BETÆNKNING om beskyttelse af dyr under transport

16.10.2012 - (2012/2031(INI))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Janusz Wojciechowski


Procedure : 2012/2031(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0331/2012

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskyttelse af dyr under transport

(2012/2031(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til beretning af 10. november 2011 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport (COM(2011)0700),

–   der henviser til meddelelse af 15. februar 2012 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) (COM(2012)0006),

–   der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr som sansende væsener, når Unionens politikker fastlægges og gennemføres,

–   der henviser til sin beslutning af 12. oktober 2006 om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010)[1],

–   der henviser til sin beslutning af 22. maj 2008 om en ny dyresundhedsstrategi for Den Europæiske Union (2007-2013)[2],

–   der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010[3],

–   der henviser til sin beslutning af 15. november 1996 om gennemførelsen af Rådets direktiv 95/29/EF om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport[4],

   der henviser til sin beslutning af 30 marts 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97, hvori der foreslås en rejsetid på højst ni timer eller 500 km for dyr, der transporteres med henblik på slagtning[5],

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97[6],

–   der henviser til Europa-Parlamentets skriftlige erklæring nr. 54/2009 af 25. februar 2010 om transport af heste til slagtning i Den Europæiske Union,

–   der henviser til Europa-Parlamentets skriftlige erklæring nr. 49/2011 af 30. november 2010 om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union,

–   der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) videnskabelige vurdering af dyrs velfærd under transport, som blev offentliggjort i januar 2011[7],

–   der henviser til 8hours.eu-andragendet, som mere end 1 mio. EU-borgere har underskrevet, og som indeholder en appel om at reducere den maksimale transporttid for dyr til slagtning til otte timer,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Transport- og Turismeudvalget (A7-0331/2012),

A. der henviser til, at dyrevelfærd i det 21. århundrede er et udtryk for vores menneskelighed og en udfordring for den europæiske civilisation og kultur; der henviser til, at enhver aktivitet, der har til formål at beskytte og sikre dyrevelfærd, skal være baseret på videnskabelige resultater samt på princippet om, at dyr er sansende væsener, hvis særlige behov der skal tages hensyn til, som fastlagt i artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at transport af dyr er et resultat af økonomiske og logistiske faktorer, men at transporten samtidig kan give anledning til yderligere sociale og miljømæssige omkostninger (øget vejtrafik, yderligere CO2-emissioner);

C. der henviser til, at transport af dyr skal håndteres både i og uden for EU, og dyr, der kommer fra tredjelande, grundigt skal kontrolleres og overvåges, så der dels sikres de europæiske producenter en mere afbalanceret konkurrencesituation og dels et incitament til at forbedre standarderne for dyretransport i tredjelande;

D. mener, at EU-bestemmelserne om dyrevelfærd ikke må forhindre den frie bevægelighed for varer eller føre til uberettigede ekstraomkostninger; mener, at det er nødvendigt at tage hensyn til den særlig ugunstige geografiske situation, der kendetegner afsidesliggende regioner og regioner i den yderste periferi;

E.  der henviser til, at det er teknisk lettere og etisk mere rationelt at transportere kød og andre animalske produkter end at transportere levende dyr alene med det formål, at de skal slagtes;

F.  der henviser til, at transport af dyr over lange afstande under uhygiejniske og ugunstige forhold kan øge risikoen for overførsel og spredning af sygdomme;

G. der henviser til, at overholdelse af reglerne om dyrevelfærd kan have indflydelse på kvaliteten af de animalske produkter;

H. der henviser til, at det kan hjælpe landdistrikterne og deres bæredygtige udvikling, at slagtningen foretages, og at kødet forarbejdes så tæt som muligt på dyrenes avlssted; der henviser til, at det bør anerkendes, at der ikke altid er en række passende slagterier til rådighed i tilstrækkelig nærhed, og at der er alvorlige økonomiske udfordringer forbundet med at holde gang i små lokale slagterier; der henviser til, at høje hygiejnestandarder og andre krav i EU-lovgivningen om denne type anlæg har medført en omstrukturering af slagterierne og et fald i antallet af slagterier; der henviser til, at det derfor er nødvendigt at undersøge metoder til at gøre lokale slagterier økonomisk levedygtige;

I.   der henviser til, at begrænsninger i transporttid og overdrevent restriktive betingelser kan gå ud over regelmæssig forsyning af markedet i visse lande og afsidesliggende regioner på EU's territorium, hvilket medfører, at nogle virksomheder bliver ude af stand til at overleve økonomisk med alle de konsekvenser, der er forbundet med dette tab af konkurrenceevne;

J.   der henviser til, at dyrs transportvilkår er et spørgsmål, der har interesse for alle;

Overordnet vurdering af Kommissionens beretning

1.  noterer sig Kommissionens beretning om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005, hvori det konkluderes, at forordningen har en positiv virkning på dyrevelfærd under transport, men bemærkes, at der stadig er alvorlige problemer under dyretransport, hovedsagelig på grund af mangelfuld overholdelse og anvendelse af bestemmelserne i medlemsstaterne;

2.  opfordrer Kommissionen til at sikre en effektiv og ensartet håndhævelse af EU-bestemmelserne om dyretransporter i alle medlemsstaterne; mener, at bedre håndhævelse er afgørende for at sikre effektiviteten og funktionsdygtigheden af den eksisterende lovgivning for at forbedre transportforholdene og undgå konkurrenceforvridning i alle EU-medlemsstater;

3.  fordømmer på det kraftigste det svage videnskabelige grundlag og data, som Kommissionens beretning er baseret på, såsom f.eks. en undersøgelse fra en ekstern leverandør, der hovedsagelig er baseret på en spørgeundersøgelse, der skal udfyldes af parter, der er direkte involveret i eller har en direkte interesse i transporten af dyr;

4.  er bekymret over, at der er risiko for, at de data fra medlemsstaterne, der indgår i beretningen, i visse tilfælde ikke kan verificeres præcist, og at de måske ikke fuldt ud afspejler den reelle situation for transport af dyr som følge af de forskellige kontrolmetoder og -mekanismer, der anvendes i de forskellige medlemsstater;

5.  er bekymret over, at niveauet for håndhævelse varierer betydeligt mellem medlemsstaterne; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til sikring af en helt ensartet kontrol af overholdelse af betingelserne for transport;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at øge samarbejde og kommunikation mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater;

7.  påpeger, at Kommissionens beretning ikke indeholder en fuldstændig vurdering af alle omkostninger ved transport af dyr, og at den primært begrænser sig til indvirkningen på samhandlen inden for EU, regionale og socioøkonomiske konsekvenser, virkningen på dyrevelfærd, den videnskabelige underbygning og kontrol, overholdelse og håndhævelse af forordning (EF) nr.1/2005; opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge en fuldstændig evaluering af de økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger og fordele ved dyretransport, herunder en sammenligning mellem transport af dyr til slagtning og transport af slagtekroppe og fødevarer samt af transportens indvirkning på kødprodukternes pris, idet opmærksomheden især rettes mod de afsidesliggende regioner og tager alle interesserede parter med i betragtning;

8.  anmoder Kommissionen om at indlede en bred informationskampagne rettet mod forbrugerne vedrørende EU-lovgivningen om dyrevelfærd, samt hele tiden at oplyse om de krav, der stilles til producenterne i EU, med det formål at gøre producenternes bestræbelser mere synlige og forbedre produktionens værditilvækst;

9.  understreger, at antallet af transporterede dyr i rapporteringsperioden 2005-2009 er steget markant: kvæg med 8 %, svin med 70 %, får med 3 %, og alene antallet af heste er reduceret med 17 %; understreger, at to tredjedele af leverancerne vedrører transportperioder på under 8 timer, mens 4 % af transporterne er længere end den maksimale transporttid og derfor kræver aflæsning og hvile, før transporten fortsættes; beklager, at der for næsten 2 % af leverancerne ikke var transporttid til rådighed, hvilket udgør en stigning på mere end det femdobbelte i forhold til 2005;

10. mener som et princip, at dyr bør slagtes så tæt på deres opdrætningssted som muligt; bemærker i denne forbindelse, at forbrugere foretrækker kortere transporttider for dyr til slagtning, men samtidig foretrækker at købe frisk kød; opfordrer derfor Kommissionen til at forklare, hvilke konsekvenser der skal udledes af dette; anerkender, at forordningens målsætninger om reduktion af levende dyr til slagtning på grund af den manglende håndhævelse ikke er blevet opfyldt, men at den har bidraget til at øge dyrevelfærden under transport; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den eksisterende lovgivning om dyretransport korrekt og opfordrer Kommissionen til at fremme lokal forarbejdning, hvor det er muligt; mener, at EU’s politik bør tage sigte på at bidrage til at skabe hurtige og gennemsigtige forsyningskæder, idet man sikrer markedsforsyningen i alle medlemsstater og i de afsidesliggende regioner; understreger, at EU's hygiejnelovgivning, samtidig med at den sikrer det højeste beskyttelsesniveau for forbrugerne, ikke unødigt bør hæmme udviklingen af mobile eller mindre regionale slagterier og forædlingsanlæg;

11. opfordrer Kommissionen til at fastsætte en klar definition af, hvad lokale slagterier er;

12. erindrer om, at det i artikel 32 i ovennævnte forordning bestemmes, at Kommissionens rapport skal tage hensyn til "videnskabelige data om dyrs velfærdsbehov" og om nødvendigt kan ledsages af passende forslag til lovgivning vedrørende lange transporter;

13. anerkender Europa-Parlamentets skriftlige erklæring nr. 49/2011 om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr, men erkender, at kravet alene ikke er videnskabeligt funderet; mener, at dyrevelfærd under transport i nogle tilfælde mere afhænger af selve køretøjets faciliteter og af en ordentlig håndtering af dyrene som dokumenteret i ESFA's udtalelse fra december 2010; anmoder ikke desto mindre Kommissionen og medlemsstaterne om at fastsætte retningslinjer for bedste praksis med henblik på at forbedre gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 og for at styrke kontrolmekanismerne med sigte på at sikre dyrevelfærden;

14. opfordrer til at genoverveje spørgsmålet om at reducere transporttiden for slagtedyr til otte timer under hensyntagen til lastningstid, uanset om transporten finder sted på land eller til havs, dog med undtagelser forbundet med geografiske forhold i de afsidesliggende regioner, ufuldstændige vejnet, fjern beliggenhed eller muligheder for længere transport af visse dyrearter, forudsat at reglerne om dyrevelfærd overholdes, samtidig med at transportmulighederne er godkendt ved hjælp af videnskabelige undersøgelser; påpeger, at det bør være muligt at forlænge transporttiden i tilfælde af uforudsigelige transportforsinkelser (trafikpropper, sammenbrud, ulykker, omkørsel, force majeure etc.), idet principperne for dyrevelfærd overholdes, og alle forhåndenværende muligheder tages med i overvejelserne;

15. påpeger, at det i Kommissionens beretning specifikt understreges i konklusionerne, at det er ESFA's opfattelse, at det fremgår, at dele af forordningen ikke er fuldt på højde med den nuværende viden ("it appears that parts of the Regulation are not fully in line with the current knowledge"); mener, at det derfor er vigtigt at understrege behovet for at tage den senest erhvervede videnskabelige viden i betragtning ved udformning af lovgivning om dyrevelfærd; understreger det faktum, at EFSA-udtalelsen[8] understreger, at andre aspekter end transportens varighed spiller en rolle for dyrevelfærden, såsom velordnet lastning og losning samt køretøjernes udformning;

Økonomiske, sociale og miljømæssige transportomkostninger og lige vilkår

16. er opmærksom på de betydelige investeringer, der er foretaget af mange transportvirksomheder under vanskelige økonomiske forhold og glæder sig over, at det i Kommissionens beretning konstateres, at chaufførerne er bedre uddannede, motorkøretøjsspecifikationerne er bedre, og kvaliteten af dyretransport er forbedret; beklager dog, at der mangler tilstrækkelige, pålidelige data for Kommissionens konstatering; bemærker, at mange producenter og slagterier, især små foretagender, har måttet lukke på grund af de betragtelige investeringer, der er nødvendige, især i isolerede og afsidesliggende områder af Europa;

17. påpeger de betydelige forskelle, der er mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvad det koster at opgradere køretøjer (for eksempel et interval på 250 til 6 000 EUR for installation af satellitnavigation), som alvorligt påvirker de lige vilkår i det indre marked, og kritiserer Kommissionen for ikke at have undersøgt grundene til disse forskelle;

18. opfordrer på baggrund af den ovenfor beskrevne situation Kommissionen til at præsentere en fuldstændig evaluering af alle de økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger, der er forbundet med transport af dyr;

19. mener, at dyrevelfærdslovgivning af principielle årsager bør være baseret på videnskab; opfordrer derfor Kommissionen til at opdatere dyretransportreglerne med hensyn til forskellene mellem lovgivningen og den nyeste videnskabelige dokumentation, som EFSA har identificeret;

20. glæder sig over, at Kommissionen i sin beretning har anvendt den forskning, som EFSA har fremlagt, og som påviser, at hestes transporttid skal reduceres markant, hvilket er i overensstemmelse med forslagene i Europa-Parlamentets skriftlige erklæring af 25. februar 2010;

21. beklager, at der til trods for ny videnskabelig dokumentation om hestetransporttider forelagt af EFSA ikke blev medtaget anbefalinger om ændringer i lovgivningen i Kommissionens beretning; kræver, at Kommissionen foreslår en væsentligt nedsat maksimumsgrænse for alle transporter af heste til slagtning i overensstemmelse med Rådets direktiv 2009/156/EF; insisterer endvidere på en grundig, videnskabeligt baseret gennemgang af velfærdsstandarder for heste, om nødvendigt ledsaget af lovforslag, herunder genovervejelse af standarder for køretøjernes udformning, pladstildeling og vandforsyning;

22. påpeger, at der ifølge betragtning 9 i forordning (EF) nr. 1/2005 skal fremsættes forslag om egnede bestemmelser for fjerkræ, så snart de relevante udtalelser fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) foreligger; beklager derfor, at Kommissionens beretning ikke tager højde for transport af fjerkræ, selv om fjerkræ er den kategori af dyr, der oftest transporteres i Europa; opfordrer Kommissionen til at gennemgå den eksisterende EU-lovgivning om transport af fjerkræ på grundlag af de seneste videnskabelige resultater;

23. opfordrer Kommissionen og Rådet til at revidere Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 i lyset af de seneste videnskabelige resultater offentliggjort af EFSA og til at indføre forbedringer, især hvad angår pladstildeling, såsom brug af kg/m2-beregning for heste og en algometerligning, der sætter størrelse i relation til kropsvægt for kvæg og får og forbinder den maksimale dyretæthed for slagtekyllinger i containere med de termiske forhold;

24. anmoder Kommissionen om, at den i forbindelse med de bilaterale handelsforhandlinger med tredjelande kræver anvendelse af EU's standarder for dyrevelfærd, og at Kommissionen inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen forsvarer internationaliseringen af fællesskabsbestemmelserne på dette område;

Kontrol og håndhævelse af reglerne

25. glæder sig over oplysningerne om gennemførelsen af et navigationssystem til overvågning af transport af dyr, men udtrykker samtidig beklagelse over, at der er store forskelle i gennemførelsen mellem medlemsstaterne, og at dette system samlet set kun i begrænset omfang anvendes i medlemsstaterne til kontrol af dyretransport; anmoder om, at Kommissionen stiller lovgivningsmæssige forslag før 1. januar 2014 rettet mod at skabe en fælles ramme for hele EU for dataindsamling og -kontrol via satellitnavigation, baseret på upload af data i realtid;

26. udtrykker skuffelse over, at nye teknologier, som skulle være en hjælp på dette område og nedbringe omkostningerne på lang sigt, ikke er blevet anvendt på en bedre måde;

27. opfordrer til en overgang til anvendelse af elektronisk udstyr, så medlemsstaterne kan gøre forholdene nemmere for virksomhederne ved at lette lagring og indgivelse af data, der rekvireres af diverse administrative myndigheder;

28. opfordrer Kommissionen til at gennemføre forskning i, hvordan ny og eksisterende teknologi kan anvendes i køretøjer til transport af levende dyr til at regulere, overvåge og registrere temperatur og fugtighed, som er væsentlige elementer til at kontrollere og beskytte velfærden for specifikke kategorier af dyr under transport, i overensstemmelse med henstillingerne fra EFSA;

29. understreger, at der skal foretages inspektioner på ensartet vis over hele Unionen og af en passende andel af de dyr, der transporteres hvert år i de enkelte medlemsstater, for at sikre og opretholde et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridninger i EU; opfordrer endvidere Kommissionen til at øge antallet af FVO's uanmeldte stikprøvekontrolbesøg, der er fokuseret på dyrevelfærd og transport af dyr; mener, at forskellige dataindsamlingsmetoder og kontrolmekanismer gør det vanskeligt at få et nøjagtigt billede af overholdelsen i de enkelte medlemsstater; opfordrer derfor Kommissionen til at indføre en mere harmoniseret indberetningsstruktur og til at foretage yderligere analyse af de data, der genereres ved FVO-inspektionsrapporter og fra medlemsstaternes indberetninger i forbindelse med deres flerårige nationale kontrolplaner (Multiannual National Control Plan – MANCP);

30. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at veterinærkontrol af dyr, der skal transporteres, finder sted ved slutningen af transporten;

31. er bekymret over oplysningerne om, at der findes store forskelle i fortolkningen af forordningens bestemmelser i medlemsstaterne, hvilket er til skade for forordningens målsætninger og forvrider konkurrencen; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at offentliggøre relevante præciserings- og vejledningsdokumenter til forordningen, så muligheden for fri fortolkning udelukkes;

32. bemærker, at eventuelle mangler i forbindelse med gennemførelse ofte skyldes lovkrav, som ikke kan gennemføres i praksis eller som er uforenelige med den nationale lovgivning; opfordrer Kommissionen til at kontrollere den nuværende forordning for sådanne uoverensstemmelser;

33. er bekymret over oplysningerne om, at visse medlemsstater er parate til at tolerere åbenlyse overtrædelser af forordningens bestemmelser, f.eks. ved at godkende urealistiske logbøger, overfyldte køretøjer og utilstrækkelige pladsforhold;

34. opfordrer ligeledes grænsemyndighederne i de enkelte medlemsstater til at samarbejde og udveksle informationer om grænseoverskridende transport af dyr;

35. opfordrer medlemsstaterne til at indføre effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af forordningen i overensstemmelse med artikel 25 heri; gør opmærksom på de forskellige niveauer for bøder og sanktioner for den samme overtrædelse i de enkelte medlemsstater og slår til lyd for en bredere harmonisering af sanktionerne i hele EU for at sikre bedre håndhævelse af forordningen; anmoder om, at Kommissionen før 1. juli 2013 fremlægger en rapport med en analyse af sanktionerne for alvorlige overtrædelser i forhold til dyrevelfærd inden for vejtransport i alle medlemsstaterne, der svarer til dens rapport om sanktioner på det sociale område inden for vejtransport[9];

36. gør opmærksom på reglerne om ansvar, hvor ansvaret for transport af uegnede dyr ikke er tilstrækkeligt klart defineret til at sikre, at dyr, der er uegnede til transport, ikke transporteres, og de personer, som sanktioneres, er ikke nødvendigvis i stand til at forhindre transporten;

37. opfordrer Kommissionen til at tage retlige skridt og pålægge sanktioner over for de medlemsstater, som ikke anvender forordningen korrekt;

38. opfordrer medlemsstaterne til at styrke kontrollen gennem hele produktionskæden for at sætte en stopper for handlinger, der overtræder forordningen og forværrer betingelserne for transport af dyr, som f.eks. det, at man tillader overfyldte køretøjer at fortsætte deres tur eller tillader kontrolposter med utilstrækkelige faciliteter til at lade dyrene hvile og fodre og vande dem at fortsætte med at være i brug;

39. er af den opfattelse, at passende uddannelse af transportvirksomhederne er uundværlig for at sikre en korrekt håndtering af dyrene, hvilket således danner grundlag for dyrenes beskyttelse og velvære; opfordrer alle medlemsstater til at forbedre eller udvide deres uddannelsesprogrammer, som de er forpligtet til i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005; bemærker, at der er stor forskel på varigheden og standarden af uddannelseskurser medlemsstaterne imellem; kræver derfor, at der udarbejdes klare EU-retningslinjer med henblik på at udvikle bedre og mere ensartede uddannelseskurser for chauffører og personer, der håndterer dyr;

40. understreger, at forhandlere, fødevarevirksomheder eller fødevareproducenter skal spille en central rolle i forhold til at sikre, at deres private kvalitetsstandarder indeholder krav om, at kød skal stamme fra dyr, der er opdrættet og slagtet lokalt og transporteret under forhold, der opfylder kravene til dyrevelfærd;

41. udtrykker bekymring over antallet af rapporter om uegnede køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr ad såvel landevej som søvej, og opfordrer til, at tilsynet med dette øges;

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 • [1]  EUT C 308 E af 16.12.2006, s. 170.
 • [2]  EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 89.
 • [3]  EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 25.
 • [4]  EFT C 362/05 af 2.12.1996, s. 331.
 • [5]  EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 36.
 • [6]  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.
 • [7]  EFSA Journal 2011;9(1);1966.
 • [8]  EFSA Journal 2011;9(1):1966 (125 pp.).
 • [9]  KOM(2009) 225.

BEGRUNDELSE

EU har siden 1977 haft regler for dyrevelfærd under transport, som har til formål at fjerne tekniske handelshindringer og samtidig sikre et højt niveau af dyrevelfærd. EU-lovgivningen om dyrevelfærd under transport blev ajourført ved Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter, der trådte i kraft den 5. januar 2007.

Kommissionen pålægges i artikel 32 at forelægge en beretning for Europa-Parlamentet i løbet af fire år efter forordningens ikrafttrædelse (inden 5. januar 2011) "om denne forordnings indvirkning på transporterede dyrs velfærd og på samhandelen med levende dyr inden for det udvidede Fællesskab. Rapporten skal især tage hensyn til videnskabelige data om dyrs velfærdsbehov og rapporten om implementeringen af navigationssystemet […] samt de socio-økonomiske virkninger af denne forordning, herunder regionale aspekter. Rapporten kan om nødvendigt ledsages af passende forslag til lovgivning vedrørende lange transporter, navnlig med hensyn til transport- og hviletid samt pladsforhold." Kommissionen forelagde denne beretning den 10. november 2011.

Ordføreren vurderer positivt Kommissionens beretning, der præsenterer gennemførelsen af ​​Rådets forordning (EF) nr. 1/2005, men mener ikke, at beretningen indeholder en fuldstændig vurdering af alle økonomiske, sociale og miljømæssige omkostninger ved transport. Ordføreren er desuden bekymret over, at de data fra medlemsstaterne, der indgår i beretningen, ikke kan verificeres, og at de måske ikke fuldt ud afspejler den reelle situation, navnlig på grund af de forskellige kontrolmetoder og -mekanismer, der anvendes i de forskellige medlemsstater.

Det understreges i beretningen, at antallet af transporterede dyr i rapporteringsperioden 2005-2009 er steget markant: kvæg med 8 %, svin med 70 %, får med 3 %, og alene antallet af heste er reduceret med 17 %, hvormed det fastsatte mål i punkt 5 i præamblen til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 ikke er blevet opfyldt. I punkt 5 fastsættes det nemlig, at "transport over lange afstande af dyr, herunder dyr til slagtning, må af hensyn til dyrenes velfærd begrænses så meget som muligt". Således er forordningens målsætning om at reducere transporten af ​​dyr ikke blevet opfyldt, hvorfor EU-politikken på dette område bør kontrolleres.

Ordføreren mener, at det er teknisk lettere og økonomisk mere rationelt at transportere kød og andre animalske produkter end at transportere levende dyr, og at det derfor er nødvendigt at træffe foranstaltninger til fremme af lokalt salg og forkortelse af leveringskæden i forbindelse med fødevarer. EU's politik på dette område bør kontrolleres og sigte på at fremme lokal forarbejdning og små lokale slagterier og kødforarbejdning baseret på levering af slagtedyr inden for korte afstande.

Ordføreren mener især, at der skal tages hensyn til andragendet, som mere end 1 mio. EU-borgere har underskrevet, og som indeholder en appel om at begrænse den maksimale transporttid for dyr til slagtning til otte timer.

Det erkendes i beretningen, at transportvirksomhederne har betalt størstedelen af de markant højere omkostninger, der er forbundet med overholdelsen af reglerne om dyrevelfærd, hvilket navnlig skyldes den nødvendige tilpasning af køretøjerne, da de skulle udstyres med isolerede tag, drikkeenheder, systemer til opvarmning af drikkevand, satellitnavigationssystemer og udstyr til kunstig ventilation, samt højere løn- og brændstofomkostninger. Disse omkostninger er ikke afspejlet i markedspriserne for transport af levende dyr, eftersom priserne er forblevet stabile eller faldet. Ordføreren mener, at andre enheder med tilknytning til animalsk produktion ligeledes skal være med til at dække disse omkostninger.

Det har en nøglebetydning for opretholdelsen af høje standarder for dyrevelfærd og forhindring af markedsforvridninger i EU, at bestemmelserne om dyrevelfærd gennemføres og håndhæves på en harmoniseret måde. I beretningen fastslås det, at der forekommer væsentlige uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af ​​lovgivningen i visse medlemsstater. Ordføreren mener derfor, at yderligere tiltag er nødvendige for at sikre en bedre harmonisering af gennemførelsen og håndhævelsen af ​​EU-lovgivningen i hele EU. Ordføreren mener især, at der er behov for gennemførelsesforanstaltninger, der på detaljeret vis fastsætter kontrolforanstaltninger, som skal træffes, og harmoniserede sanktioner.

Ordføreren fremsætter flere vigtige konklusioner over for Kommissionen, især vedrørende:

-  en fuldstændig vurdering af alle økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger ved transport af dyr og undersøgelse af deres virkning på priserne på kødprodukter i EU,

-  udvikling af et objektivt og pålideligt system til kvalitetsvurdering af dyrs velfærd under transport,

-  overvejelse af et lovgivningsinitiativ, der skal føre til en reduktion af transporttiden for slagtedyr til otte timer, dog med undtagelser forbundet med geografiske forhold og muligheder for længere transport af visse dyrearter, forudsat at reglerne om dyrevelfærd overholdes, samtidig med at transportmulighederne er godkendt ved hjælp af videnskabelige undersøgelser,

-  iværksættelse af foranstaltninger over for medlemsstaterne for at sikre fuld og ensartet kontrol af betingelserne for dyrekontrol.

Ordføreren foreslår medlemsstaterne at overveje at oprette specialiserede kontrolinstitutioner, der kontrollerer, at ​reglerne om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd overholdes, herunder betingelserne for transport af dyr, og opfordrer til at indstille praksis, der overtræder forordningen og forværrer betingelserne for transport af dyr.

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (9.5.2012)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om beskyttelse af dyr under transport
(2012/2031(INI))

Rådgivende ordfører: Kartika Tamara Liotard

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bifalder Kommissionens beretning om virkningen af forordning (EF) nr. 1/2005, hvori der konkluderes, at forordningen har haft gunstige virkninger med hensyn til dyrs velfærd under transport, men at der fortsat er alvorlige dyrevelfærdsproblemer[1]; beklager at Kommissionen ikke har til hensigt at fremsætte ændringsforslag til EU's lovgivning om transport af dyr; beklager at denne beretning ignorerer betragtning 5 i forordningen, hvoraf fremgår, at "transport over lange afstande af dyr […] må af hensyn til dyrenes velfærd begrænses så meget som muligt";

2.  beklager, at beretningen ignorerer anbefalingen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om at udvikle strategier til at reducere transportvolumen og transport over lange afstande af dyr til slagtning og nedskære transporttider for at mindske risikoen for transportrelaterede sygdomsudbrud[2];

3.  beklager, at der i Kommissionens rapport ikke er henvist til en af EFSA's videnskabelige anbefalinger, hvori der henstilles til, at man bør prioritere direkte transport uden stop (f.eks. kvægmarkeder), som medfører risikoen for direkte eller indirekte kontakt med dyr fra andre bedrifter[3];

4.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, under hvilke kriterier en reduktion af transportvolumen ved at transportere kroppe og kød i stedet for levende dyr ville have en positiv indvirkning på miljøet og ville reducere forureningen, forbedre transportsektorens CO2-fodaftryk, og fremme udvikling af lokal produktion og forbrug; påpeger endvidere, at transport af kroppe eller kød er mere bæredygtig end transport af levende dyr; mener derfor, at kun kroppe og kød bør transporteres over lange afstande;

5.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at udvikle en strategi med henblik på at fremskynde en mere regional model - hvor det er praktisk muligt - for kvægopdræt, hvor dyrene fødes, opdrættes og slagtes i samme region i stedet for at blive transporteret over meget lange afstande;

6.  finder, at det - også med henblik på at nedbringe risikoen for sygdomsudbrud - vil være hensigtsmæssigt at skabe incitamenter til opdræt, markedsføring og slagtning af dyr på regionalt plan for at nedbringe unødvendigt lange transporttider for dyr;

7.  opfordrer Kommissionen til at ophæve eksportrestitutioner for kvæg for at forhindre og nedbringe unødvendigt lange transporttider for dyr;

8.  bemærker, at bestemmelserne i forordningen om transport- og hviletid samt pladsforhold ikke er baseret på en videnskabelig udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité for Dyrs Trivsel (SCAHAW) eller EFSA, men er taget fra det tidligere direktiv[4]; bemærker med beklagelse, at til trods for, at der foreligger klare konklusioner fra EFSA, er dele af forordningen ikke i overensstemmelse med den aktuelle videnskabelige viden, navnlig med hensyn til transport af heste, fjerkræ og kaniner, pladsforhold, krav til temperaturer og den indvendige højde i rummene, og at beretningen ikke er ledsaget af forslag;

9.  påpeger, at der ifølge betragtning 9 i forordning (EF) nr. 1/2005 skal fremsættes forslag om egnede specifikke bestemmelser for fjerkræ, så snart de relevante udtalelser fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) foreligger; beklager derfor, at Kommissionens beretning på trods af nye forskningsresultater og anbefalingerne fra EFSA[5] ikke er ledsaget af lovforslag om transport af fjerkræ, selv om fjerkræ er den dyreart, der oftest transporteres i Europa;

10. opfordrer til, at heste omklassificeres adskilt fra andre husdyr for at afspejle deres specifikke fysiske, fysiologiske og adfærdsmæssige karakteristika som beskrevet i rapporten fra EFSA[6]; opfordrer til, at der med umiddelbar virkning fastsættes en specifik transporttid for heste (til slagtning);

11. opfordrer Kommissionen til at efterprøve den maksimale højde (i øjeblikket 4 m) for tunge lastvogne og i givet fald forhøje den for køretøjer til dyretransporter for at undgå dyrebeskyttelsesproblemer som følge af for lille indvendig højde i lastrummene;

12. erindrer om, at artikel 32 i forordningen angiver, at Kommissionens rapport skal tage hensyn til "videnskabelige data om dyrs velfærdsbehov", og om nødvendigt kan ledsages af passende forslag til lovgivning vedrørende lange transporter; erindrer om Europa-Parlamentets skriftlige erklæring 49/2011, der er underskrevet af et flertal af medlemmerne, og som opfordrer til en begrænsning af transporttiden til maksimalt otte timer for transport af dyr til slagtning, og 8hours-initiativet, som støttes af over en mio. europæiske borgere; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at revidere forordning 1/2005 med henblik på at fastlægge en samlet maksimal transporttid på otte timer for transport af dyr til slagtning; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at revidere forordning 1/2005 med henblik på at fastlægge en maksimal transporttid på væsentligt mindre end otte timer for transport af dyr til slagtning;

13. opfordrer Kommissionen og Rådet til at revidere forordning (EF) nr.1/2005 og indføre forbedringer på følgende områder:

-    specifikationerne for køretøjer;

-    vilkårene under transporten, f.eks. rum, drikkevandsforsyning, temperatur og luftfugtighed;

-    særlig undervisning af chauffører, tilpasset kørselshastighed samt skånsom læsning og losning, således at chaufførerne er i stand til at håndtere de dyr, som de transporterer,

-    øge kravene til pladsforholdene og stramme op på reglerne om transport af drægtige og/eller sårede dyr;

     opfordrer endvidere Kommissionen til at træffe passende skridt med henblik på at fremme mobile slagterier og genetablering af lokale slagterier med henblik på at tilskynde til slagtning tæt på produktionsstedet;

14. mener, at de rapporter, der årligt fremsendes af medlemsstaterne, er væsentlige for at forstå virkningen af lovgivningen og for at træffe passende afhjælpende foranstaltninger; opfordrer Kommissionen til at prioritere bedre håndhævelse af forordningen; opfordrer Kommissionen til at vedtage foranstaltninger vedrørende kontrol og en mere harmoniseret rapporteringsstruktur inden den 1. januar 2013 samt udarbejde en rapport om de fremskridt, der er opnået i medlemsstaterne;

15. mener, at nogle af bestemmelserne i forordningen giver for stor mulighed for fortolkning af medlemsstaternes kompetente myndigheder, hvilket derved fører til inkonsekvens i håndhævelsen; opfordrer Kommissionen til at foreslå tekniske ændringer til den gældende forordning, hvor det er påkrævet;

16. opfordrer Kommissionen til at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU-bestemmelserne om dyretransporter i alle medlemsstaterne; mener, at dette sammen med tilstrækkelige kontroller på nationalt niveau bør sikre et velfungerende indre marked, så konkurrenceforvridninger mellem medlemsstaterne undgås;

17. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at lovgivningen håndhæves, navnlig ved at kontrollere, at de fremlagte rejsedokumenter er realistiske og opfylder kravene i lovgivningen;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at øge samarbejde og kommunikation mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at øge antallet af FVO's kontrolbesøg, der er fokuseret på dyrevelfærd og transport af dyr; fremhæver, at kontrollerne skal gennemføres på et tilstrækkeligt antal af de dyr, der hvert år transporteres i de enkelte medlemsstater;

19. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at håndhæve en inspektionsordning, hvor forholdene for dyrevelfærd kontrolleres inden, under og efter transport, og som bakkes op af et håndfast system med effektive og afskrækkende sanktioner;

20. henviser til, at der i nogle medlemsstater ikke er nok kontrolstationer, og at det derfor ikke eller kun i begrænset omfang er muligt at gennemføre kontroller af dyretransporter eller losning af dyrene i nødsituationer; glæder sig derfor over, at Kommissionen i sin beretning bebuder flere kontroller af dyretransporter; kræver desuden, at disse kontroller bliver mere effektive;

21. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at veterinærkontrol af dyr, der skal transporteres, finder sted ved slutningen af transporten;

22. opfordrer Kommissionen til at forske i, hvordan ny og eksisterende teknologi kan anvendes i køretøjer til transport af levende dyr med henblik på at regulere, overvåge og registrere temperatur og fugtighed, som er væsentlige elementer til at kontrollere og beskytte velfærden for specifikke kategorier af dyr under transport, i overensstemmelse med anbefalingerne fra EFSA; understreger, at anvendelsen af ny teknologi ikke må resultere i længere transporttider for dyr;

23. opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføre et retsgrundlag med krav om navigationssystemer i køretøjer, der gør det muligt at sende positionsdata og andre dyrevelfærdsindikatorer i realtid til de kompetente myndigheder;

24. glæder sig over, at Kommissionen anerkender, at navigationssystemerne endnu ikke har medført den forventede gavnlige virkning, for så vidt angår håndhævelsen af forordningen; opfordrer Kommissionen til at fastsætte krav om, at disse systemer har kapacitet til at transmittere data i realtid til en EU-database;

25. understreger, at en bedre udnyttelse af satellitnavigationssystemer vil medvirke til at mindske den administrative byrde for transportvirksomheder og hjælpe medlemsstaternes kompetente myndigheder med at forbedre kvaliteten af kontroller, navnlig hvad angår transporttider og hvileperioder; mener, at nye og mere effektive kontrolsystemer, f.eks. overvågning af transporterne ved hjælp af satellitbaserede positionsbestemmelsessystemer, ville kunne forbedre situationen og åbne mulighed for en mere gennemsigtig gennemførelse af bestemmelserne; mener, at anvendelsen af disse nye teknologier også ville bidrage til at mindske byrden for de mellemstatslige myndigheder og organisationer;

26. anmoder Kommissionen om, at den i forbindelse med de bilaterale handelsforhandlinger med tredjelande kræver anvendelse af EU's standarder for dyrevelfærd, og at Kommissionen inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen forsvarer internationaliseringen af fællesskabsbestemmelserne på dette område;

27. minder om, at to tidligere medlemmer af Kommissionen med ansvar for dyrevelfærd, Markos Kyprianou og Androulla Vassiliou, begge har afgivet et løfte i Europa-Parlamentet om at fortsætte arbejdet med et lovgivningsmæssigt initiativ til indførelse af tidsbegrænsning for transport af dyr; beklager dybt, at Kommissionen endnu ikke har indfriet disse løfter afgivet til Europa-Parlamentet;

28. opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen om tilladelser for transportvirksomheder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå, at i tilfælde hvor en kompetent myndighed fastslår, at en transportvirksomhed ikke har opfyldt kravene i forordningen om transport, kan denne transportvirksomheds tilladelse suspenderes eller trækkes tilbage i alle medlemsstater og ikke blot i den pågældende medlemsstat;

29. opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen med hensyn til certifikat om godkendelse af transportmidler; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå, at i tilfælde hvor en kompetent myndighed fastslår, at en transportvirksomhed ikke har opfyldt kravene i forordningen om transport, kan denne transportvirksomheds tilladelse suspenderes eller trækkes tilbage i alle medlemsstater og ikke blot i den pågældende medlemsstat;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

8.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

1

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, James Nicholson, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

 • [1]  Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport, COM(2011)700, s..9.
 • [2]  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) videnskabelige udtalelse af dyrs velfærd under transport, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
 • [3]  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) videnskabelige udtalelse af dyrs velfærd under transport, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
 • [4]  Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF; EFT L 340 af 11.12.1991, s. 17.
 • [5]  EFSA Journal 2011;9(1):1966.
 • [6]  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) videnskabelige udtalelse af dyrs velfærd under transport (2011) s. 86.

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (10.5.2012)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om beskyttelse af dyr under transport
(2012/2031(INI))

Ordfører for udtalelse: Luis de Grandes Pascual

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  Støtter målsætningerne i forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter [1], og bemærker, at gennemførelsen heraf har ført til øgede omkostninger for transportvirksomhederne, navnlig på grund af de nye krav til køretøjernes udstyr; udtrykker skuffelse over, at nye teknologier, som skulle være en hjælp på dette område og nedbringe omkostningerne på lang sigt, ikke er blevet anvendt på en bedre måde;

2.  fremhæver, at EU-lovgivningen skal sikre dyrenes velfærd under transport, og understreger, at det er vigtigt at tage de økonomiske omkostninger i betragtning og samtidig undgå at skade eller stresse dyrene; understreger, at såfremt der opnås fuld overholdelse i hele Unionen, bør dette ikke føre til konkurrenceforvridning eller tab af konkurrenceevnen i den frie vareudveksling eller urimelig ulempe for EU's regioner i den yderste periferi, fjerntliggende områder og øer; opfordrer Kommissionen til at overvåge situationen for at sikre, at dette fortsat er tilfældet;

3.  understreger, at alle aktiviteter vedrørende dyrebeskyttelse og dyrevelfærd skal være baseret på princippet om, at dyr er følende skabninger, hvis specifikke behov skal tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af ​​EU-lovgivningen; bemærker, at der stadig er problemer vedrørende dyrevelfærd, og minder om, at det af betragtning 5 i nævnte forordning fremgår, at "langvarige forsendelser af dyr [...] må af hensyn til dyrenes velfærd begrænses så meget som muligt"; anmoder Kommissionen om at vurdere, hvorvidt en reduktion af mængden af transport af levende dyr ved at øge transporten af slagtekroppe ville have en positiv indvirkning på miljøet og forbedre transportsektorens CO2-fodaftryk og på den regionale udvikling;

4.  bemærker, at Forbundet for Dyrlæger i Europa anbefaler, at dyr opdrættes så tæt som muligt på den lokalitet, hvor de er født, og slagtes så tæt som muligt på produktionsstedet;

5.  erindrer om, at det i artikel 32 i ovennævnte forordning bestemmes, at Kommissionens rapport skal tage hensyn til "videnskabelige data om dyrs velfærdsbehov" og om nødvendigt kan ledsages af passende forslag til lovgivning vedrørende lange transporter; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at revidere forordning (EF) nr. 1/2005 med henblik på at fastlægge en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr, som det også kræves i Europa-Parlamentets skriftlige erklæring 49/2011 af 15. marts 2012; foreslår håndhævelse af den maksimale transporttid ved bl.a. at integrere den i den digitale fartskriver;

6.  opfordrer Kommissionen til at undersøge de økonomiske konsekvenser af at tilpasse vejnettet (steder til af- og pålæsning af dyr, rastepladser, adgang til drikketrug osv.) inden vedtagelsen af ​​ny lovgivning om hviletid for dyr;

7.  bemærker, at forordning (EF) nr. 1/2005 kræver, at køretøjer, der transporterer dyr over lange afstande, skal benytte et satellitnavigationssystem for at bidrage til håndhævelsen; mener, at sådanne systemer bedre kunne bidrage til en forbedret håndhævelse, hvis de sendte data om rejsetider og hvileperioder i realtid til de kompetente myndigheder;

8.  udtrykker skuffelse over, at det eksisterende satellitnavigationsudstyr ikke anvendes i tilstrækkelig udstrækning i medlemsstaterne på grund af manglende harmonisering af de tekniske specifikationer; opfordrer til, at disse systemer skal anvendes på samme måde i alle medlemsstater for at skabe en effektiv overvågning og kontrol af transport af dyr;

9.  opfordrer Kommissionen til at forske i, hvordan ny og eksisterende teknologi kan anvendes i køretøjer til transport af levende dyr til at regulere, overvåge og registrere temperatur og fugtighed, som er væsentlige elementer til at kontrollere og beskytte velfærden for specifikke kategorier af dyr under transport, i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA);

10. opfordrer til en overgang til anvendelse af elektronisk udstyr, så medlemsstaterne kan gøre forholdene nemmere for virksomhederne ved at lette lagring og indgivelse af data, der rekvireres af diverse administrative myndigheder;

11. opfordrer Kommissionen til at undersøge de gældende kontrolforanstaltninger med det formål at harmonisere dataindsamlingen og mindske de administrative opgaver og den unødvendige anvendelse af en lang række instrumenter om bord; udtrykker bekymring over antallet af rapporter om uegnede køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr ad såvel landevej som søvej, og opfordrer til, at tilsynet med dette øges;

12. mener, at en god uddannelse af transportvirksomhederne og de personer, der ledsager dyrene i transit, navnlig uddannelse af chaufførerne, er grundlaget for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, da det er afgørende for en korrekt håndtering af dyrene; opfordrer derfor medlemsstaterne til, om nødvendigt, at styrke undervisnings- og uddannelsesprogrammerne;

13. er enig med Kommissionen i, at der bør træffes foranstaltninger med henblik på at forbedre medlemsstaternes efterlevelse af denne lovgivning, herunder offentliggørelse af generelle retningslinjer, der kan sikre en korrekt fortolkning af forordningen og udarbejdelse af kodekser for god praksis, men fremhæver, at retningslinjer og god praksis alene ikke vil sikre efterlevelse, og understreger derfor behovet for, at der rutinemæssigt gennemføres hyppige og omhyggelige inspektioner både ved lande- og søgrænser;

14. udtrykker skuffelse over, at bestemmelserne ofte håndhæves i utilstrækkelig grad i medlemsstaterne, og at der langt fra er tale om en ensartet anvendelse; opfordrer Kommissionen til med alle tilgængelige midler at fremme og overvåge harmoniseringen af anvendelsen;

15. opfordrer medlemsstaterne til at sikre gennemførelsen af ​​de minimumsstandarder, der er gældende for kontrollen med transport af dyr, og at pålægge sanktioner, der er effektive og rimelige og har en afskrækkende virkning; understreger, at opmærksomheden især skal rettes mod kontrol af transporttider og hviletider, fodrings- og vandingshyppighed, pladsforholdene for dyr i køretøjer, ventilation i køretøjer og af effektiviteten af vandingsanlæg til dyrene; opfordrer ligeledes grænsemyndighederne i de enkelte medlemsstater til at samarbejde og udveksle informationer om grænseoverskridende transport af dyr;

16. opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for at standardisere sanktioner i de forskellige medlemsstater i forbindelse med transport af dyr;

17. mener, at de rapporter, der årligt fremsendes af medlemsstaterne, er væsentlige for at forstå virkningen af lovgivningen og for at træffe passende afhjælpende foranstaltninger; opfordrer Kommissionen til at vedtage foranstaltninger vedrørende kontrol og en mere harmoniseret rapporteringsstruktur inden den 1. januar 2013;

18. opfordrer Kommissionen til at tage retlige skridt og pålægge sanktioner over for de medlemsstater, som ikke anvender forordningen korrekt.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

8.5.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Janusz Wojciechowski

 • [1]  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.10.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

4

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alejandro Cercas, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa