Procedure : 2012/0158(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0342/2012

Indgivne tekster :

A7-0342/2012

Forhandlinger :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Stemmeforklaringer
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

BETÆNKNING     ***I
PDF 580kWORD 361k
19.10.2012
PE 494.655v02-00 A7-0342/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Pat the Cope Gallagher

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0298),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7–0156/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2012(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0342/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) For at sikre, at der opretholdes en korrekt bevarelse og forvaltning af havets biologiske ressourcer i Sortehavet, bør der fastsættes mindstemål og minimummaskestørrelser for fiskeri af pighvar.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) På baggrund af rådgivningen fra STECF bør områdelukningen for at beskytte ungkuller i ICES-afsnit VIb opretholdes.

Begrundelse

Betragtning 11 står i den forkerte rækkefølge. Den bør stå før betragtning 9 for at følge artiklernes rækkefølge.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) På baggrund af rådgivningen fra ICES og STECF bør visse tekniske bevarelsesforanstaltninger i farvandene vest for Skotland (ICES-afsnit VIa), Det Keltiske Hav (ICES-afsnit VIIf, g) og Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) med henblik på at beskytte Rockall-kuller-, torske- og hvillingebestandene opretholdes for at bidrage til bevarelse af fiskebestandene.

(9) På baggrund af rådgivningen fra ICES og STECF bør visse tekniske bevarelsesforanstaltninger i Det Keltiske Hav (ICES-afsnit VIIf, g) og Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) med henblik på at beskytte torske-, kuller- og hvillingebestandene opretholdes for at bidrage til bevarelse af fiskebestandene.

Begrundelse

Torske-, kuller- og hvillingebestandene i farvandene vest for Skotland skal ikke længere omfattes af bestemmelserne for fangstsammensætninger (artikel 29, litra d). Rockall-kuller er fejlagtigt knyttet til torskebestanden i Det Irske Hav VIIa. Rockall-kuller er omfattet af betragtning 11.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) På baggrund af rådgivningen fra STECF bør områdelukningen for at beskytte ungkuller i ICES-afsnit VIb opretholdes.

udgår

Begrundelse

Betragtning 11 står i den forkerte rækkefølge. Den bør stå før betragtning 9 for at følge artiklernes rækkefølge.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) På baggrund af rådgivningen fra STECF, der erklærede, at "der ikke var nogen grund til at behandle toggegarn anderledes end hildingsgarn og indfiltringsgarn, for så vidt angår artikel 9.4, bør brugen af toggegarn i ICES-underområde IX være tilladt i farvande med en dybde på mere end 200 m, men mindre end 600 m.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 2 – stk. 1 – litra ha (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I artikel 2 indsættes følgende punkt:

 

"ha) Alle farvande i Sortehavet, der hører under det geografiske GFCM-underområde som defineret i resolution GFCM/33/2009/2."

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 19a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Alle arter, der er underlagt kvoter, og som fanges under fiskeri i region 1 til 4, jf. artikel 2 i denne forordning, tages om bord på fartøjet og landes efterfølgende.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse, som indeholder en forpligtelse til at lande alle fangster, drøftes i forbindelse med reformen af den fælles fiskeripolitik, og eftersom det som skitseret i Kommissionens begrundelse er hensigten at revidere forordning (EF) nr. 850/98 efter og i overensstemmelse med reformen af den fælles fiskeripolitik, som man forhandler om i øjeblikket, er det ikke hensigtsmæssigt at medtage denne artikel på nuværende tidspunkt. De foreslåede tekniske foranstaltninger er overgangsforanstaltninger for at give tid til at udarbejde en ny ramme for tekniske foranstaltninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 2

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 19 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. marine organismer, der ikke opfylder mindstemålene, skal straks sættes tilbage i havet. Det er forbudt at beholde marine organismer, der ikke opfylder mindstemålene, om bord samt at omlade, lande, transportere, oplagre, sælge eller fremvise dem.

Begrundelse

De foreslåede tekniske foranstaltninger er overgangsforanstaltninger for at give tid til at udarbejde en ny ramme for tekniske foranstaltninger. Som følge heraf er det hensigtsmæssigt, at man i disse tekniske overgangsforanstaltninger forbyder landing af marine organismer, der ikke opfylder mindstemålene, i henhold til den eksisterende forordning (EF) nr. 850/98.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 19 a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Marine organismer, som er mindre end de mindstemål, der er anført i bilag XII til forordning (EF) nr. 850/98, skal straks kastes ud i havet igen. Det er forbudt at beholde disse fangster om bord, at omlade, lande, transportere, opbevare eller udbyde disse fangster til salg.

Begrundelse

Denne overgangsforordning bør videreføre bestemmelser i forordning (EF) nr. 850/98, for så vidt angår begrænsningen af genudsætning af fisk.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 2

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 19a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning eller i andre fiskeriforordninger.

udgår

Begrundelse

Denne artikel er nu overflødig, idet artikel 19a, stk. 1, udgår.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Alt fiskeri efter torsk, kuller og hvilling er forbudt i den del af ICES-afsnit VIa, som ligger øst eller syd for de geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

1. Alt fiskeri efter torsk og hvilling er forbudt i den del af ICES-afsnit VIa, som ligger inden for følgende område, der består af følgende statistiske ICES-rektangler eller en hvilken som helst del af disse:

– 54°30' N, 10°35' V

– 54°30' N, 10°00' V

– 55°20' N, 09°50' V

– 55°00' N, 10°00' V

– 55°30' N, 09°20' V

– 55°00' N, 09°00' V

– 56°40' N, 08°55' V

– 58°00' N, 09°00' V

– 57°00' N, 09°00' V

– 58°00' N, 08°00' V

– 57°20' N, 09°20' V

– 58°30' N, 08°00' V

– 57°50' N, 09°20' V

– 58°30' N, 07°00' V

– 58°10' N, 09°00' V

– 59°00' N, 07°00' V

– 58°40' N, 07°40' V

– 59°00' N, 06°00' V

– 59°00' N, 07°30' V

– 59°30' N, 06°00' V

– 59°20' N, 06°30' V

– 59° 30' N, 06°00' V

– 59°40' N, 06°05' V

– 59°30' N, 05°00' V

– 59°40' N, 05°30' V

– 60°00' N, 05°00' V

– 60°00' N, 04°50' V

– 60°00' N, 04°00' V

– 60°15' N, 04°00' V

 

Begrundelse

Det definerede område er uhensigtsmæssigt og bør ændres eller fjernes. Dette er baseret på STECF's seneste bemærkninger til evalueringen af genopretningsplanen for torsk og vedrører forvaltningslinjen vest for Skotland. Det definerede område er også ugyldigt, idet Kommissionen har indført hasteforanstaltninger for at fjerne kuller fra bifangstbestemmelserne i område VIa, og idet der er indført en TAC-værdi på nul for torsk i 2012 i VIa. Det er desuden blevet påvist, at denne linje ikke har haft den ønskede virkning med hensyn til at begrænse fiskedødeligheden for torsk, selv om fiskeriindsatsen er reduceret betydeligt.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Som undtagelse fra stk. 1 er det tilladt at fiske med faststående garn fastgjort til pæle, kammuslingeskrabere, muslingeskrabere, håndliner, mekaniserede jiggingliner, vod og landdragningsvod, kurve og tejner i de specificerede områder og perioder, forudsat at:

3. Som undtagelse fra stk. 1 er det tilladt at fiske med faststående garn fastgjort til pæle, kammuslingeskrabere og redskaber målrettet til fangst af almindelig kammusling, muslingeskrabere, håndliner, mekaniserede jiggingliner, hildingsgarn og indfiltringsnet, vod og landdragningsvod, kurve og tejner i de specificerede områder og perioder, forudsat at:

Begrundelse

Hildingsgarn og indfiltringsnet blev anvendt af små kystfartøjer til fangst af skaldyr og småplettet rødfisk, sej og kuller i de specificerede områder i område VIA før ikrafttrædelsen af bilag III og tillæggene til bilag III i forordning (EF) nr. 43/2009. Disse net anvendes ikke til fangst af torsk eller kuller og vil næsten ikke få nogen indvirkning på disse bestande. Kuller er ikke længere bifangst i henhold til Kommissionens hasteforanstaltninger, og der bør derfor gives tilladelse til at fange denne art med hildingsgarn. De berørte kystfiskere fratages en indtjeningsmulighed uden grund og har lidt alvorligt i løbet af de sidste fire år.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) der ikke medføres eller anvendes andre fiskeredskaber end faststående garn fastgjort til pæle, kammuslingeskrabere, muslingeskrabere, håndliner, mekaniserede jiggingliner, vod og landdragningsvod, kurve og tejner og

a) der ikke medføres eller anvendes andre fiskeredskaber end faststående garn fastgjort til pæle, kammuslingeskrabere, muslingeskrabere, håndliner, mekaniserede jiggingliner, hildingsgarn og indfiltringsnet, vod og landdragningsvod, kurve og tejner og

Begrundelse

Hildingsgarn og indfiltringsnet blev anvendt af små kystfartøjer til fangst af skaldyr og småplettet rødfisk, sej og kuller i de specificerede områder i område VIA før ikrafttrædelsen af bilag III og tillæggene til bilag III i forordning (EF) nr. 43/2009. Disse net anvendes ikke til fangst af torsk eller kuller og vil næsten ikke få nogen indvirkning på disse bestande. Kuller er ikke længere bifangst i henhold til Kommissionens hasteforanstaltninger, og der bør derfor gives tilladelse til at fange denne art med hildingsgarn.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) ingen andre fisk end makrel, lubbe, sej og laks eller ingen andre skaldyr end bløddyr og krebsdyr beholdes om bord eller landes.

b) ingen andre fisk end makrel, lubbe, sej, kuller, småplettet rødfisk (Scyliorhinus Canicula) og laks eller ingen andre skaldyr end bløddyr og krebsdyr beholdes om bord eller landes.

Begrundelse

Hildingsgarn og indfiltringsnet blev anvendt af små kystfartøjer til fangst af skaldyr og småplettet rødfisk, sej og kuller i de specificerede områder i område VIA før ikrafttrædelsen af bilag III og tillæggene til bilag III i forordning (EF) nr. 43/2009. Disse net anvendes ikke til fangst af torsk eller kuller og vil næsten ikke få nogen indvirkning på disse bestande. Kuller er ikke længere bifangst i henhold til Kommissionens hasteforanstaltninger, og der bør derfor gives tilladelse til at fange denne art med hildingsgarn.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Som undtagelse fra stk. 1 er det tilladt at fiske efter almindelig kammusling (Aequipecten opercularis), forudsat at:

 

a) de anvendte fiskeredskaber er specialudstyr til skovlbundtrawl, der er beregnet til at selektere mod fiskefangster (60 cm lavt overordnet mål)

 

b) fiskeredskaberne omfatter et kvadratmaskepanel som beskrevet i bilag XIVc

 

c) fiskeredskabet har en mindstemaskestørrelse på 80 mm

 

d) almindelig kammusling (Aequipecten opercularis) mindst udgør 90 % i vægt af den fangstmængde, der beholdes om bord.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 5 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de fiskeredskaber, der anvendes, er udstyret med en sorteringsrist i overensstemmelse med bilag XIVa eller et kvadratmaskepanel som beskrevet i bilag XIVc

a) de fiskeredskaber, der anvendes, er udstyret med en sorteringsrist i overensstemmelse med bilag XIVa eller en kombination af et kvadratmaskepanel som beskrevet i bilag XIVc – og/eller tilsvarende meget selektive redskaber, der er godkendt af STECF

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 5 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) fangsten om bord højst består af 10 % af enhver blanding af torsk, kuller og/eller hvilling.

udgår

Begrundelse

Kullerbestanden er kommet sig tilstrækkeligt meget til, at den nu må fiskes igen, og den skal derfor ikke længere være omfattet af bestemmelserne for fangstsammensætning, der udvider Kommissionens nuværende nødforanstaltninger for at forhindre en stigning i antallet af udsmidninger. Der er for nuværende en TAC-værdi på nul for kuller med en bifangst på 1,5 %, hvilket gør disse bestemmelser forældede. Det Forenede Kongerige har indført nationale foranstaltninger for at sikre en passende beskyttelse af hvilling, da disse bestemmelser ikke længere skønnes egnede. Bestanden af torsk og hvilling er begge i færd med at blive reetableret, og der er derfor behov for en hurtig og fleksibel foranstaltning til at sikre den bedst mulige håndtering af disse bestande, mens de reetableres, uden at der sker en stigning i udsmid.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Som undtagelse fra stk. 1 er det tilladt at fiske med trawl, bundtrawl eller tilsvarende redskaber, forudsat at:

7. Som undtagelse fra stk. 1 er det tilladt at fiske med faststående net, trawl, bundtrawl eller tilsvarende redskaber, forudsat at:

Begrundelse

Faststående net er selektive fiskeredskaber, som gør det muligt effektivt at målrette fiskeriet mod bestemte arter ud fra niveauet for bifangster. De er imidlertid som de eneste redskaber omfattet af et totalforbud, uanset den anvendte maskestørrelse. Garnfartøjerne i denne zone fiskede før adgangsforbuddet udelukkende efter kulmule med et fangstniveau for torsk/blåhvilling/kuller på under 1,5 %.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 7 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fangsten om bord højst består af 30 % af enhver blanding af torsk, kuller og/eller hvilling.

udgår

Begrundelse

Kullerbestanden er kommet sig tilstrækkeligt meget til, at den nu må fiskes igen, og den skal derfor ikke længere være omfattet af bestemmelserne for fangstsammensætning, der udvider Kommissionens nuværende nødforanstaltninger for at forhindre en stigning i antallet af udsmidninger. Der er for nuværende en TAC-værdi på nul for kuller med en bifangst på 1,5 %, hvilket gør disse bestemmelser forældede. Det Forenede Kongerige har indført nationale foranstaltninger for at sikre en passende beskyttelse af hvilling, da disse bestemmelser ikke længere skønnes egnede. Bestanden af torsk og hvilling er begge i færd med at blive reetableret, og der er derfor behov for en hurtig og fleksibel foranstaltning til at sikre den bedst mulige håndtering af disse bestande, mens de reetableres, uden at der sker en stigning i udsmid.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. I lyset af den videnskabelige rådgivning kan Kommissionen, efter høring af STECF, beslutte at vedtage gennemførelsesretsakter med ændringer af de i stk. 7 nævnte redskabers egenskaber inden for de i stk. 1 anførte områder.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. Fra 1. januar til 31. marts og fra 1. oktober til 31. december forbydes det at udøve fiskeriaktiviteter med de redskaber, der angives i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande1 i det område, som defineres i ICES-afsnit VIa, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater:

 

– 7o07' V, 55o25' N

 

– 7o00' V, 55o25' N

 

– 6o50' V, 55o18' N

 

– 6o50' V, 55o17' N

 

– 6o52' V, 55o17' N

 

– 7o07' V, 55o25' N.

 

Som undtagelse fra stk. 1 er det tilladt at fiske med kammuslingeskrabere og redskaber målrettet til at fiske almindelig kammusling mellem 1. oktober og 31. december.

 

Føreren af et fiskerfartøj eller andre personer om bord må ikke foranledige eller tillade, at personer om bord forsøger at fiske efter, lande, omlade eller ombordtage fisk, der er fanget inden for det definerede område.

 

______________

 

1 EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 6

Forordning nr. 850/98

Artikel 29 d – stk. 10 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. I lyset af den årlige rådgivning fra ICES og STECF kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med ændringer af koordinaterne for det i stk. 1 definerede område for at tage hensyn til den videnskabelige rådgivning om torske- og hvillingbestandens tilstand i området.

Begrundelse

Det nuværende definerede område er uhensigtsmæssigt og ineffektivt som allerede understreget i ændringsforslag 6. Afhængigt at rådgivningen fra ICES og STECF vil det muligvis være hensigtsmæssigt at definere et nyt område. I de følgende ændringsforslag forudsættes det, at det nydefinerede område etableres i henhold til rådgivningen fra ICES og STECF. Hvis ICES og STECF i deres udtalelser giver udtryk for, at det nydefinerede område ikke længere er gyldigt, bortfalder hele artikel 29d.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 9

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 34 a – stk. 2 – litra a – led 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– kun har en af de tilladte maskestørrelser: samt

Begrundelse

Dette led var en nødvendig del af den oprindelige tekst, som Kommissionen udelod i sit forslag.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 34 b – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Indfiltringsnet med en maskestørrelse på mindst 250 mm, forudsat at:

b) Indfiltringsnet og toggegarn med en maskestørrelse på mindst 250 mm, forudsat at:

Begrundelse

Der bør ikke forekomme en uretfærdig og uacceptabel negativ diskrimination, hvad angår brugen af toppegarn (garn i tre lag). Ved dybder på 200-600 m kan man anvende indfiltringsnet, som bruges til fangst af dybgående hajer, men man kan ikke bruge toggegarn, som bruges til fangst af havtaske (som ikke kan bruges til hajfangst, men som heller ikke skræmmer hajerne bort). Der findes ydermere ikke noget grundlag, hverken som beviselige kendsgerninger vedrørende fiskeriet eller af videnskabelig art, for at skelne negativt mellem brugen af disse nettyper.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 34 b – stk. 3 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) Toggegarn i ICES-underområde IX med en maskestørrelse svarende til eller større end 220 mm, forudsat at:

 

– de anvendes på positioner, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m

 

– de ikke er mere end 30 masker dybe og har en føring på mindst 0,44

 

– de ikke er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler

 

– hvert garn højst er 5 km langt. Den samlede længde for alle satte garn må ikke på noget tidspunkt være større end 20 km pr. fartøj

 

– sættetiden højst er 72 timer.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 34 d – stk. 11 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. Kommissionen kan efter høring af STECF beslutte at udelade visse fiskerier i ICES-område VIII, IX og X fra anvendelse af punkt 9.1-9.11, når medlemsstaternes oplysninger viser, at disse fiskerier giver anledning til meget lave bifangster og udsmid af haj.

Begrundelse

Pkt. 9 i bilag III i forordning (EF) nr. 43/2009 åbner for muligheden for at udelade visse fiskerier i ICES-område VIII, IX og X, hvis medlemsstaternes indsendte oplysninger til STECF viser, at disse fiskerier giver anledning til meget lave bifangster.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 34d – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det er forbudt at fiske med bundtrawl og faststående redskaber, herunder bundsatte garn og langliner, inden for de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

1. Det er forbudt at fiske med bundtrawl og faststående redskaber, herunder bundsatte garn og bundsatte langliner, inden for de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 12

Forordning (EF) nr. 850/98

Bilag I

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34fa

12) I bilag I udgår fodnote 6 til tabellen.

12) I bilag I:

 

a) indsættes følgende nye rækker i tabellen:

Målarter

Maskestørrelse (mm)

 

<16

16 til 31

32 til 54

55 til 69

70 til 79

80 til 99

³ 100

 

Minimumsfangstprocent for målarter

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

Ingen

Myctophiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) udgår fodnote 6 til tabellen.

Begrundelse

Standardmaskestørrelsen for arter, der ikke er medtaget i tabellerne i forordning (EF) nr. 850/98, er 100 mm. Det sker for at undgå det samme problem, som opstod med havgalt, hvor det var nødvendigt at indføre et specifikt ændringsforslag. I dette ændringsforslag angives en hensigtsmæssig maskestørrelse for andre små pelagiske arter af ordenerne Myctophiformes og Stomiiformes.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Forordning nr. 850/98

Bilag II

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34fa

 

(12a) I bilag II indsættes følgende nye rækker i tabellen:

Målarter

Maskestørrelse (mm)

 

16 til 31

32 til 54

55 til 59

60 til 69

³ 70

 

Minimumsfangstprocent for målarter

 

50 %

90 %

90 %

90 %

30 %

70 %

70 %

Ingen

Myctophiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrundelse

Standardmaskestørrelsen for arter, der ikke er medtaget i tabellerne i forordning (EF) nr. 850/98, er 100 mm. Det sker for at undgå det samme problem, som opstod med havgalt, hvor det var nødvendigt at indføre et specifikt ændringsforslag. I dette ændringsforslag angives en hensigtsmæssig maskestørrelse for andre små pelagiske arter af ordenerne Myctophiformes og Stomiiformes.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 850/98

Bilag XII

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) I bilag XII tilføjes en ny kolonne for region 9 for arterne pighvar (Psetta maxima) med en minimumstørrelse på 45 cm.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Forordning nr. 850/98

Bilag XII

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) I bilag XII i tabellen affattes rækkerne svarende til ansjos således:

 

"Ansjos (Engraulis encrasicolus)

 

Hele området, med undtagelse af ICES-område IXa beliggende øst for 7° 23' 48" V: 12 cm eller 90 fisk pr. kilo

 

ICES-område IXa øst for 7° 23' 48" V: 10 cm".

Begrundelse

For at lette arbejdet om bord på fiskerfartøjerne og fremme kontrollen ved landingen er der behov for en ækvivalens for fiskegarn for mindstemålet for ansjoser. Definitionen på dette fiskegarn er foreslået af forskningsinstitutter med viden på området, og denne udvikling i regelsættet har været ønsket af FFC Syd siden 2010 (bekendtgørelse 26).

(1)

EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.


BEGRUNDELSE

De tekniske bevarelsesforanstaltninger for fiskeriressourcer hører blandt de vigtigste elementer i en regionaliseret metode for fiskeriforvaltning og udgør et supplement til de årlige/halvårlige afgørelser om fangstmuligheder. De tekniske foranstaltninger indeholder reglerne om fiskerizoner og de benyttede fangstredskaber i modsætning til de tilladte mængder (fiskeriindsatsen) og/eller fangster (TAC'er og kvoter).

Tekniske bevarelsesforanstaltninger er regler, som fiskerne over hele EU skal følge hver eneste dag, når de tager ud at fiske, for at skabe sikkerhed for, at fiskeriaktiviteterne udføres på en passende måde for så vidt angår metode og sted. Foranstaltningerne drejer sig om mindstemål, mindstemaskestørrelser i net, zoner og perioder med fiskeriforbud, begrænsning af bifangster, kriteriet om brug af mere selektive fiskeriredskaber og foranstaltninger til beskyttelse af havmiljøet og har derfor betydelig indvirkning på gennemførelsen af målene i den fælles fiskeripolitik (FFP).

Siden traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) trådte i kraft, kan kun foranstaltninger vedrørende oprettelse og opdeling af fiskerimuligheder defineres af Rådet. "Tilknyttede betingelser" (tekniske foranstaltninger), der bestemmer udnyttelsen af fiskerimulighederne uden at være funktionelt tilknyttet disse, skal vedtages af Rådet og Parlamentet gennem den fælles beslutningsprocedure.

Rådets forordning (EF) nr. 850/98 "om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer" – grundforordningen om tekniske foranstaltninger – skal efter planen ændres med henblik på at oprette en permanent ramme for tekniske foranstaltninger i overensstemmelse med TEUF, men det lykkedes ikke at nå til politisk enighed.

Med henblik på at sikre, at foranstaltningerne i Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 "om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger" fortsat ville gælde efter den 1. januar 2010, vedtog Rådet forordning (EF) nr. 1288/2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011 (en periode på 18 måneder). Det blev indført en yderligere foreløbig forlængelse af disse foranstaltningers gyldighedsperiode med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 579/2011 (i endnu en 18-måneders periode).

Formålet med det foreliggende forslag fra Kommissionen er at forlænge reglerne om tekniske foranstaltninger med endnu en overgangsperiode, indtil der er vedtaget en regionaliseret ramme for tekniske foranstaltninger i overensstemmelse med FFP. Eftersom FFP ikke træder i kraft pr. 1. januar, hvor de nugældende tekniske foranstaltninger udløber, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 579/2011, foreslår Kommissionen endnu en gang en foreløbig løsning ved at ændre grundforordningen uden en konkret udløbsdato. Hvis Kommissionens forslag vedtages, vil forordningerne fra 2009 og 2011 blive ophævet.

Ud over forlængelsen af gyldighedsperioden for de nugældende tekniske foranstaltninger indeholder den foreslåede tekst også en ajourføring af eksisterende foranstaltninger i henhold til udtalelser fra STECF og henstillinger fra NEAFC samt foranstaltninger, der har til formål at mindske udsmid i det nordøstlige Atlanterhav som aftalt mellem Norge og Færøerne og EU i 2010, men som endnu ikke er blevet gennemført i EU-lovgivningen.

Det er uheldigt, at Parlamentet forelægges endnu et forslag om midlertidige tekniske foranstaltninger, i stedet for at man havde fundet en permanent løsning i tide. De europæiske fiskere har behov for juridisk klarhed, og ordet "midlertidig" bør ikke føre ud i det absurde.

Men ordføreren anerkender imidlertid fuldt ud behovet for disse foranstaltninger, der er udformet med henblik på at sikre et bæredygtigt fiskeri efter fiskebestandene, og at de økosystemer, hvor de lever, bevares. Ikke desto mindre skal disse foranstaltninger formuleres og udformes under hensyntagen til udviklingen inden for fiskeriforvaltning og videnskabelig rådgivning. Han foreslår derfor et par yderligere ændringer for at fuldstændiggøre ajourføringen, idet der tages hensyn til supplerende rådgivning fra STECF og ICES om områdedefinitioner og forvaltningsanalyser samt de nye hasteforanstaltninger fra Kommissionens side. Ordføreren bemærker, at dårligt udformede eller utilstrækkelige tekniske foranstaltninger kan føre til former for fiskeri, der ikke er bæredygtige, og under visse omstændigheder kan bringe fiskernes liv og sikkerhed i fare, hvilket er fuldkommen uacceptabelt. Dette gælder navnlig nogle af de eksisterende foranstaltninger med restriktioner på fiskeri efter torsk, kuller og hvilling i ICES-underområde VI, hvor det definerede område er uhensigtsmæssigt ifølge udtalelser fra videnskabelige eksperter. Ordførerens ændringsforslag understøttes af klare videnskabelige beviser og vedrører specifikke artikler, som er forældede og/eller i strid med en bæredygtig fiskeriforvaltning og kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Ordføreren mener, at det foreliggende forslag om tekniske foranstaltninger ikke må foregribe beslutninger om landingsforpligtelser, der skal træffes i henhold til grundforordningen for FFP, og retsaktens midlertidige karakter skal derfor kædes entydigt sammen med den planlagte regionaliserede ramme for tekniske bevarelsesforanstaltninger, når den nye FFP er vedtaget. Der skal udformes tekniske foranstaltninger, der er nøje tilpasset særlige tilfælde og zoner, og de må ikke betragtes som generelle regler, der gælder ensartet i alle medlemsstater, så derfor er det påkrævet med en regionaliseret metode.

Der blev indført tekniske overgangsforanstaltninger den 1. januar 2010, og de udløber den 31. december 2012. Ordføreren er fuldt ud klar over, at dette kun giver Europa-Parlamentet og Rådet kort tid til at nå til politisk enighed om et af de mest komplekse og betydningsfulde aspekter af FFP. Ikke desto mindre er ordføreren fast besluttet på at samarbejde med alle interessenter om at sikre, at der kan gennemføres hensigtsmæssige og effektive overgangsforanstaltninger inden årets udgang.


PROCEDURE

Titel

Bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer

Referencer

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Dato for høring af EP

19.6.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

3.7.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Dato for indgivelse

19.10.2012

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik