RAPORT conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile noului acord UE-Rusia

18.10.2012 - (2011/2050(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor pentru aviz: Hannes Swoboda


Procedură : 2011/2050(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0338/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile noului acord UE-Rusia

(2011/2050(INI))

Parlamentul European,

–     având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 1997,

–     având în vedere negocierile inițiate în 2008 privind noul acord UE-Rusia, precum și Parteneriatul pentru modernizare, inițiat în 2010,

–     având în vedere obiectivul comun al Uniunii Europene și al Rusiei stabilit în declarația comună făcută ca urmare a celui de-al 11-lea Summit UE-Rusia de la Sankt Petersburg din 31 mai 2003, și anume de a crea un spațiu economic comun, un spațiu comun de liberate, securitate și justiție, un spațiu comun de cooperare în materie de securitate externă și un spațiu comun de cercetare și educație, care să includă și aspecte culturale (cele patru „spații comune”),

     având în vedere consultările dintre UE și Rusia privind drepturile omului,

–     având în vedere rezoluțiile sale referitoare la relațiile dintre UE și Rusia,

–     având în Rezoluția sa din 4 iulie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime[1],

–     având în vedere articolul 90 alineatul (4) și articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–     având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0338/2012),

A.   întrucât politica externă comună a UE în materie de securitate și energie ar trebui ca, în concordanță cu principiul condiționalității, să includă Rusia ca partener strategic, cu condiția ca valorile fundamentale pe care se bazează Uniunea, printre care democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității și respectarea principiilor Cartei ONU și a legislației internaționale sunt fie împărtășite și sprijinite; întrucât Rusia este o țară ale cărei rădăcini culturale se află în Europa și reprezintă un actor mondial și regional important, ca membru al Consiliului de Securitate al ONU, al G-8, G-20, al Consiliului Europei și al OSCE și, ca atare, trebuie să-și respecte obligațiile care îi incumbă în această calitate, în special cu privire la raportul de monitorizare al Consiliului Europei din octombrie 2012;

B.   întrucât Rusia, ca membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, are o responsabilitate comună, alături de ceilalți membri ai Consiliului, de a menține stabilitatea pe scena mondială; întrucât numeroaselor provocări de la nivel internațional li se poate răspunde numai printr-o abordare coordonată, care include Rusia;

C.   întrucât interdependența economică a UE și a Rusiei crește în mod constant și întrucât cooperarea consolidată și relațiile de bună vecinătate dintre UE și Rusia ar trebui, prin urmare, să fie considerate de importanță majoră pentru stabilitatea, securitatea și prosperitatea ambelor părți;

D.   întrucât Rusia sub președinția lui Vladimir Putin manifestă numai un interes selectiv față de dezvoltarea unor politici comune, și nu o intenție reală de a dezvolta un parteneriat strategic veritabil și de anvergură pentru punerea în aplicare a dreptului internațional și pentru prevenirea conflictelor;

E.   întrucât, de la semnarea actualului Acord de parteneriat și cooperare (APC) în 1994, atât UE, cât și Rusia s-au confruntat cu profunde schimbări politice, instituționale, sociale și economice;

F.   întrucât aderarea Rusiei la OMC la 22 august 2012 a constituit un pas major, care ar putea contribui la accelerarea modernizării economiei Rusiei și care, totodată, ar putea fi un stimulent eficient pentru respectarea de către Rusia a normelor și a standardelor comerciale internaționale la care s-a angajat;

G.   întrucât schimbările în cauză, alături de noile provocări și oportunități pe care le implică relația UE-Rusia, trebuie abordate atât la nivel bilateral, cât și multilateral; întrucât, în pofida actualei lipse de entuziasm din partea Rusiei, un nou acord de parteneriat și cooperare ambițios, cuprinzător și producând efecte obligatorii, care să acopere cele mai importante domenii de cooperare și care să se întemeieze pe valori comune precum democrația, respectarea drepturilor omului și statul de drept, ar putea oferi baza unui parteneriat strategic genuin; întrucât, în special, ar trebui subliniată nevoia de a construi un veritabil parteneriat între societățile UE și Rusiei;

H.   întrucât Uniunea Europeană este hotărâtă să-și aprofundeze și să-și dezvolte în continuare relațiile cu Rusia și de să respecte principiile înscrise în Parteneriatul pentru modernizare pe baza intereselor comune și a unui angajament profund în ceea ce privește valorile universale și principiile democratice, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, precum și a statului de drept,

I.    întrucât condamnarea membrelor grupului punk Pussy Riot din Rusia la doi ani de închisoare pentru o reprezentație organizată în semn de protest împotriva președintelui Vladimir Putin într-o catedrală ortodoxă din Moscova este disproporționată, provoacă îngrijorări serioase cu privire la modul în care sistemul judiciar din Rusia tratează cetățenii și acționează astfel încât să intimideze societatea civilă din Rusia;

J.    întrucât, în contextul negocierilor în curs de desfășurare, statu quo-ul relațiilor dintre UE și Rusia trebuie evaluat cu atenție, luând în considerație disputele bilaterale existente între Rusia și statele membre ale UE;

K.   întrucât relațiile UE-Rusia continuă să sufere din cauză că Rusia nu a reușit să adopte pe deplin valorile democratice și să consolideze statul de drept,

L.   întrucât intimidarea, hărțuirea și arestările operate actualmente în rândul reprezentanților forțelor de opoziție și ONG-urilor, adoptarea recentă a legislației privind finanțarea ONG-urilor, dreptul de asociere, defăimarea, restricțiile în domeniul internetului, precum și presiunea crescândă exercitată asupra mass-mediei libere și independente și a minorităților în ceea ce privește orientarea sexuală și credința religioasă au avut ca rezultat o și mai mare degradare a situației drepturilor omului și a principiilor democratice în Rusia,

M.  întrucât actualul Acord de parteneriat și cooperare trebuie să rămână valabil și să producă efecte până la încheierea și intrarea în vigoare a noului acord,

N.   întrucât, la 14 octombrie 2012, în Rusia vor avea loc alegeri locale și regionale, la care, pentru prima dată după mulți ani, urmează să participe partide de opoziție independente; întrucât, în urma protestelor din decembrie 2011, aceste alegeri vor include alegeri directe în gubernii;

O.   întrucât legile menționate mai sus, noi sau modificate, au fost adoptate de Duma de Stat, pentru care, conform misiunii de observare a OSCE și concluziilor PE, cele mai recente alegeri nu au fost nici libere, nici echitabile;

P.   întrucât unele proceduri vizând opoziția, cum este lipsirea unui fost membru al Dumei, Ghenadi Gudkov, făcând parte din partidul de opoziție Rusia Dreaptă, de mandatul său parlamentar ar putea fi interpretate ca situații în care justiția a fost aplicată în mod selectiv și s-a recurs la ingerințe în ceea ce privește activitatea politică legitimă;

1.    adresează, în contextul negocierilor în curs privind noul acord, următoarele recomandări Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă:

Desfășurarea negocierilor

(a)  să se asigure că noul acord oferă un cadru amplu, orientat spre viitor și care produce efecte juridice obligatorii pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor cu Rusia în anii care vin, ținând seama de nevoia de a se depune eforturi în sensul accelerării cooperării în toate domeniile de cooperare în care este probabil ca interesele UE și ale Rusiei să coincidă, promovând totodată interese și valori în domenii în care acestea sunt divergente, precum și de nevoia de a sprijini democratizarea și modernizarea țării; să întreprindă acțiunile necesare pentru continuarea, în ritm constant, a negocierilor cu Rusia, exprimând totodată îngrijorarea provocată în Europa de stagnarea acestora, rezultatele din această etapă nefiind cele așteptate; să reamintească faptul că parteneriatul strategic nu poate exista decât dacă ambele părți convin să respecte principiile democratice universale; să pună accentul asupra faptului că relațiile dintre UE și Rusia trebuie așezate sub semnul reciprocității;

(b)  să se implice în mod activ în vederea finalizării negocierilor pentru un acord benefic pentru ambele părți, în concordanță cu cooperarea din ce în ce mai strânsă și mai profundă dintre ele; să se asigure că negocierile generează încredere reciprocă și că se concentrează pe obținerea unor rezultate tangibile și pe un fundament politic;

(c)  să urmărească un consens între statele membre ale UE în ceea ce privește obiectivele și desfășurarea negocierilor unui nou acord cu Rusia, astfel încât UE să se exprime cu o singură voce puternică; să sublinieze faptul că este important ca Uniunea să negocieze ca un organism unic și să susțină că interesele statelor membre în relația cu Rusia și invers sunt mai bine promovate și protejate la nivelul Uniunii;

(d)  să acorde o atenție deosebită cerințelor pe care UE intenționează să le stabilească cu privire la respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept, și să considere acest aspect drept o condiție prealabilă absolut obligatorie pentru semnarea unui acord UE-Rusia;

(e)  să sublinieze faptul că noul acord va reprezenta următorul pas înainte, logic și necesar, în relațiile UE-Rusia, în concordanță cu actualul APC și cu aderarea Rusiei la OMC;

(f)   să reafirme, în lumina considerentelor de mai sus, faptul că UE ar trebui să negocieze acest acord în mod exclusiv cu Rusia și nu cu uniunea vamală din care Rusia face parte;

(g)  să reitereze că modernizarea economică și politică a Rusiei ține de interesul comun al ambelor părți și că UE dorește să accelereze procesul inițiat prin Parteneriatul pentru modernizare; subliniază că modernizarea politicilor Rusiei nu poate fi limitată la domeniul economic și că ar trebui să fie însoțită de o reformă politică matură, urmărind în principal garantarea statului de drept și combaterea corupției;

(h)  să adopte o poziție activă în ceea ce privește coordonarea diferitelor parteneriate bilaterale pentru modernizare ale statelor membre ale UE cu Federația Rusă, asigurând astfel o politică coerentă și mai eficientă a UE;

Dialog politic și cooperare

(i)   să urmărească cu atenție evoluția internă a Rusiei, să coopereze cu principalii protagoniști politici, să sprijine edificarea instituțiilor în Rusia, precum și principiile democrației, drepturile omului și statul de drept; de asemenea, ar trebui să se susțină în mod activ toate inițiativele sociale de constituire a societății civile, bazate pe principiile democratice și ale statului de drept, în acest sens, acordându-se o atenție deosebită utilizării mediului online;

(j)   să sublinieze faptul că este important ca Rusia să asigure funcționarea unui sistem judiciar independent și imparțial și să consolideze lupta împotriva corupției;

(k)  să solicite Rusiei să își respecte obligația de a garanta alegeri libere și corecte, pentru a asigura legitimitatea sistemului politic;

(l)   să evidențieze faptul că este important ca Rusia să respecte întru totul obligațiile legale internaționale ce-i incumbă și principiile fundamentale ale drepturilor omului consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Rusia este parte; să reamintească faptul că pluralismul politic, libertatea presei, statul de drept, independența și imparțialitatea sistemului judiciar, libertatea de exprimare și de întrunire și nediscriminarea reprezintă condiții prealabile necesare pentru continuarea dezvoltării și modernizării Rusiei, precum și pentru sustenabilitatea cooperării strategice UE-Rusia;

(m) să sublinieze că, în calitatea sa de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, Rusia trebuie să-și asume cu seriozitate responsabilitatea în ceea ce privește pacea, stabilitatea și securitatea internațională;

(n)  să își exprime îngrijorarea cu privire la deteriorarea climatului de dezvoltare a societății civile în Rusia, în special în legătură cu adoptarea recentă a unor legi care reglementează demonstrațiile, ONG-urile, defăimarea și internetul și care conțin dispoziții ambigue și ar putea determina o aplicare arbitrară; să reamintească autorităților rusești că o societate modernă și prosperă trebuie să recunoască și să protejeze drepturile individuale și colective ale tuturor cetățenilor săi; să îndemne, în acest sens, autoritățile ruse să acționeze la timpul potrivit pentru a pune legislația menționată mai sus în acord cu normele internaționale și să abordeze această chestiune în cursul negocierilor;

(o)  să intensifice dialogul UE-Rusia privind drepturile omului, astfel ca acesta să devină un instrument eficient și pragmatic în vederea consolidării drepturilor omului în Rusia; să solicite, în special, autorităților rusești încetarea restricționărilor nejustificate a întrunirilor pașnice, să asigure protecția apărătorilor drepturilor omului, să pună capăt cazurilor de impunitate privind abuzurile din trecut și asasinarea activiștilor, să creeze un climat în care ONG-urile și societatea civile să poată acționa fără restricții neîntemeiate, fără a se teme de hărțuire sau intimidare și să asigure respectarea deplină a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului; să încurajeze ambele părți să asigure o mai mare transparență și deschidere în ceea ce privește consultările UE – Rusia având ca obiect drepturile omului, inter alia participarea reprezentanților tuturor ministerelor pertinente din Rusia la reuniunile pregătitoare cu ONG-urile rusești și internaționale și la reuniunile consultative;

(p)  să reafirme cu hotărâre că încercările repetate de limitare a drepturilor omului, în special libertatea de exprimare și de întrunire, inclusiv în legătură cu orientarea sexuală și identitatea de gen, la nivel regional și federal, contravin angajamentelor asumate de Rusia în temeiul Constituției sale, al Convenției europene a drepturilor omului și al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice;

(q)  să insiste asupra necesității ca autoritățile ruse să pună capăt impunității din țară, ca și persecuțiilor, arestărilor și reținerilor motivate politic și să evidențieze necesitatea de a înceta utilizarea măsurilor represive împotriva opoziției politice; să asigure că se va face pe deplin lumină în cazul numeroaselor încălcări ale drepturilor omului care au avut loc, printre care trimiterea în închisoare a lui Mihail Hodorkovsky și moartea lui Serghei Magnitsky, Alexander Litvinenko, Anna Politkovskaia, Natalia Estemirova și a altora, care nu au fost încă cercetate în mod imparțial și independent;

(r)   să ceară Rusiei să nu recurgă la conceptul de „valori tradiționale” pentru a legitima discriminarea grupurilor minoritare, a reduce la tăcere dizidența sau pentru a încălca drepturile omului;

(s)   să introducă într-un acord de parteneriat și cooperare nou și cuprinzător clauze și criterii privind protejarea și promovarea drepturilor omului, astfel cum sunt consacrate în Constituția Rusiei, invocând în cât mai mare măsură cadrele Consiliului Europei și OSCE, pe care Rusia s-a angajat să le respecte, precum și un mecanism clar de suspendare, în caz de încălcare sau nerespectare a acestora;

(t)   să sublinieze faptul că societatea rusească în ansamblu, precum și parteneriatul strategic UE-Rusia ar fi stimulate și ar beneficia de pe urma unui sistem politic care asigură condiții echitabile pentru toate partidele politice, precum și o concurență și alternative politice reale; să ceară, în acest sens, Rusiei să abordeze concret toate recomandările formulate de OSCE în legătură cu ultimele alegeri;

(u)  să includă dispozițiile necesare privind acțiunile de eradicare a corupției endemice, care subminează încrederea cetățenilor în stat și periclitează eforturile de modernizare; să includă, de asemenea, condiții specifice privind cooperarea dintre Rusia și UE în ceea ce privește combaterea corupției transfrontaliere;

(v)  să promoveze parteneriatul strategic dintre UE și Rusia pentru a face față provocărilor la nivel mondial, cum ar fi neproliferarea, combaterea terorismului, soluționarea pașnică a conflictelor prelungite sau noi pe baza principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și ale dreptului internațional în vigoare, securitatea aprovizionării cu energie, dimensiunea arctică, schimbările climatice și diminuarea sărăciei, precum și obiectivele comune ale acestui parteneriat; să insiste ca Rusia să înceteze imediat proliferarea în ceea ce privește țările care fac obiectul unui embargou impus de UE, OSCE și ONU în legătură cu armele;

(w) să colaboreze cu Rusia pentru ca aceasta să-și asume răspunderea în privința consolidării stabilității, a cooperării politice și a dezvoltării economice în vecinătatea comună și să sublinieze dreptul suveran al fiecărei țări de a-și alege propriile orientări de politică externă și propriile măsuri în materie de securitate;

(x)  să solicite autorităților rusești să pună capăt climatului larg răspândit de impunitate în caz de încălcare a drepturilor omului și absenței statului de drept în Caucazul de Nord;

(y)  să îndemne Rusia să faciliteze în mod activ soluționarea pașnică a conflictelor înghețate și să intensifice cooperarea UE-Rusia în vederea rezolvării conflictelor prelungite din Moldova și Caucazul de Sud, în baza dreptului internațional și a principiilor de soluționare pașnică a conflictelor; să intensifice convorbirile cu Rusia pentru a asigura conformarea necondiționată cu acordul de încetare a focului din 2008; să ceară Rusiei să își retragă recunoașterea Abhaziei și a Osetiei de Sud și să permită misiunii UE de monitorizare accesul deplin și nestânjenit la aceste teritorii georgiene;

(z)   să continue eforturile actuale urmărind implementarea deplină măsurilor comune în vederea instituirii pe termen scurt a unui regim de călătorie fără viză, cu scopul eliminării treptate a regimul de vize dintre țările care fac parte din spațiul Schengen și Rusia; să progreseze cât mai mult cu putință pe calea facilitării vizelor pentru persoanele provenind din mediul universitar, studenți, cercetători, jurnaliști, oameni de afaceri și reprezentanții societății civile, precum și a celor acordate pentru schimburile de tineret; să armonizeze aplicarea codului de vize de către statele membre, cel puțin la nivel minimal, în ceea ce privește cerințele;

(aa) să pună accentul pe promovarea cooperării științifice, culturale și educaționale, încurajarea contactelor interpersonale și pe o mai bună înțelegere între societățile din UE și Rusia;

Colaborarea pe plan economic

(ab) să acorde importanța cuvenită cooperării economice din ce în ce mai semnificative dintre UE și Rusia, având în vedere că sunt piețe de import și furnizori de bunuri, servicii și energie reciproce;

(ac) să urmărească îndeaproape și să evalueze, să stimuleze și să sprijine respectarea de către Rusia a normelor OMC și dorința Moscovei de a face uz de calitatea de membru al OMC instrument pentru impulsionarea reformelor structurale; să încurajeze, în cele din urmă, intenția Rusiei de a deveni membră a OCDE;

(ad) să sublinieze faptul că respectarea pe deplin a normelor OMC de către Rusia reprezintă o condiție preliminară necesară și standardul minim pentru încheierea unui acord cu UE; să verifice, în acest sens, conformitatea barierelor existente în calea importului de produse și servicii rusești cu normele OMC și să inițieze, dacă este cazul, înlăturarea acestora;

(ae) să insiste asupra unui acord bilateral între UE și Rusia și să specifice clar că posibilitatea unui acord între UE și uniunea vamală condusă de Rusia nu poate fi avut în vedere decât într-un viitor îndepărtat și după intrarea în vigoare a acordului bilateral;

(af) să încurajeze omologii noștri ruși să-și exprime voința politică clară de a ajunge la un acord privind dispozițiile cu forță de lege în materie de comerț și investiții, care ar trebui să fie elaborate pe baza celor incluse deja în APC și să fie compatibile cu aderarea la OMC; să reamintească faptul că obiectivul UE în acest domeniu este acela de a îmbunătăți și de a stabiliza mediul de afaceri, deoarece acest lucru ar fi benefic pentru ambele părți și ar promova în mai mare măsură obiectivele stabilite în Parteneriatul pentru modernizare, lansat în 2010;

(ag) să abordeze problema persistentă a producerii și vânzării de produse contrafăcute în Rusia;

(ah) să încurajeze Rusia să continue restructurarea economiei sale și să grăbească trecerea de la modelul orientat asupra energiei către un model bazat pe industrie și servicii care utilizează în mod eficient resursele și energiile regenerabile; subliniază faptul că prețul petrolului este volatil și că prețurile ridicate din prezent nu ar trebui să reprezinte un pretext pentru amânarea modernizării necesare a economiei;

(ai)  să sublinieze importanța creării unei politici externe comune la nivel european în materie de energie, cu obiectivul de a îmbunătăți securitatea energetică prin inițierea unei cooperări trilaterale între UE, Rusia și țările de tranzit;

(aj) să ia în considerare faptul că este nevoie de eforturi investiționale considerabile în ceea ce privește infrastructurile care datează din perioada sovietică și care sunt de o importanță critică, atât pentru economia rusească, cât și pentru investițiile UE;

(ak) să asigure includerea unui capitol substanțial, cu forță de lege, privind energia, cu scopul de a garanta alimentarea fiabilă cu energie a UE, în condiții de eficiență economică; să garanteze fundamentarea unui astfel de parteneriat energetic pe principii de transparență, concurență echitabilă, eliminare a comportamentelor monopoliste, reciprocitate și nediscriminare; să scoată în evidență necesitatea abordării chestiunilor nerezolvate legate de aprovizionarea cu energie a statelor membre ale UE; să se asigure că principiile Tratatului privind Carta energiei devin parte integrantă a noului acord;

(al)  să asigure includerea unui capitol obligatoriu din punct de vedere juridic referitor la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materiile prime;

(am) să monitorizeze și să insiste asupra implementării și punerii în executare a celor mai stricte norme internaționale în materie de siguranță la centralele nucleare din Rusia, atât la cele aflate în exploatare, cât și la cele noi, prin utilizarea tuturor instrumentelor și tratatelor disponibile; să îndemne Rusia, în acest sens, să ratifice și să respecte fără întârziere Convenția CEE-ONU (Espoo) privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier;

(an) să solicite Rusiei să închidă toate reactoarele nucleare de tip Cernobîl și din prima generație, în special pe cele situate în apropierea granițelor UE și să își exprime îngrijorarea profundă cu privire la proiectele de centrale nucleare din Kaliningrad Oblast și Sosnovâi Bor;

(ao) să intensifice continuarea cooperării reciproce în materie de cercetare, educație, cultură și știință; să promoveze înțelegerea comună a istoriei secolului XX;

(ap) să își exprime îngrijorarea profundă cu privire la forajul comercial din zona arctică și poluarea răspândită în jurul șantierelor de foraj din toată Rusia;

(aq) să consulte Parlamentul European cu privire la dispozițiile referitoare la cooperarea parlamentară;

(ar) să includă repere clare privind punerea în aplicare a noului acord și să prevadă mecanisme de monitorizare, inclusiv prezentarea regulată a unor rapoarte Parlamentului European;

(as) să încurajeze echipa de negociatori a UE să își continue buna colaborare cu PE și să furnizeze în permanență informații, însoțite de documente, referitoare la progresele realizate în cadrul negocierilor, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, care prevede că Parlamentul este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii;

2.    să își păstreze vigilența privind condițiile pe care UE intenționează să le stabilească cu privire la respectarea principiilor democratice, aspect care trebuie să constituie o cerință prealabilă obligatorie pentru semnarea unui acord UE-Rusia;

3.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, conținând recomandările Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă, precum și, spre informare, Guvernului Federației Ruse și Dumei de Stat a Federației Ruse.

AVIZ al Comisiei pentru comerŢ internaŢional (27.6.2011)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la recomandarea adresată Consiliului și Comisiei privind noul acord UE-Rusia

(2011/2050(INI))

Raportoare pentru aviz: Inese Vaidere

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază că UE și Rusia sunt parteneri comerciali interdependenți, în special în ceea ce privește materiile prime și sursele de energie esențiale; consideră că relațiile lor economice au o potențial ridicat și că o cooperare economică mai strânsă și integrarea piețelor ar contribui la creșterea și stabilitatea regiunii, susținând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului;

2.  subliniază influența tensiunilor adânc înrădăcinate în experiențele istorice ale dezvoltării relațiilor comerciale dintre UE și Rusia și propune stabilirea unui grup de discuții permanent cu privire la istorie, pentru a aborda temerile și prejudecățile existente și pentru a analiza percepțiile diferite asupra trecutului;

3.  subliniază rolul special și importanța pe care statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est le-ar putea juca în îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale dintre UE și Rusia, având în vedere competențele acestora în depășirea barierelor lingvistice și culturale dintre parteneri;

4.  salută semnarea de către UE și Rusia a memorandumului de înțelegere privind soluționarea aspectelor bilaterale cu privire la aderarea Rusiei la OMC; consideră că aderarea Rusiei la OMC este esențială pentru cooperarea economică dintre UE și Rusia și pentru negocierile privind un posibil acord de liber schimb pe termen lung; își exprimă speranța că problemele care trebuie clarificate în cadrul negocierilor multilaterale, printre care noile reglementări ale Rusiei privind investițiile în sectorul automobilelor, pot fi soluționate rapid într-o manieră satisfăcătoare;

5.  consideră că respectarea deplină de către Rusia a normelor OMC reprezintă o condiție prealabilă necesară și un standard minim pentru încheierea unui acord de liber schimb între UE și Rusia;

6.  conștient de interesul Rusiei de a deveni membră a OMC, invită guvernul rus să elimine drepturile de import temporare, întrucât acestea contravin normelor OMC;

7.  își exprimă îngrijorarea că uniunea vamală dintre Rusia, Kazahstan și Belarus va impune taxe suplimentare, încălcând în continuare normele OMC și subminând voința actuală a guvernului rus privind aderarea la OMC;

8.  îndeamnă Rusia să nu exercite presiuni asupra altor țări pentru a adera la uniunea vamală;

9.  subliniază că Rusia ar putea deveni un partener deosebit de important pentru interesele comerciale ale Uniunii Europene, nu doar într-o dimensiune bilaterală, ci și într-o dimensiune multilaterală, prin ponderea sa în procesul de cooperare BRIC(SA);

10. își exprimă speranța că un nou acord amplu și ambițios va fi negociat de Comisie, care se va baza pe cele patru spații comune și care va cuprinde indicații clare cu privire la aspectele de reglementare și legislative și la instrumentele de punere în aplicare; invită Rusia să se asigure că legislația sa este compatibilă cu legislația europeană, inclusiv în ceea ce privește siguranța alimentară; subliniază că UE este principalul partener comercial al Rusiei și că 75 % din ISD în Rusia provin din UE și, prin urmare, subliniază faptul că este esențială încheierea unui acord cu caracter juridic obligatoriu privind comerțul și investițiile, care să fie semnat după ce Rusia se va angaja să respecte normele de comerț internațional prin aderarea la OMC și care să pună bazele unui sistem de soluționare a litigiilor, îmbunătățind transparența și nediscriminarea în climatul de investiții din Rusia;

11. este convins că dezvoltarea Rusiei și succesul economic al societății sale vor avea, de asemenea, o influență puternică asupra securității și a dezvoltării economice a Uniunii Europene și că, prin urmare, ar trebui dezvoltat un nivel calitativ nou al parteneriatului economic și comercial, fiind necesare inclusiv eforturi comune pentru a aborda provocările comune, de la schimbările climatice la dezvoltarea socială, financiară și economică stabilă și durabilă;

12. este foarte îngrijorat în legătură cu problema persistentă a producerii și vânzării de produse contrafăcute în Rusia; solicită îmbunătățirea legislației și a urmăririi penale privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială, cu scopul întăririi competitivității și al creării unui mediu investițional mai atractiv;

13. sprijină eforturile Comisiei de a include în noul acord un capitol vast cu privire la protecția drepturilor tuturor formelor de proprietate intelectuală, inclusiv a transferurilor de tehnologie; solicită Comisiei să monitorizeze transferul de tehnologie avansată și de cunoștințe tehnice ale UE în vederea evitării pirateriei, contrafacerii și concurenței neloiale; consideră că guvernul rus ar trebui să aibă în vedere ratificarea Acordului comercial de combatere a contrafacerii, ceea ce ar contribui în mod substanțial la lupta internațională coordonată împotriva contrafacerii și a pirateriei;

14. solicită ca acest acord să includă un capitol obligatoriu din punct de vedere juridic cu privire la energie, care, pe baza unor norme clare și a unei transparențe sporite, ar asigura furnizarea de energie fiabilă și eficientă din punct de vedere al costurilor către UE, asigurându-se că Rusia aplică structurile echitabile de prețuri ale energiei bazate pe tratamentul egal al tuturor statelor UE; consideră că, pentru a restabili încrederea cetățenilor UE în securitatea furnizării de energie, UE și Rusia ar trebui să încheie un parteneriat energetic în care să predomine principiile transparenței, concurenței loiale, reciprocității și nediscriminării;

15. este convins că o condiție prealabilă pentru dezvoltarea de relații comerciale stabile și prospere cu Rusia constă în abordarea chestiunilor deschise legate de furnizarea de energie Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei și țărilor baltice;

16. salută Parteneriatul pentru modernizare, drept o inițiativă concretă, orientată spre realizarea de proiecte în vederea cooperării dintre UE și Rusia; încurajează partea rusă să pună în aplicare reformele interne foarte necesare și să înlăture obstacolele din calea unui acord reciproc avantajos, prin îmbunătățirea climatului local de afaceri și investiții, în special pentru IMM-uri, prin reformarea sectorului energetic, prin reducerea influenței autorităților de stat în activitățile sectorului privat, prin combaterea corupției, prin eliminarea protecționismului, inclusiv a majorărilor tarifare unilaterale, prin protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, comercială și industrială, precum și prin consolidarea statului de drept și a respectării drepturilor omului;

17. subliniază faptul că relațiile economice și comerciale dintre UE și Rusia ar trebui să depășească activitățile unui număr limitat de corporații importante și ar trebui să fie extinse cu scopul de a implica un număr mare de întreprinderi mici și mijlocii și segmente ale societății mult mai mari; subliniază că statisticile privind sărăcia în Rusia prezintă cifre dramatice și că depășirea acestei probleme reprezintă o soluție pentru stabilitate și trebuie să fie în interesul fundamental al Uniunii Europene;

18. consideră că UE ar trebui să se asigure că, în cadrul negocierilor noului acord cu Rusia, se acordă aceeași importanță respectării drepturilor fundamentale ale omului ca și aspectelor economice și comerciale;

19. încurajează Rusia să își unească eforturile cu UE în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice;

20. invită guvernul rus să înlăture obstacolele din calea comerțului liber și echitabil și a accesului la piețe, identificate în Raportul Comisiei pe 2011 privind obstacolele din calea comerțului și investițiilor, și, în special, să elimine majorările tarifare unilaterale temporare, pe care Rusia le-a prevăzut ca reacție la criza financiară și economică și care au adus prejudicii foarte mari exportatorilor UE;

21. salută anunțul guvernului rus privind ridicarea interdicției de a importa legume proaspete din Uniunea Europeană și îl invită să ia măsuri în acest sens fără întârziere; îl îndeamnă să coopereze strâns cu Comisia Europeană pentru a finaliza la timp detaliile sistemului de certificare pentru exporturile de legume din UE către Rusia și viceversa;

22. solicită Comisiei să atragă atenția Rusiei, în cadrul negocierilor desfășurate cu aceasta, asupra necesității de reformare cât mai rapidă a procedurilor sale vamale greoaie și costisitoare, astfel încât să se asigure un acces mai bun pe piață, în special IMM-urilor;

23. consideră îmbunătățirea reglementărilor privind vizele între UE și Rusia ca fiind foarte importantă pentru dezvoltarea unor relații comerciale diversificate; recunoaște abordarea pe bază de foaie de parcurs adoptată de UE cu privire la țările din Balcanii de Vest ca un exemplu pozitiv pentru un mod de a stabili într-o zi un regim de călătorii fără vize cu Rusia;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

21.6.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

5

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Catherine Bearder, George Sabin Cutaș, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.10.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Pașcu, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Sir Graham Watson

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Jean-Jacob Bicep, Christian Ehler, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Carmen Romero López, Hannes Swoboda, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jolanta Emilia Hibner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Petru Constantin Luhan, Eva Ortiz Vilella, Renate Sommer, Jutta Steinruck