RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/021 NL/Zalco, depusă de Țările de Jos)

15.10.2012 - (COM(2012)0450 – C7‑0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Frédéric Daerden

Procedură : 2012/2164(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0324/2012
Texte depuse :
A7-0324/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/021 NL/Zalco, depusă de Țările de Jos)

(COM(2012)0450 – C7‑0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0450 – C7–0220/2012),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[2] (Regulamentul FEG),

–   având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0324/2012),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare adecvate pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât domeniul de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C. întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D. întrucât Țările de Jos au depus o cerere care menționează 616 disponibilizări, toate fiind vizate de asistență, iar dintre aceste disponibilizări 478 privesc Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 disponibilizări privesc furnizorul său ECL Services Netherlands bv și 120 privesc furnizorul Start, în scurta perioadă de referință cuprinsă între 1 și 27 decembrie 2011;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Țările de Jos au dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2. salută această cerere depusă de guvernul olandez în vederea obținerii unei contribuții financiare din partea FEG, deși acest stat membru s-a opus prelungirii derogării aferente crizei pentru actualul FEG și pune în pericol viitorul FEG după anul 2013;

3. constată că autoritățile olandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 28 decembrie 2011, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 9 august 2012; își exprimă regretul cu privire la perioada de evaluare îndelungată;

4.  constată că teritoriul vizat de disponibilizări se află în regiunea NUTS II Zeeland, o provincie din partea de sud-vest a Țărilor de Jos; Zeeland poate fi considerată drept o piață mică a forței de muncă: amplasarea sa periferică în Țările de Jos, situația sa ca regiune de frontieră cu suprafețe imense aflate sub nivelul mării și suprafața sa relativ mare alături de structura sa insulară, au drept rezultat un acces și o mobilitate destul de limitate; lucrătorii disponibilizați locuiesc în orașe relativ mici (până la aproximativ 50 000 de locuitori), astfel că disponibilizările vor avea un impact notabil la nivel local;

5.  constată că tribunalul din Middelburg a declarat falimentul societății Zalco Aluminium Zeeland Company NV la 13 decembrie 2011; partenerii sociali se așteaptă la alte disponibilizări în rândul lucrătorilor din întreprinderile din amonte sau din aval ca urmare directă a falimentului societății Zalco Aluminium Zeeland Company NV;

6. salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile olandeze au decis să demareze implementarea măsurilor la 2 ianuarie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7. ia act de faptul că disponibilizările vor avea un impact notabil asupra comunităților locale și asupra numărului de posturi vacante în comparație cu numărul șomerilor; regretă faptul că în cerere nu se prevăd niciun fel de date statistice cu privire la piața muncii vizată;

8.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor concediați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

9.  salută faptul că partenerii sociali competenți și municipalitățile locale au fost consultați cu privire la aplicarea asistenței FEG;

10. salută implicarea partenerilor sociali în conceperea pachetului coordonat prin intermediul centrului de mobilitate Zalco, o inițiativă colectivă a părților implicate pe piața muncii din Zeeland;

11. salută faptul că se prevede utilizarea contribuției FEG exclusiv pentru măsuri active în favoarea forței de muncă (formare și consiliere), nu și pentru plata de alocații;

12. subliniază că ar trebui să se tragă învățăminte de pe urma elaborării și a punerii în aplicare a acestei cereri și a cererilor de același tip care vizează concedierile în masă;

13. regretă faptul că informațiile referitoare la măsurile de formare nu precizează în ce sectoare lucrătorii își pot găsi locuri de muncă și dacă pachetul este adaptat la previziunile economice privind situația din regiune în viitor;

14. solicită instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca și alte îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate în cadrul noului regulament FEG (2014–2020), sporindu-se eficiența, transparența și vizibilitatea fondului;

15. reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual unic, limitat în timp care are ca obiectiv ajutarea lucrătorilor disponibilizați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați;

16. subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se garanteze că FEG sprijină reintegrarea în muncă pe termen lung a lucrătorilor individuali care au fost concediați; subliniază în continuare că asistența FEG nu poate cofinanța decât măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; regretă faptul că FEG ar putea stimula întreprinderile să își înlocuiască salariații angajați cu contract cu o mână de lucru mai precară, angajată pe termen scurt;

17. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de la FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

18. salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și că, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare, așa cum s-a întâmplat în trecut, ceea ce ar putea împiedica realizarea obiectivelor de politică ale FEG;

19. regretă decizia Consiliului de a bloca, în cazul cererilor depuse după 31 decembrie 2011, prelungirea derogării aferente crizei, care permitea furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial, și care permite, de asemenea, majorarea ratei de cofinanțare din partea Uniunii până la 65% din costurile programului, și invită Consiliul să reintroducă fără întârziere această măsură;

20. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

21. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

 • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
 • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din xxx

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/021 NL/Zalco, depusă de Țările de Jos)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[2], în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial, generate de globalizare, și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața muncii.

(2)      Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse între 1 mai 2009 și 30 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)      La 28 decembrie 2011, Țările de Jos au depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările care au avut loc la întreprinderea Zalco Aluminium Zeeland Company NV și la două întreprinderi furnizoare (ECL Services Netherlands bv și Start) și au completat-o cu informații suplimentare până la data de 18 iunie 2012. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 494 008 EUR.

(5)      Prin urmare, FEG trebuie mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Țările de Jos.

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) suma de 1 494 008 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                      Pentru Consiliu

Președintele                                               Președintele

 • [1]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
 • [2]               JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore din structura comerțului mondial.

Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] și dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006[2], fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exercițiul precedent și/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciții financiare precedente, cu excepția celor aferente rubricii 1b. Sumele necesare se înscriu în buget ca provizion de îndată ce sunt identificate marje suficiente și/sau angajamentele anulate.

În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o cerere este evaluată pozitiv, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel, se poate organiza un trilog pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Trilogul poate îmbrăca o formă simplificată (scrisă).

II. Situația actuală: Propunerea Comisiei

La 9 august 2012, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare a FEG în favoarea Țărilor de Jos pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor concediați din cauza schimbărilor majore din structura comerțului mondial, generate de globalizare.

Aceasta este cea de a noua cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2012 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 494 008 EUR pentru Țările de Jos. Această cerere menționează 616 disponibilizări, toate fiind vizate de asistență, care au fost efectuate la întreprinderea Zalco Aluminium Zeeland Company NV și la cei doi furnizori ai săi (ECL Services Netherlands bv și Start), din Țările de Jos, în scurta perioadă de referință cuprinsă între 1 și 27 decembrie 2011. Aceste disponibilizări au fost calculate după cum urmează: pentru Zalco Aluminium Zeeland Company NV utilizând articolul 2 al doilea paragraf a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, pentru ECL Services Netherlands bv utilizând prima liniuță și pentru Start utilizând a doua liniuță.

Cererea a fost prezentată Comisiei la 28 decembrie 2012 și a fost completată cu informații suplimentare până la 18 iunie 2012. Comisia a ajuns la concluzia că cererea în cauză îndeplinește condițiile de mobilizare a FEG prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 și a fost prezentată în termenul de 10 săptămâni menționat la articolul 5 din acest regulament.

Unul dintre criteriile incluse în evaluarea Comisiei a fost legătura dintre concedieri și schimbările majore suferite de structura comerțului mondial datorită globalizării. Autoritățile olandeze susțin că sectorul european al aluminiului a suferit o scădere bruscă a cererii consumatorilor (o reducere cu 25,7 % a utilizării medii de aluminiu la nivelul UE între 2008 și 2009)[3]. Producția societății Zalco Aluminium Zeeland Company NV depindea de sectorul construcțiilor și al transporturilor (care au reprezentat 63 % din principala piață a utilizatorilor finali de produse de aluminiu din Europa în 2010)[4]. Majoritatea producției societății Zalco Aluminium Zeeland Company NV a fost destinată industriei de laminare și extrudare. Aproape întreaga sa producție de țagle pentru extrudare a fost utilizată în sectorul construcțiilor și al transporturilor, în special în sectorul autovehiculelor. Zalco Aluminium Zeeland Company NV a avut de suferit de pe urma scăderii cererii - din cauza crizei financiare și economice mondiale - în aceste două sectoare, ceea ce a dus, după încercări nereușite de a depăși dificultățile, la falimentul societății la sfârșitul anului 2011.

Comisia a recunoscut deja că, deoarece aproximativ 60-80% (în funcție de statul membru) din noile autovehicule din Europa sunt cumpărate cu ajutorul creditelor, criza financiară aflată la originea declinului a afectat deosebit de sever industria autovehiculelor. Conform Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA)[5], cererea de noi autovehicule în Uniunea Europeană a scăzut în 2009 cu 5,8% în comparație cu 2008 și cu 13,4% comparativ cu 2007, anul premergător crizei[6]. Confruntați cu această scădere a cererii, fabricanții de autovehicule și-au redus și mai mult producția. În 2009, producția de autovehicule în UE a scăzut cu 17 % în comparație cu 2008 și cu 23 % în comparație cu 2007[7]. Această tendință descrescătoare a continuat în 2010. Producția de autovehicule în UE în primele trei trimestre ale anului 2010 a fost cu 14,6 % mai mică decât în aceeași perioadă în 2008[8].

De asemenea, Țările de Jos subliniază impactul negativ al încetinirii severe a producției de aluminiu (o reducere cu 21% a producției medii de aluminiu din UE între 2008 și 2009)Error! Bookmark not defined. asupra veniturilor societății Zalco Aluminium Zeeland Company NV. Tribunalul din Middelburg a declarat falimentul societății Zalco Aluminium Zeeland Company NV la 13 decembrie 2011.

Pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate, inclusiv compatibilitatea acestuia cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale, include măsuri pentru reintegrarea celor 616 de lucrători vizați pe piața muncii, prin mijloace precum îndrumarea personalizată, orientare profesională și evaluări profesionale, formare și reconversie profesională, servicii pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea antreprenoriatului, precum și măsuri de stimulare a lucrătorilor în vârstă.

Potrivit autorităților olandeze, toate măsurile sus-menționate formează împreună un pachet coordonat de servicii personalizate și reprezintă măsuri active pe piața muncii destinate să reintegreze lucrătorii pe piața muncii. Aceste servicii personalizate au început să fie oferite încă din 2 ianuarie 2012.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în cererea lor, autoritățile olandeze:

· au confirmat că măsurile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă nu sunt înlocuite de contribuția financiară din partea FEG;

· au demonstrat că măsurile respective oferă sprijin individual lucrătorilor și nu urmează a fi folosite pentru restructurarea unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

· au confirmat faptul că acțiunile eligibile menționate anterior nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale UE.

În ceea ce privește sistemele de gestiune și control, Țările de Jos au notificat Comisiei faptul că aceleași organisme care asigură gestionarea și controlul finanțărilor din FSE vor gestiona și controla această contribuție financiară.

Potrivit evaluării Comisiei, cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG și se recomandă autorității bugetare să o aprobe.

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 494 008 EUR din rezerva FEG (40 02 43) în credite de angajament la linia bugetară 04 05 01 aferentă FEG.

AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR.

Aceasta este cea de-a noua cerere de mobilizare a fondului prezentată autorității bugetare în 2012. Prin urmare, după scăderea sumei solicitate (1 494 008 EUR) din creditele disponibile, rămâne disponibilă o sumă de 474 797 228 EUR până la sfârșitul lui 2012. Astfel, va rămâne disponibilă o proporție de peste 25% din suma maximă anuală afectată FEG pentru alocare în ultimele patru luni ale anului 2012, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul FEG.

III. Procedură

Comisia a prezentat o cerere de transfer în vederea înscrierii în bugetul 2012 a unor credite de angajament specifice, conform cerințelor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Trilogul referitor la propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului. Comisia EMPL va depune amendamente și un aviz sub formă de scrisoare referitoare la raport, reflectând poziția și contribuția acesteia.

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, a confirmat importanța asigurării unei proceduri rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea corespunzătoare a Acordului interinstituțional.

 • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
 • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
 • [3]               Statistici bazate pe datele Eurostat (datele PRODCOM și COMEXT) menționate în raportul final „Competitivitatea industriilor metalelor neferoase din UE” - Contract-cadru „Studii de competitivitate sectorială” – Comisia Europeană, Direcția Generală Întreprinderi și Industrie – 5 aprilie 2011.
 • [4]               Asociația Europeană a Aluminiului (www.alueurope.eu).
 • [5]               http://www.acea.be.
 • [6]             ACEA - Statistici „Noi înmatriculări de autovehicule în funcție de producător și de categoria de vehicule (Europa extinsă)” - 2007 – 2009.
 • [7]             ACEA - Raport economic privind Uniunea Europeană (martie 2010).
 • [8]             ACEA - Raport economic privind Uniunea Europeană (iulie 2011).

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI AFACERI SOCIALE

EK/ic

D(2012)47752

Dlui Alain Lamassoure

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 13E158

Ref.: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2011/021 NL/Zalco, Țările de Jos (COM(2011)450 final)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2011/021 NL/Zalco din Țările de Jos și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul său de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună însă sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)  întrucât această cerere se bazează pe articolul 2 litera (a) din Regulamentul FEG și urmărește acordarea de sprijin tuturor celor 616 lucrători de la întreprinderea Zalco Aluminium Zeeland Company NV și de la cele două întreprinderi furnizoare ale acesteia, care au fost disponibilizați între 1 decembrie și 27 decembrie 2011;

B)  întrucât autoritățile olandeze susțin că aceste concedieri au fost rezultatul crizei financiare și economice mondiale, care a provocat o scădere bruscă a cererii consumatorilor, ilustrată de reducerea cu 25,7 % a utilizării medii de aluminiu la nivelul UE între 2008 și 2009, în special în sectorul autovehiculelor și al construcțiilor;

C)  întrucât autoritățile olandeze susțin că criza financiară mondială a condus la falimentul societății Zalco la sfârșitul anului 2011, în ciuda încercărilor de a adapta procesul de producție în ultimii trei ani de funcționare;

D)  întrucât Zeeland reprezintă o piață restrânsă de locuri de muncă, caracterizată de un acces și o mobilitate destul de limitate;

E)  întrucât 96,27 % dintre lucrătorii vizați de măsurile în cauză sunt bărbați; întrucât 62,82 % dintre lucrători au între 24 și 54 de ani, iar 18,67 % au peste 54 de ani; întrucât 27 dintre lucrătorii vizați de măsuri sunt persoane cu handicap sau suferă de o problemă de sănătate de durată;

F)  întrucât 44,32 % dintre lucrătorii disponibilizați erau tehnicieni, iar alți 42,53 % erau asamblori și operatori de mașini și instalații;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Țărilor de Jos:

1.  salută această cerere depusă de guvernul olandez în vederea obținerii unei contribuții financiare din partea FEG, deși acest stat membru s-a opus prelungirii derogării aferente crizei pentru actualul FEG și pune în pericol viitorul FEG după anul 2013;

2.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul FEG (1927/2006) și că, prin urmare, Țările de Jos au dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

3.  ia act de faptul că autoritățile olandeze au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 28 decembrie 2011, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 9 august 2012; își exprimă regretul cu privire la perioada de evaluare îndelungată;

4.  ia act de faptul că cererea prevede clar că „reducerea cheltuielilor publice a avut un impact negativ direct asupra investițiilor în infrastructură și programe de locuințe”, alimentând astfel cercul vicios dintre austeritate și distrugerea accelerată a locurilor de muncă din sectorul industrial din Uniune;

5.  ia act de faptul că disponibilizările vor avea un impact notabil asupra comunităților locale și asupra numărului de posturi vacante în comparație cu numărul șomerilor; regretă faptul că în cerere nu se prevăd niciun fel de date statistice cu privire la piața muncii vizată;

6. salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile olandeze au decis să demareze implementarea măsurilor la 2 ianuarie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7. salută implicarea partenerilor sociali în conceperea pachetului coordonat prin intermediul centrului de mobilitate Zalco, o inițiativă colectivă a părților implicate pe piața muncii din Zeeland;

8. regretă faptul că informațiile referitoare la măsurile de formare nu precizează în ce sectoare lucrătorii își pot găsi locuri de muncă și dacă pachetul este adaptat la previziunile economice privind situația din regiune în viitor;

9.  salută faptul că se prevede utilizarea contribuției FEG exclusiv pentru măsuri active în favoarea forței de muncă (formare și consiliere), nu și pentru plata de alocații.

Cu deosebită considerație,

Pervenche Berès

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

10.10.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, Catherine Trautmann