RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Prantsusmaa)

16.10.2012 - (COM(2012)0461 – C7‑0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Jean Louis Cottigny


Menetlus : 2012/2165(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0333/2012
Esitatud tekstid :
A7-0333/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Prantsusmaa)

(COM(2012)0461 – C7‑0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0461 – C7‑0222/2012),

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28,

–   võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0333/2012),

A. arvestades, arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Prantsusmaa taotles abi seoses 2089 töötaja koondamisega (abi taotletakse kõigi puhul), nendest 649 koondamist toimus äriühingu PSA Peugeot Citroën kahes harus (Peugeot Citroën Automobiles ja Sevelnord) vaatlusalusel perioodil 1. novembrist 2009 kuni 28. veebruarini 2010, ning veel 1440 töötajat koondati samades ettevõtetes enne ja pärast vaatlusalust perioodi sama koondamiskava raames vabatahtliku lahkumise alusel;

E.   arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.   nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.   märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 5. mail 2010, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 13. aprillini 2012 ja et komisjon tegi oma lõpliku hinnangu teatavaks 21. augustil 2012; märgib, et hindamisprotsess oli väga pikk ja keeruline;

3.   väljendab kahetsust, et taotluse esitamisest 5. mail 2010 kuni eelarvepädeva institutsiooni otsuse ettepaneku vastuvõtmiseni 21. augustil 2012 kulus 27 kuud; märgib, et see on seni pikim aeg, mis on kulunud fondi kasutamiseks esitatud taotluse hindamiseks alates selle loomisest 2007. aastal;

4.   märgib, et koondamised, mida kõnealune taotlus puudutab, on seotud Prantsusmaa kümne piirkonnaga, millest enamik asub riigi põhjapoolses osas, kuid vabatahtlikud lahkumised puudtavad peamiselt Bretagne (32% vabatahtlikest lahkumistest), Ile-de-France (25%) ja Franche-Comté (13%) piirkondi;

5.   märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on osa vabatahtliku koondamise kavast, mis võeti kasutusele, et aidata 5100 töölisel PSAst lahkuda ning mis hõlmab Prantsusmaa seadustega massiliste koondamiste puhul ette nähtud meetmeid, nagu varase pensionile mineku võimalused;

6.   märgib, et äriühingu PSA Peugeot Citroën tütarettevõte Citroën Automobiles on vastavalt Prantsusmaa seadustele kohustatud aitama kaasa nende piirkondade taastamisele, toetades uute tegevusalade ja uute töökohtade loomist, et leevendada koondamiste mõju;

7.   märgib, et fondist toetatakse ainult riiklike seadustega ette nähtud meetmete lisameetmeid koondamiskava kolmes valdkonnas: „tööalane või isiklik projekt”, „ümberpaigutamise puhkus“ ja „äriettevõtte loomine või ülevõtmine“; palub rohkem teavet selle kohta, mille poolest on individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketis sisalduvad meetmed täiendavad võrreldes riiklike seaduste või kollektiivlepingutega ette nähtud meetmetega;

8.   tunneb heameelt, et selleks, et töölised saaksid kiiret abi, otsustasid Prantsusmaa ametiasutused alustada meetmete rakendamist enne fondilt lõpliku otsuse saamist toetuse andmise kohta esildatud kooskõlastatud paketi jaoks;

9.   märgib, et kooskõlastatud pakett hõlmab toetusi kategoorias “ümberpaigutamise puhkus”, mis ulatuvad 5 105,18 euroni töötaja kohta ning mida pakutakse 1 080 töötajale; tuletab meelde, et fondi toetust tuleks peamiselt kasutada koolituseks, tööotsinguteks ja koolitusprogrammideks ning see ei tohiks otseselt asendada töötushüvitist, mille eest vastutavad riigi institutsioonid;

10. tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskuseid ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

11. palub rohkem teavet pakutava koolituse liikide kohta, eeskätt üle 55-aastastele töötajatele, kes moodustavad sihtrühmast enam kui 41,55%, ning rõhutab, kui oluline on (ümber)õpe aktiivse tööturumeetmena, arvestades tööturu tulevasi vajadusi, et edendada jätkusuutlikku tööhõivet;

12  toonitab asjaolu, et nii selle taotluse kui ka muude massiliste koondamistega seotud taotluste ettevalmistamisest ja rakendamisest tuleks võtta õppust;

13. märgib, et need meetmed ei asenda meetmeid, mida ettevõte peab võtma riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt, ning et kõnealused meetmed on suunatud üksikisikutest töötajatele ja neid ei tohi kasutada PSA ümberkorraldamiseks;

14. palub osalevatel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetlus- ja eelarvekorras, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on parlamendi nõudmisel kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi uues määruses (2014–2020) tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

15. tuletab meelde, et komisjon on oma teatises „Reageerimine kriisile Euroopa autotööstuses” (COM(2009) 0104) esitanud tervikliku lähenemisviisi struktuuriliste probleemide lahendamiseks, muutes asjaomase sektori konkurentsivõimelisemaks ja paremini tuleviku vajadustele vastavaks, millele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi meetmed saavad positiivselt kaasa aidata, kuigi väikeses ulatuses;

16. tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

17. toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate pikaajalist tagasipöördumist tööturule; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; taunib asjaolu, et fond võib anda ettevõtetele tõuke asendada lepingulised töötajad ebakindlamas ja lühiajalisemas töösuhtes olevate töötajatega;

18. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivate eeskirjadega ja vältida liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamist;

19. tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi nõudmistele on 2012. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro ulatuses maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad, ning et fondile tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

20. peab kahetsusväärseks nõukogu otsust tühistada taotluste puhul, mis on esitatud pärast 31. detsembrit 2011, kriisi tõttu tehtud erand, millega lubati lisaks nendele, kes on kaotanud töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning millega lubati suurendada liidupoolset osa programmide kaasrahastamises 65 protsendini; palub nõukogul see meede viivitamata uuesti kasutusele võtta;

21. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

22. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

 • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Prantsusmaa)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2], eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 kuni 30. detsembrini 2011 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      Prantsusmaa esitas 5. mail 2010 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes PSA Peugeot Citroën aset leidnud koondamistega Prantsusmaal, ning saatis lisateavet kuni 13. aprillini 2012. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 11 949 666 euro eraldamiseks.

(5)      Seepärast tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et rahastada Prantsusmaa taotluses nimetatud meetmeid,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 11 949 666 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                           Nõukogu nimel

president                                                    eesistuja

 • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[1] punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt, kui taotlus saab positiivse hinnangu, esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotlus. Üheaegselt võidakse fondi kasutamises ja vajalikes summades kokku leppimiseks korraldada kolmepoolne menetlus. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud (kirjalikus) vormis.

II. Ülevaade olukorrast: Komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 21. augustil 2012 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaale vahendite eraldamiseks, et toetada maailma kaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

See on üheteistkümnes taotlus, mida tuleb 2012. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab fondist Prantsusmaa kasuks kokku 11 949 666 euro kasutuselevõtmist. See puudutab 2089 töötaja koondamist (abi taotletakse kõigi puhul) äriühingus PSA Peugeot Citroën neljakuuse perioodi jooksul 1. novembrist 2009 kuni 28. veebruarini 2010, samuti koondamisi sama koondamiskava raames vabatahtliku lahkumise alusel – ka äriühingus PSA Peugeot Citroën –, kuid väljaspool vaatlusperioodi. Kõikide koondamiste arv on arvutatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 teise lõigu esimese taandega.

Taotlus esitati komisjonile 5. mail 2010 ning sellele lisati täiendavat teavet kuni 13. aprillini 2012. Komisjon leidis, et taotlus vastab fondi kasutamise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis a, ning on esitatud kõnealuse määruse artiklis 5 sätestatud 10-nädalase tähtaja jooksul.

Komisjoni hinnangu üheks kriteeriumiks oli koondamiste ja maailma kaubanduses üleilmastumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste vaheliste seoste analüüs. Prantsusmaa ametiasutuste väitel on üha kehvemad majanduskasvu väljavaated ja karmimad laenutingimused kriisi ajal toonud kaasa olukorra, kus üksikisikud muretsevad oma töökoha pärast ning lükkavad autoostu edasi. Samal ajal on ka ettevõtted halveneva majandusolukorra tõttu investeeringuid kärpinud ja piiranud oma autopargi uuendamist. Seega juhtus vaatamata mõnedes liikmesriikides võetud ajutistele meetmetele (nagu lammutusprogrammid) nii, et 2008. aasta teisel poolel kukkus Euroopa sõidukiturg kokku –eeskätt Lääne-Euroopas, mis on äriühingu PSA Peugeot Citroën suurim turg[3] – ning 2008. aasta kolmandas kvartalis vähenes sõiduautode registreerimine Euroopas (18 Lääne-Euroopa riigis) 10,7% ja neljandas kvartalis 17% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sõidukite müügi langus ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu on otseselt mõjutanud äriühingu PSA Peugeot Citroën majandustulemusi: 2008. aastal kaotas äriühing 344 miljonit eurot, teenides esimese poolaasta lõpuks siiski kasumit (731 miljonit eurot).

Majanduskriisi ületamiseks vähendas PSA Peugeot Citroën Prantsusmaa ametiasutuste sõnul esmalt oluliselt ajutise tööjõu kasutamist ja võttis ajutisi meetmeid (näiteks tööaja arvestamine aasta baasil, ajutine töötus), et vähendada tootmist, hoides inimesi siiski tööl. Kui ilmnes, et nendest meetmetest ei piisa, et müüginumbrite vähenemisega toime tulla, otsustas PSA Peugeot Citroën avaldada vabatahtliku lahkumise kutse.

Vastates varasematele taotlustele seoses mootorsõidukisektoriga[4] [5], on komisjon juba tunnistanud, et see tööstusharu on finants- ja majanduskriisis eriti tugevalt kannatanud, kuna 60–80 % Euroopas müüdavatest autodest (sõltuvalt liikmesriigist) ostetakse laenuga[6]. 2009. aasta teises kvartalis langes Euroopa Liidus toodetud autode võrreldes eelmise aastaga arv 39,5%. Kriis andis Euroopa peamistele autotootjatele ja nende varustajatele karmi löögi[7].

Rahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett, sealhulgas selle täiendatavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega, sisaldab 2089 toetatava töötaja tööturule tagasitoomise meetmeid, nagu tööalase liikuvuse üksused, puhkus ümberõppeks (koos toetusega), isikliku või tööalase projekti arendamine, koolitus äriettevõtte loomiseks või ülevõtmiseks, äriettevõtte loomise toetus, rahvusvahelise liikuvuse toetus ning pikendatud puhkuse toetus. Prantsusmaa ametivõimude arvamuse kohaselt moodustavad eespool nimetatud meetmed kokku kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja kujutavad endast aktiivseid tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule. Nimetatud personaalsete teenustega alustati 1. jaanuaril 2009.

Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Prantsusmaa ametiasutuste taotluses esitatud järgmised asjaolud:

· kinnitanud, et fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas;

· tõendanud, et kavandatud meetmed on ette nähtud töötajate toetuseks ja neid ei kasutata äriühingute või sektorite ümberkorraldamiseks;

· kinnitanud, et eespool nimetatud toetuskõlblikud meetmed ei saa toetust muudest ELi rahalistest vahenditest.

Seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega on Prantsusmaa komisjonile teatanud, et rahalist toetust haldab tööhõive- ja tervishoiuministeeriumi Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP, tööhõive ja kutsekoolituse peadelegatsiooni) alla kuuluv Mission du Fonds national de l’emploi (FNE, riiklik tööturu fond). Makseid haldab sama ministeeriumi alla kuuluv Mission du Financement, du Budget et du Dialogue de Gestion (MFBDG, rahastamise, eelarve ja haldusdialoogi missioon). Auditit ja kontrolli teostab sama ministeeriumi alla kuuluv Mission Organisation des Contrôles (MOC, kontrolli korraldamise mission) Sous-Direction Politiques de Formation et du Contrôle (koolitus- ja järelevalvepoliitika alldirektoraadi) raames. Tõendeid annab rahanduse peadirektoraadi alla kuuluv Pôle de Certification (sertifitseerimiskeskus).

Komisjoni hinnangul vastab taotlus fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse paigutada fondi kasutuselevõtmiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservirealt 40 02 43 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale 04 05 01 ümber kokku 11949666 euro suuruses summas kulukohustusi. Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Tegemist on üheteistkümnenda ettepanekuga, mis eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise kohta 2012. aastal on esitatud. Lahutades olemasolevatest assigneeringutest praegu taotletava summa (st 11 949 666 eurot), jääb kuni 2012. aasta lõpuni kasutada veel 462 847 562 euro suurune summa. See tähendab, et vastavalt fondi määruse artikli 12 lõikele 6 jäetakse 2012. aasta viimasel neljal kuul tehtavateks eraldisteks alles üle 25% fondi aastasest maksimaalsest summast.

III. Menetlus

Komisjon esitas vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 kulukohustuste assigneeringute 2012. aasta eelarvesse kandmiseks ümberpaigutamise taotluse.

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon on otsustanud esitada raportile muudatusettepanekud ja arvamuse, milles kajastab oma seisukohti ja panust.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis rõhutati veel kord, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused tuleb vastu võtta kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

 • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
 • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [3]               Euroopa turg laias mõttes (30 riiki) moodustab Peugeot' müügist 74% ja Citroėni müügist 80%.
 • [4]               COM(2011) 664, 13.oktoober 2011, Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (taotlus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugal).
 • [5]               COM(2011) 420, 11. juuli 2011 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (taotlus EGF/2009/019 FR/Renault, Prantsusmaa).
 • [6]             COM(2009) 104, 25. veebruar 2009, "Reageerimine kriisile Euroopa autotööstuses".
 • [7]             Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat: "Impact of the economic crisis on the manufacturing and construction industries – April 2009 update" (http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?lang=fr&tpa_id=0&item_id=3437).

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

10.10.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

5

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, Catherine Trautmann