Διαδικασία : 2012/0158(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0342/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0342/2012

Συζήτηση :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 818kWORD 377k
19.10.2012
PE 494.655v02-00 A7-0342/2012

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου

(COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Pat the Cope Gallagher

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0298),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0156/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0342/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ορθής διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στον Εύξεινο Πόντο, θα πρέπει να οριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης και ματιών για την αλιεία καλκανιού.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, το κλείσιμο της περιοχής για την προστασία του νεαρού εγκλεφίνου στη διαίρεση ICES VIb θα πρέπει να διατηρηθεί.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 11 είναι σε λάθος σειρά. Για να ακολουθηθεί η σειρά των άρθρων, πρέπει να τοποθετηθεί πριν από την αιτιολογική σκέψη 9.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Βάσει της γνωμοδότησης του ICES και της ΕΤΟΕΑ, ορισμένα τεχνικά μέτρα διατήρησης στα δυτικά της Σκωτίας (διαίρεση ICES VIa), στην Κελτική θάλασσα (διαιρέσεις ICES VIIf,g) και τη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) για την προστασία των αποθεμάτων μπακαλιάρου του Rockall, γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού θα πρέπει να διατηρηθούν για να συμβάλουν στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων.

(9) Βάσει της γνωμοδότησης του ICES και της ΕΤΟΕΑ, ορισμένα τεχνικά μέτρα διατήρησης στην Κελτική θάλασσα (διαιρέσεις ICES VIIf,g) και τη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) για την προστασία των αποθεμάτων γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού θα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να συμβάλουν στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων.

Αιτιολόγηση

Για τα αποθέματα γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού στα δυτικά της Σκωτίας, δεν θα πρέπει να ισχύουν πλέον οι κανόνες για τη σύνθεση των αλιευμάτων (άρθρο 29δ). Ο μπακαλιάρος του Rockall συνδέεται λανθασμένα με τον γάδο της Θάλασσας της Ιρλανδίας VIIa. Ο μπακαλιάρος του Rockall καλύπτεται από την αιτιολογική σκέψη 11.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ το κλείσιμο της περιοχής για την προστασία του νεαρού εγκλεφίνου στη διαίρεση ICES VIb θα πρέπει να διατηρηθεί.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 11 είναι σε λάθος σειρά. Για να ακολουθηθεί η σειρά των άρθρων, πρέπει να τοποθετηθεί πριν από την αιτιολογική σκέψη 9.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, σύμφωνα με την οποία «δεν δικαιολογείτο η εφαρμογή διαφορετικών κανόνων για τα μανωμένα δίχτυα από ό,τι για τα απλάδια ή τα δίχτυα εμπλοκής στο πλαίσιο του άρθρου 9.4», θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μανωμένων διχτυών στην υποπεριοχή ICES IX σε ύδατα βάθους άνω των 200 και κάτω των 600 μέτρων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός Αριθ. 850/98

Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο ηα (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 2, εισάγεται το ακόλουθο σημείο:

 

«(ηα) Όλα τα ύδατα του Εύξεινου Πόντου που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές υποπεριοχές της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), όπως ορίζονται στο ψήφισμα GFCM/33/2009/2.»

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 2

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 19α - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όλα τα είδη για τα οποία ισχύουν ποσοστώσεις και τα οποία έχουν αλιευθεί κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες στις περιοχές 1 έως 4 που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού φορτώνονται επί του σκάφους και στη συνέχεια εκφορτώνονται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή, η οποία καθιστά υποχρεωτική την εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων, αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαβούλευσης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και επειδή αποτελεί εξαγγελθείσα πρόθεση, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής, η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 μετά από και σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δεν είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί το άρθρο αυτό σε αυτό το στάδιο. Τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα είναι μεταβατικά προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος για την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου για τεχνικά μέτρα.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 2

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 19α – παράγραφος 1α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος απορρίπτονται αμέσως στη θάλασσα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση, η επίδειξη ή η προσφορά προς πώληση θαλάσσιων οργανισμών που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος.

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα είναι μεταβατικά προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος για την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου για τεχνικά μέτρα. Βάσει αυτού, είναι σκόπιμο τα μεταβατικά αυτά τεχνικά μέτρα να απαγορεύουν την εκφόρτωση θαλάσσιων οργανισμών που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος, όπως προβλέπεται στον υφιστάμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 19 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί το μέγεθος των οποίων είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αλιεύματος που ορίζεται στο παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 πρέπει αμέσως να επαναφέρονται στο νερό. Απαγορεύεται να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται και να διατίθενται προς πώληση.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μεταφερθούν στον εν λόγω μεταβατικό κανονισμό οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 που αφορούν τη μείωση των απορρίψεων.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 2

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 19α - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιονδήποτε άλλο κανονισμό περί αλιείας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο περιττεύει δεδομένου ότι το άρθρο (19α 1.) διαγράφεται.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού εντός του τμήματος της διαίρεσης ICES VIa, το οποίο βρίσκεται ανατολικά ή νότια των διαδοχικών λοξοδρομικών γραμμών που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας γάδου και νταουκιού του Ατλαντικού εντός του τμήματος της διαίρεσης ICES VIa, το οποίο βρίσκεται εντός της ακόλουθης περιοχής, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στατιστικά ορθογώνια ICES, ή τμήματος αυτής:

– 54o30' Β, 10o35' Δ

– 54o30' Β, 10o00'Δ

– 55o20' Β, 09o50' Δ

– 55o00' Β 10o00' Δ

– 55o30' Β, 09o20' Δ

– 55o00' Β 09o00' Δ

– 56o40' Β, 08o55' Δ

– 58o00' Β 09o00' Δ

– 57o00' Β, 09o00' Δ

– 58o00' Β 08o00' Δ

– 57o20' Β, 09o20' Δ

– 58o30' Β 08o00' Δ

– 57o50' Β, 09o20' Δ

– 58o30' Β 07o00' Δ

– 58o10' Β, 09o00' Δ

– 59o00' Β 07o00' Δ

– 58o40' Β, 07o40' Δ

– 59o00' Β 06o00' Δ

– 59o00' Β, 07o30' Δ

– 59o30' Β 06o00' Δ

– 59o20' Β, 06o30' Δ

– 59o 30' Β 06o00' Δ

– 59o40' Β, 06o05' Δ

– 59o30' Β 05o00' Δ

– 59o40' Β, 05o30' Δ

– 60o00' Β 05o00' Δ

– 60o00' Β, 04o50' Δ

– 60o00' Β 04o00' Δ

– 60o15' Β, 04o00' Δ

 

Αιτιολόγηση

Η καθορισμένη περιοχή είναι ακατάλληλη και πρέπει να αλλάξει ή να καταργηθεί. Η πρόταση αυτή βασίζεται στις πρόσφατες παρατηρήσεις της ΕΤΟΕΑ σχετικά με την αξιολόγηση του σχεδίου αποκατάστασης του γάδου και τα όρια διαχείρισης δυτικά της Σκωτίας. Η καθορισμένη περιοχή αμφισβητείται, επίσης, από το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει θεσπίσει επείγοντα μέτρα για την αφαίρεση του εγκλεφίνου από τις διατάξεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στην περιοχή VIa και έχουν οριστεί μηδενικά συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για τον γάδο στην περιοχή VIa για το 2012. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι τα εν λόγω όρια διαχείρισης δεν επέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα μείωσης της θνησιμότητας του γάδου λόγω αλιείας, παρόλο που η αλιεία μειώθηκε σημαντικά.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ – παράγραφος 3 – εισαγωγή

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες για μύδια, καλαμίδια, μηχανικές πετονιές, παρασυρόμενα δίχτυα και γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα στις προσδιοριζόμενες περιοχές και χρονικές περιόδους, υπό τον όρο ότι:

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για χτένια και εργαλεία για καλόχτενα, δράγες για μύδια, καλαμίδια, μηχανικές πετονιές, απλάδια και δίχτυα εμπλοκής, παρασυρόμενα δίχτυα και γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα στις προσδιοριζόμενες περιοχές και χρονικές περιόδους, υπό τον όρο ότι:

Αιτιολόγηση

Τα απλάδια και τα δίχτυα εμπλοκής χρησιμοποιούνταν από μικρά παράκτια σκάφη για την αλίευση οστρακοειδών και μικρόσωμων σκυλόψαρων, μαυροπολλάκιων και εγκλεφίνων στην καθορισμένη έκταση της περιοχής VIa πριν τεθεί σε εφαρμογή το παράρτημα III και τα προσαρτήματα του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2009. Τα δίχτυα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για την αλίευση γάδου ή νταουκιού του Ατλαντικού και θα έχουν σχεδόν μηδενική επίπτωση στα αποθέματά τους. Ο εγκλεφίνος δεν αποτελεί πλέον ένα από τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βάσει των έκτακτων μέτρων της Επιτροπής και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτρέπεται η αλίευσή του με απλάδια δίχτυα. Οι ενδιαφερόμενοι παράκτιοι αλιείς στερούνται άνευ λόγου εισοδήματος και έχουν υποφέρει σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) δεν μεταφέρεται επί του σκάφους ή χρησιμοποιείται κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκτός από παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες για μύδια, καλαμίδια, μηχανικές πετονιές, παρασυρόμενα δίχτυα και γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα· και

(α) δεν μεταφέρεται επί του σκάφους ή χρησιμοποιείται κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκτός από παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες για μύδια, καλαμίδια, μηχανικές πετονιές, απλάδια και δίχτυα εμπλοκής, παρασυρόμενα δίχτυα και γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα· και

Αιτιολόγηση

Τα απλάδια και τα δίχτυα εμπλοκής χρησιμοποιούνταν από μικρά παράκτια σκάφη για την αλίευση οστρακοειδών και μικρόσωμων σκυλόψαρων, μαυροπολλάκιων και εγκλεφίνων στην καθορισμένη έκταση της περιοχής VIa πριν τεθεί σε εφαρμογή το παράρτημα III και τα προσαρτήματα του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2009. Τα δίχτυα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για την αλίευση γάδου ή νταουκιού του Ατλαντικού και θα έχουν σχεδόν μηδενική επίπτωση στα αποθέματά τους. Ο εγκλεφίνος δεν αποτελεί πλέον ένα από τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βάσει των έκτακτων μέτρων της Επιτροπής και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτρέπεται η αλίευσή του με απλάδια δίχτυα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ – παράγραφος 3 – στοιχείο (β)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) δεν διατηρείται επί του σκάφους ούτε εκφορτώνεται κανένα είδος, εκτός από σκουμπρί, κίτρινο μπακαλιάρο, μαυροπολλάκιο και σολομό ή οστρακόδερμα εκτός μαλακίων και μαλακόστρακα.

(β) δεν διατηρείται επί του σκάφους ούτε εκφορτώνεται κανένα είδος, εκτός από σκουμπρί, κίτρινο μπακαλιάρο, μαυροπολλάκιο, εγκλεφίνο, μικρόσωμο σκυλόψαρο (Scyliorhinus Canicula) και σολομό ή οστρακόδερμα εκτός μαλακίων και μαλακόστρακα.

Αιτιολόγηση

Τα απλάδια και τα δίχτυα εμπλοκής χρησιμοποιούνταν από μικρά παράκτια σκάφη για την αλίευση οστρακοειδών και μικρόσωμων σκυλόψαρων, μαυροπολλάκιων και εγκλεφίνων στην καθορισμένη έκταση της περιοχής VIa πριν τεθεί σε εφαρμογή το παράρτημα III και τα προσαρτήματα του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2009. Τα δίχτυα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για την αλίευση γάδου ή νταουκιού του Ατλαντικού και θα έχουν σχεδόν μηδενική επίπτωση στα αποθέματά τους. Ο εγκλεφίνος δεν αποτελεί πλέον ένα από τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βάσει των έκτακτων μέτρων της Επιτροπής και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτρέπεται η αλίευσή του με απλάδια δίχτυα.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ - παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αλίευση καλόχτενων (Aequipecten opercularis), υπό τον όρο ότι:

 

(α) τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία είναι εξειδικευμένα εργαλεία για τράτες με πόρτες, ειδικά ρυθμισμένα για να απορρίπτουν αλιεύματα ιχθύων (60 εκ. χαμηλό επάνω γραντί)·

 

(β) τα αλιευτικά εργαλεία περιλαμβάνουν φύλλο δικτυώματος τετραγωνικών ματιών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XIVγ·

 

(γ) το αλιευτικά εργαλεία είναι κατασκευασμένα με ελάχιστο μέγεθος ματιών τα 80 mm·

 

(δ) τα καλόχτενα (Aequipecten opercularis) αποτελούν τουλάχιστον το 90% των συγκρατουμένων αλιευμάτων κατά βάρος·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ – παράγραφος 5 – στοιχείο (α)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) στα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία ενσωματώνεται εσχάρα διαλογής σύμφωνα με το παράρτημα XIVα· ή φύλλο δικτυώματος τετραγωνικών ματιών όπως περιγράφεται στο παράρτημα XIVγ·

(α) στα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία ενσωματώνεται εσχάρα διαλογής σύμφωνα με το παράρτημα XIVα ή συνδυασμός φύλλου δικτυώματος τετραγωνικών ματιών όπως περιγράφεται στο παράρτημα XIVγ και/ή αντίστοιχου άκρως επιλεκτικού εργαλείου που έχει λάβει έγκριση από την ΕΤΟΕΑ.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) το πολύ 10% των συγκρατούμενων αλιευμάτων κατά βάρος αποτελείται από οποιοδήποτε μείγμα από γάδο, εγκλεφίνο ή/και νταούκι του Ατλαντικού,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα αποθέματα εγκλεφίνου έχουν αποκατασταθεί επαρκώς, ώστε να είναι πλέον αλιεύσιμα. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες για τη σύνθεση των αλιευμάτων, ενώ παράλληλα τα ισχύοντα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής θα πρέπει να παραταθούν, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αύξησης των απορρίψεων. Το μηδενικό συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) που ισχύει επί του παρόντος για τον γάδο με ποσοστό 1,5% για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καθιστά τους εν λόγω κανόνες παρωχημένους. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει λάβει μέτρα σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία του νταουκιού, καθώς οι εν λόγω κανόνες δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς. Τα αποθέματα γάδου και νταουκιού βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια ταχεία και ευέλικτη προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη διαχείριση ενόσω τα αποθέματα αποκαθίστανται χωρίς να αυξηθούν οι απορρίψεις.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29 δ – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αλιεία με τράτες, τράτες βενθικής αλιείας ή παρόμοια εργαλεία, υπό τον όρο ότι:

7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αλιεία με σταθερά δίχτυα, τράτες, τράτες βενθικής αλιείας ή παρόμοια εργαλεία, υπό τον όρο ότι:

Αιτιολόγηση

Τα σταθερά δίχτυα αποτελούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία καθώς επιτρέπουν την αποτελεσματική αλίευση συγκεκριμένων ειδών βάσει επιπέδων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Ωστόσο, είναι τα μόνο εργαλεία η χρήση των οποίων απαγορεύεται εντελώς, ανεξαρτήτως μεγέθους ματιών. Πριν από την απαγόρευση της πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή, η δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών με δίχτυα περιοριζόταν στην αλίευση του μερλούκιου, ενώ το ποσοστό των αλιευμάτων γάδου, νταουκιού του Ατλαντικού και εγκλεφίνου ήταν χαμηλότερο του 1,5%.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ – παράγραφος 7 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) το πολύ 30% των συγκρατούμενων αλιευμάτων κατά βάρος αποτελείται από οποιοδήποτε μείγμα από γάδο, εγκλεφίνο ή/και νταούκι του Ατλαντικού,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα αποθέματα εγκλεφίνου έχουν αποκατασταθεί επαρκώς, ώστε να είναι πλέον αλιεύσιμα. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες για τη σύνθεση των αλιευμάτων, ενώ παράλληλα τα ισχύοντα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής θα πρέπει να παραταθούν, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αύξησης των απορρίψεων. Το μηδενικό συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) που ισχύει επί του παρόντος για τον γάδο με ποσοστό 1,5% για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καθιστά τους εν λόγω κανόνες παρωχημένους. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει λάβει μέτρα σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία του νταουκιού, καθώς οι εν λόγω κανόνες δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς. Τα αποθέματα γάδου και νταουκιού βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια ταχεία και ευέλικτη προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη διαχείριση ενόσω τα αποθέματα αποκαθίστανται χωρίς να αυξηθούν οι απορρίψεις.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ - παράγραφος 7α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, βάσει επιστημονικών συμβουλών, μετά από διαβούλευση με την ΕΤΟΕΑ, να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις, τροποποιώντας τα χαρακτηριστικά των εργαλείων που ορίζονται στην παράγραφο 7 εντός της περιοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ - παράγραφος 8α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α. Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου, και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα με οποιοδήποτε από τα εργαλεία που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα¹ αυτά στην περιοχή που καθορίζεται στην ζώνη ICES VIa, η οποία περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τις εξής συντεταγμένες:

 

- γεωγραφικό μήκος 7o07 Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o25 Β,

 

- γεωγραφικό μήκος 7o00Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o25 Β,

 

- γεωγραφικό μήκος 6o50 Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o18 Β,

 

- γεωγραφικό μήκος 6o50 Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o17 Β·

 

- γεωγραφικό μήκος 6°52 Δ, γεωγραφικό πλάτος 55°17 Β,

 

- γεωγραφικό μήκος 7°07 Δ, γεωγραφικό πλάτος 55°25 Β·

 

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας δράγες για χτένια και εργαλεία για την αλίευση καλόχτενων μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου.

 

Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους ή άλλο άτομο επί του σκάφους δεν πρέπει να παρακινεί ή να επιτρέπει σε άτομο που βρίσκεται επί του σκάφους την αλίευση, την εκφόρτωση, τη μεταφόρτωση ή τη διατήρηση επί του σκάφους ιχθύων που έχουν αλιευθεί στην καθορισμένη περιοχή.

 

______________

 

1 ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 20.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 29δ - παράγραφος 10α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α. Βάσει της ετήσιας γνωμοδότησης του ICES και της ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για την τροποποίηση των συντεταγμένων της περιοχής που καθορίζεται στην παράγραφο 1 προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία για την κατάσταση των αποθεμάτων γάδου και νταουκιού του Ατλαντικού στην εν λόγω περιοχή.

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη καθορισμένη περιοχή είναι ακατάλληλη και αναποτελεσματική, όπως έχει ήδη επισημανθεί στην τροπολογία έξι. Ανάλογα με τη γνωμοδότηση του ICES και της ΕΤΟΕΑ, ενδέχεται να κριθεί κατάλληλη μία νέα καθορισμένη περιοχή. Οι ακόλουθες τροπολογίες προϋποθέτουν ότι η νέα καθορισμένη περιοχή θα καθοριστεί βάσει της γνωμοδότησης του ICES και της ΕΤΟΕΑ. Σε περίπτωση που το ICES και η ΕΤΟΕΑ γνωμοδοτήσουν ότι μια νέα καθορισμένη περιοχή δεν είναι πλέον αναγκαία, ολόκληρο το άρθρο 29 δ περιττεύει.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 9

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 34α – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- ανήκουν σε μία μόνο από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες μεγέθους ματιών: και

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση αυτή αποτελούσε απαραίτητο τμήμα του αρχικού κειμένου που παραλείφθηκε στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 34 β – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) Δίχτυα εμπλοκής με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 250 mm, υπό τον όρο ότι :

(β) Δίχτυα εμπλοκής και μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 250 mm, υπό τον όρο ότι :

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να εισάγονται άδικες και απαράδεκτες διακρίσεις σε βάρος των μανωμένων διχτυών (τα οποία διαθέτουν τρία φύλλα δικτυώματος). Η χρήση διχτυών εμπλοκής με τα οποία αλιεύονται καρχαρίες βαθέων υδάτων επιτρέπεται σε βάθος 200-600 μέτρων, σε αντίθεση με τα μανωμένα δίχτυα με τα οποία αλιεύονται πεσκαντρίτσες, παρόλο που δεν χρησιμοποιούνται εκ των πραγμάτων για την αλίευση καρχαριών και, ως εκ τούτου, δεν έχουν λόγο να συμβάλουν στην απόρριψή τους. Επομένως, δεν υπάρχει βάσιμος λόγος, ούτε από άποψη αλιευτικής πρακτικής ούτε από άποψη επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, να εισάγονται διακρίσεις σε βάρος των μανωμένων διχτυών.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 34β – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) Μανωμένα δίχτυα στην υποπεριοχή ICES IX με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 220 mm, υπό τον όρο ότι:

 

- χρησιμοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μικρότερο των 600 m·

 

- το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 30 μάτια, έχουν αναλογία ανάρτησης τουλάχιστον 0,44·

 

- δεν φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης·

 

- κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 5 km· το μέγιστο μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 20 km ανά σκάφος·

 

- ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 34 δ – στοιχείο 11α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά από συνεννόηση με την ΕΤΟΕΑ, να αποκλείσει ορισμένες μορφές αλιείας, στις ζώνες ICES VIII, ΙΧ και Χ, από την εφαρμογή των σημείων 9.1 έως 9.11, όταν πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη δείχνουν ότι η αλιεία αυτή επιφέρει πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καρχαρία και απορρίψεων.

Αιτιολόγηση

Το σημείο 9 του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2009 προβλέπει τη δυνατότητα αποκλεισμού ορισμένων μορφών αλιείας στις ζώνες ICES VIII, IX και X όταν πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη στην ΕΤΟΕΑ δείχνουν ότι η αλιεία αυτή επιφέρει πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός αριθ. 850/98

Άρθρο 34 δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας με τράτες βυθού και με στατικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των στάσιμων απλαδιών βυθού και των παραγαδιών, στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας με τράτες βυθού και με στατικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των στάσιμων απλαδιών και παραγαδιών βυθού, στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 12

Κανονισμός αριθ. 850/98

Παράρτημα I

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 34 στοιχ. στ α)

(12) Στο παράρτημα Ι, η υποσημείωση 6 του πίνακα απαλείφεται.

(12) Στο παράρτημα Ι:

 

(α) νέες γραμμές προστίθενται στον πίνακα ως εξής:

Είδη στόχοι

Μέγεθος ματιών (χιλιοστά)

 

<16

16 έως 31

32 έως 54

55 έως 69

70 έως 79

80 έως 99

³ 100

 

Ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

Ουδέν

Φανόψαρα

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμηριγγόψαρα

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) η υποσημείωση 6 του πίνακα απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Το προεπιλεγμένο μέγεθος ματιών για τα είδη που δεν καλύπτονται από τους πίνακες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 είναι 100mm. Για την αποφυγή παρόμοιου προβλήματος με αυτό που παρουσιάστηκε με το βασιλάκη, όπου ήταν απαραίτητο να εισαχθεί μια συγκεκριμένη τροποποίηση. Η παρούσα τροποποίηση παρέχει το κατάλληλο μέγεθος ματιών για άλλα μικρά πελαγικά είδη φανόψαρων και σμηριγγόψαρων.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 12 α (νέο)

Κανονισμός αριθ. 850/98

Παράρτημα II

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 34 στοιχ. στ α)

 

(12α) Στο παράρτημα II, νέες γραμμές προστίθενται στον πίνακα ως εξής:

Είδη-στόχοι

Μέγεθος ματιών (χιλιοστά)

 

16 έως 31

32 έως 54

55 έως 59

60 έως 69

³ 70

 

Ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

Ουδέν

Φανόψαρα

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμηριγγόψαρα

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτιολόγηση

Το προεπιλεγμένο μέγεθος ματιών για τα είδη που δεν καλύπτονται από τους πίνακες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 είναι 100mm. Για την αποφυγή παρόμοιου προβλήματος με αυτό που παρουσιάστηκε με το βασιλάκη, όπου ήταν απαραίτητο να εισαχθεί μια συγκεκριμένη τροποποίηση. Η παρούσα τροποποίηση παρέχει το κατάλληλο μέγεθος ματιών για άλλα μικρά πελαγικά είδη φανόψαρων και σμηριγγόψαρων.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κανονισμός αριθ. 850/98

Παράρτημα XII

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Στο παράρτημα XII, προστίθεται μια νέα στήλη για την Περιοχή 9 για το είδος καλκάνι (Psetta maxima) με ελάχιστο μέγεθος τα 45 εκ.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κανονισμός αριθ. 850/98

Παράρτημα XII

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Στον πίνακα του παραρτήματος XII, το κείμενο που αναφέρεται στον γαύρο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

«Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

 

Ολόκληρη η περιοχή, εκτός της ζώνης ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7°23'48'' Δ: 12 εκ. ή 90 τεμάχια ανά κιλό

 

Ζώνη ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7°23'48'' Δ: 10 εκ.»

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλοποιηθούν οι εργασίες που πραγματοποιούνται επί των αλιευτικών σκαφών αλλά και για να διευκολυνθεί ο έλεγχος κατά την εκφόρτωση, θα πρέπει το ελάχιστο μέγεθος του γαύρου να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αναλογία αλιευμάτων ανά κιλό. Ο καθορισμός της συγκεκριμένης αναλογίας ήταν πρόταση των αρμόδιων επιστημονικών ινστιτούτων ενώ από το 2010 το CCR Sud επιδιώκει την επίσημη ένταξή της στους ρυθμιστικούς κανόνες (γνωμοδότηση 26).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα τεχνικά μέτρα διατήρησης των αλιευτικών πόρων είναι από τα βασικά στοιχεία μιας περιφερειακής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας και προστίθενται στις ετήσιες/εξαμηνιαίες αποφάσεις για τις δυνατότητες αλίευσης. Τα τεχνικά μέτρα καθορίζουν τους κανόνες για τις αλιευτικές ζώνες και τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται έναντι εγκεκριμένων ποσοτήτων (αλιευτική προσπάθεια) και/ή αλιευμάτων (TAC και ποσοστώσεις).

Τα τεχνικά μέτρα διατήρησης αποτελούν κανόνες, τους οποίους οι αλιείς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρούν καθημερινά κατά τη διεξαγωγή των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η αλιευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται σε τόπο και με τρόπο που επιτρέπουν τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Τα μέτρα αφορούν τα ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης, τα ελάχιστα μεγέθη ματιών των διχτυών, τις ζώνες και τις περιόδους απαγόρευσης αλίευσης, τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, τα κριτήρια για τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και έχουν, κατά συνέπεια, σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει μόνο μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι «συναφείς όροι» (τεχνικά μέτρα) που διέπουν τη χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων, αλλά δεν συνδέονται λειτουργικά με αυτές, θα πρέπει να εγκρίνονται μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κανονισμός αριθ. 850/98 του Συμβουλίου «για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών» –ο βασικός κανονισμός για τα τεχνικά μέτρα– επρόκειτο να τροποποιηθεί προκειμένου να προβλέπει ένα μόνιμο πλαίσιο τεχνικών μέτρων σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, αλλά δεν επετεύχθη πολιτική συμφωνία.

Για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου «περί καθορισμού, για το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων» θα εξακολουθήσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011 (18 μήνες). Η ισχύς των μεταβατικών μέτρων παρατάθηκε εκ νέου βάσει του κανονισμού αριθ. 579/2011 που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (για άλλη μία περίοδο 18 μηνών).

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής προτίθεται να παρατείνει τους κανόνες για τα τεχνικά μέτρα για μια ακόμη μεταβατική περίοδο έως ότου εγκριθεί το περιφερειακό πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα σύμφωνα με την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ). Δεδομένου ότι η ΚΑΠ δεν θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, όταν θα πάψουν να ισχύουν τα υφιστάμενα μεταβατικά τεχνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 579/2011, η Επιτροπή προτείνει για ακόμη μία φορά μια ενδιάμεση λύση με την τροποποίηση της βασικής νομικής πράξης, χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία παύσης ισχύος. Εάν εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής, οι κανονισμοί του 2009 και 2011 θα καταργηθούν.

Εκτός από την παράταση ισχύος των τρεχόντων τεχνικών μέτρων, το προτεινόμενο κείμενο έχει συμπεριλάβει τα επικαιροποιημένα υφιστάμενα μέτρα σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ και τις συστάσεις της NEAFC καθώς και μέτρα για τη μείωση των απορρίψεων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως συμφωνήθηκε το 2010 με τη Νορβηγία και τις Νήσους Φερόε, τα οποία δεν είχαν μεταφερθεί ακόμη στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ατυχές το γεγονός ότι στο Κοινοβούλιο παρουσιάζεται μία ακόμη πρόταση για μεταβατικά τεχνικά μέτρα και όχι μια μόνιμη λύση που να βρέθηκε εγκαίρως. Οι ευρωπαίοι αλιείς χρειάζονται νομική σαφήνεια και η λέξη «προσωρινά» δεν πρέπει να οδηγήσει σε παραλογισμούς.

Ωστόσο, ο εισηγητής αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα αυτών των μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα των ιχθύων αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο και ότι διατηρούνται τα οικοσυστήματα στα οποία ζουν. Παρ’ όλα αυτά, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να διατυπωθούν και να σχεδιαστούν σύμφωνα με τον εξελικτικό χαρακτήρα της διαχείρισης της αλιείας και των επιστημονικών στοιχείων. Ως εκ τούτου, προτείνει ορισμένες πρόσθετες αλλαγές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον γνωμοδοτήσεις της ΕΤΟΕΑ και του ICES για ορισμούς περιοχών και αναλύσεις διαχείρισης, καθώς και σχετικά με τα νέα έκτακτα μέτρα της Επιτροπής. Ο εισηγητής επισημαίνει ότι πλημμελώς μελετημένα ή ακατάλληλα τεχνικά μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των αλιέων, γεγονός το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως στην περίπτωση ορισμένων από τα υφιστάμενα μέτρα για τους περιορισμούς στην αλιεία γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού στην υποπεριοχή ICES VI, όπου, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η καθορισμένη περιοχή είναι ακατάλληλη. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται από τον εισηγητή στηρίζονται σε σαφή επιστημονικά στοιχεία και αφορούν συγκεκριμένα άρθρα, τα οποία είναι παρωχημένα και/ή αντιβαίνουν στη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και χρήζουν άμεσης προσοχής.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η παρούσα πρόταση για τα τεχνικά μέτρα δεν πρέπει να προκαταλάβει αποφάσεις για τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης που πρόκειται να ληφθούν στο πλαίσιο του βασικού κανονισμού της ΚΑΠ και ότι ο προσωρινός χαρακτήρας της νομικής πράξης πρέπει να συνδέεται σαφώς με το προβλεπόμενο περιφερειακό πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα διατήρησης εφόσον εγκριθεί η νέα ΚΑΠ. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις και ζώνες και δεν πρέπει να θεωρούνται γενικοί κανόνες που ισχύουν ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητη μια περιφερειακή προσέγγιση.

Τα μεταβατικά τεχνικά μέτρα έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010 και παύουν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2012. Ο εισηγητής έχει πλήρη επίγνωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν στη διάθεσή τους ελάχιστο χρόνο για να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία για μία από τις πιο πολύπλοκες και σημαντικές πτυχές της ΚΑΠ. Ωστόσο, ο εισηγητής είναι αποφασισμένος να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατόν να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλα και αποτελεσματικά μεταβατικά μέτρα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών 

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

19.6.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

3.7.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa, Κρίτων Αρσένης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Ημερομηνία κατάθεσης

19.10.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου