Procedūra : 2012/0158(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0342/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0342/2012

Debates :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 849kWORD 386k
19.10.2012
PE 494.655v02-00 A7-0342/2012

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Pat the Cope Gallagher

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0298),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0156/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 18. septembra atzinumu(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0342/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Lai nodrošinātu jūras bioloģisko resursu pareizas saglabāšanas un pārvaldības turpināšanu Melnajā jūrā, ir jānosaka linuma minimālais acs izmērs akmeņplekstu zvejniecībai.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jāsaglabā zvejai slēgtais apgabals, lai aizsargātu pikšas mazuļus ICES VIb rajonā.

Pamatojums

Tekstam 11. apsvērumā būtu jābūt pirms 9. apsvēruma atbilstoši pantu secībai, tāpēc ir jāmaina pašreizējā kļūdainā secība.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Ņemot vērā ICES un ZZTEK ieteikumu, daži tehniskie saglabāšanas pasākumi, kurus veic ūdeņos uz rietumiem no Skotijas (ICES VIa rajons), Ķeltu jūrā (ICES VIIf, VIIg rajons) un Īru jūrā (ICES VIIa rajons) un kuru mērķis ir aizsargāt pikšas Rokolas krājumu, mencas, pikšas un merlanga krājumus, būtu jāpatur spēkā, lai veicinātu zivju krājumu saglabāšanos.

(9) Ņemot vērā ICES un ZZTEK ieteikumu, daži tehniskie saglabāšanas pasākumi, kurus veic Ķeltu jūrā (ICES VIIf un VIIg rajons) un Īru jūrā (ICES VIIa rajons) un kuru mērķis ir aizsargāt mencas, pikšas un merlanga krājumus, būtu jāpatur spēkā, lai veicinātu zivju krājumu saglabāšanos.

Pamatojums

Uz mencas, pikšas un merlanga krājumiem rietumos no Skotijas vairs nevar attiecināt noteikumus par nozvejas sastāvu (29.d pants). Pikšas Rokolas krājums ir kļūdaini saistīts ar Īru jūras VIIa rajona mencām. Uz pikšas Rokolas krājumu attiecas 11. apsvērums.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, būtu jāsaglabā zvejai slēgtais apgabals, lai aizsargātu pikšas mazuļus ICES VIb rajonā.

svītrots

Pamatojums

Tekstam 11. apsvērumā būtu jābūt pirms 9. apsvēruma atbilstoši pantu secībai, tāpēc ir jāmaina pašreizējā kļūdainā secība.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Ņemot vērā ZZTEK ieteikumu, kurā teikts: „nav pamatojuma, lai saistībā ar 9.4 pantu attieksme pret vairāksienu tīkliem būti citāda nekā pret žaunu tīkliem”, būtu jāļauj izmantot vairāksienu tīklus ICES IX apakšapgabalā ūdeņos, kas dziļāki par 200 m, bet seklāki par 600 m.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 850/98

2. pants - 1. punkts - ha apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Regulas 2. pantu papildina ar šādu punktu:

 

"(ha) Visi Melnās jūras ūdeņi ir Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas teritorijas ģeogrāfiskais apakšapgabals saskaņā ar definīciju Rezolūcijā GFCM/33/2009/2.”

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

19.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Īpatņus, kuri pieder pie jebkuras sugas, kam noteikta kvota, un iegūti jebkādā zvejas darbībā 1.−4. reģionā, kas noteikti šīs regulas 2. pantā, paceļ uz kuģa un pēc tam izkrauj.

svītrots

Pamatojums

Šo noteikumu attiecībā uz pienākumu izkraut visas nozvejas aktīvi apspriež saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas reformu, un, tā kā Komisijas sniegtajā paskaidrojuma rakstā ir izklāstīts Komisijas nodoms pēc kopējās zivsaimniecības politikas reformas, kura patlaban tiek apspriesta sarunu procesā, pārskatīt Regulu (EK) Nr. 850/98 atbilstīgi minētajai reformai, šajā posmā nav atbilstoši iekļaut šo pantu. Ierosinātie pārejas posma tehniskie pasākumi ir paredzēti, lai iegūtu laiku jauna tehnisko pasākumu regulējuma izstrādei.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

19.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Mazizmēra jūras organismus tūlīt atlaiž jūrā. Mazizmēra jūras organismu paturēšana uz klāja, pārkraušana, izkraušana, transportēšana, uzglabāšana, pārdošana, izstādīšana vai piedāvāšanai tirdzniecībai ir aizliegta.

Pamatojums

Ierosinātie pārejas posma tehniskie pasākumi ir paredzēti, lai iegūtu laiku jauna tehnisko pasākumu regulējuma izstrādei. Ņemot to vērā, ir atbilstoši, ka ar šiem pārejas posma tehniskajiem pasākumiem aizliedz mazizmēra jūras organismu izkraušanu, kā tas paredzēts spēkā esošajā Regulā (EK) Nr. 850/98.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts - 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

19.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Jūras organismus, kas ir mazāki par Regulas (EK) Nr. 850/98 XII pielikumā noteikto minimālo pieļaujamo lielumu zvejai, nekavējoties atlaiž atpakaļ ūdenī. To paturēšana uz klāja, pārkraušana, izkraušana, transportēšana, uzglabāšana, un piedāvāšanai tirdzniecībai ir aizliegta.

Pamatojums

Šis pārejas noteikums būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 850/98 saistībā ar izmetumu samazināšanu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

19.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Noteikumi, kas minēti 1. punktā, neskar pienākumus, kuri noteikti šajā regulā vai citā zivsaimniecības nozares regulā.

svītrots

Pamatojums

Tā kā ir svītrots regulas 19.a pants, šajā regulā šis pants tagad ir lieks.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ir aizliegts veikt jebkādas mencu, pikšu un merlangu zvejas darbības tajā ICES VIa rajona daļā, kura atrodas uz austrumiem vai uz dienvidiem no loksodromām, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 sistēmu:

Ir aizliegts veikt jebkādas mencu un merlangu zvejas darbības tajā ICES VIa rajona daļā, kura atrodas šādā apgabalā, kas sastāv no šādiem ICES statistiskajiem taisnstūriem vai kādā no tā daļām:

– 54o30' ziemeļu platuma, 10o35' rietumu garuma,

– 54o30' ziemeļu platuma, 10o00' rietumu garuma,

– 55o20' ziemeļu platuma, 09o50' rietumu garuma,

– 55o00' ziemeļu platuma, 10o00' rietumu garuma,

– 55o30' ziemeļu platuma, 09o20' rietumu garuma,

– 55o00' ziemeļu platuma, 09o00' rietumu garuma,

– 56o40' ziemeļu platuma, 08o55' rietumu garuma,

– 58o00' ziemeļu platuma, 09o00' rietumu garuma,

– 57o00' ziemeļu platuma, 09o00' rietumu garuma,

– 58o00' ziemeļu platuma, 08o00' rietumu garuma,

– 57o20' ziemeļu platuma, 09o20' rietumu garuma,

– 58o30' ziemeļu platuma, 08o00' rietumu garuma,

– 57o50' ziemeļu platuma, 09o20' rietumu garuma,

– 58o30' ziemeļu platuma, 07o00' rietumu garuma,

– 58o10' ziemeļu platuma, 09o00' rietumu garuma,

– 59o00' ziemeļu platuma, 07o00' rietumu garuma,

– 58o40' ziemeļu platuma, 07o40' rietumu garuma,

– 59o00' ziemeļu platuma, 06o00' rietumu garuma,

– 59o00' ziemeļu platuma, 07o30' rietumu garuma,

– 59o30' ziemeļu platuma, 06o00' rietumu garuma,

– 59o20' ziemeļu platuma, 06o30' rietumu garuma,

– 59o30' ziemeļu platuma, 06o00' rietumu garuma,

– 59o40' ziemeļu platuma, 06o05' rietumu garuma,

– 59o30' ziemeļu platuma, 05o00' rietumu garuma,

– 59o40' ziemeļu platuma, 05o30' rietumu garuma,

– 60o00' ziemeļu platuma, 05o00' rietumu garuma,

– 60o00' ziemeļu platuma, 04o50' rietumu garuma,

– 60o00' ziemeļu platuma, 04o00' rietumu garuma.

– 60o15' ziemeļu platuma, 04o00' rietumu garuma,

 

Pamatojums

Noteiktais apgabals ir neatbilstošs, un tajā būtu vai nu jāizdara izmaiņas, vai tas jāsvītro. Grozījums pamatojas uz jaunākajiem ZZTEK komentāriem par mencu krājumu atjaunošanas plāna novērtējumu un attiecas uz pārvaldības līniju ūdeņos uz rietumiem no Skotijas. Noteiktais apgabals ir arī spēkā neesošs tāpēc, ka Komisija ir ieviesusi ārkārtas pasākumus, lai svītrotu pikšas no noteikumiem par piezveju VIa rajonā, un mencām 2012. gadā VIa rajonā ir noteikta nulles apjoma kopējā pieļaujamā nozveja (KPN). Turklāt ir pierādījies, ka šīs līnijas noteikšanai nav bijuši vēlamie rezultāti zvejas izraisītās mencu mirstības samazināšanā, lai gan ir bijis ievērojams zvejas piepūles samazinājums.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 3. punkts - ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, minētajos apgabalos un laikposmos ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot stacionārus piekrastes tīklus, kas nostiprināti ar steltīm, ķemmīšgliemeņu dregas, ēdamgliemeņu dregas, rokas āķu rindas, mehanizētu džiga aprīkojumu, velkamos vadus un brideņus, murdus un zivju grozus, ja:

3. Atkāpjoties no 1. punkta, minētajos apgabalos un laikposmos ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot stacionārus piekrastes tīklus, kas nostiprināti ar steltīm, ķemmīšgliemeņu dregas, zvejas rīkus, kas domāti karalisko vēdekļgliemeņu ķeršanai, ēdamgliemeņu dregas, rokas āķu rindas, mehanizētu džiga aprīkojumu, žaunu tīklus un pītus tīklus, velkamos vadus un brideņus, murdus un zivju grozus, ja:

Pamatojums

Žaunu tīklus un pītus tīklus izmantoja mazi piekrastes kuģīši, lai zvejotu vēžveidīgos un mazās kaķu haizivis, saidas un pikšas īpašās teritorijās VIa zonā, līdz tika ieviests Regulas (EK) Nr. 43/2009 III pielikums un III pielikuma papildinājumi. Šos tīklus neizmanto mencu vai merlangu zvejai, un tie gandrīz nemaz neietekmē šo zivju krājumus. Pikšas vairs neietilpst piezvejas sugās saskaņā ar Komisijas ārkārtas pasākumiem, un tāpēc būtu jāatļauj to zvejā izmantot žaunu tīklus. Piekrastes zvejniekiem bez vajadzības tiek liegts gūt ieņēmumus un viņi pēdējos gados ir cietuši ļoti lielus zaudējumus.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 3. punkts – (a) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) netiek turēti uz kuģa un netiek izmantoti citi zvejas rīki kā tikai stacionāri piekrastes tīkli, kas nostiprināti ar steltīm, ķemmīšgliemeņu dregas, ēdamgliemeņu dregas, rokas āķu rindas, mehanizēts džiga aprīkojums, velkamie vadi un brideņi, murdi un zivju grozi, un

(a) netiek turēti uz kuģa un netiek izmantoti citi zvejas rīki kā tikai stacionāri piekrastes tīkli, kas nostiprināti ar steltīm, ķemmīšgliemeņu dregas, ēdamgliemeņu dregas, rokas āķu rindas, mehanizēts džiga aprīkojums, žaunu tīkli un pīti tīkli, velkamie vadi un brideņi, murdi un zivju grozi, un

Pamatojums

Žaunu tīklus un pītus tīklus izmantoja mazi piekrastes kuģīši, lai zvejotu vēžveidīgos un mazās kaķu haizivis, saidas un pikšas īpašās teritorijās VIa zonā, līdz tika ieviests Regulas (EK) Nr. 43/2009 III pielikums un III pielikuma papildinājumi. Šos tīklus neizmanto mencu vai merlangu zvejai, un tie gandrīz nemaz neietekmē šo zivju krājumus. Pikšas vairs neietilpst piezvejas sugās saskaņā ar Komisijas ārkārtas pasākumiem, un tāpēc būtu jāatļauj to zvejā izmantot žaunu tīklus.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) uz kuģa netiek paturētas, izkrautas vai nogādātas krastā citas zivis kā tikai makreles, pollaki, saidas un laši vai gliemji un vēžveidīgie.

(b) uz kuģa netiek paturētas, izkrautas vai nogādātas krastā citas zivis vai čaulgliemji kā tikai makreles, pollaki, saidas, pikšas, mazās kaķu haizivis (Scyliorhinus Canicula) un laši vai gliemji un vēžveidīgie.

Pamatojums

Žaunu tīklus un pītus tīklus izmantoja mazi piekrastes kuģīši, lai zvejotu vēžveidīgos un mazās kaķu haizivis, saidas un pikšas īpašās teritorijās VIa zonā, līdz tika ieviests Regulas (EK) Nr. 43/2009 III pielikums un III pielikuma papildinājumi. Šos tīklus neizmanto mencu vai merlangu zvejai, un tie gandrīz nemaz neietekmē šo zivju krājumus. Pikšas vairs neietilpst piezvejas sugās saskaņā ar Komisijas ārkārtas pasākumiem, un tāpēc būtu jāatļauj to zvejā izmantot žaunu tīklus.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļauts zvejot karaliskās vēdekļgliemenes (Aequipecten opercularis), ar nosacījumu, ka:

 

(a) izmantotie zvejas rīki ir specializēti durvju traļi, kas izgatavoti tā, lai selektīvi novērstu zivju nozveju (60 cm zema augšējā mala);

 

(b) zvejas rīkā ir kvadrātveida acu linuma plātne, kā aprakstīts XIVc pielikumā;

 

(c) zvejas rīka konstrukcijā izmantotā linuma minimālais acs izmērs ir 80 mm;

 

(d) ne mazāk kā 90 % paturētās nozvejas svara veido karaliskās vēdekļgliemenes (Aequipecten opercularis),

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants - 5. punkts - a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) izmantotajiem zvejas rīkiem ir šķirotājrežģis, kas atbilst XIVa pielikumam, vai kvadrātveida acu linuma plātne, kā aprakstīts XIVc pielikumā;

(a) izmantotajiem zvejas rīkiem ir šķirotājrežģis, kas atbilst XIVa pielikumam, vai kvadrātveida acu linuma plātne, kā aprakstīts XIVc pielikumā — apvienojumā ar līdzvērtīgiem īpaši selektīviem zvejas rīkiem, ko ir apstiprinājusi ZZTEK.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants - 5. punkts - d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) ne vairāk kā 10 % no paturētās nozvejas svara veido mencas, pikšas un/vai merlangi jauktā veidā;

svītrots

Pamatojums

Pikšas krājumi ir jau pietiekami atjaunojušies, lai varētu atjaunot to nozveju, tādēļ tās nav jāiekļauj noteikumos par nozvejas sastāvu, pagarinot spēkā esošos Komisijas ārkārtas pasākums, lai novērstu zivju izmešanas palielināšanos. Patlaban mencām ir noteikta nulles apjoma kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) ar 1,5 % piezvejas, tādējādi šie noteikumi ir novecojuši. Apvienotā Karaliste ir ieviesusi valsts pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu merlangu aizsardzību, jo šos noteikumus vairs neuzskata par piemērotiem. Gan mencu, gan merlanga krājumi atjaunojas, tādēļ ir nepieciešama steidzama un elastīga pieeja, lai nodrošinātu vislabāko pārvaldību, jo krājumi atjaunojas, ja nepalielinās izmetumi.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants - 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļauts zvejot ar traļiem, grunts vadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem, ja:

7. Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļauts zvejot ar noenkurotiem tīkliem, traļiem, grunts vadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem, ja:

Pamatojums

Noenkurotie tīkli ir selektīvi zvejas rīki, kas ļauj ķert konkrētas zivju sugas ar nelielu piezveju. Tomēr tie ir vienīgie zvejas rīki, kuru lietošana ir pilnībā aizliegta, neraugoties uz linuma acu izmēru. Kuģi zvejai ar tīkliem, kas darbojās šajā zonā pirms iebraukšanas aizlieguma ieviešanas, zvejoja vienīgi hekus, bet mencu, plikšu un merlangu piezveja bija mazāka par 1,5 %.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants - 7. punkts - b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ne vairāk kā 30 % no paturētās nozvejas svara veido mencas, pikšas un/vai merlangi jauktā veidā;

svītrots

Pamatojums

Pikšas krājumi ir jau pietiekami atjaunojušies, lai varētu atjaunot to nozveju, tādēļ tās nav jāiekļauj noteikumos par nozvejas sastāvu, pagarinot spēkā esošos Komisijas ārkārtas pasākums, lai novērstu zivju izmešanas palielināšanos. Patlaban mencām ir noteikta nulles apjoma kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) ar 1,5 % piezvejas, tādējādi šie noteikumi ir novecojuši. Apvienotā Karaliste ir ieviesusi valsts pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu merlangu aizsardzību, jo šos noteikumus vairs neuzskata par piemērotiem. Gan mencu, gan merlanga krājumi atjaunojas, tādēļ ir nepieciešama steidzama un elastīga pieeja, lai nodrošinātu vislabāko pārvaldību, jo krājumi atjaunojas, ja nepalielinās izmetumi.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 6. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants - 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a Komisija, ņemot vērā zinātniskos ieteikumus un pēc apspriedēm ar ZZTEK, var nolemt pieņemt īstenošanas aktus, ar ko izdara izmaiņas 7. punktā minēto zvejas rīku tehniskās īpašībās, kad šos rīkus izmanto 1. punktā noteiktajā rajonā.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. daļa - 6. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 8.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a No 1. janvāra līdz 31. martam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim ir aizliegts veikt jebkādas zvejas darbības, izmantojot jebkuru no zvejas rīkiem, kuri uzskaitīti I pielikumā 2008. gada 18. decembra Padomes Regulā (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai1, tajā rajonā, kuru ICES apzīmē kā VIa rajonu un kuru norobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas:

 

– 7o07 rietumu garuma, 55o25 ziemeļu platuma,

 

– 7o00 rietumu garuma, 55o25 ziemeļu platuma,

 

– 6o50 rietumu garuma, 55o18 ziemeļu platuma,

 

– 6o50 rietumu garuma, 55o17 ziemeļu platuma,

 

– 6o52 rietumu garuma, 55o17 ziemeļu platuma,

 

– 7o07 rietumu garuma, 55o25 ziemeļu platuma.

 

Atkāpjoties no 1. punkta no 1. oktobra līdz 31. decembrim ir atļauts veikt zvejas darbības, izmantojot ķemmīšgliemeņu dregas un zvejas rīkus, kas domāti karalisko vēdekļgliemeņu ķeršanai.

 

Zvejas kuģa, kas zvejo jūrā, kapteinis vai cita persona uz kuģa nerada iespēju un neatļauj uz kuģa esošai personai zvejot, izkraut, pārkraut vai turēt uz kuģa zivis, kas nozvejotas īpašajā apgabalā.

 

______________

 

1 OV L 348, 24.12.2008, 20. lpp.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. daļa- 6. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 10.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a Ņemot vērā ICES un ZZTEK ikgadējos ieteikumus, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko izdara izmaiņas attiecībā uz 1. punktā noteiktā apgabala koordinātām, lai ievērotu zinātniskos ieteikumus par mencu un merlangu krājuma stāvokli konkrētajā apgabalā.

Pamatojums

Pašreizējais noteiktais apgabals ir neatbilstošs un neefektīvs, kā tas jau uzsvērts grozījumā Nr. 6. Atkarībā no ICES un ZZTEK ieteikumiem no jauna noteikts apgabals var būt vai var nebūt atbilstošs. Izdarot šos grozījumus, pieņem, ka jaunie noteiktie apgabali būs izveidoti, ņemot vērā ICES un ZZTEK ieteikumus. Ja ICES un ZZTEK ieteiks, ka no jauna noteiktais apgabals vairs nav spēkā esošs, tad 29.d pants kopumā kļūs lieks.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 9. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

34.a pants – 2. punkts – (a) apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– šo grunts traļu linuma acis ir tikai vienā no atļautajiem izmēra diapazoniem, un

Pamatojums

Šis ievilkums bija sākotnējā teksta nepieciešama daļa, kuru Komisijas priekšlikumā neiekļāva.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

34.b pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) žaunu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir lielāks vai vienāds ar 250 mm, ja:

(b) žaunu un vairāksienu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir lielāks vai vienāds ar 250 mm, ja:

Pamatojums

Nedrīkst negodīgi un nepieņemami diskriminēt vairāksienu tīklus (tīklus ar trim kārtām). Žaunu tīkli, ar ko zvejo dziļūdens haizivis, var darboties 200 līdz 600 m dziļumā, bet vairāksienu tīkli, ar ko zvejo jūrasvelnus, šādā dziļumā darboties nevar, lai arī ar tiem haizivis nezvejo, un nav iemesla tās izmest. Tādēļ, raugoties no zvejas prakses vai zinātniskā viedokļa, nav pamata šādi vērsties pret vairāksienu tīkliem.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

34.b pants - 3. punkts - ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) ICES IX apakšapgabalā vairāksienu tīklus, kuru linuma acs izmērs ir lielāks vai vienāds ar 220 mm, ja:

 

– tos izliek ūdeņos, kur jūras kartē norādītais dziļums nepārsniedz 600 m;

 

– tie nav dziļāki par 30 acu rindām, to linuma nostiepuma attiecība nav mazāka par 0,44;

 

– tie nav aprīkoti ar pludiņiem vai citām ierīcēm, kas nodrošina peldspēju;

 

– katra tīkla garums nepārsniedz 5 km; visu viena kuģa vienā laikā izlikto tīklu rindu kopējais garums nepārsniedz 20 km;

 

– maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 72 stundas.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

34.d pants – 11.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a Komisija pēc apspriedēm ar ZZTEK var nolemt atbrīvot dažas zivsaimniecības no 9.1. līdz 9.11. punkta piemērošanas ICES VIII, IX un X zonā, ja no dalībvalstīm saņemtā informācija rāda, ka attiecīgās zivsaimniecības rezultātā haizivju piezvejas un izmetumu līmenis ir ļoti zems.

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 43/2009 III pielikuma 9. punktā ir noteikums par iespēju atbrīvot dažas zivsaimniecības ICES VIII, IX un X zonā, ja no dalībvalstīm saņemtā informācija rāda, ka attiecīgās zivsaimniecības rezultātā haizivju piezvejas un izmetumu līmenis ir ļoti zems.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

34.d pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Grunts tralēšana un zveja ar stacionāriem zvejas rīkiem, tostarp pie grunts nostiprinātiem žaunu tīkliem un āķu jedām, ir aizliegta apgabalos, ko norobežo loksodromas, kuras secīgi savieno šādas koordinātas, ko nosaka saskaņā ar WGS84 koordinātu sistēmu:

1. Grunts tralēšana un zveja ar stacionāriem zvejas rīkiem, tostarp pie grunts nostiprinātiem žaunu tīkliem un grunts āķu jedām, ir aizliegta apgabalos, ko norobežo loksodromas, kuras secīgi savieno šādas koordinātas, ko nosaka saskaņā ar WGS84 koordinātu sistēmu:

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 12. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

I pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34. fa pants

(12) I pielikumā 6. zemsvītras piezīmi tabulā svītro;

(12) I pielikumā:

 

(a) tabulā ievieto šādas jaunas rindas:

Mērķsugas

Linuma acu izmēru diapazons (milimetros)

 

<16

16 līdz 31

32 līdz 54

55 līdz 69

70 līdz 79

80 līdz 99

³ 100

 

Mērķsugas minimālā procentuālā daļa

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

nav

Myctophiformes kārtas sugas

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes kārtas sugas

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 6. zemsvītras piezīmi tabulā svītro.

Pamatojums

Iepriekšnoteiktais linuma acs izmērs sugām, kas nav minētas 850/98 tabulās, ir 100 mm. Grozījuma nolūks ir izvairīties no tādas pašas problēmas kā kaprosu gadījumā, kad bija nepieciešams ieviest īpašu grozījumu. Ar šo grozījumu nodrošina linuma acs izmēru citām Myctophiformes un Stomiiformes kārtas mazām pelaģiskām zivīm.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

1. pants - 1. punkts - 12.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 850/98

II pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34. fa pants

 

(12a) II pielikuma tabulā ievieto šādas jaunas rindas:

Mērķsugas

Linuma acu izmēru diapazons (milimetros)

 

16 līdz 31

32 līdz 54

55 līdz 59

60 līdz 69

³ 70

 

Mērķsugas minimālā procentuālā daļa

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

nav

Myctophiformes kārtas sugas

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes kārtas sugas

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums

Iepriekšnoteiktais linuma acs izmērs sugām, kas nav minētas 850/98 tabulās, ir 100 mm Grozījuma nolūks ir izvairīties no tādas pašas problēmas kā kaprosu gadījumā, kad bija nepieciešams ieviest īpašu grozījumu. Ar šo grozījumu nodrošina linuma acs izmēru citām Myctophiformes un Stomiiformes kārtas mazām pelaģiskām zivīm.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 13.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 850/98

XII pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) XII pielikumā tiek pievienota jauna sleja 9. reģionam par akmeņpleksti (Psetta maxima) ar minimālo izmēru 45 cm.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 850/98

XII pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) XII pielikuma tabulā rindas, kas attiecas uz anšoviem, aizstāj ar šādām:

 

„Anšovs (Engraulis encrasicolus)

 

Viss rajons, izņemot ICES IXa uz austrumiem no 7° 23' 48" rietumu garuma: 12 cm vai 90 īpatņi kilogramā

 

ICES IXa uz austrumiem no 7° 23' 48" rietumu garuma: 10 cm"

Pamatojums

Nosakot minimāli izmēru vai līdzvērtīgu skaitu īpatņu vienā kilogramā, tiks atvieglots darbs uz kuģa un uzlabota kontrole izkraušanas laikā. Šo definīciju ierosināja kompetentās zinātniskās struktūrvienības, un kopš 2010. gada to atbalsta Dienvidu reģionālā konsultatīvā padome (26. atzinums).

(1)

OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.


PASKAIDROJUMS

Tehniskie zivju resursu saglabāšanas pasākumi ir būtiski elementi reģioniem pielāgotajā pieejā zivsaimniecības pārvaldībai, un tie ir prioritārie jautājumi gada/divgadu lēmumu pieņemšanā par zvejas iespējām. Ar tehniskajiem pasākumiem nosaka noteikumus attiecībā uz zvejas zonām un zvejas rīkiem, lai līdzsvarotu apstiprināto kvantitāti (zvejas piepūle) un/vai nozvejas (kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) un kvotas).

Tehniskie resursu saglabāšanas pasākumi ir noteikumi, kuri zvejniekiem visā Eiropas Savienībā ir jāievēro ik dienas, kad veic zvejas darbības, lai nodrošinātu, ka visās zvejas vietās izmanto ilgtspējīgas zvejas metodes. Pasākumi attiecas uz minimālo zivju izmēru izkraušanas gadījumā, minimālo tīklu linuma acs izmēru, zonas un lieguma laiku, piezvejas ierobežošanu, kritērijiem selektīvāku zvejas rīku izmantošanai, kā arī uz jūras vides aizsardzību, un tādējādi tiem ir nozīmīga ietekme kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķu sasniegšanā.

Kopš Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) stāšanās spēkā Padome var noteikt tikai pasākumus par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu. Savukārt tā sauktie saistītie nosacījumi, kas attiecas uz zvejas iespēju izmantošanu, bet nav ar tām funkcionāli saistīti, ir jāpieņem Padomei un Parlamentam koplēmuma procedūrā.

Lai izstrādātu pastāvīgu tehnisko pasākumu regulējumu atbilstīgi LESD, bija paredzēts grozīt Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, — kas ir pamatregula attiecībā uz tehniskajiem pasākumiem — , taču netika panākta politiskā vienošanās.

Lai nodrošinātu, ka pasākumi, kuri paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un — attiecībā uz Kopienas kuģiem — ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti, turpinātos no 2010. gada 1. janvāra, Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 1288/2009, ar ko nosaka pārejas posma tehniskos pasākumus laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam (18 mēnešu laikposms). Turpmāko tehnisko pasākumu piemērošanas pagarināšanu uz pārejas laiku veica ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 579/2011 (turpmākais 18 mēnešu laikposms).

Ar pašreizējo Komisijas priekšlikumu paredzēts pagarināt noteikumus par tehnisko pasākumu piemērošanu uz turpmāku pārejas posmu līdz laikam, kad atbilstīgi KZP tiks pieņemts reģioniem pielāgots tehnisko pasākumu regulējums. Tā kā KZP nestāsies spēkā līdz 2013. gadam, kad beigsies pašreizējo pārejas posma tehnisko pasākumu termiņš saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 579/2011 2. panta 2. punktu, Komisija ierosina vēl vienu pagaidu risinājumu, grozot pamataktu un nenosakot konkrētu termiņu. Pieņemot Komisijas priekšlikumu, tiks atceltas konkrētās 2009. un 2011. gadā pieņemtās regulas.

Līdztekus pašreizējo tehnisko pasākumu termiņa pagarināšanai ierosinātajā tekstā iekļauta esošo pasākumu aktualizēšana, ievērojot ZZTEK un Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas (NEAFC) ieteikumus, kā arī pasākumi, ar kuriem samazina zivju izmetumus Ziemeļaustrumu Atlantijā un par kuriem ES 2010. gadā ir vienojusies ar Norvēģiju un Fēru salām, bet kuri vēl nav transponēti ES tiesību aktos.

Nožēla ir paužama par to, ka Parlamentu iepazīstināja ar vēl vienu priekšlikumu attiecībā uz pārejas posma tehniskajiem pasākumiem, nevis savlaicīgi tika rasts pastāvīgs risinājums. Eiropas zvejniekiem ir nepieciešama juridiska skaidrība, un nevajadzētu vārda „pagaidu” izmantošanu novest līdz absurdam.

Tomēr referents pilnībā apzinās, ka šādi pasākumi ir nepieciešami, un tie ir paredzēti, lai nodrošinātu zivju krājumu ilgtspējīgu zveju un lai saglabātu to eksistencei vajadzīgās ekosistēmas. Taču šie pasākumi ir jāformulē un jāizstrādā, ievērojot zivsaimniecības pārvaldības un zinātnisko ieteikumu mainīgo būtību. Referents tādēļ ierosina dažas papildu izmaiņas, lai aktualizētu jautājumus, ņemot vērā jaunākos ZZTEK un ICES ieteikumus par apgabalu noteikšanu un pārvaldības analīzi, kā arī attiecībā uz jaunajiem Komisijas ārkārtas pasākumiem. Referents norāda, ka kļūdaini izprasti vai neatbilstoši tehniskie pasākumi var radīt zvejas praksi, kas nav ilgtspējīga, un konkrētos apstākļos var apdraudēt zvejnieku dzīvi un drošību, kas ir absolūti nepieņemami. Tas jo īpaši attiecas uz dažiem pašreizējiem pasākumiem, kuri ierobežo mencu, pikšu un merlangu zveju ICES VI apakšapgabalā un par kuriem zinātniskie ieteikumi apliecina, ka zona ir noteikta neatbilstoši. Referenta ierosinātie grozījumi ir pamatoti ar skaidriem zinātniskiem pierādījumiem, un tie attiecas uz konkrētiem pantiem, kuri ir novecojuši un/vai pretrunā ar ilgtspējīgu zivsaimniecības pārvaldību un kuriem jāpievērš tūlītēja uzmanība.

Referents uzskata, ka ar pašreizējo priekšlikumu par tehniskajiem pasākumiem nevajadzētu aizsteigties priekšā tiem lēmumiem par izkraušanas pienākumiem, kuri jāpieņem saistībā ar pamatregulu KZP jomā, un tiesību akta pagaidu raksturs būtu skaidri jāsaista ar paredzēto reģioniem pielāgoto tehnisko resursu saglabāšanas pasākumu regulējumu, kad tiks pieņemta jaunā KZP. Tehniskajiem pasākumiem ir jābūt rūpīgi izstrādātiem, atbilstīgi īpašiem gadījumiem un zonām, un tos nevajadzētu uzskatīt par vispārējiem noteikumiem, kurus piemēro visās dalībvalstīs vienādi, un tāpēc ir nepieciešama reģioniem pielāgota pieeja.

Pārejas posma tehniskie pasākumi ir ieviesti kopš 2010. gada 1. janvāra, un to termiņš beigsies 2012. gada 31. decembrī. Referents pilnībā apzinās, ka ir palicis pavisam maz laika, lai Eiropas Parlaments un Padome varētu panākt politisko vienošanos par vienu no sarežģītākajiem un svarīgākajiem KZP aspektiem. Taču referents ir apņēmības pilns sadarboties ar visām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka līdz šā gada beigām varētu ieviest piemērotus un efektīvus pārejas posma pasākumus.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai

Atsauces

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.6.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

3.7.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Pieņemšanas datums

9.10.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Iesniegšanas datums

19.10.2012

Juridisks paziņojums - Privātuma politika