módjait, biztosítva az ágazat hozzájárulásának állandóságát és környezeti integritását, valamint a vonatkozó kibocsátás és abszorpció körültekintő nyomon követését és nyilvántartását. Ez a határozat tehát első lépésként meghatározza az üvegházhatású gázoknak a LULUCF-ágazatból eredő kibocsátására és abszorpciójára alkalmazandó elszámolási szabályokat. Annak érdekében, hogy időközben biztosított legyen a szénkészlet megőrzése és növelése, célszerű előírni a tagállamok számára, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó növekedési stratégiáikba foglaljanak bele a fenntartható erdőgazdálkodás és a fenntartható területgazdálkodás ösztönzésére irányuló intézkedéseket, amelyekkel korlátozhatók vagy csökkenthetők a LULUCF-ágazatból származó kibocsátások, illetve fenntartható vagy növelhető a LULUCF-ágazatból származó abszorpció.

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek tagállami szinten további terhet jelentenének, egyértelmű hozzáadott érték nélkül. Egyúttal kettős szabályozáshoz vezetnének, mivel a javasolt cselekvési tervek a közös agrárpolitika 2. pillérébe tartozó agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel párhuzamosan működnének. A tagállamoknak ezért a fenntartható erdőgazdálkodást és a fenntartható területgazdálkodást előmozdító intézkedéseket meg kell próbálniuk máshová beilleszteni, így például az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó fejlesztési stratégiáikba.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek Konferenciájának 17. találkozója, amely egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként is szolgált, Durbanban elfogadta a -/CMP.7 határozatot. A határozat a LULUCF-ágazat vonatkozásában megállapítja a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszaktól érvényes elszámolási szabályokat. A belső uniós szabályok és az UNFCCC-n belül egyeztetett módszertan megfelelő szintű koherenciája az említett határozat és e határozat összhangját igényli. Ennek a határozatnak emellett tükröznie kell az uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

(3) 2011 decemberében az UNFCCC Felek Konferenciájának 17. találkozója, amely egyben a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként is szolgált, Durbanban elfogadta a 2/CMP.7 határozatot („2/CMP.7 határozat”) és a 16/CMP.1 határozatot. A határozatok a LULUCF-ágazat vonatkozásában megállapítják a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszaktól érvényes elszámolási szabályokat. A belső uniós szabályok és az UNFCCC-n belül egyeztetett módszertan megfelelő szintű koherenciája a nemzeti jelentéstétel bármiféle párhuzamosságának elkerülése érdekében az említett határozatok és e határozat összhangját igényli. Ennek a határozatnak emellett tükröznie kell az uniós LULUCF-ágazat sajátosságait.

Indokolás

A nemzeti jelentéstétel megkönnyítése és a különböző keretek közötti torzulások elkerülése érdekében létfontosságú, hogy a LULUCF-ágazatra vonatkozó uniós keret összhangban legyen a nemzetközi szabályokkal. Ezért itt szükséges a nemzetközi kerethez (2/CMP.7 határozat és 16./CMP.1 határozat) való hozzáigazítás.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási szabályokban indokolt érvényre juttatni a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a föld mint erőforrás felhasználásának megváltoztatása révén elérhető kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, hogy e határozat az elszámolási szabályok kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint a legelőgazdálkodással és szántóföldi gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági tevékenységek tekintetében. Célszerű emellett a rekultiváció, valamint a vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással való helyreállítása vonatkozásában az elszámolási szabályok önkéntes alapú alkalmazásáról is rendelkeznie.

(4) A LULUCF vonatkozású elszámolási szabályokban indokolt érvényre juttatni a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazat erőfeszítéseit, hogy növelni tudják a föld mint erőforrás felhasználásának megváltoztatása révén elérhető kibocsátáscsökkentés arányát. Indokolt, hogy e határozat az elszámolási szabályok kötelező alkalmazásáról rendelkezzen az erdőtelepítési, újraerdősítési, erdőirtási és erdőgazdálkodási tevékenységek tekintetében. Célszerű emellett a legelőgazdálkodással és szántóföldi gazdálkodással összefüggő mezőgazdasági tevékenységek, a rekultiváció, valamint a vizes élőhelyek lecsapolása és elárasztással való helyreállítása vonatkozásában az elszámolási szabályok önkéntes alapú alkalmazásáról is rendelkeznie.

Indokolás

A durbani egyezményhez való hozzáigazítás, amelyben kötelező elszámolást csak az erdőgazdálkodás esetében határoztak meg. Jóllehet sok tagállam dolgozik jelenleg megvalósíthatósági tanulmány elkészítésén a legelőgazdálkodás és a szántóföldi gazdálkodás elszámolására vonatkozóan, nem várható, hogy azok 2014 előtt elkészüljenek, ezért a szóban forgó intézkedések elszámolásának kötelezővé tételére vonatkozó bizottsági javaslat túllép a nemzetközi szabályokon, és torzulásokat eredményez a tagállamok és gazdasági szereplők számára.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra alkalmazandó elszámolási szabályok környezeti integritása megkívánja, hogy a szóban forgó szabályok a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló Felek Konferenciája -/CMP.7 és 16/CMP.1 határozatában rögzített elszámolási elveken alapuljanak.

(5) Az uniós LULUCF-ágazatra alkalmazandó elszámolási szabályok környezeti integritása megkívánja, hogy a szóban forgó szabályok a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló Felek Konferenciája -/CMP.7, 2/CMP.6 és 16/CMP.1 határozatában rögzített elszámolási elveken alapuljanak, és azokat az Unión belül és a tagállamok körében következetesen, összehasonlítható módon és teljes körűen alkalmazzák.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információkra (köztük a LULUCF-ágazatra) vonatkozó jelentéstétel a(z) …/…/EU rendelet hatálya alá tartozik [A Bizottság javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről (COM(2011) 789 végleges – 2011/0372 (COD)], s ezért e határozat hatályán kívül esik.

(10) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információkra (köztük a LULUCF-ágazatra) vonatkozó jelentéstétel a(z) …/…/EU rendelet hatálya alá tartozik [A Bizottság javaslata: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről (COM(2011) 789 végleges – 2011/0372 (COD)], és azt a tagállamoknak az elszámolás során szem előtt kell tartaniuk, noha e határozat hatályán kívül esik.

Indokolás

Az előadó célszerűnek tartja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló, jelenleg tárgyalt rendelettel (COM(2011)0789) való kapcsolat létrehozását.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A tagállamoknak a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveket szükséges elfogadniuk a LULUCF vonatkozásában. A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek mindegyikében szerepelnie kell az ebben a határozatban megállapított bizonyos információknak. A bevált módszerek alkalmazásának elősegítése érdekében e határozat mellékleteként célszerű indikatív jelleggel további intézkedéseket felsorolni, amelyek szintén szerepelhetnek a tagállami cselekvési tervekben. Indokolt előírni a Bizottság számára, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a tagállamok LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek végrehajtását és tartalmát, valamint adott esetben adjon ki ajánlásokat a tagállami intézkedések hatékonyságának fokozása érdekében.

törölve

Indokolás

Az előadó megérti, hogy a nemzeti cselekvési tervek e határozatban történő bevezetése vitatott kérdés a tagállamok számára, ezért a nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó rendelkezés törlését, és annak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló, jelenleg tárgyalt rendeletre (COM(2011)0789) való hivatkozással történő felváltását javasolja, amely előírja a tagállamoknak kibocsátásaik és abszorpcióik EU-n belüli nyomon követését és bejelentését.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, melyekben kiigazítja a 2. cikkben foglalt fogalommeghatározásokat az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokból fakadó módosítások fényében, módosítja az I. mellékletet további elszámolási időszakok megadása és az egyes időszakok, valamint az egyéb ágazatokban az uniós ÜHG-kibocsátáscsökkentésre alkalmazandó, vonatkozó időszakok összhangjának biztosítása érdekében, időszerűsíti a II. melléklet referenciaszintjeit a tagállamok által a 6. cikk értelmében javasolt referenciaszinteknek megfelelően, feltéve hogy a korrekciókra e határozattal összhangban kerül sor, felülvizsgálja a III. mellékletben meghatározott információkat a tudományos fejlődés fényében, valamint szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a természetes bolygatás kapcsán meghatározott elszámolási szabályok feltételeit, illetve módosításokat eszközöl az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott szabályok érvényre juttatása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő munka során, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő átadását.

(13) A Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, melyekben kiigazítja a 2. cikkben foglalt fogalommeghatározásokat az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott, illetve az Unió által betartandó, az éghajlatváltozás területén létrejövő egyéb lényeges multilaterális megállapodásokból fakadó módosítások fényében, felülvizsgálja a III. mellékletben meghatározott információkat a tudományos fejlődés fényében, valamint szintén a tudomány fejlődéséhez igazodva felülvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében a természetes bolygatás kapcsán meghatározott elszámolási szabályok feltételeit, illetve kisebb változtatásokat eszközöl az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott szabályok érvényre juttatása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő munka során, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő átadását.

Indokolás

Az I. és a II. melléklet módosításához a rendes jogalkotási eljárás alkalmazását kell előírni, és azt nem szabad felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra bízni.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a határozat megállapítja a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátás és abszorpció elszámolási szabályait. Előírja továbbá a tagállamok számára, hogy a kibocsátás korlátozása vagy csökkentése, illetve az abszorpció fenntartása vagy növelése érdekében fogadjanak el cselekvési terveket a LULUCF vonatkozásában, amelyeket azután a Bizottság értékel.

Ez a határozat megállapítja a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátás és abszorpció tagállamokban alkalmazandó elszámolási szabályait.

Indokolás

Az előadó a nemzeti cselekvési tervek törlését javasolja (több másik módosításhoz kapcsolódóan).

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q) „erdő”: 0,5 hektárnál nagyobb kiterjedésű, legalább 10 %-os záródású (vagy ennek megfelelő faállomány-sűrűségű) földterület, ahol a fák (köztük a természetes fiatal élőfatársulások) termőhelyükön vágásérett korban potenciálisan elérik a legalább 5 méteres magasságot, vagy olyan mesterséges állománnyal rendelkeznek, amely csak később éri el a legalább 10 %-os záródást (vagy ennek megfelelő faállomány-sűrűséget) és a legalább 5 méteres magasságot, beleértve azokat a földterületeket is, amelyek rendes körülmények között az erdőterület részét képezik, de amelyeken emberi beavatkozás (például kitermelés) vagy természeti jelenségek hatására ideiglenesen nem élnek fák, de várhatóan visszaalakulnak erdővé;

q) „erdő”: 0,5 hektárnál nagyobb kiterjedésű, több mint 10%-os záródású (vagy ennek megfelelő faállomány-sűrűségű) földterület. A fáknak termőhelyükön vágásérett korban el kell tudniuk érni a legalább 5 méteres magasságot. Az erdő állhat zárt erdős képződményből, ahol a földterület jelentős részét különböző szinteket elérő koronájú fák és aljnövényzet borítják, vagy összefüggő növényzettel borított nyílt erdős képződményből, ahol a lombkoronafedés meghaladja a 10%-ot. Erdőnek minősül az a fiatal természetes állomány és valamennyi, erdészeti célból telepített olyan ültetvény, amely még nem érte el a 10%-os lombkoronafedést vagy az 5 méteres magasságot, valamint a szokásos esetben az erdőterület részét képező olyan terület, amelyet emberi beavatkozás vagy természetes okok miatt ideiglenesen nem borít faállomány, de amely a várakozások szerint visszaalakul erdővé. Az „erdő” meghatározás kiterjed az erdő szerves részét képező faiskolákra és magtermő ültetvényekre; az erdei utakra, a ritkított területekre, a tűzvédelmi pásztákra és az erdőn belüli egyéb kisebb nyílt területekre; a nemzeti parkok, természetvédelmi területek és más védett területek, köztük a különleges környezetvédelmi, tudományos, történelmi, kulturális vagy vallási jelentőségű területek erdőire; valamint a 0,5 hektárnál nagyobb kiterjedésű és 20 méternél szélesebb szélfogó és mezővédő erdősávokra, a gumifaültetvényekre és a paratölgyállományokra. Az „erdő” meghatározás azonban nem terjed ki az elsősorban mezőgazdasági művelésre szánt területekre;

Indokolás

Ezen fogalommeghatározásnak összhangban kell lennie az MCPFE/Forest Europe folyamattal, mivel a tagállamoknak e kritériumok szerint kell jelentést tenniük az MCPFE/Forest Europe folyamat keretében. A jelentéstételi rendszer átalakítása vagy a különböző/párhuzamos módokon történő jelentéstétel kötelezettsége további költségeket és bürokráciát jelentene a tagállamok számára.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

t) „természetes bolygatás”: nem emberi beavatkozásra történő bármely olyan esemény vagy körülmény, amely az erdőkben vagy a mezőgazdasági földterületeken jelentős mértékű kibocsátáshoz vezet, és amelynek előfordulását az érintett tagállam nem befolyásolhatja, feltéve hogy az adott tagállam objektív tényezőkből kifolyólag még az esemény vagy körülmény bekövetkezését követően sem tudja jelentősen csökkenteni a kibocsátásra gyakorolt hatásokat;

t) „természetes bolygatás”: bármely nem emberi beavatkozásra történő esemény vagy nem emberi beavatkozásra történő körülmény. E határozat alkalmazásában ezek az események vagy körülmények az erdőkben jelentős kibocsátást okozó események vagy körülmények, amelyek kívül esnek valamely tagállam ellenőrzésén, és amelyeket valamely tagállam nem befolyásol lényegesen. Ezek magukban foglalhatnak olyan futótüzeket, rovar- és parazitafertőzéseket, szélsőséges időjárási viszontagságokat, ezen belül aszályokat és áradásokat és/vagy lemezmozgásokat, amelyek valamely tagállam ellenőrzésén kívül esnek, és amelyeket valamely tagállam nem befolyásol lényegesen. Nem sorolható közéjük a kitermelés és az előírt égetés;

Indokolás

E módosítás célja az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezményben szereplő „természetes bolygatás” fogalommeghatározásával való összhang biztosítása, kiegészítve azt a további pontosítás érdekében az „aszályok és áradások” szavakkal.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – t a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ta) „háttérszint”: a természetes bolygatással összefüggő 1990–2009-es kibocsátásokat magukban foglaló, konzisztens és eredetileg teljes idősorok átlaga, amelyből a középértékhez képest vett szórás kétszeresén alapuló iteratív folyamat alkalmazásával eltávolították a kiugró értékeket. A tagállamok más átlátható és országspecifikus megközelítést is alkalmazhatnak egy konzisztens és eredetileg teljes idősor felhasználásával, amely az 1990–2009-es időszak adatait tartalmazza. Minden megközelítésnek el kell kerülnie, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt a várt érték nettó jóváírás legyen. Ha valamely tagállam erdőgazdálkodási referenciaszintje nem foglalja magában a kibocsátások háttérszintjét, a 9. cikk (2) bekezdésében említett háttér alkalmazása céljából a fent említett első megközelítés alkalmazásával becslést adnak a háttérszint értékére.

 

Amennyiben a háttérszintet a fentiek szerint határozzák meg, a tűrés a háttérszintet meghatározó idősor szórásának kétszeresével lenne egyenlő. Abban az esetben, ha a háttérszintet az országspecifikus megközelítés alkalmazásával határozzák meg, vagy a tagállam referenciaszintje nulla, a tagállamnak leírást kell adnia a tűrés megállapításának módjáról, amennyiben tűrés szükséges. Minden megközelítésnek el kell kerülnie, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt a várt érték nettó jóváírás legyen.

Indokolás

A háttérszint fogalommeghatározását az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való összhang biztosítása érdekében kell bevezetni, amelyet mind a 27 tagállam aláírt (a 9. cikk alábbiakban foglalt többi módosításához is kapcsolódik).

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u) „felezési idő”: azon évek száma, ameddig egy fatermék széntartalma az eredeti mennyiség felére csökken;

u) „felezési idő”: azon évek száma, ameddig egy fatermékben tárolt szén mennyisége az eredeti érték felére csökken;

Indokolás

E módosítások a „mennyiség” és az „érték” közötti különbség tisztázására szolgálnak e fogalommeghatározásban.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – w pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

w) „egészségügyi fakitermelés”: természetes bolygatás hatására sérült, de még részben használható faanyag kinyerésére irányuló bármely tevékenység.

w) „egészségügyi fakitermelés”: természetes bolygatás hatására sérült, de még használható faanyag kinyerésére irányuló bármely tevékenység.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a célból, hogy az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott, illetve az Unió által megkötött, az éghajlatváltozás szempontjából releváns egyéb multilaterális megállapodásokból fakadó fogalommódosítások fényében kiigazítsa az e cikk (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásokat.

törölve

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) szántóföldi gazdálkodás;

törölve

Indokolás

A durbani egyezményhez való hozzáigazítás, amelyben kötelező elszámolást csak az erdőgazdálkodás esetében határoztak meg. Jóllehet sok tagállam dolgozik jelenleg megvalósíthatósági tanulmány elkészítésén a legelőgazdálkodás és a szántóföldi gazdálkodás elszámolására vonatkozóan, nem várható, hogy azok 2014 előtt elkészüljenek, ezért a szóban forgó intézkedések elszámolásának kötelezővé tételére vonatkozó bizottsági javaslat túllép a nemzetközi szabályokon, és torzulásokat eredményez a tagállamok és gazdasági szereplők számára.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) legelőgazdálkodás.

törölve

Indokolás

A durbani egyezményhez való hozzáigazítás, amelyben kötelező elszámolást csak az erdőgazdálkodás esetében határoztak meg. Jóllehet sok tagállam dolgozik jelenleg megvalósíthatósági tanulmány elkészítésén a legelőgazdálkodás és a szántóföldi gazdálkodás elszámolására vonatkozóan, nem várható, hogy azok 2014 előtt elkészüljenek, ezért a szóban forgó intézkedések elszámolásának kötelezővé tételére vonatkozó bizottsági javaslat túllép a nemzetközi szabályokon, és torzulásokat eredményez a tagállamok és gazdasági szereplők számára.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok ezen túlmenően a rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek lecsapolásából és elárasztással való helyreállításából eredő kibocsátás és abszorpció vonatkozásában is készíthetnek és vezethetnek pontos nyilvántartást.

A tagállamok ezen túlmenően dönthetnek úgy is, hogy az első elszámolási időszakra a szántóföldi gazdálkodásból, a legelőgazdálkodásból, a rekultivációból, valamint a vizes élőhelyek lecsapolásából és elárasztással való helyreállításából eredő kibocsátás és abszorpció vonatkozásában is pontos nyilvántartást készítenek és vezetnek.

Indokolás

A durbani egyezményhez való hozzáigazítás, amelyben kötelező elszámolást csak az erdőgazdálkodás esetében határoztak meg. Jóllehet sok tagállam dolgozik jelenleg megvalósíthatósági tanulmány elkészítésén a legelőgazdálkodás és a szántóföldi gazdálkodás elszámolására vonatkozóan, nem várható, hogy azok 2014 előtt elkészüljenek, ezért a szóban forgó intézkedések elszámolásának kötelezővé tételére vonatkozó bizottsági javaslat túllép a nemzetközi szabályokon, és torzulásokat eredményez a tagállamok és gazdasági szereplők számára.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett tevékenységeket azok megkezdésének dátumától, vagy – ha az esik későbbre – 2013. január 1-jétől kell felvenniük a tagállamoknak a nyilvántartásukba.

(3) Az (1) bekezdésben említett tevékenységeket azok megkezdésének dátumától, vagy – ha az esik későbbre – a kötelezettségvállalási időszak kezdetétől kell felvenniük a tagállamoknak a nyilvántartásukba.

Indokolás

Az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való összhang megteremtése.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a kibocsátás vagy abszorpció olyan tevékenységből ered, amely a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt tevékenységi kategóriák közül egybe vagy többe is besorolható, akkor csak egy kategóriánál kell elszámolni a nyilvántartásban.

(2) Amennyiben a kibocsátás vagy abszorpció olyan tevékenységből ered, amely a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt tevékenységi kategóriák közül egybe vagy többe is besorolható, akkor azt a kettős elszámolás elkerülése érdekében csak egy kategóriánál kell elszámolni a nyilvántartásban.

Indokolás

Ez a módosítás annak tisztázására szolgál, hogy a kettős elszámolást mindenképpen el kell kerülni.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok elvégeznek mindenfajta technikai korrekciót és átszámítást, amely szükséges ahhoz, hogy meglévő és újonnan létrehozott elszámolásaikban szerepeltessék az első albekezdésben említett széntárolókat és a 3. cikk (2) bekezdésében említett üvegházhatású gázokat, amennyiben azok máskülönben nem szerepelnek.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – f pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy adott széntároló nem kimerülőfélben levő nyelő vagy nem forrás, a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy nem tartják nyilván az első albekezdés a)–e) pontjában felsorolt széntárolók szénkészletében beálló változásokat. A tagállamok kizárólag átlátható és ellenőrizhető adatok bizonysága alapján állapíthatják meg egy adott széntárolóról, hogy az nem kimerülőfélben levő nyelő vagy nem forrás.

Amennyiben egy adott széntároló nem forrás, a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy nem tartják nyilván az első albekezdés a)–e) pontjában felsorolt széntárolók szénkészletében beálló változásokat. A tagállamok kizárólag átlátható és ellenőrizhető adatok bizonysága alapján állapíthatják meg egy adott széntárolóról, hogy az nem forrás.

Indokolás

Az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való összhang megteremtése.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására a célból, hogy további elszámolási időszakokat állapítson meg, és biztosítsa az egyes időszakok, valamint az egyéb ágazatokban az uniós kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásokra alkalmazandó, vonatkozó időszakok összhangját.

(7) Az e cikkben meghatározott elszámolási szabályok minden módosítását, köztük az I. mellékletben meghatározott elszámolási időszakok változtatásait is, a rendes jogalkotási eljárással összhangban fogadják el.

Indokolás

Mivel az e cikkben és az I. mellékletben meghatározott elszámolási szabályok alapvető fontosságúak e határozat működése szempontjából, ezért ezek bármely módosítását rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállami nyilvántartásban az újraerdősítés vonatkozásában kizárólag akkor lehet számot adni az e tevékenységből eredő kibocsátásról és abszorpcióról, ha 1990. január 1-jén a kérdéses földterület nem minősült erdőterületnek.

(1) A tagállami nyilvántartásban az újraerdősítés vonatkozásában kizárólag akkor lehet számot adni az e tevékenységből eredő kibocsátásról és abszorpcióról, ha 1990. január 1-je óta a kérdéses földterület nem minősült erdőterületnek.

Indokolás

Az éghajlatváltozásról szóló durbani egyezménnyel való összhang megteremtése.

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamoknak azonos területi egységet kell használniuk az erdőtelepítés, újraerdősítés és erdőirtás alá vont erdőterületek nagyságát meghatározó számításaikban.

(5) A tagállamoknak a rendelkezésre álló legjobb adatokat kell használniuk annak meghatározására, hogy az erdők az erdőtelepítés, újraerdősítés és erdőirtás 2. cikk c)–e) pontjában meghatározott fogalommeghatározásába tartoznak-e.

Indokolás

Az előadó a szöveg pontosítása érdekében választotta ezt az új megfogalmazást.

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a következő elszámolási időszakra javasolt felülvizsgált referenciaszintekről, amelyeket a CMP.7 határozatban a referenciaszintek kiszámításához alkalmazott módszerrel összhangban határoznak meg.

(4) Az egyes elszámolási időszakok vége előtt legkésőbb egy évvel a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a következő elszámolási időszak tekintetében felülvizsgált referenciaszintekről, amelyeket a CMP.7 határozatban a referenciaszintek kiszámításához alkalmazott módszerrel összhangban határoznak meg.

 

Megjegyzés: ugyanez a változás vonatkozik a 6. cikk (5) és (6) bekezdésére.

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság felülvizsgált referenciaszintek ellenőrzéséhez való, a 6. cikk (8) bekezdésében foglalt jogának törlésével függ össze.

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A Bizottság ellenőrzi a javasolt felülvizsgált referenciaszintek helytállóságát.

törölve

Indokolás

E módosítás célja a referenciaszintek ellenőrzése során a tagállamokra háruló jelentéstételi követelmények megkétszerezésének elkerülése.

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben szereplő referenciaszintek szükség szerinti aktualizálása érdekében.

törölve

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Amennyiben a II. melléklet módosul, a tagállamoknak az erdőgazdálkodási tevékenységekkel összefüggésben vezetett nyilvántartásukban a teljes kérdéses elszámolási időszak vonatkozásában érvényre kell juttatniuk a módosítást.

törölve

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (9) bekezdéséhez benyújtott előző módosítással függ össze.

