SPRÁVA s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúcimi sa rokovaní o novej dohode medzi EÚ a Ruskom

18.10.2012 - (2011/2050(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Hannes Swoboda


Postup : 2011/2050(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0338/2012

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúcimi sa rokovaní o novej dohode medzi EÚ a Ruskom

(2011/2050(INI))

Európsky parlament,

–     so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 1997,

–     so zreteľom na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008, ako aj na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–     so zreteľom na spoločný cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení vydanom po 11. samite EÚ – Rusko konanom v Petrohrade 31. mája 2003, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov (štyri spoločné priestory),

     so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach,

–     so zreteľom na svoje uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom,

–     so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny[1],

–     so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–     zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0338/2012),

A.   keďže rozvíjajúca sa spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, ako aj jej energetická politika by mali v súlade so zásadou podmienenosti zahŕňať Rusko ako strategického partnera za predpokladu, že bude tiež uplatňovať a presadzovať základné hodnoty, z ktorých vychádza Únia, vrátane demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, zásady rovnakého zaobchádzania a solidarity a dodržiavania zásad ustanovených v Charte OSN a v medzinárodnom práve; keďže Rusko je krajinou, ktorá má kultúrne korene v Európe a ktorá je ako člen Bezpečnostnej rady OSN, skupín G8 a G20, Rady Európy a OBSE dôležitým globálnym a regionálnym hráčom a musí si teda plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v týchto organizáciách, najmä so zreteľom na monitorovaciu správu Rady Európy z októbra 2012;

B.   keďže Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN nesie spoločnú zodpovednosť s ostatnými členmi za udržiavanie celosvetovej stability; keďže mnohé problémy na medzinárodnej úrovni možno riešiť len prostredníctvom koordinovaného prístupu, ktorý zahŕňa Rusko;

C.   keďže hospodárska previazanosť EÚ a Ruska neustále rastie a keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom by sa preto mali vnímať ako veľmi dôležité pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu oboch strán;

D.   keďže Rusko pod vedením prezidenta Vladimíra Putina preukazuje len selektívny záujem na vytváraní spoločných politík a žiadny reálny úmysel vytvoriť skutočné a rozsiahle strategické partnerstvo pre uplatňovanie medzinárodného práva a predchádzanie konfliktom;

E.   keďže v EÚ aj v Rusku sa od roku 1994, kedy podpísali súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS), udiali veľké politické, inštitucionálne, sociálne a hospodárske zmeny;

F.   keďže pristúpenie Ruska do WTO 22. augusta 2012 predstavovalo významný krok, ktorý by mohol pomôcť urýchliť modernizáciu ruského hospodárstva a zároveň by sa mohol stať pozitívnym podnetom pre Rusko, aby dodržiavalo medzinárodné obchodné pravidlá a normy, ku ktorým sa zaviazalo;

G.   keďže týmto zmenám spolu s novými výzvami a príležitosťami, s ktorými sa stretáva vzťah EÚ – Rusko, musí byť venovaná pozornosť tak na dvojstrannej, ako aj na mnohostrannej úrovni; keďže napriek súčasnému nedostatku entuziazmu na ruskej strane by ambiciózna, komplexná a právne záväzná nová dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorá by pokrývala najdôležitejšie oblasti spolupráce a bola by založená na spoločných hodnotách demokracie, dodržiavania ľudských práv a právneho štátu, mohla poskytnúť základ pre skutočné strategické partnerstvo; keďže dôraz by sa mal klásť predovšetkým na potrebu budovať skutočné partnerstvo medzi spoločnosťami EÚ a Ruska;

H.   keďže EÚ je naďalej odhodlaná ešte viac prehlbovať a rozvíjať svoje vzťahy s Ruskom a dodržiavať zásady zakotvené v partnerstve pre modernizáciu, ktoré sa zakladajú na spoločných záujmoch a hlbokej oddanosti všeobecným hodnotám, demokratickým zásadám, dodržiavaniu základných ľudských práv a právnemu štátu;

I.    keďže odsúdenie členiek ruskej punkovej skupiny Pussy Riot na dva roky odňatia slobody za protestné vystúpenie proti prezidentovi Vladimírovi Putinovi v moskovskej pravoslávnej katedrále je neprimerané, vyvoláva vážne obavy v súvislosti so spôsobom, akým ruský právny systém zaobchádza s občanmi, a jeho zámerom je zastrašiť ruskú občiansku spoločnosť;

J.    keďže v rámci prebiehajúcich rokovaní treba náležite vyhodnotiť aktuálny stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom s ohľadom na dvojstranné spory medzi Ruskom a členskými štátmi EÚ;

K.   keďže vzťahy medzi EÚ a Ruskom naďalej trpia tým, že Rusko neprijíma v plnom rozsahu demokratické hodnoty a neposilňuje právny štát;

L.   keďže pokračujúce zastrašovanie, obťažovanie a zatýkanie predstaviteľov opozičných síl a mimovládnych organizácií, nedávne prijatie zákonov o financovaní mimovládnych organizácií a o práve na zhromažďovanie, zákona o hanobení a zákona stanovujúceho obmedzenia týkajúce sa internetu, ako aj zvyšovanie tlaku na slobodné a nezávislé médiá a menšiny s ohľadom na sexuálnu orientáciu a náboženské vyznanie majú za následok ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv a demokratických zásad v Rusku;

M.  keďže súčasná dohoda o partnerstve a spolupráci musí zostať platná a účinná dovtedy, kým a neuzavrie a nenadobudne platnosť nová dohoda;

N.   keďže 14. októbra 2012 sa v celom Rusku uskutočnia miestne a regionálne voľby, na ktorých sa po prvý krát po rokoch majú zúčastniť nezávislé opozičné strany; keďže v dôsledku protestov z decembra 2011 budú tieto voľby zahŕňať aj priame voľby gubernátorov;

O.   keďže uvedené nové alebo zmenené zákony prijala Štátna duma, ktorej posledné voľby neboli podľa pozorovateľskej misie OBSE a záverov EP ani slobodné, ani regulárne;

P.   keďže niektoré postupy namierené proti opozícii, ako je zbavenie bývalého poslanca Dumy Gennadija Gudkova z opozičnej strany Spravodlivé Rusko jeho poslaneckého mandátu, možno vykladať ako príklady selektívneho výkonu spravodlivosti a zásahov do legitímnej politickej činnosti;

1.    predkladá Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o novej dohode tieto odporúčania:

K vedeniu rokovaní

a)    zabezpečiť, aby nová dohoda poskytovala komplexný, perspektívny a právne záväzný rámec pre budúci rozvoj vzťahov s Ruskom v nadchádzajúcich rokoch s prihliadnutím na potrebu vyvíjať úsilie o zintenzívnenie spolupráce vo všetkých oblastiach, v ktorých sa záujmy EÚ a Ruska budú pravdepodobne zhodovať, a zároveň presadzovať európske záujmy a hodnoty v oblastiach, v ktorých sa záujmy líšia, ako aj na nutnosť podporovať demokratizáciu a modernizáciu krajiny; podniknúť nevyhnutné kroky na zabezpečenie toho, aby rokovania s Ruskom pokračovali stálym tempom, a súčasne vyjadriť obavy panujúce v EÚ v súvislosti s nedostatočným pokrokom rokovaní, ktoré v tejto fáze neviedli k očakávaným výsledkom; pripomenúť, že strategické partnerstvo môže existovať len vtedy, ak sa obe strany dohodnú na dodržiavaní všeobecných demokratických zásad; zdôrazniť, že vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa musia riadiť zásadou reciprocity;

b)   aktívne pracovať na uzatvorení rokovaní vedúcich k dohode, ktorá bude prospešná pre obe strany a zároveň bude v súlade s ich narastajúcou a neustále sa prehlbujúcou spoluprácou; zabezpečiť, aby sa v rámci rokovaní vybudovala vzájomná dôvera a aby sa tieto rokovania zameriavali na hmatateľné výsledky a politickú podstatu;

c)    snažiť sa nájsť konsenzus medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o ciele a vedenie rokovaní o novej dohode s Ruskom v záujme toho, aby Únia vystupovala dôrazne a jednotne; zdôrazňovať, že je dôležité, aby Únia rokovala ako jeden orgán, a zastávať názor, že záujmy členských štátov vo vzťahu s Ruskom a opačne sa lepšie podporujú a chránia na úrovni Únie;

d)   venovať veľkú pozornosť požiadavkám, ktoré chce EÚ presadiť v súvislosti s dodržiavaním demokratických zásad, ľudských práv a právneho štátu, a pokladať toto dodržiavanie za absolútnu podmienku podpísania dohody medzi EÚ a Ruskom;

e)    zdôrazniť, že nová dohoda bude pre vzťahy EÚ a Ruska logickým a nevyhnutným krokom vpred v súlade so súčasnou DPS a pristúpením Ruska do WTO;

f)    vzhľadom na uvedené opätovne potvrdiť, že EÚ by mala rokovať o tejto dohode výlučne s Ruskom a nie s colnou úniou, ktorej je Rusko zmluvnou stranou;

g)    opätovne potvrdiť, že ekonomická a politická modernizácia Ruska je spoločným záujmom pre obe strany a že EÚ chce urýchliť proces, ktorý sa začal prostredníctvom partnerstva pre modernizáciu; zdôrazniť, že modernizačné opatrenia Ruska sa nemôžu obmedzovať len na hospodársku sféru a mali by byť sprevádzané plnohodnotnou politickou reformou zameranou hlavne na zaručenie právneho štátu a na boj proti korupcii;

h)    zaujať aktívny prístup pri koordinácii rôznych dvojstranných modernizačných partnerstiev členských štátov EÚ s Ruskou federáciou a zabezpečiť tak súdržnú a účinnejšiu politiku EÚ;

Politický dialóg a spolupráca

i)     pozorne monitorovať vnútorný vývoj v Rusku, spolupracovať so všetkými hlavnými politickými predstaviteľmi, podporovať budovanie inštitúcií v Rusku a zásady demokracie, ľudské práva a právny štát; týmto spôsobom aktívne podporovať všetky sociálne iniciatívy, ktoré sa snažia budovať občiansku spoločnosť založenú na demokratických zásadách a právnom štáte, a venovať pritom osobitnú pozornosť využívaniu internetu na tento účel;

j)    zdôrazniť, že pre Rusko je dôležité zabezpečiť fungovanie nezávislého a nestranného súdneho systému a posilniť boj proti korupcii;

k)   vyzvať Rusko, aby si splnilo povinnosť zaručiť slobodné a spravodlivé voľby s cieľom zabezpečiť legitímnosť politického systému;

l)     zdôrazniť, že je dôležité, aby Rusko dôsledne plnilo svoje medzinárodné právne záväzky a dodržiavalo zásady základných ľudských práv zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorých je Rusko zmluvnou stranou; pripomínať, že politický pluralizmus, sloboda médií, právny štát, nezávislosť a nestrannosť súdnictva, sloboda prejavu a zhromažďovania, a to aj na internete, efektívne a nezávislé odbory a nediskriminácia sú nevyhnutnými podmienkami pre ďalší rozvoj a modernizáciu Ruska, ako aj pre zabezpečenie toho, aby strategická spolupráca medzi EÚ a Ruskom bola udržateľná;

m)   zdôrazniť, že Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN musí brať vážne svoju zodpovednosť za medzinárodný mier, stabilitu a bezpečnosť;

n)    vyjadriť svoje znepokojenie nad zhoršením podmienok na rozvoj občianskej spoločnosti v Rusku, najmä so zreteľom na nedávne prijatie zákonov o demonštráciách, mimovládnych organizáciách, hanobení a právnej regulácii internetu, ktoré obsahujú nejasné ustanovenia a mohli by byť svojvoľne presadzované; pripomenúť ruským orgánom, že moderná a prosperujúca spoločnosť musí uznávať a chrániť individuálne a kolektívne práva všetkých svojich občanov; v tejto súvislosti naliehavo vyzvať ruské orgány, aby včas konali a uvedené zákony zladili s medzinárodnými normami, a zaoberať sa touto otázkou počas rokovaní;

o)   trvať na posilnení dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom tak, aby sa z neho stal účinný a na výsledky orientovaný nástroj pokroku v oblasti ľudských práv v Rusku; apelovať najmä na ruské orgány, aby sa vyhli neprimeraným obmedzeniam pokojných zhromaždení, zabezpečili ochranu obhajcov ľudských práv, ukončili beztrestnosť predošlých zneužívaní alebo vrážd aktivistov, vytvorili prostredie, v ktorom občianska spoločnosť a mimovládne organizácie môžu pôsobiť bez neprimeraných obmedzení, strachu z obťažovania alebo zastrašovania, a zabezpečili dôsledné plnenie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva; nabádať obe strany, aby zabezpečili väčšiu transparentnosť a otvorenosť konzultácií medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach, okrem iného prostredníctvom účasti zástupcov všetkých príslušných ruských ministerstiev na prípravných stretnutiach s ruskými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami a na konzultačných stretnutiach;

p)   rozhodne potvrdiť, že opakované pokusy o obmedzovanie ľudských práv, najmä slobody prejavu a zhromažďovania, a to aj v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, na regionálnej a federálnej úrovni sú v rozpore so záväzkami Ruska, ktoré mu vyplývajú z ústavy, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

q)   zdôrazniť, že je potrebné, aby ruské orgány ukončili beztrestnosť v krajine, ako aj politicky motivované prenasledovanie, zatýkanie a väznenie, a podčiarknuť, že je nutné prestať využívať represívne opatrenia proti politickej opozícii; zabezpečiť, aby sa plne objasnili mnohé prípady porušenia ľudských práv, ku ktorým došlo a ktoré ešte treba vyšetriť nestranným a nezávislým spôsobom, vrátane uväznenia Michaila Chodorkovského a smrti Sergeja Magnitského, Alexandra Litvinenka, Anny Politkovskej, Natálie Estemirovej a ďalších;

r)    vyzýva Rusko, aby nezneužívalo koncepciu tradičných hodnôt na legalizáciu diskriminácie menšinových skupín, umlčanie disentu alebo porušovanie ľudských práv;

s)    do novej a komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci začleniť doložky a referenčné kritériá týkajúce sa ochrany a presadzovania ľudských práv, ktoré sú zakotvené v ústave Ruska, a v maximálnej možnej miere pritom vychádzať z rámcov Rady Európy a OBSE, ktoré sa Rusko zaviazalo dodržiavať, vrátane jasného mechanizmu pozastavenia dohody v prípade závažného porušenia alebo nedodržiavania;

t)    zdôrazňovať, že politický systém zabezpečujúci rovnaké podmienky pre všetky politické strany a ponúkajúci skutočnú súťaž a účinné politické alternatívy, by bol pre ruskú spoločnosť ako celok i pre strategické partnerstvo EÚ a Ruska stimulom a prínosom; vyzvať v tejto súvislosti Rusko, aby sa konkrétne zaoberalo všetkými odporúčaniami OBSE, ktoré sa týkajú posledných volieb;

u)    začleniť nevyhnutné ustanovenia týkajúce sa krokov na odstránenie zakorenenej korupcie, ktorá podkopáva dôveru občanov v štát a ohrozuje snahy o modernizáciu; zahrnúť aj konkrétne podmienky spolupráce medzi Ruskom a EÚ v boji proti cezhraničnej korupcii;

v)    podporovať strategické partnerstvo medzi EÚ a Ruskom pri riešení globálnych problémov, ako je nešírenie zbraní, boj proti terorizmu, mierové riešenie dlhotrvajúcich a nových konfliktov na základe zásad Charty OSN a súčasného medzinárodného práva, bezpečnosť dodávok energie, arktická dimenzia, zmena klímy a znižovanie chudoby, a zároveň podporovať aj spoločné ciele tohto partnerstva; trvať na tom, aby Rusko s okamžitou platnosťou zastavilo šírenie zbraní, čo sa týka krajín, ktoré podliehajú zbrojnému embargu zo strany EÚ, OBSE a OSN;

w)   spolupracovať s Ruskom s cieľom prevziať zodpovednosť za posilňovanie stability, politickej spolupráce a hospodárskeho rozvoja v spoločnom susedstve a klásť dôraz na zvrchované právo každej krajiny vybrať si orientáciu svojej zahraničnej politiky a bezpečnostné opatrenia;

x)    vyzvať ruské orgány, aby ukončili všeobecnú atmosféru beztrestnosti za porušovanie ľudských práv a absenciu právneho štátu v Predkaukazsku;

y)    naliehať na Rusko, aby aktívne napomáhalo mierové riešenie zmrazených konfliktov a zintenzívnilo spoluprácu EÚ a Ruska s cieľom vyriešiť dlhotrvajúce konflikty v Moldavsku a Zakaukazsku na základe medzinárodného práva a zásad mierového riešenia konfliktov; zintenzívniť rozhovory s Ruskom s cieľom zabezpečiť bezvýhradné dodržiavanie dohody o prímerí z roku 2008; vyzvať Rusko, aby odvolalo uznanie Abcházska a Južného Osetska a umožnilo plný a neobmedzený prístup pozorovateľskej misie EÚ na tieto gruzínske územia;

z)    pokračovať v úsilí zameranom na dosiahnutie toho, aby sa v plnom rozsahu vykonávali spoločné kroky smerujúce k umožneniu bezvízových krátkodobých ciest s cieľom postupne odstrániť vízový režim medzi schengenskými krajinami a Ruskom; čo najviac a čo najrýchlejšie zjednodušiť vízový režim pre akademických pracovníkov, študentov, výskumníkov, novinárov, podnikateľov a zástupcov občianskej spoločnosti, ako aj na účely výmeny mládeže; zharmonizovať uplatňovanie vízového kódexu zo strany členských štátov prinajmenšom na minimálnej úrovni, pokiaľ ide o požiadavky;

aa)  klásť dôraz na podporu spolupráce v oblasti vedy, kultúry a vzdelávania a pomáhať rozvoju kontaktov medzi ľuďmi a lepšieho porozumenia medzi spoločnosťami EÚ a Ruska;

Hospodárska spolupráca

ab)  náležite zohľadniť rastúcu hospodársku spoluprácu medzi EÚ a Ruskom ako vzájomnými dovoznými trhmi a dodávateľmi tovaru, služieb a energie;

ac)  starostlivo sledovať a vyhodnotiť, stimulovať a podporovať dodržiavanie pravidiel WTO Ruskom a jeho vôľu využívať členstvo vo WTO ako hnací mechanizmus štrukturálnej reformy; prípadne podporiť snahu Ruska o členstvo v OECD;

ad)  zdôrazniť, že plné dodržiavanie pravidiel WTO zo strany Ruska je nevyhnutnou podmienkou a minimálnym štandardom pre dohodu s EÚ; v tejto súvislosti preskúmať existujúce prekážky dovozu ruského tovaru a služieb, pokiaľ ide o ich súlad s normami WTO, a iniciovať v prípade potreby ich odstránenie;

ae)  trvať na dvojstrannej dohode medzi EÚ a Ruskom a zároveň objasniť, že o prípadnej dohode medzi EÚ a colnou úniou vedenou Ruskom možno uvažovať len v dlhodobom horizonte a po nadobudnutí platnosti dvojstrannej dohody;

af)   nabádať ruských partnerov, aby prejavili jasnú politickú vôľu dosiahnuť dohodu o právne záväzných ustanoveniach o obchode a investíciách, ktoré by mali vychádzať z ustanovení obsiahnutých v DPS a mali by byť v súlade s pristúpením do WTO; pripomenúť, že cieľom EÚ v tejto oblasti je zlepšiť a stabilizovať podnikateľské prostredie, pretože by to bolo prospešné pre obe strany a ďalej by sa tak podporovali ciele stanovené partnerstvom pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010;

ag)  zaoberať sa pretrvávajúcim problémom výroby a predaja falšovaných výrobkov v Rusku;

ah)  nabádať Rusko, aby reštrukturalizovalo svoje hospodárstvo a urýchlilo svoj prechod od hospodárstva zameraného na energetiku k hospodárstvu založenému na priemysle a službách a opierajúcemu sa o efektívne využívanie zdrojov a používanie energií z obnoviteľných zdrojov; zdôrazniť, že ceny ropy sú nestabilné a že súčasné vysoké ceny by nemali slúžiť ako zámienka na odklad potrebnej modernizácie hospodárstva;

ai)   zdôrazniť, že je dôležité zaviesť spoločnú európsku zahraničnú politiku v oblasti energetiky s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť začatím trojstrannej spolupráce medzi EÚ, Ruskom a tranzitnými krajinami;

aj)   vziať do úvahy, že sa ešte musí vynaložiť značné investičné úsilie, pokiaľ ide o infraštruktúru zo sovietskej éry, ktorá je veľmi dôležitá pre ruskú ekonomiku i pre investície EÚ;

ak)  zabezpečiť zahrnutie dôležitej a právne záväznej kapitoly o energetike, ktorou by sa zaručili spoľahlivé a nákladovo efektívne dodávky energie do EÚ; zabezpečiť, aby takéto energetické partnerstvo bolo založené na zásadách transparentnosti, spravodlivej hospodárskej súťaže, vylúčenia monopolistického správania, reciprocity a nediskriminácie; zdôrazniť, že je potrebné riešiť nevyjasnené otázky týkajúce sa dodávok energie do členských štátov EÚ; zabezpečiť, aby sa neoddeliteľnou súčasťou novej dohody stali zásady Zmluvy o energetickej charte;

al)   zaistiť zahrnutie právne záväznej kapitoly o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny;

am) monitorovať a vyžadovať uplatňovanie a presadzovanie najvyšších medzinárodných bezpečnostných noriem v jadrových elektrárňach v Rusku, či už sú v prevádzke, alebo sa v súčasnosti stavajú, a to s využitím všetkých dostupných nástrojov a zmlúv; v tejto súvislosti naliehavo vyzvať Rusko, aby ratifikovalo a bezodkladne začalo dodržiavať dohovor EHK OSN (Espoo) týkajúci sa hodnotení vplyvu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte;

an)  vyzvať Rusko, aby odstavilo všetky jadrové reaktory typu Černobyľ a reaktory prvej generácie najmä so zreteľom na tie, ktoré sa nachádzajú blízko hraníc EÚ, a vyjadriť hlboké znepokojenie nad projektmi jadrových elektrární v Kaliningradskej oblasti a Sosnovom Bore;

ao)  posilniť ďalšiu vzájomnú spoluprácu v oblasti výskumu, vzdelávania, kultúry a vedy; napomôcť spoločné chápanie histórie 20. storočia;

ap)  vyjadriť hlboké znepokojenie nad komerčnými vrtmi v Arktíde a nad rozsiahlym znečistením v okolí vrtov po celom Rusku;

aq)  konzultovať s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o ustanovenia o parlamentnej spolupráci;

ar)  stanoviť jasné kritériá na vykonávanie novej dohody a zabezpečiť monitorovacie mechanizmy vrátane predkladania pravidelných správ Európskemu parlamentu;

as)  nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v dobrej spolupráci s EP a nepretržite poskytoval informácie o pokroku rokovaní doplnené dokumentáciou v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že Parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;

2.    ostať obozretný v súvislosti s požiadavkami, ktoré chce EÚ stanoviť s ohľadom na dodržiavanie demokratických zásad, a pokladať toto dodržiavanie za absolútnu podmienku podpísania dohody medzi EÚ a Ruskom;

3.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a pre informáciu vláde Ruskej federácie a ruskej Štátnej dume.

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (27.6.2011)

pre Výbor pre zahraničné veci

k odporúčaniu Rade a Komisii týkajúcemu sa novej dohody medzi EÚ a Ruskom
(2011/2050(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Inese Vaidere

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že EÚ a Rusko sú vzájomne závislými obchodnými partnermi, najmä pokiaľ ide o suroviny a dôležité energetické zdroje; domnieva sa, že ich hospodárske vzťahy majú veľký potenciál a že väčšia hospodárska spolupráca a integrácia trhu by prispeli k rastu a stabilite regiónu a zároveň by upevnili zásady trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnej ochrany;

2.  zdôrazňuje vplyv napätia hlboko zakoreneného v minulých skúsenostiach v oblasti vývoja obchodných vzťahov medzi EÚ a Ruskom a navrhuje vytvoriť stálu diskusnú skupinu pre históriu s cieľom riešiť existujúce obavy a predsudky a analyzovať rôzne spôsoby chápania minulosti;

3.  zdôrazňuje možnú osobitnú úlohu a význam členských štátov zo strednej a východnej Európy v zlepšovaní hospodárskych a obchodných vzťahov medzi EÚ a Ruskom vzhľadom na ich výhodu spočívajúcu v odborných znalostiach pri prekonávaní jazykových a kultúrnych prekážok medzi partnermi;

4.  víta skutočnosť, že EÚ a Rusko podpísali memorandum o porozumení o vyriešení dvojstranných otázok týkajúcich sa pristúpenia Ruska k WTO; vyjadruje presvedčenie, že pristúpenie Ruska k WTO má zásadný význam pre hospodársku spoluprácu EÚ a Ruska a v dlhodobom horizonte pre rokovania o prípadnej dohode o voľnom obchode; očakáva, že v rámci multilaterálnych rokovaní bude možné nájsť uspokojivé riešenie zatiaľ nedoriešených otázok, ku ktorým patria nové ruské investičné pravidlá v automobilovom odvetví;

5.  považuje úplné dodržiavanie pravidiel WTO Ruskom za nevyhnutný predpoklad a minimálny štandard pre dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Ruskom;

6.  uvedomuje si záujem Ruska o členstvo vo WTO, a preto vyzýva ruskú vládu, aby odstránila dočasné dovozné clá, pretože sú v rozpore s predpismi WTO;

7.  vyjadruje obavy, že colná únia Ruska, Bieloruska a Kazachstanu uloží ďalšie clá, čo bude ešte viac v rozpore s predpismi WTO a bude podkopávať súčasnú vôľu ruskej vlády týkajúcu sa členstva vo WTO;

8.  naliehavo vyzýva Rusko, aby netlačilo na nijakú ďalšiu krajinu, aby sa stala súčasťou colnej únie;

9.  poukazuje na to, že Rusko by sa mohlo stať veľmi dôležitým partnerom vzhľadom na obchodné záujmy Európskej únie, a to nielen na bilaterálnej, ale aj na multilaterálnej úrovni, prostredníctvom svojho významu v procese spolupráce v rámci krajín BRIC (a Južnej Afriky);

10. dúfa, že Komisia dohodne v rokovaniach obsiahlu a novú ambicióznu dohodu, ktorá bude založená na štyroch spoločných priestoroch a bude obsahovať jasné pokyny, pokiaľ ide o regulačné a legislatívne otázky a nástroje na presadzovanie; vyzýva Rusko, aby zaručilo, že právne predpisy sú v súlade s právom EÚ, a to aj v oblasti potravinovej bezpečnosti; zdôrazňuje, že EÚ je hlavným obchodným partnerom Ruska a že z EÚ pochádza 75 % priamych zahraničných investícií v Rusku, a preto vyzdvihuje skutočnosť, že je nevyhnutná právne záväzná dohoda o obchode a investíciách, podpísaná po tom, ako sa Rusko zaviaže k plneniu medzinárodných obchodných pravidiel pristúpením k WTO, a ktorá položí základy pre režim urovnávania sporov a zlepší transparentnosť a nediskrimináciu v investičnom prostredí v Rusku;

11. je presvedčený, že rozvoj Ruska a hospodársky úspech jeho spoločnosti bude mať tiež výrazný vplyv na bezpečnosť a hospodársky rozvoj Európskej únie, a že preto by sa mala rozvinúť kvalitatívne nová úroveň hospodárskeho a obchodného partnerstva vrátane spoločných snáh riešiť spoločné výzvy od zmeny klímy až po stabilný a trvalo udržateľný sociálny, finančný a hospodársky rozvoj;

12. vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcimi problémami s výrobou a predajom falšovaných výrobkov v Rusku; dôrazne požaduje zlepšenie právnych predpisov a trestného stíhania v súvislosti s ochranou práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a zvýšila atraktívnosť investičného prostredia;

13. podporuje úsilie Komisie, aby sa do novej dohody zahrnula komplexná kapitola o ochrane práv všetkých foriem duševného vlastníctva vrátane presunov technológií; vyzýva Komisiu, aby sledovala prenos pokrokových technológii a know-how s cieľom zabrániť pirátstvu, falšovaniu a nespravodlivej hospodárskej súťaži; zastáva názor, že ruská vláda by mala zvážiť ratifikáciu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA), čo by výrazne prispelo ku koordinovanému medzinárodnému boju proti falšovaniu a pirátstvu;

14. žiada, aby sa do dohody zahrnula dôležitá právne záväzná kapitola o energetike, ktorou by sa na základe jasných pravidiel a posilnenej transparentnosti zaručili spoľahlivé a nákladovo efektívne dodávky energie do EÚ tým, že by zaručila, aby Rusko uplatňovalo postupy stanovovania spravodlivých cien energie založené na spravodlivom zaobchádzaní so všetkými krajinami EÚ; domnieva sa, že na obnovenie dôvery občanov EÚ v bezpečnosť dodávok energie by EÚ a Rusko mali vytvoriť partnerstvo v oblasti energetiky, v ktorom by prevládali zásady transparentnosti, spravodlivej hospodárskej súťaže, vzájomnosti a nediskriminácie;

15. je presvedčený, že predpokladom rozvoja stabilných a prosperujúcich obchodných vzťahov s Ruskom je riešenie otvorených otázok týkajúcich sa dodávok energie do Poľska, Českej republiky, Slovenskej republiky a baltských štátov;

16. víta Partnerstvo pre modernizáciu ako iniciatívu pre spoluprácu s Ruskom zameranú na konkrétne projekty; nabáda ruskú stranu, aby realizovala veľmi potrebné vnútorné reformy a odstránila prekážky brániace vzájomne prínosnej dohode zlepšením miestneho prostredia pre podniky a investície, najmä MSP, prostredníctvom reformy energetického odvetvia, obmedzením vplyvu štátnych orgánov na činnosti súkromného sektora, bojom proti korupcii, eliminovaním protekcionizmu vrátane jednostranného zvyšovania ciel, ochranou práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva a posilnením zásad právneho štátu a zlepšením dodržiavania ľudských práv;

17. zdôrazňuje, že obchodné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Ruskom by mali presahovať rámec činností obmedzeného počtu veľkých korporácií a mali by sa prehĺbiť s cieľom zapojiť veľké počty malých a stredných podnikov a oveľa väčšie časti spoločnosti; upozorňuje na to, že štatistiky o chudobe v Rusku dokazujú dramaticky závažné dôsledky a že prekonanie tohto problému je kľúčové pre stabilitu a musí byť ústredným záujmom Európskej únie;

18. je presvedčený, že EÚ by mala zabezpečiť, aby rešpektovanie základných ľudských práv nezaostávalo za obchodnými a hospodárskymi aspektmi pri rokovaniach o novej dohode s Ruskom;

19. vyzýva Rusko, aby sa spojilo s EÚ v boji proti dôsledkom zmeny klímy;

20. vyzýva ruskú vládu, aby odstránila prekážky brániace otvorenému a spravodlivému obchodu a prístupu na trhy, ktoré uviedla Komisia v Správe o obchodných a investičných bariérach (2011), a najmä aby ukončila jednostranné zvyšovanie cieľ, ktoré Rusko zaviedlo v reakcii na finančnú a hospodársku krízu a ktoré značne poškodilo vývoz EÚ;

21. víta oznámenie ruskej vlády o tom, že zruší zákaz dovozu čerstvej zeleniny z Európskej únie, a vyzýva ju, aby tak urobila bez meškania; naliehavo ju vyzýva, aby užšie spolupracovala s Európskou komisiou na tom, aby sa v primeranom čase stanovila konečná podoba detailov certifikačného systému pre vývoz zeleniny z EÚ do Ruska a naopak;

22. vyzýva Komisiu, aby v rokovaniach s Ruskom upozornila na nevyhnutnosť čo najskôr reformovať zložité a nákladné colné postupy, aby sa zabezpečil lepší prístup na trh najmä pre malé a stredné podniky;

23. považuje zlepšenie vízových predpisov medzi EÚ a Ruskom za veľmi dôležité pre rozvoj obchodných vzťahov na širokom základe; uznáva prístup vypracúvania plánov presadzovaný EÚ so zreteľom na krajiny západného Balkánu ako pozitívny príklad spôsobu, ako jedného dňa dosiahnuť bezcolný režim s Ruskom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

21.6.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

53

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Sir Graham Watson

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Jean-Jacob Bicep, Christian Ehler, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Carmen Romero López, Hannes Swoboda, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jolanta Emilia Hibner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Petru Constantin Luhan, Eva Ortiz Vilella, Renate Sommer, Jutta Steinruck