Betänkande - A7-0342/2012Betänkande
A7-0342/2012

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009

19.10.2012 - (COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Pat the Cope Gallagher


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0298),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0156/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 september 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0342/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) För att säkerställa ett fortsatt korrekt bevarande och en fortsatt korrekt förvaltning av marina biologiska resurser i Svarta havet bör det fastställas en minsta landnings- och maskstorlek för fiske av piggvar.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I enlighet med råden från STECF bör områdesavstängningen finnas kvar för att skydda unga exemplar av kolja i Ices-område VIb.

Motivering

Skäl 11 kommer på fel plats och bör istället stå före skäl 9 så att ordningen i artiklarna följs.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Mot bakgrund av utlåtanden från ICES och STECF bör vissa tekniska bevarandeåtgärder finnas kvar i havet väster om Skottland (Ices-område VIa), Keltiska sjön (Ices-områdena VIIf,g) och Irländska sjön (Ices-område VIIa) för att skydda bestånden av rockallkolja, torsk, kolja och vitling, för att bidra till bevarandet av fiskebestånden.

(9) Mot bakgrund av utlåtanden från ICES och STECF bör vissa tekniska bevarandeåtgärder finnas kvar i Keltiska sjön (Ices-områdena VIIf,g) och Irländska sjön (Ices-område VIIa) för att skydda bestånden av torsk, kolja och vitling, för att bidra till bevarandet av fiskebestånden.

Motivering

Bestånden av torsk, kolja och vitling i havet väster om Skottland ska inte längre omfattas av bestämmelserna om fångstens sammansättning (artikel 29d). Rockallkolja har felaktigt kopplats till torsken i Irländska sjön (Ices-område VIIa). Rockallkolja ingår i skäl 11.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör områdesavstängningen finnas kvar för att skydda unga exemplar av kolja i Ices-område VIb.

utgår

Motivering

Skäl 11 kommer på fel plats och bör istället stå före skäl 9 så att ordningen i artiklarna följs.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Mot bakgrund av utlåtanden från STECF, där det konstaterades att ”det inte fanns någon anledning att behandla grimgarn på annat sätt än fiske med nät eller insnärjningsredskap med avseende på artikel 9.4”, bör man tillåta grimgarn i Ices-delområde IX i vatten med djup över 200 m och under 600 m.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 2 – punkt 1 – led ha (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a) I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”ha) Alla vattenområden i Svarta havet som motsvarar de delområden som fastställts av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet enligt resolution GFCM/33/2009/2.”

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 19a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Alla arter som omfattas av kvoter och som fångas under fiske i regionerna 1–4 enligt artikel 2 i denna förordning ska tas ombord på fartyget och sedan landas.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse innebär krav på att alla fångster ska landas. Detta diskuteras aktivt inom ramen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, och landningskravet är, enligt kommissionens motivering till ändringen av förordning (EG) nr 850/98, uttryckligen en avsikt med den reform av den gemensamma fiskeripolitiken som man för närvarande förhandlar om. Det är därför inte lämpligt att inkludera denna artikel i detta skede. De föreslagna tekniska åtgärderna är övergångsåtgärder för att få tillräckligt med tid att skapa en ny ram för tekniska åtgärder.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 19a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Marina organismer som inte uppfyller storlekskraven ska omedelbart kastas överbord. De får inte behållas ombord, lastas om, landas, transporteras, lagras, säljas eller utbjudas till försäljning.

Motivering

De föreslagna tekniska åtgärderna är övergångsåtgärder för att få tillräckligt med tid att skapa en ny ram för tekniska åtgärder. Det är därför lämpligt att i dessa tekniska övergångsåtgärder förbjuda landning av marina organismer som inte uppfyller storlekskraven i enlighet med befintlig förordning (EG) nr 850/98.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 19a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Marina organismer vars storlek understiger den minimala fångststorleken enligt bilaga XII till förordning (EG) nr 850/98 ska omedelbart kastas tillbaka i havet. De får inte behållas ombord, lastas om, landas, transporteras, lagras och utbjudas till försäljning.

Motivering

Denna övergångsförordning bör innehålla de bestämmelser från förordning (EG) nr 850/98 som rör minskning av utkasten.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 19a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De bestämmelser som avses i stycke 1 påverkar inte de skyldigheter som fastställs i denna förordning eller i någon annan fiskeriförordning.

utgår

Motivering

Denna artikel är nu överflödig eftersom artikel 19a 1 utgår.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det är förbjudet att bedriva något som helst fiske efter torsk, kolja och vitling inom den del av Ices-område VIa som är belägen öster eller söder om de linjer som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

1. Det är förbjudet att bedriva något som helst fiske efter torsk och vitling inom den del av Ices-område VIa som ligger inom följande områden och består av hela eller delar av följande Ices-rektanglar:

– 54o30' N, 10o35' W

– 54o30' N 10o00' W

– 55o20' N, 09o50' W

– 55o00' N 10o00' W

– 55o30' N, 09o20' W

– 55o00' N 09o00' W

– 56o40' N, 08o55' W

– 58o00' N 09o00' W

– 57o00' N, 09o00' W

– 58o00' N 08o00' W

– 57o20' N, 09o20' W

– 58o30' N 08o00' W

– 57o50' N, 09o20' W

– 58o30' N 07o00' W

– 58o10' N, 09o00' W

– 59o00' N 07o00' W

– 58o40' N, 07o40' W

– 59o00' N 06o00' W

– 59o00' N, 07o30' W

– 59o30' N 06o00' W

– 59o20' N, 06o30' W

– 59o 30' N 06o00' W

– 59o40' N, 06o05' W

– 59o30' N 05o00' W

– 59o40' N, 05o30' W

– 60o00' N 05o00' W

– 60o00' N, 04o50' W

– 60o00' N 04o00' W

– 60o15' N, 04o00' W

 

Motivering

Det fastställda området är olämpligt och bör antingen ändras eller raderas. Detta bygger på STECF:s senaste kommentarer om utvärderingen av återhämtningsplanen för torsk och berör förvaltningslinjen väster om Skottland. Det fastställa området är också olämpligt till följd av att kommissionen har infört nödåtgärder för att ta bort kolja från bestämmelserna om bifångster i område VIa och den totala tillåtna fångstmängden för torsk har satts till noll i område VIa för 2012. Man har dessutom visat att denna linje inte har lett till minskad fiskdödlighet för torsk såsom hoppats, trots att man har minskat fisket kraftigt.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska med fasta kustnätredskap som är fästade med pålar, skrapredskap för stora kammusslor, skrapredskap för musslor, handlinor, mekanisk jiggning, not och kustvad, burar, tinor och mjärdar inom de angivna områdena och tidsperioderna, under förutsättning att

3. Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska med fasta kustnätredskap som är fästade med pålar, skrapredskap för stora kammusslor, skrapredskap för musslor, redskap som är inriktade på drottningkammusslor, handlinor, mekanisk jiggning, drivgarn, snärjgarn, not och kustvad, burar, tinor och mjärdar inom de angivna områdena och tidsperioderna, under förutsättning att

Motivering

Drivgarn och snärjgarn användes av små kustnära fartyg för att fånga skaldjur och småfläckig rödhaj, gråsej och kolja i det angivna området i område VIa innan bilaga III och tilläggen till bilaga III till förordning (EG) nr 43/2009 antogs. Sådana garn används inte för att fånga torsk eller vitling och kommer nästan inte att ha någon inverkan alls på dessa bestånd. Kolja är inte längre en bifångst som omfattas av kommissionens nödåtgärder, varför fångst med drivgarn bör tillåtas. Kustfiskare går i onödan miste om inkomster och har lidit allvarlig skada under de fyra senaste åren.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) inga andra fiskeredskap än fasta kustnätredskap som är fixerade vid pålar, skrapredskap för stora kammusslor, skrapredskap för musslor, handlinor, mekanisk jiggning, burar, tinor och mjärdar förvaras ombord eller används, och

 

(a) inga andra fiskeredskap än fasta kustnätredskap som är fixerade vid pålar, skrapredskap för stora kammusslor, skrapredskap för musslor, handlinor, mekanisk jiggning, drivgarn, snärjgarn, burar, tinor och mjärdar förvaras ombord eller används, och

Motivering

Drivgarn och snärjgarn användes av små kustnära fartyg för att fånga skaldjur och småfläckig rödhaj, gråsej och kolja i det angivna området i område VIa innan bilaga III och tilläggen till bilaga III till förordning (EG) nr 43/2009 antogs. Sådana garn används inte för att fånga torsk eller vitling och kommer nästan inte att ha någon inverkan alls på dessa bestånd. Kolja är inte längre en bifångst som omfattas av kommissionens nödåtgärder, varför fångst med drivgarn bör tillåtas.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) ingen annan fångst än makrill, bleka, gråsej och lax eller andra skaldjur än blötdjur och kräftdjur behålls ombord, landas eller tas i land.”

(b) ingen annan fångst än makrill, bleka, gråsej, kolja, småfläckig rödhaj (Scyliorhinus caniculus) och lax eller andra skaldjur än blötdjur och kräftdjur behålls ombord, landas eller tas i land.”

Motivering

Drivgarn och snärjgarn användes av små kustnära fartyg för att fånga skaldjur och småfläckig rödhaj, gråsej och kolja i det angivna området i område VIa innan bilaga III och tilläggen till bilaga III till förordning (EG) nr 43/2009 antogs. Sådana garn används inte för att fånga torsk eller vitling och kommer nästan inte att ha någon inverkan alls på dessa bestånd. Kolja är inte längre en bifångst som omfattas av kommissionens nödåtgärder, varför fångst med drivgarn bör tillåtas.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att använda följande redskap vid fiske efter drottningkammussla (Aequipecten opercularis) under förutsättning att

 

a) det fiskeredskap som används är specialiserad utrustning med trål med trålbord som utformats för att selektera bort fiskfångster (överteln på 60 cm),

 

b) fiskeredskapet omfattar ett nätstycke med kvadratiska maskor enligt beskrivningen i bilaga XIVc,

 

c) fiskeredskapet har en minsta maskstorlek på 80 mm,

 

d) minst 90 procent av den fångst som behålls ombord består av drottningkammussla (Aequipecten opercularis).

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 5 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) det i det fiskeredskap som används finns en sorteringsrist i enlighet med bilaga XIVa, eller ett nätstycke med kvadratiska maskor enligt beskrivningen i bilaga XIVc,

a) det i det fiskeredskap som används finns en sorteringsrist i enlighet med bilaga XIVa, eller en kombination av ett nätstycke med kvadratiska maskor enligt beskrivningen i bilaga XIVc, och/eller motsvarande mycket selektiva redskap som har godkänts av STECF.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 5 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) högst 10 viktprocent av den fångst som behålls ombord består av en blandning av torsk, kolja och/eller vitling,

utgår

Motivering

Koljan har nu återhämtat sig tillräckligt för att man ska kunna fiska efter den och ska därför exkluderas från bestämmelserna om fångstens sammansättning som innebär en förlängning av kommissionens nuvarande nödåtgärder. Syftet med detta är att förhindra att utkasten ökar. För närvarande ligger den totala tillåtna fångstmängden på noll för torsk med en bifångst på 1,5 procent, vilket innebär att dessa bestämmelser är överflödiga. Förenade kungariket har infört nationella åtgärder för att se till att vitling skyddas på lämpligt sätt eftersom dessa bestämmelser inte längre anses lämpliga. Både torsk och vitling återhämtar sig och det behövs därför ett snabbt och flexibelt tillvägagångssätt för att garantera bästa tänkbara förvaltning när bestånden återhämtar sig utan att detta leder till att utkasten ökar.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska med trålar, bottenvad eller liknande redskap under förutsättning att

7. Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska med förankrade nätredskap, trålar, bottenvad eller liknande redskap under förutsättning att

Motivering

Förankrade nätredskap är selektiv fiskeutrustning som gör det möjligt att effektivt inrikta sig på vissa arter och deras respektive fångstnivåer. Det är emellertid den enda fiskeutrustning som det är helt förbjudet att använda oavsett maskstorlek. Innan tillträdesförbudet trädde i kraft inriktade sig de fartyg som fiskar med nät i detta område enbart på kummel och fångstnivån för torsk/vitling/kolja understeg 1,5 procent.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 7 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) högst 30 viktprocent av den fångst som behålls ombord består av en blandning av torsk, kolja och/eller vitling,

utgår

Motivering

Koljan har nu återhämtat sig tillräckligt för att man ska kunna fiska efter den och ska därför exkluderas från bestämmelserna om fångstens sammansättning som innebär en förlängning av kommissionens nuvarande nödåtgärder. Syftet med detta är att förhindra att utkasten ökar. För närvarande ligger den totala tillåtna fångstmängden på noll för torsk med en bifångst på 1,5 procent, vilket innebär att dessa bestämmelser är överflödiga. Förenade kungariket har infört nationella åtgärder för att se till att vitling skyddas på lämpligt sätt eftersom dessa bestämmelser inte längre anses lämpliga. Både torsk och vitling återhämtar sig och det behövs därför ett snabbt och flexibelt tillvägagångssätt för att garantera bästa tänkbara förvaltning när bestånden återhämtar sig utan att detta leder till att utkasten ökar.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Kommissionen kan i ljuset av vetenskapliga bevis och efter samråd med vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STEFC) anta genomförandeakter om ändring av fiskeredskapens egenskaper i punkt 7 inom ramen för det område som definierats i punkt 1.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. Från den 1 januari till den 31 mars och från den 1 oktober till den 31 december är det förbjudet att fiska med alla de redskap som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden1, i det område som specificeras i Ices-område VIa och avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater:

 

– Longitud 7o07 W, latitud 55o25 N.

 

– Longitud 7o00 W, latitud 55o25 N.

 

– Longitud 6o50 W, latitud 55o18 N.

 

– Longitud 6o50 W, latitud 55o17 N.

 

– Longitud 6o52 W, latitud 55o17 N.

 

– Longitud 7o07 W, latitud 55o25 N.

 

Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska med skrapredskap för stora kammusslor och redskap som är inriktade på drottningkammusslor mellan den 1 oktober och den 31 december.

 

Fiskefartygets befälhavare eller annan person om bord ska inte förmå eller tillåta att en person om bord försöker fiska, landa, lasta om, eller ta om bord fisk som har fångats i det avgränsade området.

 

_________________

 

1 EUT L 348, 24.12.2008, s. 20.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – punkt 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a. Efter årlig rådgivning från ICES och STECF kan kommissionen anta genomförandeåtgärder som ändrar koordinaterna för det område som specificeras i stycke 1, i enlighet med de vetenskapliga råden om torsk- och vitlingsbeståndens tillstånd i området.

Motivering

Det område som för närvarande gäller är, såsom redan har betonats i ändringsförslag 6, olämpligt och ineffektivt. Utifrån ICES och STECF:s råd kan det eventuellt vara lämpligt att fastställa nya gränser för området. Följande ändringsförslag förutsätter att ett nytt område kommer att upprättas till följd av ICES och STECF:s råd. Om ICES och STECF anser att det inte längre är relevant med nya gränser för området kommer hela artikeln 29d att vara överflödig.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 34a – punkt 2 – led a – strecksats 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– endast har en av de tillåtna maskstorlekarna, och

Motivering

Denna strecksats var en viktig del av ursprungstexten, men hade tagits bort i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 34b – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Insnärjningsredskap med en maskstorlek på minst 250 mm, om

b) Insnärjningsredskap och grimgarn med en maskstorlek på minst 250 mm, om

Motivering

Någon orättvis och oacceptabel negativ särbehandling av grimgarn (trålar med tre paneler) får inte förekomma. På 200–600 meters djup får man använda insnärjningsredskap för att fånga djupgående hajar, men man får inte använda grimgarn för att fånga marulk (som inte fiskas och därför inte motiverar att haj kasseras). Det finns dessutom ingen grund för att särbehandla detta redskap, vare sig på grund av evidens inom fisket eller på grund av vetenskapliga uppfattningar.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 34b – punkt 3 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Grimgarn i Ices-delområde IX med en maskstorlek på minst 220 mm, om

 

– de används i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 m,

 

– de inte är mer än 30 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,44,

 

– de inte är försedda med flöten eller motsvarande flytelement,

 

– varje nätstycke är högst 5 km långt; den totala längden på samtliga nätredskap som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 20 km per fartyg,

 

– nätredskapen får ligga i vattnet högst 72 timmar.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 34b – punkt 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Kommissionen kan efter samråd med vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) besluta att undanta vissa typer av fiske i Ices-områdena VIII, IX och X från tillämpning av punkterna 9.1–9.11 om det framgår av den information som medlemsstaterna lämnat att detta fiske leder till mycket låga nivåer av bifångster av haj och fisk som kastas överbord.

Motivering

I punkt 9 i bilaga III till förordning (EG) nr 43/2009 fanns det en möjlighet att undanta vissa typer av fiske i Ices-områdena VIII, IX och X c om det framgick av den information som medlemsstaterna lämnat till STECF att detta fiske ledde till mycket låga nivåer av bifångster.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 34d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det är förbjudet att fiska med bottentrål och med fasta redskap, inbegripet bottensatta garn och långrev, i de områden som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

1. Det är förbjudet att fiska med bottentrål och med fasta redskap, inbegripet bottensatta garn och bottensatta långrev, i de områden som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 850/98

Bilaga I

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34 fa

(12) I bilaga I ska fotnot 6 till tabellen utgå.

(12) I bilaga I

 

(a) införs nya rader i tabellen enligt följande:

Målarter

Maskstorlek (millimeter)

 

<16

16 till 31

32 till 54

55 till 69

70 till 79

80 till 99

³ 100

 

Lägsta andel av målarten

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

Inga

Prickfiskartade fiskar

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drakfiskartade fiskar

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) ska fotnot 6 till tabellen utgå.

Motivering

Den standardiserade maskstorleken för arter som inte omfattas av tabellerna i 850/98 är 100 mm. Syftet med detta ändringsförslag är att undvika en upprepning av de problem som uppstod kring trynfisken, där man blev tvungen att införa en specifik ändring. Därför innehåller ändringsförslaget lämplig maskstorlek för andra små pelagiska fiskar inom ordningarna prickfiskartade fiskar och drakfiskartade fiskar.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a (ny)

Förordning (EG) nr 850/98

Bilaga II

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34 fa

 

(12a) I bilaga II införs nya rader i tabellen enligt följande:

Målarter

Maskstorlek (millimeter)

 

16 till 31

32 till 54

55 till 59

60 till 69

³ 70

 

Lägsta andel av målarten

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

Inga

Prickfiskartade fiskar

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Drakfiskartade fiskar

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering

Den standardiserade maskstorleken för arter som inte omfattas av tabellerna i 850/98 är 100 mm. Syftet med detta ändringsförslag är att undvika en upprepning av de problem som uppstod kring trynfisken, där man blev tvungen att införa en specifik ändring. Därför innehåller ändringsförslaget lämplig maskstorlek för andra små pelagiska fiskar inom ordningarna prickfiskartade fiskar och drakfiskartade fiskar.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Förordning (EG) nr 850/98

Bilaga XII

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) I bilaga XII ska en ny kolumn läggas till för region 9 när det gäller arten piggvar (Psetta maxima) med en minimistorlek på 45 cm.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Förordning (EG) nr 850/98

Bilaga XII

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) I bilaga XII, i tabellen, ska raderna som avser ansjovis ersättas med följande:

 

”Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

 

Hela området, utom Ices-område IXa öster om 7°23'48''V: 12 cm eller 90 exemplar per kilo.

 

Ices-område IXa öster om 7°23'48''V: 10 cm.”

Motivering

För att förenkla arbetet ombord på fiskefartygen och underlätta kontrollen av landningen bör antalet individer överensstämma med minimistorleken. Denna definition har fastställts av behöriga vetenskapliga organ och omfattas av de regionala rådgivande nämnderna för södra regionen sedan 2010 (utlåtande 26).

  • [1]  EUT C …, ..., s. ….

MOTIVERING

De tekniska bevarandeåtgärderna för fiskeresurserna tillhör de viktigaste delarna av en regional fiskeriförvaltning och vidtas i tillägg till de årliga/tvååriga besluten om fångstmöjligheter. Genom tekniska åtgärder fastställs regler om fiskezoner och fiskeredskap istället för om mängder (fiskeansträngningar) och/eller fångster (totala tillåtna fångstmängder och kvoter).

Tekniska bevarandeåtgärder utgör regler som våra fiskare runt om i Europeiska unionen måste följa dagligen när de fiskar, för att på så sätt kunna säkerställa att det område som fisket sker i och de redskap som använts innebär att fisket bedrivs på ett hållbart sett. Åtgärderna rör minsta landningsstorlek, minsta maskstorlek i nätet, zoner och förbjudna tidsperioder, begränsningar av bifångster, kriterier för användning av selektivare fiskeredskap samt åtgärder som syftar till att skydda den marina miljön och därmed bidrar till att nå målen med den gemensamma fiskeripolitiken.

Sedan fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft (EUF-fördraget) kan rådet endast fatta beslut om inrättande och uppdelning av fiskemöjligheter. ”Därmed förbundna villkor” (tekniska åtgärder) som styr användningen av fiskemöjligheter, utan att vara funktionellt kopplade till dem, måste antas av rådet och parlamentet gemensamt.

Rådets förordning 850/98 ”för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer” – grundförordningen om tekniska åtgärder – skulle ändras för att kunna skapa en permanent ram för tekniska åtgärder i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, men man lyckades inte nå någon politisk överenskommelse.

För att kunna säkerställa att de åtgärder som fastställdes i rådets förordning 43/2009 ”om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs” skulle fortsätta att gälla efter den 1 januari 2010 antog rådet förordning 1288/2009 om upprättande av tekniska övergångsbestämmelser som gällde från den 1 januari 2010 till den 30 juni 2011 (en period på 18 månader). Ytterligare en förlängning av giltighetstiden för övergångsbestämmelserna gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning 579/2011 (återigen för en period på 18 månader).

I föreliggande kommissionsförslag föreslås en förlängning av reglerna för tekniska åtgärder med ytterligare en övergångsperiod som ska gälla tills dess att man har antagit en regional ram för tekniska åtgärder i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken. Eftersom den gemensamma fiskeripolitiken inte kommer att ha införts till den 1 januari 2013 då de nuvarande tekniska övergångsåtgärderna löper ut i enlighet med artikel 2.2 i förordning 579/2011 föreslår kommissionen ännu en gång en tillfällig lösning genom en ändring av den grundläggande rättsakten och utan konkret slutdatum. Genom antagande av kommissionens förslag kommer förordningarna från 2009 och 2011 att upphävas.

Förutom en förlängning av giltigheten av de nuvarande tekniska bestämmelserna innehåller den föreslagna texten en uppdatering av befintliga åtgärder utifrån STECF:s råd och NEAFC:s rekommendationer samt åtgärder för att minska utkasten i nordöstra Atlanten i enlighet med överenskommelsen med Norge och Färöarna från 2010, vilken ännu inte har införts i EU-lagstiftningen.

Dessvärre har man alltså återigen lagt fram ett förslag om tekniska övergångsåtgärder för parlamentet, istället för att i rätt tid finna en permanent lösning. Europas fiskare behöver få rättslig klarhet och användningen av ”övergångsåtgärder” och liknande börjar bli absurd.

Föredraganden är dock fullt medveten om behovet av dessa åtgärder, som har utformats för att se till att fiskebestånden fiskas på ett hållbart sätt och de ekosystem de lever i bevaras. Dessa åtgärder måste dock utformas efter och anpassas till utvecklingen inom fiskeriförvaltningen och nya forskningsrön. Därför föreslås några ytterligare åtgärder för att slutföra uppdateringen genom att ta hänsyn till ytterligare råd från STECF och ICES rörande fastställande av områdesgränser och förvaltningsanalyser, samt rörande kommissionens nya nödåtgärder. Föredraganden påpekar att dåligt utformade och olämpliga tekniska åtgärder kan leda till ett ohållbart fiske och kan i vissa fall riskera fiskares liv och säkerhet, vilket är helt oacceptabelt. Detta gäller framför allt vissa befintliga åtgärder om restriktioner mot fiske av torsk, kolja och vitling i Ices-delområde VI där forskarna har kommit fram till att detta område är olämpligt. Föredragandens ändringsförslag stöds av tydliga vetenskapliga bevis och syftar på vissa specifika artiklar som är överflödiga och/eller förhindrar en hållbar fiskeriförvaltning och omedelbart måste ändras.

Föredraganden anser att föreliggande förslag om tekniska åtgärder inte får föregripa de beslut om landningskrav som kommer att fattas inom grundförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken och de tillfälliga rättsakterna bör tydligt kopplas till den föreslagna regionala ramen för tekniska bevarandeåtgärder när den nya gemensamma fiskeripolitiken har antagits. Tekniska åtgärder måste noggrant utformas för specifika fall och zoner och får inte ses som generella regler som gäller i alla medlemsstater på samma sätt. Det behövs därför ett regionalt synsätt.

Tekniska övergångsbestämmelser har varit i kraft sedan den 1 januari 2010 och löper ut den 31 december 2012. Föredraganden är fullt medveten om att detta inte lämnar mycket tid för Europaparlamentet och rådet att nå politisk enighet om en av de mest komplexa och viktigaste aspekterna av den gemensamma fiskeripolitiken. Trots detta kommer föredraganden att arbeta tillsammans med alla intressenter för att se till att lämpliga och effektiva övergångsbestämmelser kan införas innan årets slut.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

Referensnummer

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Framläggande för parlamentet

19.6.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

3.7.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Behandling i utskott

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Antagande

9.10.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Ingivande

19.10.2012