ДОКЛАД относно доклада за прилагането на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EC)

15.10.2012 - (2012/2038(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Marielle Gallo

Процедура : 2012/2038(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0326/2012
Внесени текстове :
A7-0326/2012
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада за прилагането на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EC)

(2012/2038(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2001/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството (наричана по-нататък „директивата“)[1],

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета и до Европейския икономически и социален комитет: Доклад за прилагането и въздействието на Директивата относно правото на препродажба“ (COM(2011)0878),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по култура и образование (A7-0326/2012),

А. като има предвид, че правото на препродажба е авторско право, утвърдено с член 14б на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения;

Б.  като има предвид, че директивата спомогна за хармонизирането на условията, необходими за прилагането на правото на препродажба с цел премахване на потенциалните пречки за изграждането на вътрешния пазар;

В.   като има предвид, че приемането на директивата беше важно за авторите не само по отношение на инициативите им, насочени към получаване на признание и справедливо третиране като хора на изкуството, но и по отношение на ролята им на хора, които допринасят за културните ценности; като има предвид обаче, че продължават да съществуват опасения във връзка с последиците за европейските пазари на изкуство и особено за многобройните по-малки и специализирани аукционни къщи и търговци в ЕС,

Г.  като има предвид, че директивата започна да се прилага в пълна степен от всички държави членки едва от 1 януари 2012 г.;

Д.  като има предвид, че делът на ЕС на световния пазар на произведения на живи автори е намалял значително през последните няколко години,

Е.   като има предвид, че творчеството допринася за постоянното развитие на културния живот и наследство на ЕС,

Ж.  като има предвид, че пазарът на изкуство и антики оказва съществен принос към световната икономика, включително по отношение на подкрепяните от него дружества, особено дружествата в творческите сектори,

З.   като има предвид, че директивата натоварва търговците с административна тежест и поставя търговците от ЕС в неизгодни търговски условия по отношение на тези в трети държави,

Тенденции на европейския и световния пазар на изкуство

1.  отбелязва, че 2011 г. беше рекордна година за пазара на изкуство и че общите годишни приходи възлязоха на 11,57 милиарда щатски долара – увеличение с повече от 2 милиарда щатски долара спрямо 2010 г.[2]; подчертава, че пазарът на изкуство и антики оказва съществен принос към световната икономика, включително по отношение на подкрепяните от него сфери на дейност, особено тези в творческите сектори;

2.  посочва, че през 2011 г. европейският пазар на изкуство отбеляза силен растеж; Обединеното кралство запази пазарен дял от 19,4 % от световния пазар, с увеличение от 24 % на обема на продажбите; пазарният дял на Франция беше 4,5 %, с 9 % увеличение в оборота; накрая, Германия, с пазарен дял от 1,8% отбеляза увеличение на продажбите с 23 %[3];

3.  отбелязва, че китайският пазар е реализирал дял от 41,4% от световния пазар през 2011 г., като така изпреварва САЩ, които понижиха оборота си с 3% и пазарния си дял с 6%, като минаха от 29,5% през 2010 г. на 23,5% през 2011 г.[4];

4.  подчертава впечатляващия растеж, отбелязан от Китай; въпреки това отбелязва, че този пазар на изкуство понастоящем е ограничен единствено до автори, произхождащи от страната;

5.   отбелязва, че общата тенденция за изместване на центъра на тежестта на пазара на изкуство към нововъзникващите икономики е свързана с глобализацията, с възхода на Азия и появата на нови колекционери в тези страни;

6.  отбелязва със задоволство, че трети държави обмислят въвеждането на правото на препродажба в националното си законодателство; отбелязва по-специално, че в САЩ на 12 декември 2011 г. беше внесен проектозакон, целящ налагане на право на препродажба в размер на 7 % върху препродажбата на произведения на съвременното изкуство; отбелязва, че в Китай проектозаконът относно авторското право предвижда също така въвеждането на право на препродажба (член 11, параграф 13);

Прилагане на директивата

7.  припомня, че размерът на правата върху възпроизвеждане и представяне са относително незначителни при графичното изкуство и пластичното изкуство, при които приходите идват от продажба или препродажба на творби;

8.   подчертава, че правото на препродажба гарантира последователност при заплащането за авторите, които често продават творбите си на ниски цени в началото на кариерата си;

9.  отбелязва, че докладът на Комисията относно прилагането и последиците на директивата и статистическите данни от сектора не подсказват, че правото на препродажба има вредно въздействие върху пазара на изкуство в Европа;

10. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на функционирането на пазара на произведения на изкуството като цяло, включително на административните трудности, пред които са изправени по-малките и специализираните аукционни къщи и търговци;

11. припомня, че няколко разпоредби на директивата гарантират балансирано прилагане на правото на препродажба, като отчитат интересите на всички заинтересовани страни, по-специално постепенното намаляване на приложимите проценти, определянето на таван на правото на 12 500 EUR, изключването на дребните продажби и освобождаване от препродажбите за първия купувач; при все това подчертава, че директивата натоварва търговците с административна тежест;

12. отбелязва, че правото на препродажба в полза на живия автор на оригинално произведение на изкуството може да бъде полезен инструмент за предотвратяване на дискриминация срещу авторите;

Заключения

13. припомня, че пазарът на изкуство беше оценен на 10 милиарда щатски долара през 2010 г. и на 12 милиарда щатски долара през 2012 г., от които правото на препродажба представлява само 0,03%; счита, че това е важен пазар, от който авторите и техните наследници трябва да получават справедливо възнаграждение;

14. констатира, че пазарните проучвания и статистическите данни за пазара на изкуство не подсказват, че правото на препродажба има вредно въздействие върху местонахождението на пазара на изкуство или оборота;

15. припомня, че директивата започна да се прилага изцяло от всички държави членки едва от 1 януари 2012 г., въпреки че правото на препродажба е вече признато в много държави членки от десетилетия;

16. подчертава значението на оказването на проактивна подкрепа на местните автори, включително на най-младите автори;

17. счита, че е рано да преоцени директивата още през 2014 г., както планира Комисията, и предлага тази нова преоценка да бъде извършена през 2015 г. (4 години след оценката, направена през декември 2011 г.);

18. насърчава Комисията да преразгледа в следващия си доклад за оценка уместността на приложимите проценти, праговете и уместността на категориите бенефициенти, определени в директивата;

19. призовава Комисията към тясно сътрудничество със заинтересованите страни с цел укрепване на позицията на европейския пазар на изкуство и справяне с проблеми като „каскадния ефект“ и административните затруднения, пред които са изправени по-малките и специализираните аукционни къщи и търговци;

20. приветства инициативите, предприети от трети държави, за въвеждане на правото на препродажба и настоятелно призовава Комисията да продължава да полага усилия в многостранни форуми за укрепване на позицията на европейския пазар на изкуство в света;

o

o o

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Директивата относно правото на препродажба е замислена с двойна цел: от една страна, да осигури на авторите на графични или пластични произведения на изкуството дял в икономическия успех на техните творби, и от друга страна, да хармонизира прилагането на това право в ЕС.

В своя доклад относно изпълнението и последствията от директивата, Комисията заключава, че не е възможно да се установи ясна връзка между загубата на пазарен дял на ЕС в световния пазар на модерно и съвременно изкуство и хармонизирането на разпоредбите относно прилагането на правото на препродажба в ЕС към 1 януари 2006 г. Също така не е възможно и да се покаже за момента ясен знак за системно преместване на продажбите в Съюза извън държавите членки, които са въвели правото на препродажба за живите автори през 2006 г. Въпреки това Комисията признава, че се упражнява натиск върху европейските пазари на изкуство във всички ценови диапазони, както върху аукционните къщи, така и върху търговците на произведения на изкуството.

Освен това Комисията отбелязва, че качеството на управление на правото на препродажба е различно в различните държави-членки на Съюза. Следователно изискванията за участниците, разположени на най-ниското ниво, могат да бъдат особено високи, тъй като са засегнати в по-голяма степен от разходите за управление на правото на препродажба.

Докладчикът отбелязва, че пазарът на изкуството беше оценен на 10 милиарда щатски долара през 2010 г. и на 12 милиарда щатски долара през 2012 г. и следователно счита, че авторите и техните наследници трябва да се ползват от справедлива компенсация.

Освен това данните, които се съдържат в доклада на Комисията, и пазарните стойности подсказват, че правото на препродажба няма отрицателно въздействие нито върху местонахождението на пазара на изкуство, нито върху равнището на оборота. Отправя се призив към Комисията за тясно сътрудничество със заинтересованите страни с цел укрепване на европейския пазар на изкуство и справяне с някои проблеми, като например „каскадния ефект“;

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (11.7.2012)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно доклада за прилагането и въздействието на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EО)
(2012/2038(INI))

Докладчик по становище: Emma McClarkin

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че приемането на директивата бе важно за авторите не само по отношение на инициативите им, насочени към осигуряване на признание и справедливо третиране като творци, но и по отношение на ролята им на хора, които допринасят за културните ценности; като има предвид обаче, че продължават да съществуват опасения във връзка с последиците за европейските пазари на изкуство и особено за многобройните по-малки и специализирани аукционни къщи и търговци в ЕС,

Б.   като има предвид, че делът на ЕС на световния пазар на произведения на живи автори е намалял значително през последните няколко години,

В.   като има предвид, че творчеството допринася за постоянното развитие на културния живот и наследство на ЕС,

Г.   като има предвид, че пазарът на изкуство и антики оказва съществен принос към световната икономика, включително по отношение на подкрепяните от него дружества, особено дружествата в творческите сектори,

Д.  като има предвид, че правото на препродажба е единственото средство, което дава възможност на авторите да се възползват от изплащането на възнаграждение за следващи продажби, което се прилага, ако в прехвърлянето участват специалисти в областта на пазара на произведения на изкуството, но като отбелязва, че то може да бъде свързано със значителни административни разходи, ако се прилага не само по отношение на препродажбата на произведения на живи автори,

Е.   като има предвид, че директивата натоварва търговците с административна тежест и поставя търговците от ЕС в неизгодни търговски условия в сравнение с търговците в трети държави,

1.   отбелязва, че правото на препродажба в полза на живия автор на оригинално произведение на изкуството може да бъде полезен инструмент за предотвратяване на дискриминация срещу авторите;

2.   призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на функционирането на пазара на произведения на изкуството като цяло, включително на административните трудности, с които се сблъскват по-малките и специализираните аукционни къщи и търговци;

3.   подчертава значението на оказването на активна подкрепа на местните автори, включително на най-младите автори;

4.   отбелязва, че за да се гарантира, че директивата няма да има неблагоприятно въздействие върху пазара в ЕС, следва третите държави да бъдат насърчени да въведат и прилагат правото на препродажба;

5.   подчертава, че Комисията не е направила достатъчно за установяването на равни условия на конкуренция в световен мащаб и че тя следва да насърчава по-активно въвеждането в трети държави на мерки във връзка с правото на препродажба;

6.   призовава Комисията да осигури ефективното прилагане на правото на авторите на препродажба във всички държави членки, да извърши критична оценка на разходите и бюрократичната тежест върху търговците в ЕС в резултат на директивата и да предприеме мерки за преодоляване на евентуалната липса на конкурентоспособност в световен мащаб, произтичаща от въвеждането на това право.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.7.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Емил Стоянов, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Belet, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Mitro Repo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Evžen Tošenovský

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sylvie Guillaume, Salvatore Tatarella