ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/021 NL/Zalco, подадено от Нидерландия)

15.10.2012 - (COM(2012)0450 – C7‑0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Frédéric Daerden

Процедура : 2012/2164(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0324/2012
Внесени текстове :
A7-0324/2012
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/021 NL/Zalco, подадено от Нидерландия)

(COM(2012)0450 – C7‑0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0450 – C7‑0220/2012),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1] (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията[2] (Регламента за ЕФПГ),

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0324/2012),

A. като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че Нидерландия поиска помощ във връзка с 616 случая на съкращения (всички от които са в целевата група за получаване на помощ), от които 478 съкращения са в Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 съкращения в неговия доставчик ECL Services Netherlands bv и 120 в Start през краткия референтен период от 1 до 27 декември 2011 г.;

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията по член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансова помощ съгласно въпросния регламент;

2.  приветства този призив за финансова помощ от ЕФПГ на нидерландското правителство, въпреки че тази държава членка се противопостави на продължаването на „дерогацията във връзка с кризата“ за действащия ЕФПГ и застрашава бъдещето на ЕФПГ след 2013 г.;

3.  отбелязва, че нидерландските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 28 декември 2011 г. и че Комисията представи своята оценка на 9 август 2012 г.; изразява съжаление за дългия период на оценка;

4.  отбелязва, че територията, засегната от съкращенията, е Zeeland — регион от ниво NUTS II и провинция в югозападната част на Нидерландия; Zeeland може да се разглежда като малък пазар на труда: периферното му местоположение в Нидерландия, това, че е граничен регион, големи площи от който са под морското равнище, и сравнително голямата му територия с островна структура води до доста ограничени достъп и мобилност; съкратените работници живеят в сравнително малки градове (до приблизително 50 000 жители), така че съкращенията ще имат осезаеми местни последици;

5.  отбелязва, че съдът в Middelburg е обявил Zalco Aluminium Zeeland Company NV в несъстоятелност на 13 декември 2011 г. и че социалните партньори очакват, че като пряко следствие от несъстоятелността на Zalco Aluminium Zeeland Company NV в предприятията нагоре и надолу по веригата могат да бъдат съкратени и други работници;

6.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, нидерландските органи решиха да започнат прилагането на мерките на 2 януари 2013 г. много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

7.  отбелязва, че съкращенията ще окажат осезаемо въздействие върху местните общности и броя на откритите работни места спрямо броя на безработните; изразява съжаление, че в заявлението не се предоставят никакви статистически данни относно засегнатия пазар на труда;

8.  припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством съобразено с потребностите обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото обучение в съгласувания пакет да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

9.  приветства факта, че със съответните социални партньори и местни общини са проведени консултации относно заявлението за помощ по линия на ЕФПГ;

10. приветства участието на социалните партньори в проектирането на координирания пакет посредством Центъра за мобилност на Zalco — съвместна инициатива на страните, участващи в пазара на труда в Zeeland;

11. приветства факта, че се предвижда участието от ЕФПГ да бъде в подкрепа единствено на активни мерки в областта на труда (консултации и обучение) и няма да се използва за изплащането на помощи;

12. подчертава, че трябва да се извлекат поуки от подготовката и изпълнението на настоящото и други заявления, които касаят масови съкращения;

13. изразява съжаление, че в информацията относно мерките за обучение не се съдържа описание на това в кои сектори има вероятност работниците да намерят работа и дали пакетът е адаптиран към бъдещите икономически перспективи в региона;

14. отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ наред с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че в новия регламент за ЕФПГ (2014–2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

15. припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

16. подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя дългосрочното реинтегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; освен това подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; изразява съжаление поради факта, че ЕФПГ би могъл да стимулира дружествата да заменят своя договорно нает персонал с работна сила с по-несигурни работни места и краткосрочни договори;

17. отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно зачитане на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

18. приветства факта, че вследствие на многократно отправяните искания на Парламента в бюджета за 2012 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 50 000 000 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно заслужава целево разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на целите на политиката на ЕФПГ;

19. изразява съжаление относно решението на Съвета да блокира удължаването на срока на действие на „дерогацията във връзка с кризата“, която допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промените в моделите на световната търговия, както и увеличаване на дела на съфинансиране от Съюза на 65 % от стойността на програмите, за заявленията, подадени след крайния срок, 31 декември 2011 г., и призовава Съвета незабавно да въведе отново горепосочената мярка;

20. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

21. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

 • [1]  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
 • [2]  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ххх

за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/021 NL/Zalco, подадено от Нидерландия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1], и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията[2], и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)      Обхватът на ЕФПГ беше разширен за заявления, подадени между 1 май 2009 г. и 30 декември 2011 г., за да се включи подкрепата за работниците, чието съкращаване е пряка последица от световната финансова и икономическа криза.

(3)      Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(4)      На 28 декември 2011 г. Нидерландия подаде заявление за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието Zalco Aluminium Zeeland Company NV и в две дружества, които са негови доставчици (ECL Services Netherlands bv и Start), като заявлението беше допълвано с информация до 18 юни 2012 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 494 008 EUR.

(5)      Поради това следва да бъдат мобилизирани средства по линия на ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Нидерландия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряването на сумата от 1 494 008 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                             Председател

 • [1]  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
 • [2]  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1] и член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006[2] фондът не може да надхвърли сумата от 500 милиона евро годишно, които могат да се вземат от резерва в рамките на тавана за общите разходи за предходната година и/или от освободените бюджетни кредити за поети задължения от предходните две години, с изключение на свързаните с функция 1б. Съответните суми се вписват в бюджета като провизии веднага след като бъдат определени достатъчни маржове и/или освободени бюджетни кредити за поети задължения.

Що се отнася до процедурата, Комисията, за да активира фонда в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя на бюджетния орган предложение за мобилизиране на средства от фонда и едновременно с това — съответно искане за трансфер. Успоредно с това може да бъде организирана тристранна процедура, за да се постигне споразумение за използването на фонда и за исканите суми. Тристранната процедура може да бъде в опростена (писмена) форма.

II. Актуално състояние: предложение на Комисията

На 9 август 2012 г. Комисията прие ново предложение за решение относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Нидерландия, за да се окаже подкрепа за повторното приобщаване към пазара на труда на работниците, съкратени поради значими структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

Това е деветото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2012 г. и се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 1 494 008 EUR от ЕФПГ за Нидерландия. В заявлението се посочват 616 съкращения, всички от които са в целевата група за получаване на помощ, в Zalco Aluminium Zeeland Company NV и в две дружества, които са негови доставчици (ECL Services Netherlands bv и Start) в Нидерландия през краткия референтен период от 1 до 27 декември 2011 г. Съкращенията са изчислени по следния начин: за Zalco Aluminium Zeeland Company NV е използван член 2, втора алинея, трето тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006, за ECL Services Netherlands bv — първо тире, а за Start второ тире.

Заявлението беше подадено до Комисията на 28 декември 2012 г., като към него бяха представени допълнителни данни, последните от които — на 18 юни 2012 г. Комисията заключи, че заявлението отговаря на предвидените в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006 условия за отпускане на средства от ЕФПГ и е подадено в рамките на посочения в член 5 от същия регламент 10-седмичен срок.

Един от критериите за оценка на Комисията беше оценката на връзката между съкращенията и значимите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията. Нидерландските органи застъпва тезата, че европейското производство на алуминий се е сблъскало с внезапен спад в търсенето (намаление с 25,7 % спрямо средното потребление на алуминий в ЕС между 2008 и 2009 г.) [3]. Производството на Zalco Aluminium Zeeland Company NV е зависело от строителния и транспортния сектор (които са представлявали 63 % от пазара на основните крайни потребители на алуминиеви продукти в Европа през 2010 г.) [4]. По-голямата част от производството на Zalco Aluminium Zeeland Company NV е било предназначено за производители на изделия от изтеглен или екструдиран алуминий. Почти цялото производство на заготовки за екструдиране се е използвало в строителния и транспортния сектор и по-специално в автомобилната промишленост. Zalco Aluminium Zeeland Company NV е било засегнато от спада в търсенето — предизвикан от световната финансова и икономическа криза — в тези два сектора, който след неуспешните опити за преодоляване на трудностите е довел до несъстоятелността на дружеството в края на 2011 г.

Комисията вече потвърди, че тъй като 60—80 % (в зависимост от държавата членка) от новите автомобили в Европа се купуват на кредит, финансовата криза, довела до спада, е засегнала особено силно автомобилната промишленост. Според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) [5] търсенето на нови моторни превозни средства в Европейския съюз е намаляло с 5,8 % през 2009 г. в сравнение с 2008 г. и с 13,4 % в сравнение с предкризисната 2007 г. [6] Изправени пред този спад в търсенето, производителите на моторни превозни средства са намалили още по-драстично своето производство. През 2009 г. производството на моторни превозни средства в ЕС е спаднало със 17 % спрямо 2008 г. и с 23 % спрямо 2007 г. [7] Тази низходяща тенденция се е запазила и през 2010 г. Производството на моторни превозни средства в ЕС през първите три тримесечия на 2010 г. е било с 14,6 % по-ниско в сравнение със същия период през 2008 г. [8]

Нидерландия подчерта също така отрицателното влияние на тежката рецесия в производството на алуминий (спад от 21 % спрямо средното производство на алуминий в ЕС между 2008 и 2009 г.)1 върху приходите на Zalco Aluminium Zeeland Company NV. Съдът в Middelburg е обявил Zalco Aluminium Zeeland Company NV в несъстоятелност на 13 декември 2011 г.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, включително съвместимостта му с дейности, финансирани от структурните фондове, включва мерки за реинтегрирането на пазара на труда на 616 работници, обхванати от мерките, като например индивидуални насоки в процеса, професионално ориентиране и оценка, обучение и преквалификация, услуги при пренасочване, насърчаване на предприемачеството и мерки за стимулиране на по-възрастните работници.

Според нидерландските органи всички посочени по-горе мерки се съчетават, като образуват съгласуван пакет персонализирани услуги и представляват активни мерки на пазара на труда, с цел повторното интегриране на работниците на пазара на труда. Тези персонализирани услуги се предлагат, считано от 2 януари 2012 г.

По отношение на критериите, предвидени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление нидерландските органи:

· потвърдиха, че финансовото участие по линия на ЕФПГ не замества мерките, които са задължение на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения;

· доказаха, че действията осигуряват подкрепа за отделните работници и няма да бъдат използвани за преструктуриране на дружества или сектори;

· потвърдиха, че за посочените по-горе правомерни действия не получават помощ по линия на други финансови инструменти на ЕС.

По отношение на системите за управление и контрол Нидерландия уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират ЕСФ.

В съответствие с оценката на Комисията заявлението отговаря на условията за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ, и тя препоръчва на бюджетния орган да одобри заявленията.

За да се мобилизира фондът, Комисията е внесла до бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 1 494 008 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) в поети задължения към бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01.

Междуинституционалното споразумение позволява мобилизиране на фонда в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

Това е деветото предложение за мобилизиране на фонда, представено на бюджетния орган през 2012 г. Следователно, като се приспадне от наличните бюджетни кредити текущо заявената сума (1 494 008 EUR), до края на 2012 г. все още остава на разположение сума в размер на 474 797 228 EUR. Това ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на 2012 г., в съответствие с изискването в член 12, параграф 6 от Регламента за ЕФПГ.

III. Процедура

Комисията представя искане за трансфер, за да бъдат вписани в бюджета за 2012 г. специални бюджетни кредити за поети задължения в съответствие с изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Тристранната процедура по предложението на Комисията за решение за мобилизиране на ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма, както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда. Комисията по заетост и социални въпроси ще внесе към доклада, освен писмо със становище, и изменения, които отразяват нейната позиция и принос.

Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., потвърди необходимостта от гарантиране на бърза процедура при надлежно отчитане на Междуинституционалното споразумение за приемане на решения за мобилизиране на фонда.

 • [1]  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
 • [2]  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
 • [3]  По статистически данни на Евростат (данни от PRODCOM и COMEXT), цитирани в окончателния доклад „Конкурентоспособност на цветната металургия в ЕС“ — рамков договор „Проучвания на конкурентоспособността на отделните отрасли“ — Европейска комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ — 5 април 2011 г.
 • [4]  European Aluminium Association (www.alueurope.eu).
 • [5]  http://www.acea.be.
 • [6]             ACEA - Statistics "new vehicle registrations by manufacturer and by vehicle category (Enlarged Europe)" - 2007 to 2009.
 • [7]             ACEA - Economic Report European Union (March 2010).
 • [8]             ACEA - Economic Report European Union (юли 2011 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

EK/ic

D(2012)47752

Г-н Alain Lamassoure

Председател на комисията по бюджети

ASP 13E158

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2011/021 NL/Zalco от Нидерландия (COM(2011)450 окончателен)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2011/021 NL/Zalco от Нидерландия и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда по отношение на въпросното искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

A)  като има предвид, че въпросното заявление се основава на член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ и включва 616 от общо 616 случая на съкращения в предприятието Zalco Aluminium Zeeland Company NV и неговите два съкратени доставчика между 1 декември и 27 декември 2011 г.;

Б) като има предвид, че нидерландските органи твърдят, че съкращенията се дължат на световната финансова и икономическа криза, която е довела до внезапен спад в потребителското търсене, свидетелство за което е намалението с 25,7 % на средното потребление на алуминий в ЕС между 2008 и 2009 г., най-вече в автомобилния и строителния сектор;

В) като има предвид, че нидерландските органи твърдят, че световната финансова и икономическа криза е довела до несъстоятелността на Zalco в края на 2011 г., въпреки опитите за адаптиране на производствения процес през последните три години на дейността;

Г) като има предвид, че Zeeland е малък пазар на труда с ограничен достъп и мобилност;

Д) като има предвид, че 96,27 % от съкратените работници, обхванати от мерките, са мъже; като има предвид, че 62,82 % от работниците са на възраст между 24 и 54 години, а 18,67 % са на възраст над 54 години; като има предвид, че 27 от работниците, обхванати от мерките, са с увреждания или страдат от дългосрочни здравословни проблеми;

Е) като има предвид, че 44,32 % от съкратените работници са били техници, а други 42,53 % са били заводски и машинни оператори и монтажници;

Комисията по заетост и социални въпроси приканва следователно водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Нидерландия, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства този призив за финансова помощ от ЕФПГ на нидерландското правителство, въпреки че тази държава членка се противопостави на продължаването на „дерогацията във връзка с кризата“ за действащия ЕФПГ и застрашава бъдещето на ЕФПГ след 2013 г.;

2.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ (1927/2006) са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансово подпомагане съгласно този регламент;

3.  отбелязва, че нидерландските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 28 декември 2011 г. и че Комисията представи своята оценка на 9 август 2012 г.; изразява съжаление за дългия период на оценка;

4.  отбелязва, че в заявлението ясно се посочва, че „съкращенията на публичните разходи имаха пряко отрицателно въздействие върху инвестициите в инфраструктура и програми за жилищно настаняване“, подхранвайки по този начин порочния цикъл между строгите финансови ограничения и ускореното закриване на работни места в промишления сектор в ЕС;

5.  отбелязва, че съкращенията ще окажат осезаемо въздействие върху местните общности и броя на откритите работни места спрямо броя на безработните; изразява съжаление, че в заявлението не се предоставят никакви статистически данни относно засегнатия пазар на труда;

6.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, нидерландските органи решиха да започнат прилагането на мерките на 2 януари 2013 г. много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

7.  приветства участието на социалните партньори в проектирането на координирания пакет посредством Центъра за мобилност на Zalco — съвместна инициатива на страните, участващи в пазара на труда в Zeeland;

8.  изразява съжаление, че в информацията относно мерките за обучение не се съдържа описание на това в кои сектори има вероятност работниците да намерят работа и дали пакетът е адаптиран към бъдещите икономически перспективи в региона;

9.  приветства факта, че се предвижда участието от ЕФПГ да бъде в подкрепа единствено на активни мерки в областта на труда (консултации и обучение) и няма да се използва за изплащането на помощи;

С уважение,

Pervenche Berès

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.10.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, Catherine Trautmann