Menettely : 2012/2030(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0341/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0341/2012

Keskustelut :

PV 10/12/2012 - 21
CRE 10/12/2012 - 21

Äänestykset :

PV 11/12/2012 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0468

MIETINTÖ     
PDF 255kWORD 235k
26.10.2012
PE 489.679v03-00 A7-0341/2012

digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta

(2012/2030(INI))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Pablo Arias Echeverría

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta (2012/2030(INI))

Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta "Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti" (COM(2012)0573),

   ottaa huomioon 4. kesäkuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (COM(2012)0238),

–   ottaa huomioon 29. toukokuuta 2012 annetun komission asiakirjan "Kuluttajien tulostaulu osoittaa kuluttajien kannalta parhaat tilanteet Euroopassa" – seitsemäs kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SWD(2012)0165),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi(1),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden tulostaulusta(2),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua" (COM(2012)0225),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Report on Consumer Policy (July 2010 – December 2011)" (SWD(2012)0132), joka liittyy tiedonantoon "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua" (COM(2012)0225),

–   ottaa huomioon 2. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta" (COM(2012)0196),

–     ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Sähköisiä hankintoja koskeva strategia" (COM(2012)0179),

   ottaa huomioon 25. tammikuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011),

–   ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Johdonmukainen kehys luottamuksen lisäämiseksi sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin" (COM(2011)0942),

–   ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta(3),

–        ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla(4),

–   ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU(5),

–   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2011)0707) ja siihen liittyvät oheisasiakirjat (SEC(2011)1320 ja SEC(2011)1321),

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020(6),

–   ottaa huomioon 19. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä (COM(2011)0665),

–   ottaa huomioon lokakuussa 2011 annetun komission asiakirjan "Markkinat kuluttajan kannalta toimiviksi" – kuudes kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SEC(2011)1271),

–   ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä(7),

–   ottaa huomioon kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista 7. huhtikuuta 2011 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Consumer Empowerment in the EU" (SEC(2011)0469),

–   ottaa huomioon kuluttajien sopeutumisesta sisämarkkinoihin 11. maaliskuuta 2011 annetun komission asiakirjan "Consumers at home in the single market" – viides kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (SEC(2011)0299),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Eurooppa-neuvostolle aiheesta "Eurooppa 2020, älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen(8),

–   ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen(9),

–   ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta laskutussääntöjen osalta 13. heinäkuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/45/EU(10),

–   ottaa huomioon unionin tuomioistuimen tuomiot Googlen asiassa (yhdistetyt asiat C-236/08 – C-238/08, tuomio 23. maaliskuuta 2010) ja BergSpechten asiassa (asia C-278/08, tuomio 25. maaliskuuta 2010), joissa "tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä" määritellään tyypilliseksi internetin käyttäjäksi,

–   ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)(11),

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajansuojasta(12),

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020(13),

–   ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

–   ottaa huomioon 9. toukokuuta 2010 annetun Mario Montin raportin "Uusi sisämarkkinastrategia",

–   ottaa huomioon komission maaliskuussa 2010 Eurobarometrissä (Flash Eurobarometer 282) julkaiseman analyyttisen selonteon rajatylittävää kaupankäyntiä ja kuluttajansuojaa koskevista asenteista,

–   ottaa huomioon 22. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisestä rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä EU:ssa (COM(2009)0557),

–   ottaa huomioon YouGovPsychonomicsin komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston toimeksiannosta laatiman ja 20. lokakuuta 2009 julkaistun tutkimuksen "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU",

–   ottaa huomioon 22. syyskuuta 2009 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, joka koskee kuluttajamarkkinoiden tulostaulua ja vähittäisrahoituspalvelujen seurantaa (SEC(2009)1251),

–   ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle yhdenmukaisesta menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja ilmoittamista varten (COM(2009)0346) ja asiaa koskevan komission suositusluonnoksen (SEC(2009)0949),

–   ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanosta (COM(2009)0330),

–   ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission kertomuksen kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä") soveltamisesta (COM(2009)0336),

–   ottaa huomioon rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä EU:ssa 5. maaliskuuta 2009 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Report on cross-border e-commerce in the EU" (SEC(2009)0283),

–   ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman kansainvälisestä kaupasta ja internetistä(14),

–   ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta(15),

–   ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-arvoon vaikuttavasta markkinoinnista ja mainonnasta(16),

–   ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman kuluttajien luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön(17),

–   ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä)(18),

–   ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY(19),

–   ottaa huomioon palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annetun direktiivin 2006/123/EY(20) 20 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY (kodifioitu toisinto)(21),

–   ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman aiheesta "Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet"(22) ja 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan sopimusoikeudesta(23),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelusta (COM(2006)0334),

–   ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY(24),

–   ottaa huomioon miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13. joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY(25),

–   ottaa huomioon erityiseurobarometrin 342 kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista,

–   ottaa huomioon Uncitralin vuoden 2005 yleissopimuksen sähköisistä sopimuksista kansainvälisessä kaupassa, Uncitralin vuoden 2001 mallilain sähköisistä allekirjoituksista ja Uncitralin vuoden 1996 mallilain sähköisestä kaupankäynnistä(26),

–   ottaa huomioon 21. marraskuuta 2003 annetun ensimmäisen kertomuksen sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin soveltamisesta (COM(2003)0702),

–   ottaa huomioon kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta 23. syyskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY(27),

–   ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY(28),

–   ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY(29),

–   ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(30),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, sellaisena kuin se on sisällytettynä perussopimuksiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 6 artiklalla, ja erityisesti sen 7 artiklan (yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen), 21 artiklan (syrjintäkielto), 24 artiklan (lapsen oikeudet), 25 artiklan (ikääntyneiden henkilöiden oikeudet), 26 artiklan (vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan) ja 38 artiklan (kuluttajansuoja),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklan, jossa määrätään, että "unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset",

–   ottaa huomioon SEUT:n 11 artiklan, jossa määrätään, että "ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi",

–   ottaa huomioon SEUT:n 12 artiklan, jossa määrätään, että "kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja ja muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa",

–   ottaa huomioon SEUT:n 14 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 yleistä (taloudellista) etua koskevista palveluista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0341/2012),

A. katsoo, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen on keskeinen tekijä pyrittäessä tekemään EU:sta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous;

B.  katsoo, että sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut ovat internetin elinvoima ja että ne ovat ratkaisevia Eurooppa 2020 -strategian sisämarkkinoita koskevien tavoitteiden kannalta, sillä ne hyödyttävät sekä kansalaisia että yrityksiä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun kautta;

C. ottaa huomioon, että 99 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä, joiden osuus työllisyydestä on 85 prosenttia, ja että pk-yritykset ovat siten EU:n talouden liikkeellepaneva voima, jolla on pääasiallinen vastuu vaurauden luomisesta, työllisyydestä ja kasvusta samoin kuin innovoinnista sekä tutkimuksesta ja kehittämisestä;

D. ottaa huomioon, että sähköisestä kaupankäynnistä on tullut kaupankäynnin olennainen osa ja tärkeä kuluttajien valintoihin, kilpailuun ja teknologiseen innovointiin vaikuttava tekijä, kun otetaan huomioon, että kuluttajat ja yritykset eivät jokapäiväisessä toiminnassaan enää juurikaan erottele asioita sen mukaan, onko kyse verkossa vai verkon ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta;

E.  muistuttaa, että digitaaliset sisämarkkinat, joilla palveluja voidaan tuottaa vapaasti 500 miljoonan kuluttajan markkinoilla, ovat keskeinen kilpailukykyä ja talouskasvua edistävä tekijä, joka luo suurta pätevyyttä edellyttäviä työpaikkoja ja helpottaa EU:n siirtymistä osaamistalouteen;

F.  korostaa, että laajakaista ja internet ovat talouskasvua, tietoyhteiskuntaa, työpaikkojen syntymistä, innovointia ja Euroopan kilpailukykyä vauhdittavia tärkeitä tekijöitä, jotka lisäksi vahvistavat verkkokauppaa ja -palveluja; painottaa, että kuluttajat ja yritykset tarvitsevat laajakaistayhteyksiä voidakseen hyödyntää internetiä täysimääräisesti;

G. korostaa keskitettyjen asiointipisteiden merkitystä arvonlisäveroasioissa, jotta voidaan helpottaa pk-yritysten rajatylittävää verkkokaupankäyntiä ja edistää sähköistä laskutusta; korostaa kuitenkin, että tällaisia keskitettyjä asiointipisteitä olisi perustettava vain olemassa olevien rakenteiden yhteyteen, jotta ei lisätä veronmaksajien rasitusta;

H. ottaa huomioon, että verkkotalouttaan kehittäneet yritykset ovat edistyneet huomattavasti muita enemmän ja että nykyisessä talous- ja rahoituskriisissä, jossa uusien työpaikkojen syntyminen riippuu käytännössä pk-yrityksistä, on olennaisen tärkeää poistaa esteitä verkkokaupankäynniltä, jotta pk-yritykset voivat hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti;

I.   korostaa, että verkkomarkkinoiden olisi oltava mahdollisimman joustavat, jotta alalle saataisiin luoduksi enemmän liiketoiminta- ja kehitysmahdollisuuksia;

J.   katsoo, että sähköinen kaupankäynti täydentää merkittävästi verkon ulkopuolella käytävää kauppaa ja että se antaa pienille yrityksille mahdollisuuden kasvuun ja parantaa tuotteiden ja palvelujen saatavuutta myös syrjäisillä alueilla ja maaseudulla sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia saada niitä;

K. ottaa huomioon, että viiden viime vuoden aikana internetin osuus talouskasvusta on joissakin G8-maissa ollut 20 prosenttia ja syntyneistä työpaikoista 25 prosenttia;

L.  katsoo, että internetin ja sähköisen kaupankäynnin ansiosta globalisaation etuja voidaan jakaa entistä tasaisemmin kuluttajien ja pk-yritysten kesken;

M. katsoo, että tehokkaasti toimivien sisämarkkinoiden aikaansaaminen olisi tärkeä askel kohti kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamista koskevien Lissabonin strategian tavoitteiden täyttämistä, mikä palvelisi EU:n 500:aa miljoonaa kuluttajaa;

N. ottaa huomioon, että digitaaliset sisämarkkinat takaavat enemmän valinnanvaraa ja kilpailukykyisemmät hinnat etenkin niille kuluttajille, jotka asuvat vaikeakulkuisilla, kaukana sijaitsevilla tai syrjäisillä alueilla, sekä liikuntarajoitteisille ja muille henkilöille, jotka eivät muulla tavoin pääse hyödyntämään runsasta tuotevalikoimaa; katsoo, että internetin avulla uudet yritykset, etenkin pk-yritykset, voivat käynnistää liiketoimintansa ja toimintaa jo harjoittavat yritykset voivat menestyä etsimällä uusia markkinarakoja;

O. ottaa huomioon, että EU:ssa on 75 miljoonaa vammaista henkilöä, joiden pitäisi myös pystyä täysimääräisesti hyödyntämään sisämarkkinoita, ja katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota digitaalisten käyttöliittymien haasteisiin näkövammaisten kannalta;

P.  katsoo, että internetin ja teknologian avulla pk-yritykset voivat kansainvälistyä ja entistä paremmin osallistua kansainvälisille markkinoille ja kansainväliseen kaupankäyntiin; vaatii yhdentyneitä eurooppalaisia markkinoita kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille; kehottaa samalla yksinkertaistamaan sähköistä laskutusta koskevaa kehystä; painottaa, että kummankin näiden osalta on tärkeää varmistaa yhteentoimivuus ja avoimet standardit, jotta mahdollistetaan maksimaalinen markkinapotentiaali ja kilpailu;

Q. ottaa huomioon, että kuluttajat hyötyvät sähköisen kaupankäynnin alhaisemmista hinnoista ja suuremmasta valikoimasta sekä vaivattomuudesta, kun ostoksia tehdessä ei tarvitse poistua kotoa; katsoo, että tämä hyödyttää etenkin vammaisia kuluttajia ja kuluttajia maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla;

R.  katsoo, että toimiva digitaalitalous on Euroopan unionin talouden moitteettoman toiminnan edellytys; toteaa kuitenkin, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa nykyisin digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti ja yritykset kohtaavat sen vuoksi lukuisia esteitä yrittäessään myydä tuotteita yli rajojen Euroopan unionissa, kun jäsenvaltiot soveltavat muun muassa erilaisia kuluttajansuoja- ja arvonlisäverosääntöjä sekä erilaisia tuotekohtaisia ja maksuja koskevia sääntöjä; katsoo, että unionin toimielinten on sitouduttava voimakkaammin poistamaan rajatylittävän verkkokaupan keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä ja komission on ehdotettava uusia kohdennettuja lainsäädäntötoimia suurimpien esteiden poistamiseksi;

S.  ottaa huomioon, että vaikka sähköisen kaupankäynnin avulla kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista ja laajemmasta valikoimasta, 60 prosenttia verkkosivustoista soveltuu tällä hetkellä huonosti rajatylittävien verkko-ostosten tekemiseen ja kuluttajien ja yritysten luottamus digitaaliseen ympäristöön on edelleen vähäistä;

T.  katsoo, että avoimuutta ja luotettavien tietojen saatavuutta on lisättävä, jotta kuluttajat voivat hintojen lisäksi vertailla myös verkossa tarjottavien tuotteiden ja palvelujen laatua ja kestävyyttä;

U. katsoo, että EU:n digitaalimarkkinoiden hajanaisuus vaarantaa yhteisön säännöstön mukaiset oikeudet, sillä kuluttajien ja yritysten oikeusvarmuus rajatylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä on vähäinen, koska on olemassa liian paljon säännöksiä, joissa asetetut vaatimukset eroavat toisistaan, mikä merkitsee, että elinkeinoelämän toimijat, viranomaiset ja kuluttajat joutuvat toimimaan tilanteessa, jossa säännöt ovat epäselviä ja vaikeasti täytäntöönpantavissa;

V. ottaa huomioon, että useimmat riidat ratkaistaan itse asiassa tuomioistuinten ulkopuolella ja että vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun myönnetty aika voi olla liian lyhyt; katsoo, että tarvitaan tehokas verkkovälitteistä riidanratkaisua koskeva järjestelmä;

W. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää päästä monilla aloilla tällä hetkellä vallitsevasta oikeudellisesta hajanaisuudesta, jotta pystytään toteuttamaan täydelliset ja todelliset digitaaliset sisämarkkinat;

X. ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut edistävät kestävien sisämarkkinoiden kehittymistä vähähiilisten ja ympäristöystävällisten teknologioiden, standardien, merkintöjen, tuotteiden ja palvelujen avulla;

Kasvua ja työllisyyttä edistävät digitaaliset sisämarkkinat

1.  korostaa, että talous- ja rahoituskriisin aikana on olennaisen tärkeää toteuttaa toimenpiteitä kasvun vauhdittamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi, ja tähdentää, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen voisi ratkaisevasti edistää tämän tavoitteen saavuttamista; kehottaa siksi komissiota panemaan täytäntöön digitaalisten sisämarkkinoiden käynnistämistä ja toteuttamista koskevan suunnitelmansa; korostaa, että digitaaliset sisämarkkinat ovat yritysten ja kansalaisten helpoin keino hyötyä sisämarkkinoiden tuomista eduista;

2.  suhtautuu myönteisesti sähköisestä kaupankäynnistä ja verkkopalveluista 11. tammikuuta 2012 julkaistuun komission uuteen tiedonantoon, jonka tavoitteena on kehittää yhtenäiset puitteet sähköiselle kaupankäynnille rakentamalla luottamusta ja laajentamalla sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja yritysten välisille, yritysten ja kuluttajan välisille, kuluttajien välisille ja viranomaisten välisille aloille; kehottaa komissiota antamaan vuoden 2012 loppuun mennessä kertomuksen siitä, miten tiedonannon viiden ensisijaisen tavoitteen alalla toteutettavat 16 tärkeintä tointa ovat edistyneet;

3.  pitää myönteisenä toisesta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista annettua komission uutta tiedonantoa, johon on sisällytetty avaintoimia Euroopan digitaalitalouden tukemiseksi; korostaa, että on syytä käyttää tarkasti hyödyksi digitaalisten sisämarkkinoiden mukanaan tuomat edut;

4.  kehottaa komissiota panemaan täytäntöön, kehittämään ja seuraamaan tehokkaasti verkkotuotteiden ja -sisällön rajatylittävän saatavuuden edistämistä koskevaa toimintasuunnitelmaansa ja antamaan etenemissuunnitelman sellaisen laaja-alaisen suunnitelman täytäntöönpanosta, jolla taataan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen ja edistetään pitkän aikavälin kasvua, kilpailukykyä ja työpaikkojen syntymistä ja mukautetaan samalla EU:n taloutta nykyisen maailmantalouden haasteisiin;

5.  korostaa, että hajanaisuus ja oikeusvarmuuden puute ovat digitaalisten sisämarkkinoiden ensisijaisia huolenaiheita ja että sääntöjen epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa on puututtava kuluttajien valintamahdollisuuksien lisäämiseksi; katsoo, että hajanaisuus johtuu osittain myös siitä, että jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään puutteellisesti tai myöhässä, ja että Euroopan unionin toimielinten olisi valvottava asiaa tarkemmin;

6.  korostaa, että kaikelle olennaiselle sisämarkkinoita koskevalle uudelle lainsäädännölle on tehtävä digitaalisia sisämarkkinoita koskeva testi; kehottaa komissiota tutkimaan vaikutustenarvioinnin yhteydessä tällaisen testin käyttöönoton toteutettavuutta, jotta varmistetaan, ettei se haittaa digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä eikä tuo mukanaan ylimääräisiä verkkokaupan ja muun kaupan esteitä tai lisää niiden hajanaisuutta;

7.  suhtautuu myönteisesti komission ilmoitukseen uudesta ilmoitus- ja toimintamenettelyjärjestelmästä ja muistuttaa tässä yhteydessä, että sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä säädetään, että tietoyhteiskunnan palveluntarjoajilla on tietyissä tapauksissa velvollisuus estää tai lopettaa laiton toiminta verkossa;

8.  on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sähköisestä kaupankäynnistä annetulla direktiivillä luotua oikeudellista kehystä ei ole tarpeen tarkistaa; korostaa kuitenkin, että ilmoitus- ja toimintamenettelyjen täytäntöönpanoa on syytä selventää entisestään, jotta voidaan puuttua laittomaan sisältöön;

9.  korostaa, että ammattipätevyyden tunnustamismenettelyjä on nykyaikaistettava ja helpotettava ja automaattisen tunnustamisen soveltamisalaa on laajennettava koskemaan myös muita kuin nykyisin tunnustettavia ammatteja niin, että keskitytään etenkin uusiin ammatteihin, joita tarvitaan vihreällä ja digitaalisella alalla; toteaa, että tämä edistää korkeasti koulutettujen työntekijöiden liikkuvuutta;

10. korostaa, että on tärkeää kehittää pilvipalveluja koskeva EU:n strategia, koska sillä on mahdollista vaikuttaa EU:n kilpailukykyyn, kasvuun ja työpaikkojen syntymiseen; korostaa, että koska markkinoillepääsyn kustannukset ovat alhaiset ja infrastruktuurivaatimukset vähäisiä pilvipalveluissa, ne tarjoavat unionin tietotekniikkateollisuudelle ja erityisesti pk-yrityksille mahdollisuuden kehittyä ja saavuttaa johtoasema ulkoistamisen, uusien digitaalisten palvelujen ja tietokeskusten kaltaisilla aloilla;

11. korostaa sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän välisen yhteyden merkitystä;

Pk-yritykset

12. korostaa, että pk-yritykset ovat EU:n talouden selkäranka ja että siksi on olennaisen tärkeää laatia toimintasuunnitelma niiden saamiseksi digitaalisille sisämarkkinoille; korostaa myös, että kaikilla eurooppalaisilla pk-yrityksillä olisi oltava käytössään laajakaistayhteys; tähdentää, että digitaalitalouden ja digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen innovoinnin ja tieto- ja viestintätekniikan älykkään käytön avulla olisi suureksi avuksi pk-yrityksille niiden pyrkiessä selviämään kriisistä ja luomaan kasvua ja työllisyyttä;

13. tukee komission pyrkimyksiä vahvistaa ja helpottaa tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehittämistä digitaalisen kuilun kaventamiseksi; palauttaa mieliin, että tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehitys vaikuttaa myönteisesti sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, talouskasvuun ja kilpailukykyyn EU:ssa sekä viestintään, luovuuteen ja kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua koulutukseen ja saada tietoa; suhtautuu myönteisesti aluekehityksen ja maaseudun kehittämisen ohjelmien puitteissa tehtyihin aloitteisiin sekä EIP:n tekemiin aloitteisiin, joilla pyritään parantamaan maaseutualueiden liittämistä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuureihin;

14. korostaa, että kasvun ja työllisyyden lisäämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi on ratkaisevaa, että jäljellä olevat sähköisen kaupankäynnin oikeudelliset esteet poistetaan ja että yrityksille taataan tarvittavat tiedot ja taidot ja tarjotaan välineet, joita ne tarvitsevat voidakseen kehittää verkkoliiketoimintaansa entistä helpommin ja tehokkaammin;

15. korostaa, että täysin toimintakykyisten digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää koordinoituja ponnisteluja, joilla varmistetaan verkkoon pääsy ja sen edellyttämät taidot kaikille kansalaisille ikään, asuinpaikkaan, koulutukseen tai sukupuoleen katsomatta;

16. painottaa, että tietotekninen osaaminen on erittäin tärkeää kilpailukykyisten digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä ja että kaikkien unionin kansalaisten olisi voitava hankkia asianmukaiset tietotekniset taidot; korostaa, että on tärkeää sitoutua puolittamaan digitaalista lukutaitoa ja muita digitaalisia taitoja koskevat erot vuoteen 2015 mennessä;

17. kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan asiaa koskevan toimintasuunnitelman, joka perustuu siihen, että edistetään pk-yritysten liittämistä digitaalisiin arvoketjuihin toteuttamalla toimenpiteitä ja aloitteita, joilla edistetään tieto- ja viestintätekniikan älykästä käyttöä innovoinnin ja kilpailukyvyn tueksi ja tietoteknisten taitojen kehittämistä, sekä siihen, että tarjotaan enemmän tietoa verkkotalouden eduista ja mahdollisuuksista esimerkiksi European e-Business Support Network -verkoston avulla ja annetaan myös taloudellista tukea innovatiivisille pk-yrityksille muiden toimien lisäksi;

18. korostaa, että on tärkeää laatia strategia, jolla vauhditetaan digitaalista yrittäjyyttä EU:ssa, edistetään verkkokauppiaiden koulutusta ja tuetaan pk-yritysten kehitysohjelmia, joissa keskitytään kaikkien toimialojen innovatiivisiin ja dynaamisiin pk-yrityksiin, jotta taataan suuret kasvumahdollisuudet ja innovointi, luodaan uusia työpaikkoja EU:hun ja lisätään samalla kuluttajien luottamusta sekä luodaan pk-yrityksille uusia erikoistuneita markkinoita, joita ei muuten olisi olemassa;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan voimassa olevan lainsäädännön täytäntöön markkinoille pääsyn suurten kustannusten, tuotemerkin tunnettuuden lisäämiseen useissa maissa liittyvien kustannusten ja tietoteknisten järjestelmien rajoitusten kaltaisten pk-yritysten kasvua hidastavien esteiden poistamiseksi;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tarjota rahoitustukea innovatiivisille pk-yrityksille kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman kaltaisten nykyisten ohjelmien, uuden yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan COSME-ohjelman ja tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 ‑puiteohjelman tai muiden perustettavien erityisohjelmien sekä riskipääomarahastoja koskevan asetusehdotuksen avulla;

21. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan johdonmukaisen käytön lisäksi on digitaalisten sisämarkkinoiden luomisen kannalta tärkeää edistää tieto- ja viestintäteknisen tutkimuksen huippuosaamista sekä houkutella julkisia ja yksityisiä investointeja yhteistyössä tehtävään korkean riskin tieto- ja viestintätekniseen tutkimukseen ja innovointiin; korostaa, että unionin olisi edustettava huippuosaamista internet-tekniikan standardien kehittämisessä; ehdottaa, että tulevassa rahoituskehyksessä ja Horisontti 2020 -puiteohjelmassa lisätään merkittävästi EU:n tieto- ja viestintäteknisen tutkimuksen määrärahoja;

Digitaalisilla sisämarkkinoilla jäljellä olevien esteiden poistaminen

22. kannattaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä tutkimuskeskusten kanssa; suhtautuu myönteisesti komission suunnitelmiin edistää julkisia ja yksityisiä investointeja tietoliikenneverkkoihin Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa ja korostaa, että Euroopan unionin talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää ottaa pysyvästi käyttöön Euroopan laajuinen digitaalinen palveluverkko;

23. toteaa, että ultranopean laajakaistan nopea yleistyminen on tärkeää unionin kansainvälisen kilpailukyvyn, unionin tuottavuuden kehittymisen ja sellaisten uusien ja pienten yritysten syntymisen kannalta, jotka voivat olla johtavia esimerkiksi terveydenhoidossa, tuotannossa ja palveluissa;

24. kehottaa toteuttamaan erityistoimia sen varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat hyödyntää laajakaistaa täysimääräisesti verkkokaupassa ja sähköisessä hankintatoimessa; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden aloitteita, joilla kehitetään pk-yritysten tietoteknistä osaamista, ja kannustamaan innovatiivisiin, internetiin perustuviin liiketoimintamalleihin kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman (CIP) ja sen seuraajan eli yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) välityksellä;

25. kehottaa komissiota määrittämään rajatylittävien toimituspalvelujen nykyiset esteet ja puuttumaan niihin asianmukaisin toimin, joissa otetaan huomioon toteutetussa uudessa tutkimuksessa havaitut seikat ja jotka antavat yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden käyttää digitaalisia sisämarkkinoita täysimääräisesti hyväkseen; korostaa, että esteettömyyttä, luotettavuutta, nopeaa toimitusta, ystävällistä palvelua ja tehokasta ja avointa palautusjärjestelmää sekä rajatylittävien toimituspalvelujen hintojen alentamista edistetään parhaiten vapaalla ja oikeudenmukaisella kilpailulla, joka ei estä rajatylittävää kaupankäyntiä ja joka lisää kuluttajien luottamusta; katsoo, että rajatylittävien toimituspalvelujen ei pitäisi perustua ainoastaan fyysisiin rajoihin, vaan niissä olisi otettava huomioon myös etäisyys kuluttajaan; pitää oleellisena sellaisten innovatiivisten toimitustapojen takaamista, jotka lisäävät joustavuutta vastaanottoajan ja -paikan tai mahdollisen noutopaikan valinnan suhteen ilman lisäkustannuksia; pitää erittäin tärkeänä miettiä toimenpiteitä, joilla voidaan taata kohtuuhintaiset toimitukset kaukaisimmille tai syrjäisimmille alueille;

26. muistuttaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tarpeellisuudesta toteutettaessa kaikki liikennemuodot (maanteiden kabotaasiliikenne, rautateiden rahtiliikenne jne.) kattavat liikenteen sisämarkkinat ja annettaessa ympäristölainsäädäntöä, jotta vältetään toimitusketjun tehottomuusongelmat ja etäkauppiaiden ja sähköisen kaupankäynnin asiakkaiden kustannusten tarpeeton lisääntyminen;

27. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota keventämään hallinnollista rasitusta sallimalla joko myyjän valtion järjestelmän tai ostajan valtion järjestelmän käytön, jotta vältetään päällekkäiset menettelyt ja epäselvyys siitä, mitä sääntöjä sovelletaan sekä verkossa toimintaa harjoittaviin vähittäismyyjiin että kuluttajiin;

28. kehottaa komissiota määrittämään ratkaisuja pk-yritysten palautusten käsittelyssä kohtaamiin vaikeuksiin sekä kuljetusinfrastruktuurin ongelmiin ja alentamaan valitusten ja riitojen rajatylittävän ratkaisemisen kustannuksia;

29. korostaa, että koska verkkosivustojen sisältö voidaan pääpiirteissään kääntää koneellisesti melko helposti, digitaalisen maailman lisäetuna on, että se voi auttaa murtamaan kielimuureja sisämarkkinoilla;

30. korostaa kuluttajille olevan tärkeää, että toimitukset ovat tehokkaita, niistä annetaan paremmin palautetta ja tuotteet saadaan ajoissa, sillä kaikki nämä on määritetty kuluttajien tärkeimmiksi huolenaiheiksi viimeisimmässä kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa;

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja yhtenäistää rajatylittävää verkkokauppaa koskevia alv-sääntöjä; korostaa, että nykyinen alv:n oikeudellinen kehys Euroopassa on esteenä uusien digitaalisten palveluiden kehittämiselle ja että tarkistettaessa alv-sääntöjä ensisijainen tavoite pitäisi olla yritysten kannustaminen kehittämään ja tarjoamaan uusia Euroopan laajuisia verkkopalveluita; katsoo, että digitaalisesti myytävään kulttuurisisältöön, journalistiseen sisältöön tai luovaan sisältöön olisi sovellettava samaa alv-kantaa kuin vastaaviin fyysisiin tai verkon ulkopuolella myytäviin tuotteisiin, jotta vältetään markkinoiden vääristyminen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään alv-sääntöihin vuonna 2015 tehtävien muutosten tarjoaman tilaisuuden ja perustamaan ainakin pk-yrityksiä varten keskitetyn asiointipisteen, jonka soveltamisala laajennetaan koskemaan sähköistä kaupankäyntiä;

32. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen direktiivin 2006/112/EY tarkistamisesta, jotta voitaisiin ottaa käyttöön uusi sähköisesti tarjottavien kulttuurisisältöisten palveluiden ryhmä, johon sovellettaisiin alennettua alv-kantaa; ehdottaa, että verkossa myytäviin kulttuuriteoksiin ja -palveluihin, kuten sähköisiin kirjoihin, sovellettaisiin samaa etuuskohtelua kuin vastaaviin perinteisiin tuotteisiin, kuten taskukirjoihin, ja että niihin olisi näin ollen sovellettava alennettua alv-kantaa; katsoo tässä yhteydessä, että alemman alv-kannan soveltaminen sähköisiin julkaisuihin voisi kannustaa kehittämään laillista tarjontaa ja merkittävästi lisätä sähköisten jakelukanavien suosiota;

33. kehottaa komissiota käsittelemään alv-lainsäädännön uudelleentarkastelussaan epänormaalia tilannetta, jossa alennettua alv-kantaa on mahdollista soveltaa painettuihin kirjoihin ja muuhun kulttuurisisältöön mutta ei vastaaviin sähköisessä muodossa oleviin hyödykkeisiin;

34. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan kortti-, internet- ja mobiilimaksuista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön asianmukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan aikaan täysimääräisesti ja tehokkaasti yhdennetty, kilpailukykyinen, innovatiivinen, puolueeton ja turvallinen EU:n sääntelykehys verkko- ja mobiilimaksuille;

35. korostaa mikromaksuja koskevan kysymyksen merkitystä ja pienten summien maksamiseen usein liittyviä korkeita hallinnollisia kustannuksia; kiinnittää huomiota yhä yleisemmäksi käyvään matkapuhelimilla, älypuhelimilla tai taulutietokoneilla maksamiseen, mikä edellyttää uusia ratkaisuja;

36. painottaa, että mikromaksuja käytetään entistä enemmän viestintä- ja kulttuurisisältöjen maksamiseen verkossa, ja katsoo, että mikromaksut ovat hyvä keino varmistaa, että oikeuksien haltijat saavat korvauksen;

37. huomauttaa, että yhtenäisellä euromaksualueella maan sisäisiin ja rajatylittäviin maksuihin sovellettavat monenväliset toimituspalkkiot vaihtelevat merkittävästi eri jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että yhtenäisellä euromaksualueella sekä maan sisäisiin että rajatylittäviin maksuihin sovellettavia monenvälisiä toimituspalkkioita on yhdenmukaistettava, jotta kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista; kehottaa komissiota suorittamaan vuoden 2012 loppuun mennessä vaikutustenarvioinnin enimmäisrajan asettamisesta monenvälisille toimituspalkkioille ja sen asteittaisesta alentamisesta; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen asetuksesta, jolla yhdenmukaistetaan monenväliset toimituspalkkiot ja alennetaan niitä asteittain niin, että ne vastaavat todellisia kustannuksia vuoden 2015 loppuun mennessä; katsoo, että myös lisämaksuista, hyvityksistä ja muusta ohjailusta olisi luovuttava asteittain, koska näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille eurooppalaisille maksujen sisämarkkinoille;

38. tähdentää, että yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat kuluttajien keskeisiä huolenaiheita, jotka usein vähentävät heidän halukkuuttaan tehdä ostoksia verkossa; katsoo, että nykyistä tietosuojalainsäädäntöä on mukautettava nykyisen ja tulevan teknologisen kehityksen uusiin haasteisiin ja innovaatioihin, joita ovat esimerkiksi pilvipalvelut;

39. ottaa huomioon pilvipalvelujen taloudellisen ja sosiaalisen potentiaalin, joka tähän mennessä on tullut esiin, ja kehottaa komissiota hyväksymään aloitteita tällä alalla, jotta kyseistä teknologiaa voidaan hyödyntää heti, kun sitä on kehitetty eteenpäin; myöntää kuitenkin, että pilvipalvelujen kehittämiseen liittyy useita teknisiä ja oikeudellisia ongelmia;

40. panee merkille pilvipalvelujen tarjoamat laajat mahdollisuudet ja kehottaa komissiota ehdottamaan viipymättä pilvipalveluja koskevaa unionin strategiaa;

41. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön televiestintäpaketin säännökset, jotka koskevat tietoturvaloukkausilmoituksia, ja huolehtimaan, että kaikki kuluttajat eri jäsenvaltioissa voivat vedota näihin säännöksiin;

42. muistuttaa yleispalvelua ja käyttäjien oikeuksia koskevan direktiivin säännöksistä, joiden nojalla televiestintäoperaattoreiden olisi velvoitettava internetpalvelujen tarjoajat toimittamaan julkista palvelua koskevia viestejä kaikille asiakkailleen; kehottaa komissiota valvomaan, kuinka monet televiestintäalan sääntelyviranomaiset noudattavat näitä sääntöjä, ja raportoimaan tästä parlamentille;

43. suhtautuu siksi myönteisesti komission ehdottamaan uuteen tietosuoja-asetukseen, korostaa, että kansalaisille on annettava paremmat mahdollisuudet valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä, ja tähdentää, että uusi asetus on annettava ja pantava täytäntöön sellaisessa muodossa, että samalla, kun sillä suojellaan yksityisyyttä ja turvataan perusoikeudet, se myös antaa yrityksille riittävän joustavat toimintamahdollisuudet, jotta ne voivat kehittää liiketoimintaansa ilman mittavia kustannuksia, sekä yksinkertaistaa ja vähentää niiden hallinnollista rasitusta, mutta samalla velvoittaa niitä noudattamaan edelleen tarkasti aiempia velvoitteitaan;

44. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivista hallintaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä, jotta voidaan parantaa yhteisvalvontajärjestöjen vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja hallintoa, luoda toimivia riitojenratkaisumekanismeja sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa lisensointia; pitää välttämättömänä, että internetin käyttäjille annetaan selkeät ja ymmärrettävät tiedot siitä, mitä henkilötietoja mihinkin tarkoitukseen kerätään ja miten kauan niitä säilytetään, ja siten vahvistetaan käyttäjien oikeuksia ja heidän luottamustaan internetiä kohtaan; korostaa, että tietosuojaa koskevaa yhteisön säännöstöä tarkistettaessa on taattava oikeusvarmuus ja selkeys sekä korkeatasoinen tietosuoja; pitää myönteisenä ilmoitusta pilvipalveluja koskevan kokonaisvaltaisen eurooppalaisen strategian kehittämisestä vuonna 2012 ja odottaa tässä erityisesti oikeudenkäyttöä, tietosuojaa ja vastuuta koskevien kysymysten selkeyttämistä;

45. on vakaasti sitä mieltä, että yksityisyyden suoja ei ole pelkästään Euroopan unionin perusarvoja vaan sillä on lisäksi tärkeä rooli edistettäessä tarvittavaa käyttäjien luottamusta digitaalista ympäristöä kohtaan, jotta digitaaliset sisämarkkinat voivat toteutua täysimääräisesti; suhtautuu siksi myönteisesti komission ehdotuksiin tietosuojadirektiivin mukauttamisesta nykyiseen digitaaliseen ympäristöön, millä edistetään verkkoympäristön innovatiivisuutta ja tehostetaan pilvipalvelujen kaltaisen lupaavan uuden tekniikan kehitystä;

46. toistaa, että tietosuojan ja piratismin kaltaisten haasteiden käsittely edellyttää globaalia toimintatapaa; kehottaa Euroopan unionia ja internetin hallintofoorumia tiiviiseen yhteistyöhön tässä asiassa;

47. pyytää selventämään, että internet-palveluntarjoajat ovat tietoja EU:n sisällä käsitellessään ja/tai kerätessään velvollisia noudattamaan EU:n tietosuoja- ja kilpailulainsäädäntöä, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa sekä sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä(31) ja televiestintäpakettia(32), riippumatta siitä, mihin tiedot tallennetaan ja/tai missä niitä käsitellään; katsoo, että pyrittäessä lisäämään kuluttajien luottamusta keskeisessä asemassa olisi oltava avoimuuden lisääminen internet-palveluntarjoajien tunnistamisessa ja että avoimuuden lisääminen edistää samalla parhaiden käytäntöjen leviämistä tällä alalla ja on tärkeä kriteeri eurooppalaista luottamusmerkintää luotaessa;

48. muistuttaa, että verkkopalvelujen tarjoajat ovat direktiivin 2000/31/EY 5 artiklan mukaisesti velvollisia ilmoittamaan selkeästi yhteystietonsa ja että tämän velvoitteen täyttäminen auttaa lisäämään ratkaisevasti kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin;

49. kehottaa komissiota ajanmukaistamaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa oikeudellista kehystä digitaalisia sisämarkkinoita toteutettaessa ja tekemään ehdotuksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta EU:n strategiasta ja panemaan se nopeasti täytäntöön, jotta pystytään mukautumaan 2000-luvun verkkoympäristöön; odottaa komission ehdotuksia alan oikeudellisista välineistä, esimerkiksi lainsäädännöstä, jolla yksinkertaistetaan tekijänoikeuksien kollektiivista hallinnointia EU:ssa, ja direktiivistä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvonnasta ja tuoteväärennösten ja laittoman valmistamisen torjunnasta; katsoo lisäksi, että on harkittava innovatiivisia liiketoimintamalleja ja erilaisia lisensointirakenteita sekä kehitettävä niitä, jotta lisätään saatavuutta ja samalla turvataan tekijänoikeudet ja oikeuksien haltijoiden korvaukset;

50. painottaa, että on tärkeää noudattaa yhdenmukaistettua lähestymistapaa tekijänoikeusalalla sovellettaviin poikkeuksiin ja rajoituksiin samoin kuin tavaramerkkeihin ja patentteihin sovellettaviin yhdenmukaistettuihin lakisääteisiin poikkeuksiin, jotka hyödyttävät usein tutkijoita ja kehittäjiä, koska tarkoituksena on helpottaa uusien, innovatiivisten palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa ja lisätä kuluttajien kiinnostusta niitä kohtaan sekä turvata samalla tutkimusryhmien, innovaattoreiden, taiteilijoiden ja käyttäjien oikeusvarmuus, joka on menestyvän Euroopan digitaalisen ympäristön toteutumisen edellytys;

51. muistuttaa, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen helpottamiseksi on jatkettava teollis- ja tekijänoikeudellisen sääntelyn yhdenmukaistamista ja kunnioitettava samalla kansalaisten oikeuksia ja vapauksia;

52. pyytää komissiota ehdottamaan yhteisiä alakohtaisia ratkaisuja, joissa kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja joilla taataan tekijöille oikeudenmukainen korvaus ja edistetään laillisen ja monimuotoisen kulttuuritarjonnan saatavuutta;

53. kehottaa komissiota nopeuttamaan oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevan lainsäädäntöehdotuksensa valmistelutyötä, jotta voidaan parantaa yhteisvalvontajärjestöjen vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja hallintoa, perustaa tehokkaita riitojenratkaisumekanismeja sekä selventää ja yksinkertaistaa lisensointijärjestelmiä musiikkialalla;

54. painottaa, että mikromaksuista on tulossa entistä tärkeämpiä maksettaessa verkossa olevista viestintä- ja kulttuurisisällöistä, mutta niiden käyttäjäystävällisyydessä on yhä parantamisen varaa, ja pitää tätä hyödyllisenä välineenä varmistettaessa, että sisällön tekijät saavat korvauksen, koska he tuovat laillista sisältöä yleisön saataville kohtuuhintaan; katsoo siksi, että mikromaksut ovat tehokas keino laittoman sisällön torjumiseen; korostaa kuitenkin, että verkkomaksujärjestelmiin liittyviä ongelmia, kuten yhteensopimattomuutta ja mikromaksujen korkeita kustannuksia kuluttajille, olisi torjuttava siten, että kehitetään kuluttajia hyödyttäviä yksinkertaisia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja ja digitaalisia alustoja; painottaa, että lisäämällä verkossa laillisesti tarjottavien kohtuuhintaisten kulttuurisisältöjen määrää voidaan pitkällä aikavälillä vähentää laittomia internet-alustoja;

55. painottaa, että uudet ja laajenevat verkkoteknologiat ja -palvelut ovat lisänneet audiovisuaalisen ja muun kulttuuri- ja luovan digitaalisen sisällön kysyntää ja tarjoavat uusia ja innovatiivisia tapoja tehdä tarjonnasta yksilöllisempää ja monipuolisempaa erityisesti nuorille; huomauttaa kuitenkin, että tällä hetkellä laillinen tarjonta ei riitä vastaamaan kysyntään, mikä saa käyttäjät käyttämään laitonta sisältöä; katsoo, että on harkittava innovatiivisia liiketoimintamalleja ja erilaisia lisensointirakenteita, jotta voidaan lisätä saatavuutta; kehottaa hyödyntämään tehokkaammin digitaalisia tekniikoita, joita tulisi käyttää ponnahduslautana pyrittäessä tekemään laillisesta tarjonnasta monipuolisempaa ja runsaampaa ja pitämään samalla yllä kuluttajien luottamusta ja kasvua sekä varmistamaan, että taiteilijat saavat oikeudenmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen;

56. kannattaa vahvasti toimien toteuttamista jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla internetissä tapahtuvan tuotteiden väärentämisen ja laittoman valmistuksen estämiseksi;

57. suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin lisätä saatavuutta ja kehittää laillisia verkkosisältöpalveluja, mutta korostaa, että unionin tasolla tarvitaan uudenaikaista ja yhdenmukaisempaa yhteistä tekijänoikeusjärjestelmää; korostaa siksi, että tarvitaan tekijänoikeuslainsäädäntöä, jolla säädetään asianmukaisista kannustimista, varmistetaan tasapaino ja pysytään mukana modernin teknologian kehityksessä; katsoo, että useita alueita kattavan lisensoinnin tukemista, edistämistä ja kestävyyttä digitaalisilla sisämarkkinoilla tulisi ennen kaikkea helpottaa markkinalähtöisillä aloitteilla, jotta vastataan kuluttajien kysyntään; kehottaa komissiota näin ollen toteuttamaan teollis- ja tekijänoikeusstrategian aloitteet viipymättä;

58. tuomitsee painokkaasti kaiken kuluttajien syrjinnän kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella ja muistuttaa palveludirektiivin (2006/123/EU) 20 artiklan 2 kohdasta ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan kyseisen direktiivin täysimääräisen täytäntöönpanon;

Digitaalisia sisämarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen lisääminen

59. korostaa, että kuluttajanoikeuksista annettu direktiivi edisti merkittävästi kuluttajien ja yritysten oikeusvarmuutta verkkokaupassa ja että se on tällä hetkellä tärkein verkkopalveluja koskeva kuluttajansuojaväline; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan sen tehokkaan ja nopean täytäntöönpanon; pyytää laatimaan menettelyohjeet verkossa toimivia yrityksiä varten ja tukee ehdotuksia asiaa koskeviksi mallisopimuksiksi; katsoo, että vakavaraisuusdirektiivin täytäntöönpano olisi tärkeä osa mallisopimuksia, mutta myös nykyisiä vähittäismyyntikäytäntöjä olisi noudatettava; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita päättämään, tukevatko ne – pitkällä aikavälillä – sisämarkkinalainsäädännön täysimääräistä yhdenmukaistamista vai toista kansallista järjestelmää; kehottaa jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään edistää rakentavassa hengessä yhteisen eurooppalaisen kauppalain kaltaisia ehdotuksia, jotta rajatylittävää kaupankäyntiä saadaan helpotettua EU:ssa niin kuluttajien kuin yritysten etujen mukaisesti;

60. katsoo, että hiljattain ehdotettuun asetukseen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista, josta sopimuskumppanit voivat sopia vaihtoehtona kansallisille kauppalakisäännöille, sisältyy paljon mahdollisuuksia puuttua sisämarkkinoiden hajanaisuuteen ja tehdä internetliiketoiminnasta helpompaa ja oikeudellisesti ennustettavampaa sekä kuluttajille että yrityksille;

61. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on pantava EU:n säännöt täytäntöön nopeasti ja epäbyrokraattisesti niin, että kuluttajanoikeuksista tulee konkreettisia;

62. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään kuluttajansuojayhteistyön verkoston kaltaisia tehokkaita välineitä ja antamaan niille riittävästi resursseja, jotta voidaan taata, että verkkokauppiaat soveltavat avoimuutta ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevia EU:n sääntöjä, ja varmistamaan siten kuluttajansuojan korkean tason;

63. korostaa, että jäsenvaltioissa on tehtävä enemmän aloitteita, joilla parannetaan yleisön tietoteknisiä taitoja; huomauttaa, että on tärkeää kehittää unionin kansalaisten tietoteknisiä taitoja, jotta he voisivat käyttää täysin hyväksi verkon tarjoamat mahdollisuudet ja osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan;

64. kehottaa komissiota sisällyttämään kaikkiin digitaalisia sisämarkkinoita koskeviin toimiin palvelujen saavutettavuutta kuluttajien kannalta koskevan osan, jolla vammaisille tarjotaan esteetön ympäristö ja kattava valikoima esteettömiä palveluja, jotta voidaan varmistaa, että kaikki kansalaisryhmät pääsevät digitaalisille sisämarkkinoille ja voivat hyötyä niistä;

65. korostaa, että jäsenvaltioissa on tehtävä enemmän aloitteita, joilla parannetaan yleisön ja etenkin sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien henkilöiden tietoteknisiä taitoja kiinnittäen erityistä huomiota iäkkäisiin ihmisiin, jotta edistetään aktiivisen ikääntymisen käsitettä;

66. toteaa, että olisi tärkeää ottaa käyttöön tietoyhteiskunnan kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia selventävä käyttäjien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja;

67. korostaa, että on tärkeää kannustaa perustamaan hintavertailusivustoja, jotka ovat läpinäkyviä, luotettavia ja saatavilla useilla eri kielillä, koska siten voidaan lisätä kuluttajien luottamusta rajatylittävään kauppaan;

68. korostaa, että on luotava EU:n luottamusmerkintä, jolla taattaisiin, että verkossa toimiva yritys noudattaa täysimääräisesti EU:n lakeja; sen olisi oltava yksinkertainen ja hyvin jäsennelty, siinä olisi oltava runsaasti sisältöä, joka tuo lisäarvoa sähköiseen kaupankäyntiin ja lisää siten luottamusta ja avoimuutta sekä parantaa oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että yritysten kannalta, ja siinä olisi annettava tietoa voimassa olevien, oikeudellisesti sitomattomien W3C:n standardien mukaisesti ja vammaisten etuja ajatellen;

69. korostaa lisäksi, että on laadittava yhdennetty toimintatapa, jolla pyritään vahvistamaan kuluttajien luottamusta laillisiin rajatylittäviin verkkopalveluihin;

70. korostaa, että EU:n on pikaisesti lujitettava yritysten ja kuluttajien luottamusta ja tarjottava verkkokaupan keinoja rajatylittävän kaupan lisäämiseksi; kehottaa sen vuoksi yksinkertaistamaan lupajärjestelmiä sekä luomaan tehokkaan kehyksen tekijänoikeuksia varten;

71. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, jossa käsitellään digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen esteitä ja erityisesti rajoituksia, jotka haittaavat laillisten rajatylittävien verkkopalvelujen kehittämistä; painottaa lisäksi, että on vahvistettava kuluttajien luottamusta laillisiin rajatylittäviin palveluihin; korostaa, että digitaalisten sisämarkkinoiden ansiosta kaikki digitaalisen sisällön muodot ja digitaaliset palvelut (musiikki, audiovisuaaliset palvelut ja videopelit) ovat kansalaisten saatavilla koko EU:n alueella;

72. yhtyy komission näkemykseen siitä, että sähköisten sisämarkkinoiden mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen estyy ennen kaikkea siksi, että on olemassa joukko erilaisia säännöksiä sekä standardeja ja käytäntöjä, jotka ovat tuskin tai eivät lainkaan yhteensopivia;

73. suhtautuu myönteisesti komission lainsäädäntöehdotuksiin vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta ja korostaa, että ne on tärkeää hyväksyä, jotta voidaan helpottaa kantelujen ja riitojen rajatylittävää ratkaisemista; korostaa lisäksi, että näistä mekanismeista on tiedotettava laajalti kuluttajille ja myyjille, jotta niistä saadaan toivotulla tavalla tehokkaita käytännössä; korostaa tehokkaan riidanratkaisumekanismin merkitystä sen varmistamisessa, että kuluttajat voivat käyttää oikeuksiaan, ja korostaa, että kansalaisille on tiedotettava paremmin tällaisen mekanismin ja muiden ongelmanratkaisuvälineiden yksityiskohdista; katsoo, että tällä edistettäisiin tuotteiden ja palvelujen rajatylittävää hankintaa ja autettaisiin poistamaan jäljellä olevat esteet, jotka hidastavat kasvua ja innovointia etenkin digitaalisilla markkinoilla ja jotka nykyisin estävät sisämarkkinoita kasvamasta täyteen mittaansa; korostaa, että verkkovälitteisen riidanratkaisualustan soveltaminen kansalliseen ja rajatylittävään sähköiseen kaupankäyntiin lisää kuluttajien luottamusta digitaalisiin sisämarkkinoihin;

74. katsoo, että on löydettävä keinoja lisätä kansalaisten uskoa ja luottamusta verkkoympäristöön ja varmistettava heidän henkilötietojensa ja yksityisyytensä suoja sekä turvattava ilmaisunvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, mukaan lukien oikeussuojamekanismeihin tällä hetkellä liittyvien maantieteellisten, teknisten ja organisatoristen esteiden poistaminen; pitää nopeaa ja edullista riitojen ratkaisua erityisesti verkkokauppaan liittyvissä riita-asioissa keskeisenä edellytyksenä käyttäjien luottamukselle; pitää siksi myönteisinä komission ehdotuksia kuluttajariitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten ulkopuolella ja verkkovälitteisiä ratkaisujärjestelmiä hyödyntäen ja odottaa kiinnostuneena ilmoitettua lainsäädäntöaloitetta yritysten välisten riitojen ratkaisumenetelmistä;

75. panee merkille komission ehdotukset, jotka koskevat yhteistyötä maksupalvelujen tarjoajien kanssa luvattoman tai laittoman sisällön torjunnassa; painottaa, että kaiken yksityisten tahojen kanssa tehtävän yhteistyön pitäisi perustua tiiviisti oikeudelliseen kehykseen, jossa kunnioitetaan henkilötietojen suojaa, kuluttajansuojaa, muutoksenhakuoikeutta ja kaikkien osapuolten oikeussuojaa; korostaa, että ensimmäisenä askeleena on oltava ilmoitus- ja toimintamenettelyjen tehokas täytäntöönpano siten, että kunnioitetaan tasapuolisesti kaikkien perusoikeutta saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa; korostaa, että kaikilla toimijoilla, myös maksupalvelun tarjoajilla ja mainostajilla, on rooli luvattoman tai laittoman sisällön torjumisessa;

76. suhtautuu erittäin myönteisesti komission uuteen tiedonantoon strategiasta internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta; kannustaa komissiota, jäsenvaltioita ja elinkeinoelämää edistämään uuden kehittyneen tekniikan käyttämistä opetuksessa ja alaikäisten suojelussa sekä tekemään tiivistä ja tehokasta yhteistyötä, jotta lapset voivat käyttää internetiä turvallisesti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan nuorten sukupolvien opetuksesta ja koulutuksesta ja heidän tulevaisuudestaan vastaaville aikuisille suunnattuja digitaalitekniikoiden lukutaitoa ja perehdytystä koskevia hankkeita, jotta he saavat tietoa mahdollisuuksista ja riskeistä, joita tieto- ja viestintätekniikoihin liittyy lasten ja alaikäisten nuorten kannalta, mutta myös siksi, että sukupolvien välistä teknologista kuilua voitaisiin kaventaa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan kuluttajan oikeuksia, velvollisuuksia ja riskejä digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevia tietotekniikan koulutusohjelmia;

77. kehottaa sidosryhmiä sitoutumaan vastuulliseen alaikäisille suunnattuun mainontaan, etenkin pidättäytymään aggressiivisesta ja harhaanjohtavasta televisio- ja verkkomainonnasta ja noudattamaan voimassa olevia menettelyohjeita ja vastaavia aloitteita ja panemaan ne täysimääräisesti täytäntöön;

78. katsoo, että on tarpeen tukea koulutus- ja kulttuurisisältöjen digitalisointia mahdollisimman monille EU:n virallisille kielille, jotta yleisölle voidaan tarjota arvokasta ja hyödyllistä sisältöä;

79. painottaa, että on tärkeää laatia selkeät periaatteet, joiden mukaisesti säännellään suhteita kolmansien maiden digitaalisiin markkinoihin erityisesti EU:n tason hankkeissa, kuten maailmanperinnön digitalisoinnissa;

80. kehottaa komissiota varmistamaan, että valikoivaa jakelua koskevia sääntöjä sovelletaan asianmukaisesti väärinkäytösten ja syrjinnän välttämiseksi;

81. kehottaa komissiota tekemään säädösehdotuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa verkon neutraalius;

82. korostaa, että tehokas kilpailu ja avoimuus tietoliikenteenhallinnassa ja palvelun laadussa sekä vaihtamisen helppous ovat verkon neutraaliuden vähimmäisedellytyksiä; toistaa tukevansa avointa internetiä, jossa ei voida estää sisältöä ja yksittäisiä kaupallisia palveluja; palauttaa mieliin Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) tuoreimmat havainnot ja katsoo, että verkon neutraaliuden varmistamiseksi tarvitaan lisätoimia;

83. painottaa jälleen kerran verkon neutraaliuden laiminlyönnistä aiheutuvia mahdollisia ongelmia, mukaan lukien kilpailunvastainen toiminta, innovaatioiden estäminen, ilmaisunvapauden rajoittaminen, kuluttajien tiedonpuute ja yksityisyyden loukkaaminen; korostaa, että verkon neutraaliuden puute vaikuttaa kielteisesti niin yrityksiin ja kuluttajiin kuin koko yhteiskuntaan;

84. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan vapaan ja oikeudenmukaisen kilpailun verkossa toteuttamalla toimia, joilla torjutaan epäoikeudenmukaisia yritysten välisiä kaupallisia menettelyjä, kuten verkkorajoituksia, hintavalvontaa ja kiintiöitä;

85. pitää laajakaistaverkkojen laajentamista ja erityisesti sähköisen viestinnän verkkojen ulottamista maaseutualueille sekä eristyksissä oleville ja kaikkein syrjäisimmille alueille keskeisenä tavoitteena; kehottaa siksi komissiota jatkuvasti tarkistamaan ja tarvittaessa varmistamaan sääntelyteitse, että verkko säilyy neutraalina ja ettei verkkomyynnin harjoittajien pääsyä verkkoinfrastruktuuriin vaikeuteta tai estetä;

Aiempaa kilpailukykyisemmän ja osallistavamman EU:n perustan luominen

86. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan ja edistämään tieto- ja viestintäinfrastruktuurien kehittämistä, sillä vaikka kaikilla jäsenvaltioilla on kansallinen laajakaistastrategia, vain muutamilla on kattava toimintasuunnitelma, jossa on asetettu tarvittavat tavoitteet Euroopan digitaalistrategiaa koskevan lippulaiva-aloitteen toteuttamiseksi kokonaisuudessaan sellaisena kuin se on esitetty Eurooppa 2020 -strategiassa; suhtautuu myönteisesti uuteen Verkkojen Eurooppa -välineeseen, koska se on ratkaisevan tärkeä, jotta saadaan toteutettua tehokkaasti vuodeksi 2020 asetetut Euroopan digitaalistrategian tavoitteet, kuten laajakaistayhteyden takaaminen kaikille, sekä välitavoite, jonka mukaan kaikille EU:n kansalaisille on taattava tavallinen internetyhteys vuoteen 2013 mennessä;

87. painottaa, että internetpalveluja tarjotaan yli rajojen ja että sen vuoksi niiltä edellytetään yhtenäistä toimintaa Euroopan digitaalistrategian mukaisesti; toteaa, että unionin markkinat, joilla lähes 500 miljoonaa ihmistä käyttää nopeaa laajakaistayhteyttä, auttaisivat kehittämään sisämarkkinoita; korostaa tarvetta yhdistää digitaalistrategia sähköisen kaupankäynnin, sähköisen terveydenhuollon, verkko-opiskelun, sähköisten pankkipalvelujen ja sähköisen hallinnon palvelujen kaltaisten uusien palvelujen tarjoamiseen;

88. korostaa, että Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksen kannalta on tärkeää jatkaa toimia, joilla pyritään varmistamaan kaikkialla saatavilla olevat nopeat yhteydet kaikille kuluttajille ja edistetään kiinteän ja langattoman internetin saatavuutta sekä otetaan käyttöön seuraavan sukupolven infrastruktuuri; korostaa tämän edellyttävän politiikkaa, jolla edistetään saatavuutta kilpailuun perustuvin ehdoin; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita antamaan uutta pontta nopeaa ja ultranopeaa laajakaistaa koskevalle unionin strategialle ja saattamaan strategian tavoitteet ajan tasalle;

89. korostaa, että julkisten palvelujen siirtämisellä digitaaliaikaan on potentiaalisesti paljon annettavaa kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kansallisia suunnitelmia tämän toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja toimet kaikkien julkisten palvelujen saamiseksi verkkoon vuoteen 2015 mennessä; toteaa, että nopeat verkot ovat verkkopalvelujen kehittämisen ja talouskasvun perusedellytys; kehottaa komissiota asettamaan maailmanlaajuisesti johtavaa digitaalistrategiaa koskevia tavoitteita, joilla varmistetaan, että unioni nousee kansainväliseen johtoasemaan internetyhteyksien nopeudessa ja liitettävyydessä; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään edelleen kansallisia laajakaistasuunnitelmia ja laatimaan toimintasuunnitelmia, joihin sisältyy konkreettisia toimia laajakaistaa koskevien kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi; korostaa komission Verkkojen Eurooppa ‑välineen yhteydessä ehdottamien välineiden suurta strategista merkitystä;

90. pitää valitettavana, että EU on muita toimijoita jäljessä kuitutekniikalla toteutettujen internetyhteyksien alalla; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja komissiota nopeuttamaan ultranopean laajakaistan rakentamista ja käyttöönottoa; kehottaa laatimaan unionin strategian "kuitu kotiin" -tekniikan laajamittaiseksi käyttöönottamiseksi;

91. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan verkkoturvallisuuspoikkeamia koskevia varautumissuunnitelmia, myös unionin ja kansallisen tason elintärkeitä tietoinfrastruktuureita koskevia suunnitelmia, rajatylittävien tietoverkkohäiriöiden ja tietoverkkohyökkäysten selvittämiseksi sekä kehittämään strategioita entistä kestävämmän ja luotettavamman infrastruktuurin luomiseksi; korostaa, että olisi lisättävä alan kansainvälistä yhteistyötä; muistuttaa, että vastuu verkko- ja tietoturvallisuudesta kuuluu kaikille, mukaan lukien kotikäyttäjät, palveluntarjoajat ja tuotekehittelijät; kehottaa kannustamaan tietoverkkoturvallisuuskoulutuksen antamista sekä kansalaisille että alan ammattilaisille;

92. korostaa, että internetiä käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla, ja kehottaa ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan lisäradiotaajuudet langattomalle internetille ja parannetaan mobiililaitteissa toimivien verkkopalvelujen laatua; korostaa, että radiotaajuuksien jakamisella on edistettävä Euroopan johtoasemaa langattomien sovellusten ja uusien palvelujen alalla, jotta voidaan vahvistaa Euroopan kasvua ja kilpailukykyä;

93. panee merkille, että niin kiinteä kuin mobiili tietoliikenne kasvaa eksponentiaalisesti ja että tämän kasvun hallitsemiseksi tarvitaan toimia, joita ovat muun muassa entistä yhdenmukaisempi taajuuksien myöntäminen langattomalle laajakaistalle, taajuuksien entistä suurempi teho ja seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen nopea käyttöönotto;

94. katsoo, että tulevaisuuden kapasiteettitarpeiden täyttämiseksi on arvioitava, onko tarpeen avata 700 MHz:n taajuusalue mobiilitietoliikenteelle;

95. suhtautuu myönteisesti 20. huhtikuuta 2012 julkaistuun komission tiedonantoon sähköisistä hankinnoista; korostaa, että sähköisillä hankinnoilla yksinkertaistetaan tapaa, jolla hankinta suoritetaan, lisätään avoimuutta, vähennetään rasitusta ja kustannuksia, lisätään pk-yritysten osallistumista ja saadaan aikaan parempi laatu ja halvemmat hinnat;

96. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla, sillä ehdotus vahvistaa luottamusta ja asioinnin vaivattomuutta, kun on kyse turvallisesta digitaalisesta ympäristöstä, ja siihen sisältyy unionin tasolla ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien vastavuoroinen tunnustaminen ja hyväksyntä ja sen avulla voidaan mahdollistaa turvallinen ja sujuva sähköinen vuorovaikutus yritysten, kansalaisten ja viranomaisten välillä ja parantaa näin julkisten ja yksityisten verkkopalvelujen, sähköisen liiketoiminnan ja sähköisen kaupankäynnin toimivuutta EU:ssa; korostaa, että sähköiset allekirjoitukset ja sähköiset tunnisteet on tärkeä tunnustaa vastavuoroisesti EU:n tasolla, jotta eurooppalaisille kuluttajille ja yrittäjille taataan oikeusvarmuus; korostaa, että on tärkeää varmistaa EU:n laajuinen yhteentoimivuus ja että samalla on kuitenkin taattava henkilötietojen suoja;

97. korostaa, että viestintä- ja tietotekniikan käyttö julkisella sektorilla on digitaali- ja osaamisyhteiskunnan kehityksen kulmakivi, ja kehottaa tästä syystä komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään entistä turvallisempia ja tehokkaampia sähköisiä palveluja; panee merkille, että etenkin sähköisen tunnistuksen ja sähköisten allekirjoitusten rajatylittävä yhteentoimivuus on ennakkoedellytys, jotta voidaan ottaa käyttöön sähköisiä laskutusratkaisuja;

98. muistuttaa korostaneensa 20. huhtikuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa "Kilpailukykyiset sisämarkkinat – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut" oikeusvarmuuden, selkeän teknisen ympäristön ja yhteisiin oikeudellisiin vaatimuksiin, liiketoimintamenettelyihin ja teknisiin standardeihin perustuvien avointen ja yhteentoimivien sähköistä laskutusta koskevien ratkaisujen merkitystä laajan käyttöönoton edistämiseksi; kehottaa komissiota arvioimaan, onko tarpeen laatia yhdenmukaiset ja avoimet unionin laajuiset standardit sähköistä tunnistusta ja sähköistä allekirjoitusta varten; toteaa, että suurimmat esteet julkishallinnon sähköisten palvelujen rajatylittävälle saatavuudelle liittyvät sähköisten allekirjoitusten ja tunnistusten käyttöön ja sähköisten viranomaispalvelujen yhteensopimattomuuteen unionin tasolla; on tyytyväinen komission asetusehdotukseen sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla;

99. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0209.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0211.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0491.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0492.

(5)

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0453.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0307.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0484.

(9)

EUVL C 50E, 21.2.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 189, 22.7.2010, s. 1.

(11)

EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.

(12)

EUVL C 349E, 22.12.2010, s. 1.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0453.

(14)

EUVL C 67E, 18.3.2010, s. 112.

(15)

EUVL C 46E, 24.2.2010, s. 26.

(16)

EUVL C 295E, 4.12.2009, s. 43.

(17)

EUVL C 146E, 12.6.2008, s. 370.

(18)

EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.

(19)

EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.

(20)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

(21)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.

(22)

EUVL C 292E, 1.12.2006, s. 109.

(23)

EUVL C 305E, 14.12.2006, s. 247.

(24)

EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

(25)

EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.

(26)

http://www.un.or.at/unictral

(27)

EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.

(28)

EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(29)

EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

(30)

EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(31)

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

(32)

25. marraskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/136/EY (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11) ja 25. marraskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/140/EY (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37).


PERUSTELUT

EU:lla on edessään suurien haasteiden aika. Talouskriisi on kohdistunut ankarasti talouksiimme, maihimme, yhteiskuntiimme ja perheisiimme. Ajat ovat nyt vaikeita, ja poliittista pohdintaa ja ajatuksista keskustelua tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Jokainen kriisi, jokainen sellainen vaihe kuin nyt meneillään oleva, on myös tilaisuus parantaa, miettiä, mitkä syyt johtivat tähän tilanteeseen, korjata tehtyjä virheitä ja tehdä siten tarvittavat muutokset. Juuri haastavimmat ajat ovat siksi parhaita tilaisuuksia uudistusten tekemiseen, jatkuvaan uudistumiseen ja siten paremman tilanteen aikaansaamiseen.

Tämä on myös suuren ja ennakoimattoman yhteiskunnallisen, taloudellisen ja teknologisen kehityksen aikaa. Niin sanottu digitaalinen vallankumous on muuttanut huomattavasti elämäämme monin eri tavoin. Muun muassa uudet muodot käydä kauppaa, toimia muiden ihmisten kanssa, hakea tietoa, vertailla tuotteita ja hintoja ja oppia ovat muuttuneet jyrkästi tavalla, jota ei olisi uskottu mahdolliseksi vielä vähän aikaa sitten.

Digitaalinen vallankumous on myös muokannut yritysten toimintatapaa, ja verkkotalouden vaikutus on ollut viime vuosina valtava. Talouskasvua, työllisyyden luomista, kuluttajien mahdollisuuksia, tuotevalikoimaa, kohtuullisia hintoja ja yritysten mahdollisuuksia koskevat edut ja mahdollisuudet ovat valtavat. Se käy selkeästi ilmi seuraavista luvuista: viiden viime vuoden aikana internetin osuus talouskasvusta on joissakin G8-maissa ollut 20 prosenttia ja työpaikkojen kasvusta 25 prosenttia. Jokaista verkon ulkopuolella menetettyä työpaikkaa vastaan verkkoalalla luodaan 2,6 uutta työpaikkaa. Internetin kaikkia mahdollisuuksia hyödyntävät yritykset luovat yli kaksi kertaa enemmän työpaikkoja kuin yritykset, jotka eivät tee niin. Alana mitattuna internetiin liittyvä kulutus ja menot ovat nyt suurempia kuin maatalouden tai energian. Ja ala kasvaa edelleen.

BCG-laitoksen G20-maiden verkkotaloutta käsittelevän tutkimuksen mukaan vuoteen 2016 mennessä koko maailmassa on kolme miljardia Internetin käyttäjää ja Internet-talouden koko on 4,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria G20-talouksissa. Jos internet olisi kansallinen talous, se olisi maailman viidenneksi suurin, ja sen edellä olisivat vain Yhdysvallat, Kiina, Japani ja Intia, ja Saksa jäisi sen taakse. Kaikissa G20-maissa sen osuus oli 4,1 prosenttia BKT:stä eli 2,3 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria jo vuonna 2010, jolloin se ohitti Italian ja Brasilian taloudet. Joissakin talouksissa internetin osuus BKT:stä on jopa kahdeksan prosenttia, ja se lisää kasvua ja luo työpaikkoja.

Euroopan unionissa digitaaliset sisämarkkinat eivät ole kuitenkaan kehittyneet niin paljon kuin olisi ollut mahdollista, eikä EU:ssa ole vielä hyödynnetty kaikkia digitaalitalouden etuja. Nykyinen oikeudellinen hajanaisuus haittaa sekä kuluttajia että yrityksiä niiden harkitessa rajatylittävään kaupankäyntiin osallistumista. EU:ssa yli rajojen toimivilla yrityksillä on vastassaan 27 erilaiset säännöt keskeisillä aloilla, kuten alv:ssä, postipalveluissa tai teollis- ja tekijänoikeuksissa, ja nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miksi Euroopan laajuisen liiketoiminnan toteuttaminen on erittäin kallista, eikä aina kannattavaa, etenkin pk-yrityksille. Euroopan unionissa 99 prosenttia yrityksistä on luokiteltu pk-yrityksiksi. Ne ovat EU:n talouden selkäranka, koska ne luovat 85 prosenttia työpaikoista.

Digitaalitalous voisi olla ratkaisu niiden kehitykseen, ja se voisi auttaa niitä selviämään tästä kriisistä. Siksi on olennaisen tärkeää voittaa nuo esteet ja tarjota niille uusia tilaisuuksia ja vauhdittaa talouskasvua ja luoda työpaikkoja.

Toinen yhtä tärkeä näkökohta on se, että kuluttajien mahdollisuudet hyötyä täysimääräisesti digitaalisista sisämarkkinoista vähenevät. Koska monet verkkokaupat eivät ole edellä mainituista syistä halukkaita myymään kaikkien EU-maiden kuluttajille, internet-transaktiot keskeytyvät usein, kun kuluttaja sijaitsee tiettyjen markkinoiden ulkopuolella. Keskimäärin 61 prosenttia kaikista rajatylittävistä tilauksista epäonnistuu tämän takia.

Uusimman kuluttajamarkkinoiden tulostaulun ja sen tavaroiden sähköistä kaupankäyntiä koskevan tutkimuksen mukaan kuluttajat voivat säästää 13:ssa 15 tuoteluokasta, joista hinnat kerättiin. Tutkimus osoittaa myös, että kuluttajilla on vähintään kaksinkertainen valikoima tehdessään ostoksia verkossa kuin verkon ulkopuolella. Jos he tekevät ostoksia koko EU:ssa, heillä on valittavanaan jopa 16 kertaa enemmän tuotteita. Eurooppalaisten kuluttajien verkko-ostoksista saama etu on jo noin 11,7 miljardia euroa vuodessa pelkästään tavarahankinnoissa (määrä, joka vastaa 0,12 prosenttia EU:n BKT:stä). Jos sähköinen kaupankäynti kasvaisi 15 prosenttiin koko vähittäismyyntialasta ja sisämarkkinoiden esteet poistettaisiin, kuluttajien saama kokonaisetu kasvaisi noin 204 miljardiin euroon (vastaa 1,7 prosenttia EU:n BKT:stä).

Tämä on neljä kertaa enemmän kuin tilanteessa, jossa markkinat ovat edelleen hajaantuneet kansallisten rajojen mukaan. Kaksi kolmasosaa kuluttajien saamasta edusta johtuu laajentuneesta verkkovalikoimasta, joka on huomattavasti suurempi yli rajojen.

EU on tulevan talouskehityksensä tienhaarassa, ja sen on päätettävä, tarjoaako se yrityksilleen hyvän liiketoimintaympäristön vai vihamielisen ympäristön. Olisi päätettävä, edetäänkö kohti EU:ta, jossa ei ole esteitä, vai juututaanko EU:hun, jossa on esteitä liiketoiminnan ja työpaikkojen luomiselle.

Tänä vuonna juhlitaan 20 vuotta sitten tapahtunutta sisämarkkinoiden perustamista, ja taloudellemme olisi annettava tarvittava sysäys, jonka ansiosta voitaisiin luoda digitaaliset sisämarkkinat. Viime vuosisadan 80- ja 90-luvuilla neljän vapauden toteutuminen käytännössä sai aikaan valtavia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia. Nyt sisämarkkinoiden laajentaminen digitaalisiksi sisämarkkinoiksi loisi niitä paljon enemmän. Digitaalinen vallankumous tarjoaa taloudellemme, yrityksillemme ja kansalaisillemme tilaisuuden luoda kasvua ja työllisyyttä digitaalisten sisämarkkinoiden avulla.

EU:n toimielimet ovat laatineet kahden viime vuoden aikana tästä aloitteita, erilaisia Euroopan komission tiedonantoja ja Euroopan parlamentin mietintöjä. IMCO-valiokunta on jopa perustanut erityisen digitaalisia sisämarkkinoita ja sähköistä kaupankäyntiä käsittelevän työryhmän, joka analysoi esteitä ja ehdottaa konkreettisia toimintalinjoja nykytilanteen parantamiseksi. On kuitenkin edettävä pidemmälle. Tarvitaan yksityiskohtaisempia toimintapoliittisia ehdotuksia ja perusteellisempia uudistuksia nykytilanteeseen.

EU on siirtymässä nopeasti teollisesta kaudesta globaaliin ja verkottuneeseen tietoon ja palveluihin perustuvaan talouteen. Se edellyttää väistämättä muutoksia talouden lisäksi laitoksiin ja järjestelmiin, jotka suunniteltiin erilaista aikakautta varten. Uusien teknologioiden muutosvoiman sekä koulutuksen, taitojen ja elinikäisen oppimisen äärimmäistä merkitystä korostamalla tässä aloitteessa pyritään vauhdittamaan keskustelua ja keskittämään yleinen huomio kysymyksiin, jotka ovat menestyksekkään tietotalouden ytimessä.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti yhtenäisestä kehyksestä luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja varten annetussa komission tiedonannossa esitettyyn viiteen toimintasuositukseen politiikan ja itse paikalla tapahtuvan käytännön toiminnan kehittämiseksi mutta toivoisi, että seuraavista neljästä toisiinsa liittyvästä toimintakohdasta tehtäisiin perusteellinen analyysi.

1. Pienet ja keskisuuret yritykset

EU on jo tehnyt paljon pk-yritysten tilanteen parantamiseksi, mutta edelleen on paljon tehtävää, jotta byrokratiaa voidaan vähentää, yksinkertaistaa rahoitusvälineiden saatavuutta ja parantaa pk-yritysten pääsyä eurooppalaisille ja kansainvälisille markkinoille. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on noin 23 miljoonaa, ja niiden osuus EU:n yrityksistä on 99 prosenttia ja työllisyydestä 85 prosenttia. Ne ovat talouskasvun, innovoinnin, työllisyyden ja yhteiskuntaan sopeutumisen tärkein liikkeellepaneva voima. Myös Euroopan unionin digitaalistrategiassa on tunnustettu, että tieto- ja viestintätekniikka – yksi Eurooppa 2020 ‑strategian lippulaiva-aloitteista – on vauhdittanut merkittävästi kasvua ja lisännyt tuottavuutta pk-sektorilla, mikä puolestaan on parantanut kansalaisten ja kuluttajien hyvinvointia. Innovatiivisilla pk-yrityksillä on erityinen asema innovoinnin ja kasvun aikaansaamisessa, sillä niiden ansiosta uusilla muuntoteknologioilla voidaan elvyttää tuottavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä teollisuudessa että julkisella sektorilla. Innovatiiviset yritykset luovat jo kasvua EU:ssa, ja tieto- ja viestintätekniikan alan osuus BKT:n kasvusta on noin 25 prosenttia.

Teknologiaa tehokkaasti käyttävät pk-yritykset kasvavat ja harjoittavat vientiä kaksi kertaa vertailuyrityksiään enemmän, ja sen lisäksi ne luovat kaksi kertaa enemmän työpaikkoja. Kaikissa yrityksissä kaikilla aloilla on käytettävä enemmän teknologiaa. McKinsey Global Institute -laitoksen mukaan 75 prosenttia internetin luomasta taloudellisesta arvosta on peräisin perinteisistä yrityksistä, jotka käyttävät verkkopohjaisia teknologioita alentaakseen yritystoimintansa kustannuksia.

2. Digitaalisilla sisämarkkinoilla jäljellä olevien esteiden poistaminen. Digitaaliset sisämarkkinat voivat edistää monien EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamista, muun muassa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita EU:n työmarkkinoiden nykyaikaistamisesta ja sen talouden viherryttämisestä. Tällä hetkellä EU:ssa on 27 digitaalista sisämarkkinaa yhden ainoan sijasta. Nykyisiä sääntöjä on ajanmukaistettava digitaalisten sisämarkkinoiden mahdollistamiseksi. EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden hajanaisuus estää monia pk-yrityksiä hyödyntämästä internetin ja tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia etuja, koska niillä ei ole varaa samoihin oikeudellisiin, verotuksellisiin ja/tai hallinnollisiin rasituksiin kuin suurilla yrityksillä. Seuraavan tehtävälistan suorittaminen muiden toimenpiteiden lisäksi on ehdoton edellytys, jos EU haluaa hyödyntää digitaalisten sisämarkkinoiden mahdollisuuksia talouden alalla, jossa päätetään tulevasta kilpailukyvystä, työpaikkojen luomisesta ja tuottavuuden tehokkuudesta:

   nopeutetaan ultranopean laajakaistan leviämistä ja käyttöönottoa

   luodaan luotettavat, turvalliset ja tehokkaat verkkomaksujärjestelmät

   joustavoitetaan ja yksinkertaistetaan monimutkaisia ja päällekkäisiä alv-järjestelmiä

   alennetaan rajatylittävien kuljetusten kustannuksia ja lisätään toimitusvarmuutta

   kehitetään Euroopan laajuiset puitteet ja yhtenäiset säännöt tietosuojalle ja otetaan niissä huomioon pilvipalvelujen kaltaiset uudet teknologiat

   laaditaan EU:n teollis- ja tekijänoikeusstrategia

   sovelletaan asianmukaisesti palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohtaa.

3. Digitaalisia sisämarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen rakentaminen. Luottamus on yksi tärkeimmistä sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen kasvun menestystekijöistä. Sähköisen kaupankäynnin kasvun vauhdittamista koskevat toimenpiteet luottamusta luomalla ovat välttämättömiä. Verkkoon on luotava markkinapaikka, johon kuluttajat voivat luottaa, takaamalla avoimuus, turvallisuus ja käyttäjien oikeuksien suojelu. Keskeiset tilastot osoittavat sen selkeästi, ja niiden pitäisi olla merkki päätöksentekijöille:

   EU on edelleen erittäin heikko nopean laajakaistan osalta, koska vain 0,9 prosenttia yhteyksistä toimii sadan megatavun sekuntivauhdilla – se on kaukana digitaalistrategian tavoitteesta, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä huippunopean internetin kattavuus on 50 prosenttia.

   EU:ssa ei kouluteta riittävästi tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia, ja digitaalisten taitojen osaajien vajeen arvioidaan vuoteen 2015 mennessä nousevan jopa 700 000:een, mikä tarkoittaa historiallista 10,2 prosentin tasoa ja hälyttävää 22,4:ää prosenttia nuorten osalta.

   Lähes joka toinen eurooppalainen kuluttaja ei ole kiinnostunut rajatylittävästä kaupasta toimitusturvallisuutta koskevien epäilysten takia, mikä on keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin kotimaisten kuljetusten osalta.

   Internetin käyttäjistä 35 prosenttia välttää verkko-ostosten tekemistä muun muassa maksujen turvallisuutta koskevien epäilysten ja oikeusvarmuuden puutteen takia.

Toimivan verkkoa koskevan EU:n luottamusmerkinnän perustaminen olisi seuraava askel kehitettäessä edellä mainituilla toimilla luotua perustaa, kuten myös tehokkaiden ja esteettömien vaihtoehtoista riidanratkaisua tai verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevien mekanismien perustaminen tai valvontavälineiden vahvistaminen edelleen. Tehokkaan sähköisen allekirjoituksen hyväksyminen voisi myös olla ratkaisevaa luottamuksen edistämisessä, kuten myös EU:n verkko-oikeussäännöstön luominen ja parempi tiedottaminen käyttäjien oikeuksista EU:ssa.

4. Aiempaa kilpailukykyisemmän EU:n perustan luominen. Tieto- ja viestintätekniikasta ja innovoinnista jälkeen jäämisellä olisi tuhoisat ja pitkäaikaiset seuraukset. Siksi digitaalisia sisämarkkinoita pitää mahdollisimman pian kehittää sellaiseen suuntaan, että ne tarjoavat liiketoimintaympäristön, joka edistää yritysten investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Muun muassa Verkkojen Eurooppa -välineen, sähköisten hankintojen ja sähköistä allekirjoitusta koskevien ohjeiden kaltaiset toimenpiteet edistäisivät huomattavasti teknologisen kehityksen ja yrityksiä koskevan innovoinnin perustan laatimista.

Esittelijä katsoo, että EU:n nykyisten sääntöjen täytäntöönpanolla ja mukauttamisella voidaan toteuttaa digitaaliset sisämarkkinat, joiden avulla EU:sta voi tulla kilpailijoidensa kanssa yhdenvertainen toimija maailmanmarkkinoilla, ja niiden ansiosta EU voi myös selvitä nykyisistä rahoituskriiseistä entistä vahvempana ja valmiina kohtaamaan 2000-luvun maailmantalouden haasteet.


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.9.2012)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta

(2012/2030(INI))

Valmistelija: Aldo Patriciello

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  painottaa, että internetpalveluja tarjotaan yli rajojen ja että sen vuoksi niiltä edellytetään yhtenäistä toimintaa Euroopan digitaalistrategian mukaisesti;

2.  toteaa, että unionin markkinat, joilla lähes 500 miljoonaa ihmistä käyttää nopeaa laajakaistayhteyttä, auttaisivat kehittämään sisämarkkinoita; korostaa tarvetta yhdistää digitaalistrategia sähköisen kaupankäynnin, sähköisen terveydenhuollon, verkko‑opiskelun, sähköisten pankkipalvelujen ja sähköisen hallinnon palvelujen kaltaisten uusien palvelujen tarjoamiseen;

3.  muistuttaa, että digitaaliset sisämarkkinat, joilla palveluja voidaan tuottaa vapaasti 500 miljoonan kuluttajan markkinoilla, ovat keskeinen kilpailukykyä ja talouskasvua edistävä tekijä, joka luo suurta pätevyyttä edellyttäviä työpaikkoja ja helpottaa EU:n siirtymistä osaamistalouteen;

4.  korostaa, että laajakaista ja internet ovat talouskasvua, tietoyhteiskuntaa, työpaikkojen syntymistä, innovointia ja Euroopan kilpailukykyä vauhdittavia tärkeitä tekijöitä, jotka lisäksi vahvistavat verkkokauppaa ja -palveluja; painottaa, että kuluttajat ja yritykset tarvitsevat laajakaistayhteyksiä voidakseen hyödyntää internetiä täysimääräisesti;

5.  korostaa, että tehokas kilpailu, avoimuus liikenteenhallinnassa ja palvelun laadussa sekä vaihtamisen helppous ovat verkon neutraaliuden vähimmäisedellytyksiä; toistaa tukevansa avointa internetiä, jossa ei voida estää sisältöä ja yksittäisiä kaupallisia palveluja; palauttaa mieliin Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) tuoreimmat havainnot ja katsoo, että verkon neutraaliuden varmistamiseksi tarvitaan lisätoimia;

6.  painottaa jälleen kerran verkon neutraaliuteen liittyviä mahdollisia haasteita, mukaan lukien kilpailunvastainen toiminta, innovaatioiden estäminen, ilmaisunvapauden rajoittaminen, kuluttajien tiedonpuute ja yksityisyyden loukkaaminen; korostaa, että verkon neutraaliuden puute vaikuttaa kielteisesti niin yrityksiin ja kuluttajiin kuin koko yhteiskuntaan;

7.  korostaa, että Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksen kannalta on tärkeää jatkaa toimia, joilla pyritään varmistamaan kaikkialla saatavilla olevat nopeat yhteydet kaikille kuluttajille, joilla edistetään kiinteän ja langattoman internetin saatavuutta sekä otetaan käyttöön seuraavan sukupolven infrastruktuuri; korostaa tämän edellyttävän politiikkaa, jolla edistetään saatavuutta kilpailukyvyn kannalta;

8.  korostaa, että täysin toimintakykyisten digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää koordinoituja ponnisteluja, joilla varmistetaan verkkoon pääsy ja sen edellyttämät taidot kaikille kansalaisille ikään, asuinpaikkaan, koulutukseen ja sukupuoleen katsomatta;

9.  vaatii komissiota ja jäsenvaltioita antamaan uutta pontta nopeaa ja ultranopeaa laajakaistaa koskevalle unionin strategialle ja saattamaan strategian tavoitteet ajan tasalle;

10. painottaa, että tietotekninen osaaminen on erittäin tärkeää kilpailukykyisten digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä ja että kaikkien unionin kansalaisten olisi voitava hankkia asianmukaiset tietotekniset taidot; korostaa, että on tärkeää sitoutua puolittamaan digitaalista lukutaitoa ja muita digitaalisia taitoja koskevat erot vuoteen 2015 mennessä;

11. katsoo, että on löydettävä keinoja lisätä kansalaisten uskoa ja luottamusta verkkoympäristöön ja varmistettava heidän henkilötietojensa ja yksityisyytensä suoja sekä turvattava ilmaisunvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, mukaan lukien oikeussuojamekanismeihin liittyvien maantieteellisten, teknisten ja organisatoristen esteiden poistaminen;

12. on vakaasti sitä mieltä, että yksityisyyden suoja ei ole pelkästään Euroopan unionin perusarvoja, vaan sillä on lisäksi tärkeä rooli edistettäessä tarvittavaa käyttäjien luottamusta digitaalista ympäristöä kohtaan, jotta digitaaliset sisämarkkinat voivat toteutua täysimääräisesti; suhtautuu siksi myönteisesti komission ehdotuksiin tietosuojadirektiivin mukauttamisesta nykyiseen digitaaliseen ympäristöön, millä edistetään verkkoympäristön innovatiivisuutta ja tehostetaan pilvipalvelujen kaltaisen lupaavan uuden tekniikan kehitystä;

13. korostaa, että internetmarkkinoiden olisi oltava mahdollisimman joustavat, jotta alalle saataisiin luoduksi enemmän liiketoiminta- ja kehitysmahdollisuuksia;

14. vaatii yhdennettyjä eurooppalaisia markkinoita kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille; kehottaa samalla yksinkertaistamaan sähköistä laskutusta koskevaa kehystä; painottaa, että kummankin näiden osalta on tärkeää varmistaa yhteentoimivuus ja avoimet standardit, jotta mahdollistetaan maksimaalinen markkinapotentiaali ja kilpailu;

15. painottaa, että toimiva digitaalitalous on koko Euroopan unionin talouden moitteettoman toiminnan edellytys; toteaa kuitenkin, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, koska yritykset kohtaavat monia esteitä yrittäessään myydä tuotteita yli rajojen Euroopan unionissa varsinkin siksi, että jäsenvaltiot soveltavat muun muassa erilaisia kuluttajansuoja- ja arvonlisäverosäännöksiä sekä erilaisia tuotekohtaisia ja maksuja koskevia säännöksiä; kehottaa unionin toimielimiä vahvistamaan sitoutumistaan poistamaan rajat ylittävän verkkokaupan keskeiset sääntelyesteet vuoteen 2015 mennessä; kehottaa komissiota ehdottamaan uusia kohdennettuja lainsäädäntötoimia suurimpien esteiden poistamiseksi;

16. korostaa keskitettyjen asiointipisteiden merkitystä arvonlisäveroasioissa, jotta voidaan helpottaa pk-yritysten rajat ylittävää verkkokaupankäyntiä ja edistää sähköistä laskutusta; korostaa kuitenkin, että tällaisia keskitettyjä asiointipisteitä olisi perustettava vain olemassa olevien rakenteiden yhteyteen, jotta ei lisätä veronmaksajien rasitetta;

17. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla, sillä ehdotukseen sisältyy unionin tasolla ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien ja niihin liittyvien keskeisten sähköisten luottamuspalvelujen vastavuoroinen tunnustaminen ja hyväksyntä ja sen avulla voidaan mahdollistaa turvallinen ja sujuva sähköinen vuorovaikutus yritysten, kansalaisten ja viranomaisten välillä ja parantaa näin julkisten ja yksityisten verkkopalvelujen, sähköisen liiketoiminnan ja sähköisen kaupankäynnin toimivuutta EU:ssa;

18. painottaa, että on tärkeää noudattaa yhdenmukaistettua lähestymistapaa tekijänoikeusalalla sovellettaviin poikkeuksiin ja rajoituksiin samoin kuin tavaramerkkeihin ja patentteihin sovellettaviin yhdenmukaistettuihin lakisääteisiin poikkeuksiin, jotka hyödyttävät usein tutkijoita ja kehittäjiä, jotta voidaan helpottaa uusien, innovatiivisten palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa ja lisätä kuluttajien kiinnostusta niitä kohtaan sekä turvata samalla tutkimusryhmien, innovaattoreiden, taiteilijoiden ja käyttäjien oikeusvarmuus, joka on Euroopan digitaalisen ympäristön toteutumisen edellytys;

19. korostaa, että EU:n on pikaisesti lujitettava yritysten ja kuluttajien luottamusta ja tarjottava verkkokaupan keinoja rajat ylittävän kaupan lisäämiseksi; kehottaa sen vuoksi yksinkertaistamaan lupajärjestelmiä sekä luomaan tehokkaan kehyksen tekijänoikeuksia varten;

20. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sähköisestä kaupankäynnistä annetulla direktiivillä luotua oikeudellista kehystä ei ole tarpeen tarkistaa; korostaa kuitenkin, että ilmoitus- ja toimintamenettelyjen täytäntöönpanoa on syytä selventää entisestään, jotta voidaan puuttua laittomaan sisältöön;

21. korostaa, että julkisten palvelujen siirtämisellä digitaaliaikaan on potentiaalisesti paljon annettavaa kansalaisille ja yrityksille, ja kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kansallisia suunnitelmia tällaisen siirtymisen toteuttamiseksi, mukaan lukien tavoitteet ja toimet kaikkien julkisten palvelujen saamiseksi verkkoon ja käyttöön vuoteen 2015 mennessä;

22. korostaa, että viestintä- ja tietotekniikan käyttö julkisella sektorilla on digitaali- ja osaamisyhteiskunnan kehityksen kulmakivi, ja kehottaa tästä syystä komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään entistä turvallisempia ja tehokkaampia sähköisiä palveluja; panee merkille, että etenkin sähköisen tunnistuksen ja sähköisten allekirjoitusten kohdalla toimien rajatylittävä yhteentoimivuus on ennakkoedellytys, jotta voidaan ottaa käyttöön sähköisiä laskutusratkaisuja;

23. muistuttaa korostaneensa 20. huhtikuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa "Kilpailukykyiset sisämarkkinat – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut" oikeusvarmuuden, selkeän teknisen ympäristön ja yhteisiin oikeudellisiin vaatimuksiin, liiketoimintamenettelyihin ja teknisiin standardeihin perustuvien avointen ja yhteentoimivien sähköistä laskutusta koskevien ratkaisujen merkitystä laajan käyttöönoton edistämiseksi;

24. muistuttaa, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen helpottamiseksi on jatkettava teollis- ja tekijänoikeudellisen sääntelyn yhdenmukaistamista ja kunnioitettava samalla kansalaisten oikeuksia ja vapauksia;

25. kehottaa komissiota arvioimaan, onko tarpeen laatia yhdenmukaiset ja avoimet Euroopan unionin standardit sähköistä tunnistusta ja sähköistä allekirjoitusta varten;

26. toteaa, että suurimmat esteet julkishallinnon sähköisten palvelujen rajat ylittävälle saatavuudelle liittyvät sähköisten allekirjoitusten ja tunnistusten käyttöön ja sähköisten viranomaispalvelujen yhteensopimattomuuteen unionin tasolla; on tyytyväinen komission asetusehdotukseen sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla;

27. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan verkkoturvallisuuspoikkeamia koskevia varautumissuunnitelmia, myös unionin ja kansallisen tason elintärkeitä tietoinfrastruktuureita koskevia suunnitelmia, rajat ylittävien tietoverkkohäiriöiden ja tietoverkkohyökkäysten selvittämiseksi sekä kehittämään strategioita entistä kestävämmän ja luotettavamman infrastruktuurin luomiseksi; korostaa, että olisi lisättävä alan kansainvälistä yhteistyötä; muistuttaa, että vastuu verkko- ja tietoturvallisuudesta kuuluu kaikille, mukaan lukien kotikäyttäjät, palveluntarjoajat ja tuotekehittelijät; kehottaa kannustamaan tietoverkkoturvallisuuskoulutuksen antamista sekä kansalaisille että alan ammattilaisille;

28. korostaa, että internetiä käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla, ja kehottaa ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan lisäradiotaajuudet langattomalle internetille ja parannetaan mobiililaitteissa toimivien verkkopalvelujen laatua; katsoo, että radiotaajuuksien jakamisella on edistettävä Euroopan johtoasemaa langattomien sovellusten ja uusien palvelujen alalla, jotta voidaan vahvistaa Euroopan kasvua ja kilpailukykyä;

29. panee merkille, että niin kiinteä kuin mobiili dataliikenne kasvaa eksponentiaalisesti ja että tämän kasvun hallitsemiseksi tarvitaan toimia, joita ovat muun muassa entistä yhdenmukaisempi taajuuksien myöntäminen langattomalle laajakaistalle, taajuuksien entistä suurempi teho ja seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen nopea käyttöönotto;

30. katsoo, että tulevaisuuden kapasiteettitarpeiden täyttämiseksi on arvioitava, onko tarpeen avata 700 MHz:n taajuusalue mobiilidataliikenteelle;

31. toteaa, että nopeat verkot ovat verkkopalvelujen kehittämisen ja talouskasvun perusedellytys; kehottaa komissiota asettamaan maailmanlaajuisesti johtavaa digitaalistrategiaa koskevia tavoitteita, joilla varmistetaan, että unioni nousee kansainväliseen johtoasemaan internet-yhteyksien nopeudessa ja liitettävyydessä; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään edelleen kansallisia laajakaistasuunnitelmia ja laatimaan toimintasuunnitelmia, joihin sisältyy konkreettisia toimia laajakaistaa koskevien kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi; korostaa komission Verkkojen Eurooppa ‑välineen yhteydessä ehdottamien välineiden suurta strategista merkitystä;

32. pitää valitettavana, että EU on muita toimijoita jäljessä kuitutekniikalla toteutettujen internetyhteyksien alalla; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja komissiota nopeuttamaan ultranopean laajakaistan rakentamista ja käyttöönottoa; kehottaa laatimaan unionin strategian "kuitu kotiin" -tekniikan laajamittaiseksi käyttöönottamiseksi;

33. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan johdonmukaisen käytön lisäksi on digitaalisten sisämarkkinoiden luomisen kannalta tärkeää edistää tieto- ja viestintäteknisen tutkimuksen huippuosaamista sekä houkutella julkisia ja yksityisiä investointeja yhteistyössä tehtävään korkean riskin tieto- ja viestintätekniseen tutkimukseen ja -innovointiin; korostaa, että unionin olisi edustettava huippuosaamista internet-tekniikan standardien kehittämisessä; ehdottaa, että tulevissa rahoitusnäkymissä ja Horisontti 2020 -puiteohjelmassa lisätään merkittävästi EU:n tieto- ja viestintäteknisen tutkimuksen talousarviota;

34. toteaa, että ultranopean laajakaistan nopea yleistyminen on tärkeää unionin kansainvälisen kilpailukyvyn, unionin tuottavuuden kehittymisen ja sellaisten uusien ja pienten yritysten syntymisen kannalta, jotka voivat olla johtavia esimerkiksi terveydenhoidossa, tuotannossa ja palveluissa;

35. kehottaa toteuttamaan erityistoimia sen varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat hyödyntää laajakaistaa täysimääräisesti verkkokaupassa ja sähköisessä hankintatoimessa; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden aloitteita, joilla kehitetään pk-yrityksien tietoteknistä osaamista, ja kannustamaan innovatiivisiin, internetiin perustuviin liiketoimintamalleihin kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman (CIP) ja sen seuraajan eli yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) välityksellä;

36. panee merkille pilvipalvelujen tarjoamat laajat mahdollisuudet ja kehottaa komissiota ehdottamaan viipymättä pilvipalveluja koskevaa unionin strategiaa;

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan kuluttajan oikeuksia, velvollisuuksia ja riskejä digitaalimarkkinoilla koskevia tietotekniikan koulutusohjelmia.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

3.9.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.7.2012)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta

(2012/2030(INI))

Laatija: Marietje Schaake

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  tukee komission pyrkimyksiä vahvistaa ja helpottaa tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehittämistä digitaalisen kuilun kaventamiseksi; palauttaa mieliin, että tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehitys vaikuttaa myönteisesti Euroopan unionin sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, talouskasvuun ja kilpailukykyyn sekä viestintään, luovuuteen ja kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua koulutukseen ja saada tietoa; suhtautuu myönteisesti aluekehityksen ja maaseudun kehittämisen ohjelmien puitteissa tehtyihin aloitteisiin sekä EIP:n tekemiin aloitteisiin, joilla pyritään parantamaan maaseutualueiden liittämistä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuureihin;

2.  kannattaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä tutkimustahojen kanssa; suhtautuu myönteisesti komission suunnitelmiin edistää julkisia ja yksityisiä investointeja tietoliikenneverkkoihin Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa ja korostaa, että Euroopan unionin talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää ottaa pysyvästi käyttöön Euroopan laajuinen digitaalinen palveluinfrastruktuuri;

3.  painottaa, että mikromaksuista on tulossa entistä tärkeämpiä maksettaessa verkossa olevista viestintä- ja kulttuurisisällöistä, mutta niiden käyttäjäystävällisyydessä on yhä parantamisen varaa, ja pitää tätä hyödyllisenä välineenä varmistettaessa, että sisällön tekijät saavat korvauksen, koska he tuovat laillista sisältöä yleisön saataville kohtuuhintaan; katsoo siksi, että mikromaksut ovat tehokas keino laittoman sisällön torjumiseen; korostaa kuitenkin, että verkkomaksujärjestelmiin liittyviä ongelmia, kuten yhteensopimattomuutta ja mikromaksujen korkeita kustannuksia kuluttajille, olisi torjuttava siten, että kehitetään kuluttajia hyödyttäviä yksinkertaisia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja ja digitaalisia alustoja;

4.  painottaa, että lisäämällä verkossa laillisesti tarjottavien kohtuuhintaisten kulttuurisisältöjen määrää voidaan pitkällä aikavälillä rajoittaa laittomia internet-alustoja;

5.  suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, jossa käsitellään digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisen esteitä ja erityisesti rajoituksia, jotka haittaavat laillisten rajat ylittävien verkkopalvelujen kehittämistä; painottaa lisäksi, että kuluttajien luottamusta on vahvistettava laillisiin rajat ylittäviin palvelujen saatavuuteen;

6.  korostaa, että digitaalisten yhteismarkkinoiden ansiosta kaikki digitaalisen sisällön muodot ja digitaaliset palvelut (musiikki, audiovisuaaliset palvelut ja videopelit) ovat kansalaisten saatavilla koko EU:n alueella;

7.  kehottaa komissiota nopeuttamaan oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevan lainsäädäntöehdotuksensa valmistelutyötä, jotta voidaan parantaa yhteisvalvontajärjestöjen vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja hallintoa, perustaa tehokkaita riitojenratkaisumekanismeja sekä selventää ja yksinkertaistaa lisensointijärjestelmiä musiikkialalla;

8.  painottaa, että uudet ja laajenevat verkkoteknologiat ja -palvelut ovat lisänneet audiovisuaalisen ja muun kulttuuri- ja luovan digitaalisen sisällön kysyntää ja tarjoavat uusia ja innovatiivisia tapoja tehdä tarjonnasta yksilöllisempää ja monipuolisempaa erityisesti nuorille; huomauttaa kuitenkin, että tällä hetkellä laillinen tarjonta ei riitä vastaamaan kysyntään, mikä saa käyttäjät käyttämään laitonta sisältöä; katsoo, että on harkittava innovatiivisia liiketoimintamalleja ja erilaisia lisensointirakenteita, jotta voidaan lisätä saatavuutta; kehottaa hyödyntämään tehokkaammin digitaalisia teknologioita, joita tulisi käyttää ponnahduslautana pyrittäessä tekemään laillisesta tarjonnasta monipuolisempaa ja runsaampaa ja pitämään samalla yllä kuluttajien luottamusta ja kasvua sekä varmistamaan, että taiteilijat saavat oikeudenmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen;

9.  painottaa, että sekä verkossa että verkon ulkopuolella myytäviin kulttuuriteoksiin on sovellettava samaa arvonlisäverokantaa; katsoo tässä yhteydessä, että alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen kulttuurialan verkkosisältöön lisäisi digitaalisten alustojen houkuttelevuutta;

10. katsoo, että on tarpeen tukea koulutus- ja kulttuurisisältöjen digitalisointia mahdollisimman monille EU:n virallisille kielille, jotta yleisölle voidaan tarjota arvokasta ja hyödyllistä sisältöä;

11. suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin lisätä saatavuutta ja kehittää laillisia verkkosisältöpalveluja, mutta korostaa, että unionin tasolla tarvitaan uudenaikaista ja yhdenmukaisempaa yhteistä tekijänoikeusjärjestelmää, korostaa siksi, että tarvitaan tekijänoikeuslainsäädäntöä, jolla säädetään asianmukaisista kannustimista, varmistetaan tasapaino ja pysytään mukana modernin teknologian kehityksessä; katsoo, että digitaalisten yhtenäismarkkinoiden useita alueita kattavan lisensoinnin tukemista, edistämistä ja kestävyyttä tulisi ennen kaikkea helpottaa markkinalähtöisillä aloitteilla, jotta vastataan kuluttajien kysyntään; kehottaa komissiota näin ollen toteuttamaan teollis- ja tekijänoikeusstrategian aloitteet viipymättä;

12. painottaa, että on tärkeää laatia selkeät periaatteet, joiden mukaisesti säännellään suhteita kolmansien maiden digitaalisiin markkinoihin erityisesti EU:n tason hankkeissa, kuten maailmanperinnön digitalisoinnissa;

13. suhtautuu myönteisesti komission ilmoitukseen uudesta ilmoitusmenettelyiden ja toteutettavien toimien järjestelmästä ja muistuttaa tässä yhteydessä, että sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä säädetään, että tietoyhteiskunnan palveluntarjoajilla on tietyissä tapauksissa velvollisuus estää tai lopettaa laiton toiminta verkossa;

14. painottaa, että valtuutus estää pääsy verkkosivustoille on viimeinen keino laittoman verkkosisällön käsittelyssä mutta sen vaikutus kuluttajien käyttäytymisen muuttamiseen on kyseenalainen ja että se voi myös rajoittaa sananvapautta, joten sitä ei voi käyttää yleisratkaisuna; kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia aloitteiden ja järjestöjen koordinoinnin parantamiseksi, jotta voidaan pyrkiä poistamaan verkon laitonta sisältöä sen lähteellä; painottaa, että kaikki toimet, joilla rajoitetaan pääsyä laitonta sisältöä sisältäville tai levittäville verkkosivustoille, on määritettävä avoimella menettelyllä ja niihin on sisällyttävä riittävät säännökset, kuten asianmukainen menettely, sen varmistamiseksi, että rajoitukset suhteutetaan oikein ja rajataan siihen, mikä on välttämätöntä, ja että käyttäjille ilmoitetaan rajoitusten syy; korostaa, että turvatoimiin olisi sisällyttävä myös mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoja; toteaa kuitenkin, että digitaalisen sisällön käyttämiseen on löydettävä uusia, helposti saatavilla olevia ja laillisia keinoja, joissa otetaan huomioon kulttuurinen monimuotoisuus;

15. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on pantava EU:n säännöt täytäntöön nopeasti ja epäbyrokraattisesti niin, että kuluttajanoikeuksista tulee konkreettisia;

16. panee merkille komission ehdotukset, jotka koskevat yhteistyötä maksupalvelujen tarjoajien kanssa luvattoman tai laittoman sisällön torjunnassa; painottaa, että kaiken yksityisten tahojen kanssa tehtävän yhteistyön pitäisi perustua tiiviisti lainsäädäntökehykseen, jonka puitteissa kunnioitetaan henkilötietojen suojaa, kuluttajansuojaa, muutoksenhakuoikeutta ja kaikkien osapuolten oikeussuojaa; korostaa, että ensimmäisenä askeleena on oltava ilmoitusmenettelyn tehokas täytäntöönpano siten, että kunnioitetaan tasapuolisesti kaikkien perustavanlaatuista oikeutta saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa;

17. korostaa, että kaikilla toimijoilla, myös maksupalvelun tarjoajilla ja mainostajilla, on rooli luvattoman tai laittoman sisällön torjumisessa;

18. kehottaa komissiota käsittelemään alv-lainsäädännön uudelleentarkastelussaan epänormaalia tilannetta, jossa alennettua arvonlisäverokantaa on mahdollista soveltaa painettuihin kirjoihin ja muuhun kulttuurisisältöön mutta ei vastaaviin sähköisessä muodossa oleviin hyödykkeisiin;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan sellaisille aikuisille suunnattuja digitaalitekniikoiden lukutaitoa ja perehdytystä koskevia hankkeita, jotka vastaavat nuorten sukupolvien opetuksesta ja koulutuksesta ja heidän tulevaisuudestaan, jotta he saavat tietoa mahdollisuuksista ja riskeistä, joita tieto- ja viestintätekniikoihin liittyy lasten ja nuorten kohdalla, mutta myös siksi, että sukupolvien välistä teknologista kuilua voitaisiin kaventaa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

10.7.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivo Belet, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (19.9.2012)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta

(2012/2030(INI))

Valmistelija: Angelika Niebler

EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  yhtyy komission käsitykseen siitä, että sähköisten sisämarkkinoiden mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen estyy ennen kaikkea siksi, että on olemassa joukko erilaisia säännöksiä sekä standardeja ja käytäntöjä, jotka ovat tuskin tai eivät lainkaan yhteensopivia;

2.  katsoo, että komission olisi keskityttävä enemmän lainsäädäntöehdotusten esittämiseen kuin puiteasiakirjoihin, joissa luetellaan toimia, joita on jo odotettu ja siirretty useiden vuosien ajan;

3.  katsoo, että tekijänoikeutta koskevien poikkeusten ja rajoitusten täysimääräinen yhdenmukaistaminen on yksi digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteutumisen edellytys;

4.  katsoo, että hiljattain ehdotettuun asetukseen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista, josta sopimuskumppanit voivat sopia vaihtoehtona kansallisille kauppalakisäännöille, sisältyy paljon mahdollisuuksia puuttua sisämarkkinoiden hajanaisuuteen ja tehdä internetliiketoiminnasta helpompaa ja oikeudellisesti ennustettavampaa sekä kuluttajille että yrityksille;

5.  ehdottaa, että verkossa myytäviin kulttuuriteoksiin ja palveluihin, kuten sähköisiin kirjoihin, sovellettaisiin samaa etuuskohtelua kuin vastaaviin perinteisiin tuotteisiin, kuten taskukirjoihin, ja että niihin olisi näin ollen sovellettava alennettua arvonlisäveroastetta; katsoo tässä yhteydessä, että alemman arvonlisäveroasteen soveltaminen sähköisiin julkaisuihin voisi kannustaa kehittämään laillista tarjontaa ja merkittävästi lisätä sähköisten jakelukanavien suosiota;

6.  kehottaa komissiota tietyntyyppisiin tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvan syrjinnän välttämiseksi pikaisesti selventämään, että se ei aio ryhtyä oikeustoimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka päättävät ryhtyä soveltamaan samaa alennettua arvonlisäveroastetta ladattaviin sähköisiin kirjoihin ja äänikirjoihin kuin muussa muodossa oleviin vastaaviin tuotteisiin; katsoo siksi, että komission aikomus esittää tätä asiaa koskeva ehdotus vuoden 2013 loppuun mennessä on riittämätön nopean ratkaisun löytämiseksi tähän kysymykseen;

7.  suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivista hallintaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä, jotta voidaan parantaa yhteisvalvontajärjestöjen vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja hallintoa, luoda toimivia riitojenratkaisumekanismeja sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa lisensointia;

8.  pitää internetin käyttäjille annettavia selkeitä ja ymmärrettäviä tietoja siitä, mitä henkilötietoja mihinkin tarkoitukseen kerätään ja miten kauan niitä säilytetään, välttämättöminä käyttäjien oikeuksien ja internetiä koskevan luottamuksen vahvistamiseksi; korostaa, että tietosuojaa koskevaa yhteisön säännöstöä tarkistettaessa on taattava oikeusvarmuus ja selkeys sekä korkeatasoinen tietosuoja; pitää myönteisenä ilmoitusta pilvipalveluja koskevan kokonaisvaltaisen eurooppalaisen strategian kehittämisestä vuonna 2012 ja odottaa tässä erityisesti oikeudenkäyttöä, tietosuojaa ja vastuuta koskevien kysymysten selkeyttämistä;

9.  pyytää selventämään, että internet-palveluntarjoajat ovat tietoja EU:n sisällä käsitellessään ja/tai kerätessään velvollisia noudattamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja EU:n kilpailulainsäädäntöä sekä ottamaan huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien suojan samoin kuin sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin(1) ja televiestintäpaketin(2), riippumatta siitä, mihin tiedot tallennetaan ja/tai missä niitä käsitellään; katsoo, että internet-palveluntarjoajien identiteettiä koskevan avoimuuden lisäämisellä olisi oltava merkittävä osuus kuluttajien luottamuksen lisäämisessä ja alaa koskevien parhaiden käytäntöjen edistämisessä ja että se voi samalla toimia tärkeänä kriteerinä eurooppalaisen luottamusmerkinnän luomiselle;

10. muistuttaa, että verkkopalvelujen tarjoajat ovat direktiivin 2000/31/EY 5 artiklan mukaisesti velvollisia ilmoittamaan selkeästi yhteystietonsa ja että tämän velvoitteen täyttäminen auttaa lisäämään ratkaisevasti kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin;

11. panee hyvin kiinnostuneena merkille komission ehdotuksen sähköisen tunnistuksen, todentamisen ja sähköisten allekirjoitusten vastavuoroisesta tunnustamisesta;

12. kannattaa vahvasti toimien toteuttamista sekä jäsenvaltioissa että EU:n tasolla internetissä tapahtuvan tuotteiden laittoman valmistuksen ja väärentämisen estämiseksi;

13. pitää nopeaa ja edullista riitojen ratkaisua erityisesti sähköisesti tehtyihin kauppoihin liittyvissä riita-asioissa keskeisenä edellytyksenä käyttäjien luottamukselle; pitää siksi myönteisinä komission ehdotuksia kuluttajariitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten ulkopuolella ja verkkovälitteisiä ratkaisujärjestelmiä hyödyntäen ja odottaa kiinnostuneena ilmoitettua lainsäädäntöaloitetta yritysten välisten riitojen ratkaisumenetelmistä;

14. pitää laajakaistaverkkojen laajentamista ja erityisesti sähköisen viestinnän verkkojen ulottamista maaseutualueille sekä eristyksissä oleville ja kaikkein syrjäisimmille alueille keskeisenä tavoitteena; kehottaa siksi komissiota jatkuvasti tarkistamaan ja tarvittaessa varmistamaan sääntelyteitse, että verkko säilyy puolueettomana ja ettei verkkomyynnin harjoittajien pääsyä verkkoinfrastruktuuriin vaikeuteta tai estetä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.9.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jacek Włosowicz

(1)

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. marraskuuta 2009 antama direktiivi 2009/136/EY (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. marraskuuta antama direktiivi 2009/140/EY (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37).


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.10.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö