Procedure : 2011/0304(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0319/2012

Ingediende teksten :

A7-0319/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/11/2012 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0415

AANBEVELING     ***
PDF 150kWORD 62k
15.10.2012
PE 494.711v02-00 A7-0319/2012

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Unie tot het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan

(09671/2012 – C7‑0144/2012 – 2011/0304(NLE))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Anna Rosbach

PR_NLE-AP_art90

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Unie tot het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan

(09671/2012 – C7‑0144/2012 – 2011/0304(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09671/2012),

–   gezien het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan, dat aan bovengenoemd ontwerpbesluit van de Raad is gehecht,

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0144/2012),

–   gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7‑0319/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


TOELICHTING

Op 27 oktober 2011 heeft de Commissie een voorstel(1) voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Unie tot het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan (“het offshoreprotocol”) gepubliceerd. Het offshoreprotocol, dat op 14 oktober 1994 is aangenomen, is een van de protocollen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee, algemeen bekend als het “Verdrag van Barcelona”, dat is ondertekend in 1976 en gewijzigd in 1995. De Europese Unie en alle EU-lidstaten die aan de Middellandse Zee grenzen zijn partij bij het Verdrag van Barcelona, naast 14 andere landen aan de Middellandse Zee.

Het offshoreprotocol heeft betrekking op een grote verscheidenheid aan exploratie- en exploitatieactiviteiten in de Middellandse Zee, evenals vergunningsvereisten, opruiming van verlaten of afgedankte installaties, gebruik en verwijdering van schadelijke stoffen, aansprakelijkheids- en compensatievereisten, coördinatie met andere partijen bij het Verdrag van Barcelona op regionaal niveau, alsook bepalingen inzake veiligheid, noodplanning en monitoring.

Het protocol is op 24 maart 2011 in werking getreden, na ratificatie door zes verdragsluitende partijen (Albanië, Tunesië, Marokko, Libië, Cyprus en Syrië), en is tot op heden niet ondertekend of geratificeerd door de Unie. Alvorens de Unie tot het protocol kan toetreden, dient het Europees Parlement zijn goedkeuring te verlenen, overeenkomstig artikel 218, lid 6, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

De behoefte aan een grotere veiligheid van offshore olie- en gasexploitatieactiviteiten is door recente ongevallen op dramatische wijze benadrukt, in het bijzonder door de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in 2010: verwacht wordt dat offshoreactiviteiten in de Middellandse Zee zullen toenemen door de ontdekking van nieuwe voorraden fossiele brandstoffen, en een dergelijk ongeval kan onmiddellijke grootschalige impact hebben op een half ingesloten zee als de Middellandse Zee, hetgeen tragische gevolgen voor haar economie en kwetsbare ecosystemen met zich meebrengt en een ondermijning betekent van de inspanningen van de EU-lidstaten aan de Middellandse Zee om een goede milieutoestand in hun mariene wateren te bereiken en te behouden, zoals vereist in de Kaderrichtlijn mariene strategie.

Er is duidelijk behoefte aan een beleid voor duurzaam beheer van offshore olie- en gasactiviteiten. De geplande reactie op de situatie op EU-niveau omvat een voorstel van de Commissie voor een verordening inzake de veiligheid van offshoreactiviteiten met betrekking tot de prospectie, exploratie en productie van olie en gas, waarover momenteel wordt onderhandeld. Het is echter evident dat de grensoverschrijdende gevolgen van een ongeval in de Middellandse Zee zeer waarschijnlijk niet beperkt blijven tot EU-landen. De EU dient derhalve internationale samenwerking te bevorderen, teneinde de veiligheid van offshoreactiviteiten en de reactiecapaciteit van alle betrokken partijen te verbeteren. De bekrachtiging van het offshoreprotocol zou een belangrijke stap in die richting zijn, en tevens van veel invloed bij het waarborgen van een goed samenwerkingsniveau en de voortdurende concrete toezegging van alle landen aan de Middellandse Zee om een zo groot mogelijke veiligheid van offshoreactiviteiten te bereiken.

Het Verdrag van Barcelona is het ideale rechtskader voor de ontwikkeling van dit buitenlandse beleid. Aangezien het bijna twintig jaar geleden is goedgekeurd, toen de internationale milieuwetgeving nog een ander karakter had, kan het offshoreprotocol tekortkomingen vertonen bij het ontwikkelen van een duurzaam beheerssysteem voor offshoreactiviteiten. Er moet niettemin worden geprofiteerd van deze kans om duurzaam beheer van offshoreactiviteiten voor ontwikkeling van olie en gas in de Middellandse Zee in het kader van het Verdrag van Barcelona op de agenda te zetten.

Het Europees Parlement heeft zich in feite reeds uitgesproken in zijn resolutie van 13 september 2011 over een betere waarborging van de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (rapporteur: Vicky Ford, ECR), waarin het benadrukte “hoe belangrijk het is dat het niet-geratificeerde offshoreprotocol voor de Middellandse Zee uit 1994, dat gericht is op de bescherming tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie, volledig in werking treedt”.

Op grond van bovenstaande overwegingen beveelt de rapporteur aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de toetreding van de EU tot het offshoreprotocol.

(1)

COM(2011)0690


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

10.10.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

58

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Sabine Wils

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Adam Gierek, Julie Girling, Esther Herranz García, Romana Jordan, Csaba Sándor Tabajdi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Juridische mededeling - Privacybeleid