SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009

19.10.2012 - (COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Pat the Cope Gallagher


PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0298),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0156/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2012 r.[1],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0342/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Aby zapewnić kontynuację właściwej ochrony morskich zasobów biologicznych w Morzu Czarnym i zarządzania nimi, należy określić minimalny rozmiar ryb przeznaczonych do wyładunku i rozmiar oczka sieci w przypadku połowów turbota.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) W świetle opinii STECF należy utrzymać zamknięcie obszaru w celu ochrony młodych plamiaka w rejonie ICES VIb.

Uzasadnienie

Punkt 11 preambuły znajduje się w złym miejscu – powinien się znaleźć przed punktem 9 preambuły, aby respektować kolejność artykułów.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W świetle opinii ICES i STECF niektóre środki techniczne w zachodnich wodach Szkocji (rejon ICES VIa), Morzu Celtyckim (rejony ICES VIIf, g) oraz Morzu Irlandzkim (rejon ICES VIIa) mające na celu ochronę stad plamiaka w obszarze Rockall, stad dorsza, plamiaka i witlinka powinny być utrzymane w celu wsparcia ochrony zasobów ryb.

(9) W świetle opinii ICES i STECF niektóre środki techniczne w Morzu Celtyckim (rejony ICES VIIf, g) oraz Morzu Irlandzkim (rejon ICES VIIa) mające na celu ochronę stad dorsza, plamiaka i witlinka powinny być utrzymane w celu wsparcia ochrony zasobów ryb.

Uzasadnienie

Stada dorsza, plamiaka i witlinka w zachodnich wodach Szkocji nie powinny już podlegać przepisom dotyczącym składu połowu (art. 29d). Plamiak w obszarze Rockall jest nieprawidłowo kojarzony z dorszem w rejonie VIIa na Morzu Irlandzkim. Plamiak w obszarze Rockall jest wymieniany w punkcie 11 preambuły.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W świetle opinii STECF należy utrzymać zamknięcie obszaru w celu ochrony młodych plamiaka w rejonie ICES VIb.

skreślony

Uzasadnienie

Punkt 11 preambuły znajduje się w złym miejscu – powinien się znaleźć przed punktem 9 preambuły, aby respektować kolejność artykułów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) W świetle opinii STECF, zgodnie z którą „nie ma uzasadnienia, by traktować drygawice inaczej niż sieci skrzelowe lub sieci oplątujące w odniesieniu do art. 9.4”, stosowanie drygawic w podobszarze ICES IX na wodach o głębokości większej niż 200 m, lecz mniejszej od 600 m, powinno być dozwolone.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a) (nowy)

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ha) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) W art. 2 dodaje się następującą literę:

 

„ha) Wszystkie wody Morza Czarnego odpowiadające podobszarom geograficznym Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego określonym w rezolucji GFCM/33/2009/2.”

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 19 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wszystkie objęte kwotą gatunki złowione podczas dowolnego działania połowowego w regionach 1–4 określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia są przyjmowane na pokład statku i następnie wyładowywane.

skreślony

Uzasadnienie

Ten przepis, który stanowi o obowiązku wyładunku wszystkich połowów, jest szeroko omawiany w ramach dyskusji o reformie wspólnej polityki rybołówstwa, a ponieważ zamiarem Komisji, wyrażonym w uzasadnieniu, jest zmienić rozporządzenie (WE) nr 850/98 po wprowadzeniu reformy wspólnej polityki rybołówstwa, która jest obecnie w trakcie negocjacji, i zgodnie z jej zasadami, włączanie tego artykułu na tym etapie nie jest właściwe. Proponowane środki techniczne mają charakter przejściowy, aby umożliwić opracowanie nowych ram dla środków technicznych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 19 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Niewymiarowe organizmy morskie są natychmiast wrzucane z powrotem do morza. Zatrzymywanie na burcie, przeładunek, wyładunek, transport, magazynowanie, sprzedaż, eksponowanie lub oferowanie na sprzedaż niewymiarowych organizmów morskich jest zakazane.

