Postup : 2012/2031(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0331/2012

Predkladané texty :

A7-0331/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 15
CRE 11/12/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 12/12/2012 - 7.17
CRE 12/12/2012 - 7.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0499

SPRÁVA     
PDF 203kWORD 188k
16.10.2012
PE 480.640v02-00 A7-0331/2012

k ochrane zvierat počas prepravy

(2012/2031(INI))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Janusz Wojciechowski

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 ODÔVODNENIE
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k ochrane zvierat počas prepravy

(2012/2031(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 10. novembra 2011 o vplyve nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy (COM(2011) 700),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru z 15. februára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (COM(2012) 006),

–   so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého pri formulovaní a vykonávaní politík Únie berú Únia a členské štáty maximálny ohľad na dobré životné podmienky zvierat ako cítiacich bytostí,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 2006 o Akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a pohodu zvierat na roky 2006 – 2010(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2008 o novej stratégii Európskej únie týkajúcej sa zdravia zvierat (2007 – 2013)(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 1996 o vykonávaní smernice Rady 95/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/628/EHS o ochrane zvierat počas prepravy(4),

   so zreteľom na svoje uznesenie z 30. marca 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS and 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97, ktoré odporúča, aby maximálny čas cesty bol 9 hodín alebo 500 km pre zvieratá prepravované na účely porážky(5),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97(6),

–   s o zreteľom na písomné vyhlásenie Európskeho parlamentu č. 54/2009 z 25. februára 2010 o preprave koní určených na zabitie v Európskej únii,

–   so zreteľom na písomné vyhlásenie Európskeho parlamentu č. 49/2011 z 30. novembra 2010 o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky,

–   so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k dobrým životným podmienkam zvierat počas prepravy, uverejnené v januári 2011(7),

–   so zreteľom na petíciu 8hours.eu podpísanú viac než miliónom občanov EÚ, ktorí v nej požadovali zavedenie maximálneho prepravného času pre jatočné zvieratá v dĺžke 8 hodín,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7–0331/2012),

A. keďže ochrana zvierat v 21. storočí je vyjadrením ľudskosti a otázkou, ktorú musia riešiť európska civilizácia a kultúra; keďže každá činnosť, ktorá má chrániť a zaistiť dobré životné podmienky zvierat, musí vychádzať z vedeckých poznatkov, ako aj zo zásady, že zvieratá sú cítiace bytosti, ktorých osobitné potreby treba zohľadňovať, ako sa stanovuje v článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže preprava zvierat je výsledkom hospodárskych a logistických faktorov, zároveň však vytvára dodatočné sociálne a environmentálne náklady (zvýšená cestná premávka, ďalšie emisie CO2);

C. keďže prepravu zvierat treba riešiť v rámci Únie, ako aj v krajinách mimo Únie a zvieratá pochádzajúce z tretích krajín sa musia dôsledne kontrolovať a monitorovať, čo európskym výrobcom zaručí vyváženejšie postavenie v rámci hospodárskej súťaže a bude predstavovať stimuly na zlepšenie noriem prepravy zvierat v tretích krajinách;

D. keďže právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat nesmú viesť k narušeniu voľného obchodu s tovarom ani k neprimeraným finančným nákladom, pričom je zároveň potrebné vziať do úvahy osobitnú znevýhodnenú geografickú situáciu okrajových a najvzdialenejších regiónov;

E.  keďže preprava mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu je technicky jednoduchšia a eticky racionálnejšia než preprava živých zvierat na jediný účel, a to na porážku;

F.  keďže preprava zvierat na dlhé vzdialenosti v nehygienických a nepriaznivých podmienkach môže zvyšovať riziko šírenia nákazy a chorôb;

G. keďže rešpektovanie dobrých životných podmienok zvierat môže ovplyvňovať kvalitu živočíšnych produktov;

H. keďže porážka zvierat a spracovanie mäsa pokiaľ možno v blízkosti miesta chovu zvierat môže pomôcť posilniť vidiecke oblasti a ich trvalo udržateľný rozvoj; keďže treba uznať, že v dostatočnej blízkosti nie je vždy dostatočný počet vhodných bitúnkov a existujú vážne ekonomické problémy súvisiace so zachovaním malých miestnych bitúnkov; keďže vysoké normy hygieny a iné požiadavky uvedené v právnych predpisoch EÚ na tento typ zariadení so sebou priniesli reštrukturalizáciu a zníženie počtu bitúnkov; keďže je preto nevyhnutné preskúmať spôsoby, ako dosiahnuť, aby boli miestne bitúnky ekonomicky životaschopné;

I.   keďže obmedzenia času prepravy a príliš obmedzujúce podmienky môžu ohroziť pravidelné zásobovanie trhu v určitých krajinách a okrajových regiónoch na území EÚ, v dôsledku čoho niektoré spoločnosti prestávajú byť ekonomicky životaschopné, a to so všetkými následkami spojenými s touto stratou konkurencieschopnosti;

J.   keďže podmienky týkajúce sa prepravy zvierat sú v popredí záujmu všetkých;

Celkové posúdenie správy Komisie

1.  berie na vedomie správu Komisie poskytujúcu prehľad o stave vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 a obsahujúcu záver, že toto nariadenia má pozitívny, i keď nedostatočný vplyv na dobré životné podmienky zvierat počas prepravy, konštatuje však, že pretrvávajú vážne problémy počas prepravy zvierat, a to najmä v dôsledku nedostatočného dodržiavania a vykonávania daných predpisov v členských štátoch;

2.  vyzýva Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch zabezpečila účinné a jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti prepravy zvierat; domnieva sa, že jadrom zaistenia účinnosti a realizovateľnosti existujúcich právnych predpisov je lepšie presadzovanie práva s cieľom zlepšiť podmienky počas prepravy a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže v členských štátoch EÚ;

3.  dôrazne odsudzuje slabé vedecké dôkazy a údaje, na ktorých sa zakladá správa Komisie, ako je štúdia od externého zmluvného partnera založená hlavne na prieskume, ktorý mali vyplniť strany priamo zapojené do prepravy zvierat alebo s priamym záujmom na preprave zvierat;

4.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v niektorých prípadoch existuje riziko, že údaje členských štátov uvedené v správe, bez akejkoľvek možnosti ich presného overenia, nemusia celkom odrážať skutočný stav v oblasti prepravy zvierat, a to vzhľadom na rôzne metódy a mechanizmy kontroly v jednotlivých členských štátoch;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že úroveň presadzovania predpisov týkajúcich sa prepravy zvierat sa v jednotlivých členských štátoch značne líši; vyzýva preto Komisiu, aby podnikla kroky na zaistenie jednotných mechanizmov kontroly dodržiavania podmienok prepravy;

6.  naliehavo žiada Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom posilniť spoluprácu a zintenzívniť komunikáciu medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov;

7.  poukazuje na to, že správa Komisie neobsahuje celkové vyhodnotenie všetkých nákladov na prepravu zvierat a obmedzuje sa na vplyv na obchod v rámci EÚ, regionálne a sociálno-hospodárske následky, účinky na dobré životné podmienky zvierat, vedecké dôkazy a kontrolu, dodržiavanie a presadzovanie nariadenia (ES) č. 1/2005; vyzýva preto Komisiu, aby predložila celkové vyhodnotenie všetkých hospodárskych, sociálnych a environmentálnych nákladov, ako aj prínosov, ktoré preprava zvierat prináša, vrátane porovnania prepravy zvierat na účely porážky a prepravy mŕtvych tiel a potravín, a tiež pokiaľ ide o vplyv prepravy na cenu mäsových výrobkov, a aby pritom venovala osobitnú pozornosť najvzdialenejším regiónom a zohľadnila všetky zúčastnené strany;

8.  žiada Komisiu, aby uskutočnila rozsiahle informačné kampane pre spotrebiteľov o európskych právnych predpisoch týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, a tak nepretržite poskytovala informácie o zmenách, ktoré sa vyžadujú od európskych producentov s cieľom viac zviditeľniť ich prácu a zvýšiť pridanú hodnotu ich produkcie;

9.  zdôrazňuje, že v období 2005 – 2009, na ktoré sa vzťahuje táto správa, došlo k značnému nárastu počtu prepravovaných zvierat: v prípade hovädzieho dobytka o 8 %, v prípade prasiat o 70 %, v prípade oviec o 3 % a iba v prípade koní došlo k poklesu o 17 %; zdôrazňuje, že dve tretiny zásielok sa týkajú prepravy kratšej ako 8 hodín, zatiaľ čo v 4 % prípadov preprava trvá dlhšie, než je maximálny čas prepravy, a teda si vyžaduje vykladanie a odpočinok pred pokračovaním v ceste; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takmer v 2 % zásielok nie je k dispozícii dĺžka prepravy, čo predstavuje viac ako päťnásobné zvýšenie v porovnaní s rokom 2005;

10. domnieva sa, že zvieratá by sa mali v zásade porážať čo najbližšie k miestu ich chovu, v tejto súvislosti poznamenáva, že spotrebitelia uprednostňujú kratšie časy prepravy pre zvieratá určené na porážku, ale zároveň uprednostňujú kupovať čerstvé mäso; vyzýva preto Komisiu, aby vysvetlila, aké z toho možno vyvodiť následky; uznáva, že v dôsledku nedostatočného presadzovania nariadenie nesplnilo cieľ spočívajúci v obmedzení prepravy živých zvierat na porážku, prispelo však k zlepšeniu životných podmienok zvierat počas prepravy; vyzýva členské štáty, aby riadne vykonávali existujúce právne predpisy týkajúce sa prepravy zvierat, a žiada Komisiu, aby tam, kde je to možné, podporila miestne spracovanie; domnieva sa, že cieľom politiky EÚ by malo byť pomáhať vytvárať krátke a transparentné dodávateľské reťazce a zároveň zachovať zásobovanie trhu vo všetkých členských štátoch, ako aj v najvzdialenejších regiónoch; zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ v oblasti hygieny síce zaisťujú najvyššiu úroveň ochrany pre spotrebiteľov, nemali by však zbytočne ohrozovať rozvoj mobilných alebo malých regionálnych zariadení na porážku a spracovanie;

11. vyzýva Komisiu, aby vypracovala jasnú definíciu miestnych bitúnkov;

12. pripomína, že v článku 32 uvedeného nariadenia sa uvádza, že správa Komisie musí zohľadniť vedecké dôkazy, ktoré sa týkajú potrieb zvierat súvisiacich s ich dobrými životnými podmienkami a môžu sa k nej prípadne priložiť príslušné legislatívne návrhy týkajúce sa dlhých ciest;

13. berie na vedomie písomné vyhlásenie č. 49/2011 Európskeho parlamentu podporujúce 8-hodinový limit prepravy jatočných zvierat, uznáva však, že takáto požiadavka sama o sebe nie je vedecky podložená; domnieva sa, že dobré podmienky zvierat počas prepravy v niektorých prípadoch viac závisia od riadneho dopravného prostriedku a od dobrého zaobchádzania so zvieratami, ako sa to uvádza v stanovisku úradu EFSA z decembra 2010; napriek tomu žiada Komisiu a členské štáty, aby stanovili usmernenia pre najlepšie postupy s cieľom zlepšiť vykonávanie nariadenia (ES) č. 1/2005 a posilniť kontrolné mechanizmy v záujme zaručenia dobrých životných podmienok zvierat;

14. trvá na tom, aby sa opäť zvážila otázka obmedzenia dĺžky času prepravy jatočných zvierat na 8 hodín s prihliadnutím na čas nakladania a bez ohľadu na to, či ide o prepravu na vode alebo mori, s niektorými výnimkami zohľadňujúcimi zemepisné podmienky v najvzdialenejších regiónoch, riedke cestné siete, odľahlé miesta alebo možnosti ďalšej prepravy niektorých druhov zvierat potvrdené výsledkami vedeckého výskumu, a to pod podmienkou dodržania dobrých životných podmienok zvierat; poukazuje na to, že by malo byť možné predĺžiť čas prepravy v prípade nepredvídateľných oneskorení v doprave (dopravné zápchy, havárie, nehody, odklonenia, vyššia moc a podobne) pri dodržaní zásad dobrých životných podmienok zvierat a po zohľadnení všetkých dostupných možností;

