Procedură : 2012/0158(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0342/2012

Texte depuse :

A7-0342/2012

Dezbateri :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Voturi :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Explicaţii privind voturile
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

RAPORT     ***I
PDF 834kWORD 383k
19.10.2012
PE 494.655v02-00 A7-0342/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Pat the Cope Gallagher

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0298),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0156/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2012(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0342/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pentru a asigura continuarea conservării și a gestionării corespunzătoare a resurselor biologice marine în Marea Neagră, ar trebui să se stabilească dimensiunea minimă pentru debarcare și dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă pentru pescuitul de calcan.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În conformitate cu avizul CSTEP, ar trebui menținută zona delimitată pentru protecția puietului de eglefin în diviziunea ICES VIb.

Justificare

Considerentul 11 e în ordine greșită și ar trebui plasat înainte de considerentul 9 pentru a se respecta ordinea articolelor.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În conformitate cu avizele ICES și CSTEP, pentru a contribui la conservarea stocurilor de pește, ar trebui menținute anumite măsuri tehnice de conservare în vestul Scoției (diviziunea ICES VIa), Marea Celtică (diviziunile ICES VIIf, g) și Marea Irlandei (diviziunea ICES VIIa) pentru protejarea stocurilor de eglefin din Rockall, cod, eglefin și merlan.

(9) În conformitate cu avizele ICES și CSTEP, pentru a contribui la conservarea stocurilor de pește, ar trebui menținute anumite măsuri tehnice de conservare în Marea Celtică (diviziunile ICES VIIf, g) și Marea Irlandei (diviziunea ICES VIIa) pentru protejarea stocurilor de cod, eglefin și merlan.

Justificare

Stocurile de cod, eglefin și merlan din vestul Scoției nu ar mai trebui să intre sub incidența normelor privind compoziția capturilor (articolul 29d). Eglefinul din Rockall este incorect asociat cu codul din Marea Irlandei VIIa. Eglefinul din Rockall este inclus în considerentul 11.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În conformitate cu avizul CSTEP, ar trebui menținută zona delimitată pentru protecția puietului de eglefin în diviziunea ICES VIb.

eliminat

Justificare

Considerentul 11 e în ordine greșită și ar trebui plasat înainte de considerentul 9 pentru a respecta ordinea articolelor.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Având în vedere avizele CSTEP, conform cărora „nu exista nicio justificare logică pentru ca setcile cu sirec să fie tratate în mod diferit față de setcile de fund sau plasele de încurcare, în ceea ce privește articolul 9.4”, utilizarea setcilor cu sirec în subzona ICES IX, în ape cu o adâncime mai mare de 200 m, dar nu mai mare de 600 m, ar trebui permisă.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 2 se introduce următoarea literă:

 

Toate apele din Marea Neagră care corespund subzonelor geografice ale Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană, definite în Rezoluția GFCM/33/2009/2.”

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 19 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)Orice specie care face obiectul unei cote și care este capturată în cursul oricărei activități de pescuit în regiunile 1-4 menționate la articolul 2 din prezentul regulament, trebuie preluată la bordul navei și ulterior debarcată.

eliminat

Justificare

Această dispoziție, care reprezintă o obligație de debarcare a tuturor capturilor, este dezbătută activ în cadrul reformei politicii comune în domeniul pescuitului și, întrucât conform expunerii de motive Comisia intenționează să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 850/98 după și în conformitate cu reforma politicii comune în domeniul pescuitului, aflată în prezent în curs de negociere, nu poate fi inclusă în prezentul articol în momentul de față. Măsurile tehnice propuse sunt tehnice tranzitorii pentru a lăsa timp pentru elaborarea unui cadru nou pentru măsuri tehnice.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 19 a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Organismele marine care nu au atins dimensiunea minimă trebuie returnate imediat în mare. Reținerea la bord, transbordarea, debarcarea, transportarea, stocarea, vânzarea, etalarea sau oferirea spre vânzare a organismelor marine sunt interzise.

Justificare

Măsurile tehnice propuse sunt tehnice tranzitorii pentru a lăsa timp pentru elaborarea unui cadru nou pentru măsuri tehnice. Astfel, aceste măsuri tehnice tranzitorii ar trebui să interzică debarcarea organismelor marine care nu au atins dimensiunea minimă, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 850/98.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 19 a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Organismele marine ale căror dimensiuni sunt mai mici decât dimensiunea minimă de captură, astfel cum este definită în anexa XII din Regulamentul european (CE) nr. 850/98, trebuie să fie returnate imediat în mare. Păstrarea la bord, transbordarea, debarcarea, transportul, stocarea și comercializarea acestora sunt interzise.

Justificare

Acest regulament tranzitoriu trebuie să reia dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 850/98 în ceea ce privește reducerea cantităților aruncate înapoi în mare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 19 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dispozițiile menționate la alineatul (1) nu aduc atingere obligațiilor prevăzute în prezentul regulament sau în oricare alt regulament în domeniul pescuitului.

eliminat

Justificare

În urma eliminării articolului 19 a alineatul (1), prezentul articol este redundant.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Este interzisă desfășurarea oricărei activități de pescuit de cod, eglefin și merlan în partea diviziunii ICES VIa care se află la est sau la sud de loxodromele care unesc secvențial următoarele coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

(1) Este interzisă desfășurarea oricărei activități de pescuit de cod și merlan în partea diviziunii ICES VIa care se află în următoarea zonă care constă din următoarele dreptunghiuri statistice ICEYS sau oricare parte a sa:

– 54o30' N, 10o35' W

– 54o30' N 10o00' W

– 55o20' N, 09o50' W

– 55o00' N 10o00' W

– 55o30' N, 09o20' W

– 55o00' N 09o00' W

– 56o40' N, 08o55' W

– 58o00' N 09o00' W

– 57o00' N, 09o00' W

– 58o00' N 08o00' W

– 57o20' N, 09o20' W

– 58o30' N 08o00' W

– 57o50' N, 09o20' W

– 58o30' N 07o00' W

– 58o10' N, 09o00' W

– 59o00' N 07o00' W

– 58o40' N, 07o40' W

– 59o00' N 06o00' W

– 59o00' N, 07o30' W

– 59o30' N 06o00' W

– 59o20' N, 06o30' W

– 59o 30' N 06o00' W

– 59o40' N, 06o05' W

– 59o30' N 05o00' W

– 59o40' N, 05o30' W

– 60o00' N 05o00' W

– 60o00' N, 04o50' W

– 60o00' N 04o00' W

– 60o15' N, 04o00' W

 

Justificare

Zona definită este necorespunzătoare și ar trebui fie modificată, fie eliminată. Aceasta se bazează pe cele mai recente observații ale CSTEP privind evaluarea planului de refacere a stocurilor de cod și privind linia de gestionare a vestului Scoției. Zona definită este invalidată și de faptul că Comisia a introdus măsuri de urgență pentru eliminarea eglefinului din dispozițiile referitoare la capturile accidentale din zona VIa și că pentru cod s-a introdus un TAC zero pentru 2012 în VIa. În plus, s-a arătat că această linie nu are efectul dorit asupra reducerii mortalității în rândul codului, deși s-a înregistrat o reducere semnificativă a eforturilor de pescuit.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 3 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), este permisă desfășurarea de activități de pescuit utilizând plase fixe de coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, drege pentru midii, undițe de mână, echipament de pescuit la dandinetă, năvoade și năvoade de plajă, vârșe și coșuri pentru creveți în zonele și perioadele de timp specificate, cu condiția:

(3) Prin derogare de la alineatul (1), este permisă desfășurarea de activități de pescuit utilizând plase fixe de coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, unelte a căror specie-țintă este scoica-pieptene, drege pentru midii, undițe de mână, echipament de pescuit la dandinetă, setci și plase de încurcare, năvoade și năvoade de plajă, vârșe și coșuri pentru creveți în zonele și perioadele de timp specificate, cu condiția:

Justificare

Setcile și plasele de încurcare erau utilizate de navele costiere mici pentru capturarea crustaceelor și a rechinilor-pestriți, codului saithe și eglefinului în regiunea specificată din zona VIa, înainte de adoptarea anexei III și a apendicelui la anexa III la Regulamentul (CE) nr. 43/2009. Aceste plase nu se folosesc pentru capturarea codului sau a merlanului și vor avea astfel un impact aproape nul asupra acestor stocuri. În cadrul măsurilor de urgență ale Comisiei, eglefinul nu mai este considerat captură secundară și, prin urmare, ar trebui permisă capturarea acestuia și cu plase de încurcare. Pescarii costieri în cauză sunt privați în mod inutil de venituri și au suferit daune mari în decursul ultimilor patru ani.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să nu existe la bord și să nu fie utilizate alte unelte de pescuit decât plase fixe de coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, drege pentru midii, undițe de mână, echipament de pescuit la dandinetă, năvoade și năvoade de plajă, vârșe și coșuri pentru creveți;

(a) să nu existe la bord și să nu fie utilizate alte unelte de pescuit decât plase fixe de coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, drege pentru midii, undițe de mână, echipament de pescuit la dandinetă, setci și plase de încurcare, năvoade și năvoade de plajă, vârșe și coșuri pentru creveți;

Justificare

Setcile și plasele de încurcare erau utilizate de navele costiere mici pentru capturarea crustaceelor și a rechinilor-pestriți, codului saithe și eglefinului în regiunea specificată din zona VIa, înainte de adoptarea anexei III și a apendicelui la anexa III la Regulamentul (CE) nr. 43/2009. Aceste plase nu se folosesc pentru capturarea codului sau a merlanului și vor avea astfel un impact aproape nul asupra acestor stocuri. În cadrul măsurilor de urgență ale Comisiei, eglefinul nu mai este considerat captură secundară și, prin urmare, ar trebui permisă capturarea acestuia și cu plase de încurcare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să nu fie păstrați la bord, debarcați sau aduși la țărm alți pești decât macrou, polac, cod saithe și somon, și nici alte cochiliacee decât moluște și crustacee.

(b) să nu fie păstrați la bord, debarcați sau aduși la țărm alți pești decât macrou, polac, cod saithe, eglefin, rechin pestriț (Scyliorhinus Canicula) și somon, și nici alte cochiliacee decât moluște și crustacee.

Justificare

Setcile și plasele de încurcare erau utilizate de navele costiere mici pentru capturarea crustaceelor și a rechinilor-pestriți, codului saithe și eglefinului în regiunea specificată din zona VIa, înainte de adoptarea anexei III și a apendicelui la anexa III la Regulamentul (CE) nr. 43/2009. Aceste plase nu se folosesc pentru capturarea codului sau a merlanului și vor avea astfel un impact aproape nul asupra acestor stocuri. În cadrul măsurilor de urgență ale Comisiei, eglefinul nu mai este considerat captură secundară și, prin urmare, ar trebui permisă capturarea acestuia și cu plase de încurcare.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Prin derogare de la alineatul (1), este permis pescuitul de scoică-pieptene (Aequipecten opercularis), cu condiția ca:

 

(a) uneltele de pescuit utilizate să fie un traul cu panouri specializat, configurat împotriva capturilor de pește (o margine superioară joasă de 60 cm);

 

(b) uneltele de pescuit să conțină un panou de plasă cu ochiuri pătrate, astfel cum este descris în anexa XIVc;

 

(c) uneltele de pescuit să fie concepute cu o dimensiune minimă a ochiurilor de plasă de 80 mm.

 

(d) scoica-pieptene (Aequipecten opercularis) să reprezinte cel puțin 90 %, în greutate, din captura reținută.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 5 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) uneltele de pescuit utilizate să includă o sită de sortare în conformitate cu anexa XIVa; sau un panou de plasă cu ochiuri pătrate, astfel cum este descris în anexa XIVc;

(a) uneltele de pescuit utilizate să includă o sită de sortare în conformitate cu anexa XIVa - sau o combinație între un panou de plasă cu ochiuri pătrate, astfel cum este descris în anexa XIVc - și/sau un echipament foarte selectiv echivalent care a fost aprobat de CSTEP;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 5 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) orice amestec de cod, eglefin și/sau merlan să reprezinte cel mult 10 %, în greutate, din captura reținută;

eliminat

Justificare

Între timp, stocurile de eglefin s-au refăcut suficient de mult pentru a putea fi pescuite și, prin urmare, nu trebuie să rămână sub incidența normelor privind compoziția capturilor, extinzând actualele măsuri de urgență introduse de Comisie, cu scopul de a preveni intensificarea practicilor de aruncare înapoi în mare. În prezent, captura totală permisă (TAC) pentru cod este zero, cu capturi accidentale de 1,5 %, ceea ce face ca aceste norme să fie depășite. Regatul Unit a introdus măsuri naționale care să asigure o protecție adecvată a merlanului, întrucât normele respective nu mai sunt considerate adecvate. Stocurile de cod și de merlan sunt în refacere și, prin urmare, este necesară o abordare rapidă și flexibilă pentru a asigura o gestionare optimă, deoarece stocurile se regenerează fără a se intensifica aruncările înapoi în mare.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prin derogare de la alineatul (1), se permite pescuitul cu traule, năvoade de fund sau alte unelte similare, cu condiția ca:

(7) Prin derogare de la alineatul (1), se permite pescuitul cu plase fixe, traule, năvoade de fund sau alte unelte similare, cu condiția ca:

Justificare

Plasele fixe sunt unelte de pescuit selective care permit izolarea în mod eficace a speciilor vizate, cu niveluri scăzute de capturi accidentale. Aceste plase sunt însă singurele unelte a căror utilizare este total interzisă indiferent de dimensiunea ochiurilor. Plasele prezente în această zonă înaintea interzicerii accesului vizau în mod exclusiv merluciul, cu o rată de captură accidentală de cod/merlan/eglefin mai mică de 1,5 %.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 7 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) orice amestec de cod, eglefin și/sau merlan să reprezinte cel mult 30 %, în greutate, din captura reținută;

eliminat

Justificare

Între timp, stocurile de eglefin s-au refăcut suficient de mult pentru a putea fi pescuite și, prin urmare, nu trebuie să rămână sub incidența normelor privind compoziția capturilor, extinzând actualele măsuri de urgență introduse de Comisie, cu scopul de a preveni intensificarea practicilor de aruncare înapoi în mare. În prezent, captura totală permisă (TAC) pentru cod este zero, cu capturi accidentale de 1,5 %, ceea ce face ca aceste norme să fie depășite. Regatul Unit a introdus măsuri naționale care să asigure o protecție adecvată a merlanului, întrucât normele respective nu mai sunt considerate adecvate. Stocurile de cod și de merlan sunt în refacere și, prin urmare, este necesară o abordare rapidă și flexibilă pentru a asigura o gestionare optimă, deoarece stocurile se regenerează fără a se intensifica aruncările înapoi în mare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Comisia poate decide, ținând seama de avizele științifice, după consultarea CSTEP, să adopte acte de punere în aplicare de modificare a caracteristicilor uneltelor specificate la alineatul (7) în teritoriul definit la alineatul (1).

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) De la 1 ianuarie la 31 martie și de la 1 octombrie la 31 decembrie, se interzice orice activitate de pescuit cu oricare din uneltele specificate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 din 18 decembrie 2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve1 în zona specificată în dreptunghiul ICES 39E3 delimitat prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate:

 

- 7o07 longitudine vestică, 55o25 latitudine nordică,

 

- 7o00 longitudine vestică, 55o25 latitudine nordică,

 

- 6o50 longitudine vestică, 55o18 latitudine nordică,

 

- 6o50 longitudine vestică, 55o17 latitudine nordică,

 

- 6o52 longitudine vestică, 55o17 latitudine nordică,

 

- 7°07 longitudine vestică, 55°25 latitudine nordică.

 

Prin derogare de la alineatul (1), între 1 octombrie și 31 decembrie este permisă desfășurarea de activități de pescuit utilizând drege pentru scoici Saint-Jacques și unelte a căror specie-țintă este scoica-pieptene.

 

Căpitanul unei nave de pescuit maritim sau o altă persoană la bord nu încurajează și nu permite unei persoane la bord să pescuiască, să transbordeze sau să dețină la bord pește capturat în zona specificată.

 

______________

 

1 JO L 348, 24.12.2008, p. 20.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – alineatul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Ținând seama de avizele anuale din partea ICES și CSTEP, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de modificare a coordonatelor zonei specificate la alineatul (1) pentru a reflecta avizele științifice cu privire la situația stocurilor de cod și merlan în zona respectivă.

Justificare

Zona definită existentă este inadecvată și ineficientă, după cum s-a subliniat deja în amendamentul 6. În funcție de avizele ICES și CSTEP, s-ar putea ca o zonă definită nouă să fie sau nu adecvată. Următoarele amendamente presupun că noua zonă definită va fi stabilită în lumina avizelor ICES și CSTEP. În cazul în care potrivit recomandărilor ICES și CSTEP o zonă nouă definită nu mai este valabilă, întreg articolul 29 litera (d) este redundant.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 9

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 34 a – alineatul 2 – litera a – liniuța 1 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să se situeze numai într-unul din intervalele permise de dimensiunea ochiurilor de plasă; și

Justificare

Această liniuță este un element necesar ar textului inițial, care a fost omis în propunerea Comisiei.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 34 b – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) plase de încurcare cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 250 mm, cu condiția:

(b) plase de încurcare și plase triple cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 250 mm, cu condiția:

Justificare

Nu poate exista o discriminare negativă nedreaptă și inacceptabilă a plaselor triple. La adâncimi de 200-600 de metri se pot utiliza plase de încurcare, destinate capturii de macrou de adâncime, însă nu se pot utiliza plase triple destinate capturii de pește pescar (acestea nu pescuiesc și, ca atare, nu se justifică respingerea macroului). De asemenea, nu există fundamente științifice și faptice pentru tratamentul discriminatoriu al acestor plase.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 34 b – alineatul 3 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) plase de încurcare în subzona ICES IX cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 220 mm, cu condiția:

 

- să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mică de 600 de metri,

 

- să aibă o adâncime care nu depășește 30 de ochiuri de plasă, având un coeficient de armare de cel puțin 0,44,

 

- să nu fie echipate cu flotoare sau dispozitive similare de plutire,

 

- fiecare plasă să aibă o lungime de maximum 5 km; lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan să nu depășească 20 km per navă,

 

- timpul maxim de imersie să fie de 72 de ore.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 34 d – punctul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. În urma consultării CSTEP, Comisia poate decide excluderea anumitor activități de pescuit desfășurate în zonele CIEM VIII, IX și X de la aplicarea punctelor 9.1-9.11, atunci când informațiile furnizate de statele membre arată că aceste activități de pescuit determină un nivel foarte redus al capturilor accesorii de rechini sau al aruncărilor înapoi în mare.

Justificare

Punctul 9 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 43/2009 prevedea posibilitatea excluderii anumitor activități de pescuit desfășurate în zonele CIEM VIII, IX și X atunci când informațiile furnizate de statele membre către CSTEP arată că aceste activități de pescuit determină un nivel foarte redus al capturilor accesorii.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 34 d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se interzic traularea de fund și pescuitul cu unelte de pescuit fixe, inclusiv setci fixe de fund și paragate, în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

(1) Se interzic traularea de fund și pescuitul cu unelte de pescuit fixe, inclusiv setci fixe de fund și paragate de fund, în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Anexa I

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34 fa

(12) Se elimină nota de subsol 6 de la tabelul din anexa I .

(12) În anexa I:

 

(a) în tabel se inserează rânduri noi, după cum urmează:

Specii-țintă

Dimensiunea ochiurilor de plasă (milimetri)

 

<16

16 to 31

32 to 54

55 to 69

70 to 79

80 to 99

³ 100

 

Procentul minim al speciilor-țintă

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

None

Myctophiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Se elimină nota de subsol 6 din tabel.

Justificare

Dimensiunea implicită a ochiurilor pentru speciile neincluse în tabele 850/98 este de 100 mm. Pentru a se evita repetarea problemei cu caproidele, unde a fost necesar să se introducă un amendament specific. Prezentul amendament prevede o dimensiune minimă corespunzătoare pentru alte specii pelagice mici din ordinul Myctophiforme și Stomiiforme.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Anexa II

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34 fa

 

12a. În tabelul de la anexa II se inserează rânduri noi, după cum urmează:

Specii-țintă

Dimensiunea ochiurilor de plasă (milimetri)

 

16 - 31

32 - 54

55 - 59

60 to 69

³ 70

 

Procentul minim al speciilor-țintă

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

Nu există

Myctophiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificare

Dimensiunea implicită a ochiurilor pentru speciile neincluse în tabele 850/98 este de 100 mm. Pentru a se evita repetarea problemei cu caproidele, unde a fost necesar să se introducă un amendament specific. Prezentul amendament prevede o dimensiune minimă corespunzătoare pentru alte specii pelagice mici din ordinul Myctophiforme și Stomiiforme.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Anexa XII

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

13a. În anexa XII se adaugă o nouă coloană pentru regiunea 9 pentru specia calcan (Psetta maxima) cu o dimensiune minimă de 45 cm.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Anexa XII

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

13a. La anexa XII, în tabel, rândurile care corespund hamsiei se înlocuiesc cu următorul text:

 

„Hamsia (Engraulis encrasicolus)

 

Întreaga zonă, cu excepția diviziunii ICES IXa, la est 7°23'48'' longitudine vestică: 12 cm sau 90 de indivizi pe kilogram

 

Diviziunea ICES IXa, la est 7°23'48'' longitudine vestică: 10 cm".

Justificare

Pentru a simplifica operațiunile la bordul navelor de pescuit și a facilita controlul la debarcare, ar trebui să se poată dispune de o echivalență a ochiurilor în ceea ce privește dimensiunea medie a hamsiei. Definirea acestor ochiuri a fost propusă de institutele științifice competente în materie; această evoluție în corpusul normativ este așteptată de CCR-Sud încă din 2010 (avizul 26).

(1)

JO C 0, 0.0.0000, p. 0.


EXPUNERE DE MOTIVE

Măsurile tehnice de conservare a resurselor de pescuit se numără printre elementele-cheie ale unei abordări regionalizate a gestionării pescuitului și se adaugă la deciziile anuale/bianuale referitoare la posibilitățile de pescuit. Măsurile tehnice stabilesc normele referitoare la zonele de pescuit și la uneltele de pescuit, și nu cantitățile (efortul de pescuit) și/sau capturile (TAC și cote) autorizate.

Măsurile tehnice de conservare sunt norme pe care pescarii din întreaga Uniune Europeană trebuie să le respecte zi de zi când întreprind o expediție de pescuit pentru a se asigura că modul și locul de desfășurare a unei activități de pescuit sunt sustenabile. Măsurile se referă la dimensiunile minime de debarcare, dimensiunea minimă a ochiurilor de plase, la zone și la închiderea sezoanelor, limitarea capturilor secundare, criteriile de utilizare a unor unelte de pescuit mai selective și măsuri destinate să protejeze mediul marin și care astfel au un impact semnificativ asupra realizării obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

De la intrarea în vigoare a Tratatului de funcționare privind Uniunea Europeană (TFUE), Consiliul poate defini numai măsurile de stabilire și repartizare a posibilităților de pescuit. „Condițiile asociate” (măsurile tehnice) care reglementează utilizarea posibilităților de pescuit, fără a avea o legătură funcțională cu acestea, trebuie adoptate de către Consiliu și Parlament prin codecizie.

Regulamentul 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine - regulamentul de bază privind măsurile tehnice - ar fi trebuit să fie modificat pentru a oferi un cadru permanent de măsuri tehnice în conformitate cu TFUE, dar nu s-a ajuns la un acord politic.

Pentru a se asigura că măsurile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor rămân în vigoare de la 1 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Regulamentul 1288/2009 de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii în perioada 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2011 (perioadă de 18 luni). Valabilitatea măsurilor a fost extinsă tranzitoriu încă o dată, prin Regulamentul 579/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (cu încă 18 luni).

Prin prezenta propunere a Comisiei se urmărește prelungirea normelor tehnice cu încă o perioadă de tranziție până la adoptarea unui cadru regionalizat pentru măsurile tehnice în conformitate cu PCP. Întrucât PCP nu va intra în vigoare înainte de 1 ianuarie 2013, când măsurile tehnice tranzitorii vor expira în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 579/2011, Comisia propune încă o soluție provizorie, prin modificarea actului juridic de bază fără un termen de expirare concret. Prin adoptarea propunerii Comisiei, regulamentul din 2009 și cel din 2011 vor fi abrogate.

Pe lângă extinderea valabilității măsurilor tehnice actuale, textul propus conține o actualizare a măsurilor existente ca urmare a avizului CSTEP și a recomandărilor NEAFC, precum și măsuri de reducere a aruncărilor capturilor înapoi în mare în nord-estul Atlanticului, pe baza acordului din 2010 cu Norvegia și Insulele Faroe, încă netranspus în legislația UE.

Este regretabil că Parlamentului i s-a prezentat încă o propunere privind măsuri tehnice tranzitorii și că nu s-a găsit o soluție permanentă în timp util. Pescarii europeni necesită claritate juridică, iar termenul „temporar” nu ar trebui abuzat.

Totuși, raportorul recunoaște pe deplin necesitatea acestor măsuri, care sunt menite să asigure că stocurile de pește sunt pescuite într-un mod sustenabil și că ecosistemele în care acestea trăiesc sunt menținute. Cu toate acestea, aceste măsuri trebuie formulate și concepute în funcție de natura schimbătoare a gestionării pescuitului și de avizele științifice. Prin urmare, raportorul propune o serie de modificări suplimentare pentru a completa actualizarea ținând seama de alte avize ale CSTEP și ICES privind definirea zonelor și analizele de gestiune, precum și privind noile măsuri de urgență ale Comisiei. Raportorul atrage atenția asupra faptului că existența unor măsuri tehnice concepute necorespunzător sau inadecvate poate conduce la practici de pescuit nesustenabile și poate periclita viața și securitatea pescarilor, ceea ce este complet inacceptabil. Acest lucru este valabil pentru unele dintre măsurile existente cu privire la restricțiile privind pescuitul de cod, eglefin și merlan în subzona ICES VI, unde conform avizelor științifice, zona definită este necorespunzătoare. Amendamentele propuse de raportor sunt sprijinite de dovezi științifice clare și vizează unele articole concrete, care au devenit caduce și/sau contrazic gestiunea sustenabilă a pescuitului și astfel necesită atenție imediată.

Raportorul consideră că prezenta propunere privind măsurile tehnice nu ar trebui să împiedice luarea de decizii privind obligațiile de debarcare în cadrul regulamentului de bază privind PCP și că natura actului juridic ar trebui să fie în mod clar corelată cu cadrul regionalizat prevăzut pentru măsurile tehnice de conservare odată adoptată noua PCP. Măsurile tehnice trebuie să fie concepute cu atenție pentru cazuri și zone specifice și nu pot fi considerate reguli generale aplicabile în toate statele membre în mod egal, fiind astfel indispensabilă o abordare regionalizată.

Măsurile tehnice tranzitorii sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2010 și expiră la 31 decembrie 2012. Raportorul este pe deplin conștient de faptul că Parlamentul European și Consiliul dispun de puțin timp pentru a ajunge la un acord politic cu privire la unul dintre cele mai complexe și importante aspecte ale PCP. Cu toate acestea, raportorul este hotărât să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a se asigura că pot fi implementate măsuri tehnice corespunzătoare și eficiente până la finele acestui an.


PROCEDURĂ

Titlu

Conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine

Referințe

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Data prezentării la PE

19.6.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

PECH

3.7.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Examinare în comisie

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Data adoptării

9.10.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Diane Dodds, Rareș-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Data depunerii

19.10.2012

Aviz juridic - Politica de confidențialitate