ДОКЛАД относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС през 2011 г.

16.10.2012 - (2012/2048(INI))

Комисия по развитие
Докладчик: Norbert Neuser

Процедура : 2012/2048(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0328/2012
Внесени текстове :
A7-0328/2012
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС през

2011 г.

(2012/2048(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 година (Споразумението за партньорство от Котону)[1] и преразгледано в Люксембург на 25 юни 2005 г. и в Уагадугу на 22 юни 2010 г.[2],

–   като взе предвид Правилника за дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС (СПА), приет на 3 април 2003 г.[3], последно изменен в Будапеща (Унгария) на 18 май 2011 г.[4],

–   като взе предвид Регламент (EО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие[5],

–   като взе предвид Декларацията относно споразуменията за икономическо партньорство (СИП), насърчаващи развитието, приета от СПА на 22 ноември 2007 г. в Кигали (Руанда)[6],

–   като взе предвид Декларацията относно второто преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС (Споразумението за партньорство от Котону), приета от СПА на 3 декември 2009 г. в Луанда (Ангола)[7],

–   като взе предвид комюникето, прието на 29 април 2011 г. в Яунде (Камерун) на централноафриканското регионално заседание на СПА[8],

–   като взе предвид резолюциите, приети от СПА в Будапеща (май 2011 г.), относно: демократичните промени в Северна Африка и Близкия изток: последиците за страните от АКТБ, за Европа и света; положението в Кот д’Ивоар; предизвикателства пред бъдещето на демокрацията и зачитане на конституционния ред в държавите от АКТБ и ЕС; бюджетната подкрепа като средство за предоставяне на официална помощ за развитие (ОПР) в страните от АКТБ; и замърсяването на водите,

–   като взе предвид декларациите, приети от СПА в Будапеща (май 2011 г.), относно: Четвъртия форум на високо равнище относно ефективността на помощите през 2011 г. в Пусан (Южна Корея); обединяване за универсален достъп с оглед на срещата на високо равнище по проблемите на СПИН през юни 2011 г.[9],

–   като взе предвид резолюциите, приети от СПА в Ломе (ноември 2011 г.), относно: въздействието на Договора от Лисабон върху партньорството АКТБ—ЕС; въздействието на дълга върху финансирането за развитие в държавите от АКТБ; приобщаването на лицата с увреждания в развиващите се държави; продоволствената криза в региона на Африканския рог, и по-специално в Сомалия; и последствията от арабската пролет за съседните държави на юг от Сахара[10],

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по развитие (A7-0328/2012),

А. като има предвид, че върховният представител/заместник-председател увери, че Съветът на ЕС следва да бъде представен на министерско равнище на сесиите на Асамблеята, и изясни, че фактът, че не беше представен на 20-ата сесия в Киншаса през 2010 г., е „изолиран случай“; като има предвид, че Съветът на ЕС беше представен на министерско равнище и на двете сесии през 2011 г.;

Б.  като има предвид, че Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС е най-големият парламентарен орган, включващ едновременно северни и южни страни;

В.  като има предвид отличния принос от страна на унгарското председателство и от редица местни органи за организацията и съдържанието на 21-ата сесия в Будапеща;

Г.  като има предвид, че през 2011 г. бяха организирани две проучвателни мисии, едната в Източен Тимор, другата на Четвъртия форум на високо равнище относно ефективността на помощите в Пусан (Южна Корея);

Д. като има предвид, че преразглеждането на Споразумението за партньорство от Котону през 2010 г. осигури ценна възможност за засилване на ролята на СПА и нейното регионално измерение, както и за развитие на парламентарен контрол в регионите и страните от АКТБ; като има предвид, че ратификацията на преразглеждането на спогодбата не беше завършена до края на 2011 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно Споразумението от Котону политическият диалог в рамките на член 8 трябва да се провежда с включване на СПА;

Ж. като има предвид, че регионалното заседание на СПА, проведено в Камерун през 2011 г., постигна значителен успех и доведе до приемането на гореспоменатото Комюнике от Яунде, което подчертава по-конкретно възмущението на парламентаристите по отношение на увеличаващото се сексуално насилие, рисковете от омаловажаване на подобни деяния и общата безнаказаност;

З.  като има предвид, че новите правила, приети от Европейския парламент относно пътуванията на сътрудниците на членовете на ЕП, не им позволяват да придружават членовете по време на мисии;

1.  приветства факта, че през 2011 г. СПА продължи да осигурява рамка за отворен, демократичен и задълбочен диалог между Европейския съюз и страните от АКТБ по Споразумението за партньорство от Котону и неговото прилагане, включително СИП;

2.  подчертава добавената стойност на провеждането на заседанията на СПА в държавите — членки на ЕС, на ротационен принцип и счита, че тази практика следва да бъде запазена занапред, какъвто е случаят от 2003 г. насам;

3.  приветства унгарското председателство относно неговия активен принос за 21-ата сесия, по-специално за семинарите;

4.  подчертава необходимостта да бъде отделено по-голямо внимание на резултатите от дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и да се осигури съгласуваността между нейните резолюции и тези на ЕП; изразява безпокойство относно спада в участието на членове на ЕП, по-специално в заседанията на комисиите на СПА, и призовава за по-голяма ангажираност от страна на членовете на ЕП при заседанията и дейностите на асамблеята; призовава за по-голяма гъвкавост в разрешаването на сътрудници на членовете на ЕП да посещават заседания на СПА, с цел подобряване на качеството на работа на техните членове;

5.  припомня ангажимента, изразен от върховния представител/заместник-председател, Съветът на ЕС да бъде представен на министерско равнище на сесиите на Асамблеята; приветства възобновеното присъствие от страна на Съвета на ЕС на сесиите през 2011 г. и е удовлетворен от факта, че върховният представител гарантира разясняване на ролята на Съвета на ЕС; призовава за по-ясно разграничаване между отговорностите на ЕСВД и Комисията по отношение на прилагането на Споразумението за партньорство от Котону;

6.  подчертава решаващата роля на националните парламенти на страните от АКТБ, на местните органи и на недържавните участници при изготвянето и мониторинга на националните и регионалните стратегически документи и прилагането на Европейския фонд за развитие (ЕФР) и призовава Комисията и правителствата на страните от АКТБ да гарантират тяхното участие; изтъква също така необходимостта от стриктен парламентарен контрол по време на преговорите и сключването на СИП;

7.  изразява загриженост относно бюджетните съкращения в държавите — членки на ЕС, които засягат разходите по политиката за развитие; призовава СПА да поддържа натиска си върху държавите — членки на ЕС, да постигнат поставената от тях цел от 0,7 % от БНД до 2015 г.; приканва парламентаристите от СПА да посветят повече размисъл на целевото разпределяне на ресурсите там, където те се оказват най-необходими за намаляване на бедността, и на един по-диференциран подход към условията на помощта;

8.  обръща внимание на необходимостта от ангажиране на парламентите в демократичния процес и в националните стратегии за развитие; подчертава жизненоважната им роля при въвеждането, проследяването и мониторинга на политиките за развитие; призовава Комисията да предостави цялата налична информация на парламентите на страните от АКТБ и да им помогне при осъществяването на демократичен контрол, по-специално чрез изграждане на капацитет;

9.  подчертава необходимостта от защита на свободата и независимостта на медиите, жизненоважни за гарантиране на плурализма и участието в политическия живот на демократичната опозиция и на малцинствата;

10. призовава ЕС и страните от АКТБ да насърчават участието на гражданите, по-специално на жените, в разрешаването на проблемите на развитието, тъй като участието на обществото е жизненоважно, за да се осъществи напредък; признава уменията на жените при разрешаването на проблеми и конфликти и настоява Комисията и СПА да включат повече жени в работните групи, като изтъква ценния принос в това отношение на Форума на жените;

11. призовава парламентите да упражняват стриктен парламентарен контрол по отношение на Европейския фонд за развитие; подчертава ключовото положение на СПА в тези разисквания и приканва СПА, както и парламентите на страните от АКТБ, да участват активно в тях, по-конкретно във връзка с ратифицирането на преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону;

12. призовава Европейската комисия да информира своевременно СПА за напредъка относно ратификацията на споразумението за партньорство от Котону, във вида, в който е преразгледано в Уагадугу на 22 юни 2010 г.;

13. припомня, че съгласно Споразумението за партньорство от Котону политическият диалог в рамките на член 8 трябва да се провежда с участие на СПА и следователно СПА следва да бъде надлежно информирана и включена;

14. потвърждава значението на един засилен, реален и по-всеобхватен диалог относно правата на човека, включително недискриминацията на основата на пол, раса, етнически произход, религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

15. приветства нарастващия парламентарен и съответно политически характер на СПА, заедно с още по-активната роля, която играят членовете ѝ, и по-високото качество на разискванията, провеждани в нейните рамки, които ѝ помагат да даде жизненоважен принос за партньорството АКТБ—ЕС;

16. изразява безпокойство от нарастването на насилието и дискриминацията срещу хомосексуални лица в някои страни и призовава СПА да включи този въпрос в дневния ред на своите разисквания;

17. обръща внимание на факта, че разискванията относно бъдещето на групата държави от АКТБ след 2020 г. вече текат, и подчертава важната роля, която ще има СПА при тези разисквания; подчертава в това отношение необходимостта от разясняване на бъдещите роли и отношения между различните групи (АКТБ, АС, най-слабо развитите страни, Г-77, регионални групи); подчертава необходимостта от всеобхватен съвместен парламентарен надзор, независимо от крайния резултат;

18. изтъква значението, което СПА отдава на прозрачността в експлоатацията на природни богатства и търговията с тях, и подчертава, че СПА ще продължи да настоява за подходящо законодателство в това отношение;

19. призовава СПА да продължи да следи положението в Северна Африка и в страните от АКТБ, намиращи се в криза, и да обръща по-голямо внимание на ситуациите на нестабилност на държавата;

20. призовава СПА да продължи да организира собствени мисии за наблюдение на избори на същото основание, както успешната мисия в Бурунди през 2010 г., доколкото те са израз на двойната легитимност на СПА, като при това гарантира независимостта на тези мисии и работи в тясно сътрудничество с други регионални органи за наблюдение;

21. приветства факта, че през 2011 г. беше проведена допълнителна регионална среща, предвидена в Споразумението за партньорство от Котону и правилника на СПА; счита, че тези заседания водят до истински обмен на възгледи по регионални въпроси, включително предотвратяването и разрешаването на конфликти, регионалното сближаване и преговорите по СИП; поздравява организаторите на успешната среща в Камерун;

22. приветства приключването на дейността на Работната група за методите на работа и приемането в Будапеща на първи набор изменения на Правилника за дейността и призовава Бюрото на СПА да осъществи останалите ѝ препоръки, за да подобри ефективността и политическото въздействие на СПА, както при прилагането на Споразумението за партньорство от Котону, така и на международната сцена;

23. подчертава значимостта на посещенията на място, организирани по време на сесиите на СПА, които са допълнение към разискванията на сесиите;

24. приканва СПА да продължи с размисъла относно цената на организирането на заседанията си;

25. приветства участието на представителите на Европейския парламент и на СПА на неофициалното заседание на съвета на министрите, които отговарят за сътрудничеството за развитие, организирано от полското председателство на Съвета на Европейския съюз в Сопот на 14 и 15 юли 2011 г., и призовава бъдещите председателства на Съвета да сторят същото;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвета на АКТБ, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на Бюрото на СПА и на правителствата и парламентите на Унгария и Того.

  • [1]  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
  • [2]  ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
  • [3]  ОВ С 231, 26.09.2003 г., стр. 68.
  • [4]  DV\875101.
  • [5]  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
  • [6]  ОВ С 58, 1.3.2008 г., стр. 44.
  • [7]  ОВ С 68, 18.03.2010 г., стр. 43.
  • [8]  APP 100.945
  • [9]  ОВ С 327, 10.11.2011 г., стр. 42.
  • [10]  ОВ С 145, 23.05.2012 г., стр. 21.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съвместната парламентарна асамблея проведе две заседания през 2011 г. 21-ата сесия беше проведена в Будапеща (Унгария) от 16 до 18 май, а 22-ата сесия — в Ломе (Того) от 21 до 23 ноември. Бяха приети десет резолюции и две декларации. През годината беше проведена и една регионална среща в Яунде (Камерун).

В хода на работата си СПА приветства члена на Комисията, отговарящ за развитието, г-н Андрис Пиебалгс. Следващите съпредседатели на Съвета на министрите АКТБ—ЕС също взеха участие в двете сесии.

В работата на асамблеята взеха участие и:

Н.Пр. Pál Schmitt, президент на Република Унгария, Н.Пр. El-Hadj Bonfoh Abass, председател на Националното събрание на Того, Н.Пр. Mahamadou Issoufou, президент на Нигер, и Н.Пр. Faure Gnassingbé, президент на Того.

Бюрото на СПА успя да организира две информационни мисии, едната в Източен Тимор, а другата на четвъртия форум на високо равнище относно ефективността на помощта в Пусан (Южна Корея), но реши, че е прекалено рано да се изпраща мисия във Фиджи, каквото беше първоначалното намерение. Мисията в Източен Тимор прекара няколко дни в страната, като се срещна с всички основни органи на властта и се ангажира да подкрепя тамошния изборен процес, който продължава през 2012 г.

За разлика от установената традиция СПА проведе и двете си пленарни сесии през 2011 г. в рамките на три дни, а не на четири, като така стана възможно да се реализират значителни спестявания за настаняване и свързани с това разноски.

Постоянни комисии

Трите постоянни комисии проведоха четири заседания: два пъти успоредно със сесиите (в Будапеща и Ломе) и два пъти (в Брюксел) в периода между сесиите. Основната роля на комисиите е изготвянето на доклади, които впоследствие биват приемани по време на пленарните заседания (общо шест доклада годишно).

В допълнение към това, комисиите отговарят за последващите действия по резолюциите чрез изслушване на служителите на Комисията, отговарящи за съответните области. Това дава възможност и достатъчно време за задълбочен диалог относно предприеманите действия.

Броят на присъстващите европейски членове на СПА продължи да спада, което доведе до призиви от членове от АКТБ да се пренасрочат заседанията, така че да не съвпадат с други дейности на Европейския парламент.

21-а сесия в Будапеща (Унгария)

21-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея беше проведена от 16 до 18 май в Будапеща, Унгария (държавата, която председателства Съвета на ЕС).

В допълнение към трите доклада от постоянните комисии относно демокрацията и конституционния ред, бюджетната подкрепа и замърсяването на водите, СПА прие резолюции относно демократичните промени в Северна Африка и Близкия изток и относно положението в Кот д'Ивоар. Бяха приети също две декларации относно ефективността на помощта и СПИН, както и временни изменения към Правилника за дейността на СПА. Семинарите относно изменението на климата и селското стопанство, кондуктивното възпитание и новаторството за развитие привлякоха голям брой участници и голям интерес.

22-а сесия в Ломе (Того)

22-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея беше проведена от 21 до 23 ноември в Ломе (Того).

Асамблеята прие трите резолюции, съдържащи се в докладите от постоянните комисии, относно Договора от Лисабон, дълга и лицата с увреждания. Сесията прие също резолюции относно продоволствената криза в Африканския рог и въздействието на арабската пролет върху съседните държави на юг от Сахара. Бяха направени и две декларации на съпредседателите относно правата на човека в Еритрея и положението със сигурността в Сомалия.

Семинарите относно енергетиката, маларията и младежката безработица в Того предоставиха добри възможности за задълбочено обсъждане на важни регионални въпроси.

Информационни и проучвателни мисии

Асамблеята организира две проучвателни мисии през 2011 г., едната в Източен Тимор, а другата на Четвъртия форум на високо равнище относно ефективността на помощите в Пусан (Корея). Мисията в Източен Тимор, организирана в последния момент, беше изпълнена с логистични трудности във връзка с липсата на редовни полети и недостига на хотелски стаи, но успя да извърши работата си задоволително. Членовете успяха да се срещнат с президента, представители на правителството, парламентаристи, международни агенции на място и представители на гражданското общество. Мисията се ангажира да подкрепи страната в по-нататъшното развитие на нейната демокрация през изборите, които трябва да се проведат през 2012 г.

Бъдещи перспективи

Чрез качеството на своята дейност СПА успя да се наложи като основен участник в сътрудничеството между Севера и Юга.

Асамблеята е играла и продължава да играе основна роля за наблюдението на преговорите по споразуменията за икономическо партньорство (СИП). Изслушването на главните преговарящи от двете страни на масата за преговори, срещите с участниците в икономическия и социалния живот (както по време на официални срещи, така и по време на провеждани успоредно с тях събития) и взаимодействието между парламентаристите от Европейския съюз и от южните държави е спомогнало за повишаването на прозрачността на процеса и е улеснило разглеждането на въпроси от местно естество. Независимо от изхода от преговорите може да се каже недвусмислено, че извършената от асамблеята дейност е оказала съществено въздействие върху процеса.

През 2010 г. Комисията и страните от АКТБ преговаряха по предложения за второто преразглеждане на Споразумението за партньорство от Котону. През 2011 г. процесът на ратифициране започна, но не приключи. Преразглеждането предвижда засилена роля на СПА в контрола на други институции, както и регионализиране на групата АКТБ в резултат на процеса на сключване на СИП. За СПА е важно да наблюдава събитията много отблизо, за да гарантира, че тя ще просъществува и ще се развива като институция при изтичането на Споразумението от Котону през 2020 г. Комисията по развитие също участва тясно в ратифицирането на преразгледания документ чрез процедурата на одобрение на Европейския парламент и надеждата е, че през 2012 г. процесът може да приключи въпреки несъгласията относно СИП и относно недискриминацията на основата на сексуална ориентация.

Влизането в сила на Договора от Лисабон и създаването на Европейската служба за външна дейност се отразиха на връзките между СПА и другите институции и надеждите са, че присъствието на Съвета на ЕС на двете сесии през 2011 г. е сигнал, че връзките между председателството на Съвета и ЕСВД вече са стабилно установени и че те ще могат да работят толкова конструктивно със СПА, колкото Европейската комисия в миналото.

И накрая, през 2011 г. Работната група за методите на работа на СПА, създадена да увеличи политическата роля на СПА, както и да осигури подобряване на ефективността, приключи дейността си, което даде възможност за приемането в Будапеща на първи набор изменения на Правилника за дейността. Макар да не бе възможно останалите въпроси да бъдат решени за 22-та сесия, надеждите са, че предложенията ѝ за по-нататъшни промени в Правилника за дейността могат да бъдат приети в хода на 2012 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cristian Dan Preda