15. poukazuje na skutočnosť, že Komisia vo svojej správe zdôrazňuje predovšetkým v jej záveroch, v súlade s názorom úradu EFSA, že časti nariadenia zjavne nie sú úplne v súlade s aktuálnymi poznatkami; domnieva sa, že z tohto dôvodu je dôležité zdôrazniť, že pri príprave nariadení o dobrých životných podmienkach zvierat je potrebné zvážiť najnovšie vedecké poznatky; zdôrazňuje skutočnosť, že stanovisko EFSA(8) zdôrazňuje, že v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vstupujú do hry okrem dĺžky trvania cesty aj iné aspekty, napríklad riadne nakladanie a vykladanie, ako aj konštrukcia motorových vozidiel;

Hospodárske, sociálne a environmentálne náklady na prepravu a rovnaké podmienky

16. uvedomuje si značné investície, ktoré uskutočnili prepravcovia v ťažkých hospodárskych podmienkach, a víta zlepšenie, pokiaľ ide o odbornú prípravu vodičov, zlepšovanie vlastností vozidiel a kvalitu prepravy zvierat, ako sa uvádza v správe Komisie; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že zistenia Komisie nie sú postavené na dostatočne spoľahlivých údajoch; poznamenáva, že vzhľadom na značné potrebné investície mnoho poľnohospodárskych, najmä malých, podnikov a bitúnkov zastavilo svoju prevádzku, a to najmä v izolovaných a odľahlých oblastiach Európy;

17. poukazuje na značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o náklady na modernizáciu vozidiel (napríklad suma od 250 do 6 000 EUR za inštaláciu satelitnej navigácie), ktoré vážne ovplyvňujú možnosť vytvorenia rovnakých podmienok na vnútornom trhu, a kritizuje Komisiu za to, že nepreskúmala dôvody týchto rozdielov;

18. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na uvedenú výhradu predložila celkové vyhodnotenie všetkých hospodárskych, sociálnych a environmentálnych nákladov vznikajúcich pri preprave zvierat;

19. domnieva sa, že právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat by sa mali zásadne zakladať na vede; vyzýva preto Komisiu, aby zaktualizovala pravidlá prepravy zvierat vo vzťahu k rozporom medzi právnymi predpismi a najnovšími vedeckými dôkazmi, ako to uviedol úrad EFSA;

20. víta, že Komisia vo svojej správe využila vedecký výskum predložený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý poukazuje na potrebu značného obmedzenia dĺžky času prepravy koní a ktorý sa zhoduje s návrhmi uvedenými vo vyhlásení Európskeho parlamentu z 25. februára 2010;

21. vyjadruje poľutovanie, že napriek vedeckým dôkazom o časoch prepravy koní predložených úradom EFSA do správy Komisie neboli zahrnuté žiadne odporúčania na legislatívne zmeny; požaduje, aby Komisia navrhla podstatne skrátený maximálny čas prepravy pre všetky prípady prepravy koní na porážku, v súlade so smernicou Rady 2009/156/ES; okrem toho trvá na dôkladnom vedeckom preskúmaní noriem dobrých životných podmienok koní, v prípade potreby spolu s legislatívnymi návrhmi, vrátane opätovného posúdenia noriem dizajnu motorových vozidiel, požiadaviek na priestor a poskytovanie vody;

22. zdôrazňuje, že odôvodnenie 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 požaduje, aby boli navrhnuté vhodné ustanovenia pre hydinu, a to hneď, ako budú k dispozícii príslušné hodnotenia EFSA; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že správa Komisie neberie do úvahy prepravu hydiny aj napriek tomu, že hydina je hlavnou kategóriou zvierat prepravovaných v Európe; vyzýva Komisiu, aby v súlade s uvedenými skutočnosťami preskúmala existujúce právne predpisy EÚ v oblasti prepravy hydiny na základe najnovších vedeckých dôkazov;

23. vyzýva Komisiu a Radu, aby preskúmali nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 so zreteľom na najnovšie vedecké dôkazy zverejnené úradom EFSA a aby zaviedli zlepšenia, najmä pokiaľ ide o požiadavky na veľkosť priestoru, napríklad použitie výpočtu kg/m2 pre kone, algometrická rovnica porovnávajúca veľkosť s telesnou hmotnosťou pre dobytok a ovce a určenie maximálneho počtu kusov brojlerov v kontajneroch podľa teplotných podmienok;

24. vyzýva Komisiu, aby pri svojich bilaterálnych obchodných rokovaniach s tretími krajinami požadovala vykonávanie predpisov EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a v rámci Svetovej obchodnej organizácie sa zasadzovala za internacionalizáciu príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

Kontrola a presadzovanie predpisov

25. víta informácie o zavedení navigačného systému monitorujúceho prepravu zvierat a zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely vo vykonávaní a že celkovo sa tento systém na kontrolu prepravy zvierat používa len v malom rozsahu; žiada Komisiu, aby do 1. januára 2014 predložila legislatívne návrhy zamerané na vytvorenie celoeurópskeho spoločného rámca zhromažďovania údajov a kontroly prostredníctvom satelitnej navigácie na základe prenosu údajov v reálnom čase;

26. vyjadruje sklamanie z toho, že sa lepšie nevyužívajú vznikajúce technológie, ktoré by v tejto oblasti pomohli a z dlhodobého hľadiska by znížili náklady;

27. vyzýva na prechod k elektronickým technológiám, aby členské štáty uľahčili spoločnostiam činnosť zjednodušením uchovávania a oznamovania údajov požadovaných rôznymi administratívnymi úradmi;

28. vyzýva Komisiu, aby vedecky preskúmala, ako sa dajú uplatniť nové a existujúce technológie vo vozidlách na prepravu dobytka na reguláciu, monitorovanie a zaznamenávanie teploty a vlhkosti, ktoré sú základnými prvkami kontroly a ochrany dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, v súlade s odporúčaniami úradu EFSA;

29. zdôrazňuje, že kontroly sa musia vykonávať jednotne v rámci celej Únie a na primeranom počte zvierat každoročne prepravovaných v jednotlivých členských štátoch, aby sa zaručilo a zachovalo riadne fungovanie vnútorného trhu a zabránilo sa narušeniu hospodárskej súťaže v EÚ; vyzýva ďalej Komisiu, aby zvýšila počet neohlásených kontrol Potravinového a veterinárneho úradu (FVO) na mieste, ktoré by sa zameriavali na dobré životné podmienky zvierat a prepravu zvierat; domnieva sa, že odlišné spôsoby zberu údajov a mechanizmov kontroly sťažujú možnosť získania presného obrazu o dodržiavaní podmienok v jednotlivých členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby schválila harmonizovanejšiu štruktúru podávania správ a aby uskutočnila ďalšiu analýzu údajov z kontrolných správ Potravinového a veterinárneho úradu (FVO) a z výkazov členských štátov v súvislosti s ich viacročnými vnútroštátnymi plánmi kontroly (MANCP);

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila veterinárne kontroly prepravovaných zvierat na konci ich prepravy;

31. so znepokojením vníma informáciu svedčiacu o značných rozdieloch v spôsobe, akým si členské štáty vykladajú niektoré ustanovenia nariadenia, čo ohrozuje ciele nariadenia a narúša hospodársku súťaž; vyzýva preto Komisiu, aby zverejnila vhodné vysvetlenia a usmernenia k nariadeniu, ktoré by vylúčili možnosť jeho nejednoznačného výkladu;

32. konštatuje, že prípadné nedostatky vo vykonávaní sú často výsledkom právnych požiadaviek, ktoré nemožno v praxi realizovať alebo ktoré nie sú zlučiteľné z vnútroštátnym právom; žiada Komisiu, aby overila takéto nezlučiteľnosti aktuálneho nariadenia;

33. so znepokojením vníma informáciu, že niektoré členské štáty sú pripravené tolerovať prejavy zjavného porušovania ustanovení nariadenia, napr. schvaľovanie nerealistických kníh jázd, nadmerné obsadenie vozidla a neprimeraný priestor pre zvieratá;

34.  vyzýva tiež hraničné orgány každého členského štátu, aby navzájom spolupracovali a vymieňali si informácie o cezhraničnej preprave zvierat;

35. vyzýva členské štáty, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie nariadenia v súlade s jeho článkom 25; poukazuje na odlišné úrovne postihov a sankcií za tie isté porušenia v rôznych členských štátoch a požaduje väčšiu harmonizáciu sankcií v celej EÚ, aby sa zaistilo lepšie presadzovanie tohto nariadenia; žiada Komisiu, aby do 1. júla 2013 predložila správu analyzujúcu postihy za vážne porušenie dobrých životných podmienok zvierat v cestnej doprave vo všetkých členských štátoch, ktorá bude porovnateľná s jej správou o postihoch v oblasti sociálnych pravidiel v cestnej doprave(9);

36. poukazuje na pravidlá týkajúce sa zodpovednosti, kde zodpovednosť za prepravu nevhodných zvierat nie je vymedzená dostatočne jasne na to, aby sa zaistilo, že zvieratá nevhodné na prepravu sa neprepravujú a že potrestané osoby nie sú nevyhnutne tými, ktoré dokážu zabrániť preprave;

37. vyzýva Komisiu, aby podnikla právne kroky a uložila sankcie tým členským štátom, ktoré náležite neuplatňujú toto nariadenie;

38. vyzýva členské štáty na posilnenie kontrol v celom výrobnom reťazci s cieľom zastaviť postupy porušujúce nariadenie a zhoršujúce podmienky prepravy zvierat, ako napríklad povolenie v pokračovaní v ceste pre nadmieru obsadené vozidlá alebo povolenie ďalšieho používania kontrolných stanovíšť s nedostatočnými zariadeniami na odpočinok, poskytnutie krmiva a vody pre zvieratá;

39. zastáva názor, že primerané vzdelanie a odborná príprava nákladných prepravcov a dopravcov sú nevyhnutné pre riadne zaobchádzanie so zvieratami, čím sa vytvorí základ pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat; žiada všetky členské štáty, aby zlepšili alebo rozšírili svoje programy vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sú podľa nariadenia /ES) č. 1/2005 povinné; konštatuje, že trvanie a úroveň kurzov odbornej prípravy sa medzi členskými štátmi značne líšia; žiada preto, aby sa pripravili jasné usmernenia na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť lepšie a jednotnejšie kurzy odbornej prípravy pre vodičov a osoby manipulujúce so zvieratami;

40. zdôrazňuje, že kľúčovú úlohu musia zohrávať maloobchodníci, potravinárske spoločnosti a výrobcovia s cieľom zabezpečiť, aby v rámci ich súkromných noriem kvality mäso pochádzalo zo zvierat, ktoré boli chované a porazené v miestnom regióne a ktoré boli prepravené tak, že sa im vytvorili dobré životné podmienky;

41. vyjadruje obavy z množstva správ o používaní nevhodných vozidiel na prepravu živých zvierat na pevnine aj po mori a vyzýva na posilnenie sledovania takýchto postupov;

42. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 308E, 16.12.2006, s. 170.

(2)

Ú. v. EÚ C 279E, 19.11.2009, s. 89.

(3)

Ú. v. EÚ C 81E, 15.03.2011, s. 25.

(4)

Ú. v EÚ C 362/05, 2.12.1996, s. 331.

(5)

Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 36.

(6)

Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

(7)

Úradný vestník EFSA (Official Journal of EFSA) 2011, 9(1):1966 (s. 125).

(8)

Úradný vestník EFSA (Official Journal of EFSA) 2011, 9(1):1966 (s. 125).

(9)

COM(2009) 225.


ODÔVODNENIE

Európska únia má od roku 1977 pravidlá, ktoré upravujú dobré životné podmienky zvierat počas prepravy a ktorých cieľom je odstrániť technické prekážky obchodu a zároveň zaistiť dostatočnú úroveň ochrany zvierat. Právne predpisy Európskej únie týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy boli aktualizované v nariadení Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností, ktoré nadobudlo účinnosť 5. januára 2007.

Článok 32 nariadenia ukladá Komisii povinnosť predložiť Európskemu parlamentu do 4 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (do 5. januára 2011) správu o vplyve tohto nariadenia na životné podmienky prepravovaných zvierat a na obchodné toky so živými zvieratami v rámci rozšíreného Spoločenstva. Správa najmä zohľadní vedecké dôkazy, ktoré sa týkajú potrieb zvierat súvisiacich s ich dobrými životnými podmienkami, a správu o vykonávaní navigačného systému, ako aj sociálno-hospodárske dôsledky tohto nariadenia vrátane regionálnych aspektov. K tejto správe sa v prípade potreby priložia príslušné legislatívne návrhy týkajúce sa dlhých ciest, najmä s ohľadom na dĺžku trvania cesty, čas odpočinku a vyhradený priestor. Komisia túto správu predložila 10. novembra 2011.

Spravodajca kladne hodnotí správu Komisie poskytujúcu informácie o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hoci sa domnieva, že správa neobsahuje úplné hodnotenie prepravy zvierat z hľadiska všetkých hospodárskych, sociálnych a environmentálnych nákladov. Spravodajca je okrem toho znepokojený tým, že údaje členských štátov uvedené v správe nie je možné overiť, takže nemusia celkom odrážať skutočnú situáciu, a to najmä z dôvodu odlišných metód a mechanizmov kontroly používaných v jednotlivých členských štátoch.

V správe sa uvádza, že v období 2005 – 2009, na ktoré sa vzťahuje, došlo k značnému nárastu počtu prepravovaných zvierat: v prípade hovädzieho dobytka o 8 %, v prípade prasiat o 70 %, v prípade oviec o 3 % a iba v prípade koní došlo k poklesu o 17 %, takže sa nepodarilo dosiahnuť cieľ stanovený v odôvodnení 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, že „z dôvodu ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách vrátane zvierat určených na porážku“. Nepodarilo sa teda dosiahnuť cieľ nariadenia, ktorým je obmedzenie prepravy zvierat, a preto by sa mali politiky EÚ v tejto oblasti preskúmať.

Spravodajca sa domnieva, že preprava mäsa a niektorých produktov živočíšneho pôvodu je technicky jednoduchšia a hospodárnejšia než preprava živých zvierat, a preto treba prijať opatrenia uľahčujúce miestny predaj a skrátenie dodávateľského reťazca potravín. Politiky Únie v tejto oblasti by sa mali preskúmať a zamerať na podporu miestneho spracovania a malých miestnych bitúnkov a prevádzok na spracovanie mäsa na základe dodávok jatočných zvierat z malých vzdialeností.

Spravodajca sa predovšetkým domnieva, že treba vziať do úvahy petíciu podpísanú viac než miliónom občanov EÚ, ktorí v nej požadovali zavedenie maximálneho prepravného času pre jatočné zvieratá v dĺžke 8 hodín.

Správa priznáva, že väčšinu značne zvýšených nákladov spojených s dodržiavaním predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat niesli prepravné spoločnosti, najmä z dôvodu nutného prispôsobenia vozidiel – ich vybavenia izolovanými strechami, zariadením, z ktorého môžu zvieratá piť, systémami ohrevu pitnej vody, družicovými navigačnými systémami a zariadeniami pre umelé vetranie – a tiež z dôvodu väčších nákladov na prácu a palivo. Tieto náklady sa nepremietli do trhových cien za prepravu živých zvierat, ktoré ostali rovnaké, alebo dokonca klesli. Spravodajca sa domnieva, že tieto náklady by mali niesť aj iné subjekty spojené so živočíšnou výrobou.

Harmonizované vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat je kľúčové pre udržanie vysokých noriem pre dobré životné podmienky zvierat a predchádzanie narušeniam trhu v EÚ. V správe sa konštatuje, že vo vykonávaní právnych predpisov niektorými členskými štátmi sa vyskytujú zásadné nedostatky. Spravodajca sa preto domnieva, že sú nutné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť lepšiu harmonizáciu vykonávania a presadzovania európskych právnych predpisov v celej EÚ. Spravodajca sa najmä domnieva, že by bolo vhodné zaviesť vykonávacie opatrenia podrobne stanovujúce kontrolné opatrenia, ktoré treba prijať, a harmonizované sankcie.

Spravodajca predkladá Komisii niekoľko zásadných návrhov. Tieto návrhy sa týkajú najmä:

-    celkového posúdenia prepravy zvierat z hľadiska všetkých hospodárskych, sociálnych a environmentálnych nákladov a analýzy ich vplyvu na ceny mäsových výrobkov v EÚ;

-    vypracovania objektívneho a spoľahlivého systému hodnotenia kvality životných podmienok zvierat počas prepravy;

-    zváženia legislatívnej iniciatívy smerujúcej k obmedzeniu maximálnej dĺžky času prepravy jatočných zvierat na 8 hodín s výnimkami zohľadňujúcimi zemepisné podmienky a možnosti ďalšej prepravy niektorých druhov zvierat potvrdené výsledkami vedeckého výskumu, a to pod podmienkou dodržiavania dobrých životných podmienok zvierat;

-    podniknutia krokov voči členským štátom s cieľom zaistiť jednotné mechanizmy kontroly dodržiavania podmienok prepravy zvierat.

Spravodajca navrhuje, aby sa v členských štátoch vytvorili špecializované orgány kontroly, ktoré by sa zaoberali kontrolou dodržiavania predpisov týkajúcich sa ochrany zvierat a dobrých životných podmienok zvierat vrátane životných podmienok zvierat počas prepravy, a žiada, aby sa členské štáty zdržali konania porušujúceho nariadenie a zhoršujúceho podmienky prepravy zvierat.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (9.5.2012)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k ochrane zvierat počas prepravy

(2012/2031(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kartika Tamara Liotard

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta správu Komisie o nariadení Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy, v ktorej sa konštatuje, že nariadenie má pozitívne účinky, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat počas prepravy, ale že v oblasti životných podmienok zvierat naďalej pretrvávajú závažné problémy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neplánuje navrhnúť žiadne zmeny k právnym predpisom EÚ o preprave zvierat; s poľutovaním konštatuje, že sa v tejto správe nezohľadňuje odôvodnenie 5 nariadenia, v ktorom sa uvádza, že „z dôvodu ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých trasách“;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa nezohľadňuje odporúčanie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vytvoriť stratégie na zníženie objemu prepravy a prepravy na dlhé vzdialenosti zvierat určených na porážku a na skrátenie času prepravy, s cieľom zmenšiť riziko prepuknutia ochorení súvisiacich s prepravou(1);

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v správe Komisie neexistuje žiadna zmienka o jednom z odporúčaní vedeckého stanoviska EFSA, t. j. že by sa mala uprednostňovať priama preprava, a to bez zastavovania počas cesty (napr. trhy s dobytkom), ktoré prinášajú riziko priameho či nepriameho kontaktu so zvieratami z iných hospodárstiev(2);

4.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, na základe akých kritérií by zmenšenie objemu prepravy prostredníctvom prepravy mŕtvych tiel a mäsa namiesto živých zvierat malo priaznivý vplyv na životné prostredie, pričom by sa obmedzilo znečistenie, zlepšila by sa uhlíková stopa odvetvia dopravy a podporil by sa rozvoj miestnej výroby a spotreby; okrem toho poukazuje na to, že preprava mŕtvych tiel alebo mäsa je udržateľnejšia ako preprava živých zvierat; preto zastáva názor, že v zásade by sa na dlhé vzdialenosti mali prepravovať len mŕtve telá zvierat alebo mäso;

5.  vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali stratégiu zameranú na prechod k regionálnemu modelu produkcie dobytka, v rámci ktorého sa budú zvieratá podľa možnosti rodiť, vykrmovať a porážať v tom istom regióne namiesto toho, aby sa prepravovali na extrémne dlhé vzdialenosti;

6.  domnieva sa, že aj so zreteľom na zmiernenie rizika vypuknutia chorôb počas prepravy, na kvalitu potravín a potravinovú bezpečnosť by bolo vhodné vytvoriť stimuly pre regionálny chov, predaj a porážku zvierat s cieľom znížiť zbytočne dlhý čas prepravy zvierat;

7.  vyzýva Komisiu, aby zrušila vývozné náhrady pre dobytok s cieľom zamedziť zbytočne dlhému času prepravy zvierat a znížiť ho;

8.  konštatuje, že ustanovenia nariadenia týkajúce sa času prepravy, času oddychu a veľkosti priestoru pre zvieratá sa nezakladajú ani na vedeckom stanovisku Vedeckého výboru pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat (SCAHAW), ani na stanovisku úradu EFSA, ale boli prevzaté z predchádzajúcej smernice(3); s poľutovaním konštatuje, že napriek jasným záverom úradu EFSA niektoré časti nariadenia nie sú v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami, najmä pokiaľ ide o prepravu koní, prepravu hydiny a zajacov, veľkosť priestoru pre zvieratá, požiadavky na teplotu a vnútornú výšku priestorov, a že k správe nie je priložený žiadny návrh;

9.  zdôrazňuje, že odôvodnenie 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 požaduje, aby boli navrhnuté vhodné osobitné ustanovenia pre hydinu, a to hneď, ako budú k dispozícii príslušné hodnotenia EFSA; preto vyjadruje poľutovanie, že napriek novým vedeckým poznatkom a odporúčaniam úradu EFSA(4) neboli k správe Komisie pripojené žiadne legislatívne návrhy týkajúce sa prepravy hydiny, hoci hydina je najčastejšie prepravovaným druhom zvierat v Európe;

10. požaduje novú klasifikáciu koní oddelene od ostatných hospodárskych zvierat s cieľom zohľadniť špecifické fyzické, fyziologické a behaviorálne vlastnosti koní tak, ako sa uvádza v správe úradu EFSA(5); požaduje zavedenie osobitných prepravných limitov pre kone (na bitúnok) s okamžitou platnosťou;

11. vyzýva Komisiu, aby preskúmala maximálnu výšku (v súčasnosti 4 m) pre ťažké nákladné vozidlá a prípadne ju zvýšila v prípade vozidiel používaných pri preprave zvierat, aby sa zabránilo problémom v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat, ktoré vznikajú v dôsledku toho, že nákladový priestor nesiaha nad výšku hlavy zvierat;

12. pripomína, že v článku 32 nariadenia sa uvádza, že správa Komisie zohľadní „vedecké dôkazy, ktoré sa týkajú potrieb zvierat súvisiacich s ich pohodou“ a môže byť v prípade potreby sprevádzaná príslušnými legislatívnymi návrhmi týkajúcimi sa dlhých vzdialeností; okrem toho poukazuje na písomné vyhlásenie 49/2011, ktoré podpísala väčšina poslancov a ktoré požaduje obmedzenie prepravy zvierat určených na porážku na maximálne 8 hodín, a na 8-hodinovú iniciatívu, ktorú podporuje viac ako milión európskych občanov; preto vyzýva Komisiu a Radu, aby preskúmali nariadenie 1/2005 s cieľom stanoviť limit týkajúci sa dĺžky prepravy zvierat určených na porážku na maximálne 8 hodín; vyzýva Komisiu a Radu, aby preskúmali nariadenie 1/2005 s cieľom stanoviť limit týkajúci sa dĺžky prepravy zvierat určených na porážku, ktorý bude podstatne nižší ako 8 hodín;

13. vyzýva Komisiu a Radu, aby preskúmali nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 a zaviedli zlepšenia týkajúce sa týchto aspektov:

-    špecifikáciu vozidla;

-    podmienky prepravy, ako je veľkosť priestoru pre zvieratá, poskytnutie pitnej vody, teplota a vlhkosť vzduchu;

-    školenie vodičov, primeraná rýchlosť a dôkladná nakládka a vykládka, aby vodiči boli schopní poradiť si so zvieratami, ktoré prepravujú;

-    zvýšenie veľkosti priestoru pre zvieratá a sprísnenie pravidiel týkajúcich sa prepravy brezivých a/alebo zranených zvierat;

     takisto vyzýva Komisiu, aby prijala primerané opatrenia na podporu mobilných bitúnkov a podporila obnovenie miestnych bitúnkov s cieľom podporiť porážku v blízkosti produkcie a uvádzania na trh;

14. domnieva sa, že správy, ktoré každoročne predkladajú členské štáty, sú dôležité pre pochopenie vplyvu právnych predpisov a prijatie príslušných nápravných opatrení; vyzýva Komisiu, aby za významnú prioritu stanovila lepšie vykonávanie nariadenia; vyzýva Komisiu, aby do 1. januára 2013 prijala opatrenia týkajúce sa kontrol a harmonizovanejšiu štruktúru podávania správ a aby vypracovala správu o pokroku dosiahnutom v členských štátoch;

15. domnieva sa, že niektoré ustanovenia nariadenia o preprave ponechávajú priveľa priestoru pre ich výklad zo strany príslušných orgánov členských štátov, čo vedie k nezrovnalostiam pri ich vykonávaní; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby navrhla technické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k súčasným právnym predpisom;

16. vyzýva Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch zabezpečila účinné a jednotné uplatňovanie predpisov EÚ v oblasti prepravy zvierat; domnieva sa, že by sa tým spolu s dostatočnou kontrolou na vnútroštátnej úrovni malo zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi EÚ;

17. vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie vykonávania právnych predpisov, a to najmä overovaním, či predložené prepravné denníky zodpovedajú skutočnosti a či sú v súlade s právnymi predpismi;

18. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom posilniť spoluprácu a zintenzívniť komunikáciu medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov; vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet kontrol Potravinového a veterinárneho úradu (FVO) zameraných na dobré životné podmienky zvierat a prepravu zvierat; zdôrazňuje, že kontroly sa budú vykonávať na primeranom počte zvierat, ktoré sa každý rok prepravujú v jednotlivých členských štátoch;

19. vyzýva členské štáty, aby aktívne presadzovali systém inšpekcií, ktorý kontroluje dobré životné podmienky zvierat pred prepravou, počas nej a následne po preprave a ktorý sa opiera o rozsiahly systém účinných a odradzujúcich sankcií;

20. poukazuje na to, že v niektorých členských štátoch neexistuje dostatok kontrolných staníc, preto je vykonávanie náležitých kontrol prepravy zvierat alebo ich vykládky v núdzových situáciách nemožné alebo obmedzené; preto víta, že v správe Komisie je zmienka o väčšom počte kontrol prepravy zvierat; okrem toho žiada, aby boli tieto kontroly účinnejšie;

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila veterinárne kontroly prepravovaných zvierat na konci ich prepravy;

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako sa dajú uplatniť nové a existujúce technológie vo vozidlách na prepravu dobytka na reguláciu, monitorovanie a zaznamenávanie teploty a vlhkosti, ktoré sú základnými prvkami kontroly a ochrany dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, v súlade s odporúčaniami úradu EFSA; zdôrazňuje, že používanie novej technológie nesmie viesť k predĺženiu času prepravy zvierat;

23. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie právneho základu, ktorý bude vyžadovať palubné navigačné systémy s cieľom umožniť prenos údajov o polohe a ostatných ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat v reálnom čase pre príslušné orgány;

24. víta skutočnosť, že Komisia uznáva, že navigačné systémy zatiaľ neprejavili svoj potenciál pri dosahovaní očakávaného priaznivého vplyvu na vykonávanie nariadenia; vyzýva Komisiu, aby požadovala, aby boli tieto systémy schopné prenášať údaje v reálnom čase do databázy EÚ;

25. zdôrazňuje, že lepšie využívanie satelitných navigačných systémov pomôže znížiť administratívne zaťaženie prepravných spoločností a pomôže príslušným orgánom každého členského štátu zlepšiť kvalitu kontrol zameraných na čas prepravy a čas oddychu; domnieva sa, že nové a účinnejšie systémy kontroly, napríklad kontrola prepravy pomocou satelitných navigačných systémov, by zlepšili situáciu a umožnili transparentné vykonávanie ustanovení; domnieva sa, že využívanie týchto nových technológií by prispelo aj k zníženiu administratívnej záťaže medzištátnych orgánov a organizácií;

26. vyzýva Komisiu, aby pri bilaterálnych obchodných rokovaniach s tretími krajinami požadovala vykonávanie predpisov EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a v rámci Svetovej obchodnej organizácie sa zasadzovala za internacionalizáciu príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

27. pripomína, že dvaja bývalí komisári zodpovední za dobré životné podmienky zvierat, pán Kyprianou a pán Vassiliou, v Európskom parlamente sľúbili, že budú presadzovať zákonodarnú iniciatívu s cieľom zaviesť časový limit pre prepravu zvierat; vyjadruje hlboké poľutovanie, že Komisia doteraz nesplnila tieto sľuby dané Parlamentu;

28. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala právne predpisy týkajúce sa povolení pre prepravcov; naliehavo ju vyzýva, aby navrhla, aby v prípade, že príslušný orgán zistí, že prepravca nedodržal prepravné nariadenia, bolo možné tomuto prepravcovi dočasne zrušiť alebo odňať povolenie vo všetkých členských štátoch, nielen v danom členskom štáte;

29. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala právne predpisy týkajúce sa osvedčenia o schválení dopravného prostriedku; naliehavo ju vyzýva, aby navrhla, aby v prípade, že príslušný orgán zistí, že dopravný prostriedok nie je v súlade s prepravným nariadením, bolo možné toto osvedčenie o schválení odňať alebo zrušiť vo všetkých členských štátoch, nielen v danej krajine;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

8.5.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

51

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, James Nicholson, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

(1)

   Vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k životným podmienkam zvierat počas prepravy, EFSA, Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.

(2)

    Vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k životným podmienkam zvierat počas prepravy, EFSA, Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.

(3)

   Smernica Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy a pozmeňujúce smernice 90/425/EHS a 91/496/EHS; Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17.

(4)

   Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011, 9(1):1966.

(5)

   Správa EFSA o životných podmienkach zvierat počas prepravy (2011), s. 86.


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (10.5.2012)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k ochrane zvierat počas prepravy

(2012/2031(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Luis de Grandes Pascual

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  podporuje ciele nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností(1), ale konštatuje, že jeho vykonávanie viedlo k zvýšeniu nákladov pre dopravné podniky, čo je hlavne dôsledkom nových požiadaviek na modernizáciu vozidiel; vyjadruje sklamanie z toho, že sa lepšie nevyužívajú vznikajúce technológie, ktoré by v tejto oblasti pomohli a z dlhodobého hľadiska by znížili náklady;

2.  zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ musia zaručiť dobré životné podmienky zvierat pri preprave, a prízvukuje, že je dôležité zohľadňovať hospodárske náklady a zároveň tiež predchádzať zraneniu alebo stresu u zvierat; zdôrazňuje, že ak sa dosiahne úplný súlad v rámci Únie, nemalo by to viesť k narušeniu alebo strate konkurencieschopnosti v oblasti voľného obchodu s tovarom ani k nespravodlivému znevýhodňovaniu najodľahlejších regiónov, okrajových oblastí a ostrovov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby monitorovala situáciu s cieľom zabezpečiť, aby to tak ostalo;

3.  zdôrazňuje, že pri každej činnosti súvisiacej s ochranou a dobrými životnými podmienkami zvierat sa musí vychádzať zo zásady, že zvieratá sú cítiace bytosti, ktorých osobitné potreby treba zohľadňovať pri vypracúvaní právnych predpisov EÚ; poznamenáva, že problémy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat pretrvávajú, a pripomína, že v odôvodnení 5 uvedeného nariadenia sa uvádza, že „z dôvodu ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách [...] “; žiada Komisiu, aby posúdila, či zmenšenie objemu prepravy živých zvierat prostredníctvom nárastu prepravy mŕtvych tiel by malo priaznivý vplyv na životné prostredie, zlepšenie uhlíkovej stopy odvetvia dopravy a regionálny rozvoj;

4.  konštatuje, že Federácia európskych veterinárov odporúča, aby sa zvieratá chovali čo najbližšie k zariadeniam, v ktorých sa narodia, a aby sa porážali čo najbližšie k miestu produkcie;

5.  pripomína, že v článku 32 uvedeného nariadenia sa uvádza, že správa Komisie musí zohľadniť „vedecké dôkazy, ktoré sa týkajú potrieb zvierat súvisiacich s ich pohodou“ a môžu sa k nej prípadne priložiť príslušné legislatívne návrhy týkajúce sa dlhých ciest; vyzýva preto Komisiu a Radu, aby preskúmali nariadenie (ES) č. 1/2005 s cieľom stanoviť limit pre prepravu jatočných zvierat v maximálnej dĺžke 8 hodín, čo sa tiež požaduje v písomnom vyhlásení č. 49/2011, ktoré Parlament prijal 15. marca 2012; navrhuje, aby sa tento maximálny osemhodinový limit mohol efektívne presadzovať okrem iného tým, že sa zahrnie do nástroja digitálneho tachografu;

6.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala hospodársky vplyv prispôsobenia cestnej infraštruktúry (oblasti nakladania a vykladania zvierat, odpočívadlá, dostupnosť napájacích žľabov atď.) pred prijatím nových právnych predpisov o čase oddychu pre zvieratá;

7.  poznamenáva, že v nariadení (ES) č. 1/2005 sa vyžaduje, aby sa pri preprave zvierat na dlhé cesty využíval systém satelitnej navigácie s cieľom napomôcť presadzovanie; je presvedčený, že tieto systémy by viac prispeli k zlepšeniu presadzovania, ak by príslušným orgánom prenášali údaje o čase prepravy a čase oddychu v reálnom čase;

8.  vyjadruje sklamanie z toho, že existujúce satelitné navigačné nariadenia sa nevyužívajú dostatočne často v členských štátoch z dôvodu nedostatočnej harmonizácie technických špecifikácií na ich používanie; žiada, aby sa tieto systémy rovnomerne využívali vo všetkých členských štátoch s cieľom zabezpečiť efektívne sledovanie a kontrolu prepravy zvierat;

9.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako možno uplatniť novú a existujúcu technológiu v oblasti dopravných prostriedkov na prepravu hospodárskych zvierat s cieľom regulovať, monitorovať a zaznamenávať teplotu a vlhkosť, ktoré sú základnými prvkami na kontrolu a ochranu dobrých životných podmienok osobitných kategórií zvierat počas prepravy, v súlade s odporúčaniami Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA);

10. vyzýva na prechod k elektronickým technológiám, aby členské štáty uľahčili spoločnostiam činnosť zjednodušením uchovávania a oznamovania údajov požadovaných rôznymi administratívnymi úradmi;

11. žiada Komisiu, aby preskúmala harmonizáciu nástrojov kontroly, ktorá umožní zjednotiť zhromažďovanie údajov, znížiť administratívnu záťaž a zbytočné využívanie viacerých nástrojov vo vozidle; vyjadruje obavy z množstva správ o používaní nevhodných vozidiel na prepravu živých zvierat na pevnine aj po mori a vyzýva na posilnenie sledovania takýchto postupov;

12. domnieva sa, že dobrá odborná príprava prepravcov a osôb sprevádzajúcich zvieratá pri preprave, najmä však vzdelávanie vodičov, je základom pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat, keďže je to zásadné z hľadiska správneho zaobchádzania so zvieratami, a vyzýva preto členské štáty, aby v prípade potreby podporili programy zamerané na odbornú prípravu a vzdelávanie;

13. súhlasí s prístupom Komisie zaviesť opatrenia na zlepšenie dodržiavania týchto právnych predpisov v členských štátoch, ako je napríklad šírenie všeobecných usmernení na zabezpečenie správneho výkladu nariadenia a vypracovanie kódexov osvedčených postupov, zdôrazňuje však, že usmernenia a kódexy osvedčených postupov samy osebe nezabezpečia súlad, a preto zdôrazňuje potrebu častých a dôkladných inšpekcií, ktoré sa majú pravidelne vykonávať na pozemných a morských hraniciach;

14. vyjadruje sklamanie z toho, že presadzovanie nariadení v členských štátoch je často nedostatočné a ich jednotné uplatňovanie ostáva skôr želaním; vyzýva Komisiu, aby podnikla všetky dostupné kroky na podporu a monitorovanie jednotného uplatňovania týchto nariadení;

15. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vykonávanie minimálne platných noriem pri kontrolách prepravy zvierat a zaviedli sankcie, ktoré budú účinné a primerané a budú pôsobiť odrádzajúco; zdôrazňuje skutočnosť, že osobitnú pozornosť treba venovať kontrole času prepravy a času oddychu, intervalov kŕmenia a napájania, veľkosti priestoru pre zvieratá vo vozidlách, vetraniu vozidla a účinnému fungovaniu systémov napájania zvierat; vyzýva tiež hraničné orgány každého členského štátu, aby navzájom spolupracovali a vymieňali si informácie o cezhraničnej preprave zvierat;

16. vyzýva Komisiu, aby posúdila potrebu štandardizácie sankcií v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o prepravu zvierat;

17. domnieva sa, že správy, ktoré každoročne predkladajú členské štáty, sú dôležité na pochopenie vplyvu právnych predpisov a na prijatie primeraných nápravných opatrení; vyzýva Komisiu, aby do 1. januára 2013 prijala opatrenia týkajúce sa kontrol a harmonizovanejšiu štruktúru podávania správ;

18. vyzýva Komisiu, aby podnikla právne kroky a uložila sankcie tým členským štátom, ktoré náležite neuplatňujú toto nariadenie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

8.5.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

38

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Wojciechowski

(1)

Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alejandro Cercas, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia