ДОКЛАД относно прилагане на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити

  19.10.2012 - (2012/2037(INI))

  Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  Докладчик: Birgit Collin-Langen

  Процедура : 2012/2037(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0343/2012
  Внесени текстове :
  A7-0343/2012
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно прилагане на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити

  (2012/2037(INI))

  Европейският парламент,

  –    като взе предвид член 48 от своя правилник,

  –    като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0343/2012),

  A. като има предвид, че отварянето на националните пазари за важния икономически сектор потребителски кредити, засилването на конкуренцията, третирането на различните нива на защита на потребителите, премахването на потенциалните нарушения на конкуренцията между операторите на пазара и подобряването на вътрешния пазар е политическа задача на ЕС и е в интерес на потребителите и кредиторите;

  Б.  като има предвид, че с Директивата относно потребителските кредити е създадена общоевропейска рамка за защита на потребителите посредством целенасочено окончателно хармонизиране в пет сектора с малка свобода на действие за държавите членки, най-вече по отношение на различните форми на прилагане;

  В.  като има предвид, че при все това ще останат бариери от правно и практическо естество;

  Г.  като има предвид, че съгласно проучването на Европейския парламент относно транспонирането на Директивата относно потребителските кредити, определени ключови разпоредби на директивата, напр. член 5 относно преддоговорната информация, не са довели до предвиденото хармонизиране на правилата на държавите членки в областта на защитата на потребителите поради различното тълкуване и транспониране от страна на държавите членки;

  Д. като има предвид, че поради краткия срок и многообразните, мащабни правни изменения, които трябваше да се предприемат през това време, Директивата относно потребителските кредити не беше приложена своевременно от всички държави членки или отчасти не беше приложена съвсем коректно;

  Е.  като има предвид, че според направените проучвания трансграничното вземане на потребителски кредити не се е увеличило след влизането в сила на директивата, като обяснение за това биха могли да бъдат различни фактори като езика, но също така и глобалните проблеми във финансовия сектор и липсата на достатъчно информация за потребителите относно възможностите за трансгранично вземане на потребителски кредити и правата на потребителите при сключване на такива договори;

  Ж. като има предвид, че подходящите практики за защита на потребителите в кредитния сектор играят значителна роля в обезпечаването на финансовата стабилност; като има предвид, че нестабилността на валутните курсове изправя потребителите пред значителни рискове, особено по време на финансови кризи;

  З.  като има предвид, че прекомерните потребителски кредити в чуждестранна валута доведоха до по-голям риск и загуби за домакинствата;

  И. като има предвид, че Европейският съвет за системен риск от 21 септември 2011 г. прие важна препоръка относно предоставяне на кредити в чуждестранна валута (EССР/2011/1);

  К. като има предвид, че съгласно член 27 от директивата от Комисията се изисква да извърши преглед на определени нейни аспекти и като има предвид, че вече е възложено провеждането на подготвително изследване в тази връзка;

  Л. като има предвид, че придава голямо значение на това да бъде в течение на междинните стъпки и резултати от проверката и да има възможност за даване на становище;

  1.  приветства факта, че в подготовката на тази проверка Комисията вече провежда изследване относно въздействието на директивата върху вътрешния пазар и защитата на потребителите, за да проучи как точно ще се отрази това на трансграничното отпускане на потребителски кредити, и оценява мащабния труд, положен от Комисията, националния законодател и кредитните институции;

  2.  изтъква, че подобряването на трансграничния пазар на потребителски кредити може да генерира европейска добавена стойност чрез стимулиране на вътрешния пазар; счита, че това може да бъде постигнато, наред с другото, чрез предоставяне на повече информация на потребителите относно възможностите за вземане на потребителски кредит в друга държава членка и относно правата, които имат при сключване на такива договори;

  3.  отбелязва, че обемът на трансграничните вземания на потребителски кредити е под 2 % и от тях прибл. 20 % се вземат онлайн;

  4.  отбелязва, че една от целите на директивата е да се гарантира наличието на информация, което ще улесни функционирането на единния пазар също и в областта на предоставянето на кредити, и че следователно е необходимо да се прецени дали броят на трансграничните трансакции се увеличава;

  5.  счита, че разпоредбите относно информацията, която се предоставя преди сключването на договора, съгласно предвидените в член 5, параграф 6 разяснения и оценката на кредитоспособността съгласно член 8 играят важна роля по отношение на повишаване осведомеността на потребителите за рисковете при вземане на кредити в чуждестранна валута;

  6.  при все това призовава надзорните органи да изискват от финансовите институции да предоставят на потребителите персонализирани, пълни и лесно разбираеми разяснения относно рисковете, свързани с предоставянето на кредити в чуждестранна валута, и влиянието върху вноските на едно драстично обезценяване на законното платежно средство на държавата членка, в която се намира местожителството на потребителя, както и влиянието на увеличаването на чуждестранния лихвен процент; счита, че тези пояснения следва да бъдат предоставяни преди подписването на договора.

  7.  отбелязва опасенията, изразени в някои държави членки относно начина на предоставяне на преддоговорната информация на потребителите чрез "Стандартната европейска информация за потребителския кредит“ (СЕИПК), която е от толкова технически характер, че се засяга способността на потребителите ефективно да я разберат; счита, че ефикасността на СЕИПК следва да бъде важен аспект от оценката на въздействието на директивата, извършвана от Комисията;

  8.  приветства проведената през септември 2011 г. процедура за контрол „Sweep“, при която се констатира, че при 70 % от проверените уеб сайтове на финансови институции са липсвали данни в рекламата и важни данни в офертата и представянето на разходите е било заблуждаващо, и призовава Комисията и държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да коригират това; в този контекст отбелязва, че правилата относно представителните примери понякога не се изпълняват, както е предвидено и има нужда от подобрения в това отношение;

  9.  призовава да бъдат стриктно наблюдавани практиките на финансовите институции по отношение на рекламата и маркетинга, с оглед да се избегне подвеждащата или невярна информация при рекламирането или маркетинга на договори за кредит;

  10. отбелязва, че някои държави членки са се възползвали от възможността да включат в приложното поле на директивата и други финансови продукти, без това да доведе, както се вижда, до противоречия при прилагането;

  11. подчертава, че в основата на законовите разпоредби следва да бъдат общият случай, средният потребител и обикновените предприемачи, а не ограничен брой случаи на злоупотреба, вследствие на което предоставяната на потребителя информация става по-неразбираема, по-непрозрачна и сравнима в по-малка степен;

  12. отбелязва, че по-големият брой разпоредби не означава автоматично по-добра защита на потребителите и че излишъкът на информация може да предизвика именно в неопитния потребител повече объркване, отколкото да му даде яснота; в това отношение признава опита, помощта и разясненията в областта на финансовите въпроси, предоставяни от сдруженията на потребителите и тяхната потенциална роля в преструктурирането на кредитите в полза на домакинствата, които се намират в тежко положение;

  13. призовава за това потребителите да имат право на информация относно разходите за допълнителни услуги, както и относно правото си да закупуват допълнителни услуги от алтернативни доставчици; счита, че от финансовите институции следва да се изисква да разграничават подобни услуги и свързаните с тях разходи от тези, които се отнасят до основния кредит, и да разясняват закупуването на кои услуги е съществено за предоставянето на кредит и на кои е изцяло по преценка на кредитополучателя;

  14. счита, че трудностите, които могат да възникнат при упражняването на правото на отказ при свързаните договори, би следвало да се проучат по-задълбочено; изтъква значението на това потребителите да бъдат осведомени, че в случай на упражняване на правото им на оттегляне от договора, когато доставчикът на стоката или услугата получава директно съответната сума от кредитора посредством допълнителен договор, те не заплащат каквито и да било такси, комисионни или разходи, свързани с предоставената финансова услуга;

  15. призовава Комисията да направи оценка на степента на неспазване на информационните задължения при договори, където посредниците не са обвързани от изисквания за предоставяне на преддоговорна информация, за да се установи как най-добре да се защитят потребителите в подобни ситуации;

  16. счита, че на сложните разпоредби относно предсрочното погасяване трябва да се отдели специално внимание;

  17. заявява, че уведомление, отправяно до потребителите преди извършването на промени в лихвените проценти, следва да им дава достатъчно време, за да проучат пазара и да сменят кредитора, преди промените да влязат в сила;

  18. отбелязва, че е необходимо да се направи по-добро тълкуване на понятието „представителен пример“;

  19. подчертава, че би следвало да се въведе унифициран метод на изчисление на годишния процент на разходите, да се отстранят неяснотите и да се постигне съгласуваност с всички други правни инструменти;

  20. призовава държавите членки да гарантират, че на националните надзорни органи са предоставени всички необходими правомощия и ресурси, за да изпълняват функциите си; призовава националните надзорни органи да следят за спазването и прилагането на разпоредбите на директивата по един ефективен начин;

  21. подчертава, че при определянето на сроковете за транспониране в бъдеще следва да се вземат предвид в по-голяма степен промените в националното законодателство, до които води процесът на транспониране;

  22. призовава държавите членки да разширят съществуващото ниво на защита на потребителите по отношение на кредитите, за да се включат краткосрочни кредити, предоставяни по Интернет, чрез услугите за кратки съобщения или други медии за комуникация от разстояние, които стават все по-често срещано явление на пазара на потребителски кредити, включващи суми, ненадвишаващи по-ниския праг от 200 евро, които в момента попадат извън приложното поле на директивата;

  23. подчертава, че в момента няма повод за преразглеждане на директивата, а много повече следва да се положат грижи тя да се транспонира и прилага коректно;

  24. счита, че след пълно коректно транспониране следва да се изчака и да се оцени фактическото и практическото въздействие на директивата и след това Комисията да предложи необходимите изменения; призовава Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно прилагането на директивата и пълна оценка на въздействието й по отношение на защитата на потребителите, като се вземат предвид последиците от финансовата криза и новата правна рамка на ЕС за финансовите услуги;

  25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Директивата относно потребителските кредити преследва две цели: високо ниво на защита на потребителите и укрепване на трансграничния вътрешен пазар за потребителски кредити.

  Без съмнение посредством донякъде окончателната хармонизация на някои важни раздели на кредитното право нивото на защита на потребителите в Европа беше значително повишено. Повишаването на трансграничното отпускане на потребителски кредити изглежда обаче по-скоро незначително; Това може да се дължи на факта, че само малко финансови институции предлагат трансгранично потребителски кредити и че като цяло на пазара през последните години имаше по-скоро спад поради кризата на финансовите пазари.

  Освен това пречките за трансгранично теглене на потребителски кредити се дължат по-скоро на езикови проблеми или на липсата на личен контакт с финансовата институция и са по-малко от правно естество.

  Отделни проблеми в рамките на проверката:

  1. Срок на прилагане:

  Директивата беше приложена от някои държави членки изцяло или отчасти със закъснение. Основната причина за това закъснение беше краткият срок за прилагане от 2 години и мащабният правен обхват. В различните сфери трябваше да се изменят и въведат отново разпоредбите за защита на потребителите, общите условия за отпускане на кредит, достъпът до базите данни и много други мерки. Тези процедури са много сложни и засягат както националния законодател, така и финансовите институции. Уместно е да се предвиди за в бъдеще повече време и срокът за прилагане да се направи 3 години.

  2. Приложно поле:

  Приложното поле беше разширено от много държави членки, за да включи и други финансови продукти, например ипотечните кредити или договорите за даване под наем и за лизинг. Това, както изглежда, не е свързано със затруднения.

  3. Рекламиране:

  Що се отнася до разпоредбите относно рекламата, държавите членки се възползваха от различните възможности за тяхното прилагане. Известни трудности се появиха във връзка с въпроса какво трябва да се разбира точно под понятието „представителен пример“.

  През 2011 г. Комисията направи проверка на 562 уеб сайта за потребителски кредити (SWEEP). Комисията установи, че при 46 % от проверените сайтове в рекламата липсват задължителни данни, при 43 % в офертата за договор липсват ясни данни относно съвкупните разходи, срока на договора и относно някои данни, свързани с кредита, и при 20 % представянето на разходите е заблуждаващо. В сегашната фаза на извършване на проверката националните органи осъществяват контакт с компаниите, изискват изясняване и призовават за корекции.

  4. Преддоговорна информация:

  Разпоредбите относно преддоговорната информация, която трябва да се предостави на потребителя на стандартна бланка, са окончателно хармонизирани. Прилагането в националното право отчасти се осъществява буквално или с езикови подобрения и съгласувания.

  В някои държави членки беше поставена под въпрос ефективността на стандартния информационен лист. Информацията, според възраженията, е прекалено обемна, трудно разбираема и отчасти прекалено техническа, което често води до недоволство сред потребителите. Освен това се поставя под въпрос и дали е пригодена като инструмент за сравнение на кредити от различни доставчици. Остава да се отбележи и фактът, че предоставянето на стандартен информационен лист увеличава разноските за кредиторите, което се отразява върху кредитните разходи.

  5. Поверителна информация:

  Нововъведената всеобхватна система не е довела при прилагането си до трудности, които да са станали известни.

  6. Право на отказ от договора:

  Правото на отказ от договора, което вече се практикуваше в някои държави членки, беше унифицирано и окончателно въведено. Затруднения има и по въпроса кога започва да тече срокът за право на отказ. Някои държави членки са предвидили срокът за право на отказ да започне да тече едва след началото на периода за размисъл (т.нар. период на охлаждане) или когато влизането в сила на договора е възпрепятствано поради некоректна информация по договора. Освен това съществуват съмнения дали правото на отказ не трябва да може да се упражни едва след връщането на кредита.

  7. Предсрочно погасяване:

  При прилагането на разпоредбите за предсрочно погасяване няма големи трудности. В някои държави членки, които предварително не са предвидили обезщетение за кредитора, беше отправена критика, че подобно обезщетение ще доведе до понижаване на нивото на защита на потребителите.

  8. Изчисляване на годишния процент на разходите:

  Разпоредбите за изчисляване на годишния процент на разходите бяха допълнени през 2011 г. в рамките на процедурата на комитология. Въпреки това в определени единични случаи все още, изглежда, съществуват съмнения.

  Комисията представи насоки за тълкуване на годишния процент на разходите, които нямат правно задължителен характер като закон.

  Желателно е разпоредбите за изчисляване на годишния процент на разходите да се прилагат по идентичен начин във всички европейски правни инструменти.

  9. Обяснителна бележка:

  Предвиденото съгласно член 5, параграф 6 задължение за изясняване беше приложено от държавите членки по различен начин. Някои държави членки конкретизират това задължение, като отпечатват в списък отделните специални мерки. Австрия например е предвидила специална уредба, в която се отделя особено внимание на рисковете при кредити в чуждестранна валута.

  10. Оценка на кредитоспособността:

  Задължението за оценка на кредитоспособността на потребителя беше приложено по различен начин от държавите членки. Някои държави членки са конкретизирали понятието “кредитоспособност” и са разпоредили например задължителна проверка на базата данни. Други държави членки оставят въпроса дали изискванията са спазени в достатъчна степен, на съдилищата.

  11. SMS-кредити:

  Търсенето на SMS-кредити непрекъснато се повишава; по тази причина този вид кредити се предлага не само в скандинавските държави, но и в Обединеното кралство и източноевропейските държави членки. Държавите членки се призовават да посветят на този проблем особено внимание и да се погрижат за ефективна защита на потребителите. При това те би следвало да отчетат съответните особености в тяхната страна и евентуално да вземат мерки, които излизат извън рамките на Директивата относно потребителските кредити.

  12. Заключителна бележка:

  Комисията би следвало понастоящем да контролира транспонирането и да настоява за коректно прилагане на директивата в държавите членки. След това би следвало да остави време на участниците да свикнат с новите разпоредби и да натрупат опит. Накрая следва да се направи задълбочена оценка на въздействията на директивата в правен и фактически аспект, въз основа на която да могат да се предприемат евентуални изменения.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (8.6.2012)

  на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

  относно прилагането на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити
  (2012/2037(INI))

  Докладчик по становище: Theodor Dumitru Stolojan

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  –   като има предвид, че Директива 2008/48/ЕО[1] относно договорите за потребителски кредити беше одобрена преди финансовата криза;

  –   като има предвид, че в редица държави членки прекомерните потребителски кредити допринесоха за кризата;

  –   като има предвид, че прекомерните потребителски кредити в чуждестранна валута доведоха до по-голям риск и загуби за домакинствата;

  –   като подчертава значението на Препоръката на Европейския съвет за системен риск от 21 септември 2011 г. относно предоставяне на кредити в чуждестранна валута (EССР/2011/1);

  1.  призовава надзорните органи да изискват от финансовите институции да предоставят на потребителите персонализирана, пълна и лесно разбираема информация относно рисковете, свързани с предоставянето на кредити в чуждестранна валута, и влиянието върху вноските на драстично обезценяване на законното платежно средство на държавата членка, в която се намира местожителството на потребителя, както и на увеличаване на чуждестранния лихвен процент; счита, че тази информация следва да се включва в рекламата на договорите за потребителски кредити в чуждестранна валута, в информацията, която се предоставя преди сключването на договора, и в договорите за потребителски кредити;

  2.  призовава от финансовите институции да се изисква да предоставят на потребителите своевременно, преди обвързването им с договор или предложение за кредит, персонализирана информация, необходима за сравняване на наличните на пазара кредити, за оценка на последствията от тях и за вземане на информирано решение дали да сключат договор за кредит;

  3.  призовава от финансовите институции да се изисква да отправят предупреждение до потребителите, винаги когато предвид финансовото положение на потребителя договорът за кредит може да включва специфичен риск за потребителя;

  4.  призовава надзорните органи да следят отблизо рисковете, свързани с финансирането и ликвидността, които произтичат от предоставянето на кредити в чуждестранна валута, да предприемат действия с цел да се предотвратят прекомерните рискове и да изискват от финансовите институции да разполагат с ефективни системи за ценообразуване, разпределение на капитала и управление на ликвидността във връзка с предоставянето на кредити в чуждестранна валута, както и да отчитат способността на потребителя да устоява на колебанията на обменния курс при оценка на кредитоспособността на потребителя; призовава държавите членки да изискват от финансовите институции да дават възможност на потребителите да превръщат сумата по кредита в друга валута, в съответствие с прозрачен метод, оповестен на потребителя в информацията, която се предоставя преди сключването на договора, и призовава финансовите институции да предоставят на потребителите възможност за валутно хеджиране на приемлива за потребителите цена, за да се ограничи рискът от неблагоприятни валутни движения върху погасителните вноски;

  5.  призовава да бъдат преразгледани разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО относно годишния процент на разходите по кредит с оглед да отразяват по-адекватно характеристиките на кредитите в чуждестранна валута и кредитите с променлив лихвен процент;

  6.  призовава кредитните институции да обръщат специално внимание при отпускането на потребителски кредити със срок над пет години, за да се гарантира, че те отчитат в максимална степен интересите на съответните потребители;

  7.  призовава финансовите институции да не предоставят потребителски кредити, обезпечени с жилището на потребителя, когато той не разполага с достатъчно като размер трудово възнаграждение, и да предоставят потребителски кредити само когато е била определена кредитоспособността на потребителя – и когато е целесъобразно, са били предоставени подходящи обезпечения, с оглед да се гарантира подходящо ниво на риск както за потребителя, така и за кредитодателя;

  8.  призовава за това потребителите да имат право на информация относно разходите за допълнителни услуги, както и относно правото си да закупуват допълнителни услуги от алтернативни доставчици; счита, че от финансовите институции следва да се изисква да разграничават подобни услуги и свързаните с тях разходи от тези, които се отнасят до основния кредит, и да разясняват закупуването на кои услуги е съществено за предоставянето на кредит и на кои е изцяло по преценка на кредитополучателя;

  9.  отбелязва, че една от целите на директивата е да се гарантира наличието на информация, което ще улесни функционирането на единния пазар също и в областта на предоставянето на кредити, и че следователно е необходимо да се прецени дали броят на трансграничните трансакции се увеличава и дали са необходими други изменения с цел подобрение;

  10. призовава да бъдат стриктно наблюдавани практиките на финансовите институции по отношение на рекламата и маркетинга, с оглед да се избегне подвеждащата или невярна информация при рекламирането или маркетинга на договори за кредит;

  11. призовава Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно прилагането на директивата и пълна оценка на въздействието й по отношение на защитата на потребителите, като се вземат предвид последиците от финансовата криза и новата правна рамка на ЕС за финансовите услуги;

  12. призовава да бъде преразгледана Директива 2008/48/ЕО с цел обединяването й заедно с Директивата относно договорите за кредити за жилищни имоти в една директива.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  7.6.2012 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  David Casa, Philippe De Backer, Vicky Ford, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Theodoros Skylakakis, Emilie Turunen

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Robert Sturdy

  • [1]  ОВ L 133, 22.05.2008 г., стр. 66.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  11.10.2012 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Илиaна Ивaнова, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal