Процедура : 2012/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0342/2012

Внесени текстове :

A7-0342/2012

Разисквания :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Обяснение на вота
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

ДОКЛАД     ***I
PDF 839kWORD 387k
19.10.2012
PE 494.655v02-00 A7-0342/2012

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Pat the Cope Gallagher

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0298),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0156/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2012 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0342/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) За да се гарантира продължаването на доброто опазване и управление на морските биологични ресурси в Черно море, следва да бъде установен минимален размер при разтоварване и минимален размер на окото на улова при риболова на калкан.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) В светлината на препоръката на НТИКР следва да се запази забраната за риболов в участък VIb на ICES, за да се защитят младите екземпляри на пикша.

Обосновка

Съображение 11 е поставено на погрешно място, то следва да бъде преди съображение 9, за да се следва редът на членовете.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В светлината на препоръките на ICES и НТИКР следва да се запазят някои технически мерки за опазване в зоната на запад от Шотландия (участък VIa на ICES), Келтско море (участъци VIIf и VIIg на ICES) и Ирландско море (участък VIIa на ICES), за защита на запасите от пикша в Rockall, атлантическа треска, пикша и мерланг като принос към опазването на рибните запаси.

(9) В светлината на препоръките на ICES и НТИКР следва да се запазят някои технически мерки за опазване в Келтско море (участъци VIIf и VIIg на ICES) и Ирландско море (участък VIIa на ICES), с цел защита на запасите от атлантическа треска, пикша и мерланг като принос към опазването на рибните запаси.

Обосновка

Атлантическата треска, пикшата и мерлангът в зоната на запад от Шотландия следва вече да не бъдат обхванати от правилата за състава на улова (член 29г). Пикша от Rockall неправилно се свързва с треската от Ирландско море (участък VIIa). Пикшата от Rockall е обхваната в съображение 11.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В светлината на препоръката на НТИКР следва да се запази забраната за риболов в участък VIb на ICES, за да се защитят младите екземпляри на пикша.

заличава се

Обосновка

Съображение 11 е поставено на погрешно място, то следва да бъде преди съображение 9, за да се следва редът на членовете.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) В контекста на становището на НТИКР, което гласи че „няма основание тройните мрежи да се разглеждат по различен начин от хрилните мрежи или заплитащите мрежи по отношение на член 9.4“, използването на тройните мрежи в подзона IX на ICES във води по-дълбоки от 200 m, но под 600 m следва да бъде позволено.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Регламент № 850/98

Член 2 – параграф 1 – буква з а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) В член 2 се добавя следната точка:

 

за) Всички води от Черно море, съответстващи на географските подзони на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, определени в Резолюция ГКРСМ/33/2009/2.“

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент № 850/98

Член 19а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всички видове, за които е въведена квота, уловени при риболовна дейност в региони 1 до 4, се вземат на борда на кораба и впоследствие се разтоварват на брега.

заличава се

Обосновка

Настоящата разпоредба, която представлява задължение за разтоварване на целия улов, се обсъжда активно в рамките на реформата на общата политика в областта на рибарството и тъй като ясно заявеното намерение, посочено в обяснителния меморандум на Комисията, е да се преразгледа Регламент (ЕО) № 850/98 след провеждането и в съответствие с реформата на общата политика в областта на рибарството, която понастоящем е в процес на преговори, не е подходящо този член да се включва на настоящия етап. Предложените технически мерки са временни технически мерки, които трябва да осигурят време за разработване на нова рамка за технически мерки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент № 850/98

Член 19а – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Маломерните морски организми се връщат незабавно в морето. Задържането на борда, прехвърлянето, разтоварването, превозът, съхранението на склад, продажбата, излагането или предлагането за продажба на маломерни морски организми се забранява.

Обосновка

Предложените технически мерки са временни технически мерки, които трябва да осигурят време за разработване на нова рамка за технически мерки. В светлината на това е подходящо тези транснационални технически мерки да забраняват разтоварването на маломерни морски организми, както е предвидено в съществуващия Регламент (ЕО) № 850/98.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент № 850/98

Член 19 а – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Морските организми с размер по-малък от минималния размер на улова, определен в приложение ХІІ от Регламент (ЕО) № 850/98, се връщат незабавно в морето. Забраняват се задържането им на борда, претоварването, разтоварването, транспортирането, съхранението на склад и пускането им в продажба.

Обосновка

Този временен регламент следва да включва разпоредбите на Регламент (ЕО) № 850/98 във връзка с намаляването на изхвърлянето на улов.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент № 850/98

Член 19 а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Разпоредбите, посочени в параграф 1, не засягат задълженията, изложени в настоящия регламент или в други разпоредби относно риболова.

заличава се

Обосновка

Този член става излишен предвид заличаването на член 19а, параграф 1.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Забранява се всеки риболов на атлантическа треска, пикша и мерланг в рамките на тази част от участък VIa на ICES, която е разположена източно или южно от локсодромите, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

1. Забранява се всеки риболов на атлантическа треска, пикша и мерланг в рамките на тази част от участък VIa на ICES, която е разположена в следната област, която се състои от следните статистически квадранти на ICES или коя да е част от тях:

– 54°30' северна ширина, 10°35' западна дължина

– 54°30' северна ширина, 10°00' западна дължина

55°20' северна ширина, 09°50' западна дължина

55°00' северна ширина, 10°00' западна дължина

55°30' северна ширина, 09°20' западна дължина

55°00' северна ширина, 09°00' западна дължина

56°40' северна ширина, 08°55' западна дължина

58°00' северна ширина, 09°00' западна дължина

57°00' северна ширина, 09°00' западна дължина

58°00' северна ширина, 08°00' западна дължина

57°20' северна ширина, 09°20' западна дължина

58°30' северна ширина, 08°00' западна дължина

57°50' северна ширина, 09°20' западна дължина

58°30' северна ширина, 07°00' западна дължина

58°10' северна ширина, 09°00' западна дължина

59°00' северна ширина, 07°00' западна дължина

58°40' северна ширина, 07°40' западна дължина

59°00' северна ширина, 06°00' западна дължина

59°00' северна ширина, 07°30' западна дължина

59°30' северна ширина, 06°00' западна дължина

59°20' северна ширина, 06°30' западна дължина

59°30' северна ширина, 06°00' западна дължина

59°40' северна ширина, 06°05' западна дължина

59°30' северна ширина, 05°00' западна дължина

59°40' северна ширина, 05°30' западна дължина

60°00' северна ширина, 05°00' западна дължина

– 60°00' северна ширина, 04°50' западна дължина

– 60°00' северна ширина, 04°00' западна дължина

– 60°15' северна ширина, 04°00' западна дължина

 

Обосновка

Определената област е неподходяща и следва или да бъде изменена, или да бъде премахната. Това се основава на последните коментари на НТИКР за оценката на плана за възстановяване на атлантическата треска и относно линията на управление на запад от Шотландия. Определената област също така става невалидна поради факта, че Комисията въведе спешни мерки за премахване на пикшата от разпоредбите за прилова в област VІа и нулев ОДУ, определени за атлантическата треска през 2012 г. в VІа. Освен това стана ясно, че тази линия няма желания ефект за намаляване на смъртността от риболов на атлантическата треска, макар че е налице значително намаляване на усилието.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности с използване на крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен и за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, кошове и винтери в посочените зони и периоди, при условие че:

3. Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности с използване на крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен, уреди, с които се улавят кралски миди, и драги за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, дънни хрилни и заплитащи мрежи, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, кошове и винтери в посочените зони и периоди, при условие че:

Обосновка

Дънните хрилни и заплитащите мрежи се използваха от малките крайбрежни кораби за улов на мекотели и ракообразни и по-малка петниста акула,сайда и пикша в определена зона в района VIa преди влизането в сила на приложение ІІІ и допълненията към приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009. Тези мрежи не се използват за улов на атлантическа треска или мерланг и ще имат почти нулево въздействие върху тези запаси. Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията и поради това следва да бъде разрешено да бъде ловена с дънни хрилни мрежи. Засегнатите крайбрежни рибари са лишени ненужно от приход и понесоха сериозни щети през последните четири години.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 3 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) никакви други риболовни уреди, различни от крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен и за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, винтери и кошове, не се носят на борда и не се използват; и

а) никакви други риболовни уреди, различни от крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен и за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, дънни хрилни и заплитащи мрежи, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, винтери и кошове, не се носят на борда и не се използват; и

Обосновка

Дънните хрилни и заплитащите мрежи се използваха от малките крайбрежни кораби за улов на мекотели и ракообразни и по-малка петниста акула,сайда и пикша в определена зона в района VIa преди влизането в сила на Приложение ІІІ и допълненията към Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009. Тези мрежи не се използват за улов на атлантическа треска или мерланг и ще имат почти нулево въздействие върху тези запаси. Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията и поради това следва да бъде разрешено да бъде ловена с дънни хрилни мрежи.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 3 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) никаква друга риба освен скумрия, сребриста сайда, сайда и сьомга, и никакви други черупчести животни освен мекотели и ракообразни не се задържат на борда, не се разтоварват и не се пренасят на брега.

б) никаква друга риба освен скумрия, сребриста сайда, сайда, пикша, дребнопетниста акула (Scyliorhinus Canicula) и сьомга, и никакви други черупчести животни освен мекотели и ракообразни не се задържат на борда, не се разтоварват и не се пренасят на брега.

Обосновка

Дънните хрилни и заплитащите мрежи се използваха от малките крайбрежни кораби за улов на мекотели и ракообразни и по-малка петниста акула,сайда и пикша в определена зона в района VIa преди влизането в сила на Приложение ІІІ и допълненията към Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009. Тези мрежи не се използват за улов на атлантическа треска или мерланг и ще имат почти нулево въздействие върху тези запаси. Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията и поради това следва да бъде разрешено да бъде ловена с дънни хрилни мрежи.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава риболовът на кралски миди (Aequipecten opercularis) при условие че:

 

а) използваният риболовен уред е специализиран трал, чиито характеристики позволяват подбор на улова на риба (60 cm ниско водещо въже);

 

б) риболовният уред включва платно с квадратно око, описано в приложение XІVв;

 

в) риболовният уред има минимален размер на окото 80 mm;

 

г) не по-малко от 90 % (тегловни) на задържания улов се състои от кралски миди (Aequipecten opercularis).

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 5 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) в използваните риболовни уреди е вградена сортираща решетка в съответствие с приложение ХIVа; или платно с квадратно око, описано в приложение XІVв;

а) в използваните риболовни уреди е вградена сортираща решетка в съответствие с приложение ХIVа; или комбинация от платно с квадратно око, описано в приложение XІVв, и/или еквивалентен високо селективен уред, одобрен от НТИКР.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 5 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) не повече от 10 тегловни процента от задържания улов се състоят от смес от атлантическа треска, пикша и/или мерланг;

заличава се

Обосновка

Пикшата вече се е възстановила достатъчно, за да може да се улавя, и следователно трябва да остане извън правилата за състава на улова, които разширяват настоящите спешни мерки на Комисията, за да се предотврати увеличаване на изхвърлянето. Понастоящем ОДУ за атлантическата треска е 0, с 1,5% прилов, което прави тези правила ненужни. Обединеното кралство въведе национални мерки, за да се гарантира подходяща защита за мерланга, тъй като правилата вече не се считат за подходящи. Атлантическата треска и мерлангът се възстановяват, затова е необходим бърз и гъвкав подход за гарантиране на най-доброто управление, тъй като запасите се възстановяват, без да се увеличава изхвърлянето.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Чрез дерогация от параграф 1 се позволява риболовът с тралове, дънни грибове или сходни уреди, при условие че:

7. Чрез дерогация от параграф 1 се позволява риболовът със статични мрежи, тралове, дънни грибове или сходни уреди, при условие че:

Обосновка

Статичните мрежи са селективни риболовни уреди, позволяващи ефикасното улавяне на конкретни видове с ниски равнища на прилов. Въпреки това единствено тяхната употреба е забранена, независимо от размера на използваното око. Корабите с мрежени уреди, извършващи дейност в тази зона, преди забраната за достъп улавяха изключително мерлуза с процент на улова на атлантическа треска/мерланг/пикша по-нисък от 1,5% .

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 7 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) не повече от 30 тегловни процента от задържания улов се състоят от смес от атлантическа треска, пикша и/или мерланг;

заличава се

Обосновка

Пикшата вече се е възстановила достатъчно, за да може да се улавя, и следователно трябва да остане извън на правилата за състава на улова, които разширяват настоящите спешни мерки на Комисията, за да се предотврати увеличаване на изхвърлянето. Понастоящем ОДУ за атлантическата треска е 0, с 1,5% прилов, което прави тези правила ненужни. Обединеното кралство въведе национални мерки, за да се гарантира подходяща защита за мерланга, тъй като правилата вече не се считат за подходящи. Атлантическата треска и мерлангът се възстановяват, затова е необходим бърз и гъвкав подход за гарантиране на най-доброто управление, тъй като запасите се възстановяват, без да се увеличава изхвърлянето.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. В светлината на научните становища и след консултация с НТИКР Комисията може да вземе решение да приеме актове за изпълнение, с които да измени характеристиките на уредите, посочени в параграф 7, в областта, определена в параграф 1.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. От 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември се забранява извършването на всякаква риболовна дейност с използването на кой да е от уредите, посочени в приложение І към Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси1, в зона VIa на ICES, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати:

 

- 7°07 западна дължина, 55°25 северна ширина,

 

- 7°00 западна дължина, 55°25 северна ширина,

 

- 6°50 западна дължина, 55°18 северна ширина,

 

- 6°50 западна дължина, 55°17 северна ширина;

 

- 6°52 западна дължина, 55°17 северна ширина,

 

- 7°07 западна дължина, 55°25 северна ширина;

 

Чрез дерогация от параграф 1 в периода от 1 октомври до 31 декември се разрешава да се извършват риболовни дейности с използване на драги за пектен и уреди, с които се ловят кралски миди.

 

Капитанът на риболовен кораб или друго лице на борда не разпорежда или не допуска лице, намиращо се на борда, да прави опит за риболов, разтоварване, прехвърляне или задържане на борда на риба, уловена в определената зона.

 

______________

 

1 ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент № 850/98

Член 29 г – параграф 10 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а. В светлината на ежегодните препоръки от ICES и НТИКР Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които да измени координатите на зоната, определена в параграф 1, за да отрази научните становища относно състоянието на запасите от атлантическа треска и мерланг в тази зона.

Обосновка

Съществуващата определена зона е неподходяща и неефективна, както вече бе подчертано в изменение шест. В зависимост от препоръките на ICES и НТИКР една нова зона може да се окаже или да не се окаже подходяща. Следващите изменения приемат, че в светлината на препоръките от ICES и НТИКР ще бъде определена нова определена зона. Ако ICES и НТИКР преценят, че вече не е валидна необходимостта от нова определена зона, член 29г ще бъде излишен.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 9

Регламент № 850/98

Член 34а – параграф 2 – буква а) – тире 1 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

са само от единия диапазон разрешен размер на окото: и

Обосновка

Това тире беше необходима част от оригиналния текст, която бе пропусната в предложението на Комисията.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент № 850/98

Член 34 б – параграф 3 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) заплитащи мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 250 mm, при условие че:

б) заплитащи мрежи и тройни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 250 mm, при условие че:

Обосновка

Не може да съществува несправедливо и неприемливо дискриминиране на тройните мрежи (мрежи с три очи). На дълбочина 200-600 метра може да се извършва дейност със заплитащи мрежи, с които се улавят дълбоководни акули, но не може да се извършва дейност с тройни мрежи за улов на морски дяволи, макар че те не са предназначени за улов на риба и поради това няма основание за изхвърляне на акули. Поради това не е обосновано, тъй като не е подкрепено нито от доказателства, свързани с рибарството, нито от научни становища, дискриминационно разглеждане на тези мрежи.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент № 850/98

Член 34 б – параграф 3 – буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) тройни мрежи в подзона IX на ICES с размер на окото, равен на или по-голям от 220 mm, при условие че:

 

– се използват във води с картографирана дълбочина под 600 метра;

 

– са потопени на дълбочина не повече от 30 отвора и имат коефициент на висене не по-малък от 0,44;

 

– не са съоръжени с поплавъци или други плаващи съоръжения;

 

– всяка от тях е с максимална дължина от 5 km; общата дължина на всички мрежи, използвани едновременно, не надвишава 20 km за кораб;

 

– максималният престой във водата е 72 часа.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент № 850/98

Член 34 г – точка 11 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а. След консултация с STECF Комисията може да вземе решение да освободи определени риболовни дейности в зони VIII, IX, X на ICES от прилагане на точки 9.1–9.11, когато предоставената от държавите членки информация показва, че тези риболовни дейности имат много ниски нива на прилов на акули и изхвърляния.

Обосновка

Точка 9 от Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009 предвижда възможността за освобождаване на определени риболовни дейности в зони VIII, IX, X, когато информацията, предоставена на STECF от държавите членки, показва, че тези риболовни дейности имат много ниски нива на прилов.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент № 850/98

Член 34 г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Забраняват се използването на дънни тралове и риболовът със статични уреди, включително дънни хрилни мрежи и парагади, в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:

1. Забраняват се използването на дънни тралове и риболовът със статични уреди, включително дънни хрилни мрежи и дънни парагади, в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент № 850/98

Приложение І

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34еа

(12) В приложение I бележка под линия 6 към таблицата се заличава.

(12) В приложение I:

 

a) добавят се нови редове в таблицата, както следва:

Целеви видове

Диапазон на размера на окото на мрежата (милиметри)

 

<16

16 – 31

32 – 54

55 – 69

70 – 79

80 – 99

³ 100

 

Минимални проценти целеви видове

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

не

Myctophiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) бележка под линия 6 към таблицата се заличава.

Обосновка

Определеният размер на окото за видовете, които не са обхванати в таблиците от Регламент 850/98, е 100 mm. За да се избегне същият проблем, който възникна с капровата риба, поради който бе необходимо да се въведе специално изменение. Това изменение предвижда подходящ размер на окото за други малки пелагични видове от типа на Myctophiformes и Stomiatoidei.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 а (нова)

Регламент № 850/98

Приложение ІI

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34еа

 

(12а) в приложение ІІ се добавят нови редове в таблицата, както следва:

Целеви видове

Диапазон на размера на окото на мрежата (милиметри)

 

16 – 31

32 – 54

55 – 59

60 – 69

³ 70

 

Минимални проценти целеви видове

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

не

Myctophiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновка

Определеният размер на окото за видовете, които не са обхванати в таблиците от Регламент 850/98, е 100 mm. За да се избегне същият проблем, който възникна с капровата риба, поради който бе необходимо да се въведе специално изменение. Това изменение предвижда подходящ размер на окото за други малки пелагични видове от типа на Myctophiformes и Stomiatoidei.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 а (нова)

Регламент № 850/98

Приложение ХІІ

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) В приложение ХІІ се добавя нова колона за регион 9 за вида калкан (Psetta maxima) с минимален размер 45 cm.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 а (нова)

Регламент № 850/98

Приложение ХІІ

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) В таблицата в приложение XII редовете за хамсия се заменят със следния текст:

 

„Хамсия (Engraulis encrasicolus)

 

Цялата зона, с изключение на участък ІХa на ICES на изток от 7°23′48″ западна дължина: 12 cm или 90 индивида на килограм

 

Участък ІХa на ICES на изток от 7°23′48″ западна дължина: 10 cm“

Обосновка

С цел опростяване на работата на борда на риболовните кораби и улесняване на контрола при разтоварването следва да има равностоен модел за минималния размер на хамсията. Определението за този модел беше предложено от компетентните по този въпрос научни институти; южният Регионален консултативен съвет изразява желание за това развитие в регламентирането от 2010 г. (становище 26).

(1)

ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Техническите мерки за опазване на рибните ресурси са сред ключовите елементи на регионализирания подход към управлението на риболовните дейности и са сред най-важните ежегодни/двугодишни решения за риболовните възможности. Техническите мерки определят правилата относно риболовните зони и използваното риболовно оборудване за разлика от разрешените количества (риболовното усилие) и/или улова (ОДУ и квоти).

Техническите мерки за опазване представляват правила, които нашите рибари в целия Европейски съюз трябва да спазват ежедневно при предприемането на риболов с цел да се гарантира, че начинът и мястото на извършване на риболовната дейност гарантират нейната устойчивост. Тези мерки са свързани с минималните размери на разтоварваните екземпляри, минималния размер на окото на мрежата, зоните и сезоните на забрана за риболов, ограничаването на прилова, критериите за използване на по-селективно риболовно оборудване и мерките, имащи за цел опазването на морската среда, и поради това имат значително въздействие за постигането на целите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

След влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съветът може да определя само мерките за определяне и разпределяне на риболовните възможности. Съветът и Парламентът трябва да приемат в процедура на съвместно вземане на решение „свързани условия“ (технически мерки), които да управляват използването на риболовните възможности, без функционално да са свързани с тях.

Регламент 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми – основният регламент относно техническите мерки – трябваше да бъде изменен с цел да осигури постоянна рамка за технически мерки в съответствие с ДФЕС, но не бе постигнато политическо споразумение за целта.

За да се гарантира, че мерките, установени в Регламент 43/2009 на Съвета за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова, остава в сила от 1 януари 2010 г., а Съветът прие Регламент 1288/2009 за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. (период от 18 месеца). Поредното преходно продължаване на срока на действие на мерките бе направено съгласно Регламент 579/2011 на Европейския парламент и на Съвета (за още един период от 18 месеца).

Настоящото предложение на Комисията има за цел да продължи срока на действие на техническите мерки за още един преходен период, докато бъде приета регионализирана рамка за техническите мерки в съответствие с ОПОР. Тъй като ОПОР няма да влезе в сила до 1 януари 2013 г., когато ще изтече срокът на действие на настоящите преходни технически мерки съгласно член 2, параграф 2 от Регламент 579/2011, Комисията предлага за пореден път временно решение чрез изменение на основния законодателен акт без определен краен срок. С приемането на предложението на Комисията регламентите от 2009 г. и 2011 г. ще бъдат отменени.

Освен продължаването на срока на действие на настоящите технически мерки предложеният текст съдържа актуализиране на съществуващите мерки съгласно съветите на НТИКР и препоръките на NEAFC, както и мерки за намаляване на изхвърлянията в североизточната част на Атлантическия океан съгласно договореностите с Норвегия и Фарьорските острови през 2010 г., които още не са транспонирани в правото на ЕС.

За съжаление на Парламента се представя поредното предложение за преходни технически мерки вместо навременно да бъде намерено постоянно решение. Европейските рибари се нуждаят от правна яснота и думата „временно“ не следва да води до абсурди.

Въпреки това докладчикът признава изцяло необходимостта от тези мерки, които имат за цел да гарантират, че рибните запаси се ловуват по един устойчив начин и екосистемата, в която те живеят, се поддържа. Въпреки това тези мерки трябва да бъдат формулирани и предвидени в съответствие с динамичното естество на управлението на рибните запаси и резултатите от научните изследвания. Поради това докладчикът предлага няколко допълнителни промени, за да се допълни актуализацията, като се вземат предвид допълнителните препоръки на НТИКР и ICES в областта на определянето на зоните и анализа на управлението, както и по отношение на спешните мерки на Комисията. Докладчикът отбелязва, че недобре формулираните или неподходящи технически мерки могат да доведат до неустойчиви риболовни практики и при определени обстоятелства да застрашат живота и безопасността на рибарите, което е напълно неприемливо. Такъв по-специално е случаят с някои от съществуващите мерки относно ограниченията на риболова на атлантическа треска, пикша и мерланг в подзона VI на ICES, за която научните изследвания сочат, че определената зона не е подходяща. Измененията, предложени от докладчика, са подкрепени от ясни научни резултати и са насочени към конкретни членове, които са остарели и/или в противоречие с устойчивото управление на риболова и изискват незабавно внимание.

Докладчикът изразява убеждението си, че настоящото предложение за технически мерки не следва да възпрепятства решенията относно задълженията за разтоварване, които трябва да се вземат в рамките на основната уредба на ОПОР, и че временният характер на законодателния акт следва да бъде ясно свързан с предвидената регионализирана рамка за технически мерки за опазване, след като бъде приета новата ОПОР. Техническите мерки трябва да бъдат разработени внимателно за конкретните случаи и зони и не могат да се разглеждат като общи правила, приложими във всички държави членки по еднакъв начин, поради което регионализираният подход е належащ.

Временните технически мерки се прилагат от 1 януари 2010 г. и срокът им на действие изтича на 31 декември 2012 г. Докладчикът разбира добре, че това оставя малко време на Европейския парламент и Съвета да постигнат политическо споразумение по най-сложните и важни аспекти на ОПОР. Въпреки това докладчикът е решен да работи с всички заинтересовани лица, за да гарантира възможността за въвеждане на подходящи и ефективни преходни мерки преди края на настоящата година.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

Позовавания

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.6.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

3.7.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

3.7.2012 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

10.7.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.7.2012 г.

19.9.2012 г.

 

 

Дата на приемане

9.10.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Дата на внасяне

19.10.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност