Postopek : 2012/0158(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0342/2012

Predložena besedila :

A7-0342/2012

Razprave :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Glasovanja :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Obrazložitev glasovanja
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

POROČILO     ***I
PDF 828kWORD 370k
19.10.2012
PE 494.655v02-00 A7-0342/2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Pat the Cope Gallagher

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0298),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0156/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. septembra 2012(1) ,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0342/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Za zagotovitev nadaljnjega ustreznega ohranjanja in upravljanja morskih bioloških virov v Črnem morju bi bilo treba določiti najmanjši obseg iztovarjanja in velikost mrežnih očes za ribolov romba.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Glede na mnenje STECF bi bilo treba ohraniti zaprtje območja za zaščito nedorasle vahnje v razdelku ICES VIb.

Obrazložitev

Uvodna izjava 11 je na napačnem mestu, morala bi stati pred uvodno izjavo 9, da bi sledila zaporedju členov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Glede na mnenje ICES in STECF bi bilo treba ohraniti nekatere tehnične ohranitvene ukrepe na zahodu Škotske (razdelek ICES VIa), v Keltskem morju (razdelek ICES VIIf, g) in Irskem morju (razdelek ICES VIIa) za zaščito staležev rockallske vahnje, trske, vahnje in mola ter tako prispevati k ohranjanju staležev rib.

(9) Glede na mnenje ICES in STECF bi bilo treba ohraniti nekatere tehnične ohranitvene ukrepe v Keltskem (razdelek ICES VIIf, g) in Irskem morju (razdelek ICES VIIa) za zaščito staležev trske, vahnje in mola ter tako prispevati k ohranjanju staležev rib.

Obrazložitev

Staleži trske, vahnje in mola na zahodu Škotske ne bi smeli več biti zajeti v pravilih za sestavo ulova (člen 29d). Rockallska vahnja je napačno povezana s trsko iz Irskega morja VIIa. Rockallska vahnja je zajeta v uvodni izjavi 11.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Glede na mnenje STECF bi bilo treba ohraniti zaprtje območja za zaščito nedorasle vahnje v razdelku ICES VIb.

črtano

Obrazložitev

Uvodna izjava 11 je na napačnem mestu, morala bi stati pred uvodno izjavo 9, da bi sledila zaporedju členov.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Glede na mnenje STECF, da ni bilo razlogov, da bi se trislojne mreže obravnavale drugače kot zabodne mreže ali zapletne mreže, kar zadeva člen 9(4), bi morala biti dovoljena uporaba trislojnih mrež v podobmočju ICES IX v vodah, ki so globoke več kot 200 m, vendar manj kot 600 m.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba št. 850/98

Člen 2 – odstavek 1 – točka ha (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V člen 2 se vstavi naslednja točka:

 

„Vse vode Črnega morja, ki ustrezajo geografskim podobmočjem Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, kot so opredeljena v Resoluciji GFCM/33/2009/2.“

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba št. 850/98

Člen 19a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsi primerki vrst, za katere veljajo kvote in so ujeti med kakršno koli ribolovno dejavnostjo v regijah od 1 do 4, določenih v členu 2 te uredbe, se vnesejo na krov plovila in pozneje iztovorijo.

črtano

Obrazložitev

O tej določbi o obveznosti iztovarjanja celotnega ulova se aktivno razpravlja pri reformi skupne ribiške politike. Ker je Komisija v obrazložitvenem memorandumu izrazila namero, da bo revidirala Uredbo (ES) št. 850/98 po reformi skupne ribiške politike, o kateri se trenutno pogaja, in v skladu z njo, tega člena na tej stopnji ni primerno vključiti. Predlagani tehnični ukrepi so prehodni, da bi bilo dovolj časa za oblikovanje novega okvira za tehnične ukrepe.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba št. 850/98

Člen 19a – odstavek 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Podmerni morski organizmi se takoj vrnejo v morje. Zadrževanje na krovu, pretovarjanje, raztovarjanje, prevoz, shranjevanje, prodaja, prikazovanje ali ponujanje podmernih morskih mehanizmov je prepovedano.

Obrazložitev

Predlagani tehnični ukrepi so prehodni, da bi bilo dovolj časa za oblikovanje novega okvira za tehnične ukrepe. Zaradi tega je primerno, da se s temi prehodnimi tehničnimi ukrepi prepove raztovarjanje podmernih morskih organizmov, kot je določeno v obstoječi Uredbi (ES) št. 850/98.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba št. 850/98

Člen 19a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Morski organizmi, ki so manjši od najmanjše velikosti ulova, kot je opredeljena v Prilogi XII k Uredbi (ES) št. 850/98, se nemudoma vrnejo v morje. Njihovo zadrževanje na krovu, pretovarjanje, iztovarjanje, prevoz, skladiščenje in dajanje na trg je prepovedano.

Obrazložitev

Ta prehodna uredba mora vključevati določbe Uredbe (ES) št. 850/98 glede zmanjšanja zavržkov.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba št. 850/98

Člen 19a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Določbe iz odstavka 1 ne posegajo v obveznosti, določene v tej uredbi ali v kateri koli drugi ribiški uredbi.

črtano

Obrazložitev

Glede na to, da se odstavek 1 člena 19 črta, je ta člen zdaj neveljaven.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prepovedano je izvajanje kakršnih koli ribolovnih dejavnosti za trsko, vahnjo in mola znotraj tistega dela razdelka ICES VIa, ki leži vzhodno ali južno od loksodrom, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

Prepovedano je izvajanje kakršnih koli ribolovnih dejavnosti za trsko in mola znotraj tistega dela razdelka ICES VIa, ki leži znotraj naslednjega območja, ki je sestavljeno iz naslednjih statističnih pravokotnikov ICES ali katerihkoli delov teh pravokotnikov:

– 54o30' N, 10o35' W

– 54o30' N 10o00' W

– 55o20' N, 09o50' W

– 55o00' N 10o00' W

– 55o30' N, 09o20' W

– 55o00' N 09o00' W

– 56o40' N, 08o55' W

– 58o00' N 09o00' W

– 57o00' N, 09o00' W

– 58o00' N 08o00' W

– 57o20' N, 09o20' W

– 58o30' N 08o00' W

– 57o50' N, 09o20' W

– 58o30' N 07o00' W

– 58o10' N, 09o00' W

– 59o00' N 07o00' W

– 58o40' N, 07o40' W

– 59o00' N 06o00' W

– 59o00' N, 07o30' W

– 59o30' N 06o00' W

– 59o20' N, 06o30' W

– 59o 30' N 06o00' W

– 59o40' N, 06o05' W

– 59o30' N 05o00' W

– 59o40' N, 05o30' W

– 60o00' N 05o00' W

– 60o00' N, 04o50' W

– 60o00' N 04o00' W

– 60o15' N, 04o00' W

 

Obrazložitev

Opredeljeno območje ni ustrezno in ga je treba spremeniti ali odstraniti. Ta ugotovitev temelji na zadnjih opombah odbora za ribištvo STECF o oceni obnove staleža trske in o meji upravljanja zahodno od Škotske. Opredeljeno območje je prav tako neveljavno zaradi dejstva, da je Komisija sprejela nujne ukrepe za odstranitev vahnje iz določb o prilovu v razdelku VIa in sprejela ničelni celoten dovoljeni ulov za trsko v letu 2012 v razdelku VIa. Poleg tega je bilo dokazano, da ta meja ni imela želenega učinka na zmanjšanje ribolovne umrljivosti trske, kljub temu, da je prišlo do znatnega zmanjšanja ribolovnih naporov.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Odstavek 29d – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 je v navedenih območjih in časovnih obdobjih dovoljeno izvajati ribolovne dejavnosti z uporabo priobalnih mirujočih mrež, pritrjenih z drogovi, strgač za pokrovače, strgač za klapavice, ročnih vrvic, mehaniziranih vrvic s svetlečimi vabami, potegalk in obalnih potegalk, vrš in košar, če:

3. Z odstopanjem od odstavka 1 je v navedenih območjih in časovnih obdobjih dovoljeno izvajati ribolovne dejavnosti z uporabo priobalnih mirujočih mrež, pritrjenih z drogovi, strgač za pokrovače, orodja za kraljevske pokrovače, strgač za klapavice, ročnih vrvic, mehaniziranih vrvic s svetlečimi vabami, zabodnih in zapletnih mrež, potegalk in obalnih potegalk, vrš in košar, če:

Obrazložitev

Zabodne in zapletne mreže so uporabljala majhna obalna plovila za lov na rake in morske mačke, saje in vahnje na določenem delu razdelka VIa, preden so stopili v veljavo Priloga III in dodatki k Prilogi III Uredbe (ES) št. 43/2009. Te mreže se ne uporabljajo za lov na trsko ali mola in skoraj ne bodo vplivale na te staleže. V skladu z nujnimi ukrepi Komisije vahnja ni več prilov in bi jo zato moralo biti dovoljeno loviti v zabodne mreže. Obalnim ribičem, ki jih to zadeva, se po nepotrebnem odvzema možnost zaslužka. V zadnjih štirih letih so bili zelo oškodovani.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 3 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) na krovu ali v uporabi ni nobenega drugega ribolovnega orodja, razen priobalnih mirujočih mrež, pritrjenih z drogovi, strgač za pokrovače, strgač za klapavice, ročnih vrvic, mehaniziranih vrvic s svetlečimi vabami, potegalk in obalnih potegalk, vrš in košar, in

(a) na krovu ali v uporabi ni nobenega drugega ribolovnega orodja, razen priobalnih mirujočih mrež, pritrjenih z drogovi, strgač za pokrovače, strgač za klapavice, ročnih vrvic, mehaniziranih vrvic s svetlečimi vabami, zabodnih in zapletnih mrež, potegalk in obalnih potegalk, vrš in košar, ter

Obrazložitev

Zabodne in zapletne mreže so uporabljala majhna obalna plovila za lov na rake in morske mačke, saje in vahnje na določenem delu razdelka VIa, preden so stopili v veljavo Priloga III in dodatki k Prilogi III Uredbe (ES) št. 43/2009. Te mreže se ne uporabljajo za lov na trsko ali mola in skoraj ne bodo vplivale na te staleže. V skladu z nujnimi ukrepi Komisije vahnja ni več prilov in bi jo zato moralo biti dovoljeno loviti v zabodne mreže.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 3 – točka (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) se na krovu ne obdržijo, se ne iztovorijo ali se na kopno ne prepeljejo nobene druge ribe, razen skuše, polaka, saja in lososa, ali lupinarji, razen mehkužcev in rakov.

(b) se na krovu ne obdržijo, se ne iztovorijo ali se na kopno ne prepeljejo nobene druge ribe, razen skuše, polaka, saja, vahnje, morske mačke (Scyliorhinus Canicula) in lososa, ali lupinarji, razen mehkužcev in rakov.

Obrazložitev

Zabodne in zapletne mreže so uporabljala majhna obalna plovila za lov na rake in morske mačke, saje in vahnje na določenem delu razdelka VIa, preden so stopili v veljavo Priloga III in dodatki k Prilogi III Uredbe (ES) št. 43/2009. Te mreže se ne uporabljajo za lov na trsko ali mola in skoraj ne bodo vplivale na te staleže. V skladu z nujnimi ukrepi Komisije vahnja ni več prilov in bi jo zato moralo biti dovoljeno loviti v zabodne mreže.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 4a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Z odstopanjem od odstavka 1 se dovoli lov kraljevskih pokrovač (Aequipecten opercularis), če:

 

(a) je uporabljeno ribolovno orodje specializirana vlečna mreža s širilkami, konfiguriranimi za izbiro pred ulovi rib (glavna vrv nizko 60 cm);

 

(b) ribolovno orodje vključuje ploskve s kvadratastimi mrežnimi očesi iz Priloge XIVc;

 

(c) so mrežna očesa ribolovnega orodja velika najmanj 80 mm;

 

(d) kraljevska pokrovača (Aequipecten opercularis) predstavlja najmanj 90 % mase ulova, ki se obdrži na krovu.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 5 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) uporabljeno ribolovno orodje vključuje izločevalno rešetko v skladu s Prilogo XIVa ali ploskev s kvadrastimi mrežnimi očesi iz Priloge XIVc;

(a) uporabljeno ribolovno orodje vključuje izločevalno rešetko v skladu s Prilogo XIVa ali kombinacijo ploskev s kvadrastimi mrežnimi očesi iz Priloge XIVc in/ali enakovredno visoko selektivno orodje, ki ga je odobril STECF;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 5 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) kakršna koli kombinacija trske, vahnje in/ali mola obsega največ 10 % teže ulova, ki se obdrži na krovu;

črtano

Obrazložitev

Vahnja si je zdaj dovolj opomogla, da jo je mogoče loviti, zato ne sme biti zajeta v pravilih za sestavo ulova, pri čemer se razširijo sedanji nujni ukrepi Komisije, da se prepreči povečanje zavržkov. Lov trsk zdaj ni dovoljen, pri čemer so z 1,5-odstotnim prilovom ta pravila zastarela. Združeno kraljestvo je uvedlo nacionalne ukrepe za zagotovitev ustrezne zaščite molov, ker ta pravila niso več ustrezna. Tako staleži trske kot staleži mola se obnavljajo, zato je potreben hiter in prilagodljiv pristop, da se zagotovi najboljše upravljanje, saj se staleži obnavljajo, ne da bi se zavržki povečali.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29 d – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Z odstopanjem od odstavka 1 je dovoljeno loviti z vlečnimi mrežami, pridnenimi potegalkami ali podobnim orodjem, če:

7. Z odstopanjem od odstavka 1 je dovoljeno loviti s pritrjenimi mrežami, vlečnimi mrežami, pridnenimi potegalkami ali podobnim orodjem, če:

Obrazložitev

Pritrjene mreže so selektivno orodje, ki omogoča lovljenje posameznih vrst z majhnimi stopnjami prilova. Vendar so edino orodje, katerega uporaba je v celoti prepovedana ne glede na velikost mrežnih očes. Plovila, ki lovijo z mrežo, so na tem območju pred prepovedjo dostopa lovila izključno osliča, pri čemer je bila stopnja ulova trske, vahnje in mola nižja od 1,5 %.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 7 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) kakršna koli kombinacija trske, vahnje in/ali mola obsega največ 30 % teže ulova, ki se obdrži na krovu;

črtano

Obrazložitev

Vahnja si je zdaj dovolj opomogla, da jo je mogoče loviti, zato ne sme biti zajeta v pravilih za sestavo ulova, pri čemer se razširijo sedanji nujni ukrepi Komisije, da se prepreči povečanje zavržkov. Lov trsk zdaj ni dovoljen, pri čemer so z 1,5-odstotnim prilovom ta pravila zastarela. Združeno kraljestvo je uvedlo nacionalne ukrepe za zagotovitev ustrezne zaščite molov, ker ta pravila niso več ustrezna. Tako staleži trske kot staleži mola se obnavljajo, zato je potreben hiter in prilagodljiv pristop, da se zagotovi najboljše upravljanje, saj se staleži obnavljajo, ne da bi se zavržki povečali.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Glede na znanstveno mnenje in po posvetovanju s STECF Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki spreminjajo značilnosti orodja, določene v odstavku 7, v območju, opredeljenem v odstavku 1.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Od 1. januarja do 31. marca je prepovedano opravljanje ribolovne dejavnosti z uporabo katerekoli opreme, opredeljene v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže1 na določenem delu območja ICES VIa, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate:

 

– zemljepisna dolžina 7o07 Z, zemljepisna širina 55o25 S,

 

– zemljepisna dolžina 7o00 Z, zemljepisna širina 55o25 S,

 

– zemljepisna dolžina 6o50 Z, zemljepisna širina 55o18 S,

 

– zemljepisna dolžina 6°50 Z, zemljepisna širina 55°17 S,

 

– zemljepisna dolžina 6°52 Z, zemljepisna širina 55°17 S,

 

– zemljepisna dolžina 7°07 Z, zemljepisna širina 55°25 S.

 

Ne glede na odstavek 1 je med 1. oktobrom in 31. decembrom dovoljeno izvajanje ribolovnih dejavnosti z uporabo strgač za pokrovače in orodja za kraljeve pokrovače.

 

Poveljnik ribiškega plovila ali druga oseba na krovu ne sme loviti, iztovarjati, pretovarjati ali imeti na krovu ribe, ulovljene na opredeljenem območju, ali tega dovoliti drugi osebi na krovu plovila.

 

______________

 

1 UL L 348, 24.12.2008, str. 20.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba št. 850/98

Člen 29d – odstavek 10a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a. Glede na letno mnenje ICES in STECF lahko Komisija sprejme izvedbene akte, ki spreminjajo koordinate območja, določenega v odstavku 1, v katerih se odraža znanstveni nasvet o staležih trske in mola v tem območju.

Obrazložitev

Obstoječe opredeljeno območje je neprimerno in neučinkovito, kot je že bilo poudarjeno v predlogu spremembe št. 6. Glede na nasvet ICES in STECF bi bila opredelitev novega območja lahko ustrezna ali pa tudi ne. Naslednji predlogi sprememb predvidevajo, da bo na podlagi nasveta ICES in STECF vzpostavljeno novo območje. Če bosta ICES in STECF svetovala, da na novo opredeljeno območje ni več veljavno, potem je ves člen 29d neveljaven.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 9

Uredba št. 850/98

Odstavek 34a – odstavek 2 – točka (a) – alinea 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– je le v enem od dovoljenih razponov velikosti mrežnega očesa: ter

Obrazložitev

Ta alinea je bila nujno potreben del izvirnega besedila in je bila izpuščena v predlogu Komisije.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba št. 850/98

Člen 34 b – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zapletnih mrež z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 250 mm, če:

(b) zapletnih in trislojnih mrež z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 250 mm, če:

Obrazložitev

Trislojne mreže (mreže s tremi ploskvami) ne bi smele biti nepravično ali nesprejemljivo diskriminirane. Zapletne mreže za globokomorske morske pse se lahko uporabljajo na globini 200–600 metrov, medtem ko se trislojne mreže za morsko spako ne smejo uporabljati, čeprav se ne uporabljajo za morske pse in tako ni razloga za njihove zavržke. Z vidika ribolovne prakse ali znanstvenih mnenj zato ni razlogov za takšno diskriminacijo trislojnih mrež.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba št. 850/98

Člen 34 b – odstavek 3 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) trislojnih mrež z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 220 mm, v podobmočju ICES IX, če:

 

– se uporabljajo v vodah z zaznamovano globino, manjšo od 600 metrov;

 

– imajo globino največ 30 očes, razmerje obešanja pa je najmanj 0,44;

 

– niso opremljene s plovci ali drugimi plavajočimi predmeti;

 

– je vsaka mreža dolga največ 5 km; celotna dolžina vseh mrež, ki se uporabljajo naenkrat, ne presega 20 km na plovilo;

 

– je najdaljši čas izvleka 72 ur.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba št. 850/98

Člen 34 d – točka 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11a. Komisija lahko po posvetovanju s STEFC sklene, da bo v območjih ICES VIII, IX in X nekatere ribolovne dejavnosti izključila iz uporabe točk 9.1 do 9.11, če informacije držav članic kažejo, da te ribolovne dejavnosti povzročajo zelo nizko raven prilovov in zavržkov morskega psa.

Obrazložitev

Točka 9 Priloge III k Uredbi (ES) št. 43/2009 določa, da se lahko nekatere ribolovne dejavnosti v območjih ICES VIII, IX in X izključijo, če informacije, ki jih države članice predložijo STECF, kažejo, da je posledica teh ribolovnih dejavnosti zelo nizka raven prilovov.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba št. 850/98

Člen 34 d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prepovedan je ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami in mirujočim orodjem, vključno s pridnenimi zabodnimi mrežami in parangali, v območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja koordinatni sistem WGS84:

1. Prepovedan je ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami in mirujočim orodjem, vključno s pridnenimi zabodnimi mrežami in pridnenimi parangali, v območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja koordinatni sistem WGS84:

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Uredba št. 850/98

Priloga I

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 34 fa

(12) V Prilogi I se črta opomba št. 6 k tabeli.

(12) V Prilogi I:

 

(a) v tabelo se vnesejo nove vrstice:

Ciljne vrste

Razpon velikosti očes (v milimetrih)

 

<16

16 to 31

32 to 54

55 to 69

70 to 79

80 to 99

³ 100

 

Minimalni odstotek ciljne vrste

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

ga ni

Myctophiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) opomba št. 6 k tabeli se izbriše.

Obrazložitev

Privzeta velikost mrežnih očes za vrste, ki niso zajete v tabelah Uredbe št. 850/98, je 100 mm. Da bi se izognili težavi, ki se je pojavila pri merjaščevki, zaradi katere je bilo treba dodati poseben predlog spremembe, določa ta predlog spremembe ustrezno velikost mrežnih očes za druge male pelagične vrste rodov Myctophiformes in Stomiiformes.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Uredba št. 850/98

Priloga II

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 34 fa

 

(12a) V Prilogi II se v tabelo vnesejo nove vrstice:

Ciljne vrste

Razpon velikosti očes (v milimetrih)

 

16 to 31

32 to 54

55 to 59

60 to 69

³ 70

 

Minimalni odstotek ciljne vrste

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

ga ni

Myctophiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazložitev

Privzeta velikost mrežnih očes za vrste, ki niso zajete v tabelah Uredbe št. 850/98, je 100 mm. Da bi se izognili težavi, ki se je pojavila pri merjaščevki, zaradi katere je bilo treba dodati poseben predlog spremembe, določa ta predlog spremembe ustrezno velikost mrežnih očes za druge male pelagične vrste rodov Myctophiformes in Stomiiformes.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Uredba št. 850/98

Priloga XII

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) V Prilogi XII se doda nov stolpec za regijo 9 za vrsto romb (Psetta maxima) velikosti najmanj 45 cm.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Uredba št. 850/98

Priloga XII

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) V Prilogi XII se vrstice v tabeli, ki ustrezajo sardonu, nadomestijo z naslednjim:

 

„Sardon (Engraulis encrasicolus)

 

celotno območje, razen razdelka ICES IXa vzhodno od zemljepisne dolžine 7°23’ 48” Z: 12 cm ali 90 osebkov na kilogram

 

ICES IXa vzhodno od zemljepisne dolžine 7°23’ 48” Z: 10 cm"

Obrazložitev

Enakovredna nadomestna možnost za najmanjšo velikost v smislu števila osebkov bi poenostavila delo na krovu in povečala nadzor iztovarjanja. To opredelitev so predlagali pristojni znanstveni organi, pri čemer jo od leta 2010 podpira južni regionalni svetovalni svet (glej mnenje št. 26).

(1)

UL C 0, 0.0.0000, str. 0.


OBRAZLOŽITEV

Tehnični ohranitveni ukrepi za ribolovne vire sodijo med bistvene gradnike regionaliziranega pristopa k upravljanju ribištva in presegajo letne/polletne odločitve o ribolovnih možnostih. Tehnični ukrepi določajo pravila za ribolovna območja in opremo, ki se uporablja, ne pa za dovoljene količine (ribolovni napor) in/ali ulov (celotni dovoljeni ulov in kvote).

Tehnični ohranitveni ukrepi so pravila, ki jih morajo naši ribiči po vsej Evropski uniji upoštevati dnevno, ko se odpravijo na ribolov, da bi zagotovili trajnost pri izvajanju in na kraju ribolova. Ukrepi zadevajo najmanjše velikosti iztovarjanja, najmanjše velikosti mrežnih očes, cone in nelovne dobe, omejitev prilova, merila za uporabo bolj selektivnega ribolovnega orodja in ukrepe za zaščito morskega okolja ter imajo zato znaten vpliv na doseganje ciljev skupne ribiške politike.

Odkar je začela veljati Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), lahko Svet sprejema le ukrepe za določitev in razdelitev ribolovnih možnosti. „Povezane pogoje“ (tehnične ukrepe), ki urejajo uporabo ribolovnih možnosti, ne da bi bili z njimi funkcionalno povezani, morata sprejeti Svet in Parlament s postopkom soodločanja.

S spremembo Uredbe Sveta št. 850/98 „za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov“, ki je osnovna uredba o tehničnih ukrepih, naj bi zagotovili trajni okvir za tehnične ukrepe v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, vendar političnega dogovora ni bilo mogoče doseči.

Svet je, da bi zagotovil, da bodo ukrepi iz Uredbe Sveta št. 43/2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, ostali v veljavi od 1. januarja 2010 naprej, sprejel Uredbo št. 1288/2009 o uvedbi prehodnih tehničnih ukrepov za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011 (obdobje 18 mesecev). Nadaljnje prehodno podaljšanje veljavnosti ukrepov je bilo vključeno v Uredbo št. 579/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (za obdobje nadaljnjih 18 mesecev).

Komisija namerava s sedanjim predlogom podaljšati veljavnost pravil za tehnične ukrepe za še eno prehodno obdobje, dokler ne bo v skladu s skupno ribiško politiko sprejet regionaliziran okvir za tehnične ukrepe. Ker skupna ribiška politika do 1. januarja 2013, ko v skladu s členom 2(2) Uredbe št. 579/2011 prenehajo veljati sedanji prehodni tehnični ukrepi, še ne bo stopila v veljavo, Komisija znova predlaga začasno rešitev v obliki spremembe osnovnega pravnega akta brez konkretne opredelitve datuma prenehanja. S sprejetjem predloga Komisije bosta Uredbi iz let 2009 in 2011 razveljavljeni.

Predlagano besedilo ob podaljšanju veljavnosti sedanjih tehničnih ukrepov vsebuje tudi posodobitev veljavnih ukrepov na podlagi nasveta Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) in predlogov Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika ter ukrepe za zmanjšanje zavržkov v severovzhodnem Atlantiku, kot je bilo dogovorjeno z Norveško in Ferskimi otoki leta 2010, ki še niso preneseni v zakonodajo EU.

Žal je Parlament prejel še en predlog o prehodnih tehničnih ukrepih, namesto da bi se pravočasno poiskala trajna rešitev. Evropski ribiči potrebujejo pravno jasnost in beseda „začasno“ se ne bi smela vleči v nedogled.

Vendar pa poročevalec popolnoma razume potrebo po teh ukrepih, katerih cilj je zagotoviti trajnostno izkoriščanje staležev rib in ohranjanje ekosistemov, v katerih živijo. Vseeno pa je te ukrepe treba oblikovati in zasnovati ob upoštevanju, da se upravljanje ribištva in znanstveni nasveti spreminjajo. Zato predlaga nekaj dodatnih sprememb, ki bi dopolnile posodobitev in ki upoštevajo dodatne nasvete STECF in ICES za opredelitev področij, analizo upravljanja ter nove nujne ukrepe Komisije. Poročevalec se zaveda, da lahko slabo zasnovani ali neustrezni tehnični ukrepi privedejo do netrajnostnih ribolovnih praks in v nekaterih okoliščinah celo ogrozijo življenje in varnost ribičev, kar je popolnoma nesprejemljivo. To se nanaša predvsem na nekatere veljavne ukrepe za omejitev ribolova trske, vahnje in mola v podobmočju ICES VI, čeprav je znanstveno dokazano, da je opredeljeno območje neustrezno. Poročevalčevi predlogi sprememb temeljijo na jasnih znanstvenih dokazih in merijo na specifične člene, ki so zastareli in/ali v nasprotju s trajnostnim upravljanjem ribolova, zato jih je treba takoj spremeniti.

Poročevalec meni, da ta predlog o tehničnih ukrepih ne sme preprečevati odločitev glede obveznosti iztovarjanja, ki bodo sprejete v osnovni uredbi o skupni ribiški politiki in da bi morala biti začasna narava pravnega akta jasno povezana s predvidenim regionaliziranim okvirom za tehnične ohranitvene ukrepe, ko bo sprejeta nova skupna ribiška politika. Tehnične ukrepe je treba skrbno oblikovati za posamezne primere in območja ter ne smejo veljati za splošna pravila, ki v enaki meri veljajo v vseh državah članicah, zato je nujen regionaliziran pristop.

Prehodni tehnični ukrepi so v veljavi od 1. januarja 2010 in potečejo 31. decembra 2012. Poročevalec se dobro zaveda, da imata Evropski parlament in Svetu zato zelo malo časa, da bi dosegla politični dogovor o enemu najbolj zapletenih in pomembnih vidikov skupne ribiške politike. Kljub temu je poročevalec odločen sodelovati z vsemi zainteresiranimi stranmi, da bi se še pred koncem tega leta zagotovila uvedba ustreznih in učinkovitih prehodnih ukrepov.


POSTOPEK

Naslov

Ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov

Referenčni dokumenti

COM(2012)0298 – C7–0156/2012 – 2012/0158(COD)

Datum predložitve EP

19.6.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

3.7.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Datum sprejetja

9.10.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Datum predložitve

19.10.2012

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov