Menetlus : 2011/0457(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0318/2012

Esitatud tekstid :

A7-0318/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/11/2012 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0438

SOOVITUS     ***
PDF 140kWORD 56k
11.10.2012
PE 492.819v02-00 A7-0318/2012

Nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisasid, sõlmimise kohta

(07433/2012 – C7‑0157/2012 – 2011/0457(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Vital Moreira

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT,
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisasid, sõlmimise kohta

(07433/2012 – C7‑0157/2012 – 2011/0457(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07433/2012),

–   võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisasid, projekti (07470/2012),

–   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7‑0157/2012),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0318/2012),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Iisraeli Riigi valitsusele ja parlamendile.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.10.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Evžen Tošenovský

Õigusteave - Privaatsuspoliitika