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A tagállamok a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti, erdőgazdálkodásra vonatkozó elszámolásukban szerepeltethetik az üvegházhatást okozó gázok forrásokból való, emberi eredetű kibocsátását és nyelők általi abszorpcióját, amely az erdőgazdálkodás alatt elszámolt erdőállomány kitermeléséből és erdőnek nem minősülő földterületté történő átalakításából ered, feltéve, hogy valamennyi alábbi követelmény teljesül:

 

a) az erdőállományt eredetileg 1990. január 1. előtt, közvetlen emberi beavatkozás révén, erdőnek nem minősülő földterület beültetésével és/vagy bevetésével hozták létre, ha pedig az erdőállományt újratelepítették, erre az erdőterületen utoljára 1960. január 1. után, közvetlen emberi beavatkozás révén, ültetéssel és/vagy magvetéssel került sor;

 

b) a kitermelt erdőállománnyal legalább megegyező területű új erdőt telepítenek közvetlen emberi beavatkozás révén, olyan, erdőnek nem minősülő földterület beültetésével és/vagy bevetésével, amelyen 1989. december 31-én nem volt erdő;

 

c) ez az újonnan telepített erdő a kitermelt erdőállomány szokásos kitermelési ciklusán belül legalább azzal egyenértékű szénkészletet fog elérni, amelyet a kitermelt erdőállomány foglalt magában a kitermelés idején, ha pedig nem, a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének (4) bekezdése alapján terhelést vesznek nyilvántartásba.

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) Az e cikk (10a) bekezdésében leírt összes területet és kapcsolódó széntárolót a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti erdőgazdálkodásként számolják el, nem pedig a szóban forgó jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdése szerint.

 

Az e cikk (10a) bekezdésében leírt összes területet és kapcsolódó széntárolót azonosítják, nyomon követik és bejelentik, ideértve a georeferenciával meghatározott helyet és az átalakítás évét is.

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) energetikai célú faáru.

Indokolás

Az energetikai célú faáru helyettesítő hatását is el kell ismerni.

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szántóföldi gazdálkodásra, a legelőgazdálkodásra, a rekultivációra, valamint a vizes élőhelyek lecsapolására és elárasztással való helyreállítására alkalmazandó elszámolási szabályok

A rekultivációra, valamint a vizes élőhelyek lecsapolására és elárasztással való helyreállítására alkalmazandó elszámolási szabályok

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szántóföldi gazdálkodásra és a legelőgazdálkodásra vonatkozó tagállami nyilvántartásnak az ezen kategóriákba tartozó tevékenységekből eredő kibocsátást és abszorpciót kell tartalmaznia, amelyek kiszámítási módja a következő: az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakokra megállapított kibocsátás és abszorpció értékéből le kell vonni az adott elszámolási időszakon belüli évek számának és a szóban forgó tevékenységek kapcsán az adott tagállam bázisévre megállapított kibocsátásának és abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat mellékletének megfelelően az UNFCCC számára benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló első felülvizsgált tagállami jelentésben szereplő érték.

(1) Amennyiben valamely tagállam úgy dönt, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett kategóriák tekintetében nyilvántartásokat készít és vezet, úgy – az elszámolási szabályokra vonatkozóan nemzetközi szinten hozott bármely jövőbeli döntés sérelme nélkül – ezekben a nyilvántartásokban feltünteti az ezen kategóriákba tartozó tevékenységekből eredő kibocsátást és abszorpciót kell tartalmaznia, amelyek kiszámítási módja a következő: az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakokra megállapított kibocsátás és abszorpció értékéből le kell vonni az adott elszámolási időszakon belüli évek számának és a szóban forgó tevékenységek kapcsán az adott tagállam bázisévre megállapított kibocsátásának és abszorpciójának a szorzatát, ahol a bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat mellékletének megfelelően az UNFCCC számára benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló első felülvizsgált tagállami jelentésben szereplő érték.

Indokolás

A durbani egyezményhez való hozzáigazítás, amelyben kötelező elszámolást csak az erdőgazdálkodás esetében határoztak meg. Jóllehet sok tagállam dolgozik jelenleg megvalósíthatósági tanulmány elkészítésén a legelőgazdálkodás és a szántóföldi gazdálkodás elszámolására vonatkozóan, nem várható, hogy azok 2014 előtt elkészüljenek, ezért a szóban forgó intézkedések elszámolásának kötelezővé tételére vonatkozó bizottsági javaslat túllép a nemzetközi szabályokon, és torzulásokat eredményez a tagállamok és gazdasági szereplők számára.

Módosítás  34

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően kizárhatják a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjával összefüggő elszámolási kötelezettségük szempontjából releváns számításból az üvegházhatású gázok forrásokból való, nem emberi eredetű, természetes bolygatásból eredő kibocsátását, ha annak mértéke egyetlen évet tekintve – és a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekből eredő kibocsátást és abszorpciót nem számítva – meghaladja az érintett tagállam bázisévi összes kibocsátásának 5 százalékát (ahol a bázisévi kibocsátás a 13/CMP.1 határozat mellékletének megfelelően az UNFCCC számára benyújtott, a bázisévi kibocsátásról szóló első felülvizsgált tagállami jelentésben szereplő érték), amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

(2) A tagállamok akár évente, akár a második kötelezettségvállalási időszak végén kizárhatják az elszámolásból az olyan, természetes bolygatásból eredő kibocsátásokat, amelyek mértéke bármely évet tekintve meghaladja az – amennyiben tűrés szükséges, a tűréssel növelt – erdőgazdálkodási háttérszintet.

Indokolás

Hozzáigazítás a durbani egyezményhez, a háttérszintek és tűrések kifejezett megemlítésével.

Módosítás  35

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdés első albekezdésében említett feltételeknek a tudományos haladást követő kiigazítása, illetve az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott módosítások érvényre juttatása érdekében.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdés első albekezdésében említett feltételeknek az UNFCCC vagy a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott kisebb módosítások érvényre juttatása érdekében.

Indokolás

Ezen új megfogalmazás célja a hatáskörátruházás hatókörének korlátozása.

Módosítás  36

Határozatra irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Jelentéstételi és nyomonkövetési kötelezettségek

 

A tagállamok az e határozattal összefüggő tevékenységeikből származó kibocsátások és abszorpciók tekintetében az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló .../.../EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (COM (2011)0789) összhangban tesznek eleget bejelentési és nyomon követési kötelezettségeiknek.

Indokolás

Az előadó megérti, hogy a nemzeti cselekvési tervek e határozatban történő bevezetése vitatott kérdés a tagállamok számára, ezért a nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó rendelkezés törlését, és annak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló, jelenleg tárgyalt rendeletre (COM(2011)0789) való hivatkozással történő felváltását javasolja, amely előírja a tagállamoknak kibocsátásaik és abszorpcióik EU-n belüli nyomon követését és bejelentését.

Módosítás  37

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakok kezdetétől számítva legkésőbb hat hónapon belül a tagállamok tervezetet készítenek a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekből eredő kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, valamint az e tevékenységekből származó abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló LULUCF cselekvési terveikről, és azt továbbítják a Bizottságnak. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az érdekeltek széles körével konzultáció történjen. A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek tervezetének az I. mellékletben meghatározott, vonatkozó elszámolási időszak tartamára kell szólnia.

törölve

(2) A LULUCF vonatkozású cselekvési tervek tagállami tervezetében az alábbi információknak kell szerepelniük a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek mindegyike kapcsán:

 

a) a kibocsátás és az abszorpció múltbeli alakulásának ismertetése;

 

b) a kibocsátás és az abszorpció előrejelzése a vonatkozó elszámolási időszakra;

 

c) a kibocsátás korlátozásának vagy csökkentésének, illetve az abszorpció fenntartásának vagy növelésének lehetőségeit értékelő elemzés;

 

d) a mérséklés lehetőségének kiaknázása érdekében elfogadni kívánt és a c) pontban említett elemzéssel összhangban meghatározott intézkedések felsorolása, adott esetben kitérve a IV. mellékletben meghatározott intézkedésekre;

 

e) a d) pontban említett intézkedések végrehajtását célzó politikáknak, és ezen belül az intézkedések kibocsátásra és abszorpcióra gyakorolt várható hatásainak az ismertetése;

 

f) a d) pontban említett intézkedések elfogadásának és végrehajtásának ütemezése.

 

(3) A Bizottság a tagállamok által készített LULUCF vonatkozású cselekvési tervek tervezetét az összes releváns információ hiánytalan beérkezésétől számított három hónapon belül értékeli. A Bizottság közzéteszi az értékelés eredményeit és adott esetben ajánlásokat adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló tagállami erőfeszítéseket.

 

A tagállamok kellő mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit és a Bizottság értékelésének kézhezvételétől számított három hónapon belül elektronikus formátumban nyilvánosan közzéteszik LULUCF vonatkozású cselekvési terveiket.

 

(4) A tagállamok az I. mellékletben meghatározott egyes elszámolási időszakok félidejére eső dátumig, valamint az I. mellékletben meghatározott minden elszámolási időszak végéig jelentésben számolnak be a LULUCF vonatkozású cselekvési terveik végrehajtásának alakulásáról.

 

(5) A Bizottság a (4) bekezdésben említett jelentések beérkezésétől számítva hat hónapon belül értékeli a tagállamok LULUCF vonatkozású cselekvési terveinek végrehajtását.

 

A Bizottság közzéteszi a jelentéseket és azok értékelésének eredményeit, és adott esetben ajánlásokat adhat ki annak érdekében, hogy fokozza a kibocsátás korlátozására vagy csökkentésére, illetve az abszorpció fenntartására vagy növelésére irányuló tagállami erőfeszítéseket. A tagállamok kellő mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit.

 

Indokolás

Az előadó megérti, hogy a nemzeti cselekvési tervek e határozatban történő bevezetése vitatott kérdés a tagállamok számára, ezért a nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó rendelkezés törlését, és annak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló, jelenleg tárgyalt rendeletre (COM(2011)0789) való hivatkozással történő felváltását javasolja, amely előírja a tagállamoknak kibocsátásaik és abszorpcióik EU-n belüli nyomon követését és bejelentését.

Módosítás  38

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság e határozat hatálybalépésétől kezdve határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, a 7. cikk (6) bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság e határozat hatálybalépésétől kezdve ötéves időszakra szóló felhatalmazást kap a 7. cikk (6) bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Indokolás

Az első változtatás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok említett cikkekből való javasolt törlését tükrözi.

Az előadó úgy véli, hogy a felhatalmazást 5 évre kell korlátozni, és nem lehet nyitott végű.

Módosítás  39

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, a 7. cikk (6) bekezdésében, valamint a 9. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Az ilyen határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (6) bekezdésében és az 9. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Az ilyen határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  40

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 2. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (7) bekezdése, a 6. cikk (9) bekezdése, a 7. cikk (6) bekezdése, valamint a 9. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

(5) A 7. cikk (6) bekezdése és a 9. cikk (4) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

Módosítás  41

Határozatra irányuló javaslat

IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A szántóföldi gazdálkodással kapcsolatos intézkedések, többek között:

törölve

– az agronómiai módszerek javítása a növényfajták gondosabb megválasztásával;

 

– a vetésforgók kiterjesztése és a parlagon hagyás mellőzése vagy csökkentése;

 

– a tápanyag-gazdálkodás, a talajművelés/maradványanyagokkal való gazdálkodás, valamint a vízgazdálkodás javítása;

 

– az agrár-erdészeti módszereknek és a felszínborítás (földhasználat) megváltoztatási lehetőségének ösztönzése;

 

b) A legelőgazdálkodással és a legelőterületek fejlesztésével kapcsolatos intézkedések, többek között:

 

– a legelők szántófölddé való alakításának megakadályozása és a szántóföldek visszaalakítása természetes növényzetté;

 

– a legelőgazdálkodás javítása egyebek mellett a legeltetés intenzitásának és ütemezésének megváltoztatása révén;

 

– a termőképesség növelése;

 

– a tápanyag-gazdálkodás javítása;

 

– az égetés gyakorlatának javítása;

 

– megfelelőbb fajok, különösen a mély gyökérzetű fajok bevezetése;

 

c) Mezőgazdasági szerves talajokkal, köztük a tőzeglápokkal való gazdálkodást javító intézkedések, többek között:

 

– Ösztönzés a vizenyős területek fenntartható művelésére;

 

– az éghajlatváltozáshoz igazodó mezőgazdasági eljárásoknak, például a talajbolygatás minimalizálásának vagy az extenzív földművelési módszereknek az ösztönzése;

 

d) Intézkedések a lecsapolás megakadályozására és elárasztással való helyreállításának ösztönzésére;

 

e) Meglévő vagy részlegesen lecsapolt élő tőzeglápokkal kapcsolatos intézkedések, többek között:

 

– a további vízelvonás megakadályozása;

 

– az elárasztással való helyreállításnak és az élő tőzeglápok helyreállításának az ösztönzése;

 

– tőzegmohalápi tüzek elleni védelem;

 

f) A leromlott talajok helyreállítása;

 

g) Az erdőgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések, többek között:

 

– az erdőirtás megakadályozása;

 

– erdőtelepítés és újraerdősítés;

 

– a meglévő erdők széntartalmának megőrzése;

 

– a meglévő erdők termőképességének fokozása;

 

– a fakitermelésből származó termékek széntárolójának növelése;

 

– az erdőgazdálkodás javítása többek között a fajösszetétel optimalizálásával, állományápolással, gyérítéssel és talajvédelemmel;

 

h) A természetes bolygatásokkal (tüzek, kártevők, vihar) szembeni védelem megerősítése.

 

Indokolás

Az előadó megérti, hogy a nemzeti cselekvési tervek e határozatban történő bevezetése vitatott kérdés a tagállamok számára, ezért a nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó rendelkezés törlését, és annak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló, jelenleg tárgyalt rendeletre (COM(2011)0789) való hivatkozással történő felváltását javasolja, amely előírja a tagállamoknak kibocsátásaik és abszorpcióik EU-n belüli nyomon követését és bejelentését.

ELJÁRÁS

Cím

Az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályok és cselekvési tervek

Hivatkozások

COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.3.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

15.3.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Julie Girling

23.4.2012

Vizsgálat a bizottságban

9.7.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

18.9.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria do Céu Patrão Neves

ELJÁRÁS

Cím

Az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályok és cselekvési tervek

Hivatkozások

COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.3.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.3.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.3.2012

AGRI

15.3.2012

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

19.3.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Kriton Arsenis

12.4.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.7.2012

20.9.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

13

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Kriton Arsenis, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Sabine Wils

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Christofer Fjellner, Gaston Franco, Adam Gierek, Romana Jordan, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Benyújtás dátuma

15.10.2012