Διαδικασία : 2012/2151(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0339/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0339/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2012 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0430

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 418kWORD 600k
24.10.2012
PE 494.867v04-00 A7-0339/2012

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση»

(2012/2151 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Marianne Thyssen

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Roberto Gualtieri, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

(Πρωτοβουλία – άρθρο 42 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση»

(2012/2151 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28 και 29 Ιουνίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, της 29ης Ιουνίου 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της 26ης Ιουνίου 2012 των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0339/2012),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο οδεύοντας προς την πολιτική, οικονομική, δημοσιονομική και νομισματική ολοκλήρωση·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μάλλον ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και των κρατών μελών, ιδίως μιας ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλού επιπέδου απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση και η αλληλεγγύη αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνολικά και δεν μπορούν να εξαιρεθούν από οιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση της Ένωσης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας η ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με βάση τη δημοκρατική νομιμότητα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την υποστήριξη εκ μέρους των πολιτών καθίσταται ολοένα πιο σαφής·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα πρέπει να διασφαλίζει ευρύτερη κοινοβουλευτική συμμετοχή τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και απαιτείται η επιλογή σαφούς κατεύθυνσης, ώστε είτε να συνδυαστούν οι δυνάμεις εντός της Ένωσης και να τεθούν οι βάσεις για το μέλλον μιας ισχυρής και αλληλέγγυας Ένωσης διεπόμενης από αξίες σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είτε να αναδιπλωθεί και να αναγκαστεί να προσαρμοστεί παθητικά στην παγκοσμιοποίηση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική, χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση, καθώς και η παρούσα οικονομική ύφεση, είχε ως αποτέλεσμα υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος σε εθνικό επίπεδο και δημοσιονομικά προβλήματα σε αρκετά κράτη μέλη και ότι, σε συνδυασμό με την ύπαρξη υπερβολικών μακροοικονομικών ισορροπιών, έχει επηρεάσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ και της Ένωσης συνολικά με ταχύ, άμεσο και αρνητικό τρόπο·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2008 έως τα μέσα του 2012 το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-27 έχει ανέλθει από περίπου 7 % σε 10,4 %, ότι δηλαδή υπάρχουν 25 εκατομμύρια άνεργοι, και περισσότεροι από ένας στου πέντε νέους είναι χωρίς απασχόληση (22%), η δε ανεργία των νέων υπερβαίνει το 50% σε μερικά κράτη μέλη·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ποιοτική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία έχουν κρίσιμη σημασία για την υπέρβαση της σημερινής κρίσης·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, η οποία επιδεινώνεται από τις συνεχείς πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων που αντικατοπτρίζονται σε υπέρμετρα επιτόκια δανεισμού για ορισμένες χώρες και σε εξαιρετικά χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια δανεισμού για κάποιες άλλες χώρες, καθώς και από σημαντική χρηματοπιστωτική και οικονομική αστάθεια·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός αποκλίσεων στην ανταγωνιστικότητα και χαμηλού δυναμικού ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας, υψηλών ελλειμμάτων και υψηλού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους δεν βλάπτει μόνο ορισμένα κράτη μέλη, αλλά επίσης καθιστά ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ ευάλωτη·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν καταστήσει σαφές ότι η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίλυση της κρίσης και την κατάλληλη αντιμετώπιση περιφερειακών και διεθνών οικονομικών κλυδωνισμών στο εσωτερικό της·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το ευρώ, τόσο εντός της ζώνης του ευρώ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ως το δεύτερο πιο σημαντικό αποθεματικό νόμισμα διεθνώς, απαιτεί δυναμική ευρωπαϊκή αντίδραση και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το ευρώ έχει φέρει πολλά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες, όπως σταθερότητα των τιμών, εξάλειψη του κόστους των νομισματικών μετατροπών εντός της ζώνης του ευρώ, αποκλεισμό της δυνατότητας ονομαστικών ανταγωνιστικών υποτιμήσεων, χαμηλότερα επιτόκια, προώθηση της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών και ευκολότερη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο νόμισμα της Ένωσης δεν πρέπει να γίνει σύμβολο διαίρεσης απειλώντας ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο, αλλά να παραμείνει το νόμισμα της Ένωσης συνολικά, μιας Ένωσης που είναι αποφασιστική και ικανή να λαμβάνει αποφάσεις μεγάλης εμβέλειας για ένα κοινό και ανθηρό μέλλον·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη μετάβαση προς μια γνήσια ΟΝΕ, θα πρέπει γίνει σεβαστή η βούληση των κρατών μελών με δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση υιοθέτησης του ευρώ να διατηρήσουν το εθνικό τους νόμισμα·

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ συνεπάγεται υψηλό βαθμό οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών μελών και, ως εκ τούτου, απαιτεί πολύ στενότερο συντονισμό των χρηματοπιστωτικών, δημοσιονομικών, κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και τη μετάθεση αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη προς το επίπεδο της Ένωσης, σε συνδυασμό με πιο αυστηρά μέσα εποπτείας και αποτελεσματική επιβολή τους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η εν λόγω περαιτέρω ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, με την αυτόβουλη συμμετοχή ενδεχομένως και μιας ομάδας άλλων κρατών μελών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο «δύο ταχυτήτων, μίας Ευρώπης», προκειμένου να αποφευχθούν δράσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν εντέλει στη δημιουργία δύο διαφορετικών τύπων Ευρώπης·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έρευνα Ευρωβαρόμετρου καταδεικνύει ότι λόγω της επίμονης κρίσης υπήρξε έντονη μείωση της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και κατακόρυφη πτώση της αντίληψης του κοινού ότι η Ένωση εμφανίζει θετική εικόνα· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η Ένωση παραμένει ο φορέας εκείνος που οι ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται ως τον πλέον αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και οι εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να επεξηγούν διαρκώς στους πολίτες τους τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις του ενιαίου νομίσματος, περιλαμβανομένου του κόστους και των κινδύνων που συνδέονται με τη διάλυση της ζώνης του ευρώ·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 17 κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα της Ένωσης και τα περισσότερα εκ των υπολοίπων αναμένεται να συμμετάσχουν στο ευρώ όταν θα είναι έτοιμα·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το μέλλον της ΟΝΕ γενικά, συμπεριλαμβανομένου του αμετάκλητου χαρακτήρα της ιδιότητας μέλους της ζώνης του ευρώ, και του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης ειδικότερα, είναι αβάσιμη, δεδομένου ότι η εδραίωση μιας ισχυρής Ένωσης είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης αποτελεί το βασικό καθήκον προκειμένου να πεισθούν οι πολίτες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη να ενεργοποιήσουν εκ νέου τις επενδύσεις στην οικονομία και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαθέσουν στην πραγματική οικονομία, και πάλι, πιστώσεις σε ευρεία αλλά υγιή βάση·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση στην κρίση του ευρώ είναι σύνθετη και απαιτεί συνεχείς, πολύπλευρες προσπάθειες σε όλα τα θεσμικά και πολιτικά επίπεδα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών γενικά και των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ειδικότερα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης κατά τρόπο ώστε όλοι οι μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων της ζώνης του ευρώ, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), να εντάσσονται σε ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως υπό την ιδιότητα του συννομοθέτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη διακυβερνητική δομή αντικατοπτρίζει σοβαρή έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθεροποίηση του κοινού νομίσματος είναι δυνατή μόνο εφόσον τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να μεταθέσουν προς το επίπεδο της Ένωσης αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσιονομικών πολιτικών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί επίσης οι εν λόγω αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί τους να υπερασπίζονται και να εξηγούν στα κράτη μέλη τους τις πολιτικές αποφάσεις επί των οποίων έχει επέλθει συμφωνία σε επίπεδο Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον άδικο καταλογισμό μη δημοφιλών αποφάσεων στην Ένωση σε ορισμένες περιπτώσεις, διαδραματίζεται ένα ιδιαιτέρως επικίνδυνο παιχνίδι αντίληψης, το οποίο εκθέτει την Ένωση στον κίνδυνο διάβρωσης από τα κάτω, υπονομεύοντας την αλληλεγγύη και καταστρέφοντας τελικά την αξιοπιστία των ίδιων των εθνικών ηγετών και δυνητικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα στο σύνολό του·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι επί του παρόντος κοινωνικά ευάλωτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη τελούν υπό καθεστώς εφαρμογής εξαιρετικά απαιτητικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων εξυγίανσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της παρούσας συγκυρίας είναι εντέλει η πολιτική ένωση, με ενθάρρυνση της αλληλεγγύης και συνέχιση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η σύνοδος κορυφής της ζώνης του ευρώ της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν μια χρηματοπιστωτικά σταθερή, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη και με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουν την ευημερία των πολιτών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος διαχωρισμός μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών χωρών εντός της Ένωσης δεν θα πρέπει να διαιωνιστεί στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μόνιμο πλαίσιο, εντός του οποίου τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε δυσχερή θέση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται στην παροχή αλληλέγγυας ενίσχυσης από άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν αλληλεγγύη πρέπει να υποχρεούνται να αναλάβουν την ευθύνη τους ως προς την τήρηση των δεσμεύσεών τους στον δημοσιονομικό τομέα καθώς και των συστάσεων ανά χώρα και των δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως δε αυτών που αφορούν το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ), το σύμφωνο για το ευρώ+, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών με συνεκτίμηση των ειδικών συνθηκών κάθε χώρας· εκτιμώντας ότι η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κάθε κράτους μέλους συνιστά ζήτημα αμοιβαίου συμφέροντος των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 121 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να τις συντονίζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μεγάλης σημασίας για την επιστροφή στην ανάπτυξη να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι αναγκαίο οι κανόνες για την ολοκλήρωση της αγοράς να βασίζονται περισσότερο σε κανονισμούς παρά σε οδηγίες·

ΚΘ.  εκτιμώντας ότι είναι πέραν αμφιβολίας ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί μη αναστρέψιμη και προοδευτική διαδικασία·

Η μελλοντική πορεία : η έκθεση των τεσσάρων προέδρων

Λ.     εκτιμώντας ότι από δημοκρατικής άποψης και υπό το πρίσμα όλων των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι απαράδεκτο ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από εκλεγμένους βουλευτές που εκπροσωπούν πλέον των 502 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, δεν συμμετείχε στην κατάρτιση της προαναφερθείσας έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει έλθει η ώρα για τους πολιτικούς ηγέτες της Ένωσης και εντός αυτής να επιδείξουν την αποφασιστικότητα, τη δημιουργικότητα, το θάρρος, την αντοχή και την ηγετική τους ικανότητα για την εξάλειψη των εναπομενόντων ελαττωμάτων που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβερνητική μέθοδος έφθασε στα όριά της και είναι ακατάλληλη για τη δημοκρατική και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στον 21ο αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνει άλμα προς μια αληθινά ομοσπονδιακή Ευρώπη·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα έκθεση με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» εμφανώς επιλέγει τον δρόμο της προόδου και επιδιώκει να διαρρήξει τον κύκλο της δυσπιστίας μέσω διαρθρωτικών μέτρων· εκτιμώντας ότι στην έκθεση πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η κοινωνική διάσταση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 κάλεσε τον πρόεδρό του να αναπτύξει συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικά χάρτη πορείας για την επίτευξη μιας γνήσιας ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου μακροπρόθεσμου οράματος μέσω ενός χάρτη πορείας αποτελεί σημαντική ένδειξη που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί καθώς ο χάρτης πορείας θα υλοποιείται σταδιακά·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερή πρόοδος στην εφαρμογή του μακροπρόθεσμου χάρτη πορείας δεν παρέχει άμεση λύση για την κρίση και δεν πρέπει να καθυστερήσει τα απαιτούμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα·

ΛΕ.  εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απαιτούνται νέες τροποποιήσεις της Συνθήκης για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας μιας πλήρως λειτουργικής ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να καταγράψει τις τρέχουσες εκείνες νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν πρέπει να καθυστερήσουν λόγω της μακροπρόθεσμης θεσμικής εξέλιξης·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση μιας γνήσιας ΟΝΕ εντός της Ένωσης θα απαιτήσει μεσοπρόθεσμα την πραγματοποίηση τροποποίησης στη Συνθήκη·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης αξιοποίηση των διαδικασιών και της ευελιξίας των ισχυουσών Συνθηκών με στόχο την άμεση βελτίωση της διακυβέρνησης της ΟΝΕ στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός πραγματικού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου συνιστά προϋπόθεση για την οικοδόμηση της δημοκρατικής συναίνεσης υπέρ μίας εκτενούς και επιτυχούς τροποποίησης της Συνθήκης στο μέλλον·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο Συμβούλιο συστάσεις για την τροποποίηση των Συνθηκών, οι οποίες πρέπει εν συνεχεία να εξεταστούν από μια Συνέλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο μιας γνήσιας ΟΝΕ με την αύξηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και με την ενίσχυση των ιδίων πόρων και της δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης, του ρόλου και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Επιτροπής και των εξουσιών του Κοινοβουλίου·

ΛΘ.  εκτιμώντας ότι είναι ρεαλιστικό και σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ότι η ανωτέρω Συνέλευση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προετοιμασίες για μια τέτοια Συνέλευση θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές·

Μ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα προτεινόμενα μέτρα δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών όσο και οι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης δεν πρέπει να αποκλείουν την προαιρετική συμμετοχή κρατών μελών και πρέπει να εγγυώνται την ακεραιότητα της Ένωσης·

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στη ταχεία εφαρμογή όσων μπορούν ήδη να επιτευχθούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες Συνθήκες αφήνουν μεγάλα περιθώρια για ουσιαστική πρόοδο προς μια ΟΝΕ η οποία θα βασίζεται σε ένα ενισχυμένο και πιο ενοποιημένο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής και σε ισχυρότερη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, πρωτίστως όσον αφορά:

-       το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας,

-       το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ που ορίζει ότι «η Ένωση και τα κράτη μέλη (…) έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού»,

-       το άρθρο 153 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ γενικά και ειδικότερα το στοιχείο η) του άρθρου αυτού, που αναφέρεται στην «αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων»·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει ειδική διαδικασία στο πλαίσιο έκδοσης πράξης για την οποία η ΣΛΕΕ απαιτεί ειδική νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 333 της ΣΛΕΕ περιέχει επίσης διατάξεις που επιτρέπουν την προσφυγή στη συνήθη νομοθετική διαδικασία στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φιλοδοξία πρέπει να επικεντρώνεται στα κοινά βήματα προόδου όλων των κρατών μελών προς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο ή δικαιολογημένο, μπορεί να απαιτούνται αποφάσεις οι οποίες να ισχύουν μόνο για τη ζώνη του ευρώ επί τη βάσει της ιδιαιτερότητας της ζώνης του ευρώ, περιλαμβανομένης της λογικής και δίκαιης προαιρετικής συμμετοχής άλλων κρατών μελών με ισόρροπα δικαιώματα και υποχρεώσεις·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να χαραχτεί κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τους νέους με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του κινδύνου απώλειας μιας ολόκληρης γενιάς στην Ευρώπη·

Τραπεζική ένωση

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέχρι σήμερα υπήρξαν ανεπαρκή για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με σειρά μέτρων παροχής βοήθειας εξαιρετικού και προσωρινού χαρακτήρα και προς τα κράτη μέλη και προς τις τράπεζες, έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στις εν λόγω «επιχειρήσεις διάσωσης» χωρίς να απομακρυνθεί από τον βασικό σκοπό της, ήτοι την εγγύηση της σταθερότητας των τιμών·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργική ανεξαρτησία της ΕΚΤ βάσει της Συνθήκης στον τομέα της νομισματικής πολιτικής παραμένει ακρογωνιαίος λίθος για την αξιοπιστία της ΟΝΕ και του ενιαίου νομίσματος·

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής κατάσταση του τραπεζικού τομέα σε αρκετά κράτη μέλη και στην Ένωση συνολικά απειλεί την πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά και ότι το κόστος διαχείρισης της τραπεζικής κρίσης επιβαρύνει υπερβολικά τους φορολογούμενους και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας παρεμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί και δομές είναι ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τις αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις·

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν εμφανή αναντιστοιχία ανάμεσα στις τράπεζες που αναπτύσσουν δραστηριότητα με βάση την ευρωπαϊκή αγορά και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που επιβαρύνουν τα κράτη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης έχει καταστεί αυταπόδεικτο το γεγονός ότι η σύνδεση τράπεζας-κράτους είναι ισχυρότερη και πιο επιβλαβής σε μια νομισματική ένωση, όπου η εσωτερική συναλλαγματική ισοτιμία είναι προκαθορισμένη και δεν υπάρχει μηχανισμός σε επίπεδο Ένωσης για την ελάφρυνση του κόστους της αναδιάρθρωσης των τραπεζών·

Ν.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση του φαύλου κύκλου των αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ κρατών, τραπεζών και της πραγματικής οικονομίας είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση προκάλεσε αποκλίσεις των επιτοκίων δανεισμού και κατακερμάτισε επίσης εκ των πραγμάτων την ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένως και με συνέπεια ότι υφίσταται επείγουσα ανάγκη για πρόσθετα και μεγάλης εμβέλειας μέτρα προκειμένου να επιλυθεί η κρίση στον τραπεζικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη σταθεροποίηση μιας σοβαρής τραπεζικής κρίσης και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, περιλαμβανομένης της δέσμευσης του G-20 για έγκαιρη, πλήρη και συνεκτική εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών κανόνων σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση των τραπεζών, με στόχο την υλοποίηση μιας πλήρως λειτουργικής ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας τέτοιας τραπεζικής ένωσης δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την αδιάλειπτη ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να ενεργούν με υπευθυνότητα και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα δεοντολογίας, υπηρετώντας την πραγματική οικονομία·

ΝΕ.  εκτιμώντας ότι η Ένωση χρειάζεται τη θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού για τα τραπεζικά ιδρύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη στη χρηματοπιστωτική αγορά και η σταθερότητα σε μια κοινή εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητο ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για υγιή και αποδοτικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων και για την εξυγίανσης των τραπεζών·

ΝΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα για την επίτευξη τραπεζικής ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσία των ιδρυμάτων που την εφαρμόζουν·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσον καθίσταται επιβεβλημένη η απαίτηση νομικού διαχωρισμού ορισμένων ιδιαίτερα ριψοκίνδυνων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων από τις τράπεζες καταθέσεων εντός του τραπεζικού ομίλου, σύμφωνα με την έκθεση Liikanen·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει εν γένει να εντοπίζουν και να επιλύουν τα προβλήματα σε αρχικό στάδιο ώστε να αποτρέπουν την εμφάνιση κρίσεων και να διατηρούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ανθεκτικότητα·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις τραπεζικές εποπτικές δυνάμεις στην Ένωση σήμερα παραμένουν στα χέρια των εθνικών εποπτικών αρχών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΑΤ), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1093/2010(1) σε συντονιστικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον σύστημα εθνικής εποπτείας έχει αποδειχθεί υπερβολικά κατακερματισμένο για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις·

Ξ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίος ένας υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικός ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός που θα εξασφαλίζει τον εντοπισμό και τη δυναμική αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο την αποκατάστασης της διασυνοριακής εμπιστοσύνης και θα αποτρέπει τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συμφωνηθεί σαφής διαχωρισμός των λειτουργικών καθηκόντων μεταξύ ενός ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού και των εθνικών εποπτικών αρχών, σε συνάρτηση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών και με τα εποπτικά καθήκοντα, κατ’ εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

ΞΒ.   εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων εντός της ΟΝΕ καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της ΕΑΤ όσον αφορά την προστασία της εσωτερικής αγοράς αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης· εκτιμώντας ότι πρέπει, ωστόσο, να διασφαλιστεί ότι, για τον σκοπό της σταθερότητας της εσωτερικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, όσον αφορά τις χώρες που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας μέσω στενής συνεργασίας, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας τύπος συμμετοχής ο οποίος θα διασφαλίζει συμμετρικές σχέσεις μεταξύ αποδεκτών υποχρεώσεων και επιρροής στη λήψη αποφάσεων·

ΞΓ.   εκτιμώντας ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός πρέπει να καλύπτει εξαρχής τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ζητούν άμεση ενίσχυση από την Ένωση καθώς και τα συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

ΞΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία του ευρωπαϊκού ενιαίου εποπτικού μηχανισμού από την πολιτική και επιχειρηματική επιρροή δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση επεξήγησης, τεκμηρίωσης και λογοδοσίας στο Κοινοβούλιο, σε τακτική βάση και όποτε το απαιτεί η κατάσταση, για τις ενέργειες και αποφάσεις που λαμβάνονται στο πεδίο της ευρωπαϊκής εποπτείας, δεδομένου του αντικτύπου που ενδέχεται να έχουν τα εποπτικά μέτρα στα δημόσια οικονομικά, στις τράπεζες, στους εργαζομένους και στους πελάτες· εκτιμώντας ότι μια αποτελεσματική δημοκρατική λογοδοσία απαιτεί μεταξύ άλλων την εκ μέρους του Κοινοβουλίου έγκριση του (ή της) προέδρου του εποπτικού οργάνου του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας ύστερα από μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής, την υποχρέωση του προέδρου να υποβάλλει εκθέσεις και να αναπτύσσει τις απόψεις του στο Κοινοβούλιο, το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να υποβάλλει γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις και το δικαίωμα έρευνας του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ·

ΞΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέλλον ο ΕΜΣ αναμένεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί άμεσα τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες· λαμβάνοντας υπόψη για τον λόγο αυτόν ότι το να καταστεί λειτουργικός ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός αποτελεί το πρώτιστο και πλέον επείγον καθήκον για την υλοποίηση της τραπεζική ένωσης·

ΞΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο φάσμα κανονισμών (ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων), που αναπτύσσεται από την ΕΑΤ, πρέπει να εξασφαλίζει πλήρως εναρμονισμένους κανόνες και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλο το εύρος της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για την τραπεζική εποπτεία και οι ευρύτερα εναρμονισμένες και ενισχυμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας δεν μπορεί να λειτουργεί με αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας·

ΞΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δημιουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, οι κανόνες ψηφοφορίας εντός της ΕΑΤ πρέπει να προσαρμοστούν προσεκτικά ώστε να διευκολύνεται η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ και να συνεκτιμώνται πλήρως τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών·

ΞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκρεμείς νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική, είναι σημαντικό να απεμπλακούν επειγόντως οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις οδηγίες για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και για τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών, θέματα για τα οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν ανασταλεί, παρά την κρίσιμη σημασία τους για την πρόβλεψη κοινών μηχανισμών για την εξυγίανση των τραπεζών και την εγγύηση των καταθέσεων των καταναλωτών·

Ο.     λαμβάνοντας υπόψη ότι για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων είναι απαραίτητες ενιαίες, κοινές, υψηλές απαιτήσεις από όλα τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στην Ένωση προκειμένου να επιτευχθεί η ίδια προστασία και η ίδια σταθερότητα των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ευελιξία που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν επαρκώς υπόψη ιδιαίτερα εθνικά δεδομένα στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απώτερος στόχος θα μπορούσε να είναι ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων με λειτουργικά καθεστώτα εγγύησης καταθέσεων που θα διαθέτουν τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους και θα ενισχύουν έτσι την αξιοπιστία του συστήματος και την εμπιστοσύνη των καταθετών, αφού πρώτα τεθούν σε λειτουργία ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εξυγίανσης και ένας αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκ των προτέρων σχεδιασμός, η ταχύτητα, η έγκαιρη παρέμβαση, η δέουσα επιμέλεια, η πρόσβαση στην ποιοτική ενημέρωση και η αξιοπιστία είναι ζωτικής σημασίας στη διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων·

ΟΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς για την ανάκαμψη και την εξυγίανση (ERRA), ει δυνατόν παράλληλα με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των τραπεζών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και την εξυγίανση των μη βιώσιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

ΟΔ.  εκτιμώντας ότι βραχυπρόθεσμα έχει απόλυτη προτεραιότητα η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για τις τράπεζες που βρίσκονται σε κρίση·

ΟΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός σκοπός ενός αποτελεσματικού συστήματος εξυγίανσης και πλαισίου ανάκαμψης είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να χρησιμοποιηθούν χρήματα των φορολογουμένων για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζικών ιδρυμάτων·

ΟΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο για την προστασία των ιδιωτικών αποταμιεύσεων να διατηρείται λειτουργικός διαχωρισμός, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται αποτελεσματική συνάρθρωση των ευρωπαϊκών ταμείων για την εγγύηση των καταθέσεων και για την ανάκαμψη και εξυγίανση·

ΟΖ.  εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για την εξυγίανση και την εγγύηση των καταθέσεων πρέπει να διαθέτουν ισχυρή χρηματοδοτική δομή, κατ’ αρχάς εκ των προτέρων, βασιζόμενη σε συνεισφορές από τον κλάδο, με τη λογική ότι οι συνεισφορές ενός δεδομένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα αντικατοπτρίζουν την επικινδυνότητα του εν λόγω ιδρύματος και ότι τα ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια θα χρησιμεύουν μόνον ως ύστατος μηχανισμός προστασίας που θα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό·

Δημοσιονομική ένωση

ΟΗ.  λαμβάνοντας υπόψη εν προκειμένω ότι η προαναφερθείσα έκθεση «Προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση» αποτελεί σημαντική πρόοδο, καθώς αναγνωρίζει ότι «η ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί όχι μόνο την ταχεία και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί δυνάμει του ενισχυμένου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης (συγκεκριμένα το ΣΣΑ και η Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ)), αλλά επίσης μια ποιοτική κίνηση προς μια δημοσιονομική ένωση»·

ΟΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί για το σύνολο του οικονομικού κύκλου και οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, καθώς και τα επαρκή επίπεδα δημόσιων επενδύσεων, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, για το κράτος πρόνοιας και για την κάλυψη του κόστους της αναμενόμενης δημογραφικής εξέλιξης·

Π.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί πλήρη και ταχεία εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ενισχυμένου οικονομικού πλαισίου διακυβέρνησης, όπως είναι το ενισχυμένο ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με συμπληρωματικές πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πέντε χρόνια το πολύ από την έναρξη ισχύος της ΣΣΣΔ και βάσει μιας αξιολόγησης της πείρας από την εφαρμογή της, θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες, σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, προκειμένου να ενσωματωθεί στην έννομη τάξη της Ένωσης το ουσιαστικό περιεχόμενο της ΣΣΣΔ·

ΠΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης επιμένει στην ανάγκη να επιδιωχθεί φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση και καλεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις σε μελλοντοστρεφείς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις με τις οποίες θα προσδιορίζονται οι επενδύσεις προτεραιότητας εντός των ορίων της Ένωσης και των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων·

ΠΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει καταστήσει σαφή την ανάγκη για ένα ποιοτικό βήμα προς μια πιο ισχυρή και δημοκρατική δημοσιονομική ένωση με αύξηση των ιδίων πόρων της Ένωσης, και πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διόρθωση των μη βιώσιμων δημοσιονομικών κατευθύνσεων και επιπέδων χρέους και τον καθορισμό των ανώτατων ορίων του ελλείμματος του προϋπολογισμού των κρατών μελών·

ΠΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια «γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση» πρέπει να έχει την υποστήριξη των πολιτών της Ένωσης και να γίνεται αποδεκτή από αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει, επομένως, να τονισθεί η ανάγκη συμμετοχής των φορέων χάραξης πολιτικής, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·

ΠΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμπληρωματικοί μηχανισμοί ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους στις επιμέρους διαδικασίες προϋπολογισμού πρέπει να ενισχύουν και όχι να αποδυναμώνουν το ισχύον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης· εκτιμώντας ότι ο ανεξάρτητος ρόλος του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις χρήζει ενίσχυσης, συνοδευόμενης από ισχυρούς μηχανισμούς λογοδοσίας τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο· ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό υπουργείο Οικονομικών με επικεφαλής έναν ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα λογοδοτεί ατομικά στο Κοινοβούλιο·

ΠΕ.   εκτιμώντας ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, η ρήτρα ευελιξίας (άρθρο 352 της ΣΛΕΕ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό αυτόν και για τη σύσταση ευρωπαϊκής υπηρεσίας Οικονομικών, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο μιας πραγματικής ΟΝΕ·

ΠΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη θέσπιση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική διαδικασία εξ αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 121 και 126 της ΣΛΕΕ, ειδικών μέτρων προκειμένου να ενισχυθούν ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω νομοθεσία μπορεί να προβλέπει την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή ώστε να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής εφαρμογής για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης στο Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο του δικαιώματος ανάκλησης της εξουσιοδότησης της Επιτροπής·

ΠΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τηρουμένου του γενικού κανόνα της έννομης τάξης της Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξουσιοδοτημένο να διασφαλίζει την τήρηση του ενωσιακού δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών εκτός εάν προβλέπεται ρητή εξαίρεση·

ΠΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τους επονομαζόμενους κανονισμούς της «δίπτυχης» δέσμης πρέπει να οδηγήσουν σύντομα σε συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα·

ΠΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΣΑ έχει σχεδιαστεί ως μέσο κυκλικής σταθεροποίησης το οποίο, μέσω της δυνατότητας που παρέχει στα κράτη μέλη να έχουν έλλειμμα έως 3%, καθιστά εφικτή την αντιμετώπιση και απορρόφηση οικονομικών κλυδωνισμών στο οικείο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντικυκλική πολιτική μπορεί να φέρει αποτελέσματα μόνο εφόσον τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν δημοσιονομικά πλεονάσματα στις ευνοϊκές περιόδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής συνδρομής, όπως ο ΕΜΣ, αποτελούν μέτρο έσχατης ανάγκης·

Ϟ.     εκτιμώντας ότι κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη ΣΣΣΔ στο πλαίσιο της ΟΝΕ πρέπει να αναφέρουν τα σχέδιά τους για την έκδοση τίτλων δημόσιου χρέους στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, επιτρέποντας τον έγκαιρο συντονισμό της έκδοσης χρεωστικών τίτλων σε επίπεδο Ένωσης·

ϞΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τις ισχύουσες Συνθήκες, τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυξημένο προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδίων πόρων, θεσπίζοντας ειδικούς φόρους ή τέλη σύμφωνα με τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση με το ήδη υπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και χωρίς να υπονομεύονται οι παραδοσιακές λειτουργίες του προϋπολογισμού της ΕΕ·

ϞΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή έκδοση χρεωστικών τίτλων μπορεί, μακροπρόθεσμα, και μετά από πλήρωση αυστηρών προϋποθέσεων, να αποτελέσει πιθανό τρόπο συμπλήρωσης της ΟΝΕ· εκτιμώντας ότι η κοινή έκδοση χρεωστικών τίτλων με από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη στη ζώνη του ευρώ ενδέχεται να απαιτεί αλλαγές στις Συνθήκες·

ϞΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινή έκδοση χρεογράφων, προσδιορίζεται ένα βιώσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, στη δημοσιονομική πειθαρχία και στη συμμόρφωση με το ΣΣΑ, καθώς και μέσα ελέγχου για την αποτροπή του ηθικού κινδύνου·

ϞΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη δημοσιονομική ένωση πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια σταδιακή μεταφορά υπάρχοντος δημόσιου χρέους σε ταμείο απόσβεσης χρέους·

ϞΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μέσων για την κοινή έκδοση χρεωστικών τίτλων με μη αξιόπιστο τρόπο ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συνέπειες και στην απώλεια της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης στην ικανότητα της ζώνης του ευρώ να δρα αποφασιστικά·

ϞΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση χρέους έχει οδηγήσει την Ένωση, και ειδικότερα τη ζώνη του ευρώ, στη θέσπιση νέων μέσων χρηματοδοτικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF), τον ΕΜΣ και άλλα μέσα που σχετίζονται με τον χάρτη πορείας προς μία γνήσια ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέσων αυτών, από την άποψη των αντίστοιχων ποσών, είναι πολύ μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι η καινοτόμος ιδέα ενός κεντρικού προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, χρηματοδοτούμενου από τα μέλη της ζώνης του ευρώ, προτείνεται τώρα ως απόλυτη εγγύηση για αυτήν τη νέα μορφή χρηματοδοτικής αλληλεγγύης·

ϞΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολλαπλασιασμός αυτών των μέσων αλληλεγγύης καθιστά δύσκολη την εκτίμηση της πραγματικής συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις αντίστοιχες συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι η ποικιλία των υφιστάμενων μέσων, από άποψη νομικής βάσης, τρόπου παρέμβασης και εμπλεκόμενων κρατών μελών, είναι πιθανό να δυσχεράνει τη διαχείριση του συνολικού οικοδομήματος από τους Ευρωπαίους ηγέτες και να το καταστήσει δυσνόητο για τους Ευρωπαίους πολίτες γενικότερα και ανεπίδεκτο κοινοβουλευτικού ελέγχου·

ϞΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΣ θα μπορούσε να ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης μέσω της ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 352 της ΣΛΕΕ) σε συνδυασμό με το αναθεωρημένο άρθρο 136 της ΣΛΕΕ·

ϞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, το πεδίο εφαρμογής της «ρήτρας μη διάσωσης» («no bail-out») μπορεί να προσδιοριστεί από το Συμβούλιο στο πλαίσιο σχετικής πρότασης της Επιτροπής και κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο (άρθρο 125 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ)·

Ρ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τρόικα θα πρέπει να εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα δημοκρατικής λογοδοσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΡΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και οικονομικής ένωσης πρέπει να βασίζονται στον ενδεδειγμένο κοινωνικό διάλογο και να σέβονται πλήρως την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

ΡΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος πρέπει να διασφαλιστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στον βασικό υποστηρικτικό τους ρόλο για μια πλήρη δημοσιονομική ένωση (μέσω προτύπων υψηλής ποιότητας και μιας συστημικής προσέγγισης όσον αφορά την ανάπτυξη, κατάρτιση και επαλήθευση στατιστικών για τα οικονομικά του δημόσιου τομέα)·

ΡΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή πρότυπα δημόσιας λογιστικής πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη με τυποποιημένο τρόπο και να υπόκεινται σε μηχανισμούς εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ως απαραίτητο συμπλήρωμα των αυξημένων εξουσιών της Επιτροπής και του ενισχυμένου συντονιστικού ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών φορέων σε ό,τι αφορά την επαλήθευση της ποιότητας των εθνικών πηγών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ελλείμματος και του χρέους·

Οικονομική ένωση

ΡΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στη νομισματική πλευρά της ΟΝΕ, ενώ υφίσταται επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί μια πραγματική οικονομική ένωση, όπου η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να παρέχει το δεσμευτικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών·

ΡΕ.   εκτιμώντας ότι το σύμφωνο ευρώ+, η στρατηγική Ευρώπη 2020 και τα σύμφωνα ανάπτυξης και απασχόλησης πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο και να προλειάνουν το έδαφος για τη θέσπιση ενός κώδικα σύγκλισης των οικονομιών των κρατών μελών·

ΡΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπως περιγράφεται στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ, προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και δημοσιονομικών επιλογών που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις συστάσεις ανά χώρα που εγκρίνει το Συμβούλιο·

ΡΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 ΣΛΕΕ ζητεί την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

ΡΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, η μείωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για την έξοδο από την κρίση και τη διασφάλιση ποιοτικής και βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης σε μια κοινωνία της γνώσης, αντικατοπτρίζοντας την πραγματικότητα της συμμετοχής στην ΟΝΕ σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποδίδουν μόνο μακροπρόθεσμα·

ΡΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο εγκρίθηκε στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και σε βελτιωμένες ευρωπαϊκές ικανότητες ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους και να δράσουν ταχέως προκειμένου να ολοκληρώσουν την εσωτερική αγορά και να αποδεσμεύσουν το δυναμικό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετατόπιση της έμφασης με τη θέσπιση ενός συμφώνου ανάπτυξης είναι ευπρόσδεκτη, παρ’ όλο που η κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για αναπτυξιακά μέτρα από τα διαρθρωτικά ταμεία αφορά μόνο την ανακατανομή των υφιστάμενων κονδυλίων, χωρίς επομένως να παρέχει επιπλέον χρηματοδοτικούς πόρους·

ΡΙ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη χρειάζεται να υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, και ότι εξαρτάται από τα εθνικά κοινοβούλια να εξασφαλίζουν έγκαιρο και εμπεριστατωμένο έλεγχο των ενεργειών των κυβερνήσεών τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο·

ΡΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης λειτουργία της εσωτερικής αγοράς παρακωλύεται από τους φραγμούς που εξακολουθούν να υφίστανται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας της Ένωσης, είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά, ειδικά σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η τυποποίηση, η απλοποίηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι βιομηχανίες δικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

ΡΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βαθύτερη οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση θα υπονομευθεί χωρίς στενότερο συντονισμό στον τομέα της φορολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανόνας της ομοφωνίας στον τομέα της φορολογίας εμποδίζει τις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται συχνότερα ο μηχανισμός της ενισχυμένης συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατόν να γίνει αναφορά στη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της φορολογίας, υπάρχει σαφής ανάγκη για σύγκλιση μεταξύ των δομών των φορολογικών συστημάτων και της φορολογικής βάσης στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών σαφώς αντίκειται στη λογική της εσωτερικής αγοράς και πρέπει να καταπολεμηθεί·

ΡΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ανάκαμψη της οικονομίας να συμβαδίζει με μια πολιτική για την αγορά εργασίας που να προωθεί την αναζήτηση εργασίας και το επιχειρηματικό πνεύμα και να μειώνει τη διαρθρωτική ανεργία, ιδίως για τους νέους, τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες, διασφαλίζοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και σεβόμενη πλήρως τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και επιβολής της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή ανάληψης συλλογικών δράσεων σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτήν την άποψη, πρέπει να ενισχυθεί η ολοκλήρωση των αγορών εργασίας των κρατών μελών, ώστε να οδηγήσει σε ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

ΡΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει δεσμευτικός συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης για συγκεκριμένα βασικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση·

ΡΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά δεν απαιτούν μόνο οικονομική χρήση των περιορισμένων κρατικών πόρων, αλλά και δίκαιη φορολογία, προοδευτικούς φόρους, καλά οργανωμένη είσπραξη φόρων, καλύτερη καταπολέμηση όλων των μορφών φοροαπάτης και φοροδιαφυγής, φορολογική συνεργασία και εναρμόνιση με στόχο τον περιορισμό του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού και καλύτερα σχεδιασμένο φορολογικό σύστημα το οποίο να προάγει την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΡΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λογοδοτούν για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ΡΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει, στο μέσον της διάρκειάς της, να υποβληθεί σε ενδιάμεση επανεξέταση, στο πλαίσιο της οποίας δεν θα αποφεύγεται η μέθοδος της κατονομασίας και μομφής, θα εξετάζεται εάν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να προσαρμοσθούν οι στόχοι της, καθώς και με ποιον τρόπο μπορεί να αυξηθεί η πίεση που ασκείται στα κράτη μέλη για την τήρηση των στόχων·

ΡΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη και κομβική για τη νέα οικονομική διακυβέρνηση και ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την υποστήριξη των κυριότερων διαδικασιών εποπτείας και εφαρμογής, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και η στρατηγική ΕΕ-2020·

ΡΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων της ευρωπαϊκής στατιστικής, ώστε να διασφαλιστούν τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα των στατιστικών στοιχείων, η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το κόστος και η επάρκεια των πόρων και να διευκολυνθεί η ενδεδειγμένη διάδοσή τους και η πρόσβαση των δημόσιων αρχών, των οικονομικών παραγόντων και των πολιτών·

Από τη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία στην πολιτική ένωση

ΡΚ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση οφείλει τη νομιμοποίησή της στις δημοκρατικές αρχές της, στους στόχους που επιδιώκει και στις ικανότητές της, τα μέσα της και τους θεσμούς της·

ΡΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω νομιμοποίηση προέρχεται από μια διπλή ιδιότητα του πολίτη, εκείνη των ατόμων που εκπροσωπούνται από το Κοινοβούλιο και εκείνη των κρατών μελών που εκπροσωπούνται από το Συμβούλιο·

ΡΚΒ. εκτιμώντας ότι, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπισή της, έχει ενταθεί η συζήτηση σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί η δημοκρατικότητα της φύσης λήψης αποφάσεων εντός της ΟΝΕ·

ΡΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων, των υπηρεσιών και των υπόλοιπων οργάνων της Ένωσης πρέπει να λογοδοτούν πολιτικά στο Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου τακτικές εκθέσεις και ετήσιες παρουσιάσεις του έργου τους καθώς και προβλέψεις·

ΡΚΔ. εκτιμώντας ότι, τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεδίωξε να βρει διέξοδο από την κρίση και διατύπωσε πολυάριθμες προτάσεις, για τις οποίες οι Συνθήκες δεν έχουν πάντοτε αναθέσει σαφή αρμοδιότητα στην Ένωση·

ΡΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ακολουθήσει τη διακυβερνητική οδό για την εξεύρεση διεξόδου από την κρίση, χωρίς έναν σημαντικό ρόλο για το Κοινοβούλιο, είναι μεν αναπόφευκτη σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά δεν παύει να είναι κατακριτέα·

ΡΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις προτάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου·

ΡΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής στη βασιζόμενη σε κανόνες προσέγγιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, όπως ορίζεται ειδικότερα στο ενισχυμένο ΣΣΑ και στον μηχανισμό μακροοικονομικής εποπτείας, πρέπει να υπόκεινται σε εκ των υστέρων δημοκρατικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο και σε λογοδοσία προς αυτό·

ΡΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διακυβερνητικά μέσα που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη της κρίσης, τον Δεκέμβριο του 2009, πρέπει να κοινοτικοποιηθούν·

ΡΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος, συμμετοχή και συναπόφαση όσον αφορά την οικονομική, νομισματική και κοινωνική πολιτική, τη φορολογία, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιηθούν ήδη υπάρχουσες ρήτρες γέφυρας·

ΡΛ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι αποδεκτό ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην μπορεί να παρίσταται σε ολόκληρη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της διάσκεψης κορυφής της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναζητηθεί επειγόντως λύση για την εν λόγω έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας με πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·

ΡΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο δημοκρατικό έλλειμμα της ΟΝΕ και να ενισχυθεί αποφασιστικά με τη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία σε επίπεδο Ένωσης οιοδήποτε περαιτέρω μέτρο ληφθεί για την εγκαθίδρυση τραπεζικής ένωσης, δημοσιονομικής ένωσης και οικονομικής ένωσης·

ΡΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όποτε μεταβιβάζονται ή ανατίθενται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή θεσπίζονται νέα όργανα της Ένωσης, πρέπει να διασφαλίζεται η σχετική νομιμότητα, ο δημοκρατικός έλεγχος από, και η υποχρέωση λογοδοσίας προς, το Κοινοβούλιο·

ΡΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ κρατών μελών δεν μπορεί να δημιουργήσει δομές παράλληλες προς τις δομές της Ένωσης και ότι όλες οι συμφωνίες με τις οποίες θεσπίζονται διεθνικά ή υπερεθνικά καθεστώτα πρέπει να υπόκεινται στον πλήρη δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου·

ΡΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της κατάρτισης, επαλήθευσης και διάδοσης ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας από ένα γνήσιο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας λογοδοσίας κατά τη σχεδίαση, διαχείριση εφαρμογή και επιβολή των πολιτικών της Ένωσης σε ενωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο·

ΡΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 1 πρέπει να ενισχυθεί με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής απόψεων και της ποιότητας της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας στο πεδίο της διακυβέρνησης της ΟΝΕ, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω συνεργασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο δεν θα ήταν μόνο αναποτελεσματικό, αλλά και θα στερείτο νομιμότητας από δημοκρατικής και συνταγματικής πλευράς·

1.      θεωρεί απαραίτητο να ενταχθεί η διακυβέρνηση της ΟΝΕ στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της καθώς και για τη γεφύρωση του υφιστάμενου πολιτικού χάσματος μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών·

2.      καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να προχωρήσουν άμεσα μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν οι ισχύουσες Συνθήκες και τα στοιχεία ευελιξίας τους και συγχρόνως να προετοιμαστούν για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συνθήκη προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και δημοκρατική νομιμότητα· επαναλαμβάνει ότι η σύναψη νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να αποκλειστεί ως επιλογή·

3.      επισημαίνει ότι τόσο τα μέτρα που προτείνονται δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, όσο και οι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης, δεν θα πρέπει να αποκλείουν την προαιρετική συμμετοχή και θα πρέπει να εγγυώνται την ακεραιότητα της Ένωσης·

4.      καλεί το Συμβούλιο, το οποίο έδωσε στους συντάκτες της προαναφερθείσας έκθεσης με τίτλο «Προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση», να συμπεριλάβουν άμεσα ως ισότιμο συντάκτη τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα της εν λόγω πρότασης.

5.      επικροτεί το γεγονός ότι, παρά τη μέχρι τώρα μόνο άτυπη συμμετοχή της, οη Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου ζήτησε από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου να εξετάσει τις προτάσεις επί της ουσίας από κοινού με τους τρεις εκπροσώπους (sherpas) οι οποίοι διαπραγματεύονται με τον μόνιμο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για λογαριασμό του Κοινοβουλίου·

6.      επιβεβαιώνει ότι θα κάνει πλήρη χρήση του προνομίου του να υποβάλλει προς το Συμβούλιο προτάσεις τροποποίησης των Συνθηκών, οι οποίες πρέπει εν συνεχεία να εξεταστούν από μια Συνέλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο μιας ουσιαστικής ΟΝΕ με την αύξηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και την ενίσχυση των ιδίων πόρων και της δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης, του ρόλου και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Επιτροπής και των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

7.      καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να δεσμευτούν στη διαδικασία προετοιμασίας των δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων των κυβερνήσεών τους πριν αυτά να υποβληθούν στην Ένωση· προτίθεται να προτείνει στη Συνέλευση να προστεθεί η ρητή αυτή αρμοδιότητα στα καθήκοντα που ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 της ΣΕΕ·

8.      καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να ολοκληρώσει και να εγκρίνει άμεσα, σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τις νομοθετικές διαδικασίες που έχουν παγώσει στο Συμβούλιο και να εγκρίνει τις σχετικές πράξεις, ιδίως όσες αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV) και τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων·

9.      θεωρεί ότι η ουσιαστική βελτίωση της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας της διακυβέρνησης της ΟΝΕ σε επίπεδο Ένωσης μέσω του ενισχυμένου ρόλου του Κοινοβουλίου συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη οιωνδήποτε περαιτέρω μέτρων με στόχο την εγκαθίδρυση τραπεζικής ένωσης, δημοσιονομικής ένωσης και οικονομικής ένωσης·

10.    φρονεί ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 6 αποτελούν επαρκές θεμέλιο ώστε ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ να αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να υπαχθούν στον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, από συνταγματικής πλευράς, το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να εξεταστεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί ότι θα ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό ο ρόλος του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λεπτομερή εφαρμογή του άρθρου 121 παράγραφοι 3 και 4 της ΣΛΕΕ, και ότι θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί η διαδικασία πολυμερούς εποπτείας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, η προώθηση υψηλού βαθμού απασχόλησης και η διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, θεσπίζοντας ειδικότερα, με βάση τις υφιστάμενες στρατηγικές, μια νέα δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών και οικονομικών δεικτών που θα πρέπει να εφαρμόζονται στους βασικούς πυλώνες των οικονομιών τους·

11.    είναι της άποψης ότι μια «γνήσια ΟΝΕ» δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα σύστημα κανόνων, αλλά προϋποθέτει αυξημένη δημοσιονομική ικανότητα με βάση καθορισμένους ιδίους πόρους (συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών), οι οποίοι θα πρέπει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, να στηρίζουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες, τις διαρθρωτικές αποκλίσεις και τις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη Νομισματική Ένωση, χωρίς να υπονομεύονται οι παραδοσιακές λειτουργίες του όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών·

12.    εκφράζει την άποψη ότι, υπό τις ισχύουσες Συνθήκες, το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής και ψηφοφορίας μόνο μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, να εκδίδει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για τις χώρες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι η θέσπιση μηχανισμού παροχής κινήτρων αναμένεται να ενισχύσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών· ζητεί μια διοργανική συμφωνία που θα προβλέπει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και απασχόλησης·

13.    επαναβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να εντείνει τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 1, τονίζει ταυτόχρονα ότι η εν λόγω συνεργασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο δεν θα ήταν μόνο αναποτελεσματικό αλλά και θα στερείτο νομιμότητας από δημοκρατικής και συνταγματικής πλευράς· τονίζει την απόλυτη νομιμότητα του Κοινοβουλίου ως κοινοβουλευτικού οργάνου σε επίπεδο Ένωσης για την άσκηση ενισχυμένης και δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ·

14.    καλεί την Επιτροπή να καταθέσει στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό, κατόπιν διαβούλευσης όλων των συμμετεχόντων μερών, με το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη, προτάσεις για δράσεις σχετικά με τις ακόλουθες λεπτομερείς συστάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας·

15.    επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης·

16.    καλεί την Επιτροπή, πέραν των μέτρων που μπορεί και πρέπει να ληφθούν άμεσα στο πλαίσιο των υφισταμένων Συνθηκών, να απαριθμήσει τις θεσμικές εξελίξεις οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια πιο ισχυρή αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, βάσει της ανάγκης για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοπιστωτικού πλαισίου, ενός ολοκληρωμένου δημοσιονομικού πλαισίου και ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής πολιτικής, με ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου·

17.    εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό με τις κατάλληλες πιστώσεις·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και τις επισυναπτόμενες με το παράρτημα λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.  Ένα ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο

Σύσταση 1.1 σχετικά με έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Οι τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προληπτικής εποπτείας, του ελέγχου κινδύνων και της πρόληψης κρίσεων σε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ένωση.

Η νομική βάση, ο τύπος και το περιεχόμενο της πρότασης πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής όλων των κρατών μελών στον ενιαίο ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό, με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών τα οποία δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, εξασφαλίζοντας συμμετρική σχέση μεταξύ των αποδεκτών υποχρεώσεων και των επιπτώσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η συμμετοχή κρατών μελών της ζώνης του ευρώ στην ευρωπαϊκή εποπτική αρχή πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Η πρόταση πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατικό και εκτεταμένο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των Συνθηκών.

Η νομική βάση πρέπει να εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη όταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία συναπόφασης δεν μπορεί να επιτελεσθεί μέσω μίας αντίληψης περί «εποπτικής δέσμης». Σύμφωνα με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων της ΕΚΤ, εκτός των συστάσεων και γνωμών, που παράγουν νομικά αποτελέσματα έναντι τρίτων.

Η πρόταση πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα καθήκοντα της ΕΑΤ που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 συνεχίζουν να ασκούνται σε επίπεδο Ένωσης και ότι οι προτάσεις συνάδουν με την υγιή λειτουργία των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις ενέργειες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στον τομέα της ευρωπαϊκής εποπτείας και να υποβάλλει έκθεση σε τριμηνιαία βάση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημοκρατική λογοδοσία απαιτεί μεταξύ άλλων την εκ μέρους του Κοινοβουλίου έγκριση του (ή της) προέδρου του εποπτικού οργάνου του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας ύστερα από μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής, την υποχρέωση του προέδρου να υποβάλλει εκθέσεις και να αναπτύσσει τις απόψεις του στο Κοινοβούλιο, το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να υποβάλλει γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις και το δικαίωμα έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τα εθνικά πολιτικά συμφέροντα και πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα συμφέροντα της Ένωσης υπερτερούν των εθνικών συμφερόντων μέσω κοινοτικής εντολής και κατάλληλης διακυβέρνησης.

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού πρέπει να προσδιορίζονται στη σχετική νομοθετική πρόταση στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη για:

-    την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός των χωρών που περιλαμβάνονται στο σύστημα αλλά με σαφή διαχωρισμό των λειτουργικών καθηκόντων μεταξύ της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής και των εθνικών εποπτικών αρχών σε συνάρτηση προς το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών και τη φύση των εποπτικών καθηκόντων·

-    τη δράση η οποία συνάδει προς την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και ακεραιότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς, για παράδειγμα, τη διασφάλιση της απουσίας εμποδίων στον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών·

-    την δέουσα συνεκτίμηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της στον ανταγωνισμό και την καινοτομία εντός της εσωτερικής αγοράς, στην ακεραιότητα της Ένωσης στο σύνολό της, στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, στη χρηματοπιστωτική ένταξη, στην προστασία των καταναλωτών και στη στρατηγική της Ένωσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη·

-    την προστασία της σταθερότητας και ανθεκτικότητας όλων των πτυχών του χρηματοπιστωτικού συστήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, της διαφάνειας των αγορών και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και της προστασίας των καταθετών και επενδυτών καθώς και των φορολογουμένων, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αγορών και των θεσμικών μηχανισμών·

-    την αποτροπή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού·

-    την ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού συντονισμού και, όπου είναι αναγκαίο, την εκπροσώπηση της Ένωσης στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

-    σε περίπτωση αδράνειας των αρμόδιων εθνικών αρχών, τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την αναδιάρθρωση, τη διάσωση και την εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που καταρρέουν ή των οποίων η κατάρρευση θα μπορούσε να δημιουργήσει ανησυχίες σε σχέση με το γενικό δημόσιο συμφέρον.

Στα όργανα που είναι αρμόδια για την εποπτεία σε υπερεθνικό επίπεδο πρέπει να δοθούν οι κατάλληλοι πόροι, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, ώστε να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες λειτουργικές ικανότητες για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Σύσταση 1.2 σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζει ότι θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η νομοθετική διαδικασία σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων βάσει της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012.

Δεδομένου του μακροπρόθεσμου στόχου για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο καταθέσεων, είναι απαραίτητες ενιαίες, υψηλές απαιτήσεις από όλα τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στην Ένωση προκειμένου να επιτευχθεί η ίδια ευρεία προστασία, να εξασφαλιστεί η ίδια σταθερότητα των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ευελιξία που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν επαρκώς υπόψη ιδιαίτερα εθνικά δεδομένα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Χρειάζεται να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων με λειτουργικά καθεστώτα εγγύησης καταθέσεων που θα διαθέτουν τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους και θα ενισχύουν έτσι την αξιοπιστία του συστήματος και την εμπιστοσύνη των καταθετών, αφού πρώτα τεθούν σε λειτουργία ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εξυγίανσης και ένας αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός.

Για την προστασία των ιδιωτικών καταθέσεων είναι απαραίτητο να διατηρείται λειτουργικός διαχωρισμός, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται αποτελεσματική συνάρθρωση των ευρωπαϊκών ταμείων για την εγγύηση των καταθέσεων και για την ανάκαμψη και εξυγίανση.

Οι μηχανισμοί εγγύησης των καταθέσεων, καθώς και τα συστήματα ανάκαμψης και εξυγίανσης, πρέπει να διαθέτουν ισχυρή χρηματοδοτική δομή, κατ’ αρχάς εκ των προτέρων, βασιζόμενη σε συνεισφορές από τον κλάδο, δυνάμει των οποίων οι συνεισφορές ενός δεδομένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα αντικατοπτρίζουν την επικινδυνότητα του εν λόγω ιδρύματος, όπου τα δημόσια κονδύλια θα χρησιμεύουν μόνον ως ύστατος μηχανισμός προστασίας που πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Σύσταση 1.3 σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Η υφιστάμενη πρόταση οδηγίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό προκειμένου να δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και να υπάρξει μεσοπρόθεσμα η δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού καθεστώτος ανάκαμψης και εξυγίανσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι συγκεκριμένοι τραπεζικοί τομείς διαθέτουν ήδη μηχανισμούς πλήρους προστασίας και εργαλεία ανάκαμψης και εξυγίανσης τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να υποστηρίζονται και να ενσωματώνονται στη νομοθετική πράξη.

Ο συνολικός σκοπός του αποτελεσματικού συστήματος εξυγίανσης και ανάκαμψης πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης χρήσης πόρων των φορολογουμένων που απαιτούνται για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Για την προστασία των ιδιωτικών καταθέσεων είναι απαραίτητο να διατηρείται λειτουργικός διαχωρισμός, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται αποτελεσματική συνάρθρωση των ευρωπαϊκών ταμείων για την εγγύηση των καταθέσεων και για την ανάκαμψη και εξυγίανση.

Οι μηχανισμοί ανάκαμψης και εξυγίανσης, καθώς και οι μηχανισμοί εγγύησης των καταθέσεων, πρέπει να διαθέτουν ισχυρή χρηματοδοτική δομή κατ’ αρχάς εκ των προτέρων, βασιζόμενη σε συνεισφορές από τον κλάδο, δυνάμει των οποίων οι συνεισφορές ενός δεδομένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα αντικατοπτρίζουν την επικινδυνότητα του εν λόγω ιδρύματος, όπου τα εθνικά και ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια θα χρησιμεύουν μόνον ως ύστατος μηχανισμός προστασίας που πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Η πρόταση πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με άλλες πτυχές του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα, όπως η εναρμόνιση της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και οι κοινές αξιολογήσεις κινδύνου, μια ενιαία εργαλειοθήκη και μια «σκάλα παρέμβασης».

Σύσταση 1.4 σχετικά με τα πρόσθετα στοιχεία της τραπεζικής ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

-    την απαίτηση, όποτε καθίσταται αναγκαίο, νομικού διαχωρισμού ορισμένων ιδιαίτερα ριψοκίνδυνων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων από τις τράπεζες καταθέσεων εντός του τραπεζικού ομίλου, σύμφωνα με την έκθεση Liikanen·

-    ένα κανονιστικό πλαίσιο στη βάση του «για τον ίδιο κίνδυνο, ίδιοι κανόνες», ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα μη τραπεζικά ιδρύματα που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικής υφής και έρχονται σε επαφή με τράπεζες δεν θα παραμένουν εκτός του πεδίου των ρυθμιστικών φορέων·

-    αξιόπιστη και τακτική προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για τη χρηματοπιστωτική υγεία των τραπεζών, ώστε να προωθηθεί η έγκαιρη επισήμανση των προβλημάτων και να είναι δυνατός ο σωστός υπολογισμός του μεγέθους της παρέμβασης ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική·

-    ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων για την προληπτική εποπτεία όλων των τραπεζών και ένα κοινό μακροπροληπτικό πλαίσιο για την πρόληψη του περαιτέρω χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού.

2.  Ένα ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο

Σύσταση 2.1 σχετικά με τη «δίπτυχη» δέσμη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Στους ακόλουθους τομείς η Επιτροπή θα πρέπει να καλείται να εφαρμόζει αποτελεσματικά τους διακανονισμούς που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων για τη «δίπτυχη» δέσμη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

-    δημιουργία κοινού δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος·

-    ανασχηματισμός των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων·

-    αξιολόγηση των δημοσιονομικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής αξιολόγησης των δημόσιων επενδύσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη -2020»·

-    θέσπιση προγραμμάτων οικονομικής εταιρικής σχέσης·

-    πιο στενή παρακολούθηση για κράτη μέλη το νόμισμα των οποίων είναι το ευρώ και τα οποία υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος·

-    πιο στενή παρακολούθηση για κράτη μέλη το νόμισμα των οποίων είναι το ευρώ και τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος·

-    ενημέρωση σχετικά με την έκδοση χρεωστικών τίτλων·

-    μια πρωτοβουλία που καθορίζει ένα σύνολο προγραμμάτων για την κινητοποίηση επιπρόσθετων μακροπρόθεσμων επενδύσεων της τάξεως περίπου του 1 % του ΑΕγχΠ για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Σύσταση 2.2 σχετικά με την κοινοτικοποίηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Με βάση την αξιολόγηση της εμπειρίας όσον αφορά την εφαρμογή του και σύμφωνα με την ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο πρέπει να μετατραπεί σε παράγωγη νομοθεσία της Ένωσης το συντομότερο δυνατό.

Σύσταση 2.3: Φορολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Μέσα σε μια ολοένα στενότερη οικονομική, φορολογική και δημοσιονομική Ένωση, πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τον συντονισμό των συστημάτων φορολογίας και να αντιμετωπιστεί ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών, ο οποίος αντιτίθεται κατάφωρα στη λογική της εσωτερικής αγοράς. Κατά πρώτον, όταν έχουν αποτύχει όλοι οι δίαυλοι συζήτησης και συμβιβασμού, πρέπει να εφαρμόζεται ενισχυμένη συνεργασία πιο συχνά στο πεδίο της φορολογία (όπως για τη θέσπιση μίας ΚΕΒΦΕ ή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών) καθώς τα εναρμονισμένα πλαίσια φορολογίας θα ενισχύσουν την ολοκλήρωση της δημοσιονομική πολιτικής.

Σύσταση 2.4: κεντρικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Όταν διατυπώνονται επιλογές πολιτικής, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει την άμεση ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος των ίδιων πόρων και την επιστροφή στο γράμμα και το πνεύμα της ΣΛΕΕ, δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους ίδιους πόρους.

Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση κατά την οποία οι ανάγκες χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ έρχονται σε σύγκρουση με την απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση στα κράτη μέλη. Έχει έρθει η στιγμή για τη σταδιακή επιστροφή σε ένα καθεστώς χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω ενός γνήσιου συστήματος ίδιων πόρων, το οποίο θα οδηγούσε σε αντίστοιχη μείωση του βάρους για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι, στα ψηφίσματά του της 29ης Μαρτίου 2007, 8ης Ιουνίου 2011, 13ης Ιουνίου 2012 και 23ης Οκτωβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρίνισε τις απόψεις του όσον αφορά τη σημασία ενός συστήματος γνήσιων ιδίων πόρων και τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω σύστημα θα καταστεί βραχυπρόθεσμα συμβατό με την αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση σε εθνικό επίπεδο.

Για τον περαιτέρω δημοσιονομικό συντονισμό εντός της Ένωσης απαιτούνται ενοποιημένα δεδομένα για τους δημόσιους λογαριασμούς της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τα οποία θα αντανακλούν τους στόχους της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριλάβει την κατάρτιση τέτοιων ενοποιημένων δεδομένων σε επικείμενες νομοθετικές προτάσεις.

Σύσταση 2.5: σταδιακή μεταφορά σε ταμείο απόσβεσης χρέους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Χρειάζεται να υπάρξει σταδιακή μεταφορά του υπερβολικού χρέους σε ένα ταμείο απόσβεσης χρέους βάσει της πρότασης του γερμανικού οικονομικού συμβουλίου εμπειρογνωμόνων, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός προσωρινού ταμείου στο οποίο θα μεταφερθεί όλο το άνω του 60% χρέος των κρατών μελών που πληρούν ορισμένα κριτήρια· η εξόφληση του χρέους προβλέπεται για χρονικό διάστημα περίπου 25 ετών· με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ταμείο το οποίο, μαζί με την εφαρμογή όλων των υπαρχόντων μηχανισμών, θα συντελέσει ώστε το συνολικό χρέος των κρατών μελών να διατηρηθεί μελλοντικά κάτω από το 60%.

Σύσταση 2.6 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την φοροδιαφυγή, ιδίως σε κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ και τα οποία βιώνουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητά τους στη ζώνη του ευρώ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει, σύμφωνα με τη σημαντική πρωτοβουλία της στις 27 Ιουνίου 2012, να ενισχύσει τον αγώνα κατά της φοροαπάτης και φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, να οριστικοποιήσει τους διεθνείς κύκλους συμφωνιών και να καταθέσει προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των φορολογικών αρχών.

Πρέπει να καθιερωθεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 326 έως 333 της ΣΛΕΕ.

Σύσταση 2.7 για τη διασφάλιση της δημοκρατικής εποπτείας του ΕΜΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Ο ΕΜΣ πρέπει να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης της κοινοτικής μεθόδου και να καταστεί υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημαντικές αποφάσεις, όπως η χορήγηση χρηματοοικονομικής βοήθειας σε ένα κράτος μέλος και η σύναψη μνημονίων πρέπει να υπόκεινται στον κατάλληλο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η τρόικα που διορίζεται για να διασφαλίσει την εφαρμογή μνημονίων πρέπει να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της και να υπόκειται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους του.

Σύσταση 2.8 για τη διασφάλιση της δημοκρατικής λογοδοσίας και της νομιμότητας του δημοσιονομικού συντονισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Όλοι οι νέοι μηχανισμοί συντονισμού δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να αντιστοιχούν σε επαρκείς διατάξεις για τη διασφάλιση της δημοκρατικής λογοδοσίας και της νομιμότητας·

3.   Ένα ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής

Σύσταση 3.1. σχετικά με έναν καλύτερο εκ των προτέρων συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και τη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι διακανονισμοί που συμφωνούνται στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων για τη δέσμη δύο μέτρων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζονται πλήρως.

Χρειάζεται να εξεταστούν ενδελεχώς τα μέσα της Ένωσης για ευρωπαϊκή κοινωνική προστασία και ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων, π.χ. με εγγύηση της απασχόλησής τους.

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει άμεσα προτάσεις σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία προκειμένου να μεταφράσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία τις δεσμεύσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 28ης Ιουνίου 2012 για «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης»· Συγκεκριμένα, το πλαίσιο οικονομικού συντονισμού πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τη δέσμευση του κράτους μέλους για «επιδίωξη διαφοροποιημένης φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης, σεβασμό του ΣΣΑ και εξέταση των συγκεκριμένων συνθηκών ανά χώρα» και να προωθήσει τις «επενδύσεις σε τομείς που προσανατολίζονται στο μέλλον και συνδέονται άμεσα με τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας».

Η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε διευκρίνιση όσον αφορά το καθεστώς της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης. Στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.

για τον περαιτέρω δημοσιονομικό συντονισμό εντός της Ένωσης απαιτούνται ενοποιημένα δεδομένα για τους δημόσιους λογαριασμούς της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τα οποία θα αντανακλούν τους στόχους της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριλάβει την κατάρτιση τέτοιων ενοποιημένων δεδομένων σε επικείμενες νομοθετικές προτάσεις.

Με βάση την εξέταση των διάφορων σταδίων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως ορίζεται στο ενισχυμένο ΣΣΑ και στον μηχανισμό μακροοικονομικής παρακολούθησης, πρέπει να αξιολογηθεί η ανάγκη πρόσθετης νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

-    Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η εδραίωση παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων έχουν κεντρικό ρόλο στην τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών· Συνεπώς, πρέπει να απαιτείται από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης τα μέτρα που χρειάζεται να λάβουν τα κράτη μέλη για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

-    τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα (ΕΜΠ) και τα εθνικά προγράμματα σταθερότητας (ΕΠΣ) πρέπει να συνδέονται άμεσα. Η συνοχή των ΕΜΠ και ΕΠΣ πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλη παρακολούθηση·

-    το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των προϋπολογισμών της Ένωσης και των κρατών μελών ενόψει της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη -2020»· κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει, επίσης, να εξελιχθεί έτσι ώστε περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας των πόρων·

-    η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ευθύνης για τους στόχους της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τους στόχους και τα αποτελέσματα της·

-    η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και τον μηχανισμό ειδοποίησης έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους με ένα ειδικό κεφάλαιο για τη ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιοποιήσει πλήρως τις μακροοικονομικές μεθοδολογίες και θεωρήσεις στις οποίες στηρίζεται·

-    η Επιτροπή πρέπει να εκτιμά με σαφήνεια, στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, τα βασικά οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα στην Ένωση και τα επιμέρους κράτη μέλη, να προτείνει μέτρα προτεραιότητας για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων, και να προσδιορίζει τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών μελών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη, την υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται από τις Συνθήκες και την στρατηγική «Ευρώπη -2020», την υλοποίηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·

-    τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους πρέπει, κυρίως, να εμπλέξουν περισσότερο τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών στη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, ανάπτυξης και συνοχής και να διαβουλεύονται μαζί τους σε τακτική βάση·

-    η Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει ρητά στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από χώρα σε χώρα των κύριων μέτρων οικονομικής πολιτικής που λαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης αλλά και στα κράτη μέλη·

-    οι Επίτροποι που είναι υπεύθυνοι για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να προσέλθουν και να συζητήσουν την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης με τις σχετικές επιτροπές του Κοινοβουλίου ευθύς ως εγκριθούν από τη Επιτροπή·

-    το Συμβούλιο πρέπει να συναντήσει την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο για να εξηγήσει κάθε ουσιαστική αλλαγή που έχει επιφέρει στις προτάσεις ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Επιτροπής· η Επιτροπή πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την ακρόαση για να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με την κατάσταση·

-    τα κράτη μέλη πρέπει να καταθέσουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα μέσα για την επίτευξη των εθνικών στόχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η προθεσμία υλοποίησης, οι αναμενόμενες συνέπειες, οι ενδεχόμενες δευτερογενείς επιδράσεις, οι κίνδυνοι ανεπιτυχούς υλοποίησης, το κόστος και, όπου αρμόζει, η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

-    μηχανισμοί παροχής κινήτρων θα μπορούν να ενισχύσουν τη δεσμευτική φύση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής.

Σύσταση 3.3 σχετικά με ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Σύμφωνα με τις συνθήκες, η προώθηση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και η εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Οι ειδικοί κανόνες για μια δεσμευτική εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας στη ζώνη του ευρώ μπορούν και πρέπει να συμπληρώνουν τα μακροοικονομικά πρότυπα αναφοράς με τα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα αναφοράς προκειμένου να διασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης μέσω κατάλληλων κοινοτικών χρηματοπιστωτικών διατάξεων.

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει:

-    την απασχόληση των νέων, περιλαμβανομένων πρωτοβουλιών όπως μία ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους·

-    υψηλή ποιότητα και κατάλληλη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών·

-    αμοιβές για αξιοπρεπή διαβίωση·

-    πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και κοινωνική στέγαση·

-    ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για την εγγύηση της πρόσβασης όλων στις βασικές υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από το εισόδημα·

-    την υλοποίηση κοινωνικού πρωτοκόλλου προς προστασία θεμελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων·

-    ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης με κοινωνικό και υπεύθυνο τρόπο·

-    μια νέα στρατηγική υγείας και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος·

-    ίση αμοιβή και ίσα δικαιώματα για εργασία ίσης αξίας για όλους.

4.   Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της λογοδοσίας

Σύσταση 4.1 σχετικά με τον οικονομικό διάλογο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Η Επιτροπή πρέπει να κληθεί να εφαρμόσει συνολικά τους διακανονισμούς που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων για τη «δίπτυχη» δέσμη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύσταση 4.2: ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής προστασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Οι λειτουργίες του ΕΤΧΣ/ΕΜΣ και κάθε μελλοντικής παρόμοιας δομής θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτικό δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και η OLAF θα πρέπει να συμμετέχει στον εν λόγω έλεγχο και εποπτεία. Ο ΕΜΣ πρέπει να κοινοτικοποιηθεί.

Σύσταση 4.3 σχετικά με τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διακοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

-    Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Εαρινό Συμβούλιο τις θέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για διοργανική συμφωνία που θα προβλέπει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για την απασχόληση·

-    Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να παρίστανται όταν οργανώνονται διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις μεταξύ εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε καίριες στιγμές του Εξαμήνου (ήτοι: μετά τη δημοσίευση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, και μετά την έκδοση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων), επιτρέποντας ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια να λάβουν υπόψη μία ευρωπαϊκή προοπτική όταν συζητούν τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Σύσταση 4.4 σχετικά με την ενισχυμένη διαφάνεια, νομιμότητα και λογοδοσία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

-    Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, το Ecofin και η Ευρωομάδα πρέπει να κληθούν να μεταδίδουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα βασικά εσωτερικά έγγραφα, θεματολόγια και τα συναφή δεδομένα πριν τις συνεδριάσεις τους· επιπλέον ο πρόεδρος της Ευρωομάδας πρέπει να παρουσιάζεται τακτικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου π.χ. υπό τη μορφή ακροάσεων οι οποίες θα οργανώνονται υπό την αιγίδα της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

-    το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην περαιτέρω κατάρτιση της έκθεσης των τεσσάρων Προέδρων, σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο· η συμμετοχή μπορεί να οργανώνεται σε επίπεδο ομάδας εργασίας (προπαρασκευαστική εργασία) καθώς και σε επίπεδο προέδρων (λήψη αποφάσεων)·

-    ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να προσκαλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε συνόδους κορυφής της ζώνης του ευρώ·

-    όταν μεταβιβάζονται ή ανατίθενται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή όταν θεσπίζονται νέα όργανα της Ένωσης, πρέπει να διασφαλίζεται ο σχετικός δημοκρατικός έλεγχος από, και η υποχρέωση λογοδοσίας προς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

-    το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διεξάγει ακρόαση και να εγκρίνει το διορισμό του προέδρου του ΕΜΣ. Ο Πρόεδρος πρέπει να υπόκειται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

-    οι εκπρόσωποι της Επιτροπής στην τρόικα πρέπει να προσέρχονται σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

-    η ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ή η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπουργείου Οικονομικών πρέπει να συνδέεται με κατάλληλα μέσα δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας, περιλαμβανομένων διαδικασιών έγκρισης και ελέγχου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

-    μόνο ο σεβασμός στην κοινοτική μέθοδο, στην ενωσιακή νομοθεσία και στους θεσμούς της Ένωσης μπορεί να διασφαλίσει τον σεβασμό της δημοκρατικής υποχρέωσης λογοδοσίας και νομιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· βάσει των Συνθηκών, η ΟΝΕ μπορεί να καθιερωθεί μόνο από την Ένωση·

-    το νόμισμα της Ένωσης είναι το ευρώ και το κοινοβούλιό της είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· η μελλοντική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ πρέπει να αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την έδρα λογοδοσίας σε επίπεδο Ένωσης·

-          στη διαδικασία επεξεργασίας ενός σχεδίου για το μέλλον της ΟΝΕ πρέπει να εμπλέκεται πλήρως το Κοινοβούλιο σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο·

Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ πρέπει να λαμβάνονται με βάση τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί και θα αποδυναμώνει την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (*) (12.10.2012)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

(2012/2151(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Roberto Gualtieri

(Πρωτοβουλία – άρθρο 42 του κανονισμού)

(*)       Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

Πρόταση  1

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΙΕ. εκτιμώντας ότι 17 κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα της Ένωσης και τα περισσότερα εκ των υπολοίπων αναμένεται να συμμετέχουν στο ευρώ όταν θα είναι έτοιμα·

ΙΕ. εκτιμώντας ότι 17 κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα της Ένωσης και όλα τα υπόλοιπα, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, υποχρεούνται να συμμετέχουν στο ευρώ αφ' ης στιγμής θα έχουν τηρήσει τα κριτήρια σύγκλισης και θα έχουν ανταποκριθεί στις εγχώριες συνταγματικές απαιτήσεις τους·

Πρόταση  2

Αιτιολογική σκέψη ΚΔ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΚΔ. εκτιμώντας ότι από δημοκρατικής άποψης είναι ακατανόητο ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος εκπροσωπεί πλέον των 502 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, δεν συμμετείχε στην κατάρτιση της έκθεσης της 26ης Ιουνίου 2012 του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»·

ΚΔ. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε άμεσα στην κατάρτιση της έκθεσης της 26ης Ιουνίου 2012 του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»·

Πρόταση  3

Αιτιολογική σκέψη ΚΘ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΚΘ. εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απαιτούνται νέες τροποποιήσεις της Συνθήκης για την ενίσχυση της διακυβέρνησης μιας πλήρως λειτουργικής ΟΝΕ· εκτιμώντας ότι η Επιτροπή πρέπει να καταγράψει χωρίς καθυστέρηση τις απαραίτητες θεσμικές εξελίξεις σε μακροπρόθεσμη βάση·

ΚΘ. εκτιμώντας ότι οι ισχύουσες ευρωπαϊκές Συνθήκες παρέχουν ευρύ περιθώριο για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου με στόχο την εδραίωση μιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που βασίζεται σε ενισχυμένο, πιο ολοκληρωμένο και πιο ισόρροπο χρηματοπιστωτικό, δημοσιονομικό και οικονομικό πλαίσιο πολιτικής, καθώς και σε ισχυρότερη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία· εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση μιας γνήσιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εντός της ΕΕ θα απαιτήσει μεσοπρόθεσμα την πραγματοποίηση τροποποίησης στη Συνθήκη·

Πρόταση  4

Αιτιολογική σκέψη ΚΘ α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΚΘ α. εκτιμώντας ότι οι Συνθήκες προβλέπουν ήδη κατάλληλες διαδικασίες για την άσκηση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, επιτρέποντας τη μετάβαση προς μια ουσιαστική ΟΝΕ χωρίς να υπονομεύεται η ακεραιότητα της νομικής και θεσμικής τάξης της ΕΕ, με την έγκριση διατάξεων στο πλαίσιο των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών που εφαρμόζονται ειδικώς στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ, καθώς και με την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης·

Πρόταση  5

Αιτιολογική σκέψη Λ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

Λ. εκτιμώντας ότι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στη ταχεία εφαρμογή όσων μπορούν ήδη να επιτευχθούν στα πλαίσιο των υφιστάμενων Συνθηκών· εκτιμώντας ότι πολλά μπορούν να επιτευχθούν εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου·

Λ. εκτιμώντας ότι η πλήρης αξιοποίηση των διαδικασιών και της ευελιξίας των ισχυουσών Συνθηκών με στόχο την άμεση βελτίωση της διακυβέρνησης της ΟΝΕ στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός πραγματικού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου συνιστά προϋπόθεση για την οικοδόμηση της δημοκρατικής συναίνεσης υπέρ μίας εκτενούς και επιτυχούς τροποποίησης της Συνθήκης στο μέλλον·

Πρόταση  6

Αιτιολογική σκέψη Λ α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

Λ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο Συμβούλιο συστάσεις για την τροποποίηση των Συνθηκών, οι οποίες πρέπει εν συνεχεία να εξεταστούν από μια Συνέλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο μιας ουσιαστικής ΟΝΕ με την αύξηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και την ενίσχυση των ιδίων πόρων και της δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης, του ρόλου και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Επιτροπής και των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Πρόταση  7

Αιτιολογική σκέψη Λ β (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

Λ β. εκτιμώντας ότι είναι ρεαλιστικό και σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ότι η ανωτέρω Συνέλευση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές· εκτιμώντας ότι οι προετοιμασίες για μια τέτοια Συνέλευση θα πρέπει να ξεκινήσουν ήδη πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές·

Πρόταση  8

Αιτιολογική σκέψη ΛΑ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΛΑ. εκτιμώντας ότι η φιλοδοξία πρέπει να επικεντρώνεται στα κοινά βήματα προόδου όλων των κρατών μελών προς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· εκτιμώντας ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο ή δικαιολογημένο, μπορεί να απαιτούνται αποφάσεις οι οποίες να ισχύουν μόνο για τη ζώνη του ευρώ επί τη βάσει της ιδιαιτερότητας της ζώνης του ευρώ, χωρίς να αποκλείεται η προαιρετική συμμετοχή άλλων κρατών μελών·

ΛΑ. εκτιμώντας ότι τόσο τα προτεινόμενα μέτρα δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών όσο και οι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης δεν πρέπει να αποκλείουν την προαιρετική συμμετοχή κρατών μελών και πρέπει να εγγυώνται την ακεραιότητα της ΕΕ

Πρόταση  9

Αιτιολογική σκέψη ΝΑ α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΝΑ α. εκτιμώντας ότι η θέσπιση ενιαίου εποπτικού μηχανισμού θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη νομιμότητα, διαφάνεια και αποδοτικότητα εάν εγκριθεί σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Πρόταση  10

Αιτιολογική σκέψηΝΑ β (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΝΑ β. εκτιμώντας ότι το άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ προβλέπει ειδική διαδικασία στο πλαίσιο έκδοσης πράξης για την οποία η ΣΛΕΕ απαιτεί ειδική νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· εκτιμώντας ότι το άρθρο 333 της ΣΛΕΕ περιέχει επίσης διατάξεις που επιτρέπουν την προσφυγή στη συνήθη νομοθετική διαδικασία στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας·

Πρόταση                   11

Αιτιολογική σκέψη ΝΑ γ (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΝΑ γ. εκτιμώντας ότι πρέπει να θεσπιστεί μια δημοκρατική κοινοβουλευτική επίβλεψη επί των δραστηριοτήτων τραπεζικής εποπτείας·

Πρόταση  12

Αιτιολογική σκέψη ΟΔ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΟΔ. εκτιμώντας ότι απαιτούνται συμπληρωματικοί μηχανισμοί ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους στις επιμέρους διαδικασίες προϋπολογισμού, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο ρόλος του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις χρήζει ενίσχυσης·

ΟΔ. εκτιμώντας ότι απαιτούνται συμπληρωματικοί μηχανισμοί ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους στις επιμέρους διαδικασίες προϋπολογισμού, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο ρόλος του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις χρήζει ενίσχυσης· εκτιμώντας ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, η ρήτρα ευελιξίας (άρθρο 352 της ΣΛΕΕ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό αυτόν και για τη σύσταση ευρωπαϊκής φορολογικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο μιας πραγματικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

Πρόταση  13

Αιτιολογική σκέψη ΟΔ α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΟΔ α. εκτιμώντας ότι το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη θέσπιση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική διαδικασία εξ αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 121 και 126 της ΣΛΕΕ,, ειδικών μέτρων προκειμένου να ενισχυθούν ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ· εκτιμώντας ότι η εν λόγω νομοθεσία μπορεί να προβλέπει την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή ώστε να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής εφαρμογής για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης· εκτιμώντας ότι η ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο του δικαιώματος ανάκλησης της εξουσιοδότησης της Επιτροπής·

Πρόταση  14

Αιτιολογική σκέψη ΟΔ β (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΟΔ β. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, η προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και η διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας πρέπει να συνεκτιμώνται κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ· εκτιμώντας ότι, με βάση υπάρχουσες στρατηγικές, θα πρέπει να εισαχθεί μια νέα δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών και οικονομικών δεικτών με ελάχιστα πρότυπα που θα πρέπει να εφαρμόζονται στους βασικούς πυλώνες των οικονομιών τους·

Πρόταση  15

Αιτιολογική σκέψη ΟΔ γ (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΟΔ γ. εκτιμώντας ότι, τηρουμένου του γενικού κανόνα της έννομης τάξης της ΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τη δικαιοδοσία να διασφαλίζει την τήρηση του δικαίου της ΕΕ κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών εκτός εάν προβλέπεται ρητή εξαίρεση·

Πρόταση  16

Αιτιολογική σκέψη ΟΕ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΟΕ. εκτιμώντας ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τους επονομαζόμενους κανονισμούς της «δίπτυχης» δέσμης πρέπει να οδηγήσουν σύντομα σε συγκεκριμένες πολιτικές λύσεις· το Συμβούλιο πρέπει να εγκαταλείψει από τον δισταγμό του ως προς το εν λόγω θέμα·

ΟΕ. εκτιμώντας ότι είναι ουσιώδες να ολοκληρωθούν κατ' αρχάς οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τους επονομαζόμενους κανονισμούς της «δίπτυχης» δέσμης που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις υφιστάμενες εξουσίες της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού·

Πρόταση  17

Αιτιολογική σκέψη ΟΣΤ α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΟΣΤ α. εκτιμώντας ότι, υπό τις ισχύουσες Συνθήκες, τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυξημένο προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδίων πόρων, θεσπίζοντας ειδικούς φόρους ή τέλη σύμφωνα με τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας· εκτιμώντας ότι τούτο θα πρέπει να γίνει δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στη σχέση με το ήδη υπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και χωρίς να υπονομεύονται οι παραδοσιακές λειτουργίες του προϋπολογισμού της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών· εκτιμώντας ότι αυτή η ενισχυμένη δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες, τις διαρθρωτικές αποκλίσεις και τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη Νομισματική Ένωση·

Πρόταση  18

Αιτιολογική σκέψη ΟΣΤ β (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΟΣΤ β. εκτιμώντας ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα πρέπει να υπάγεται στον κατάλληλο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Πρόταση  19

Αιτιολογική σκέψη Π α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

Π α. εκτιμώντας ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα μπορούσε να ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ μέσω της ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 352 της ΣΛΕΕ) σε συνδυασμό με το αναθεωρημένο άρθρο 136 της ΣΛΕΕ·

Πρόταση  20

Αιτιολογική σκέψη Π β (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

Π β. εκτιμώντας ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, το πεδίο εφαρμογής της «ρήτρας μη συνυπευθυνότητας» («no bail-out») μπορεί να προσδιοριστεί από το Συμβούλιο στο πλαίσιο σχετικής πρότασης της Επιτροπής και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 125 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ

Πρόταση  21

Αιτιολογική σκέψη Π γ (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

Π γ. εκτιμώντας ότι στην τρόικα θα πρέπει να εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα δημοκρατικής λογοδοσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Πρόταση  22

Αιτιολογική σκέψη ΠΕ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΠΕ. εκτιμώντας ότι εξαρτάται από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα·

ΠΕ. εκτιμώντας ότι εξαρτάται από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, και από τα εθνικά κοινοβούλια να διασφαλίζουν έγκαιρο και ενημερωμένο έλεγχο των δράσεων των κυβερνήσεών τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο·

Πρόταση  23

Αιτιολογική σκέψη ΠΗ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΠΗ. εκτιμώντας ότι ενδέχεται να εξεταστεί ένας δεσμευτικός συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης για συγκεκριμένα βασικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση·

ΠΗ. εκτιμώντας ότι θα πρέπει να εξεταστούν κριτήρια σύγκλισης σε επίπεδο Ένωσης για συγκεκριμένα βασικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας που περιγράφονται στη στρατηγική "Ευρώπη 2020"·

Πρόταση  24

Αιτιολογική σκέψη ΠΗ α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΠΗ α. εκτιμώντας ότι το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής και ψηφοφορίας μόνο μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, να εκδίδει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για τις χώρες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εκτιμώντας ότι η θέσπιση μηχανισμού παροχής κινήτρων θα ενισχύσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών·

Πρόταση  25

Αιτιολογική σκέψη ΠΗ β (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΠΗ β. εκτιμώντας ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δύνανται να συνάψουν διοργανική συμφωνία, η οποία θα προβλέπει, αφενός, την εκ των προτέρων συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, στην κατάρτιση της σύστασης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς και στην κατάρτιση της σύστασης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και, αφετέρου, τη δέσμευση του Συμβουλίου να συζητά και να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική πολιτική και την απασχόληση, και να θεσπίζει την άσκηση ελέγχου μέσω του πρωτοκόλλου αριθ. 1 επί του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Πρόταση  26

Αιτιολογική σκέψη Σ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

Σ. εκτιμώντας ότι η Ένωση οφείλει τη νομιμοποίησή της στις δημοκρατικές αρχές της, στους στόχους που επιδιώκει και στις ικανότητές της, τα μέσα της και τους θεσμούς της·

διαγράφεται

Πρόταση  27

Αιτιολογική σκέψη ΣΑ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΣΑ. εκτιμώντας ότι εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης η συζήτηση έχει αναπτυχθεί όχι μόνον σχετικά με τη διακυβέρνηση της ΟΝΕ αλλά και σχετικά με τη δημοκρατική φύση της λήψης αποφάσεων εντός της ΟΝΕ·

ΣΑ. εκτιμώντας ότι η έντονη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση από το 2008 έχει μεταβάλει ριζικά τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτει σημαντικά ζητήματα για την πολιτική και συνταγματική ανάπτυξη της Ευρώπης και για τη θέση μας στον κόσμο·

Πρόταση  28

Αιτιολογική σκέψη ΣΒ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΣΒ. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ενεργήσει με υπευθυνότητα τα τελευταία χρόνια για τη διαχείριση της κρίσης, διατυπώνοντας πολυάριθμες προτάσεις προκειμένου να αναζητήσει δρόμο εξόδου από την κρίση, έργο για το οποίο οι Συνθήκες δεν έχουν αναθέσει σαφή αρμοδιότητα στην Ένωση·

ΣΒ. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρειάστηκε να καταφύγει στη διαχείριση της κρίσης κατά τα έτη αυτά, και ότι έχει έλθει πλέον η ώρα για μια πιο αυστηρή ανάλυση των αδυναμιών της ΟΝΕ όπως σχεδιάστηκε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, καθώς και για μια πιο βαθιά εξέταση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής ένωσης για την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των θεσμικών της οργάνων·

Πρόταση  29

Αιτιολογική σκέψη ΣΔ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΣΔ. εκτιμώντας ότι τα μέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο Ένωσης θεωρούνται συχνά «πολύ λίγα, πολύ αργοπορημένα» λόγω των διαδικασιών που προκύπτουν από τη δημοκρατική νομοθετική διαδικασία και της έλλειψης ευρωπαϊκής θεσμικής υποδομής ή ιδίων πόρων της Ένωσης ώστε παρέμβει άμεσα στην αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης·

διαγράφεται

Πρόταση  30

Αιτιολογική σκέψη ΣΕ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΣΕ. εκτιμώντας ότι τα ελαττώματα της ΟΝΕ έχουν εντοπιστεί και πρέπει να επιλυθούν οριστικά·

διαγράφεται

Πρόταση  31

Αιτιολογική σκέψη ΣΣΤ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΣΣΤ. εκτιμώντας ότι οι προσωρινές και οριστικές εκθέσεις που αναμένεται να κατατεθούν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2012, αντιστοίχως, πρέπει να καταρτιστούν σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εμμένει να συμμετέχει πλήρως ως ισότιμο μέρος σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο· εκτιμώντας ότι το παραπάνω μπορεί να οργανωθεί με τη συμμετοχή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες των τεσσάρων προέδρων, καθώς και με τους αντιπροσώπους που θα διοριστούν από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου στην ad-hoc ομάδα εργασίας του Συμβουλίου σχετικά με την έκθεση των τεσσάρων προέδρων·

ΣΣΤ. εκτιμώντας ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία της έκθεσης που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2012 από τον Πρόεδρό του· εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορίσει τους εκπροσώπους του στην ειδική ομάδα εργασίας·

Πρόταση  32

Αιτιολογική σκέψη ΣΖ

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

ΣΖ. εκτιμώντας ότι δεν είναι πλέον αποδεκτό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην μπορεί να παρίσταται σε ολόκληρη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διάσκεψης κορυφής της ζώνης του ευρώ· εκτιμώντας ότι πρέπει να αναζητηθεί επειγόντως λύση για την εν λόγω έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας με πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·

διαγράφεται

Πρόταση  33

Αιτιολογική σκέψη ΣΖ α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΣΖ α. εκτιμώντας ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο δημοκρατικό έλλειμμα της ΟΝΕ και να συνδεθεί άρρηκτα με την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας σε επίπεδο ΕΕ οιοδήποτε περαιτέρω μέτρο ληφθεί για την εγκαθίδρυση τραπεζικής ένωσης, δημοσιονομικής ένωσης και οικονομικής ένωσης·

Πρόταση  34

Αιτιολογική σκέψη ΣΗ α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

ΣΗ a. εκτιμώντας ότι η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 1 πρέπει να ενισχυθεί με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής απόψεων και της ποιότητας της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας στο πεδίο της διακυβέρνησης της ΟΝΕ, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· εκτιμώντας ότι η ανωτέρω συνεργασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο δεν θα ήταν μόνο αναποτελεσματικό, αλλά και θα στερείτο νομιμότητας από δημοκρατικής και συνταγματικής πλευράς·

Πρόταση  35

Παράγραφος -1 (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

-1. θεωρεί απαραίτητη την ένταξη της διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, στοιχείο που συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της και για την κάλυψη του υφιστάμενου πολιτικού χάσματος μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών·

Πρόταση  36

Παράγραφος -1 α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

-1a. θεωρεί ότι η ουσιαστική βελτίωση της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας της διακυβέρνησης της ΟΝΕ σε επίπεδο ΕΕ μέσω του ενισχυμένου ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη οιωνδήποτε περαιτέρω μέτρων με στόχο την εγκαθίδρυση τραπεζικής ένωσης, δημοσιονομικής ένωσης και οικονομικής ένωσης·

Πρόταση  37

Παράγραφος -1 β (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

-1β. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να προχωρήσουν άμεσα μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν οι ισχύουσες Συνθήκες και τα στοιχεία ευελιξίας τους και συγχρόνως να προετοιμαστούν για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συνθήκη προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και δημοκρατική νομιμότητα· επαναλαμβάνει ότι η σύναψη νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να αποκλειστεί ως επιλογή·

Πρόταση  38

Παράγραφος -1 γ (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

- 1γ. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με τον κανονισμό που αναθέτει ειδικά καθήκοντα στην ΕΚΤ όσον αφορά τις πολιτικές που συνδέονται με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε συνδυασμό με τις προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και θα τις εξετάσει ως μια ενιαία δέσμη μέτρων·

Πρόταση  39

Παράγραφος -1 δ (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

-1δ. φρονεί ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ θα μπορούσαν να αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να υπαχθούν στον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνη νομική βάση το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 121, παράγραφος 6, αλλά ότι, από συνταγματικής πλευράς, το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να εξεταστεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί ότι θα ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λεπτομερή εφαρμογή του άρθρου 121 παράγραφοι 3 και 4 της ΣΛΕΕ, και ότι θα συμβάλει στην ολοκλήρωση και εφαρμογή της διαδικασίας πολυμερούς εποπτείας μέσω κατ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, η προώθηση υψηλού βαθμού απασχόλησης και η διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της ΕΕ, θεσπίζοντας δηλαδή, με βάση τις υφιστάμενες στρατηγικές, μια νέα δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών και οικονομικών δεικτών που θα πρέπει να εφαρμόζονται στους βασικούς πυλώνες των οικονομιών τους;

Πρόταση  40

Παράγραφος -1 ε (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

-1ε. είναι της άποψης ότι μια «ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα σύστημα κανόνων, αλλά προϋποθέτει αυξημένη δημοσιονομική ικανότητα με βάση επαρκείς πόρους (συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών) που θα πρέπει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, να στηρίξει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες, τις διαρθρωτικές αποκλίσεις και τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη Νομισματική Ένωση, χωρίς να οι παραδοσιακές λειτουργίες του όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών·

Πρόταση  41

Παράγραφος -1 στ (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

- 1στ. εκφράζει την άποψη ότι, υπό τις ισχύουσες Συνθήκες, το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής και ψηφοφορίας μόνο μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, να εκδίδει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για τις χώρες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση μηχανισμού παροχής κινήτρων αναμένεται να ενισχύσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών· ζητεί μια διοργανική συμφωνία που θα προβλέπει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και απασχόλησης·

Πρόταση  42

Παραγραφος -1 ζ (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

- 1ζ. παρότι επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να εντείνει τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 1, υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συνεργασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο δεν θα ήταν μόνο αναποτελεσματικό, αλλά και θα στερείτο νομιμότητας από δημοκρατικής και συνταγματικής πλευράς· τονίζει την απόλυτη νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κοινοβουλευτικού οργάνου σε επίπεδο ΕΕ για την άσκηση ενισχυμένης και δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ·

Πρόταση  43

Παράγραφος -1 η (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

-1η. υπογραμμίζει ότι τόσο τα μέτρα που προτείνονται δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, όσο και οι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης, δεν θα πρέπει να αποκλείουν την προαιρετική συμμετοχή και θα πρέπει να εγγυώνται την ακεραιότητα της ΕΕ·

Πρόταση  44

Παράγραφος 1

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

1. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό, κατόπιν διαβούλευσης όλων των συμμετεχόντων μερών, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη, προτάσεις για δράσεις σχετικά με τις ακόλουθες λεπτομερείς συστάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας·

1. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό, κατόπιν διαβούλευσης όλων των συμμετεχόντων μερών και με εκτενείς εκτιμήσεις αντικτύπου, όλες τις νομοθετικές προτάσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της οικοδόμησης μιας ουσιαστικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης και να σημειώσει τις λεπτομερείς συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας·

Πρόταση  45

Παράγραφος 2

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

2. επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

διαγράφεται

Πρόταση  46

Παράγραφος 3

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

3. καλεί την Επιτροπή, πλέον των μέτρων που μπορεί και πρέπει να ληφθούν άμεσα στο πλαίσιο των υφισταμένων Συνθηκών, να απαριθμήσει τις θεσμικές εξελίξεις οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες προκειμένου να καθιερωθεί μία πιο ισχυρή αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, βάσει της ανάγκης για τη δημιουργία μία τραπεζικής ένωσης, μίας δημοσιονομικής ένωσης και μίας οικονομικής ένωσης·

3. επιβεβαιώνει ότι θα κάνει πλήρη χρήση του προνομίου του να υποβάλλει προς το Συμβούλιο προτάσεις τροποποίησης των Συνθηκών, οι οποίες πρέπει εν συνεχεία να εξεταστούν από μια Συνέλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο μιας ουσιαστικής ΟΝΕ με την αύξηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και την ενίσχυση των ιδίων πόρων και της δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης, του ρόλου και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Επιτροπής και των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Πρόταση  47

Παράγραφος 3 α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

3a. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να δεσμευτούν στη διαδικασία προετοιμασίας των δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων των κυβερνήσεών τους πριν αυτά να υποβληθούν στην ΕΕ· προτίθεται να προτείνει στη Συνέλευση να προστεθεί η ρητή αυτή αρμοδιότητα στα καθήκοντα που ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 της ΣΕΕ·

Πρόταση  48

Παράγραφος 4 α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

4a. εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως το σχέδιο δράσης για την ενιαία αγορά, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών·

Πρόταση  49

Παράρτημα – Σύσταση 1.1 – Παράγραφος 8

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

Το όργανο ή τα όργανα με ανώτατη εξουσία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής πρέπει να διευθύνονται από αξιωματούχους που διορίζονται κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο εκλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου εκλέγονται από και μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κατόπιν επιβεβαίωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρόταση  50

Παράρτημα – Σύσταση 4.4 – περίπτωση 1 α (νέα)

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

 

Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κοινοβούλιο της ΟΝΕ·

Πρόταση  51

Παράρτημα – Σύσταση 4.4 – περίπτωση 3

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να προσκαλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε συνόδους κορυφής της ζώνης του ευρώ·

διαγράφεται

Πρόταση  52

Παράρτημα – Σύσταση 4.4 – περίπτωση 5

Το σχέδιο έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής

Πρόταση

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διεξάγει ακρόαση και να εγκρίνει το διορισμό του προέδρου του ΕΜΣ. Ο Πρόεδρος πρέπει να υπόκειται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διεξάγει ακρόαση και να παράσχει την έγκρισή του στον διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου του ΕΜΣ. Ο διευθύνων σύμβουλος πρέπει να υπόκειται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Μαριέττα Γιαννάκου, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.10.2012)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

«Προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση»

(2012/2151 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Lamassoure

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 42 του κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας:

–   να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση χρέους έχει οδηγήσει την Ένωση, και ειδικότερα τη ζώνη του ευρώ, στη θέσπιση νέων μέσων χρηματοοικονομικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και άλλα έργα που σχετίζονται με τον χάρτη πορείας προς μία γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέσων αυτών είναι πολύ μεγαλύτερες, από την άποψη των αντίστοιχων ποσών, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτόμος ιδέα ενός κεντρικού προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ που χρηματοδοτείται από μέλη της ζώνης του ευρώ προτείνεται επί του παρόντος ως απόλυτη εγγύηση για αυτήν τη νέα μορφή χρηματοοικονομικής αλληλεγγύης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολλαπλασιασμός αυτών των μέσων αλληλεγγύης καθιστά δύσκολη την εκτίμηση της πραγματικής συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκτιμώντας, επιπλέον, ότι η ποικιλία των υφιστάμενων μέσων, από άποψη νομικής βάσης, τρόπου παρέμβασης και εμπλεκόμενων κρατών μελών, είναι πιθανό να δυσχεράνει τη διαχείριση του συνολικού οικοδομήματος από τους Ευρωπαίους ηγέτες και να το καταστήσει δυσνόητο για τους Ευρωπαίους πολίτες γενικότερα καθώς και ανεπίδεκτο κοινοβουλευτικού ελέγχου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η πολυμορφία των υφιστάμενων μηχανισμών σταθερότητας δυσχεραίνει την εκτίμηση του πιθανού συνδυασμένου αντικτύπου τους, ιδίως στα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ ή κάνουν χρήση ρήτρας εξαίρεσης, και θα μπορούσε να συντελέσει σε συστημικές ελλείψεις ελέγχου καθώς και σε αμοιβαίες δευτερογενείς επιπτώσεις μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «τραπεζική ένωση» και εκείνων που δεν συμμετέχουν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς κατάλληλα ενοποιημένα δεδομένα σχετικά με τους δημόσιους λογαριασμούς της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι αδύνατη η εκτίμηση του σωστού μίγματος πολιτικής εντός της ζώνης του ευρώ και εντός των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα αυτά θα πρέπει επίσης να καθιστούν δυνατή την εκτίμηση του μεριδίου των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών προϋπολογισμών που προορίζεται για τη χρηματοδότηση των στόχων της Ένωσης, όπως π.χ. στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, δεν είναι γνωστό ούτε καν το μέγεθος που θα έχουν αυτά τα βασικά δεδομένα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι κίνδυνοι αλλά και τα οφέλη της ζώνης του ευρώ επηρεάζουν την Ένωση στο σύνολό της· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η σταθερότητα του ευρώ προκαλεί ανησυχία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· και ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί και θα αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε διαίρεση στην ΕΕ, είτε στον τομέα της συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ, είτε σε άλλους τομείς, απειλεί την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης και περιορίζει τις ικανότητές της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το οποίο εγκρίθηκε στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τις βελτιωμένες ευρωπαϊκές ικανότητες ανταγωνισμού, ενώ η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους και να δράσουν ταχέως παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο για την ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να χρησιμοποιείται πιο συχνά στον τομέα της φορολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατό να γίνει αναφορά στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) ως γνήσιο ίδιο πόρο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξάρτητα από την επιλεγόμενη θεσμική λύση, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που προβλέπεται για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα θα έχει δημοσιονομικές συνέπειες για τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές·

–   να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

1. όλες οι δεσμεύσεις και οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από την Ένωση ή από ορισμένα κράτη μέλη της στο πλαίσιο των νέων μέσων ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όπως τα EFSF, ESM ή άλλα έργα που σχετίζονται με τον χάρτη πορείας προς μία γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση, θα πρέπει να συνοψίζονται σε μια επισκόπηση που θα προσαρτάται στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

2. για τον περαιτέρω δημοσιονομικό συντονισμό εντός της Ένωσης απαιτούνται ενοποιημένα δεδομένα για τους δημόσιους λογαριασμούς της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τα οποία θα αντανακλούν τους στόχους της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριλάβει την κατάρτιση των εν λόγω ενοποιημένων δεδομένων σε προσεχείς νομοθετικές προτάσεις·

3. θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση στην οποία οι ανάγκες για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ένωσης έρχονται σε σύγκρουση με την απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση στα κράτη μέλη. Έχει έρθει η στιγμή για τη σταδιακή επιστροφή σε ένα καθεστώς χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω ενός γνήσιου συστήματος ίδιων πόρων, το οποίο θα οδηγούσε σε αντίστοιχη μείωση του βάρους για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι, στα ψηφίσματά του της 29ης Μαρτίου 2007(1), 8ης Ιουνίου 2011(2), 13ης Ιουνίου 2012(3) και 23ης Οκτωβρίου 2012(4), το Κοινοβούλιο διευκρίνισε τις απόψεις του όσον αφορά τη σημασία ενός συστήματος γνήσιων ιδίων πόρων και τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω σύστημα θα καταστεί βραχυπρόθεσμα συμβατό με την αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση σε εθνικό επίπεδο·

4. Εντωμεταξύ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα εξαίρεσης, με πνεύμα αλληλεγγύης και συνέπειας, των ακαθάριστων συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης από τον υπολογισμό του διαρθρωτικού ελλείμματος όπως αυτό ορίζεται στη «δέσμη δύο μέτρων», στη «δέσμη έξι μέτρων» και στη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση αποτρέποντας ρητά, στο πλαίσιο αυτό, τον κίνδυνο να δημιουργηθεί προηγούμενο που μπορεί να συντελέσει στην στρέβλωση της ενοποιημένης μεθόδου υπολογισμού των διαρθρωτικών ελλειμμάτων·

5. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πρέπει να λαμβάνονται με βάση τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί και θα αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ·

6. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις δημοσιονομικές συνέπειες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς εποπτικούς οργανισμούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Γεώργιος Παπαστάμκος, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

(1)

ΕΕ C 27 E, 31.1.2008, σ. 214.

(2)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0245.

(4)

αποσκοπώντας στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 (COM(2012)03882011/0177(APP)).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (12.10.2012)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

«Προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση»

(2012/2151(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pervenche Berès

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 42 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας

- να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2008 έως τα μέσα του 2012 το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ27 έχει ανέλθει από περίπου 7 % σε 10,4 %, ή υπάρχουν 25 εκατομμύρια άνεργοι, και περισσότεροι από ένας στου πέντε νέους είναι χωρίς απασχόληση (22%), η δε ανεργία των νέων υπερβαίνει το 50% σε μερικά κράτη μέλη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ποιοτική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία έχουν κρίσιμη σημασία για την υπέρβαση της σημερινής κρίσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας ‘Για μία σταθερή και ευημερούσα ΕΕ’ που παρουσίασε ο Πρόεδρος Van Rompuy στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012 δεν αντιμετωπίζει με τον κατάλληλο τρόπο το θέμα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, μολονότι συνιστούν θεμελιώδες στοιχείο καθώς η Ένωση και η ευρωζώνη κινούνται προς μία πραγματική νομισματική και οικονομική ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αντιμετώπιση αυτών των πτυχών ενέχει τον κίνδυνο της υιοθέτησης οικονομικών πολιτικών που παραβλέπουν άλλους δείκτες και οι οποίες, συνεπώς, δεν θα επέφεραν αποτελέσματα στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ένταξης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν οικονομικές πολιτικές που θα αποσκοπούν στη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και παράλληλα θα υποστηρίζουν τη μετάβαση προς μια πιο αειφόρο οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της χάραξης πολιτικής για οικονομικά και νομισματικά θέματα και η έλλειψη ισόρροπης και ολιστικής προσέγγισης επιτείνει τον κίνδυνο οι πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν αρχικά προς σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών να έχουν φιλοκυκλικό αντίκτυπο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης και μετεγκατάστασης μεγάλης κλίμακας είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια σχεδόν 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας κατά τα 3 τελευταία χρόνια στην ΕΕ, και ότι δεν έχει δοθεί ευρωπαϊκή απάντηση για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της αναδιάρθρωσης με πιο υπεύθυνο από κοινωνικής και οικονομικής άποψης τρόπο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να εξέλθει, σε σχέση με κάποια κράτη μέλη, από τον φαύλο κύκλο των μέτρων λιτότητας/της ύφεσης και να αξιοποιήσει στο έπακρο την προστιθέμενη αξία της ΕΕ που δεν έχει να κάνει μόνο με κανόνες αλλά και με κοινές πολιτικές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως τον λαό και την πραγματική οικονομία και να λειτουργεί ως βάση για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου για όλους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές, πρωτίστως όσον αφορά:

- το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας,

- το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ που ορίζει ότι «η Ένωση και τα κράτη μέλη (…) έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού»,

- το άρθρο 153 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ γενικά και ειδικότερα το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο η), «αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων»·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ είναι το νόμισμα της Ένωσης και η διαχείρισή του προβλέπεται πρωτίστως από τη Συνθήκη στο πλαίσιο του σχεδιασμού των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών βάσει των άρθρων 121 και 148 που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη·

Προς ένα ενοποιημένο πλαίσιο πολιτικής για την απασχόληση και κοινωνικής πολιτικής

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τέσσερα δομικά στοιχεία που σκιαγραφούνται στον χάρτη πορείας της ΟΝΕ πρέπει να συμπληρωθούν με ένα πέμπτο «Προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής» με σκοπό να προαχθούν:

- ο σεβασμός της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων όπως αναγνωρίζεται από το άρθρο 152 της Συνθήκης, και η σύσταση μιας μορφής τριμερούς της ΕΕ για την παρακολούθηση και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μισθολογικές εξελίξεις σε σχέση με την παραγωγικότητα, τον πληθωρισμό και την εσωτερική ζήτηση, την ανεργία και τις εισοδηματικές ανισότητες,

- η θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τους Νέους,

- ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία,

- η υλοποίηση κοινωνικού πρωτοκόλλου με σκοπό την προστασία θεμελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων,

- ένα σύμφωνο κοινωνικών επενδύσεων που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διάθεση του 25% της χρηματοδότησης για τη συνοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

- μια ανανεωμένη στρατηγική υγείας και ασφάλειας,

και συμπληρωματικά προς τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη,

- αξιοπρεπείς και προσιτές δημόσιες υπηρεσίες,

- αμοιβές για αξιοπρεπή διαβίωση με ελάχιστα εισοδήματα που αποτρέπουν την φτώχεια των εργαζομένων,

- ίση αμοιβή και ίσα δικαιώματα για εργασία ίσης αξίας για όλους,

- η πρόσβαση σε προσιτή και κατάλληλη κοινωνική στέγη,

- μια ολοκληρωμένη ενεργή πολιτική απασχόλησης,

- η δημιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής προστασίας που θα παρείχε καθολική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εξασφάλιση της διαβίωσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τη συνολική ανισορροπία στην ευρωζώνη και την τρέχουσα κατάσταση της ανεργίας, η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία της καθιέρωσης ενός ελάχιστου επιδόματος ανεργίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει και να προωθήσει την κινητικότητα, η οποία μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, σε δίκαιη βάση για να αποφευχθεί η διαρροή εγκεφάλων και η κοινωνική ανισότητα επιτρέποντας την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται κανονικά και να μην χρησιμοποιούνται ως για την εξυπηρέτηση του αθέμιτου ανταγωνισμού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται αφενός ενισχυμένη επίβλεψη των επιπτώσεων των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών στην κοινωνική κατάσταση και στις αγορές εργασίας, αφετέρου μέτρα για την εξάλειψη των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων των εν λόγω πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει συνεπώς να προστεθούν κοινωνικές πολιτικές που συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις διατάξεις σχετικά με την επίβλεψη των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενισχυμένη εποπτεία των διαφόρων μακροοικονομικών διαστάσεων, όπως επενδύσεις και κατανάλωση, ανισότητες ως προς την κατανομή εισοδήματος, ανεργία, φτώχεια και περιφερειακές ανισότητες, έχει ουσιαστική σημασία καθώς η σημερινή κρίση έχει επιδεινώσει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και μειώσει την πραγματική σύγκλιση στη ευρωζώνη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει στην αποτίμηση των εθνικών δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών την προώθηση της αύξησης της οικονομίας, της απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020 και να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση για την υποβολή συστάσεων, στην οποία θα εξετάζονται όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη δεν ακολουθούν τη σωστή πορεία για την επίτευξη των διαφόρων στόχων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση του Συμβουλίου να εξαλείψει περαιτέρω υφιστάμενους φραγμούς στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι ευπρόσδεκτη και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να άρουν επειγόντως όλους τους περιορισμούς που τίθενται στην ελεύθερη πρόσβαση στην εργασία για τους εργαζομένους από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων ως ύψιστη πολιτική προτεραιότητας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων δεν έχουν υποβάλει εθνικά σχέδια για την απασχόληση των νέων σχετικά με το πώς θα αποτραπεί το φαινόμενο η ανεργία των νέων να καταστεί διαρθρωτική ανεργία·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να χαραχτεί κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τους νέους με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του κινδύνου απώλειας μιας ολόκληρης γενιάς στην Ευρώπη·

Προς μια Τραπεζική Ένωση

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής αγοράς, υπό την έννοια ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της ζώνης του ευρώ·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τραπεζική ένωση πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρότερη ρύθμιση και εποπτεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι επίσης να υποστηρίζει την αύξηση της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής προστασίας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση τραπεζικής ένωσης θα έχει αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας στον τραπεζικό τομέα στα κράτη μέλη·

Προς ένα ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και η ανάκαμψη της οικονομίας απαιτούν σταθερό επίπεδο εσωτερικής κατανάλωσης και επαρκή συνεισφορά στο κράτος προνοίας και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο μπορεί να επιτυγχάνεται μόνον με υψηλά επίπεδα ποιοτικής απασχόλησης σε μια ανταγωνιστική οικονομία, αμοιβές για αξιοπρεπή διαβίωση και δίκαιη κατανομή του βάρους·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η καθοδήγηση πολιτικής για την δημοσιονομική εξυγίανση συνάδει πλήρως προς τους στόχους της Ένωσης για κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη που εδράζονται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ και ότι είναι συμπληρωματική προς τους στόχους της δέσμης μέτρων για την αύξηση της οικονομίας και την απασχόληση, -κατά τρόπο που επιτρέπει τη μείωση του δημόσιου χρέους-, ιδιαίτερα τους στόχους που επικεντρώνονται στην αειφόρο ανάπτυξη και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι μισθοί και οι συντάξεις δεν είναι απλώς μια οικονομική μεταβλητή αλλά, πρωτίστως, το εισόδημα που χρειάζονται οι άνθρωποι για να εξασφαλίζουν τα προς το ζην·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να βελτιωθεί και να συντονίζεται καλύτερα παράλληλα με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί ισχυρή εποπτεία και παρακολούθηση της απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 καθώς και αποτελέσματα συνέργειας και χάραξη συνεκτικής πολιτικής·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια «Γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση» πρέπει να έχει την υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ και να γίνεται αποδεκτή από αυτούς και τονίζει επομένως την αναγκαιότητα να συμμετέχουν οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναβάθμιση του ρόλου του αρμόδιου για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Επιτρόπου πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε μια αναβάθμιση του ρόλου του αρμόδιου για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις Επιτρόπου ώστε να διασφαλίζεται μια ισόρροπη προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· στο πλαίσιο της ίδιας συλλογιστικής, το Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» πρέπει να αναβαθμιστεί και να οργανωθεί σε σχηματισμό της ζώνης του ευρώ·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση έχει αποδείξει πως υπάρχουν εσωτερικές ανισορροπίες οι οποίες επιδεινώνονται και απαιτούν τη θέσπιση αυτόματων σταθεροποιητών σε επίπεδο ΕΕ ή ευρωζώνης·

Προς ένα ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισόρροπη διάδραση μεταξύ αφενός οικονομικών πολιτικών και αφετέρου πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών είναι ουσιώδους σημασίας, καθόσον το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της δίκαιης κατανομής του εισοδήματος χωρίς κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής, στοιχείο που θα απειλούσε την οικονομική ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καθιερωθούν ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα αναφοράς με σκοπό να σταματήσει η επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων και να διασφαλιστεί επαρκής κοινωνική προστασία·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν υποβάλει εθνικό σχέδιο για την απασχόληση ως τμήμα του εθνικού τους προγράμματος μεταρρυθμίσεων 2012 και ότι η Επιτροπή δεν έχει ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη για την υποβολή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ενοποιημένο και ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής πρέπει να περιλαμβάνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης καθώς και της κοινωνικής ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του συμφώνου ανάπτυξης αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να εφαρμοσθεί δεόντως· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ακολουθήσουν συγκρίσιμες πρωτοβουλίες πολιτικής στον κοινωνικό τομέα·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση της πρόσβασης στην αγορά κεφαλαίων πρέπει να εξαρτάται από το περιεχόμενο απασχόλησης των επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο της ενισχυμένης συνεργασίας θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιείται για τη φορολογική ελάφρυνση της εργασίας μεταθέτοντας την επιβάρυνση ιδίως σε περιβαλλοντικά επιβλαβείς δραστηριότητες·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική διάσταση για το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω μιας διαδικασίας συναπόφασης και μέσω της παροχής δυνατότητας σε αυτό να ορίζει το χρονοδιάγραμμά του, το περιεχόμενό του και τη μεθοδολογία του σε στενή συνεργασία με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και σε διάδραση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και να καθορίσει κοινούς δείκτες για την αξιολόγηση των προγραμμάτων·

- να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

Σύσταση 1

Προς ένα ενοποιημένο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής ως Κοινωνικό Σύμφωνο για την Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Οι συγκεκριμένοι κανόνες δεσμευτικής εποπτείας της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην ευρωζώνη μπορούν και πρέπει να συμπληρώνουν τους δημοσιονομικούς και μακροοικονομικούς δείκτες με σαφή αναφορά στους δείκτες για την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και η βιωσιμότητα του κοινωνικού μοντέλου ως εργαλείου της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

Πρέπει να βασίζεται σε τέσσερα δομικά στοιχεία:

1) όσον αφορά τις πολιτικές:

σύμφωνα με τις συνθήκες, η προώθηση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και η εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της ΕΕ. Ως εκ τούτου η κοινωνική διακυβέρνηση, με μια ολοκληρωμένη ενεργό πολιτική απασχόλησης ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, πρέπει να βελτιωθεί παράλληλα με την ίδρυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό απαιτεί σεβασμό της πλήρους αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου.

2) ορισμός μέσων για:

- τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τους Νέους·

- ένα Πλαίσιο Ποιότητας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία,

- αξιοπρεπείς και προσιτές δημόσιες υπηρεσίες,

- αμοιβές για αξιοπρεπή διαβίωση με ελάχιστα εισοδήματα που αποτρέπουν την φτώχεια των εργαζομένων,

- κοινωνική προστασία και δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,

- πρόσβαση σε προσιτή και κατάλληλη κοινωνική στέγη,

- ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας για να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εξασφάλιση της διαβίωσης,

- την υλοποίηση κοινωνικού πρωτοκόλλου προς προστασία θεμελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων,

- ίση αμοιβή και ίσα δικαιώματα για εργασία ίσης αξίας για όλους,

- μια ανανεωμένη στρατηγική υγείας και ασφάλειας

3) νέα νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τα εξής:

- παροχή της δυνατότητας στα εθνικά κοινοβούλια να απαιτούν νομοθετική πρωτοβουλία από την Επιτροπή ως «πράσινη κάρτα» βάσει του άρθρου 352 της Συνθήκης·

4) κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα για κοινωνικές επενδύσεις που πρέπει να ορισθούν στο σύμφωνο κοινωνικών επενδύσεων:

- 25% της χρηματοδότησης συνοχής για το ΕΚΤ,

- ομόλογα έργου για κοινωνικές επενδύσεις,

- κοινοί στόχοι για επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Σύσταση 2

Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη για:

-    τη συμπερίληψη της εποπτείας βάσει της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην υποστήριξη της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βιωσιμότητας της κοινωνικής προστασίας·

Σύσταση 3

Πρέπει να διευρυνθούν όλες οι αποστολές της Τρόικα στα κράτη μέλη ώστε να περιλαμβάνεται ένα μέλος της ΔΟΕ.

Σύσταση 4

Πρέπει να εφαρμόζεται ενισχυμένη συνεργασία πιο συχνά όταν μια προσέγγιση της ΕΕ έχει αποδειχθεί αδύνατη στο πεδίο της φορολογίας (όπως για τη θέσπιση μίας ΚΕΒΦΕ ή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τη μετατόπιση του βάρους μεταξύ εργασιακής φορολογίας και φορολογίας κεφαλαίου και φιλικής προς το περιβάλλον φορολογίας) καθώς τα εναρμονισμένα πλαίσια φορολογίας θα ενισχύσουν την ολοκλήρωση της δημοσιονομική πολιτικής, θα ευνοήσουν τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενεργειακή μετάβαση.

Σύσταση 5

Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την αποφυγή φόρων, ιδίως σε κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ και τα οποία βιώνουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητά τους στη ζώνη του ευρώ και, κατά συνέπεια, τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να οριστικοποιήσει τους διεθνείς κύκλους συμφωνιών και να καταθέσει προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των φορολογικών αρχών.

Σύσταση 6

Τα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να καταγράφονται σε νομοθεσία, ως εξής:

-    Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, του κοινωνικού μοντέλου και η εδραίωση παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων έχουν κεντρικό ρόλο στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών· συνεπώς, πρέπει να απαιτείται από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κοινωνικού μοντέλου·

-    Πρέπει να θεσπιστεί μια τριμερής εξαμηνιαία διάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συμβουλίου για τη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με εθνικά κοινωνικά ζητήματα που έχουν δευτερογενείς επιδράσεις στην ΕΕ, την εγγύηση για τους νέους και το ελάχιστο επίδομα ανεργίας στην ΕΕ·

-    Η Επιτροπή πρέπει να εκτιμά με σαφήνεια, στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, τα κύρια οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα της Ένωσης και τα επιμέρους κράτη μέλη, να προτείνει μέτρα προτεραιότητας για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων, και να προσδιορίζει τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών μελών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής μετάβασης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, την άρση των εμποδίων στη βιώσιμη ανάπτυξη, την υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται από τις Συνθήκες και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», την υλοποίηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·

-    Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους πρέπει να εμπλέξουν περισσότερο τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών στη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, ανάπτυξης και συνοχής και να διαβουλεύονται μαζί τους σε τακτική βάση·

-    Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα και τα μέσα που προβλέπονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των εθνικών στόχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το εθνικό σχέδιο για την απασχόληση και η προθεσμία υλοποίησης, οι αναμενόμενες συνέπειες, οι ενδεχόμενες δευτερογενείς επιδράσεις, οι κίνδυνοι ανεπιτυχούς υλοποίησης, το κόστος και, όπου αρμόζει, η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

16

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer, Αντιγόνη Παπαδοπούλου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.10.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

8

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Sławomir Witold Nitras, Άννυ Ποδηματά, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Philippe De Backer, Vicky Ford, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alejandro Cercas, Knut Fleckenstein, Vittorio Prodi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Wim van de Camp

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου