Postup : 2011/2050(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0338/2012

Předložené texty :

A7-0338/2012

Rozpravy :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Hlasování :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0505

ZPRÁVA     
PDF 186kWORD 138k
18. 10. 2012
PE 492.766v02-00 A7-0338/2012

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem

(2011/2050(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Hannes Swoboda

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem

(2011/2050(INI))

Evropský parlament,

–     s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 1997,

–     s ohledem na jednání o nové smlouvě mezi EU a Ruskem, která byla zahájena v roce 2008, a na „partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

–     s ohledem na společné cíle EU a Ruska, stanovené ve společném prohlášení vydaném po 11. summitu EU-Rusko, jenž se konal dne 31. května 2003 v Petrohradě, které se týkají vytvoření společného hospodářského prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru pro výzkum a vzdělávání, včetně kulturních aspektů (tzv. čtyři společné prostory),

     s ohledem na konzultace EU a Ruska na téma lidských práv,

–     s ohledem na svá usnesení o vztazích mezi EU a Ruskem

–     s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2012 týkající se návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny(1),

–     s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

–     s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0338/2012),

A.   vzhledem k tomu, že rozvíjející se společná zahraniční a bezpečnostní politika EU by v souladu se zásadou podmíněnosti měla mezi své strategické partnery zahrnout Rusko za předpokladu, že bude sdílet a dodržovat základní hodnoty, na nichž je Unie založena, jako je demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že Rusko je zemí s evropskými kulturními kořeny, která je zároveň významným celosvětovým a regionálním hráčem a členem Rady bezpečnosti OSN, skupin G-8 a G-20, Rady Evropy a OBSE a je tedy odpovědná za plnění závazků vyplývajících z členství v těchto organizacích, a to zejména s ohledem na monitorovací zprávu Rady Evropy z října 2012;

B.   vzhledem k tomu, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN sdílí spolu s ostatními členy odpovědnost za zachování celosvětové stability; vzhledem k tomu, že řadu problémů na mezinárodní úrovni lze vyřešit pouze na základě koordinovaného přístupu, na němž se podílí i Rusko;

C.   vzhledem k tomu, že ekonomická provázanost EU a Ruska se neustále prohlubuje, a vzhledem k tomu, že bližší spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem jsou z hlediska stability, bezpečnosti a prosperity pro obě strany velice důležité;

D.   vzhledem k tomu, že Rusko za vlády prezidenta Vladimira Putina jeví zájem o rozvoj pouze některých společných politik a nemá žádný vážný úmysl vytvořit skutečné a významné strategické partnerství za účelem uplatňování mezinárodního práva a předcházení konfliktům;

E.   vzhledem k tomu, že od roku 1994, kdy byla uzavřena současná dohoda o partnerství a spolupráci, prošlo Rusko i EU významnými politickými, institucionálními, společenskými i hospodářskými změnami;

F.   vzhledem k tomu, že přistoupení Ruska k WTO dne 22. srpna 2012 je důležitým krokem, jenž by mohl přispět k rychlejší modernizaci ruského hospodářství a současně být i vhodným podnětem k tomu, aby Rusko dodržovalo pravidla a standardy mezinárodního obchodu, k nimž se zavázalo;

G.   vzhledem k tomu, že těmito změnami, stejně jako novými výzvami a příležitostmi, které přináší partnerství EU a Ruska, je třeba se zabývat na dvoustranné i vícestranné úrovni; vzhledem k tomu, že základem skutečného strategického partnerství by mohla být nová ambiciózní, komplexní a právně závazná dohoda o partnerství a spolupráci pokrývající nejdůležitější oblasti spolupráce, jež by byla založena na společných hodnotách demokracie, dodržování lidských práv a právního státu, a to i navzdory tomu, že na ruské straně v současnosti v tomto ohledu chybí nadšení; vzhledem k tomu, že důraz by měl být kladen zejména na budování skutečného partnerství mezi podniky EU a Ruska;

H.   vzhledem k tomu, že EU je i nadále odhodlána více prohlubovat a rozvíjet vztahy s Ruskem a dodržovat zásady zakotvené v partnerství pro modernizaci, jež se zakládají na společných zájmech a pevném závazku zachovávat všeobecné hodnoty a demokratické zásady a respektovat základní lidská práva a právní stát;

I.    vzhledem k tomu, že odsouzení členek ruské punkové skupiny Pussy Riot ke dvěma rokům odnětí svobody za protestní performanci proti prezidentu Vladimiru Putinovi v moskevské pravoslavné katedrále je nepřiměřené, vyvolává vážné obavy ohledně způsobu, jakým ruský právní systém zachází s občany, a snaží se zastrašit ruskou občanskou společnost;

J.    vzhledem k tomu, že v rámci probíhajících jednání je třeba řádně vyhodnotit současný stav vztahů EU a Ruska, přičemž je třeba vzít v úvahu dvoustranné spory mezi Ruskem a členskými státy EU;

K.   vzhledem k tomu, že Rusko nepřijalo demokratické hodnoty zcela za své a že neupevnilo právní stát, což nadále poškozuje vztahy EU a Ruska;

L.   vzhledem k tomu, že soustavné zastrašování, obtěžování a zatýkání představitelů opozičních sil a nevládních organizací, nedávné přijetí zákonů o financování nevládních organizací, o právu na shromažďování, zákona o pomluvě, zákona o omezeních týkajících se internetu a sílící nátlak na svobodné a nezávislé sdělovací prostředky a na menšiny s ohledem na jejich sexuální orientaci a náboženské vyznání vedou k dalšímu zhoršování situace v oblasti lidských práv a demokratických zásad v Rusku;

M.  vzhledem k tomu, že současná dohoda o partnerství a spolupráci musí zůstat v platnosti a účinnosti do doby, než bude uzavřena dohoda nová a než tato nová dohoda vstoupí v platnost;

N.   vzhledem k tomu, že dne 14. října 2012 se v celém Rusku uskuteční komunální a regionální volby, jichž se mají poprvé za řadu let zúčastnit i nezávislé opoziční strany; vzhledem k tomu, že v důsledku prosincových protestů budou zahrnovat i přímé volby gubernátorů;

O.   vzhledem k tomu, že zmíněné nové nebo pozměněné zákony byly přijaty Státní dumou, tedy orgánem, jehož poslední volby nebyly ani svobodné, ani spravedlivé, jak to vyplývá ze závěrů pozorovatelské mise OBSE a jak konstatoval Evropský parlament;

P.   vzhledem k tomu, že některé postupy namířené proti opozici, jako je například zbavení bývalého poslance Státní dumy Gennadije Gudkova z opoziční strany Spravedlivé Rusko jeho poslaneckého mandátu, lze vykládat jako selektivní uplatňování práva a zásahy do legitimní politické činnosti;

1.    předkládá Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost v souvislosti s probíhajícími jednáními o nové dohodě tato doporučení:

Vedení jednání

a)    zajistit, aby nová dohoda poskytla komplexní, perspektivní a právně závazný rámec pro další rozvoj vztahů s Ruskem v následujících letech, a současně vzít v potaz nutnost usilovat o prohloubení spolupráce ve všech oblastech, v nichž by zájmy EU a Ruska mohly být shodné a prosazovat evropské zájmy a hodnoty v oblastech, v nichž se tyto zájmy liší, a rovněž nutnost podporovat demokratizaci a modernizaci této země; přijmout nezbytná opatření, která by zaručila, že jednání s Ruskem pokračují stálým tempem, a současně vyjádřit obavy panující v EU z nedostatečného pokroku jednání, jež v této fázi nevedla k očekávaným výsledkům; připomenout, že strategické partnerství lze uzavřít pouze tehdy, pokud se obě strany dohodnou na dodržování všeobecných demokratických zásad; zdůraznit, že vztahy mezi EU a Ruskem musí být podřízeny zásadě reciprocity;

b)   aktivně usilovat o uzavření jednání dohodou, které bude prospěšné pro obě strany a v souladu se sílící a prohlubující se spoluprací; zajistit, aby jednání vedla ke vzájemné důvěře a byla zaměřena na konkrétní výsledky a politickou podstatu;

c)    usilovat o dosažení konsenzu mezi členskými státy EU, pokud jde o cíle a způsob vedení jednání o nové dohodě s Ruskem, tak, aby EU vystupovala důrazně a jednotně; zdůraznit, že je důležité, aby Unie vedla jednání jako jeden subjekt, a zastávat postoj, že zájmy členských států ve vztahu k Rusku a naopak se lépe prosazují a hájí na úrovni Unie;

d)   věnovat zvýšenou pozornost požadavkům, které EU zamýšlí formulovat ve vztahu k dodržování demokratických zásad, lidských práv a právního státu, a vnímat jejich dodržování jako nezbytný předpoklad pro podepsání dohody mezi EU a Ruskem;

e)    zdůraznit, že nová dohoda bude ve vztazích EU a Ruska logickým a nutným krokem vpřed vedle současné dohody o partnerství a spolupráci a vstupu Ruska do WTO;

f)    s ohledem na výše uvedené připomínat, že by EU měla sjednat tuto dohodu pouze s Ruskem a ne s celní unií, jejíž je Rusko součástí;

g)    opakovat, že hospodářská a politická modernizace Ruska je ve společném zájmu obou zúčastněných stran a že EU si přeje dále rozvíjet proces započatý partnerstvím pro modernizaci; zdůraznit, že ruský program modernizace nelze omezit pouze na oblast hospodářství a že by jej měla doprovázet plnohodnotná politická reforma zaměřená hlavně na zajištění právního státu a boj proti korupci;

h)    zaujmout aktivní přístup ke koordinaci různých dvoustranných partnerství pro modernizaci mezi členskými státy EU a Ruskou federací, a zajistit tak jednotnou a účinnější politiku EU;

Politický dialog a spolupráce

i)     pozorně sledovat vnitřní vývoj Ruska, spolupracovat se všemi hlavními představiteli politického života, podpořit budování institucí a zásad demokracie, lidských práv a právního státu v Rusku; aktivně tak podporovat všechny společenské iniciativy, jejichž cílem je vytvořit občanskou společnost založenou na demokratických zásadách a právním státu, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat používání internetu k těmto účelům;

j)    zdůraznit, že je důležité, aby Rusko zajistilo fungování nezávislého a nestranného soudního systému a posílilo boj proti korupci;

k)   vyzvat Rusko, aby dodrželo závazek zajistit svobodné a spravedlivé volby, a to v zájmu legitimity politického systému;

l)     vyzdvihnout, že je důležité, aby Rusko plně dostálo svým mezinárodním závazkům a dodržovalo základní lidská práva tak, jak jsou stanovena v Evropské úmluvě o lidských právech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, které Rusko podepsalo; připomenout, že politický pluralismus, svoboda sdělovacích prostředků, právní stát, nezávislost a nestrannost soudní moci, svoboda projevu a shromažďování, a to i na internetu, efektivní a nezávislé odbory a nediskriminace jsou nutnými podmínkami pro další rozvoj a modernizaci Ruska i pro to, aby strategická spolupráce EU a Ruska byla udržitelná;

m)   zdůraznit, že Rusko musí jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN brát svou odpovědnost za mezinárodní mír, stabilitu a bezpečnost vážně;

n)    vyjádřit své znepokojení ohledně zhoršujícího se prostředí pro rozvoj občanské společnosti v Rusku, zejména po nedávném přijetí souboru právních předpisů zaměřených na demonstrace, nevládní organizace, pomluvu a právní úpravy týkající se internetu, jež obsahují nejednoznačná ustanovení a mohla by být svévolně prosazována; připomenout ruským orgánům, že moderní a prosperující společnost musí uznávat a chránit individuální i kolektivní práva všech svých občanů; naléhat v tomto ohledu na ruské orgány, aby náležitě rychle začaly jednat a výše uvedené právní předpisy sladily s mezinárodními standardy, a vznést tuto otázku v průběhu jednání;

o)   trvat na posílení dialogu o lidských právech s Ruskem tak, aby se stal účinným nástrojem pro zlepšení lidských práv v Rusku, jenž klade důraz na výsledky; apelovat zvláště na ruské úřady, aby zbytečně neomezovaly pokojná shromáždění, zajistily ochranu obhájcům lidských práv, zaručily, že pachatelé útoků na aktivisty a jejich vražd, již nebudou unikat spravedlnosti, aby vytvořily prostředí, v němž budou organizace občanské společnosti a nevládní organizace moci pracovat bez nepatřičných omezení, bez obav z obtěžování a zastrašování, a aby zajistily, že budou zcela dodržována rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva; vybízet obě strany, aby zaručily, že dialogy o lidských právech mezi EU a Ruskem budou transparentnější a otevřenější, a to mimo jiné prostřednictvím účasti zástupců všech dotčených ruských ministerstev na přípravných schůzkách s ruskými a mezinárodními nevládními organizacemi a na konzultačních schůzích;

p)   jednoznačně potvrdit, že opakované pokusy o omezení lidských práv na regionální a federální úrovni, zejména svobody projevu a shromažďování, a to i v souvislosti se sexuální orientací a genderovou identitou, jsou v rozporu s ruskými závazky vyplývajícími z ruské ústavy, Evropské úmluvy o lidských právech a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

q)   zdůraznit, že ruské orgány musí skoncovat s beztrestností v zemi, s politicky motivovaným pronásledováním, zatýkáním a vězněním, a podtrhnout, že se vůči členům opozice již nesmí používat represivní opatření; zajistit, aby celá řada případů porušování lidských práv, k nimž došlo a která dosud nebyla nestranným a nezávislým způsobem vyšetřena, byla zcela objasněna, včetně uvěznění Michaila Chodorkovského a úmrtí Sergeje Magnitského, Alexandra Litviněnka a Anny Politkovské, Natalie Jestěrmirové a dalších;

r)    vyzvat Rusko, aby nezneužívalo pojem „tradiční hodnoty“ k legalizaci diskriminace menšinových skupin, k umlčení opozice či porušování lidských práv;

s)    začlenit do nové a komplexní dohody o partnerství a spolupráci ustanovení a kritéria pro ochranu a prosazování lidských práv, která jsou stanovena v ruské ústavě, a v maximální míře přitom vycházet z rámců Rady Evropy a OBSE, k jejichž dodržování se Rusko zavázalo, a současně do ní zahrnout jasný mechanismus, jenž v případě porušení či nedodržení těchto ustanovení umožňuje pozastavení dohody;

t)    zdůraznit, že ruské společnosti jako celku a rovněž i strategickému partnerství EU a Ruska by prospěl a posílil by ji politický systém, který by zajistil rovné podmínky pro všechny politické strany a nabídl by skutečnou soutěž a účinné politické alternativy; vyzvat v této souvislosti Rusko, aby se konkrétně zabývalo všemi doporučeními vydanými OBSE k posledním volbám;

u)    zahrnout nutná ustanovení týkající se činností pro vymýcení všudypřítomné korupce, jež podrývá důvěru občanů ve stát a maří veškeré snahy o modernizaci; stanovit rovněž zvláštní podmínky pro spolupráci Ruska a EU v boji proti přeshraniční korupci;

v)    podpořit strategické partnerství mezi EU a Ruskem řešením celosvětových problémů, jako je např. nešíření zbraní, boj proti terorismu, mírové řešení táhlých nebo dlouhých konfliktů na základě zásad Charty OSN a platného mezinárodního práva, zabezpečení dodávek energie, arktická dimenze, změna klimatu a snižování chudoby, a současně podpořit i společné cíle partnerství; trvat na tom, aby Rusko okamžitě ukončilo šíření zbraní do zemí, na něž EU, OBSE a OSN uvalily zbrojní embargo;

w)   spolupracovat s Ruskem s cílem převzít odpovědnost za posilování stability, politické spolupráce a ekonomického rozvoje ve společném sousedství a zdůraznit suverénní právo každého státu na vlastní volbu orientace zahraniční politiky a bezpečnostních opatření;

x)    vyzvat ruské orgány, aby skoncovaly s obecně rozšířeným prostředím beztrestnosti za porušování lidských práv a s absencí právního státu na severním Kavkazu;

y)    naléhavě vyzvat Rusko, aby aktivně přispívalo k mírovému řešení přetrvávajících konfliktů, a zlepšit spolupráci EU a Ruska při řízení dlouhotrvajících konfliktů v Moldavsku a v jižním Kavkazu na bázi mezinárodního práva a zásad mírového řešení konfliktů; zintenzívnit rozhovory s Ruskem s cílem zajistit bezvýhradné plnění dohody o příměří z roku 2008; vyzvat Rusko, aby odvolalo uznání Abcházie a Jižní Osetie, a umožnilo úplný a neomezený přístup pozorovatelské mise EU na tato gruzínská území;

z)    nadále usilovat o plné uplatnění společných opatření směřujících k dosažení bezvízového režimu pro krátkodobé pobyty s cílem postupně odstranit vízovou povinnost mezi zeměmi Schengenu a Ruskem; co nejrychleji a co nejvíce usnadnit vyřizování víz pro členy akademických obcí, studenty, vědce, novináře, podnikatele, zástupce občanské společnosti a mládež zapojenou do výměnných akcí; alespoň na minimální úrovni harmonizovat uplatňování vízového kodexu ze strany členských států, pokud jde o podmínky;

aa)  vyzdvihnout podporu spolupráce v oblasti vědy, kultury a vzdělávání, posilovat mezilidské kontakty a lepší porozumění mezi společností zemí EU a Ruska;

Hospodářská spolupráce

ab)  důkladně zvážit rostoucí hospodářskou spolupráci EU a Ruska jako vzájemných dovozních trhů a dodavatelů zboží, služeb a energie;

ac)  pečlivě sledovat a zhodnotit, stimulovat a podporovat dodržování pravidel WTO ze strany Ruska a ochotu Moskvy využít členství ve WTO jako podnět ke strukturální reformě; případně podpořit úsilí Ruska o členství v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD);

ad)  zdůraznit, že plné respektování pravidel WTO ze strany Ruska je nutnou podmínkou a minimální normou pro to, aby mohla být uzavřena dohoda s EU; přezkoumat v této souvislosti stávající překážky, které brání dovozu ruského zboží a služeb, z hlediska jejich souladu s normami WTO a v případě potřeby zahájit odstraňování těchto překážek;

ae)  trvat na dvoustranné dohodě mezi EU a Ruskem a dát současně jasně najevo, že o případné dohodě mezi EU a celní unií, v jejímž čele Rusko stojí, lze uvažovat pouze v dlouhodobém horizontu a po vstupu dvoustranné dohody v platnost;

af)   přimět ruskou stranu, aby projevila zřetelnou politickou vůli k dosažení dohody o právně závazných obchodních a investičních ustanoveních, která by se měla opírat o ustanovení obsažená již v dohodě o partnerství a spolupráci a měla by být v souladu se vstupem do WTO; připomenout, že cílem EU v této oblasti je zlepšit a stabilizovat podnikatelské prostředí, jelikož to by bylo přínosné pro obě strany a dále by se tak prosazovaly cíle stanovené v partnerství pro modernizaci, které bylo zahájeno v roce 2010;

ag)  zabývat se skutečností, že v Rusku stále není vyřešen problém výroby a prodeje padělků;

ah)  přimět Rusko, aby restrukturalizovalo své hospodářství a urychlilo přechod od hospodářského modelu zaměřeného na energetiku na model založený na průmyslu a službách, jenž účinně využívá zdroje a energii z obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že cena ropy není stálá a že současné vysoké ceny by neměly být záminkou pro oddalování nutné hospodářské modernizace;

ai)   zdůraznit, že je důležité vytvořit v oblasti energetiky společnou evropskou zahraniční politiku s cílem zlepšit zabezpečení dodávek energie, a to navázáním třístranné spolupráce mezi EU, Ruskem a tranzitními zeměmi;

aj)   vzít v potaz fakt, že infrastruktury, které mají pro ruské hospodářství a pro investice EU klíčový význam, pocházejí z dob Sovětského svazu a vyžadují rozsáhlé investice;

ak)  zajistit, aby do dohody byla vložena podstatná a právně závazná kapitola o energetice s cílem zaručit spolehlivý a cenově efektivní zdroj dodávek energie do EU; zajistit, aby takové partnerství v oblasti energetiky bylo založeno na zásadách transparentnosti, spravedlivé hospodářské soutěže, vyloučení monopolního chování, vzájemnosti a nediskriminace; zdůraznit, že je nezbytné zabývat se nedořešenými otázkami dodávek energie do členských států EU; zajistit, aby zásady Smlouvy o energetické chartě byly nedílnou součástí nové dohody;

al)   zajistit, že do dohody bude vložena právně závazná kapitola o zavedení či navýšení vývozních cel u surovin;

am) pomocí všech dostupných nástrojů a smluv sledovat a trvat na tom, aby v ruských jaderných elektrárnách byly uplatňovány a prosazovány nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní normy, a to jak v elektrárnách v provozu, tak v těch, jež jsou ve fázi výstavby; v této souvislosti Rusko naléhavě vyzvat, aby ratifikovalo a okamžitě začalo dodržovat Úmluvu EHK OSN (z Espoo) o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států;

an)  vyzvat Rusko, aby uzavřelo všechny jaderné reaktory typu, jenž byl použit v Černobylu, a reaktory první generace, zejména ty, které se nacházejí v blízkosti hranic EU, a vyjádřit hluboké znepokojení nad projekty výstavby jaderných elektráren v Kaliningradské oblasti a Sosnovém Boru;

ao)  prohloubit další vzájemnou spolupráci v oblasti výzkumu, vzdělávání, kultury a vědy; podněcovat společné pochopení dějin dvacátého století;

ap)  vyjádřit hluboké znepokojení nad vrty pro komerční účely v oblasti Arktidy a nad rozsáhlým znečištěním životního prostředí v okolí vrtů v celém Rusku;

aq)  konzultovat s Evropským parlamentem ustanovení o parlamentní spolupráci;

ar)  stanovit jednoznačná kritéria pro uplatňování nové dohody a zřídit monitorovací mechanismy, včetně předkládání pravidelných zpráv Evropskému parlamentu;

as)  podněcovat vyjednávací tým EU k tomu, aby pokračoval v dobré spolupráci s EP a aby v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, jenž stanovuje, že Evropský parlament musí být okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu, průběžně poskytoval informace o stavu jednání a příslušné dokumenty;

2.    zachovávat obezřetnost, pokud jde o požadavky, jež EU zamýšlí formulovat ohledně dodržování demokratických zásad, a vnímat jejich dodržování jako nezbytný předpoklad pro podpis dohody mezi EU a Ruskem;

3.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení, které obsahuje doporučení Evropského parlamentu, předal Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost a pro informaci také vládě Ruské federace a ruské Státní dumě.

(1)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2012)0286.

.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (27. 6. 2011)

pro Výbor pro zahraniční věci

k doporučením Radě a Komisi týkajícím se nové dohody mezi EU a Ruskem

(2011/2050(INI))

Navrhovatelka: Inese Vaidere

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že EU a Rusko jsou vzájemně závislými obchodními partnery, zejména co se týče surovin a důležitých zdrojů energie; domnívá se, že jejich hospodářské vztahy mají silný potenciál a že utužení hospodářské spolupráce a větší provázání trhů by podpořilo růst a stabilitu regionu a zároveň posílilo zásady udržitelného růstu a ochrany životního prostředí;

2.  zdůrazňuje důsledky napětí, které je hluboce zakořeněno v historii vývoje obchodních vztahů mezi EU a Ruskem, a navrhuje zřídit stálou diskusní skupinu o historii, jejímž cílem by bylo řešit stávající obavy a předsudky a analyzovat různé úhly pohledu na minulost;

3.  zdůrazňuje, že členské státy EU ležící ve střední a východní Evropě mají v tomto ohledu zvláštní úlohu a význam, jelikož by mohly přispět ke zlepšení hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Ruskem díky svým zkušenostem s překonáváním jazykových a kulturních bariér mezi partnerskými stranami;

4.  vítá skutečnost, že EU a Rusko podepsaly memorandum o porozumění o vyřešení dvoustranných otázek v souvislosti s přistoupením Ruska k WTO; je přesvědčen, že přistoupení Ruska k WTO má zásadní význam pro hospodářskou spolupráci EU a Ruska a v dlouhodobém výhledu pro jednání o případné dohodě o volném obchodu; očekává, že v rámci mnohostranných jednání bude možné rychle nalézt uspokojivé řešení nevyjasněných otázek, mimo jiné nových ruských pravidel pro investice do automobilového průmyslu;

5.  zastává názor, že nezbytným předpokladem a minimálním standardem pro uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Ruskem je plné dodržování pravidel WTO ze strany Ruska;

6.  s vědomím, že Rusko má zájem o členství ve WTO, vyzývá ruskou vládu, aby zrušila dočasná dovozní cla, jelikož jsou v rozporu s pravidly WTO;

7.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že celní unie Ruska, Kazachstánu a Běloruska bude ukládat dodatečná cla, což je v rozporu s předpisy WTO a podrývá současnou snahu ruské vlády získat členství ve WTO;

8.  naléhavě vyzývá Rusko, aby nenutila žádné další země ke vstupu do celní unie;

9.  poukazuje na to, že Rusko by se mohlo stát velmi důležitým partnerem pro obchodní zájmy Evropské unie, nejen na dvoustranné, ale i mnohostranné úrovni, a to díky své významné úloze při spolupráci zemí v rámci skupiny BRIC (SA);

10. doufá, že Komise vyjedná novou obsáhlou a ambiciózní dohodu, která bude založena na čtyřech společných prostorech a jasně stanoví regulační a legislativní opatření a donucovací nástroje; vyzývá Rusko, aby sladilo své právní předpisy s právem EU, včetně předpisů o bezpečnosti potravin; zdůrazňuje, že EU je nejdůležitějším obchodním partnerem Ruska a že z ní pochází 75 % přímých zahraničních investic v Rusku, a proto zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné uzavřít právně závaznou dohodu o obchodu a investicích, která bude podepsána poté, co se Rusko zaváže k dodržování mezinárodních obchodních pravidel přistoupením k WTO, vytvořením základu pro urovnávání sporů a zlepšením transparentnosti a nediskriminace v oblasti investic v Rusku;

11. je přesvědčen o tom, že vývoj Ruska a hospodářská úspěšnost jeho společnosti budou mít velký vliv také na bezpečnost a hospodářský rozvoj Evropské unie, a že by tudíž bylo vhodné vyvinout kvalitativně novou úroveň hospodářského a obchodního partnerství, včetně společného úsilí o řešení sdílených problémů, počínaje změnou klimatu po stabilní a udržitelný sociální, finanční a hospodářský rozvoj;

12. je velmi znepokojen skutečností, že v Rusku stále není vyřešen problém výroby a prodeje padělků; trvá na tom, že má-li se zvýšit konkurenceschopnost a atraktivita investičního prostředí, je nutné zlepšit právní předpisy a vynutitelnost práva v oblasti ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví;

13. podporuje Komisi v jejím úsilí zahrnout do nové dohody vyčerpávající kapitolu o ochraně práv všech forem duševního vlastnictví, včetně přenosu technologií; vyzývá Komisi, aby sledovala přenos špičkových technologií a know-how z EU, a předcházela tak pirátství, padělání a nekalé hospodářské soutěži; zastává názor, že by ruská vláda měla zvážit ratifikaci obchodní dohody proti padělání (ACTA), což by významně přispělo ke koordinaci mezinárodního boje proti padělání a pirátství

14. žádá, aby dohoda zahrnovala významnou, právně závaznou kapitolu o energetice, která by pomocí jasných pravidel a větší transparentnosti zajistila spolehlivé a nákladově efektivní dodávky energie do EU tím, že by zaručila, aby Rusko na energie uplatňovalo spravedlivé cenové sazby založené na rovném zacházení se všemi členskými státy EU; domnívá se, že má-li být obnovena důvěra občanů EU v zabezpečení dodávek energie, měly by Evropská unie a Rusko navázat partnerství v oblasti energetiky, které budou charakterizovat zásady transparentnosti, spravedlivé hospodářské soutěže, vzájemnosti a nediskriminace;

15. je přesvědčen o tom, že nezbytným předpokladem pro rozvoj stabilních a úspěšných obchodních vztahů s Ruskem je dořešení otázek týkajících se dodávek energie do Polska, České republiky, Slovenska a pobaltských států;

16. vítá partnerství pro modernizaci jako konkrétní iniciativu, která vychází ze spolupráce s Ruskem na konkrétních projektech; vybízí ruskou stranu, aby provedlo velmi potřebné interní reformy a odstranilo překážky, které brání uzavření oboustranně výhodné dohody tím, že zlepší tuzemské prostředí pro obchod a investice, především pro malé a střední podniky, zreformuje odvětví energetiky, omezí vliv státních orgánů na chod soukromého sektoru, zahájí boj s korupcí, odstraní protekcionismus, včetně jednostranného zvýšení cel, bude chránit práva duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví a posílí právní stát a zlepší dodržování lidských práv;

17. zdůrazňuje, že obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Ruskem by se neměly omezovat na činnost úzkého výběru velkých společností a že by měly být rozšířeny o velký počet malých a středních podniků a mnohem širší složky společnosti; poukazuje na to, že statistické údaje o chudobě v Rusku jsou velmi znepokojivé a klíčem ke stabilitě je překonání tohoto problému a že tato oblast musí být v centru zájmu Evropské unie;

18. je přesvědčen o tom, že by EU měla zajistit, aby v jednáních o nové dohodě s Ruskem nezaostávalo dodržování základních lidských práv za obchodními a ekonomickými aspekty;

19. vybízí Rusko, aby spojilo síly s EU při řešení dopadů změny klimatu;

20. vyzývá ruskou vládu, aby odstranila překážky bránící volnému a spravedlivému obchodu a přístupu na trhy, na něž upozornila Komise ve zprávě o překážkách obchodu a investic z roku 2011, a zejména aby zrušila jednostranné zvýšení cel, které Rusko schválilo v reakci na finanční a hospodářskou krizi a které vážně poškodily vývozce EU;

21. s potěšením bere na vědomí prohlášení ruské vlády, že zruší zákaz dovozu čerstvé zeleniny z EU, a vyzývá ji, aby tento záměr bezodkladně realizovala; důrazně ji vyzývá k úzké spolupráci s Evropskou komisí na provedení v přiměřené době finálních úprav certifikačního systému pro vývoz zeleniny z EU do Ruska a naopak;

22. vyzývá Komisi, aby v průběhu jednání Rusko upozornila na to, že musí co nejdříve provést reformu svého těžkopádného a nákladného celního režimu a tím zejména malým a středním podnikům zajistit lepší přístup na trh;

23. domnívá se, že zlepšení pravidel pro vízový styk mezi EU a Ruskem je velmi důležité pro rozvoj obchodních vztahů na širokém základě; uznává, že přístup EU k zemím západního Balkánu, založený na plánování, je pozitivním příkladem způsobu, jímž lze v budoucnosti dosáhnout bezvízového styku s Ruskem;

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

21.6.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

5

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.10.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Sir Graham Watson

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Jean-Jacob Bicep, Christian Ehler, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Carmen Romero López, Hannes Swoboda, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jolanta Emilia Hibner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Petru Constantin Luhan, Eva Ortiz Vilella, Renate Sommer, Jutta Steinruck

Právní upozornění - Ochrana soukromí