Postup : 2012/2048(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0328/2012

Předložené texty :

A7-0328/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/11/2012 - 6.20
CRE 20/11/2012 - 6.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0431

ZPRÁVA     
PDF 178kWORD 107k
16. 10. 2012
PE 492.912v02-00 A7-0328/2012

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011

(2012/2048(INI))

Výbor pro rozvoj

Zpravodaj: Norbert Neuser

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011

(2012/2048(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda o partnerství z Cotonou)(1) a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 a v Ouagadougou dne 22. června 2010(2),

–   s ohledem na jednací řád Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ve znění přijatém dne 3. dubna 2003(3), které bylo naposledy pozměněno v Budapešti (Maďarsko) dne 18. května 2011(4),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(5),

–   s ohledem na prohlášení o dohodách o hospodářském partnerství na podporu rozvoje, které Smíšené parlamentní shromáždění přijalo v Kigali (Rwanda) dne 22. listopadu 2007(6),

–   s ohledem na prohlášení o druhé revizi dohody o partnerství AKT-EU (dohoda o partnerství z Cotonou), které přijalo Smíšené parlamentní shromáždění v Luandě (Angola) dne 3. prosince 2009(7),

–   s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionální schůzi středoafrických členů Smíšeného parlamentního shromáždění v Yaoundé (Kamerun) dne 29. dubna 2011(8),

–   s ohledem na usnesení, která přijalo Smíšené parlamentní shromáždění v Budapešti (květen 2011), o demokratických zvratech v severní Africe a na Blízkém východě, jejich důsledcích pro země AKT, Evropu a svět; o situaci v Pobřeží slonoviny; výzvách pro budoucnost demokracie a dodržování ústavního pořádku v zemích AKT a v zemích EU; rozpočtové podpoře jako prostředku poskytování oficiální rozvojové pomoci v zemích AKT a o znečištění vody,

–   s ohledem na prohlášení, která přijalo Smíšené parlamentní shromáždění v Budapešti (květen 2011), týkající se čtvrtého fóra na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konaného v Pusanu (Jižní Korea) v roce 2011; sjednocení pro všeobecný přístup s ohledem na zasedání na vysoké úrovni o AIDS v červnu 2011(9),

–   s ohledem na usnesení, která přijalo Smíšené parlamentní shromáždění v Lomé (listopad 2011), o dopadu Lisabonské smlouvy na partnerství AKT-EU; dopadu dluhu na financování rozvoje v zemích AKT; začlenění osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích; potravinové krizi v oblasti Afrického rohu, zejména v Somálsku; a dopadu arabského jara na sousední subsaharské státy(10),

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A7-0328/2012),

A. vzhledem k tomu, že vysoká představitelka, místopředsedkyně ujistila, že by Rada EU měla být na zasedáních shromáždění zastoupena na úrovni ministrů, a objasnila, že skutečnost, že nebyla zastoupena na 20. zasedání v Kinshase v roce 2010, byla jednorázovou záležitostí; vzhledem k tomu, že Rada EU byla na úrovni ministrů zastoupena na obou zasedáních uspořádaných v roce 2011;

B.  vzhledem k tomu, že Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU je největším parlamentním orgánem spojujícím země Severu a Jihu;

C. vzhledem k tomu, že maďarské předsednictví společně s různými místními orgány významně přispělo k organizaci a náplni 21. zasedání v Budapešti;

D. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly uspořádány dvě informační a studijní mise, jedna do Východního Timoru a druhá na čtvrté fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konané v Pusanu (Jižní Korea);

E.  vzhledem k tomu, že revize dohody o partnerství z Cotonou z roku 2010 byla cennou příležitostí k posílení úlohy Smíšeného parlamentního shromáždění a jeho regionálního rozměru i parlamentní kontroly v regionech a zemích AKT; vzhledem k tomu, že na konci roku 2011 nebyla ratifikace revidované dohody ještě dokončena;

F.  vzhledem k tomu, že v souladu s dohodou z Cotonou je politický dialog podle ustanovení článku 8 veden za účasti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU;

G. vzhledem k tomu, že regionální schůze Smíšeného parlamentního shromáždění, která se uskutečnila v roce 2011 v Kamerunu, byla velmi úspěšná a vyústila v přijetí výše uvedeného komuniké z Yaoundé, jež zdůrazňuje především rozhořčení poslanců nad vzrůstajícím sexuálním násilím, rizikem bagatelizace a všeobecnou beztrestností;

H. vzhledem k tomu, že nová pravidla, jež upravují služební cesty parlamentních asistentů a jež byla přijata Evropským parlamentem, znemožnila asistentům doprovázet poslance na jejich cestu;

1.  oceňuje, že i v roce 2011 vytvářelo Smíšené parlamentní shromáždění rámec pro otevřený, demokratický a obsáhlý dialog mezi Evropskou unií a zeměmi AKT o dohodě o partnerství z Cotonou a jejím provádění, včetně dohod o hospodářském partnerství;

2.  zdůrazňuje přidanou hodnotu skutečnosti, že se zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění pořádají střídavě ve všech členských státech EU, a je toho názoru, že by měl být tento postup do budoucna zachován v podobě, v níž funguje od roku 2003;

3.  blahopřeje maďarskému předsednictví k aktivnímu přínosu k 21. zasedání, zejména v pracovních seminářích;

4.  zdůrazňuje, že je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost výsledkům činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a zajistit soulad mezi usneseními tohoto shromáždění a usneseními Evropského parlamentu; je znepokojen nižší účastí poslanců EP, zejména na schůzích výborů shromáždění, a požaduje, aby se na schůzích a v rámci činností více zapojovali; požaduje, aby byl přístup parlamentních asistentů, kteří se účastní schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění, pružnější, neboť se tak zlepší kvalita práce jeho poslanců;

5.  připomíná závazek, který vyjádřila vysoká představitelka, místopředsedkyně, že Rada EU by měla být na zasedáních shromáždění zastoupena na úrovni ministrů; oceňuje, že se Rada EU v roce 2011 opět účastnila zasedání parlamentního shromáždění, a vítá, že vysoká představitelka zajistila objasnění úlohy Rady EU; požaduje, aby byla přesněji vymezena odpovědnost ESVČ a Komise za provádění dohody o partnerství z Cotonou;

6.  zdůrazňuje klíčovou úlohu národních parlamentů AKT, orgánů místní samosprávy a nestátních subjektů při přípravě a sledování národních a regionálních strategických dokumentů a při využívání prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF) a vyzývá Komisi a vlády států AKT, aby zajistily jejich účast; zdůrazňuje dále, že při vyjednávání a uzavírání dohod o hospodářském partnerství je nutná důsledná parlamentní kontrola;

7.  vyjadřuje politování nad rozpočtovými škrty v členských státech EU, jež mají negativní dopad na výdaje na rozvojovou politiku; vyzývá Smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále vyvíjelo tlak na členské státy EU, aby do roku 2015 splnily svůj cíl 0,7 % HND; vyzývá poslance Smíšeného parlamentního shromáždění, aby se více zaměřili na směřování zdrojů do míst, kde jsou nejpotřebnější za účelem snížení chudoby, a diferencovanému přístupu k poskytování pomoci;

8.  připomíná, že je třeba zapojit parlamenty do demokratického procesu a do vnitrostátních rozvojových strategií; zdůrazňuje jejich zásadní úlohu při zavádění, uplatňování a kontrole rozvojových politik; vyzývá Komisi, aby parlamentům zemí AKT poskytovala veškeré dostupné informace a aby jim pomáhala při provádění demokratické kontroly, zejména prostřednictvím budování kapacit;

9.  zdůrazňuje, že je třeba bránit svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků, které mají zásadní význam pro zajištění plurality a pro to, aby se opoziční demokratické síly a menšiny zapojovaly do politického života;

10. vyzývá EU a země AKT, aby motivovaly občany a zejména ženy k účasti na řešení otázek rozvoje, neboť zapojení společnosti má zásadní význam pro zajištění pokroku; uznává schopnosti žen, pokud jde o řešení problémů a urovnávání konfliktů, naléhavě žádá Komisi a Smíšené parlamentní shromáždění, aby posílily účast žen v pracovních skupinách, a zdůrazňuje cenný přínos Fóra žen v této oblasti;

11. vyzývá parlamenty, aby prováděly důslednou parlamentní kontrolu Evropského rozvojového fondu; zdůrazňuje klíčovou roli Smíšeného parlamentního shromáždění v této debatě a vyzývá je i parlamenty států AKT, aby se jí aktivně účastnily, zejména v souvislosti s ratifikací revidované dohody o partnerství z Cotonou;

12. vyzývá Evropskou komisi, aby Smíšenému parlamentnímu shromáždění poskytovala aktuální informace o tom, jak pokračuje ratifikace dohody o partnerství z Cotonou v revidovaném znění z Ouagadougou ze dne 22. června 2010;

13. připomíná, že v souladu s dohodou o partnerství z Cotonou je politický dialog podle ustanovení článku 8 veden za účasti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a že by Smíšené parlamentní shromáždění tudíž mělo být řádně informováno a zapojeno;

14. znovu připomíná význam posíleného, skutečného a komplexnějšího politického dialogu o lidských právech, včetně zákazu diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

15. s potěšením bere na vědomí, že Smíšené parlamentní shromáždění má stále parlamentnější, a tudíž političtější charakter a že jeho členové jsou stále aktivnější a jejich rozpravy kvalitnější, což zásadní měrou přispívá k budování partnerství AKT-EU;

16. vyjadřuje své znepokojení nad vzrůstajícím násilím vůči homosexuálům a jejich diskriminací v některých zemích a žádá Smíšené parlamentní shromáždění, aby tento bod zařadilo na pořad svých jednání;

17. upozorňuje na to, že již byla zahájena diskuse o budoucnosti skupiny zemí AKT po roce 2020, a zdůrazňuje, že Smíšené parlamentní shromáždění v ní bude muset hrát důležitou úlohu; zdůrazňuje v této souvislosti, že je nutné vyjasnit budoucí úlohy různých skupin (AKT, Africká unie, nejméně rozvinuté země, G-77, regionální uskupení) a vztahy mezi nimi; zdůrazňuje, že je zapotřebí provádět ucelený společný parlamentní dohled, bez ohledu na konečný výsledek;

18. zdůrazňuje, že Smíšené parlamentní shromáždění přikládá význam transparentnímu využívání přírodních zdrojů a obchodu s nimi, a upozorňuje, že shromáždění bude dále usilovat o přijetí příslušných právních předpisů v této oblasti;

19. vyzývá Smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále sledovalo situaci v severní Africe a v zemích AKT zasažených krizí a aby věnovalo zvýšenou pozornost oslabeným státům;

20. vyzývá Smíšené parlamentní shromáždění, aby i v budoucnu organizovalo vlastní volební pozorovatelské mise na stejném základě, jako byla úspěšná mise v Burundi v roce 2010, neboť prokazují dvojí legitimitu Smíšeného parlamentního shromáždění, a aby současně zajistilo nezávislost svých volebních pozorovatelských misí a úzkou koordinaci s jinými regionálními pozorovatelskými subjekty;

21. vítá skutečnost, že se v roce 2011 konalo další regionální zasedání v souladu s dohodou o partnerství z Cotonou a jednacím řádem Smíšeného parlamentního shromáždění; domnívá se, že tato setkání umožňují skutečnou výměnu názorů o otázkách týkajících se regionů, včetně předcházení konfliktům a jejich řešení, regionální soudržnosti a vyjednávání dohod o hospodářském partnerství; vyjadřuje uznání organizátorům za úspěšné zasedání v Kamerunu;

22. vítá skutečnost, že pracovní skupina zaměřená na pracovní metody dokončila svou práci a že byl v Budapešti přijat první soubor pozměňovacích návrhů jednacího řádu, a vyzývá předsednictvo Smíšeného parlamentního shromáždění, aby uplatnilo zbývající doporučení v zájmu lepší výkonnosti a většího politického vlivu jak při provádění dohody o partnerství z Cotonou, tak na mezinárodní úrovni;

23. zdůrazňuje význam návštěv v terénu pořádaných v průběhu zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění, které doplňují rozpravy během dílčích zasedání;

24. vyzývá Smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále diskutovalo o výši nákladů na pořádání svých zasedání;

25. vítá účast zástupců Evropského parlamentu a Smíšeného parlamentního shromáždění na neformálním setkání rady ministrů pro rozvojovou spolupráci, jež polské předsednictví Rady Evropské unie uspořádalo ve dnech 14.–15. července 2011 v Sopotech, a žádá, aby budoucí předsednictví Rady Evropské unie činila totéž;

26. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Radě AKT, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsednictvu Smíšeného parlamentního shromáždění a vládám a parlamentům Maďarska a Toga.

(1)

Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.

(3)

Úř. věst. C 231, 26.9.2003, s. 68.

(4)

DV\875101.

(5)

Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.

(6)

Úř. věst. C 58, 1.3.2008, s. 44.

(7)

Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 43.

(8)

APP 100.945.

(9)

Úř. věst. C 327, 10.11.2011, s. 42.

(10)

Úř. věst. C 145, 23.5.12, s. 21.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Smíšené parlamentní shromáždění uspořádalo v roce 2011 dvě zasedání. 21. zasedání se konalo v Budapešti (Maďarsko) ve dnech 16.–18. května a 22. zasedání pak v Lomé (Togo) ve dnech 21.–23. listopadu. Shromáždění přijalo deset usnesení a dvě prohlášení. V průběhu roku se uskutečnila také jedna regionální schůze, a to v Yaoundé (Kamerun).

V průběhu svých jednání shromáždění přivítalo komisaře pro rozvoj, pana Andrise Piebalgse. Obou zasedání se postupně zúčastnili i spolupředsedové Rady AKT-EU.

Na činnosti parlamentního shromáždění se podíleli také:

J.E. Pál Schmitt, prezident Maďarska, J.E. El-Hadj Abbas Bonfoh, předseda Národního shromáždění Toga, J.E. Mahamadou Issoufou, prezident Nigeru, a J.E. Faure Gnassingbé, prezident Toga.

Předsednictvo Smíšeného parlamentního shromáždění uspořádalo dvě informační a studijní mise, jednu do Východního Timoru a druhou na čtvrté fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konané v Pusanu (Jižní Korea), rozhodlo však, že je příliš předčasné vyslat misi na Fidži, jak původně zamýšlelo. Mise ve Východním Timoru trvala několik dní a její členové se setkali se zástupci všech hlavních orgánů a zavázali se k podpoře volebního procesu, který byl obnoven v roce 2012.

Navzdory obvyklému postupu trvala obě plenární zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění uspořádaná v roce 2011 tři dny místo čtyř dní, což mu umožnilo dosáhnout nemalých úspor nákladů na ubytování a dalších souvisejících nákladů.

Stálé výbory

Tři stálé výbory se sešly čtyřikrát: dvakrát v rámci zasedání (v Budapešti a v Lomé) a dvakrát (v Bruselu) mezi termíny zasedání. Hlavní činností těchto výborů je příprava zpráv, které jsou poté přijímány na plenárních zasedáních (celkem šest zpráv ročně).

Úkolem výborů je také kontrola provádění usnesení, která probíhá prostřednictvím slyšení úředníků Komise odpovědných za příslušné oblasti. Tato slyšení poskytují příležitost – a dostatek času – pro podrobnou diskusi o přijatých opatřeních.

Účast evropských zástupců ve Smíšeném parlamentním shromáždění byla opět nižší, a tak členové ze zemí AKT vyzvali k přepracování harmonogramu schůzí, aby neprobíhaly v tutéž dobu jako jiné činnosti Evropského parlamentu.

21. zasedání v Budapešti (Maďarsko)

21. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění se konalo ve dnech od 16. do 18. května v maďarské Budapešti (tj. v zemi předsedající Radě EU).

Kromě tří zpráv stálých výborů o demokracii a ústavním pořádku, rozpočtové podpoře a znečištění vody přijalo shromáždění usnesení o demokratických zvratech v severní Africe a na Blízkém východě a o situaci v Pobřeží slonoviny. Rovněž přijalo dvě prohlášení o účinnosti pomoci a o AIDS a prozatímní změny jednacího řádu Smíšeného parlamentního shromáždění. Semináře o změně klimatu a zemědělství, konduktivním vzdělávání a inovacích a rozvoji přilákaly mnoho účastníků a vzbudily velký zájem.

22. zasedání v Lomé (Togo)

22. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění se konalo ve dnech od 21. do 23. listopadu v Lomé (Togo).

Parlamentní shromáždění přijalo tři usnesení o Lisabonské smlouvě, dluhu a osobách se zdravotním postižením zahrnutá do zpráv stálých výborů. Na zasedání byla rovněž přijata usnesení o potravinové krizi v oblasti Afrického rohu a dopadu arabského jara na sousední subsaharské státy. Parlamentní shromáždění také zveřejnilo dvě prohlášení spolupředsedů o lidských právech v Eritreji a o bezpečnostní situaci v Somálsku.

Semináře o energetice, malárii a nezaměstnanosti mladých lidí v Togu byly vhodnou příležitostí k podrobné diskusi o důležitých otázkách regionálního významu.

Informační a studijní mise

Parlamentní shromáždění uspořádalo v roce 2011 dvě informační a studijní mise, jednu do Východního Timoru a druhou na čtvrté fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konané v Pusanu (Jižní Korea). Mise do Východního Timoru byla zorganizována na poslední chvíli a potýkala se s logistickými překážkami vyplývajícími z nedostatku pravidelných letů a hotelového ubytování, přesto však byla její činnost uspokojivě realizována. Členové měli možnost setkat se s prezidentem, vládními představiteli, poslanci parlamentu, pracovníky mezinárodních organizací působících v místě a zástupci občanské společnosti. Členové mise se zavázali, že budou zemi podporovat při jejím dalším rozvoji demokracie v rámci voleb, jež se uskuteční v roce 2012.

Budoucí vývoj

Díky své kvalitní práci se Smíšené parlamentní shromáždění prosadilo jako klíčový partner v oblasti spolupráce mezi Severem a Jihem.

Parlamentní shromáždění hrálo a nadále hraje zásadní úlohu jako pozorovatel jednání o dohodách o hospodářském partnerství. Slyšení za účasti hlavních vyjednavačů obou stran, setkání s hospodářskými a sociálními partnery (jak v rámci formálních schůzí, tak na souběžných akcích) a spolupráce poslanců EP s poslanci z jižních států posílily transparentnost tohoto procesu a přispěly k lepšímu pochopení místních podmínek. Ať už jednání dopadnou jakkoli, nelze pochybovat o tom, že činnost parlamentního shromáždění tento proces ovlivnila.

V roce 2010 Komise a země AKT projednaly návrhy druhé revize dohody o partnerství z Cotonou. Proces ratifikace byl zahájen v roce 2011, nebyl však dokončen. Revize zajišťuje posílenou úlohu Smíšeného parlamentního shromáždění při kontrole ostatních institucí a stejně tak regionalizaci skupiny zemí AKT, ke které dal podnět proces spojený s dohodami o hospodářském partnerství. Je důležité, aby Smíšené parlamentní shromáždění mimořádně pozorně sledovalo vývoj, a zajistilo tak, že dokáže jako instituce přetrvat a pokračovat ve své činnosti až do doby, kdy skončí platnost dohody z Cotonou, tedy do roku 2020. Do ratifikace revidované dohody je prostřednictvím postupu souhlasu uplatňovaného v Evropském parlamentu přímo zapojen i Výbor pro rozvoj. Očekává se, že tento proces bude dokončen v roce 2012, a to i přes rozdílné postoje v otázce dohod o hospodářském partnerství a zákazu diskriminace na základě sexuální orientace.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost a vytvoření Evropské služby pro vnější činnost ovlivňují vztahy Smíšeného parlamentního shromáždění s jinými institucemi. Očekává se, že přítomnost Rady EU na obou zasedáních uspořádaných v roce 2011 je znamením, že vztahy mezi předsednictvím Rady a Evropskou službou pro vnější činnost byly řádně vyjasněny a že spolupráce obou subjektů s parlamentním shromážděním bude stejně konstruktivní jako dřívější spolupráce Evropské komise s tímto shromážděním.

Závěrem budiž řečeno, že pracovní skupina k pracovním metodám Smíšeného parlamentního shromáždění, jež byla ustanovena s cílem upevnit jeho politickou úlohu a přispět k lepší výkonnosti, dokončila v roce 2011 svou práci, na jejímž základě bylo možné na zasedání v Budapešti schválit první změny jednacího řádu. I když na 22. zasedání nebylo možné vyřešit veškeré zbývající otázky, lze očekávat, že předložené návrhy na další změnu jednacího řádu bude možné schválit v průběhu roku 2012.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

9.10.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Cristian Dan Preda

Právní upozornění - Ochrana soukromí