RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 dwar il-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta’ żgħar ta’ organiżmi tal-baħar u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1288/2009

19.10.2012 - (COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD)) - ***I

Kumitat għas-Sajd
Relatur: Pat the Cope Gallagher


ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 dwar il-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta’ żgħar ta’ organiżmi tal-baħar u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2012)0298),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0156/2012),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta’ Settembru 2012[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A7-0342/2012),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jressaq il-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Sabiex tkun żgurata l-kontinwità ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni xierqa tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar fil-Baħar l-Iswed, għandu jiġi stabbilit id-daqs minimu tal-ħatt l-art u tal-malji għas-sajd tal-barbun imperjali.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) Fid-dawl tal-parir mogħti mill-STECF, l-għeluq taż-żona biex jiġi protett il-haddock li jkun għadu qed jikber fid-Diviżjoni VIb tal-ICES għandu jinżamm kif inhu.

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 11 tinsab f’ordni ħażina. Għandha titqiegħed qabel il-Premessa 9 biex jiġi segwit l-ordni tal-artikoli.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Fid-dawl tal-parir mogħti mill-ICES u l-STECF, ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni fil-Punent tal-Iskozja (id-Diviżjoni VIa tal-ICES), il-Baħar Ċeltiku (id-Diviżjonijiet VIIf,g tal-ICES) u l-Baħar Irlandiż (id-Diviżjoni VIIa tal-ICES) biex iħarsu l-istokkijiet tal-merluzz, il-haddock u l-merlangu għandhom jinżammu sabiex jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut.

(9) Fid-dawl tal-parir mogħti mill-ICES u l-STECF, ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni fil-Baħar Ċeltiku (id-Diviżjonijiet VIIf,g tal-ICES) u l-Baħar Irlandiż (id-Diviżjoni VIIa tal-ICES) biex iħarsu l-istokkijiet tal-merluzz, il-haddock u l-merlangu għandhom jinżammu sabiex jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut.

Ġustifikazzjoni

L-istokkijiet tal-merluzz, il-haddock u l-merlangu fil-Punent tal-Iskozja ma għandhomx ikunu aktar koperti mir-regoli dwar il-kompożizzjoni tal-qabda (l-Artikolu 29d). Ir-Rockall haddock huwa inkorrettament assoċjat mal-merluzz tal-Baħar Irlandiż VIIa. Ir-Rockall haddock huwa kopert fil-Premessa 11.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Fid-dawl tal-parir mogħti mill-STECF, għandu jinżamm kif inhu l-għeluq taż-żona biex jiġi protett il-haddock li jkun għadu qed jikber fid-Diviżjoni VIb tal-ICES.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 11 tinsab f'ordni ħażina. Għandha titqiegħed qabel il-Premessa 9 biex issegwi l-ordni tal-artikoli.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18a) Fid-dawl tal-parir mogħti mill-STECF fejn jiddikjara li "ma kien hemm l-ebda prinċipju ta' bażi għat-trattament differenti tal-pariti mill- għeżula jew l-għeżula tat-tħabbil fir-rigward tal-Artikolu 9.4", l-użu ta' pariti fis-Subżona IX tal-ICES f'ilmijiet li jkunu fondi aktar minn 200m iżda inqas minn 600m għandu jkun permess.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament Nru 850/98

Artikolu 2, paragrafu 1, punt ha (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Il-punt li ġej jiddaħħal fl-Artikolu 2:

 

"(ha) L-ilmijiet kollha tal-Baħar l-Iswed li jikkorrispondu għall-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għas-subżoni ġeografiċi tal-Baħar Mediterran kif definit fir-Riżoluzzjoni GFCM/33/2009/2."

Emenda  7

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 19a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Kwalunkwe speċi soġġetta għal kwota maqbuda waqt kwalunkwe attività tas-sajd fir-Reġjuni 1 sa 4 speċifikati fl-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament għandha tittella’ abbord il-bastiment u sussegwentement tinħatt ‘l art.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni li hija obbligu li l-qabdiet kollha jitniżżlu l-art qed tiġi diskussa b’mod attiv taħt ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd u peress li, kif hemm imfisser fil-qosor fin-nota spjegattiva, hija l-intenzjoni ddikjarata tal-Kummissjoni li tirrevedi r-Regolament (KE) Nru 850/98 wara u skont ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd li bħalissa tinsab fil-proċess ta' negozjati mhuwiex xieraq li dan l-artikolu jiġi inkluż f'dan l-istadju. Il-miżuri tekniċi proposti huma tranżizzjonali sabiex jippermettu żmien biex jiġi żviluppat qafas ġdid għall-miżuri tekniċi.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 19a – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Organiżmi tal-baħar li għadhom ma laħqux ċertu daqs għandhom jintefgħu lura fil-baħar immedjatament. Iż-żamma abbord, it-trasbord, it-tniżżil l-art, it-trasportazzjoni, il-ħżin, il-bejgħ, il-wiri jew offerta għall-bejgħ ta’ organiżmi tal-baħar li jkunu għadhom ma laħqux ċertu daqs huma pprojbiti.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tekniċi proposti huma tranżizzjonali sabiex jippermettu żmien biex jiġi żviluppat qafas ġdid għall-miżuri tekniċi. Fid-dawl ta’ dan huwa xieraq li dawn il-miżuri tekniċi tranżizzjonali għandhom jipprojbixxu t-tniżżil l-art ta’ organiżmi tal-baħar li ma jkunux laħqu ċertu daqs kif ipprovdut fir-Regolament eżistenti (KE) Nru 850/98.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 19a – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Organiżmi tal-baħar li huma iżgħar mid-daqs minimu tal-qbid kif definit fl-Anness XII għar-Regolament (KE) Nru 850/98 għandhom jintefgħu lura fil-baħar immedjatament. Iż-żamma tagħhom abbord, it-trasbord, il-ħatt l-art, it-trasport, il-ħażna u l-offerta għall-bejgħ tagħhom hi pprojbita.

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament tranżitorju għandu jinkorpora d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 850/98 fir-rigward tat-tnaqqis ta' rimi.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 19a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 huma mingħajr preġudizzju għall-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament jew fi kwalunkwe regolament ieħor dwar is-sajd.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu issa m'għandu l-ebda użu minħabba li l-Artikolu (19a 1.) huwa mħassar.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Għandu jkun ipprojbit li titwettaq kwalunkwe attività tas-sajd għall-merluzz, haddock u merlangu fil-parti tad-Diviżjoni VIa tal-ICES li tinsab fil-Lvant jew fin-Nofsinhar ta' dawk il-linji ta’ rombu li jgħaqqdu, b'mod sekwenzjali, il-koordinati li ġejjin u li għandhom jitkejlu bis-sistema WGS84:

1.Għandu jkun ipprojbit li titwettaq kwalunkwe attività tas-sajd għall-merluzz u l-merlangu fil-parti tad-Diviżjoni VIa tal-ICES li tinsab fi ħdan iż-żona li ġejja, li tikkonsisti fir-rettangoli Statistiċi tal-ICES li ġejjin, jew fi kwalunkwe parti minnhom:

– 54o30' N, 10o35' W

– 54o30' N 10o00' W

– 55o20' N, 09o50' W

– 55o00' N 10o00' W

– 55o30' N, 09o20' W

– 55o00' N 09o00' W

– 56o40' N, 08o55' W

– 58o00' N 09o00' W

– 57o00' N, 09o00' W

– 58o00' N 08o00' W

– 57o20' N, 09o20' W

– 58o30' N 08o00' W

– 57o50' N, 09o20' W

– 58o30' N 07o00' W

– 58o10' N, 09o00' W

– 59o00' N 07o00' W

– 58o40' N, 07o40' W

– 59o00' N 06o00' W

– 59o00' N, 07o30' W

– 59o30' N 06o00' W

– 59o20' N, 06o30' W

– 59o 30' N 06o00' W

– 59o40' N, 06o05' W

– 59o30' N 05o00' W

– 59o40' N, 05o30' W

– 60o00' N 05o00' W

– 60o00' N, 04o50' W

– 60o00' N 04o00' W

– 60o15' N, 04o00' W

 

Ġustifikazzjoni

Iż-żona ddefinita mhijiex adattata u jew trid tinbidel jew inkella titneħħa. Din hija bbażata fuq il-kummenti l-aktar riċenti tal-STECF dwar il-Valutazzjoni tal-Pjan ta’ Rkupru tal-Merluzz u rigward il-Linja ta’ Ġestjoni tal-Punent tal-Iskozja. Iż-żona ddefinita hija wkoll invalidata mill-fatt li l-Kummissjoni introduċiet miżuri ta’ emerġenza biex il-haddock jitneħħa mid-dispożizzjonijiet tal-qabdiet inċidentali fiż-żona VIa u ġiet stabbilita qabda totali permessibbli (TAC) ta’ zero għall-merluzz fl-2012 fil-VIa. Barra minn hekk ġie muri li din il-linja ma kellhiex l-effett mixtieq li titnaqqas il-mortalità mis-sajd fir-rigward tal-merluzz alavolja kien hemm tnaqqis sinifikanti fl-isforz.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 3 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. B’deroga mill-paragrafu 1, għandhom ikunu permessi attivitajiet tas-sajd bl-użu ta’ xbieki statiċi bil-lasti għall-użu mal-kosta, ħammiela għall-imrewħa, ħammiela għall-masklu, xlief tal-idejn, trejjix mekkanizzat, għeżula tal-mitlaq u tartaruni tax-xtut, nases u kavetti fiż-żoni u l-perjodi speċifikati, sakemm:

3. B’deroga mill-paragrafu 1, għandhom ikunu permessi attivitajiet tas-sajd bl-użu ta’ xbieki statiċi bil-lasti għall-użu mal-kosta, ħammiela għall-imrewħa, rkaptu mmirat għall-Aequipecten opercularis, ħammiela għall-masklu, xlief tal-idejn, trejjix mekkanizzat, għeżula u xbieki tat-tħabbil, għeżula tal-mitlaq u tartaruni tax-xtut, nases u kavetti fiż-żoni u l-perjodi speċifikati, sakemm:

Ġustifikazzjoni

L-għeżula u x-xbieki tat-tħabbil kienu jintużaw minn bastimenti żgħar ta' mal-kosta biex jaqbdu l-krustaċji u l-gattarell, il-pollakkju u l-haddock fiż-żona speċifikata fiż-żona VIa qabel il-promulgazzjoni tal-Annes III u tal-Appendiċiijiet tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 43/2009. Dawn ix-xbieki ma jintużawx biex jinqabdu l-merluzz jew il-merlangu u mhu se jkollhom kważi l-ebda impatt fuq dawn l-istokkijiet. Il-haddock m'għadux qabda inċidentali skont il-miżuri ta’ emerġenza tal-Kummissjoni u għandu għalhekk jitħalla li jinqabad bl-għeżula. Is-sajjieda ta' mal-kosta li huma involuti qed jitwaqqfu bla bżonn milli jaqilgħu għajxien u f'dawn l-aħħar erba' snin batew ħafna.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 3 – punt (a)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) l-ebda rkaptu tas-sajd għajr xbieki statiċi bil-lasti għall-użu mal-kosta, ħammiela għall-imrewħa, ħammiela għall-masklu, trejjix mekkanizzat, għeżula tal-mitlaq u tartaruni tax-xtut, nases u kavetti ma jinġarr abbord jew jintuża; kif ukoll

(a) l-ebda rkaptu tas-sajd għajr xbieki statiċi bil-lasti għall-użu mal-kosta, ħammiela għall-imrewħa, ħammiela għall-masklu, trejjix mekkanizzat, għeżula u xbieki tat-tħabbil, għeżula tal-mitlaq u tartaruni tax-xtut, nases u kavetti ma jinġarr abbord jew jintuża; kif ukoll

Ġustifikazzjoni

L-għeżula u x-xbieki tat-tħabbil kienu jintużaw minn bastimenti żgħar ta' mal-kosta biex jaqbdu l-krustaċji u l-gattarell, il-pollakkju u l-haddock fiż-żona speċifikata fiż-żona VIa qabel il-promulgazzjoni tal-Annes III u tal-Appendiċiijiet tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 43/2009. Dawn ix-xbieki ma jintużawx biex jinqabdu l-merluzz jew il-merlangu u mhu se jkollhom kważi l-ebda impatt fuq dawn l-istokkijiet. Il-haddock m’għadux qabda inċidentali skont il-miżuri ta’ emerġenza tal-Kummissjoni u għalhekk għandu jitħalla li jinqabad bl-għeżula.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 3 – punt (b)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) l-ebda ħut għajr sawrell, pollakkju, saithe u salamun, jew frott tal-baħar għajr molluski u krustaċji ma jinżamm abbord, jinħatt jew jittella’ l-art.

(b) l-ebda ħut għajr sawrell, pollakkju, saithe, haddock, gattarell (Scyliorhinus Canicula) u salamun, jew frott tal-baħar għajr molluski u krustaċji ma jinżamm abbord, jinħatt jew jittella’ l-art.

Ġustifikazzjoni

L-għeżula u x-xbieki tat-tħabbil kienu jintużaw minn bastimenti żgħar ta' mal-kosta biex jaqbdu l-krustaċji u l-gattarell, il-pollakkju u l-haddock fiż-żona speċifikata fiż-żona VIa qabel il-promulgazzjoni tal-Annes III u tal-Appendiċiijiet tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 43/2009. Dawn ix-xbieki ma jintużawx biex jinqabdu l-merluzz jew il-merlangu u mhu se jkollhom kważi l-ebda impatt fuq dawn l-istokkijiet. Il-haddock m’għadux qabda inċidentali skont il-miżuri ta’ emerġenza tal-Kummissjoni u għandu għalhekk jitħalla li jinqabad bl-għeżula.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a. B'deroga mill-paragrafu 1, għandu jkun permess is-sajd għall-Aequipecten opercularis sakemm:

 

(a) l-irkaptu għas-sajd li jintuża huwa rkaptu ta' xbieki tat-tkarkir speċjalizzat konfigurat biex jagħżel il-qabdiet tal-ħut (il-limitu l-aktar baxx huwa ta' 60ċm)

 

(b) l-irkaptu għas-sajd jinkludi pannell ta' malji kwadri hekk kif deskritt fl-Anness XIVc;

 

(c) l-irkaptu tas-sajd huwa magħmul minn malji b'qies minimu ta' 80 mm.

 

(d) mhux inqas minn 90% skont il-piż tal-qabda miżmuma tikkonsisti minn Aequipecten opercularis

Emenda  16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 5 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) l-irkaptu tas-sajd użat jinkludi gradilja tat-tqassim skont l-Anness XIVa; jew pannell ta' malji kwadri hekk kif deskritt fl-Anness XIVc;

(a) l-irkaptu tas-sajd użat jinkludi gradilja tat-tqassim skont l-Anness XIVc jew taħlita ta' pannell ta' malji kwadri hekk kif deskritt fl-Anness XIVc u/jew rkaptu selettiv ħafna b'mod ekwivalenti li ġie approvat mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

Emenda  17

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 5 – punt (d)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) mhux aktar minn 10 % skont il-piż tal-qabda miżmuma tikkonsisti minn xi taħlita ta' merluzz u/jew merlangu;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-haddock issa rkupra biżżejjed li jista’ jerġa’ jibda jinqabad, u għalhekk għandu jitħalla barra mir-regoli dwar il-kompożizzjoni tal-qabda; li jwassal għall-estensjoni tal-miżuri attwali ta' emerġenza tal-Kummissjoni, għall-prevenzjoni ta' żieda fir-rimi. Attwalment, hemm qabda totali permessibbli (TAC) ta' zero għall-merluzz b'1.5% qabda inċidentali u b'hekk dawn ir-regoli m'għadx għandhom użu. Ir-Renju Unit introduċa miżuri nazzjonali biex jiżgura l-protezzjoni xierqa tal-merlangu peress li dawn ir-regoli ma għadhomx ikkunsidrati adattati. Il-merluzz u l-melangu t-tnejn qed jirkupraw u għaldaqstant hemm bżonn ta' approċċ rapidu u flessibbli biex jiżgura l-aħjar ġestjoni hekk kif l-istokkijiet jirkupraw mingħajr ma jiżdied ir-rimi.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29 d - paragrafu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. B'deroga mill-paragrafu 1, għandu jkun permess li jsir sajd bix-xbieki tat-tkarkir, tartaruni demersali jew irkaptu simili sakemm:

7. B'deroga mill-paragrafu 1, għandu jkun permess li jsir sajd bix-xbieki fissi, tat-tkarkir, tartaruni demersali jew irkaptu simili sakemm:

Ġustifikazzjoni

Ix-xbieki fissi huma rkaptu selettiv li permezz tagħhom ikun possibbli li jkunu mmirati speċi partikolari b'livelli baxxi ta' qabdiet inċidentali. Madankollu, huma l-uniku rkaptu li l-użu tagħhom hu totalment projbit irrelevanti mill-qies tal-malji. L-għeżula li joperaw f'din iż-żona qabel l-projbizzjoni tal-aċċess, b'mod esklussiv, immiraw għall-marlozz, b'rata ta' qabda għall-merluzz, il-haddock u l-merlanga ta' inqas minn 1.5%.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 7 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) mhux aktar minn 30 % skont il-piż tal-qabda miżmuma tikkonsisti minn xi taħlita ta' merluzz u/jew merlangu;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-haddock issa rkupra biżżejjed li jista’ jerġa’ jibda jinqabad, u għalhekk għandu jitħalla barra mir-regoli dwar il-kompożizzjoni tal-qabda; li jwassal għall-estensjoni tal-miżuri attwali ta' emerġenza tal-Kummissjoni, għall-prevenzjoni ta' żieda fir-rimi. Attwalment, hemm qabda totali permessibbli (TAC) ta' zero għall-merluzz b'1.5% qabda inċidentali u b'hekk dawn ir-regoli m'għadx għandhom użu. Ir-Renju Unit introduċa miżuri nazzjonali biex jiżgura l-protezzjoni xierqa tal-merlangu peress li dawn ir-regoli ma għadhomx ikkunsidrati adattati. Il-merluzz u l-melangu t-tnejn qed jirkupraw u għaldaqstant hemm bżonn ta' approċċ rapidu u flessibbli biex jiżgura l-aħjar ġestjoni hekk kif l-istokkijiet jirkupraw mingħajr ma jiżdied ir-rimi.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 7 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, fid-dawl tal-parir xjentifiku, wara konsultazzjoni mal-STECF, li tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jemendaw il-karatteristiċi tal-irkapti speċifikati f'paragrafu 7 fiż-żona definita f'paragrafu 1.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 8 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8a. Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu, u mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru, għandu jkun ipprojbit li ssir xi attività tas-sajd bl-użu ta’ kwalunkwe wieħed mill-irkapti speċifikati fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perijodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet1 fiż-żona speċifikata fiż-żona VIa tal-ICES li hi magħluqa billi b’mod sekwenzjali jingħaqdu flimkien bil-linji ta’ rombu l-koordinati li ġejjin:

 

- lonġitudni 7o07 W, latitudni 55o25 N,

 

- lonġitudni 7o00 W, latitudni 55o25 N,

 

- lonġitudni 6o50 W, latitudni 55o18 N,

 

- lonġitudni 6o50 W, latitudni 55o17 N,

 

- lonġitudni 6o52 W, latitudni 55o17 N,

 

- lonġitudni 7o07 W, latitudni 55o25 N;

 

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, għandhom ikunu permessi attivitajiet tas-sajd bl-użu ta' ħammiela għall-arzell u rkaptu mmirat għall-Aequipecten opercularis bejn l-1 ta' Ottubru u l-31 ta' Diċembru.

 

Il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd fuq il-baħar jew persuna oħra abbord ma għandhomx jikkawżaw jew jippermettu li xi persuna abbord tagħmel xi tentattiv biex tistad, tħott l-art, tittrasborda jew ittella' abbord ħut maqbud fiż-żona speċifikata.

 

______________

 

1 ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 29d – paragrafu 10a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

10a. Fid-dawl tal-parir annwali mill-ICES u mill-STECF, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jemendaw il-koordinati taż-żona speċifikata fil-paragrafu 1 biex jiġi rifless il-parir xjentifiku dwar l-istat tal-istokkijiet tal-merluzz u tal-merlangu f’dik iż-żona.

Ġustifikazzjoni

Iż-żona ddefinita eżistenti mhijiex adattata u hija ineffettiva kif diġa’ ġie enfasizzat fl-emenda sitta. Skont il-parir mogħti mill-ICES u mill-STECF żona ddefinita ġdida tista’ jew ma tistax tkun adattata. L-emendi li ġejjin qed jassumu li dik iż-żona ddefinita ġdida se tiġi stabbilita fid-dawl tal-parir mogħti mill-ICES u mill-STECF. Jekk l-ICES u l-STECF jagħtu parir li żona ddefinita ġdida m’għadhiex valida mela l-Artikolu 29d kollu kemm hu m'għandu l-ebda użu.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 9

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 34a – paragrafu 2 – punt a (ġdid) – inċiż 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ikunu ta' wieħed biss mill-firxiet ta’ daqsijiet tal-malji permessi: kif ukoll

Ġustifikazzjoni

Dan l-inċiż kien parti meħtieġa tat-test oriġinali li kienet tħalliet barra fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 34 b – paragrafu 3 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) Xbieki tat-tħabbil fejn il-qies tal-malji jkun ekwivalenti għal 250 mm jew aktar, sakemm:

(b) Xbieki tat-tħabbil u pariti fejn il-qies tal-malji jkun ekwivalenti għal 250 mm jew aktar, sakemm:

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni inġusta jew inaċċettabbli kontra l-pariti (xbieki bi tlett panelli). Xbieki tat-tħabbil użati għas-sajd tal-klieb il-baħar tal-fond jistgħu joperaw minn fond ta' bejn il-200 u s-600 metru, iżda l-pariti immirati għall-petriċi jistgħu ma jaħdmux, avolja mhumiex qed jistadu għall-klieb il-baħar u allura ma għandhom l-ebda raġuni biex jarmuhom. Għaldaqstant, ma hemm l-ebda raġuni, la minn naħa tal-prattika tas-sajd u lanqas minn naħa tal-opinjonijiet xjentifiċi, biex jiddiskriminaw kontra l-pariti b'dan il-mod.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 34 b- paragrafu 3 - punt c a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) Pariti fis-Subżona IX tal-ICES b'qies ta' malji ekwivalenti għal 220mm jew akbar, sakemm:

 

- jintużaw f'ilmijiet li l-fond tagħhom fuq il-mappa huwa inqas minn 600metru;

 

- ikunu ta' mhux aktar minn 30 malja fond, filwaqt li jkollhom proporzjon tad-dendil ta' mhux anqas minn 0.44;

 

- ma jkunux armati b'sufruni jew oġġetti oħra li jżommuhom fil-wiċċ;

 

- kull waħda għandha tkun ta' tul massimu ta’ 5km; it-tul totali tax-xbieki kollha użati f'waqt wieħed ma għandux jaqbeż l-20km għal kull bastiment;

 

- il-ħin massimu fl-ilma għandu jkun ta' 72 siegħa.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 34 d – punt 11 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

11a. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, wara konsultazzjoni mal-STECF, li teskludi ċertu sajd, fiż-żoni tal-ICES VIII, IX u X mill-applikazzjoni tal-punti 9.1 sa 9.11, fejn l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri turi li dak is-sajd jirriżulta f'livell baxx ħafna ta' qabdiet inċidentali ta' klieb il-baħar u ta' rimi.

Ġustifikazzjoni

Il-punt 9 tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 43/2009 għamel dispożizzjoni għall-possibiltà li jiġi eskluż ċertu sajd fiż-żoni tal-ICES VII, IX u X fejn l-informazzjoni pprovduta lill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STEFC) turi li dak is-sajd jirriżulta f'livell baxx ħafna ta' qabdiet inċidentali.

Emenda  27

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9

Ir-Regolament Nru 850/98

Artikolu 34 d – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Għandu jkun ipprojbit it-tkarkir u s-sajd b'irkaptu statiku, inklużi għeżula tal-qiegħ u konzijiet tal-qiegħ, f'żoni ddelinjati bit-tgħaqqid f'sekwenza tal-linji rombu tal-koordinati sussegwenti, li għandhom jitkejlu skont is-sistema tal-koordinati WGS84:

1. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Emenda  28

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12

Ir-Regolament Nru 850/98

Anness I

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 34 fa

(12) Fl-Anness I, in-nota f'qiegħ il-paġna 6 tat-tabella għandha titħassar.

(12) Fl-Anness I:

 

(a) jiddaħħlu ringieli ġodda fit-tabella kif ġej:

Speċijiet fil-mira

Id-daqs tal-malja (millimetri)

 

<16

16 sa 31

32 to 54

55 to 69

70 to 79

80 to 99

³ 100

 

Perċentwal minimu ta' speċijiet fil-mira

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

None

Myctophiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) in-nota ta’ qiegħ il-paġna 6 hija mneħħija.

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta’ daqs speċifikat, id-daqs tal-malja għall-ispeċijiet mhux koperti fit-tabelli ta’ 850/98 huwa ta’ 100mm. Biex tiġi evitata l-istess problema li nqalgħet fir-rigward tal-minfaħ fejn kien meħtieġ li tiġi introdotta emenda speċifika. Din l-emenda tipprovdi daqs tal-malja xieraq għal pelaġiċi żgħar oħra tal-ordnijiet Myctophiformes u Stomiiformes.

Emenda  29

Proposta għal regolament

Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 12 a (ġdid)

Ir-Regolament Nru 850/98

Anness II

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 34 fa

 

(12a) Fl-Anness II, jiddaħħlu ringieli ġodda fit-tabella kif ġej:

Speċijiet fil-mira

Id-daqs tal-malja (millimetri)

 

16 sa31

32 sa 54

55 sa 59

60 sa 69

³ 70

 

Perċentwal minimu ta' speċijiet fil-mira

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

Xejn

Myctophiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta’ daqs speċifikat, id-daqs tal-malja għall-ispeċijiet mhux koperti fit-tabelli ta’ 850/98 huwa ta’ 100mm. Biex tiġi evitata l-istess problema li nqalgħet fir-rigward tal-minfaħ fejn kien meħtieġ li tiġi introdotta emenda speċifika. Din l-emenda tipprovdi daqs tal-malja xieraq għal pelaġiċi żgħar oħra tal-ordnijiet Myctophiformes u Stomiiformes.

Emenda  30

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 a (ġdid)

Regolament Nru 850/98

Anness XII

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) Fl-Anness XII, ġiet miżjuda kolonna ġdida għar-Reġjun 9 għall-ispeċi Barbun Imperjali (Psetta maxima) b'daqs minimu ta' 45ċm.

Emenda  31

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 a (ġdid)

Ir-Regolament Nru 850/98

Anness XII

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) Fl-Anness XII, fit-tabella, ir-ringieli li jikkorrispondu għall-inċova huma sostitwiti b'dan li ġej:

 

"Inċova (Engraulis encrasicolus)

 

Iż-żona kollha, minbarra ICES IXa lvant mil-lonġitudni 7° 23' 48" W: l2-il ċm jew 90 ħuta għal kull kilo

 

ICES IXa lvant mil-lonġitudni 7° 23' 48" W: 10 ċm"

Ġustifikazzjoni

Ekwivalenza tad-daqs minimu f'termini ta' numru ta' ħut tista' jissemplifika l-ħidma abbord u jiffaċilita l-kontroll waqt il-ħatt l-art. Din id-definizzjoni ġiet proposta mill-korpi xjentifiċi kompetenti u ġiet appoġġjata mill-Kumitat għall-Istima tar-Riskji tan-Nofsinhar (RAC) sa mill-2010 (opinjoni 26).

  • [1]  ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0.

NOTA SPJEGATTIVA

Il-miżuri tekniċi ta’ konservazzjoni għar-riżorsi tas-sajd huma fost l-elementi ewlenin ta’ approċċ reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd u jiżdiedu mad-deċiżjonijiet annwali/biennali dwar il-possibilitajiet ta' qbid. Il-miżuri tekniċi jistabbilixxu r-regoli dwar iż-żoni tas-sajd u dwar l-irkaptu tas-sajd li jintuża u mhux dwar il-kwantitajiet (sforz tas-sajd) u/jew il-qabdiet (qabdiet totali permessibbli u kwoti) awtorizzati.

Il-miżuri tekniċi ta' konservazzjoni huma regoli, li s-sajjieda tagħna fl-Unjoni Ewropea kollha jridu jsegwu fuq bażi ta’ kuljum meta jkunu qed iwettqu spedizzjoni tas-sajd bil-għan li jiżguraw li kif u fejn issir l-attività tas-sajd din issir b’mod sostenibbli. Il-miżuri huma relatati mad-daqsijiet minimi li jitniżżlu l-art, id-daqsijiet minimi tal-malji tax-xbieki, iż-żoni u l-istaġuni magħluqa, l-illimitar tal-qabdiet inċidentali, il-kriterji biex jintużaw irkapti tas-sajd aktar selettivi u miżuri ddisinjati biex iħarsu l-ambjent tal-baħar u għandhom għalhekk impatt konsiderevoli biex jintlaħqu l-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS).

Mindu daħal fis-seħħ it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), huma biss il-miżuri dwar l-istabbiliment u l-qsim tal-opportunitajiet tas-sajd li jistgħu jiġu ddefiniti mill-Kunsill. Il-‘kundizzjonijiet assoċjati’ (miżuri tekniċi) li jirregolaw l-użu tal-possibilitajiet tas-sajd, mingħajr ma huma relatati magħhom funzjonalment, iridu jiġu adottati mill-Kunsill u l-Parlament f’kodeċiżjoni.

Ir-Regolament tal-Kunsill 850/98 għall-“konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta’ żgħar ta’ organiżmi tal-baħar” - ir-regolament bażiku dwar il-miżuri tekniċi - kien maħsub li jiġi emendat bil-għan li jipprovdi għal qafas ta’ miżuri tekniċi permanenti skont it-TFUE imma naqas li jintlaħaq qbil politiku.

Bil-għan li jiġi żgurat li l-miżuri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill 43/2009 "li jistabbilixxi għall-2009 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji, għal bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġ limiti tal-qbid” jibqgħu fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2010, il-Kunsill adotta r-Regolament 1288/2009 li jistabbilixxi miżuri tekniċi transitorji mill-1 ta’ Jannar 2010 sat-30 ta’ Ġunju 2011 (perjodu ta’ 18-il xahar). Estensjoni transizzjonali ulterjuri tal-validità tal-miżuri saret skont ir-Regolament 579/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (għal perjodu ieħor ta’ 18-il xahar).

Il-proposta preżenti tal-Kummissjoni għandha l-ħsieb li testendi r-regoli dwar il-miżuri tekniċi jerġa’ għal perjodu transizzjonali ieħor sakemm ikun ġie adottat qafas reġjonalizzat għall-miżuri tekniċi skont il-PKS. Peress li l-PKS mhux se jidħol fis-seħħ sal-1 ta’ Jannar 2013 meta l-miżuri tekniċi transizzjonali attwali se jiskadu skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament 579/2011, il-Kummissjoni tipproponi għal darba oħra soluzzjoni interim billi temenda l-att legali bażiku mingħajr terminabilità konkreta. Bl-adozzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, ir-Regolamenti tal-2009 u tal-2011 se jiġu rrevokati.

Minbarra l-estensjoni tal-validità tal-miżuri tekniċi li hemm fis-seħħ bħalissa, it-test propost fih aġġornament dwar il-miżuri eżistenti minħabba l-parir tal-STECF u r-rakkomandazzjonijiet tal-NEAFC kif ukoll miżuri biex jitnaqqas il-ħut skartat fl-Atlantiku tal-Grigal kif miftiehem man-Norveġja u l-Gżejjer Faeroe fl-2010 li kienu għadhom ma ġewx trasposti għal ġol-liġi tal-UE.

Hija ħasra li l-Parlament qed jerġa’ jiġi ppreżentat għal darba oħra proposta oħra dwar miżuri tekniċi transizzjonali u mhux instabet soluzzjoni permanenti f'waqtha. Is-sajjieda Ewropej jeħtieġu ċarezza legali u l-kelma "temporanjament” m’għandhiex titwassal adozzjoni absurdum.

Madankollu, ir-relatur tagħkom jagħraf għalkollox il-ħtieġa ta' dawn il-miżuri, li huma ddisinjati biex jiżguraw li l-istokkijiet tal-ħut jiġu mistada b'mod sostenibbli u li l-ekosistemi li fihom jgħixu jinżammu kif inhuma. Madankollu, dawn il-miżuri jridu jiġu fformulati u ddisinjati skont in-natura evolventi tal-ġestjoni tas-sajd u skont il-parir xjentifiku. Għalhekk jissuġġerixxi li jsiru ftit bidliet oħra bil-għan li l-aġġornament ikun komplut billi jitqies il-parir ulterjuri mogħti mill-STECF u mill-ICES dwar id-definizzjonijiet taż-żoni u l-analiżijiet tal-ġestjoni kif ukoll rigward il-miżuri ta’ emerġenza ġodda tal-Kummissjoni. Ir-relatur jinnota li miżuri tekniċi li ma jkunux maħsuba tajjeb kemm suppost u li ma jkunu adattati jistgħu jirriżultaw fi prattiki tas-sajd insostenibbli u f'ċerti ċirkostanzi jistgħu jqiegħdu fil-periklu l-ħajja u s-sikurezza tas-sajjieda, sitwazzjoni li hi għalkollox inaċċettabbli. Dan hu partikolarment il-każ fir-rigward ta’ xi wħud mill-miżuri eżistenti dwar ir-restrizzjonijiet fuq is-sajd għall-merluzz, haddock u merlangu fis-Subżona VI tal-ICES fejn il-parir xjentifiku hu li ż-żona ddefinita mhijiex adattata. L-emendi proposti mir-relatur huma appoġġjati minn provi xjentifiċi ċari u jimmiraw lejn artikoli speċifiċi, li żmienhom għadda u/jew li jmorru kuntrarju għall-ġestjoni sostenibbli tas-sajd u jeħtieġu attenzjoni immedjata.

Ir-relatur tagħkom jemmen li l-proposta preżenti dwar il-miżuri tekniċi m’għandhiex tipprevjeni d-deċiżjonijiet rigward l-obbligi tat-tniżżil l-art milli jittieħdu fi ħdan ir-regolament bażiku tal-PKS u n-natura temporanja tal-att legali għandha tiġi konnessa b’mod ċar mal-qafas reġjonalizzat previst għall-miżuri tekniċi ta’ konservazzjoni ladarba tkun ġiet adottata l-PKS il-ġdida. Il-miżuri tekniċi jeħtieġ li jiġu ddisinjati b’attenzjoni għal każijiet u żoni speċifiċi u ma jistgħux jitiqiesu bħala regoli ġenerali applikabbli fl-Istati Membri kollha b’mod ugwali, għalhekk approċċ reġjonalizzat huwa indispensabbli.

Il-miżuri tekniċi transizzjonali ilhom fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2010 u jiskadu fil-31 ta’ Diċembru 2012. Ir-relatur jaf tajjeb ħafna li dan iħalli żmien qasir biex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jilħqu ftehim politiku fuq wieħed mill-aspetti l-aktar kumplessi u importanti tal-PKS. Madankollu, ir-relatur huwa determinat li jaħdem mal-partijiet interessati kollha biex jiżgura li miżuri transizzjonali xierqa u effettivi jistgħu jkunu fis-seħħ qabel tmiem din is-sena.

PROĊEDURA

Taqsima

Conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Referenzi

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

19.6.2012

 

 

 

Kumitat responsabbli

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

PECH

3.7.2012

 

 

 

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

Data tad-deċiżjoni

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

Data tal-ħatra

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Eżami fil-kumitat

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Data tal-adozzjoni

9.10.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Data tat-tressiq 

19.10.2012