Uzasadnienie

Proponowane środki techniczne mają charakter przejściowy, aby umożliwić opracowanie nowych ram dla środków technicznych. W związku z tym stosowne jest, aby te przejściowe środki techniczne zakazywały wyładunku niewymiarowych organizmów morskich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 850/98.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 19 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Organizmy morskie o wymiarach mniejszych niż minimalne rozmiary europejskie określone w załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 850/98 są natychmiast wrzucane z powrotem do morza. Ich przetrzymywanie na burcie, przeładunek, wyładunek, transport, składowanie i sprzedaż są zabronione.

Uzasadnienie

To przejściowe rozporządzenie powinno przejąć przepisy rozporządzenia (WE) nr 850/98 w odniesieniu do zmniejszenia wielkości odrzutów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 19 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu lub wszelkich innych przepisów w zakresie rybołówstwa.

skreślony

Uzasadnienie

Artykuł jest obecnie zbędny, zważywszy że usunięto art. 19a ust. 1.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zabrania się prowadzenia wszelkich działań połowowych dotyczących dorsza, plamiaka i witlinka w tej części rejonu ICES VIa, która leży na wschód lub na południe od loksodromy łączącej kolejno punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

1. Zabrania się prowadzenia wszelkich działań połowowych dotyczących dorsza i witlinka w tej części rejonu ICES VIa, która leży na następującym obszarze, na który składają się następujące prostokąty statystyczne ICES lub ich części:

54o30' N, 10o35' W

– 54o30' N, 10o00' W

– 55o20' N, 09o50' W

– 55o00' N, 10o00' W

– 55o30' N, 09o20' W

– 55o00' N, 09o00' W

56o40' N, 08o55' W

– 58o00' N, 09o00' W

– 57o00' N, 09o00' W

– 58o00' N, 08o00' W

– 57o20' N, 09o20' W

– 58o30' N, 08o00' W

– 57o50' N, 09o20' W

– 58o30' N, 07o00' W

– 58o10' N, 09o00' W

– 59o00' N, 07o00' W

– 58o40' N, 07o40' W

– 59o00' N, 06o00' W

59o00' N, 07o30' W

–59o30' N, 06o00' W

– 59o20' N, 06o30' W

– 59o30' N, 06o00' W

– 59o40' N, 06o05' W

– 59o30' N, 05o00' W

– 59o40' N, 05o30' W

– 60o00' N, 05o00' W

– 60o00' N, 04o50' W

– 60o00' N, 04o00' W

– 60o15' N, 04o00' W.

 

Uzasadnienie

Zdefiniowany obszar jest niewłaściwy i powinien zostać zmieniony albo usunięty. Wynika to z najnowszych uwag STECF w sprawie oceny planu odbudowy zasobów dorsza i linii zarządzania na zachodnich wodach Szkocji. Zdefiniowany obszar dyskwalifikuje również fakt, że Komisja wprowadziła środki nadzwyczajne w celu usunięcia plamiaka z przepisów o przyłowie w rejonie VIa oraz ponieważ wprowadzono zerowy TAC dla dorsza w rejonie VIa w 2012 r. Ponadto okazało się, że wprowadzanie tej linii zarządzania nie przyniosło pożądanych efektów w postaci zmniejszenia śmiertelności dorsza mimo znacznego zredukowania połowów.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie działań połowowych przy pomocy przybrzeżnych sieci statycznych mocowanych na palach, drag do połowu przegrzebków, drag do połowu omułków, węd ręcznych, zmechanizowanych podrywek, niewodów oraz niewodów dobrzeżnych, więcierzy i koszy w określonych obszarach i w określonych okresach, pod warunkiem że:

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie działań połowowych przy pomocy przybrzeżnych sieci statycznych mocowanych na palach, drag do połowu przegrzebków, narzędzi służących do połowu przegrzebka królewskiego, drag do połowu omułków, węd ręcznych, zmechanizowanych podrywek, sieci skrzelowych i oplatających, niewodów oraz niewodów dobrzeżnych, więcierzy i koszy w określonych obszarach i w określonych okresach, pod warunkiem że:

Uzasadnienie

Sieci skrzelowe i oplatające były stosowane przez małe statki przybrzeżne do połowu skorupiaków, rekinka psiego, czarniaka i plamiaka w określonej części rejonu VIa, zanim wprowadzono w życie załącznik III i dodatki do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009. Sieci tych nie stosuje się do połowu dorsza ani witlinka, a stosowanie ich nie będzie miało prawie żadnego wpływu na te zasoby. Plamiak nie jest już uznawany za przyłów w środkach nadzwyczajnych Komisji i należy w związku z tym zezwolić na jego połów siecią skrzelową. Rybacy przybrzeżni są niepotrzebnie pozbawiani dochodu i ponieśli ogromne straty w ciągu ostatnich czterech lat.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 3 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nie przewozi się na statku ani nie stosuje żadnych narzędzi połowowych innych niż przybrzeżne sieci statyczne mocowane na palach, dragi do połowu przegrzebków, dragi do połowu omułków, wędy ręczne, zmechanizowane podrywki, niewody i niewody dobrzeżne, więcierze i kosze; oraz

a) nie przewozi się na statku ani nie stosuje żadnych narzędzi połowowych innych niż przybrzeżne sieci statyczne mocowane na palach, dragi do połowu przegrzebków, dragi do połowu omułków, wędy ręczne, zmechanizowane podrywki, sieci skrzelowe i oplatające, niewody i niewody dobrzeżne, więcierze i kosze; oraz

Uzasadnienie

Sieci skrzelowe i oplatające były stosowane przez małe statki przybrzeżne do połowu skorupiaków, rekinka psiego, czarniaka i plamiaka w określonej części rejonu VIa, zanim wprowadzono w życie załącznik III i dodatki do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009. Sieci tych nie stosuje się do połowu dorsza ani witlinka, a stosowanie ich nie będzie miało prawie żadnego wpływu na te zasoby. Plamiak nie jest już uznawany za przyłów w środkach nadzwyczajnych Komisji i należy w związku z tym zezwolić na jego połów siecią skrzelową.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 3 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) żadne ryby inne niż makrela, rdzawiec, czarniak i łosoś, lub bezkręgowce morskie inne niż mięczaki i skorupiaki nie są zatrzymywane na burcie, wyładowywane ani sprowadzane na brzeg.

b) żadne ryby inne niż makrela, rdzawiec, czarniak, plamiak, rekinek psi (Scyliorhinus Canicula) i łosoś, lub bezkręgowce morskie inne niż mięczaki i skorupiaki nie są zatrzymywane na burcie, wyładowywane ani sprowadzane na brzeg.

Uzasadnienie

Sieci skrzelowe i oplatające były stosowane przez małe statki przybrzeżne do połowu skorupiaków, rekinka psiego, czarniaka i plamiaka w określonej części rejonu VIa, zanim wprowadzono w życie załącznik III i dodatki do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009. Sieci tych nie stosuje się do połowu dorsza ani witlinka, a stosowanie ich nie będzie miało prawie żadnego wpływu na te zasoby. Plamiak nie jest już uznawany za przyłów w środkach nadzwyczajnych Komisji i należy w związku z tym zezwolić na jego połów siecią skrzelową.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 4 a (nnowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na połowy przegrzebka królewskiego (Aequipecten opercularis), pod warunkiem że:

 

a) stosowane narzędzie połowowe to wyspecjalizowany włok rozpornicowy skonfigurowany w sposób pozwalający unikać połowów ryb (niska nadbora o wysokości 60 cm);

 

b) narzędzie połowowe obejmuje panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVc;

 

c) narzędzie połowowe jest skonstruowane tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 80 mm;

 

d) co najmniej 90% zatrzymanego połowu stanowi przegrzebek królewski (Aequipecten opercularis).

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 5 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) używane narzędzie połowowe posiada kratownicę sortującą zgodnie z załącznikiem XIVa lub panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVc;

a) używane narzędzie połowowe posiada kratownicę sortującą zgodnie z załącznikiem XIVa lub połączenie panelu sieci o kwadratowych oczkach opisanego w załączniku XIVc lub równoważne wysoce selektywne narzędzie, które zostało zatwierdzone przez STECF.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 5 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) jakakolwiek mieszanka dorsza, plamiaka lub witlinka stanowi najwyżej 10 % masy zatrzymanego połowu;

skreślona

Uzasadnienie

Zasoby plamiaka zostały odtworzone w wystarczającym stopniu, by stanowić obecnie cel połowów, a więc muszą pozostawać poza zakresem przepisów dotyczących składu połowu, poszerzających obecne środki kryzysowe Komisji, dla zapobieżenia zwiększeniu odrzutów. Obecnie całkowity dopuszczalny połów wynosi zero, a poziom przyłowów 1,5% czyni te przepisy przestarzałymi. Zjednoczone Królestwo wprowadziło środki krajowe, aby zapewnić ochronę witlinka, gdyż przepisy te nie są już uważane za odpowiednie. Zasoby zarówno dorsza, jak i witlinka odtwarzają się, potrzeba zatem szybkiego i elastycznego podejścia, aby zapewnić najlepsze zarządzanie, nie zwiększając odrzutów.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie połowów włokami, niewodami dennymi lub podobnymi narzędziami, pod warunkiem że:

7. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie połowów sieciami stawnymi, włokami, niewodami dennymi lub podobnymi narzędziami, pod warunkiem że:

Uzasadnienie

Sieci stawne to selektywne narzędzia połowowe umożliwiające skuteczne połowy wybranych gatunków z niskimi przyłowami. Mimo to sieci te są jedynymi narzędziami, których użycie jest całkowicie zakazane bez względu na rozmiar oczek. Statki rybackie działające na tym obszarze przed zakazem dostępu zajmowały się wyłącznie połowem morszczuka, a poziom połowu dorsza, witlinka i plamiaka był niższy niż 1,5%.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 7 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jakakolwiek mieszanka dorsza, plamiaka lub witlinka stanowi najwyżej 30 % masy zatrzymanego połowu;

skreślona

Uzasadnienie

Zasoby plamiaka zostały odtworzone w wystarczającym stopniu, by stanowić obecnie cel połowów, a więc muszą pozostawać poza zakresem przepisów dotyczących składu połowu, poszerzających obecne środki kryzysowe Komisji, dla zapobieżenia zwiększeniu odrzutów. Obecnie całkowity dopuszczalny połów wynosi zero, a poziom przyłowów 1,5% czyni te przepisy przestarzałymi. Zjednoczone Królestwo wprowadziło środki krajowe, aby zapewnić ochronę witlinka, gdyż przepisy te nie są już uważane za odpowiednie. Zasoby zarówno dorsza, jak i witlinka odtwarzają się, potrzeba zatem szybkiego i elastycznego podejścia, aby zapewnić najlepsze zarządzanie, nie zwiększając odrzutów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Komisja może – po otrzymaniu opinii naukowej i po zasięgnięciu opinii STECF – przyjąć akty wykonawcze zmieniające charakterystykę narzędzi opisanych w ust. 7 na obszarze określonym w ust. 1.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a. Od 1 stycznia do 31 marca i od 1 października do 31 grudnia zakazuje się prowadzenia działalności połowowej z wykorzystaniem narzędzi wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów w określonym obszarze w obszarze VIa ICES wyznaczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów:

 

- długość geograficzna 7o07 W, szerokość geograficzna 55o25 N,

 

- długość geograficzna 7o00W, szerokość geograficzna 55o25 N,

 

- długość geograficzna 6o50W, szerokość geograficzna 55o18 N,

 

- długość geograficzna 6o50 W, szerokość geograficzna 55o17 N;

 

- długość geograficzna 6°52 W, szerokość geograficzna 55°17 N,

 

- długość geograficzna 7°07 W, szerokość geograficzna 55°25 N;

 

W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie działalności połowowej z wykorzystaniem drag do połowu przegrzebków i z wykorzystaniem narzędzi służących do połowu przegrzebka królewskiego w okresie od 1 października do 31 grudnia.

 

Kapitan morskiego statku rybackiego ani żadna inna osoba na pokładzie nie może zmusić osoby na pokładzie ani pozwolić jej na to, aby usiłowała wyławiać, wyładowywać, przeładowywać lub zatrzymywać na burcie ryby złowione w określonym obszarze.

 

______________

 

1 Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a. W następstwie dorocznej opinii ICES i STECF Komisja może przyjmować akty wykonawcze zmieniające współrzędne obszaru określonego w ust. 1, aby uwzględnić opinie naukowe o stanie zasobów dorsza i witlinka na tym obszarze.

Uzasadnienie

Istniejący zdefiniowany obszar jest niewłaściwy i nieskuteczny, jak już podkreślono w poprawce szóstej. Zależnie od opinii ICES i STECF nowy określony obszar może być lub nie być właściwy. W kolejnych poprawkach zakłada się, że nowy określony obszar zostanie ustanowiony w świetle opinii ICES i STECF. Jeśli ICES i STECF stwierdzą, że nowy określony obszar nie jest już aktualny, cały art. 29d staje się zbędny.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 9

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 34 a – ustęp 2 – litera a) – tiret pierwsze a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

należą tylko do jednego przedziału rozmiaru oczka sieci: oraz

Uzasadnienie

To tiret było niezbędnym elementem pierwotnego tekstu, który został pominięty we wniosku Komisji.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 34 b – ustęp 3 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) sieci oplątujących o rozmiarze oczka sieci równym co najmniej 250 mm, pod warunkiem że:

b) sieci oplątujących i drygawic o rozmiarze oczka sieci równym co najmniej 250 mm, pod warunkiem że:

Uzasadnienie

Nie powinna mieć miejsca niesprawiedliwa i niedopuszczalna dyskryminacja drygawic (sieci trójścienne). Sieci oplatające służące połowom rekinów głębinowych mogą być używane na głębokości 200-600 metrów, lecz drygawice do połowu żabnicy nie mogą być stosowane, nawet jeżeli nie łowią i w związku z tym nie ma powodu do odrzucania rekinów. Nie ma wystarczających podstaw, zarówno z punktu widzenia praktyk połowowych, jak i opinii naukowych, do dyskryminacyjnego traktowania tych sieci.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 34 b – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) drygawic na podobszarze ICES IX o rozmiarze oczka sieci równym co najmniej 220 mm, pod warunkiem że:

 

- są one stosowane w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 600 metrów;

 

- mają nie więcej niż 30 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,44;

 

- nie są uzbrojone w pływaki ani równoważne urządzenia uspławniające;

 

- długość każdej sieci wynosi najwyżej 5 km; całkowita długość wszystkich rozmieszczonych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 20 km na statek;

 

- maksymalny czas zanurzenia w wodzie wynosi 72 godziny.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 34 d – punkt 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a. Po konsultacji z STECF Komisja może podjąć decyzję o wyłączeniu określonych łowisk w obszarach ICES VIII, IX i X z zakresu stosowania pkt 9.1-9.11, jeżeli z informacji przekazanych przez państwa członkowskie wynika, że poziom przyłowu rekina i odrzutów na tych łowiskach jest bardzo niski.

Uzasadnienie

W pkt 9 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 przewidziano możliwość wyłączenia określonych łowisk w obszarach ICES VIII, IX i X, jeżeli z informacji przekazanych STECF przez państwa członkowskie będzie wynikało, że poziom przyłowu rekina i odrzutów na tych łowiskach jest bardzo niski.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9

Rozporządzenie nr 850/98

Artykuł 34 d – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zabrania się połowów włokiem dennym oraz przy użyciu narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli, w granicach obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

1. Zabrania się połowów włokiem dennym oraz przy użyciu narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli do połowów dennych, w granicach obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Rozporządzenie nr 850/98

Załącznik I

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 34fa

12) w załączniku I skreśla się przypis 6 do tabeli;

12) w załączniku I:

 

a) w tabeli dodaje się następujące nowe wiersze:

Gatunek docelowy

Zakres rozmiarów oczek (w milimetrach)

 

<16

16 do 31

32 do 54

55 do 69

70 do 79

80 do 99

³ 100

 

Minimalny odsetek gatunku docelowego

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

Brak

Świetlikokształtne

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wężorokształtne

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) skreśla się przypis 6 do tabeli.

Uzasadnienie

Domyślny rozmiar oczek sieci dla gatunków niewymienionych w tabelach rozporządzenia nr 850/98 wynosi 100 mm. Aby uniknąć tego samego problemu, którzy pojawił się w przypadku kaprosza, kiedy konieczne było wprowadzenie specjalnej poprawki, powyższa poprawka wprowadza odpowiedni rozmiar oczek dla innych małych gatunków pelagicznych z rzędu świetlikokształtnych i wężorokształtnych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 - ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Rozporządzenie nr 850/98

Załącznik II

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 34fa

 

12a) W załączniku II dodaje się następujące nowe wiersze w tabeli:

Gatunek docelowy

Zakres rozmiarów oczek (w milimetrach)

 

16 do 31

32 do 54

55 do 59

60 do 69

³ 70

 

Minimalny odsetek gatunku docelowego

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

Brak

Świetlikokształtne

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Wężorokształtne

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Domyślny rozmiar oczek sieci dla gatunków niewymienionych w tabelach rozporządzenia nr 850/98 wynosi 100 mm. Aby uniknąć tego samego problemu, którzy pojawił się w przypadku kaprosza, kiedy konieczne było wprowadzenie specjalnej poprawki, powyższa poprawka wprowadza odpowiedni rozmiar oczek dla innych małych gatunków pelagicznych z rzędu świetlikokształtnych i wężorokształtnych.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Rozporządzenie nr 850/98

Załącznik XII

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a) W załączniku XII dodaje się nową kolumnę dla regionu 9 dla gatunku turbot (Psetta maxima) o minimalnym rozmiarze 45 cm.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Rozporządzenie nr 850/98

Załącznik XII

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a) W załączniku XII, w tabeli, wiersze dotyczące sardeli otrzymują brzmienie:

 

„Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)

 

cały obszar, z wyjątkiem rejonu ICES IXa na wschód od 7°23'48'' W: 12 cm lub 90 osobników na kilogram;

 

rejon ICES IXa na wschód od 7°23'48'' W: 10 cm”

Uzasadnienie

Aby uprościć pracę na pokładach statków rybackich i ułatwić kontrolę przy wyładunku, należy wprowadzić możliwość przyjęcia odpowiednika minimalnego rozmiaru w postaci określonej liczby osobników. Definicja tego odpowiednika ilościowego została zaproponowana przez instytuty naukowe właściwe w tej kwestii, a CCR Sud popiera zmianę od 2010 r. (opinia 26).

  • [1]  Dz.U. C 0, z 0.0.0000, s. 0.

UZASADNIENIE

Techniczne środki ochrony zasobów połowowych to jeden z kluczowych elementów podejścia o charakterze zregionalizowanym i uzupełniają podejmowane corocznie lub co dwa lata decyzje o możliwościach połowowych. Środki techniczne określają zasady dotyczące stref połowów i narzędzi połowowych w odniesieniu do dopuszczalnych ilości (nakład połowowy) i/lub połowów (TAC i kwoty).

Techniczne środki ochrony to zasady, które nasi rybacy w całej Unii Europejskiej muszą stosować każdego dnia, wypływając na połów, aby dopilnować, że miejsce i sposób dokonywania połowów gwarantują ich trwałość. Środki te dotyczą minimalnych rozmiarów wyładowywanych osobników, minimalnych wielkości oczek w sieciach, stref i sezonów zakazu połowów, ograniczenia przyłowu, kryteriów stosowania bardziej selektywnych narzędzi połowowych i środków mających na celu ochronę środowiska morskiego, przez co mają znaczny wpływ na realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Od momentu wejścia w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej tylko środki dotyczące ustalania i podziału uprawnień połowowych mogą być określane przez Radę. „Warunki powiązane” (środki techniczne), które regulują wykorzystywanie możliwości połowowych, mimo że nie są funkcjonalnie z nimi powiązane, muszą być przyjmowane przez Radę i Parlament w procedurze współdecyzji.

Rozporządzenie Rady nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich – podstawowe rozporządzenie o środkach technicznych – miało zostać zmienione w celu stworzenia trwałych ram środków technicznych zgodnie z TFUE, nie udało się jednak osiągnąć porozumienia politycznego.

Aby zagwarantować, że środki określone w rozporządzeniu Rady nr 43/2009 ustalającym uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, pozostają w mocy po 1 stycznia 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (18 miesięcy). Dalszego tymczasowego przedłużenia ważności tych środków dokonano w rozporządzeniu nr 579/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (na kolejne 18 miesięcy).

Aktualny wniosek Komisji ma na celu przedłużenie środków technicznych na kolejny okres przejściowy aż do momentu przyjęcia zregionalizowanych ram środków technicznych zgodnie z WPRyb. Ponieważ WPRyb nie wejdzie w życie przed 1 stycznia 2013 r., kiedy obowiązujące przejściowe środki techniczne wygasną zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 579/2011, Komisja proponuje kolejne rozwiązanie tymczasowe polegające na zmianie podstawowego aktu prawnego, bez podania konkretnych terminów wygaśnięcia. Przyjęcie wniosku Komisji skutkuje uchyleniem rozporządzeń z 2009 i 2011 r.

Oprócz przedłużenia ważności aktualnych środków technicznych proponowany akt zawiera aktualizację obowiązujących środków zgodnie z opinią STECF i zaleceniami NEAFC, a także środki na rzecz redukcji odrzutów na północno-wschodnim Atlantyku uzgodnione w 2010 r. z Norwegią i Wyspami Owczymi, a nieprzetransponowane jeszcze do prawa UE.

Niestety po raz kolejny Parlament otrzymuje wniosek w sprawie przejściowych środków technicznych zamiast opracowanego w stosownym czasie trwałego rozwiązania. Europejscy rybacy potrzebują jasnej sytuacji prawnej, a „tymczasowość” nie może być wciąż w nieskończoność przedłużana.

Niemniej jednak sprawozdawca całkowicie się zgadza, że środki te są konieczne, gdyż mają zapewnić połów o zrównoważonym charakterze i przetrwanie ekosystemów. Środki te muszą jednak zostać sformułowane i zaprojektowane zgodnie z ewolucyjnym charakterem zarządzania rybołówstwem i opiniami naukowymi. Sprawozdawca sugeruje w związku z tym kilka dodatkowych zmian, aby uzupełnić aktualizację przez dalsze uwzględnienie opinii STECF i ICES w zakresie definiowania obszarów i analiz zarządzania, a także w związku z nowymi środkami nadzwyczajnymi Komisji. Sprawozdawca stwierdza, że niedopracowane lub niewłaściwe środki techniczne mogą skutkować niezrównoważonymi praktykami połowowymi, a w niektórych przypadkach mogą zagrażać życiu i bezpieczeństwu rybaków, co jest absolutnie niedopuszczalne. Dotyczy to zwłaszcza niektórych obowiązujących środków w zakresie ograniczeń połowów dorsza, plamiaka i witlinka w podobszarze ICES VI, który według opinii naukowych jest niewłaściwy. Proponowane przez sprawozdawcę poprawki są poparte jasnymi opiniami naukowymi i ukierunkowane na konkretne artykuły, które są przestarzałe i/lub sprzeczne ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami połowowymi i wymagają natychmiastowej uwagi.

Sprawozdawca jest zdania, że obecny wniosek w sprawie środków technicznych nie powinien wykluczać decyzji o obowiązkach dotyczących wyładunku, które powinny znaleźć się w podstawowym rozporządzeniu o WPRyb, a tymczasowy charakter aktu prawnego powinien być jasno powiązany z planowanymi zregionalizowanymi ramami technicznych środków ochrony, jak tylko nowa WPRyb zostanie przyjęta. Środki techniczne powinny być starannie zaprojektowane dla poszczególnych przypadków i stref i nie mogą być traktowane jako ogólne zasady mające jednakowe zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, gdyż niezbędne jest podejście regionalne.

Przejściowe środki techniczne obowiązują od 1 stycznia 2010 r. i wygasają 31 grudnia 2012 r. Sprawozdawca jest w pełni świadomy, że pozostawia to niewiele czasu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na osiągnięcie porozumienia politycznego w sprawie jednego z najbardziej skomplikowanych i istotnych aspektów WPRyb. Mimo to sprawozdawca jest zdecydowany współpracować ze wszystkimi interesariuszami, aby dopilnować, że odpowiednie i skuteczne środki przejściowe zostaną wprowadzone przed końcem bieżącego roku.

PROCEDURA

Tytuł

Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

Odsyłacze

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Data przedstawienia w PE

19.6.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

3.7.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Data przyjęcia

9.10.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Data złożenia

19.10.2012