Процедура : 2011/0295(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0347/2012

Внесени текстове :

A7-0347/2012

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 9

Гласувания :

PV 10/09/2013 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0342

ДОКЛАД     ***I
PDF 578kWORD 877k
22.10.2012
PE 485.914v02-00 A7-0347/2012

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)

(COM(2011)0651 – C7‑0360/2012 – 2011/0295(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Arlene McCarthy

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)

(COM(2011)0651 – C7‑0360/2012 – 2011/0295(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0651) и измененото предложение на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0421),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението пред Парламента (C7‑0360/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 март 2012 г.(1),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.(2),

–   като взе предвид член 55 своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по правни въпроси (A7-0347/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

при спазване на обичайната законодателна процедура(6),

като имат предвид, че:

(1)         Един истински единен пазар за финансови услуги е от основно значение за икономическия растеж и за създаването на работни места в Съюза.

(2)         Един интегриран, ефективен и прозрачен финансов пазар изисква лоялни пазарни отношения. Гладкото функциониране на пазарите на ценни книжа и доверието на обществеността в тези пазари са необходими предпоставки за икономически растеж и благоденствие. Пазарната злоупотреба вреди на лоялните отношения на финансовите пазари и разколебава доверието на обществеността в ценните книжа и в дериватните инструменти.

(3)         Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)(7), приета на 28 януари 2003 г., завърши и актуализира правната рамка на Съюза за защита на лоялните пазарни отношения. С оглед на законодателното, пазарното и техническото развитие от тогава насам обаче, което доведе до значителни промени във финансовата сфера, тази директива следва да бъде заменена, за да се осигури актуалност спрямо това развитие. Освен това е необходим и нов законодателен инструмент, за да се осигурят еднообразни правила и яснота по отношение на основните понятия, както и, в съответствие със заключенията на Групата на високо равнище по въпросите на финансовия надзор в ЕС.

(4)         Съществува нужда от създаване на единна рамка, за да се запазят лоялните пазарни отношения, да се избегне потенциален регулаторен арбитраж и да се гарантира отчетност при опити за манипулация, както и да се предостави по-голяма правна сигурност и да се намали сложността на нормативната уредба за пазарните участници. Настоящият пряко приложим нормативен акт цели да допринесе осезаемо за безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и следователно трябва да се основава на разпоредбите на член 114 от ДФЕС, както се тълкуват в последователната съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

(5)         За да се премахнат оставащите пречки пред търговията и значителни нарушения на конкуренцията, произтичащи от различията между националните законодателства, както и да се попречи на възникването на такива в бъдеще, е необходимо да се приеме регламент за установяване на еднообразни правила, приложими във всички държави членки. Оформянето на изискванията в областта на пазарната злоупотреба под формата на регламент ще осигури пряката им приложимост и еднообразност чрез предотвратяването на различаващи се национални изисквания в резултат на транспонирането на директива. Регламентът следва да води до това всички лица да следват едни и същи правила в целия Съюз. Регламентът следва също да намали нормативната сложност и разходите на дружествата за привеждане в съответствие със законодателството, особено за тези с трансгранично присъствие, и да допринесе за отстраняването на нарушаването на конкуренцията.

(6)         В съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено: „Мисли първо за малките – Законодателен акт за малкия бизнес в Европа“ Съюзът и държавите членки се призовават да създадат правила с цел намаляване на административните пречки, адаптиране на законодателството към нуждите на емитентите на пазарите на малки и средни предприятия и улесняване на достъпа до финансиране за тези емитенти. Редица разпоредби на Директива 2003/6/ЕО налагат административни пречки на емитентите, по-специално на тези, чиито финансови инструменти се допуснати за търгуване на развиващи се пазари на МСП, които пречки следва да бъдат намалени.

(7)         Пазарната злоупотреба е понятието, която обхваща цялото неправомерно поведение на финансовите пазари и за целите на настоящия регламент следва да се приема като състояща се от злоупотреба или неправомерно боравене с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Подобни практики възпрепятстват пълната и подходяща прозрачност на пазара, което е необходимо предварително условие за търгуване при всички стопански субекти на интегрираните финансови пазари.

(8)         Обхватът на Директива 2003/6/ЕО е съсредоточен върху финансовите инструменти, допуснати за търгуване на регулираните пазари, но в последните години финансовите инструменти все повече се търгуват на многостранни системи за търгуване (МСТ). Има и финансови инструменти, които се търгуват само на всякакви други видове регулирани системи за търгуване (ОСТ), като вътрешните системи на борсовите посредници за автоматично засичане на клиентски поръчки, или само на извънборсовия пазар. Поради това обхватът на настоящия регламент следва да бъде разширен така, че да включи всички финансови инструменти, търгувани на МСТ или ОСТ, както и финансовите инструменти, търгувани на извънборсовия пазар като например суаповете за кредитно неизпълнение, а също така всяко друго поведение или действие, което може да има въздействие върху такива финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар, МСТ или ОСТ. Това следва да подобри защитата на инвеститорите, да съхрани лоялните пазарни отношения и да забрани изрично манипулирането на пазара чрез финансови инструменти, които се търгуват на извънборсовия пазар.

(9)         При някои обстоятелства стабилизирането на финансови инструменти или операциите със собствени финансови инструменти в рамките на програма за обратно изкупуване могат да се дължат на икономически съображения, поради което те не би следвало да бъдат приемани сами по себе си за пазарна злоупотреба.

(10)       Държавите членки и Европейската система на централните банки, Европейският механизъм за финансова стабилност, националните централни банки и други агенции или дружества със специална инвестиционна цел на една или няколко държави членки, както и Съюзът и някои други обществени органи не би следвало да бъдат възпрепятствани при осъществяването на паричната политика, управлението на валутните резерви и публичния дълг, но това следва да се осъществява по прозрачен начин.

(11)       Благоразумните инвеститори основават инвестиционните си решения върху информацията, с която вече разполагат, т.е. върху предварително налична информация. Следователно, въпросът дали би било вероятно при вземането на инвестиционно решение благоразумният инвеститор да вземе под внимание определена информация, трябва да бъде оценяван въз основа на предварително наличната информация. Подобна оценка трябва да отчете очакваното въздействие на информацията в светлината на цялостната дейност на съответния емитент, на достоверността на източника на информация и на всякакви други пазарни променливи, които при дадените обстоятелства могат да засегнат свързаните финансови инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара или продаваните чрез търг продукти, основани на квоти за емисии.

(12)       Последващата информация може да бъде използвана, за да се провери предположението, че предварителната информация е била чувствителна по отношение на цените, но не следва да се използва, за да се предприемат действия срещу лица, които са извлекли разумни изводи от предварително наличната им информация.

(13)       Следва да се увеличи правната сигурност за пазарните участници посредством по-тясно определение на два от елементите, които са същностни за определянето на понятието „вътрешна информация“, а именно точното естество на тази информация и значението на потенциалния й ефект върху цените на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара или продаваните чрез търг продукти, основани на квоти за емисии. За дериватите, които са енергийни продукти на едро, за вътрешна информация следва да се смята информацията, която подлежи на оповестяване по силата на Регламент (ЕС) № ... на Европейския парламент и на Съвета от … [относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар].

(14)       Злоупотреба с вътрешна информация може да възникне преди задължението на емитента да я разкрие да е влязло в сила. Състоянието на преговорите по споразуменията, предварително договорените условия при преговорите, възможността за пласиране на финансови инструменти, условията, при които финансовите инструменти ще бъдат пуснати на пазара, или предварителните условия за пласирането на финансови инструменти могат да представляват информация от значение за инвеститорите. Поради това тази информация трябва да се класифицира като вътрешна. Тя обаче може да не е достатъчно точна, за да може на емитента да се наложи задължение да я оповести. В такива случаи следва да важи забраната за злоупотреба с вътрешна информация, но не и задължението за емитента да оповести информацията.

(14a)     Възможно е използването на вътрешна информация да води до придобиването или продажбата на финансови инструменти. Тъй като придобиването или продажбата на финансови инструменти предполага непременно вземането на предварително решение, това придобиване или тази продажба не следва да се счита само по себе си като търговия с вътрешна информация.

(14)       Достъпът до вътрешна информация относно друго дружество и използването на тази информация в рамките на публично предложение за изкупуване, целящо придобиване на контрол над това дружество или предлагане на сливане с това дружество, не следва да се считат сами по себе си като търговия с вътрешна информация.

(14в)     Проучванията и изготвените оценки на основата на публично известни данни не следва да се разглеждат като вътрешна информация и поради това всяка операция, извършена на основата на такива проучвания или оценки, не следва да се счита сама по себе си като търговия с вътрешна информация.

(14г)     Сам по себе си фактът, че маркет мейкърите или лицата, упълномощени да действат като контрагенти, се ограничават до осъществяването на своята законна стопанска дейност за купуване и продаване на финансови инструменти или че лицата, упълномощени да изпълняват поръчки от името на трети страни, разполагащи с вътрешна информация, се ограничават до добросъвестното изпълнение на дадена поръчка, не следва да се счита за търговия с вътрешна информация.

(14д      Търгуването с финансови инструменти, за които дадено лице е получило искане за предоставяне на индивидуална гаранция или за потвърждаване на разумно очакване, че сетълментът може да бъде извършен в изисквания срок, с цел клиентът да отговори на изискванията на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение(8), може да бъде законно и не следва да се счита само по себе си за търговия с вътрешна информация.

(14е)     Настоящият регламент няма за цел да забранява разумни дискусии между акционери и други участници на пазара и ръководството по отношение на дадено дружество и неговите перспективи. Такова участие на акционерите в корпоративното управление на дадено дружество следва да се счита за важно условие за правилното функциониране на взаимоотношенията между дружествата и акционерите.

(14ж)   Ако вътрешната информация се отнася до процес, който протича на няколко етапа, всеки етап от процеса, както и целият процес, биха могли да включват конкретна информация.

(14з)     Сделки или поръчки за търгуване, които биха могли да се считат за манипулация на пазара, могат да се обосноват с това, че са законни и съответстват на възприетата практика на съответния регулиран пазар. Все пак ако компетентният орган установи, че съществува друга, незаконна причина зад тези сделки или поръчки за търгуване, може да бъде наложена санкция.

(14и)     Практика, която е приета на даден пазар, не може да се счита за приложима за други пазари, освен ако компетентните органи на тези други пазари не са приели официално тази практика.

(15)       Спот пазарите и сродните пазари на деривати са тясно взаимосвързани и глобални, поради което пазарна злоупотреба може да възникне както на транспазарно, така и на трансгранично равнище, което може да доведе до значителни системни рискове. Това важи както за злоупотребата с вътрешна информация, така и за манипулирането на пазара. По-специално вътрешната информация от спот пазар може да облагодетелства лице, търгуващо на финансов пазар. Поради това общото дефиниране на вътрешната информация по отношение на финансовите пазари и дериватите върху стоки следва да обхваща цялата информация с отношение към свързаната борсова стока. Освен това стратегиите за манипулиране могат да разширят действието си върху спот пазарите и пазарите на деривати. Търгуването с финансови инструменти, включително деривати върху стоки, може да се използва за манипулиране на свързани договори за борсови стоки на спот пазара, а договорите за борсови стоки на спот пазара могат да се използват за манипулиране на свързани финансови инструменти. Забраната за манипулиране на пазара трябва да обхваща тези взаимовръзки. Не е подходящо или практично обаче да се разширява обхватът на регламента до поведение, което не включва финансови инструменти, например търгуване с договори за борсови стоки на спот пазара, което оказва влияние само върху спот пазара. В конкретния случай на продажба на енергийни продукти на едро компетентните органи следва да вземат предвид конкретните характеристики на определенията на [Регламент (ЕС) № ... на Европейския парламент и на Съвета относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар], когато прилагат определенията за вътрешна информация, злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара в настоящия регламент към финансовите инструменти, свързани с енергийните продукти на едро.

(15a)     Съгласно Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността(9), Комисията, държавите членки и други официално определени органи носят отговорност за техническото издаване на квоти за емисии, за тяхното безплатно разпределяне сред промишлените сектори и новите участници на пазара, които отговарят на изискванията за допустимост, и по-общо – за развитието и прилагането на рамката на политиката на Съюза в областта на изменението на климата, която обуславя предлагането на квоти за емисии на купувачите „по задължение“ в рамките на СТЕ на ЕС. При изпълнението на тези задължения съответните публични органи имат достъп до непублична информация, която може да окаже въздействие върху цените, и съгласно Директива 2003/87/EС може да се наложи те да осъществят някои пазарни операции във връзка с квотите за емисии. За да могат Комисията, държавите членки и други официално определени органи да продължат да развиват и изпълняват политиката на Европейския съюз в областта на изменението на климата, дейностите на тези органи, предприемани изключително с цел провеждането на тази политика и отнасящи се до квотите за емисии, следва да бъдат освободени от задължението за прилагане на разпоредбите на настоящия регламент. Тази дерогация не следва да оказва неблагоприятно въздействие върху прозрачността на пазара като цяло, тъй като тези публични органи имат законови задължения да работят по начин, който гарантира надлежно, справедливо и недискриминационно оповестяване на всякакви нови решения, разработки и данни, които могат да окажат въздействие върху цените, и осигурява достъп до тях. Освен това, в рамките на Директива 2003/87/EС и мерките за изпълнение, приети съгласно нея, съществуват гаранции за справедливо и недискриминационно оповестяване на специфична информация, съхранявана от публичните органи, която може да окаже въздействие върху цените. Същевременно за публични органи, участващи в изпълнението на политиката на Съюза в областта на изменението на климата, обхватът на дерогацията не следва да включва случаите, когато тези публични органи предприемат действия или извършват сделки, които не са свързани с целите на политиката на Съюза в областта на изменението на климата, или когато лица, работещи за някой от тези органи, предприемат действия или извършват сделки за собствена сметка.

(16)       В следствие на класифицирането на квотите за емисии като финансови инструменти в рамките на преразглеждането на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти(10), тези инструменти също ще бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. Като се има предвид специфичното естество на тези инструменти и структурните характеристики на пазара на въглеродни емисии, е необходимо да се гарантира, че дейността на държавите членки, Комисията и други официално определени органи с отношение към квотите за емисии, не е ограничена при изпълнението на политиката на Съюза в областта на изменението на климата. Все пак в настоящия регламент се взема предвид високата чувствителност на информацията за предлагането, която е под контрола на публичните органи и служители, отговарящи за пазара на квоти за емисии, и следователно, необходимостта от надлежно управление на тази информация чрез ясни процедури, при упражняване на подходящ контрол за избягване на неконтролирано или дискриминационно публикуване на информация на пазарите на квоти за емисии, което би довело до последващо нарушаване на нормалния процес на ценообразуване на тези пазари. От друга страна, тези публични органи следва да осигурят достатъчна прозрачност за нормалното протичане на процеса на ценообразуване на пазарите на квоти за емисии. За тази цел следва да се публикува честно, своевременно и недискриминационно съхраняваната от публичните органи специфична непублична информация, която може да окаже въздействие върху цените. Освен това, задължението за оповестяване на вътрешна информация следва да бъде отнесено към пазарните участници като цяло. Независимо от това, за да се избегнат изисквания към пазара за отчитане, което не е информативно, както и за да се поддържа разходната ефективност на предвидената мярка, изглежда необходимо да се ограничи нормативното въздействие на това задължение само до стопанските субекти по системата на ЕС за търговия с емисии, за които поради техния размер и дейност може основателно да се очаква, че могат да имат значително въздействие върху цената на квотите за емисии. Когато участниците на пазара на квоти за емисии вече са обект на еквивалентни задължения за оповестяване на вътрешна информация, по-специално по силата на регламента относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар (Регламент (ЕС) №...на Европейския парламент и на Съвета относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар), задължението за оповестяване на вътрешна информация относно квотите за емисии не следва да води до дублиране на задължителното оповестяване на информация, по-голямата част от която е със същото съдържание.

(17)       Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността(11) предвижда два паралелни режима във връзка с пазарната злоупотреба, приложими към продажбата на търг на квотите за емисии. В резултат на класифицирането на квотите за емисии като финансови инструменти за целите на настоящия регламент обаче, той следва да представлява единен правилник за мерки против пазарната злоупотреба, приложими към всички дейности на основния и вторичния пазар на квоти за емисии. Регламентът ще се прилага за продажбите на търг на квоти за емисии или други основани на тях продукти, извършващи се в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010.

(18)       Настоящият регламент следва да включва мерки по отношение на манипулирането на пазара, които да могат да бъдат адаптирани към нови форми на търговия или нови стратегии, които могат да са неправомерни. За да отрази факта, че търговията с финансови инструменти е все по-автоматизирана, е желателно манипулирането на пазара да бъде допълнено с пример за конкретни неправомерни стратегии, които могат да бъдат осъществявани чрез каквито и да било налични системи за търгуване, включително алгоритмично търгуване и търгуване с висока честота на сделките, както е определено в Директивата [нова ДПФИ]. Предоставените примери не претендират за изчерпателност и целта им не е да внушат, че ако бъдат приложени по друг начин същите стратегии няма отново да бъдат неправомерни.

(19)       За да се допълни забраната за манипулиране на пазара, в настоящия регламент следва да се съдържа забрана за опит за участие в манипулиране на пазара, като се има предвид, че неуспешните опити за това също следва да бъдат санкционирани. Опитът за участие в манипулиране на пазара трябва да бъде разграничен от ситуациите, при които поведението няма желания ефект върху цената на даден финансов инструмент. Подобно поведение се смята за манипулиране на пазара, тъй като е било вероятно даде неверни или подвеждащи сигнали.

(20)       Настоящият регламент трябва също да изяснява, че участието в манипулиране на пазара или опитът за такова участие по отношение на финансов инструмент може да приеме формата на използване на свързани финансови инструменти, като например дериватни инструменти, които се търгуват на друго място за търговия или извън борсовия пазар.

(20a)     Множество финансови инструменти се остойностяват въз основа на референтни показатели. Манипулирането или опитът за манипулиране на референтни показатели, като лихвените проценти по междубанкови заеми, могат да окажат сериозно влияние върху доверието в пазара и могат да доведат до значителни загуби за инвеститорите и до нарушаване на функционирането на реалната икономика. Поради това са необходими специфични разпоредби по отношение на референтните показатели, за да се запазят почтените пазарни отношения и да се гарантира, че компетентните органи са в състояние да налагат спазването на недвусмислена забрана за манипулирането на референтните показатели. Необходимо е общата забрана за манипулиране на пазара да бъде допълнена със забрана за манипулиране на самите референтни показатели и за предаване на невярна или подвеждаща информация, за предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни, и всякакви други действия, водещи до манипулиране на изчисляването на референтен показател, включително свързаната с този показател методика. Тези разпоредби са в допълнение към Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия(12), с който се забранява умишленото предоставяне на невярна информация на предприятията, извършващи оценки на цените или изготвящи доклади за пазара за търговия на едро с енергия, което води до подвеждане на участниците на пазара, действащи въз основа на тези оценки на цените или доклади за пазара. Освен това не е необходимо компетентните органи да доказват пряката връзка между нарушението, извършено от едно или няколко лица, и крайния резултат за един или повече финансови инструменти. Достатъчно е да има дори и непряка връзка между неправомерното поведение и финансовия инструмент. Например, определението за манипулиране на пазара следва да включва самото предаване на невярна или подвеждаща информация, свързана с лихвени проценти по междубанкови заеми или друг референтен показател.

(21)       За да се гарантират еднообразни пазарни условия сред местата за търговия и системите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, от стопанските субекти на регулираните пазари, МСТ и ОСТ следва да се изисква да възприемат и поддържат ефективни и прозрачни мерки и процедури, насочени към предотвратяване или разкриване на практиките на манипулиране на пазара и злоупотреби.

(22)       Манипулирането или опитът за манипулиране на финансови инструменти може да се състои в извършването на поръчки, които могат да не бъдат изпълнени. Освен това даден финансов инструмент може да бъде манипулиран чрез поведение, което възниква извън мястото за търговия. Поради това лицата, които професионално уреждат или изпълняват сделки ▌, са задължени да разполагат със и да поддържат ефективни мерки и процедури за откриване и съобщаване за подозрителни сделки. Това следва също така да включва съобщаване за подозрителни поръчки и сделки, които се осъществяват извън мястото за търговия.

(23)       Манипулирането или опитът за манипулиране на финансови инструменти може да се изразява също така в разпространяването на невярна или подвеждаща информация. Разпространяването на невярна или подвеждаща информация може да има съществено въздействие върху цените на финансовите инструменти в сравнително кратък период от време. То може да се състои във фабрикуването на очевидно невярна информация, както и в преднамереното пропускане на съществени факти и в умишлено неточното представяне на информация. Тази форма на манипулиране на пазара нанася особени щети на инвеститорите, тъй като става причина те да вземат инвестиционни решения въз основа на невярна или изопачена информация. Тя вреди и на емитентите, тъй като води до намаляване на доверието в наличната информация за тях. Липсата на доверие от страна на пазара може на свой ред да застраши способността на емитента да издава нови финансови инструменти или да получи от други пазарни участници кредит за финансиране на операциите си. На пазара информацията се разпространява изключително бързо. В резултат на това щетите за инвеститорите и емитентите могат да се окажат дългосрочни, тъй като разкриването на неверния или подвеждащ характер на информацията и коригирането й от емитента или лицето, отговорно за разпространението, може да отнеме време. Поради това разпространението на невярна или подвеждаща информация, включително на слухове и неверни или подвеждащи новини, трябва да се окачествява като нарушение на настоящия регламент. Ето защо на упражняващите дейност на финансовите пазари е уместно да не се позволява да съобщават свободно информация, противоречаща на личното им мнение и преценка, за която те знаят или би трябвало да знаят, че е невярна или подвеждаща в ущърб на инвеститорите и емитентите.

(23a)     Като се има предвид увеличеното използване на интернет сайтове, блогове и социални медии както от емитенти, така и от инвеститори, е важно да се поясни, че разпространението на невярна или подвеждаща информация чрез интернет, включително чрез сайтове на социални медии или блогове с неизвестен автор, следва да се счита за пазарна злоупотреба по същия начин, както разпространението на такава информация чрез по-традиционни комуникационни канали.

(24)       Бързото публично оповестяване на вътрешна информация от емитент е важно за избягването на злоупотреба с нея, както и за гарантиране на това, че инвеститорите няма да бъдат подведени. Поради това, от емитентите следва да се изисква да уведомяват обществеността за вътрешна информация при първа възможност, освен ако няма вероятност забавянето да подведе обществеността и емитентът е в състояние да гарантира поверителността на информацията.

(25)       Понякога ▌от най-добър интерес за финансовата стабилност може да бъде оповестяването на вътрешната информация да бъде забавено, когато информацията е от първостепенно значение. Поради това следва да е възможно компетентният орган да вземе решение за забавяне при оповестяването на вътрешна информация.

(25a      По отношение на финансови институции, по-специално когато те получават кредитиране от централна банка, включително спешна помощ за осигуряване на ликвидност, оценката за това дали информацията е от системно значение и дали евентуално забавяне при оповестяването е от обществен интерес следва да се извършва в тясно сътрудничество със съответната централна банка, с компетентния орган, осъществяващ надзор над емитента, и по целесъобразност, с националния макропруденциален орган.

(26)       Изискването за оповестяване на вътрешна информация може да представлява трудност за емитенти, чиито финансови инструменти са допуснати за търгуване на развиващи се пазари на МСП, като се вземат предвид разходите за наблюдение на информацията, с която разполагат, и за юридическа консултация за това дали и кога информацията следва да бъде оповестена. Независимо от това, бързото оповестяване на вътрешна информация е важно за гарантиране на доверието на инвеститорите в тези емитенти, поради което Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(13), следва да може да издава указания, които да помагат на емитентите да спазват задължението за оповестяване на вътрешна информация, без да се излага на риск защитата на инвеститорите.

(27)       Списъците на лицата с достъп до вътрешна информация са важно средство за регулаторите при разследването на евентуална пазарна злоупотреба, но националните различия по отношение на данните, които да бъдат включени в тези списъци, налагат ненужни административни пречки пред емитентите. Поради това, задължителните полета с данни за списъците на лицата с достъп до вътрешна информация следва да са идентични и да подлежат на пълно хармонизиране, за да се намалят тези разходи за всички дружества, независимо от техния размер. Важно е лицата, включени в списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, да бъдат информирани за този факт и за последиците от него съгласно настоящия регламент и Директива .../.../EС [нова ДПЗ]. Тъй като тези лица имат достъп до вътрешна информация, те следва да бъдат задължени съгласно настоящия регламент да разкриват всяка информация за действителна или потенциална пазарна злоупотреба, с която разполагат.

(28)       Една по-голяма прозрачност на сделките, извършвани от лицата, натоварени с ръководни дейности на равнище емитенти и, когато има такива, от лицата, тясно свързани с тях, представлява превантивна мярка срещу пазарната злоупотреба. За тази цел следва да се прилагат възможно най-високи стандарти за оповестяването на сделките на ръководителите и за цялата им публична комуникация. Публикуването на тези сделки за всяко едно лице като минимално изискване може също да бъде източник на много ценна информация за инвеститорите. Необходимо е да се изясни, че задължението за публикуване на сделките на тези ръководни кадри включва и залагането или заемането на финансов инструмент, както и сделките, извършвани от друго лице по тяхна преценка.

(29)       Ефективността на надзора ще се гарантира чрез набор от ефективни правомощия и средства, с които ще бъде снабден компетентният орган на всяка държава–членка. Фондовите борси и всички стопански субекти следва също да допринасят за лоялните пазарни отношения. В този смисъл определянето на един-единствен компетентен орган за пазарната злоупотреба не изключва сътрудничество или делегиране под ръководството на компетентния орган между този орган и фондовите борси с оглед осигуряването на ефективен контрол и спазване на разпоредбите на настоящия регламент.

(30)       За целите на разкриване на случаи на злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара е необходимо компетентните органи да имат възможност за достъп до частни помещения и изземване на документи. Достъпът до частни помещения е необходим, особено когато: лицето, към което вече е било отправено искане за информация, не го спази (изцяло или частично); или когато има разумни основания да се смята, че ако бъде направено искане, то няма да бъде спазено, или че документите или информацията, за които се отнася искането за информация, биха били премахнати, изменени или унищожени.

(31)       Съществуващите записи на телефонни разговори, електронни съобщения и пренос на данни от инвестиционни фирми, извършващи сделки, и съществуващите записи за телефонни разговори и пренос на данни от далекосъобщителни оператори представляват важно, и понякога единствено, свидетелство за разкриване и доказване на злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Чрез записите за телефонни разговори и пренос на данни може да се установи самоличността на лице, отговорно за разпространяването на невярна или подвеждаща информация, както и наличието на връзка между две или повече лица. Следователно компетентните органи следва да могат да изискват да им се предоставят съществуващи записи на телефонни разговори, електронни съобщения и пренос на данни, съхранявани от инвестиционния посредник, в съответствие с Директива [нова ДПФИ]. За да се осигури равнопоставеност в рамките на Съюза по отношение на достъпа на компетентните органи до записи за телефонни разговори или пренос на данни, съхранявани от далекосъобщителни оператори ▌, компетентните органи следва да могат да изискват налични записи за телефонни разговори и пренос на данни, съхранявани от тях, когато тези записи на телефонни разговори и пренос на данни могат да бъдат от значение за доказването на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара, както са определени в Директива .../.../EС [новата ДПЗ], в нарушение на настоящия регламент или Директива .../.../EС [новата ДПЗ]. Тези записи следва да не включват съдържанието на телефонните разговори, освен ако съдебен орган не даде разрешение за включването на това съдържание.

(32)       Тъй като пазарна злоупотреба може да възникне на трансгранично и транспазарно равнище, от компетентните органи следва да се изисква да сътрудничат и обменят информация с други компетентни и регулаторни органи, както и с ЕОЦКП, по-специално по отношение на дейностите по разследване. Ако даден компетентен орган е убеден, че се извършва или е извършена пазарна злоупотреба в друга държава членка или са засегнати финансови инструменти, търгувани в друга държава членка, той следва да съобщи този факт на компетентните органи и ЕОЦКП. При пазарна злоупотреба с трансгранично въздействие, ЕОЦКП следва да може да координира разследването, ако това е поискано от някой от съответните компетентни органи или, по целесъобразност, по собствена инициатива, с оглед постигане на целите на настоящия регламент.

(32a)     Ранното откриване и ефективното разследване на манипулирането на пазара създава значителни затруднения за компетентните органи. Особено когато това манипулиране на пазара се осъществява чрез дейности във връзка с регистъра на поръчките, фрагментацията на местата за търговия пречи на упражняването на надзор върху пазара поради липсата на консолидирани данни. За да се реши този проблем, трябва да се създаде ефективен механизъм, който да позволява упражняването на междупазарен надзор по отношение на регистъра на поръчките. За тази цел компетентният орган на мястото за търговия, където емитентът е допуснат до търговия за първи път, трябва да получава ежедневно изчерпателна информация относно регистъра на поръчките от регулираните пазари и МТС. В съответствие с член 69, параграф 2 от Директива ... / ... /ЕС [нова ДПФИ] компетентните органи следва да могат да делегират задачи по надзора на трети страни.

(33)       За да се гарантира обменът на информация и сътрудничеството с органите на трети държави по отношение на ефективното прилагане на настоящия регламент, компетентните органи следва да сключват споразумения за сътрудничество с колегите си в трети държави. Всяко прехвърляне на лични данни, извършено въз основа на тези споразумения, следва да е в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(14) и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(15).

(34)       Една стабилна пруденциална и етична рамка за финансовия сектор следва да се основава на стабилни системи за надзор и санкции. За тази цел надзорните органи следва да разполагат с достатъчни правомощия за действие и да могат да разчитат на ефективно прилагани равностойни, силни и възпиращи санкции за всички финансови нарушения. Групата на високо равнище заключи, че понастоящем нито един от тези елементи не е налице. Преглед на съществуващите правомощия за налагане на санкции и тяхното практическо прилагане с оглед насърчаване сближаването на санкциите в целия диапазон обхванати от надзора дейности е извършен в съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г., озаглавено „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“. Настоящият регламент, заедно с Директива 2012/.../EС на Европейския парламент и на Съвета от ... [относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара], цели създаването на подробна рамка, по-специално за санкциите, които следва да се налагат за борба срещу пазарни злоупотреби.

(35)       Поради това, ▌с настоящия регламент следва да се установи набор от административни мерки, санкции и глоби, за да се подсили възпиращото им действие и да се гарантира общ подход в държавите членки. Административните глоби следва да вземат предвид фактори като принудителното възстановяване на установените финансови печалби, тежестта и продължителността на нарушението, утежняващите или облекчаващите обстоятелства, последиците от нарушението за трети страни и надлежното функциониране на пазарите, необходимостта глобите да имат възпиращо действие и да предотвратяват повторни нарушения, включително възможността за окончателно отнемане на функции в рамките на инвестиционни посредници или оператори на пазара, и в приложимите случаи да включват намаление за сътрудничество с компетентните органи. Приемането и публикуването на санкциите следва да се извършва в съответствие с основните права в Хартата на основните права в Европейския съюз.

(35a)     От друга страна, Директива 2012/.../EС на Европейския парламент и на Съвета от ... [относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара] следва да въведе изискване всички държави членки да прилагат ефективни, пропорционални и разубеждаващи наказателни санкции за най-сериозните нарушения във връзка със злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Двата акта следва да се допълват и да осигуряват необходимите инструменти и механизми за налагане на подходящи санкции, в зависимост от случая. Все пак нищо не следва да задължава въпросните органи да избират още от началото на разследването вида санкции, които желаят да наложат. С други думи, фактът, че разследването е започнало с оглед налагане на административни санкции, не следва да изключва налагането на наказателни санкции, в зависимост от спецификите на случая.

(36)       Подаващите сигнали за нарушения лица внасят нова информация на вниманието на компетентните органи, с което им помагат при разкриването и санкционирането на случаи на злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Подаването на сигналите за нарушения обаче може да бъде възпрепятствано от страх от възмездие или липса на стимули. Следователно настоящият регламент следва да осигури адекватни мерки за насърчаване на подаващите такива сигнали да сигнализират на компетентните органи за възможни негови нарушения, както и да защити тези лица от възмездие. Подаващите сигнали за нарушение обаче ще отговарят на условията за тези стимули, само ако огласяват нова информация, която не са законово задължени да съобщават, и ако тази информация води до санкция за нарушение на настоящия регламент. Държавите членки следва да гарантират, че схемите за подаване на сигнали, които внедряват, включват механизми, които предоставят съответна защита на лицето, за което се сигнализира, в частност по отношение правото на защита на личните му данни и процедурите за гарантиране правото му на защита и изслушване преди приемането на решение относно него, както и правото да търси ефективна защита по съдебен ред срещу решението за него.

(37)       Тъй като държавите членки са приели законодателство за прилагане на Директива 2003/6/ЕО и тъй като за успешното прилагане на предстоящата рамка е необходимо предварителното приемане на предвидените делегирани актове и изпълнителни технически стандарти, прилагането на съществени разпоредби на настоящия регламент следва да бъде забавено за достатъчен период от време.

(38)       За да се улесни плавният преход до влизането в сила на настоящия регламент, пазарните практики, съществуващи преди влизането му в сила и приети от компетентните органи в съответствие с Регламент (ЕО) № 2273/2003 на Комисията от 22 декември 2003 г. за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизирането на финансови инструменти(16) с цел прилагане на член 1, точка 2, буква a) от Директива 2003/6/ЕО, могат да останат приложими до една година след датата на ефективно прилагане на настоящия регламент, при условие че са съобщени на ЕОЦКП.

(39)       Настоящият регламент спазва основните права и съблюдава принципите на Хартата на основните права в Европейския съюз, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), особено правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване и информация, свободата на упражняване на стопанска дейност, правото на ефективна защита и справедлив съдебен процес, презумпцията за невинност и правото на защита, принципите на законосъобразност и пропорционалност на криминалните нарушения и наказания и правото да не се преследва или прилага наказание два пъти за едно и също нарушение. Ограниченията, наложени върху тези права, са в съответствие с член 52, параграф 1 от Хартата, тъй като са необходими за гарантиране на целите от общ интерес за защита на инвеститорите и лоялните отношения на финансовите пазари, като освен това са предоставени подходящи мерки за гарантиране, че правата са ограничени само до степента, необходима за постигане на тези цели, и чрез мерки, които са съразмерни на преследваната цел. По-специално съобщаването за подозрителни сделки е необходимо, за да се гарантира, че компетентните органи могат да разкриват и санкционират случаите на пазарна злоупотреба. Забраната на опити за участие в манипулиране на пазара е необходима, за да се позволи на компетентните органи да санкционират подобни опити в случаите, когато имат доказателство за намерение за извършване на манипулиране на пазара дори при липса на установимо въздействие върху цените на пазара. Достъпът до записи за пренос на данни и телефонни разговори е необходим за предоставяне на доказателство и начало на разследване за евентуална злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара и следователно за разкриване и санкциониране на пазарната злоупотреба. Условията, наложени от настоящия регламент, гарантират спазване на основните права. Мерките във връзка с подаването на сигнали за нарушения са необходими за улесняване разкриването на случаите на пазарна злоупотреба и за гарантиране на защитата на подаващите сигналите, както и на лицето, за което се сигнализира, включително защита на личния им живот, личните данни и правото на изслушване и на ефективна съдебна защита. Въвеждането на общи минимални правила във връзка с административните мерки, санкциите и глобите е необходимо, за да се гарантира, че съпоставимите нарушения по отношение на пазарната злоупотреба се санкционират по съпоставим начин, както и че наложените санкции са съразмерни на нарушението. Настоящият регламент по никакъв начин не пречи на държавите членки да прилагат своите конституционни разпоредби в областта на свободата на пресата и свободата на изразяване в медиите.

(40)       Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕС) № 45/2001 регулират обработката на личните данни, извършвана от EOЦКП по силата на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално обществените независими органи, определени от държавите членки. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи следва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, установени в Директива 95/46/EО. Всеки обмен или предаване на информация от ЕОЦКП следва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, установени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

(41)       Настоящият регламент, както и делегираните актове, стандарти и насоки, приети в съответствие с него, не засягат прилагането на правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

(42)       Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. По-специално, следва да се приемат делегирани актове относно изискванията за програмите за обратно изкупуване и стабилизиране на финансови инструменти, характеристиките на манипулативно поведение, посочени в приложение I, праговете за определяне на прилагането на задължението за обществено оповестяване за участниците в пазара на квоти за емисии, условията за съставяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, прага и условията във връзка със сделките на заемащите ръководни постове. Особено важно е Комисията да извърши съответните консултации по време на предварителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове, Комисията следва да осигури своевременното и по съответстващ начин предаване на съответните документи едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

(44)       Техническите стандарти при финансовите услуги следва да осигурят наличието в ЕС на еднообразни условия в областите, обхванати от настоящия регламент. Като орган със силно специализиран експертен опит, ще бъде ефикасно и целесъобразно да се повери на ЕОЦКП разработването на проекти на регулаторни и изпълнителни технически стандарти, които не включват варианти на политика, за предаване на Комисията.

(45)       Комисията следва да приеме чрез делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС и с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 проектите на регулаторните технически стандарти, разработени от ЕОЦКП във връзка с процедурите и разпоредбите за местата за търговия, насочени към предотвратяването и разкриването на пазарни злоупотреби, и за системите и формулярите, които да се използват от лицата за разкриване и съобщаване на подозрителни поръчки и сделки, както и по отношение на техническите разпоредби, които различните категории лица са длъжни да спазват с оглед достоверно представяне на информацията, препоръчваща инвестиционна стратегия, и за оповестяване на конкретни интереси или индикации за конфликт на интереси. Особено важно е Комисията да извърши съответните консултации по време на предварителната работа, включително на експертно равнище.

(46)       Комисията следва също така да бъде оправомощена да приеме изпълнителни технически стандарти чрез актове за изпълнение в съответствие с член 291 от ДФЕС и член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. На ЕОЦКП следва да се повери изготвянето на проекти на регулаторни и изпълнителни технически стандарти за предаване на Комисията по отношение на публичното оповестяване на вътрешна информация, форматите на списъците с лицата с достъп до вътрешна информация и формите за сътрудничество с компетентните органи и ЕОЦКП.

(47)       Като се има предвид, че целта на настоящия регламент, а именно предотвратяването на пазарната злоупотреба под формата на злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, не може да бъде осъществена достатъчно добре от държавите членки, а може следователно, поради обхвата на действието и въздействието на настоящия регламент, да бъде по-добре осъществена на равнище ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, както е определен в посочения член, действието на настоящия регламент се ограничава само с необходимото за постигането на тази цел.

(48)       Тъй като разпоредбите на Директива 2003/6/ЕО вече не са адекватни и достатъчни, тя следва да бъде отменена от [...](17)*. Изискванията и забраните в настоящия регламент са тясно свързани с тези в Директивата [новата ДПФИ], поради което следва да влязат в сила на датата на влизане в сила на преразгледаната ДПФИ.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА IОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел 1

Предмет и обхват

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща регулаторна рамка за пазарната злоупотреба, за да се гарантират лоялните отношения на финансовите пазари в Съюза и да се подсили защитата на инвеститорите и доверието в тези пазари.

Член 2

Обхват

1.          Настоящият регламент се прилага за следното:

             а)      финансови инструменти, които са допуснати за търгуване на регулиран пазар или които са предмет на заявление за допускане до търгуване на регулиран пазар;

             б)     финансови инструменти, търгувани на МСТ или ОСТ в поне една държава членка;

             в)     поведение или сделки във връзка с финансовия инструмент, посочен в букви а) или б), или сделки с такъв инструмент, независимо от това дали поведението или сделката фактически се реализират на регулиран пазар, МСТ или ОСТ;

             г)      поведение или сделки, включително оферти, свързани с продажбите на търг на квоти за емисии или други продавани на търг продукти въз основа на Регламент № 1031/2010.

Без да се засягат специалните разпоредби по отношение на офертите, представени в рамките на един търг, към тях да се прилагат изискванията и забраните на настоящия регламент.

2.          Членове 7 и 9 се прилагат и за придобиване на или освобождаване от финансови инструменти извън посочените в параграф 1, букви a) и б), но чиято стойност се отнася за финансов инструмент, посочен в този параграф. Тук се включват дериватните инструменти за прехвърлянето на кредитен риск, свързан с финансов инструмент, посочен в параграф 1, и финансовите договори за разлики, с отношение към такъв финансов инструмент.

2a.        Членове 7–10 се прилагат и за лихвени проценти, валути, референтни показатели, лихвени проценти по междубанкови заеми, индекси и някои видове финансови инструменти, включително договори за деривати или дериватни инструменти, чиято стойност произтича от стойността на лихвени проценти, валути или индекси.

3.          Членове 8 и 10 се прилагат и за сделки, поръчки за такива или друго поведение, отнасящо се за:

             а)      видовете финансови инструменти, включително договори за деривати или дериватни инструменти за прехвърлянето на кредитен риск, при които сделката, поръчката или поведението имат, вероятно имат или съществува намерение да имат въздействие върху финансов инструмент, посочен в параграф 1, букви а) и б);

             б)     договорите за борсови стоки на спот пазара, които не са енергийни продукти на едро, при които сделката, поръчката или поведението имат, вероятно имат или съществува намерение да имат въздействие върху финансов инструмент, споменат в параграф 1, букви а) и б); или

             в)     видовете финансови инструменти, включително договори за деривати или дериватни инструменти за прехвърлянето на кредитен риск, при които сделката, поръчката или поведението имат, вероятно имат или съществува намерение да имат въздействие върху договори за борсови стоки на спот пазара.

             ▌

4.          Забраните и изискванията в настоящия регламент се прилагат за действия, извършвани в Съюза или извън него по отношение на инструментите, посочени в параграфи 1, 2 и 3.

4a.        ЕОЦКП публикува и поддържа списък, в който се определят инструментите, посочени в параграф 1, букви а) и б), и местата за търговия, на които те се търгуват. Този списък не ограничава обхвата на настоящия регламент.

Раздел 2

Изключения от обхвата

Член 3

Освобождаване за програмите за обратно изкупуване на акции и стабилизиране

1.          Забраните в член 9 и член 10 на настоящия регламент не се прилагат за търгуването с финансови инструменти при програмите за обратно изкупуване, когато пълната информация за програмата е обявена и одобрена от компетентния орган преди началото на търгуването, сделките се отчитат като част от програмата за обратно изкупуване пред компетентния орган и впоследствие се оповестяват публично, и се спазват адекватни ограничения по отношение на цената и обема.

2.          Забраните в член 9 и член 10 на настоящия регламент не се прилагат по отношение на търгуването ▌стабилизиране на финансов инструмент, когато стабилизирането се извършва за ограничен период от време, оповестява се и се одобрява от компетентния орган информацията във връзка със стабилизирането и се спазват адекватни ограничения по отношение на цената и обема.

2a.        Достъпът до вътрешна информация относно друго дружество и използването на тази информация в рамките на публично предложение за изкупуване, целящо придобиване на контрол над това дружество или предлагане на сливане с това дружество, не се считат сами по себе си за търговия с вътрешна информация.

2б.        Като се има предвид, че придобиването или продажбата на финансови инструменти предполага задължително вземането на предварително решение за придобиване или продажба от страна на лицето, което пристъпва към едната или другата операция, осъществяването на това придобиване или тази продажба не се счита само по себе си като използване на вътрешна информация.

3.          Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с член 31, с които се определят целите и условията, на които трябва да отговарят подобни програми за обратно изкупуване и мерки за стабилизиране, за да се възползват от освобождаването, посочено в параграфи 1 и 2, включително условията на търгуване, ограниченията по отношение на време и обеми, задълженията за оповестяване и сигнализиране и ценовите условия.

3a.        ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на условията, на които трябва да отговарят тези програми за обратно изкупуване и мерки за стабилизиране, посочени в параграфи 1 и 2, включително условията на търгуване, ограниченията по отношение на време и обеми, задълженията за оповестяване и докладване и ценовите условия.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](18)*.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 4

Изключване на паричната политика, дейностите по управление на обществения дълг и дейностите в рамките на политиката в областта на изменението на климата

1.          Настоящият регламент не се прилага по отношение на сделките или поръчките ▌ при изпълнение на паричната политика, политиката по отношение на обменния курс или по управлението на обществения дълг, провеждана от държава членка, от Европейската система на централните банки, от национална централна банка на държава членка, от министерство, агенция или дружество със специална инвестиционна цел на държава членка, или от лице, действащо от тяхно име, като когато държавата членка е федерална държава — по отношение на сделките, поръчките или поведението на член, представляващ федерацията. Също така той не се прилага по отношение на сделките, поръчките или поведението на Съюза, дружество със специална инвестиционна цел на няколко държави членки, Европейската инвестиционна банка, международна финансова институция, учредена от две или повече държави членки, която има за цел да мобилизира финансиране и да предоставя финансова помощ в полза на членовете си, които изпитват или са застрашени от сериозни финансови проблеми, или Европейския механизъм за финансова стабилност.

1a.        Всеки субект, който се възползва от дерогациите по настоящия член, гарантира, че е въвел строги вътрешни правила за наблюдение и смекчаване на конфликти на интереси, както и системи и контрол за предотвратяване на пазарни злоупотреби от вътрешни служители или евентуални външни изпълнители.

Член 4аПриети пазарни практики

1.          Компетентните органи могат да установят приета пазарна практика въз основа на следните критерии:

а)          равнището на прозрачност на съответната пазарна практика спрямо целия пазар;

б)          необходимостта да се защити ефективното функциониране на пазарните механизми и правилното взаимодействие между търсенето и предлагането;

в)          степента, в която съответната пазарна практика въздейства върху пазарната ликвидност и ефективност;

г)          степента, в която съответната пазарна практика отчита механизмите за търговия на съответния пазар и позволява на участниците на пазара да реагират правилно и своевременно на новата пазарна ситуация, създадена с тази практика;

д)          присъщия за съответната пазарна практика риск за интегритета на пряко или непряко свързаните пазари в рамките на целия Съюз, където финансовите инструменти са допуснати за търговия, независимо дали тези пазари са регулирани или не;

е)          резултата от проучването на компетентен орган или други органи относно пазарната практика, и по-специално дали съответната пазарна практика нарушава правила или разпоредби, целящи предотвратяване на пазарни злоупотреби, или кодекси на поведение, независимо дали става въпрос за съответния пазар или за други пряко или непряко свързани пазари в Съюза;

ж)        структурните характеристики на съответния пазар, дали той е регулиран или не, включително видовете финансови инструменти, които се търгуват на него, както и видовете пазарни участници, включително степента на участие на инвеститори на дребно на съответния пазар.

2.          Преди установяване на приета пазарна практика компетентният орган уведомява ЕОЦКП и другите компетентни органи за планираната приета пазарна практика и предоставя подробности за оценката, извършена съгласно критериите по параграф 1. Това уведомяване се извършва не по-малко от 6 месеца преди планираното влизане в сила на приетата пазарна практика.

3.          В срок от три месеца след получаване на уведомлението ЕОЦКП предоставя становище на съответния компетентен орган, съдържащо оценка на съвместимостта на всяка приета пазарна практика с изискванията по параграф 1, посочени в регулаторните технически стандарти, приети съгласно параграф 5, както и преценка за това дали установяването на приетата пазарна практика не би довело до уронване на доверието във финансовия пазар на Съюза. Становището се публикува на интернет страницата на ЕОЦКП.

4.          Ако компетентен орган установи приета пазарна практика в разрез със становище на ЕОЦКП, дадено съгласно параграф 3, той публикува на своята интернет страница в рамките на 24 часа от установяването на приетата пазарна практика известие, което подробно описва основанията за това, включително защо приетата пазарна практика не води до уронване на доверието в пазара.

5.          С цел гарантиране на последователно прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, уточняващи подробната процедура за установяването на приета пазарна практика съгласно параграфи 2 и 3.

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](19)*.

             На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.          Компетентните органи редовно преразглеждат пазарните практики, които са приели, по-специално като вземат предвид някои значими промени в съответната пазарна среда, като например промени в правилата за търговия или пазарните инфраструктури.

7.          ЕОЦКП публикува на своята интернет страница списък с приети пазарни практики и държавите членки, в които те са приложими.

8.          ЕОЦКП наблюдава прилагането на приетите пазарни практики и предава годишен доклад на Комисията относно начина, по който те се прилагат на съответните пазари.

9.          Приета пазарна практика, установена от компетентен орган преди влизането в сила на настоящия регламент, продължава да се прилага в съответната държава членка до предаването й на ЕОЦКП съгласно параграф 2. Компетентните органи предават тези приети пазарни практики на ЕОЦКП в срок от 3 месеца след приемането от Комисията на регулаторните технически стандарти съгласно параграф 5.

Раздел 3

Определения

Член 5

Определения

1.          За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)         „Финансов инструмент“ е инструмент по смисъла на член 2, параграф 1, точка 8 от Регламент [РПФИ];

(2)         „Регулиран пазар“ е многостранна система в Съюза по смисъла на член 2, параграф 1, точка 5 от Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ];

(3)         „Многостранна система за търгуване (МСТ)“ е многостранна система в Съюза по смисъла на член 2, параграф 1, точка 6 от Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ];

(4)         „Организирана система за търгуване (ОСТ)“ е многостранна система или механизъм в Съюза по смисъла на член 2, параграф 1, точка 7 от Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ];

(4a)       „Приети пазарни практики“ са практики, за които с основание може да се очаква, че се прилагат на един или повече финансови пазари и които са приети от компетентния орган в съответствие с член 4а;

(4б)       „Стабилизиране” означава всяко закупуване или оферта за закупуване на съответни финансови инструменти или всяка сделка със свързани с тях еквивалентни инструменти от страна на инвестиционни посредници или кредитни институции, като това се извършва в контекста на значително по обем разпределение на съответните ценни книжа с единствена цел – подкрепа на пазарната цена на съответните ценни книжа за предварително определен срок от време поради наличието на натиск за продажба на тези ценни книжа;

(5)         „Място за търговия“ е многостранна система или механизъм в Съюза по смисъла на член 2, параграф 1, точка 25 от Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ];

(6)         „Развиващ се пазар на МСП“ е МТС в Съюза по смисъла на член 4, параграф 1, точка 11 от Директива .../.../ЕС [нова ДПФИ];

(7)         „Компетентен орган“ е компетентният орган по член 16;

(8)         „Лице“ означава всяко физическо или юридическо лице;

(9)         „Борсова стока“ е стоката по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията(20).

(10)       „Договор за борсови стоки на спот пазара“ означава всеки договор за доставка на стока, търгувана на спот пазара, която се доставя бързо след уреждането на сделката, включително дериват, който се урежда с реална доставка;

(11)       „Спот пазар“ е всеки пазар на борсови стоки, в който стоките се продават срещу парични средства и се доставят бързо след уреждане на сделката;

(12)       „Програма за обратно изкупуване“ е търгуването със собствени акции в съответствие с членове от 19 до 24 от Директива 77/91/ЕИО(21).

(13)       „Алгоритмично търгуване“ е търгуване на финансови инструменти чрез компютърни алгоритми по смисъла на член 4, параграф 1, точка 30 от Директива .../.../ЕС [нова ДПФИ];

(14)       „Квота за емисии“ е финансов инструмент според определението в точка 11 от раздел В на приложение I към Директива .../.../ЕС [нова ДПФИ];

(15)       „Участник на пазара на квоти за емисии“ е лице, което сключва сделки, включително прави поръчки, свързани с квоти за емисии;

(16)       „Емитент на финансов инструмент“ е емитент по смисъла на член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2003/71/ЕО(22);

(18)       „Енергиен продукт на едро“ има същото значение като в член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011(23);

(19)       „Национален регулаторен орган“ има същото значение като в член 2, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1227/2012;

(19a) „Данни от регистъра на поръчките“ означава информация, чието предоставяне се изисква във връзка с единична поръчка, изпратена до регулирания пазар или МТС с цел вписване в регистъра на поръчките, който се изготвя и поддържа от съответния оператор на регулирания пазар или МТС;

(19б)     „Деривати върху стоки“ са деривати върху стоки по смисъла на член 2, параграф 1, точка 15 от Регламент (ЕС) № .../... [РПФИ];

(20)       „Референтен показател“ означава всеки публикуван курс, индекс или цифра, въз основа на който се определя дължимата сума по даден финансов инструмент, включително лихвените проценти по междубанкови заеми, изчислен чрез прилагането на формула или получен по друг начин от:

             а)     цената или стойността на един или повече базови активи; или

             б)     лихвения процент (действителен или прогнозен), прилаган към заемането на средства;

2.        Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 32 относно мерките за уточняване на техническите елементи или промяна на определенията по параграф 1, по целесъобразност, в съответствие с определенията, посочени в Регламент (ЕС) № .../2012 [РПФИ] и Директива 2012/.../EС [нова ДПФИ], с цел да се вземе предвид:

а)          техническото развитие на финансовите пазари;

б)          списъкът на неправомерните практики по член 34б, буква б).

Раздел 4

Вътрешна информация, злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

Член 6

Вътрешна информация

1.          За целите на настоящия регламент вътрешната информация се състои от следните видове информация:

             а)      точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти на финансови инструменти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на съответните финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

             б)     по отношение на дериватите върху стоки — точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече деривати или със свързания договор за борсови стоки на спот пазар и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цените на тези деривати или свързани договори за борсови стоки на спот пазара, да окаже нарушаващ конкуренцията ефект върху функционирането на пазарите на стокови деривати или да попречи на надзора на съответния пазар; и информация, която трябва да бъде оповестена по силата на законовите или подзаконовите разпоредби на равнище ЕС или на национално равнище, пазарните правила, договорите или обичайните практики при съответните деривати върху стоки или спот пазари;

             в)     по отношение на квотите за емисии и продаваните на търг основани на тях продукти — точна информация, която не е била направена публично достояние, която се отнася пряко или косвено до един или повече такива инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти и която трябва да бъде оповестена в съответствие със законовите или подзаконовите разпоредби на равнище ЕС или на национално равнище, пазарните правила, договорите или обичайните практики във връзка със съответните деривати върху стоки или спот пазари;

             г)      за лицата, натоварени с изпълнението на поръчки относно финансови инструменти, тя означава също информация, предадена от клиент и с отношение към предстоящи поръчки на клиента, свързани с финансови инструменти, която е точна, отнася се пряко или косвено до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти и ако бъде оповестена публично би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти, на свързаните договори за борсови стоки на спот пазара или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

             д)     информацията, която не попада в обхвата на букви а), б), в) и г), свързана с един или повече емитенти на финансови инструменти или с един или повече финансови инструменти, която обикновено не е публично достъпна, но за която с основание може да се счита, че изисква последващо разкриване и която ако е била на разположение на благоразумен инвеститор, който редовно търгува на пазара и с финансовия инструмент или свързания договор за борсови стоки на спот пазара, би могла да бъде сметнатa от това лице за уместна при взимането на решение относно условията на сделките с финансовия инструмент или свързания договор за борсови стоки на спот пазара, като всяко поведение по отношение на тази информация може да се разглежда от благоразумен инвеститор, който редовно оперира на пазара, като неспазване от страна на съответното лице на нормите на поведение, разумно очаквани от лице в тази позиция във връзка с този пазар.

2.          За целите на прилагането на параграф 1 се смята, че информацията е точна, ако тя посочва набор от обстоятелства, които съществуват или по принцип може да се очаква, че ще настъпят, или посочва събитие, което е настъпило или може да се очаква, че ще настъпи, както и ако такава информация е дотолкова специфична, че позволява заключение относно възможното въздействие на този набор от обстоятелства или на това събитие върху цените на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара, квотите за емисии или продаваните на търг продукти, основани на тях.

3.          За целите на прилагането на параграф 1, информация, която, ако бъде направена публично достояние, би могла да има чувствително въздействие върху цената на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара, квотите за емисии или продаваните на търг продукти, основани на тях, означава информацията, която благоразумен инвеститор вероятно би използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.

3a.        За да се гарантира последователното прилагане на параграф 1, буква в), ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, предоставящи определение за вътрешна информация по отношение на квотите за емисии и основаните на тях продукти, продавани на търг.

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти, след обществено допитване, до [...](24)*.

             На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3б.        За да се гарантира последователното прилагане на параграф 1, буква д) за различните пазарни дейности, ЕОЦКП изготвя насоки, предоставящи помощ при определянето на подходящи норми на поведение по отношение на съответните пазари.

Член 7

Злоупотреба с вътрешна информация и неправомерно оповестяване на вътрешна информация

1.          За целите на настоящия регламент, злоупотреба с вътрешна информация възниква, когато дадено лице разполага с вътрешна информация и я използва, като придобива или продава за собствена или чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация. Използването на вътрешна информация за отмяна или промяна на поръчка относно финансов инструмент, за който се отнася информацията, когато поръчката е направена преди въпросното лице да разполага с вътрешната информация, също се счита за злоупотреба с вътрешна информация.

2.          За целите на настоящия регламент, опит за злоупотреба с вътрешна информация възниква, когато дадено лице разполага с вътрешна информация и използва тази информация, за да се опита да придобие или продаде за собствена или чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация. Опитът за използване на вътрешна информация за отмяна или промяна на поръчка относно финансов инструмент, за който се отнася информацията въз основа на вътрешна информация, когато поръчката е направена преди въпросното лице да разполага с вътрешната информация, също се счита за опит за злоупотреба с вътрешна информация. Опитът за придобиване или продажба на финансови инструменти съгласно настоящия член означава предприемането на всяка мярка, необходима за осъществяване, отмяна или промяна на сделка.

3.          За целите на настоящия регламент, лице препоръчва или подстрекава друго лице да участва в злоупотреба с вътрешна информация, ако лицето разполага с вътрешна информация и препоръчва или подстрекава друго лице въз основа на тази вътрешна информация да придобие или продаде финансови инструменти, за които тя се отнася.

3a.        Използването или последващото разкриване на препоръките или подстрекаванията, посочени в параграф 3, представлява злоупотреба с вътрешна информация, когато лицето, използващо или разкриващо препоръката или подстрекаването, знае или би следвало да знае, че те са основани на вътрешна информация.

3б.        За целите на настоящия регламент дадено лице препоръчва или подстрекава друго лице да извърши злоупотреба с вътрешна информация, ако лицето разполага с вътрешна информация и препоръчва или подстрекава друго лице въз основа на тази вътрешна информация да отмени или промени поръчка относно финансов инструмент, за който се отнася тази информация, без да разкрива вътрешната информация на това лице.

4.          За целите на настоящия регламент, неправомерно оповестяване на вътрешна информация възниква, когато дадено лице разполага с вътрешна информация и я разкрива на друго лице, освен когато оповестяването е извършено при обичайното изпълнение на служебните или професионалните задължения.

5.          Параграфи 1, 2, 3 и 4 се прилагат по отношение на лицата, които разполагат с вътрешна информация в резултат на някоя от следните ситуации:

             а)      ако е член на административния, управителния или надзорния орган на емитента;

             б)     ако има дялово участие в капитала на емитента;

             в)     ако има достъп до информация чрез изпълнението на служебните или професионалните си задължения;

             г)      ако е замесено в незаконна дейност.

             Параграфи 1, 2, 3 и 4 се прилагат и за всяка вътрешна информация, получена от дадено лице при обстоятелства, различни от посочените в букви от а) до г), която информация лицето знае или следва да знае и се счита за вътрешна информация.

6.          Когато посоченото в параграфи 1 и 2 лице е юридическо лице, разпоредбите на тези параграфи се прилагат също по отношение на физическите лица, които участват или влияят при взимането на решението да се извърши или да се направи опит да се извърши придобиването или продажбата за сметка на съответното юридическо лице.

7.          Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за юридическо лице, което извършва сделка, ако това лице:

а)    не е насърчило, препоръчало, подтикнало или по друг начин повлияло на физическото лице, което е взело решението за негова сметка, да придобие или продаде финансовите инструменти, за които се отнася информацията; както и

б)     е установило, приложило и поддържало подходящи и ефективни вътрешни мерки и процедури, гарантиращи, че нито физическото лице, посочено в буква а), нито което и да е друго физическо лице, което може да е повлияло върху решението за придобиване или продаване на тези инструменти, е притежавало вътрешната информация, посочена в буква а);

8.          Настоящият член не се прилага по отношение на сделките, извършени при изпълнението на станало изискуемо задължение за придобиване или продажба на финансови инструменти, когато това задължение е резултат от сключено споразумение или има за цел да удовлетвори възникнало законово или нормативно задължение, като тези събития са настъпили преди съответното лице да разполага с вътрешната информация.

9.          По отношение на продажбата на търг на квотите за емисии или на основаните на тях продукти, която се провежда в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010, забраната в параграф 1 важи също за използването на вътрешна информация чрез подаване, промяна или изтегляне на оферта за собствена или чужда сметка от лицето, което разполага с вътрешната информация.

9a.        Счита се, че лице, което притежава вътрешна информация, не използва тази информация и следователно не извършва злоупотреба с вътрешна информация, когато това лице:

а)    действа като маркет мейкър или като лице, упълномощено да действа като контрагент, и придобиването или продажбата на финансовите инструменти, за които се отнася информацията, се извършва законно в хода на неговата обичайна дейност, професия или задължения; или

б)     е упълномощено да изпълнява поръчки от името на трети страни и придобиването или продажбата на финансовите инструменти, за които се отнася поръчката, се извършва законно в хода на неговата обичайна дейност, професия или задължения.

Член 8

Манипулиране на пазара

1.          За целите на настоящия регламент манипулирането на пазара се състои в следното:

             а)      сключване или поръчка за извършването на сделка, както и друг тип поведение, което ▌:

                      -       дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент или свързан договор за борсови стоки на спот пазара; или

                      -       определя или е вероятно да определи такава цена на един или повече финансови инструменти или свързани договори за борсови стоки на спот пазара, която е необичайна или изкуствена;

             б)     сключване или поръчка за извършването на сделка, както и друг тип дейност или поведение, което оказва или може да окаже влияние върху цената на един или повече финансови инструменти или свързан договор за борсови стоки на спот пазара чрез прибягването до фиктивно средство или друга форма на измама или заблуда;

в)     разпространяване на информация чрез медиите, включително интернет, или по какъвто и да е друг начин, които водят или могат да доведат до последствията, посочени в буква а), когато лицето, извършило това, е знаело или е следвало да знае, че сведенията са били неверни или подвеждащи; или

             г)      предаване на невярна или подвеждаща информация, предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни или всякакво друго поведение, свързано с референтни показатели, което включва лъжливо или заблуждаващо представителство или искане за такова представителство.

Когато информацията се разпространява с журналистически цели съгласно параграф 1, буква в), това трябва да се оцени, като се вземат предвид правилата, регулиращи свободата на словото ▌и свободата и плурализма на медиите, както и правилата или кодексите, регламентиращи журналистическата професия, освен ако:

                      -       тези лица извличат пряко или косвено предимство или печалба от разпространяването на въпросната информация; или

                       -       оповестяването или разпространяването е извършено с намерението да се подведе пазара по отношение на търсенето, предлагането или цената на финансови инструменти.

2.          За целите на настоящия регламент опитът за манипулиране на пазара се състои в следното, независимо дали постига или не очаквания нетен ефект:

а)      опит за сключване на сделка или за поръчка, както и опит за посоченото в параграф 1, буква а) или б) друг тип поведение; или

б)     опит за разпространяване на посочената в параграф 1, буква в) информация.

2a.        Извършването на опит за целите на настоящия член представлява предприемането на мерки, необходими за осъществяването на някоя от дейностите, посочени в параграф 2, букви а) и б).

3.          Следните видове поведение се смятат, наред с другото, за манипулиране на пазара или опити за манипулиране на пазара:

             а)      поведението на едно или повече лица, действащи организирано, с които си осигуряват господстващо или друго положение по отношение на предлагането или на търсенето на финансов инструмент или свързаните договори за борсови стоки на спот пазара, чийто резултат е или може да бъде пряко или косвено определяне на покупните или продажните цени, или създаването на други неравностойни условия за търговия или определянето на необичайни и изкуствени цени,

             б)     купуването или продаването на финансови инструменти на всеки етап от срока за търговия на пазара, което има или може да има за последица или цели въвеждането в заблуждение на инвеститорите, които действат на основата на изложените цени, включително цените при затваряне на пазара,

             в)     осъществяването на поръчки към място за търговия, включително всяка отмяна или промяна в тази връзка, обикновено в рамките на кратък срок, чрез наличните средства за търгуване, включително електронни средства, като например алгоритмични стратегии и стратегии за търгуване с висока честота на сделките, определени в Директива .../.../ЕС [нова ДПФИ], което се изразява най-малкото в следното:

                      -       смущаване или отлагане функционирането на системата за търгуване на мястото за търговия или евентуални опити за постигане на това;

                      -       затрудняване на други лица при установяването на действителни поръчки в системата за търгуване на мястото за търговия или действия, които могат да доведат до това, включително чрез даване на поръчки, водещи до претоварване или дестабилизиране на регистъра на поръчките; или

                      -       създаване на подвеждащо или измамно впечатление по отношение на предлагането или търсенето или цената на финансови инструменти, по-специално чрез даване на поръчки за започване или засилване на тенденция, или евентуални опити за създаване на такова впечатление;

             г)      възползването от случаен или редовен достъп до традиционните или електронните медии чрез даване на мнение за финансов инструмент или свързан договор за борсови стоки на спот пазара (или косвено — за неговия емитент), след предварително открити позиции в тях, и насочено към извличане впоследствие на полза от въздействието на това мнение върху цената на този инструмент или свързан договор за борсови стоки на спот пазара, без към момента на изявата този конфликт на интереси да е бил направен по подходящ и ефективен начин публично достояние;

             д)     купуването или продаването на вторичния пазар на квоти за емисии или свързани деривати преди търга, провеждан в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010, което води до фиксиране на тръжната клирингова цена на търгуваните продукти на необичайно или изкуствено равнище или до подвеждане на оферентите в търга.

4.          За целите на прилагането на параграф 1, букви а) и б) и без да се засягат видовете поведение, посочени в параграф 3, приложение I, определя някои от видовете манипулативно поведение, свързано с използването на фиктивни средства или друга форма на заблуда или измама, както и с подаването на неверни или подвеждащи сигнали и с определянето на цени.

4a.        Местата за търговия гарантират, че прилагат режими съгласно член 59 от Директива …/… [нова ДПФИ] за гарантиране, че никое лице, действащо организирано, не може да си осигури господстващо положение по отношение на предлагането или търсенето на финансов инструмент или свързани договори за борсови стоки на спот пазара, водещо до пряко или косвено определяне на покупните или продажните цени или до създаването на други несправедливи условия за търговия.

4б.        С цел гарантиране на правилното функциониране на пазарите, участниците на пазара разкриват допълнителна информация пред мястото за търговия и компетентния орган, за да ги улеснят при засичането на поведение на злоупотреба и провеждането на разследвания.

             Тази информация следва да включва следното:

             а)     кой стои зад всяка поръчка;

             б)     дали поръчката е изпълнена ръчно или по електронен път; както и

             в)      коя стратегия е била използвана за изпълнението.

5.          ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на характеристиките в приложение I, за да се изяснят техните елементи и да се вземе предвид техническото развитие на финансовите пазари.

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](25)*.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА 2 ЗЛОУПОТРЕБА С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛИРАНЕ НА ПАЗАРА

Член 9

Забрана за злоупотреба с вътрешна информация и за неправомерно оповестяване на вътрешна информация

Никое лице няма право:

а)          да участва или да се опитва да участва в злоупотреба с вътрешна информация;

б)          да препоръчва или подстрекава друго лице да участва в търговия с вътрешна информация; или

в)          неправомерно да оповестява вътрешна информация.

Член 10 Забрана за манипулиране на пазара

Никое лице няма право да участва или да се опитва да участва в манипулиране на пазара.

Член 10аНеправомерно въвеждане на поръчки

1.          Всяко лице, което извършва дейност на място за търговия, установява правила за избягване на неправомерното въвеждане на поръчки в съответствие с член 51, параграф 5а от Директива …/… [нова ДПФИ], като например налагането на по-висока такса на участниците на пазара, които правят поръчка, която впоследствие е отменена, и по-ниски такси за поръчка, която е изпълнена, или налагането на по-висока такса на участниците на пазара, при които се отчита по-голямо съотношение на отменените поръчки спрямо изпълнените поръчки, както и налагането на по-високи такси на лицата, които прилагат стратегия за търговия с висока честота на сделките, с цел да се отрази допълнителната тежест върху капацитета на системата. Всяко лице, което извършва дейност на място за търговия, може да адаптира таксите си за отменени поръчки според времето, през което поръчката е била поддържана, и да определя конкретните такси за всеки финансов инструмент, за който те са приложими.

2.          Всяко лице, което изпълнява дейност на място за търговия, съобщава за системни и многократни нарушения на тези правила на компетентните органи, за да могат те да предприемат подходящи действия съгласно настоящия регламент.

3.          В съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива …/… [нова ДПФИ], ако дадено дружество, което извършва алгоритмична търговия, не съобщи на компетентния си орган за съществен елемент или съществена промяна във функционирането на своя алгоритъм или на своята стратегия за алгоритмична търговия, тогава всяка произтичаща от това последица, която е вредна за пазара, се счита за неправомерна и настоящият регламент следва да се прилага към нея с пълно действие.

4.          На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за определяне на предвидените в настоящия член изисквания, и по-специално:

a)          да гарантира, че структурата на таксите не създава стимули за условия за търговия в нарушение на установения ред или за пазарна злоупотреба;

б)          да определя посоченото в параграф 1 съотношение между отменените и изпълнените поръчки;

в)          да гарантира, че системите за алгоритмична търговия или търговия с висока честота на сделките не могат да създават или да допринасят за условия за търговия в нарушение на установения ред на пазара.

Член 11Предотвратяване и разкриване на пазарна злоупотреба

1.          Всяко лице, което извършва дейност на място за търговия или търговия на извънборсовия пазар, приема и поддържа ефективни мерки и процедури в съответствие с [членове 31 и 56] от Директива [нова ДПФИ], насочени към предотвратяване и разкриване на пазарна злоупотреба.

1a.        Всяко лице, което извършва дейност на място за търговия, приема и прилага ефективни мерки и процедури за обмен на информация с други лица, които извършват дейност на място за търговия със значителна ликвидност в същите или тясно свързани инструменти, с цел предотвратяване и разкриване на пазарни злоупотреби в рамките на тези места за търговия.

2.          Всяко лице, натоварено професионално с организирането или извършването на сделки с финансови инструменти, приема и поддържа ефективни мерки и процедури за откриване и съобщаване на поръчките и сделките, които биха могли да представляват злоупотреба с вътрешна информация, манипулиране на пазара или опит за манипулиране на пазара или за злоупотреба с вътрешна информация. Ако това лице основателно подозира, че дадена поръчка или сделка с финансов инструмент, независимо дали са направени или изпълнени на място за търговия или извън него, биха могли да представляват злоупотреба с вътрешна информация, манипулиране на пазара или опит за манипулиране на пазара или за злоупотреба с вътрешна информация, то уведомява компетентните органи незабавно.

2a.        ЕОЦКП и компетентният национален орган предоставят един или повече сигурни канали за комуникация, чрез които лицата да уведомяват за пазарни злоупотреби. Тези канали гарантират, че самоличността на лицата, предоставящи информация, е известна единствено на ЕОЦКП или на компетентния национален орган.

2б.        Всяко лице, включено в списък на лица с достъп до вътрешна информация, което разбере за дейности, които биха могли да представляват злоупотреба с вътрешна информация, манипулиране на пазара или опит за извършване на манипулиране на пазара или злоупотреба с вътрешна информация, съобщава тази информация посредством каналите, посочени в параграфи 2 и 2а.

2в.         Добросъвестното уведомяване на компетентния орган, както се посочва в членове 7–10, не съставлява нарушение на каквото и да е ограничение по отношение на оповестяването на информация, наложено по силата на договор или по силата на каквато и да е законова, подзаконова или административна разпоредба, и не поражда каквато и да е отговорност за уведомяващото лице във връзка с такова уведомяване.

2г.         Лице, действащо в служебното си качество, което възнамерява да отправи запитване до един или повече инвеститори с оглед определяне на условията за евентуално бъдещо значимо разпределение или обратно изкупуване на ценни книжа, като действа по искане на емитент или продавач, води подходяща отчетна документация на своите запитвания.

             Преди запитването, ако информацията, която следва да бъде съобщена, е вътрешна информация, лицето получава съгласието на инвеститорите за придобиването на тази информация.

3.          ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

a)          подходящите мерки и процедури, които да се използват от лицата с оглед спазване на изискванията в параграф 1;

б)          системите и формулярите за уведомяване, които да се използват от лицата с оглед спазване на изискванията в параграф 2; както и

в)          вида запитвания, които се считат за извършени в контекста на евентуално бъдещо значимо разпределение или обратно изкупуване на ценни книжа от името на емитент или продавач, и подходящите процедури за водене на отчетна документация с оглед на спазването на изискванията по параграф 2г.

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](26)*.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА 3ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ

Член 12Публично оповестяване на вътрешна информация

1.          Емитентите на финансови инструменти при първа възможност оповестяват пред обществеността и компетентния орган вътрешната информация, която ги засяга пряко, и публикуват за подходящ период от време на уебсайта си цялата вътрешна информация, която са задължени да оповестяват публично.

2.          Участниците на пазара на квоти за емисии публично, ефективно и своевременно оповестяват вътрешната информация относно квотите за емисии, с която разполагат във връзка със стопанската си дейност, включително авиационните дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, или инсталациите по смисъла на член 3, буква д) от тази директива, които се притежават или контролират от въпросния участник, предприятие майка или свързано предприятие или за които участникът, предприятието майка или свързаното предприятие са изцяло или частично натоварени с оперативните въпроси. По отношение на инсталациите това оповестяване включва съответната информация за капацитета и степента на експлоатация, включително планирания и непланирания период на неактивност.

             Първа алинея не се прилага за участник на пазара на квоти за емисии, чиито притежавани или контролирани от него, или намиращи се под негова отговорност през предходната година инсталации или авиационни дейности са имали емисии, ненадвишаващи минимален праг на еквивалент на въглероден двуокис, а в случай на горивни дейности — номинална входяща топлинна мощност, ненадвишаваща минимален праг.

             На Комисията се предоставят правомощия да приема ▌делегирани актове в съответствие с член 31 мерки за изменение на минималния праг на еквивалент на въглероден двуокис и минималния праг на номинална входяща топлинна мощност за целите на прилагане на освобождаването, предвидено във втора алинея. Преди да приеме делегирания акт, посочен в настоящата алинея, Комисията преценява дали изменението на минималния праг на еквивалент на въглероден двуокис или на минималния праг на номинална топлинна мощност съответства на потребностите, породени от нови тенденции в развитието на технологиите и пазара.

3.          Параграфи 1 и 2 не се прилагат за информация, която е вътрешна информация само по смисъла на член 6, параграф 1, буква д).

4.          Без да се засягат разпоредбите на параграф 5, даден емитент на финансов инструмент или участник на пазара на квоти за емисии, който не е освободен по силата на член 12, параграф 2, втора алинея, може на своя отговорност да отложи публичното оповестяване на вътрешната информация по параграф 1, за да не увреди своите законни интереси, ако са спазени следните две условия:

             a)      вероятността пропускът да подведе обществеността е малка;

             б)     емитентът на финансов инструмент или участникът на пазара на квоти за емисии може да гарантира поверителността на тази информация.

             Ако емитент на финансов инструмент или участник на пазара на квоти за емисии възнамерява да отложи оповестяването на вътрешна информация по силата на настоящия параграф, ▌той информира компетентния орган за това намерение и предоставя достатъчно информация за обосноваване на необходимостта от отлагане в съответствие с критериите, посочени в параграф 5. В случай че компетентният орган не позволи отлагането в съответствие с параграф 5, информацията се разкрива незабавно след съобщаването на отказа. Това информиране на компетентните органи по никакъв начин не изключва правомощията на компетентните органи да налагат санкции за нарушения на настоящия регламент.

5.          Компетентен орган може да разреши на емитент на даден финансов инструмент или на участник на пазара на квоти за емисии да отложи публичното оповестяване на вътрешна информация, ако са спазени следните условия:

             a)      информацията е от системно значение;

             б)     в обществен интерес е да се отложи публикуването на информацията;

             в)     може да се гарантира поверителността на тази информация.

             Компетентният орган, по целесъобразност, информира ЕОЦКП за евентуални промени в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1095/2010.

             Решението за предоставяне или отказ на разрешение се съобщава в писмена форма. Компетентният орган гарантира, че отлагането е само за периода, необходим за защита на обществения интерес.

             Компетентният орган поне веднъж седмично преценява дали отлагането продължава да е в разумните срокове и незабавно оттегля разрешението, ако някое от условията в букви а), б) или в) вече не е налице.

6.          Когато емитент на финансов инструмент или участник на пазар на квоти за емисии, който не е освободен по силата на член 12, параграф 2, втора алинея, или лице, действащо от негово име или за негова сметка, разкрие вътрешна информация на трето лице при обичайното изпълнение на професионалните или служебните си задължения, както е посочено в член 7, параграф 4, това лице следва да направи пълно и ефективно публично оповестяване на тази информация — веднага (при умишлено разкриване) и бързо (при неумишлено разкриване). Този параграф не се прилага, ако лицето, което получава информацията, е обвързано със задължение за поверителност, което го възпрепятства да разкрива съответната информация на друга трета страна, независимо дали това задължение е по силата на законов, подзаконов или учредителен акт, или договор.

7.          Вътрешната информация, свързана с емитенти на даден финансов инструмент, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазари за растеж за МСП, може да се публикува от мястото за търговия на неговия уебсайт, вместо на уебсайта на емитента, когато мястото за търговия избере да предостави тази възможност на емитентите на този пазар. В този случай ще се счита, че емитентът е изпълнил задължението по параграф 1.

8.          Настоящият член не се прилага по отношение на емитентите, които не са поискали или одобрили допускане на своите финансови инструменти до търговия на регулиран пазар в държава членка или, при инструмент, който се търгува само на МСТ или РСТ, — не са поискали или одобрили търгуване на своите финансови инструменти на МСТ или РСТ в държава членка.

9.          ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на условията:

             –       за надлежно публично оповестяване на вътрешната информация, както е посочено в параграфи 1, 6 и 7;

             –       за отлагане на публичното оповестяване на вътрешна информация, както е посочено в параграфи 4 и 5.

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](27)*.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 13Списък на лицата с достъп до вътрешна информация

1.          Емитентите на финансов инструмент или участниците на пазара на квоти за емисии, които не са освободени по силата на член 12, параграф 2, втора алинея, както и всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна сметка, следва да:

             a)      изготвят списък на всички лица, работещи за тях по силата на трудов договор или по друг начин, които имат достъп до вътрешна информация;

             б)     актуализират редовно този списък; и

             в)     предоставят списъка на компетентния орган възможно най-бързо при поискване.

1a.        Емитентите, посочени в параграф 1, и лицата, действащи от тяхно име или за тяхна сметка, гарантират при изготвянето на този списък, че всяко лице, включено в него, приема произтичащите от това законови и подзаконови задължения и е запознато със санкциите, съпътстващи злоупотребата с такава информация или неправомерното й разпространение.

4.          ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на информацията за самоличността на лицата с достъп до вътрешна информация и причините за включването им в списъка, посочен в параграф 1, както и за определяне на условията, при които емитентите на финансов инструмент или участниците на пазари на квоти за емисии, или юридическите лица, действащи от тяхно име, изготвят подобни списъци, както и условията, при които тези списъци с лица с достъп до вътрешна информация се актуализират, времето, за което се съхраняват и отговорностите на лицата в тях. Що се отнася до МСП, ЕОЦКП предвижда проекти на пропорционални и опростени регулаторни технически стандарти за намаляване на административната тежест за емитентите на финансови инструменти, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазари за растеж за МСП.

          ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](28)*.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.          Настоящият член се прилага за всяка тръжна платформа, участник в търг и тръжен инспектор при продажба на търг на квоти за емисии или на други основани на тях продукти, провеждана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010.

6.          EOЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за определяне на точния формат на посочените в настоящия член списъци с лица с достъп до вътрешна информация и условията за актуализирането им.

          ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [...]*.

          На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 14Сделки на заемащите ръководни постове

1.          Лицата, заемащи ръководни постове в рамките на даден емитент на финансов инструмент или участник на пазара на квоти за емисии, които не са освободени по силата на член 12, параграф 2, втора алинея, както и лицата, тясно свързани с тях, осигуряват публичното достояние на информацията за сделките, извършени за тяхна собствена сметка с акции на този емитент или свързаните с тях деривати или други финансови инструменти, или с квоти за емисии. Тези лица осигуряват публичното достояние на информацията в рамките на два работни дни след датата на извършване на сделката.

2.          За целите на параграф 1 сделките, които трябва да се направят публично достояние, включват:

             a)      залагане или заемане на финансови инструменти, извършено от или от името на лице, посочено в параграф 1;

             б)     сделки, предприети от управител на инвестиционен портфейл или друго лице, от името на лице, посочено в параграф 1, включително когато преценката се упражнява от този управител или друго лице.

4.          Настоящият член се прилага за всяка тръжна платформа, участник в търг и тръжен инспектор при продажба на търг на квоти за емисии или на други основани на тях продукти, провеждана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010.

4a.        Лице, заемащо ръководен пост в рамките на даден емитент на финансов инструмент, не извършва за своя сметка сделки, свързани с акциите на този емитент, нито с деривати или други финансови инструменти, свързани с тях, извън рамките на срока за търговия.

6.          Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32 мерки за определяне на:

a)     професионалните функции на лицата, за които се приема, че заемат ръководни постове, както е посочено в параграф 1,

б)     характера на обвързаност, включително по рождение, както и според гражданското и договорното право, за която се смята, че създава близка лична връзка,

в)      реда и условията за прилагане на периодите на търговия в съответствие с параграф 4а, и по-специално началото и края на тези срокове за търговия, както и условията във връзка с притежаването на информация, която може да окаже въздействие върху цените, съпътстващо забраната за търговия извън сроковете за търговия.

          ЕОЦКП предоставя на Комисията технически консултации преди изготвянето на делегираните актове, посочени в първа алинея.

6a.        ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на характеристиките на сделката, посочена в параграф 2, които задействат посоченото в същия параграф задължение, както и информацията, която трябва да бъде направена публично достояние съгласно изискванията на параграф 1, и средствата за уведомяване на обществеността. При разработването на тези проекти на регулаторни стандарти ЕОЦКП може, по целесъобразност, да установи праг за стойност или обем на сделките, посочени в параграф 2, който задейства посоченото в същия параграф задължение и който може да варира в зависимост от вида на засегнатите лица.

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](29)*.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6б.        За да гарантира еднообразни условия за прилагане на параграф 1, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата [образец], в който посочената в параграф 1 информация трябва да бъде направена публично достояние.

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [...]*.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 15Препоръки за инвестиции и статистически данни

1.          Лицата, източници или разпространители на информация, препоръчваща или предполагаща определена инвестиционна стратегия и предназначена за канали за разпространение или за обществеността, полагат необходимата грижа, за да осигурят безпристрастното й представяне, и разкриват своите интереси или съществуването на конфликт на интереси във връзка с финансовите инструменти, за които тя се отнася.

1a.        Ако лицата, посочени в параграф 1, търгуват за своя собствена сметка с инструменти, за които те предоставят посочените в параграф 1 консултации, компетентните органи могат да поискат информацията, която сметнат за необходима, от тези лица и по целесъобразност от други компетентни органи, с цел да определят съвместимостта на консултациите с изискванията по параграф 1.

2.          Публичните институции, разпространяващи статистически данни, които биха могли да повлияят чувствително на финансовите пазари, ги разпространяват по безпристрастен и прозрачен начин.

3.          ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на техническите разпоредби, които различните категории лица, посочени в настоящия член, са длъжни да спазват с оглед достоверно представяне на информацията, препоръчваща или предлагаща инвестиционна стратегия, и за оповестяване на конкретни интереси или индикации за конфликт на интереси.

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [...](30)*.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 15a

  Оповестяване или разпространяване на информация в медиите

Когато се оповестява или разпространява информация и когато се изготвят или разпространяват препоръки с журналистическа цел, това оповестяване или разпространяване на информация се оценява, като се вземат предвид правилата, уреждащи свободата на словото, свободата и плурализма на медиите, и правилата или кодексите, уреждащи журналистическата професия, освен ако:

a)     засегнатите лица или лицата, тясно свързани с тях, извличат пряко или косвено предимства или печалба от оповестяването или разпространяването на въпросната информация; или

б)     оповестяването или разпространяването е извършено с намерението да се подведе пазарът по отношение на търсенето, предлагането или цената на финансови инструменти.

ГЛАВА 4

  ЕОЦКП И КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Член 16Компетентни органи

Без да се засягат правомощията на съдебните органи, всяка държава членка определя компетентен административен орган за целите на настоящия регламент и предоставя достатъчно ресурси на този орган, за да може той да изпълнява своите правомощия, предвидени в настоящия регламент. Компетентният орган гарантира, че разпоредбите на настоящия регламент се прилагат на неговата територия по отношение на всички действия, извършвани на нея, както и по отношение на действията, извършвани в чужбина, свързани с инструменти, допуснати до търговия или с подадено заявление за допускане до търговия на регулиран пазар на негова територия, или които се търгуват на действащи на негова територия МСТ или ОСТ. Държавите членки информират Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на други държави членки за взетите решения.

Член 17Правомощия на компетентните органи

1.          Компетентните органи изпълняват своите функции по всеки един от следните начини:

а)      пряко;

б)     в сътрудничество с други органи или с фондови борси;

в)     от свое име чрез делегиране на правомощия на други органи или на фондови борси;

г)      като сезират компетентните съдебни органи.

2.          За да изпълняват своите задължения по настоящия регламент, компетентните органи разполагат, в съответствие с националното законодателство и правомощия, най-малко със следните надзорни и разследващи правомощия:

a)      да имат достъп до документи във всякаква форма и да получават или вземат копие от тях;

б)     да изискват сведения от всички лица, включително и тези, които участват последователно в предаването на поръчки или в изпълнението на съответните операции, както и от техните упълномощители и, ако е необходимо, да призовават и разпитват тези лица с оглед получаването на информация;

в)     при дериватите върху стоки — да изискват информация от участниците на свързаните спот пазари съобразно стандартизирани формати, да получават информация за сделките и да имат пряк достъп до системите на борсовите агенти;

г)      да извършват проверки на място в обекти, различни от частни помещения, със или без предизвестие;

д)     да имат достъп до частни помещения с цел изземване на документи в каквато и да било форма след получаване на предварително разрешение от съдебните власти на съответната държава членка съгласно националното законодателство и когато съществува основателно подозрение, че документите, свързани с предмета на проверката, могат да бъдат от значение за доказването на случай на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара в нарушение на настоящия регламент или Директива .../.../ЕС [новата ДПЗ];

дa)   да отнасят въпроси за наказателно преследване;

е)      да изискват съществуващи записи на телефонни разговори, електронни съобщения и ▌пренос на данни, съхранявани от ▌инвестиционен посредник в съответствие с [нова ДПФИ];

еa)    да изискват съществуващи записи на телефонни разговори и на пренос на данни, съхранявани от далекосъобщителен оператор, когато такива записи могат да бъдат от значение за доказването на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара в нарушение на настоящия регламент или Директива .../.../ЕС [нова ДПЗ];

         Записите, посочени в настоящата буква, не включват съдържанието на гласови повиквания по телефона, освен ако съдебен орган не е издал разрешение;

еб)    да изискват замразяване и/или запор на активите;

ев)    да преустановяват търговията със съответните финансови инструменти;

ег)    да изискват временно прекратяване на всяка практика, която противоречи на разпоредбите на настоящия регламент.

2a.        Действията, посочени в букви д), е) и еа), могат да бъдат изпълнявани от правоприлагащи органи в сътрудничество с надзорни органи в съответствие с националното законодателство.

3.          Компетентните органи упражняват надзорните и разследващите правомощия, посочени в параграф 2, в съответствие с националното законодателство. Компетентните органи не търсят и не приемат инструкции от лица, свързани с лицето, обект на разследване.

4.          Обработката на личните данни, събрани при изпълнението на надзорните и разследващите правомощия по настоящия член, се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

5.          Държавите членки предприемат подходящите мерки, за да осигурят на компетентните органи всички надзорни и разследващи правомощия, необходими за изпълнение на техните задължения.

Член 17аМеждупазарен надзор на регистрите с поръчки

1.          За всеки финансов инструмент, допуснат до търговия на регулиран пазар или МТС, компетентният орган на държавата членка на мястото за търговия, до което финансовият инструмент е допуснат до търговия за първи път, има правомощието да упражнява междупазарен надзор върху манипулиране на пазара, осъществявано чрез дейности, свързани с регистъра с поръчки.

В съответствие с член 71, параграф 1 от [нова ДПФИ] компетентните органи следва да могат да делегират задачи по надзора на трети страни.

2.          Операторите на места за търговия предоставят на компетентния орган на своята държава членка по произход данни от регистъра с поръчки относно финансовите инструменти, които се търгуват активно на този регулиран пазар или МТС.

Когато този компетентен орган не е компетентният орган, посочен в параграф 1, той взема необходимите мерки за консолидирането на съответните данни от регистъра с поръчки и препращането им на компетентния орган, посочен в параграф 1.

Във всеки случай компетентният орган на държавата членка по произход на регулираните пазари или МСТ носи отговорност за гарантирането, че регулираните пазари и МСТ под неговия надзор съобщават за поръчките в съответствие с приложимите стандарти за данните.

3.          Данните от регистъра с поръчки, посочени в параграф 2, са ясни, точни и достатъчно подробни, за да позволяват на компетентните органи да извършват междупазарен надзор съгласно параграф 1. Тези данни включват следното:

a)          идентификационен код на члена, който е предал поръчката на регулирания пазар или МТС;

б)          идентификация на финансовия инструмент;

в)          дата и час (с точност до милисекунди), в които поръчката е предадена на регулирания пазар или МТС;

г)          характеристики на поръчката, включително по-конкретно:

- показател „купува“/„продава“;

- първоначално и оставащо/дължимо количество (като се взема предвид всяко(всички) частично(и) изпълнение(я) или събитие(я), засягащо(и) поръчката), както явно, така и скрито;

- вид на поръчката (например пазарна поръчка, лимитирана поръчка, стоппоръчка);

- ограничение на цената (ако е приложимо);

- срок на валидност, както е посочен от участника на пазара (например край на деня, до отмяна, определени дата и час, следващо приключване);

- всяко(всички) условие(я) за изпълнението на поръчката (например подлежащ на изпълнение минимален размер, стопцена);

д)          дата и час (с точност до милисекунди) за всяко събитие, което засяга тези характеристики;

е)          вид на събитието, което е довело до промяна на тези характеристики (например промяна на характеристиките от участника на пазара, отмяна, частично (или пълно) изпълнение, прекъсване на пазара, стопфактор);

ж)        идентификационен код на поръчката;

з)          дали поръчката се въвежда от члена на пазара (на регулирания пазар и МТС, ако има такава) за собствена сметка (в качеството на възложител) или от името на трето лице (в качеството на агент).

Тази информация се предоставя за всеки срок на валидност на характеристиките на поръчката, определен като период от време, през който характеристиките, посочени в буква г), не се променят и не са засегнати от никакви събития. За да се избегне всяко съмнение, за всеки срок на валидност на характеристиките тази информация включва неговата начална дата/час (с точност до милисекунди), крайна дата или час (с точност до милисекунди) и вида на събитието, довело до неговия край.

4.        Компетентният орган, посочен в параграф 1, предоставя данните от регистъра с поръчки на всеки друг компетентен орган по негово искане.

5.        ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване на:

a)          списъка на финансовите инструменти, които следва да подлежат на междупазарен надзор, подробностите и техническите спецификации на данните от регистъра с поръчки, както и периодичността, с която тези данни трябва да се предоставят;

б)          случаите, в които други компетентни органи могат в съответствие с параграф 4 да поискат данни от регистъра с поръчки от компетентния орган на държавата членка, в която се намира мястото за търговия, където емитентът е допуснат до търговия за първи път;

в)          обработката на данните по отношение на делегирането на задачи на трети страни и санкции във връзка със злоупотреба с такива данни от трети страни.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ...*.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.        До ... ЕОЦКП изготвя доклад за оценка на функционирането на междупазарния надзор на регистрите с поръчки, включително на начините, по които ЕОЦКП може да съдейства и да подпомага изпълнението на тази задача.

Член 18Сътрудничество с ЕОЦКП

1.          Компетентните органи си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.          Компетентните органи незабавно предоставят на ЕОЦКП цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията му, в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.          EOЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за определяне на процедурите и формулярите за обмена на информация по параграф 2.

             ЕОЦКП предава на Комисията посочените проекти на технически стандарти за изпълнение до [...]**.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 19Задължение за сътрудничество

1.          Компетентните органи си сътрудничат помежду си и с ЕОЦКП, когато това е необходимо за целите на настоящия регламент. ▌Компетентните органи оказват съдействие на компетентните органи на други държави членки и ЕОЦКП. По-специално те обменят информация без неоправдано забавяне и си сътрудничат в дейности по разследване и принудително изпълнение.

             Задължението за сътрудничество и съдействие, посочено в първа алинея, се прилага също и по отношение на Комисията във връзка с обмена на информация, свързана с изброените в приложение I към ДФЕС борсови стоки, които са земеделски продукти.

2.          Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат с Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009(31), и националните регулаторни органи на държавите членки, за да се осигури координиран подход при прилагането на съответните правила в случаите, когато сделки или поръчки, както и други действия или поведение се отнасят до един или повече финансови инструменти, за които се прилага настоящият регламент, а също и за един или повече енергийни продукти на едро, за които се прилагат членове 3, 4 и 5 от [Регламент (ЕС) № ...на Европейския парламент и Съвета относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар]. Компетентните органи взимат предвид специфичните характеристики на определенията в член 2 на [Регламент (ЕС) № ... на Европейския парламент и на Съвета относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар], както и членове 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № ... [относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар], когато прилагат членове 6, 7 и 8 на настоящия регламент по отношение на финансовите инструменти, свързани с енергийните продукти на едро.

3.          При поискване компетентните органи съобщават незабавно всяка информация, необходима за целите на параграф 1.

4.          Когато компетентният орган е убеден, че действия, нарушаващи разпоредбите на настоящия регламент, се извършват или вече са извършени на територията на друга държава членка или че определени действия засягат финансови инструменти, търгувани на място за търговия, разположено в друга държава членка, той уведомява за този факт по възможно най-конкретен начин компетентния орган на тази друга държава членка и ЕОЦКП, а за енергийни продукти на едро — ACER. Компетентните органи на различните държави членки се консултират помежду си и с ЕОЦКП, а по отношение на енергийни продукти на едро — с ACER, за подходящите действия, които следва да се предприемат, и се информират взаимно за съществени развития, настъпили междувременно. Те координират действия си, за да се избегне възможно дублиране и припокриване при прилагането на административни мерки, санкции и глоби по отношение на тези трансгранични случаи в съответствие с членове 24, 25, 26, 27 и 28, и се подпомагат взаимно при изпълнението на своите решения.

5.          Компетентният орган на дадена държава членка може да поиска съдействие от компетентния орган на друга държава членка във връзка с проверки на място или разследвания.

             Компетентният орган информира EOЦКП за всяко искане, посочено в първа алинея. В случай на разследване или проверка с трансгранично въздействие, ЕОЦКП координира разследването или проверката, ако това е поискано от някой от компетентните органи или по собствена инициатива, ако е целесъобразно с оглед постигане на целите на настоящия регламент.

             Когато компетентен орган получи искане от компетентен орган на друга държава членка да извърши проверка на място или разследване, той може да предприеме някое от следните действия:

             a)      самостоятелно да извърши проверка на място или разследване;

             б)     да позволи на компетентния орган, който е подал искането, да участва в проверката на място или разследването;

             в)     да позволи на компетентния орган, който е подал искането, да извърши самостоятелно проверката на място или разследването;

             г)      да назначи одитори или експерти да извършат проверката на място или разследването;

             д)     да сподели специфични задачи, свързани с надзорни дейности, с другите компетентни органи.

6.          Без да се засяга член 258 от ДФЕС, компетентен орган, по чието искане за информация или съдействие в съответствие с параграфи 1, 2, 3 и 4 не е изпълнено в разумен срок или е отхвърлено, може да подаде жалба срещу това отхвърляне или липса на действие в разумен срок пред ЕОЦКП.

             В тези ситуации ЕОЦКП може да действа в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, без да се засяга възможността му да действа в съответствие с член 17 от същия регламент.

7.          Компетентните органи сътрудничат и обменят информация със съответните национални регулаторни органи и регулаторните органи на трети държави, отговарящи за свързаните спот пазари, когато имат основателни причини да подозират, че се извършват или са се извършили действия, които представляват злоупотреба с вътрешна информация или пазарна манипулация съгласно настоящия регламент или Директива 2012/.../EС [нова ДПЗ]. Това сътрудничество гарантира консолидиран преглед на финансовите и спот пазари и открива и санкционира междупазарни и трансгранични случаи на пазарна злоупотреба.

             По отношение на квотите за емисии, сътрудничеството и обменът на информация, предвидени по предходната алинея, се провеждат и със:

             (a)    тръжен инспектор по отношение на продажбата на търг на квоти за емисии или на други основани на тях продукти, провеждана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010;

             (б)    компетентни органи, администратори на регистри, включително централния администратор, и други държавни органи, натоварени по силата на Директива 2003/87/ЕО с контролиране на спазването.

             EOЦКП има подпомагаща и координираща роля при сътрудничеството и обмена на информация между компетентните и регулаторните органи в други държави членки и трети държави. Компетентните органи, винаги когато е възможно, сключват споразумения за сътрудничество с регулаторните органи на трети държави, отговарящи за съответните спот пазари, в съответствие с член 20.

8.          Разкриването на трета държава на лични данни се урежда от членове 22 и 23.

9.          EOЦКП разработва проекти на изпълнителни технически стандарти за определяне на процедурите и формулярите за обмена на информация и съдействието по настоящия член.

             ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до [...](32)*.

             В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея изпълнителни технически стандарти.

Член 19аРазрешаване на спорове между компетентни органи

Ако компетентен орган оспори процедурата или съдържанието на действие или бездействие на друг компетентен орган на друга държава членка във връзка с някоя от разпоредбите на настоящия регламент или на Директива (ЕС) № .../... [нова ДПЗ], ЕОЦКП може да действа в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 20 Сътрудничество с трети държави

1.          Компетентните органи на държавите членки, когато това е необходимо, сключват споразумения за сътрудничество с компетентните органи на трети държави във връзка с обмена на информация с компетентни органи, както и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от настоящия регламент. Тези споразумения за сътрудничество гарантират най-малкото ефективен обмен на информация, което позволява на компетентните органи да изпълняват задълженията си по настоящия регламент.

             Компетентният орган уведомява ЕОЦКП и другите компетентни органи на държавите членки, когато предлага да се обвърже с подобно споразумение.

1a.        Когато Съюзът участва в схема за търговия с емисии с трета страна, квотите за емисии, предвидени в тази схема, и продаваните на търг продукти, основани на тях, попадат в обхвата на настоящия регламент. При необходимост Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с член 32 мерки за определяне на критериите за включване на тези квоти за емисии и продавани на търг продукти в обхвата на настоящия регламент.

2.          ЕОЦКП улеснява и координира изготвянето на споразумения за сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и съответните компетентни органи на трети държави. В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, които съдържат образец на споразумение за сътрудничество, който трябва да се използва от компетентните органи на държавите членки, където е възможно.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ...(33)*.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2a.        ЕОЦКП улеснява и координира обмена между компетентните органи на държавите членки на информацията, получена от компетентните органи на трети държави, която може да е свързана с предприемането на мерки по членове 24, 25, 26, 27 и 28.

3.          Компетентните органи сключват с компетентните органи на трети държави споразумения за сътрудничество във връзка с обмена на информация, само ако разкриваната информация е обект на гаранции за професионална тайна, които са поне равностойни на изложени в член 21. Този обмен трябва да е насочен към изпълнение на задачите на тези компетентни органи.

4.          Разкриването на трета държава на лични данни се урежда от членове 22 и 23.

Член 21Професионална тайна

1.          Разпоредбите за професионална тайна в параграфи 2 и 3 се прилагат по отношение на всяка поверителна информация, която се получава, обменя или предава в съответствие с настоящия регламент.

2.          Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган или за органите или фондовите борси, на които компетентният орган е делегирал своите правомощия, включително и по отношение на назначените от него одитори и експерти. Сведенията, представляващи професионална тайна, не могат да бъдат съобщавани на което и да е друго лице или орган, освен по силата на законодателни разпоредби.

3.          Цялата информация, обменяна между компетентните органи в съответствие с настоящия регламент, отнасяща се до търговски или оперативни условия и други икономически или лични дела, се счита за поверителна, освен когато компетентният орган заяви в хода на комуникацията, че информацията може да бъде разкрита, или когато това разкриване е необходимо за съдебни производства.

Член 22Защита на данните

При обработката на лични данни, извършвана от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, компетентните органи прилагат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО. Когато ЕОЦКП обработва лични данни в съответствие с настоящия регламент, той спазва разпоредбите на Регламент (ЕО) №45/2001.

Личните данни се съхраняват за максимален срок от 5 години.

Член 23Разкриване на трети държави на лични данни

1.          Компетентният орган на държава членка може да предоставя лични данни на трета държава, при условие че са изпълнени изискванията на Директива 95/46/ЕО, по-специално на член 25 или член 26 от нея, и само за всеки случай поотделно. Компетентният орган на държавата членка се уверява, че предоставянето е необходимо за целите на настоящия регламент. Компетентният орган се уверява, че третата държава не предоставя данните на друга трета държава, освен ако не е дадено изрично писмено разрешение и ако предоставянето е в съответствие с условията, определени от компетентния орган на държавата членка. Лични данни могат да се предоставят само на трета държава, която осигурява адекватно ниво на защита на личните данни.

2.          Компетентният орган на държава членка разкрива на компетентен орган на трета държава информация, получена от компетентен орган на друга държава членка, само когато е получил изричното съгласие на компетентния орган, предал информацията, и когато, в случай че е приложимо, информацията се разкрива единствено за целите, за които този компетентен орган е предоставил своето съгласие.

3.          Когато дадено споразумение за сътрудничество предвижда обмен на лични данни, то спазва разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

ГЛАВА 5Административни мерки и санкции

Член 24Административни мерки и санкции

1.          Държавите членки установяват правилата за административните мерки и санкциите, приложими при обстоятелствата, посочени в член 25, по отношение на лицата, отговорни за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените мерки и санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

             До [...](34)* държавите членки съобщават на Комисията правилата, посочени в първа алинея. Те уведомяват незабавно Комисията и EOЦКП за всякакви последващи изменения на тези правила.

2.          При упражняване на правомощията за налагане на санкции при обстоятелствата, посочени в член 25, компетентните органи си сътрудничат тясно, за да се гарантира, че административните мерки и санкции постигат желаните по настоящия регламент резултати, и координират действията си с цел да се избегне евентуално дублиране и припокриване при прилагането, в съответствие с член 19, на административни мерки, санкции и глоби по отношение на трансгранични случаи.

2a.        Компетентните органи си сътрудничат също така тясно с органите на държавата членка, отговорна за разследването или съдебното преследване по дадено престъпно деяние, произтичащо от нарушение, посочено в член 25, за да гарантират, че административните и наказателните мерки и санкции водят до желания резултат, както и да координират своите действия, така че да не допускат евентуално дублиране или застъпване, в случаите когато нарушението може да води както до наказателни санкции, така и до административни мерки или санкции.

Член 25Правомощия за налагане на санкции

Настоящият член се прилага при всяко от следните обстоятелства:

a)          ако лице злоупотребява или се опитва да злоупотреби с вътрешна информация в нарушение на член 9;

б)          ако лице препоръчва на друго лице или го подстрекава да злоупотреби търговия с вътрешна информация в нарушение на член 9;

в)          ако лице разкрива неправомерно вътрешна информация в нарушение на член 9;

г)           ако лице манипулира пазара в нарушение на член 10;

д)          ако лице се опитва да манипулира пазара в нарушение на член 10;

е)          ако лице, което управлява място за търговия, не приема и не поддържа ефективни мерки и процедури за предотвратяване и откриване на практики на манипулиране на пазара, в нарушение на член 11, параграф 1;

ж)         ако лице, натоварено с професионално организиране или извършване на сделки, не разполага със системи за откриване и съобщаване на сделките, които биха могли да представляват злоупотреба с вътрешна информация, манипулиране на пазара или опит за манипулиране на пазара, или не уведоми незабавно компетентния орган за подозрителни поръчки или сделки в нарушение на член 11, параграф 2;

з)           ако емитент на финансов инструмент или участник на пазара на квоти за емисии, който не е освободен по член 12, параграф 2, втора алинея, не информира обществеността възможно най-скоро за вътрешна информация или не публикува на уебсайта си вътрешната информация, която следва да бъде направена публично достояние, в нарушение на член 12, параграф 1;

и)          ако емитент на финансов инструмент или участник на пазара на квоти за емисии, който не е освободен по член 12, параграф 2, втора алинея, забави разкриването на вътрешна информация, когато такова забавяне има вероятност да заблуди обществеността, или не гарантира поверителността на тази информация, в нарушение на член 12, параграф 2;

й)          ако емитент на финансов инструмент или участник на пазара на квоти за емисии, който не е освободен по член 12, параграф 2, втора алинея, не информира компетентния орган, че оповестяването на вътрешна информация е забавено, в нарушение на член 12, параграф 4;

к)          ако емитент на финансов инструмент, участник на пазара на квоти за емисии или лице, което действа от негово име или за негова сметка, не оповести публично вътрешната информация, оповестявана на всяко лице при нормалното упражняване на професионалните или служебните му задължения, в нарушение на член 12, параграф 6;

л)          ако емитент на финансов инструмент, участник в пазара на квоти за емисии, който не е освободен по член 12, параграф 2, втора алинея, или лице, което действа от негово име или за негова сметка, не изготвят, актуализират редовно или предават на компетентния орган при поискване списък на вътрешни лица, в нарушение на член 13, параграф 1;

м)          ако лице на ръководен пост в рамките на даден емитент на финансови инструменти, участник в пазара на квоти за емисии, който не е освободен по член 12, параграф 2, втора алинея, или лице, тясно свързано с такова лице или участник, не оповести публично сделките, извършени за негова сметка, в нарушение на член 14, параграфи 1 и 2;

н)          ако лице, източник или разпространител на информация, препоръчваща или предполагаща инвестиционна стратегия и предназначена за канали за разпространение или за обществеността, не предприема разумна грижа, за да осигури обективното представяне на информацията, или не разкрива интереси или конфликти на интереси, в нарушение на член 15, параграф 1;

о)          ако лице, което работи или е работило за компетентния орган или за орган или фондова борса, към които компетентният орган е делегирал своите задачи, оповести информация, обхваната от професионална тайна, в нарушение на член 21;

п)          ако лице не предостави достъп на компетентния орган до документация или не предостави копие от нея, в съответствие с член 17, параграф 2, буква a);

р)          ако лице не предостави информация или не отговори на призовките, изпратени от компетентния орган, в съответствие с член 17, параграф 2, буква б);

с)          ако пазарен участник не предостави на компетентния орган информация във връзка с деривати върху стоки или не съобщи за подозрителни сделки, както и ако не предостави пряк достъп до системите на борсовите агенти, в съответствие с член 17, параграф 2, буква в);

т)          ако лице не предостави достъп до място за проверка, поискан от компетентния орган в съответствие с член 17, параграф 2, буква г);

у)          ако лице не предостави достъп до съществуващи записи за телефонни разговори и пренос на данни, в съответствие с член 17, параграф 2, буква е);

ф)          ако лице не се съобразява с искане на компетентния орган да прекрати дадена практика, противоречаща на настоящия регламент, да преустанови търгуване с финансови инструменти или да публикува опровержение;

х)          ако лице извършва дейност, когато му е забранено да я извършва от компетентния орган.

Член 26Административни мерки и санкции

1.          Без да се засягат надзорните правомощия на компетентните органи по член 17, при посочените в член 9, член 10 или член 25 нарушения компетентните органи, в съответствие с националното законодателство, имат правомощията да налагат най-малко следните административни мерки и санкции:

             a)      заповед, с която се изисква лицето, отговорно за нарушението, да преустанови поведението, водещо до нарушението, и да се въздържа от повтаряне на това поведение;

             б)     мерки, които следва да бъдат прилагани за липса на сътрудничество при разследване по член 17;

             в)     мерки с резултат преустановяване на дадено системно нарушаване на настоящия регламент и премахване на последиците от това нарушаване;

             г)      публично изявление, което посочва отговорното лице и характера на нарушението, публикувано на уебсайта на компетентните органи;

             д)     корекция на оповестена невярна или подвеждаща информация, включително чрез изискване всеки емитент или друго лице, което е публикувало или разпространило невярна или подвеждаща информация, да публикува опровержение;

             е)      временна или постоянна забрана на дейност;

             ж)     отнемане на разрешение на инвестиционен посредник, както е определено в член 4, параграф 1 от Директива [нова ДПФИ];

             з)      временна или постоянна забрана за всеки член на орган на инвестиционно дружество или всяко друго физическо лице, което носи отговорност, да изпълнява функции в инвестиционни дружества;

                      Ако такова лице е извършило нарушение на разпоредбите относно злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара, то ще получи двугодишна забрана за търгуване на място за търговия, предмет на настоящия регламент.

           Ако такова лице вече е претърпяло санкции във връзка със злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара, то получава постоянна забрана за търгуване на място за търговия, предмет на настоящия регламент.

             и)     преустановяване на търговията на съответните финансови инструменти ;

             й)     искане за замразяване и/или запор на активите ;

             к)      административно-имуществени санкции до десет пъти размера на натрупаните печалби или нереализираните загуби в резултат на нарушението, когато могат да се определят, ако са по-високи от който и да било от максималните размери, посочени в букви л) и м), както е приложимо;

             л)     без да се засягат разпоредбите на буква к), по отношение на физическо лице — административно-имуществени санкции до неограничен размер;

             м)     без да се засягат разпоредбите на буква к), по отношение на юридическо лице — административно-имуществени санкции до 20 % от общия му годишен оборот през предходната финансова година; ако юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка [според определенията в членове 1 и 2 от Директива 83/349/EИО], съответният общ годишен оборот е общият годишен оборот в консолидирания отчет на крайното предприятие майка през предходната финансова година.

2.          Компетентните органи могат да имат други правомощия за налагане на санкции в допълнение към посочените в параграф 1 и могат да предвидят по-високи нива на административно-имуществени санкции от установените в настоящия параграф. При установяване на нива на административно-имуществени санкции над тези, определени в параграф 1, компетентните органи могат да вземат предвид степента, в която дадено нарушение на едно или повече от изискванията на настоящия регламент е засегнало неблагоприятно функционирането на пазарите, финансовото състояние на участниците на тези пазари и по-широки икономически, социални и екологични интереси.

3.          Всяка наложена административна мярка и санкция за нарушение на настоящия регламент се публикува без неоправдано закъснение, в това число най-малкото информация за вида и характера на нарушението и самоличността на лицата, които са отговорни за него, освен ако това публикуване би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари. Когато публикуването би причинило несъразмерна вреда на засегнатите физически лица, компетентните органи публикуват мерките и санкциите спрямо тези физически лица анонимно.

Член 27Ефективно прилагане на санкциите

1.          Държавите членки гарантират, че при определянето на вида административни мерки, санкции и размера на глобите компетентните органи отчитат всички значими обстоятелства, включително по целесъобразност:

             a)      тежестта и продължителността на нарушението;

             б)     степента на отговорност на отговорното лице;

             бa)   когато е приложимо, степента, в която даден служител е бил насърчаван или притискан да действа по определен начин от вътрешните правила, инструкции или практики на съответната институция;

             в)     финансовата стабилност на отговорното лице според общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход на отговорното физическо лице;

             г)      размера на натрупаните печалби или нереализираните загуби от отговорното лице, доколкото те могат да се определят;

             д)     степента на сътрудничество, което отговорното лице е оказало на компетентния орган, без да се засяга необходимостта за осигуряване на принудително възстановяване на реализираната печалба или нереализираната загуба от това лице;

             е)      предишни нарушения от страна на отговорното лице.

             Компетентните органи могат да вземат предвид допълнителни фактори, ако такива са посочени в националното законодателство.

2.          За да гарантира последователното им прилагане и възпиращ ефект в рамките на Съюза, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, ЕОЦКП издава насоки, адресирани до компетентните органи, относно вида на административните мерки и санкциите, както и относно размера на глобите.

Член 28Обжалване

Държавите членки осигуряват възможност за обжалване на решенията, взети от компетентния орган в съответствие с настоящия регламент.

Член 28аПрава на защита

Държавите членки въвеждат подходящи процедури за гарантиране правата на защита на лицето, което е обект на разследване въз основа на настоящия регламент. Тези процедури гарантират, че заинтересованото лице се изслушва преди приемането на решение за него, както и че това лице има правото да търси ефективна защита по съдебен ред срещу всяко решение, отнасящо се до него.

Член 29Съобщаване за нарушения

1.          Държавите членки гарантират наличието на ефективни механизми ▌за допълване на посочените в член 11, параграф 2а за насърчаване на съобщаването на компетентните органи за нарушения на настоящия регламент, включително специфични процедури за получаване на съобщения за нарушения и тяхното проследяване. Тези процедури гарантират, че са спазени следните принципи:

             a)     подходяща защита, включително пълна анонимност, за лицата, които съобщават за потенциални или действителни нарушения, по-конкретно и без да се засягат националните разпоредби, уреждащи съдебното производство и поверителността на самоличността на тези лица по време на всички етапи на производството;

             б)     защита на личните данни както на лицето, съобщило за потенциалните или реалните нарушения, така и на лицето, за което е съобщено, в съответствие с принципите, залегнали в Директива 95/46/ЕО;

             в)      подходяща защита за лицето, за което е съобщено; и

             г)      подходяща защита срещу неблагоприятно третиране на работното място и оказване на правна помощ както на лицето, което съобщава, така и на обвиненото лице.

1a.        Държавите членки изискват от всички финансови институции и места за търговия да разполагат със стратегии за борба с измамите.

2.          Финансовите стимули за лицата, които предлагат ключова информация за потенциални нарушения на настоящия регламент, могат да се предоставят в съответствие с националното законодателство, когато тези лица не разполагат с предварително съществуващо законово или договорно задължение да съобщават такава информация, информацията е нова и води до налагането на административно наказание или мярка, или наказателноправна санкция за нарушение на настоящия регламент.

3.          В съответствие с член 32 Комисията приема чрез делегирани актове мерки за конкретизиране на процедурите, механизмите и мерките, посочени в параграф 1, включително условията за съобщаване и проследяване на съобщенията, както и мерките за защита на лицата.

Член 30Обмен на информация с ЕОЦКП

1.          Компетентните ▌органи предоставят на ЕОЦКП годишна обобщена информация за всички административни мерки, санкции и глоби, наложени от тях или от съдебни органи в съответствие с членове 24, 25, 26, 27, 28 и 29. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад.

2.          Когато компетентният орган е оповестил публично административни мерки, санкции и глоби, той едновременно с това ги съобщава на ЕОЦКП.

3.          Когато публикувана административна мярка, санкция и глоба се отнася за инвестиционно дружество, лицензирано в съответствие с Директива [нова ДПФИ], ЕОЦКП добавя справка за позоваване на публикуваната санкция в регистъра на инвестиционните посредници, създаден по силата на член 5, параграф 3 от Директива [нова ДПФИ].

4.          EOЦКП разработва проекти на изпълнителни технически стандарти за определяне на процедурите и формулярите за обмена на информация по настоящия член.

             ЕОЦКП представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до [...](35)*.

             На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА 6ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 32

Упражняване на делегираните правомощия

1.          Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.          ▌Делегирането на правомощия по член 5, параграф 2, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 14, параграф 6 и член 29, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок от датата, посочена в член 36, параграф 1.

3.          Делегирането на правомощия по член 5, параграф 2, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 14, параграф 6 и член 29, параграф 3 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на посочените в него правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.          Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.          Един делегиран акт, приет по член 5, параграф 2, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 14, параграф 6 и член 29, параграф 3, влиза в сила само, ако не е изразено възражение нито от Европейския парламент, нито от Съвета в срок от три месеца от съобщаването му на тези институции или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията, че няма да се противопоставят. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.

Член 32аКраен срок за приемането на делегираните актове

Комисията приема делегираните актове съгласно член 5, параграф 2, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 14, параграф 6 и член 29, параграф 3 до ...*.

ГЛАВА 8ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34 Отмяна на Директива 2003/6/ЕО

Директива 2003/6/ЕО се отменя, считано от [...](36)**. Позоваванията на Директива 2003/6/EО се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 34аПреглед и докладване

До 30 юни 2014 г. Комисията, след консултации с компетентните органи и ЕОЦКП, представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно целесъобразността на пропорционалния режим за емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на развиващия се пазар на МСП, както е предвидено по-конкретно в член 12, параграф 4.

Член 34бКонсултативен комитет на ЕОЦПК за високочестотната търговия

До 30 юни 2014 г. ЕОЦКП създава консултативен комитет от национални експерти за определяне на развитието на високочестотната търговия, което би могло евентуално да представлява манипулиране на пазара, с цел:

a)          увеличаване на знанията на ЕОЦКП за високочестотната търговия; и

б)          предоставяне на списък с практики, свързани със злоупотреба, по отношение на високочестотната търговия, включително лъжливи поръчки, претрупване с поръчки и разслояване на поръчки, за целите на член 5, параграф 2а.

Член 34вКонсултативен комитет на ЕОЦКП за технологиите в областта на финансовите пазари

До 30 юни 2014 г. ЕОЦКП създава консултативен комитет от национални експерти, който да определи кои технологични развития на пазарите биха могли евентуално да представляват пазарна злоупотреба или манипулиране на пазара с цел:

a)          увеличаване на осведомеността на ЕОЦКП относно стратегиите за търгуване, свързани с нови технологии, и съответния потенциал за злоупотреби,

б)          допълване на списъка с вече установени неправомерни практики, свързани конкретно със стратегии за търгуване с висока честота на сделките, и

в)          оценка на ефективността на различните подходи на местата за търговия за овладяване на рисковете, свързани с всяка евентуална нова търговска практика.

В резултат от анализа ЕОЦКП следва да изготви допълнителни насоки за най-добри практики на финансовите пазари на ЕС.

Член 35аПерсонал и ресурси на ЕОЦКП

До …* ЕОЦКП извършва оценка на своите нужди от персонал и ресурси, свързани с поемането на неговите правомощия и задължения в съответствие с настоящия регламент, и представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Член 36 Влизане в сила и прилагане

1.          Настоящият регламент влиза в сила на [двадесетия ден] след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.          Той се прилага от [...](37)* с изключение на член 3, параграф 2, член 8, параграф 5, член 11, параграф 3, член 12, параграф 9, член 13, параграф 4, член 13, параграф 6, член 14, параграф 5, член 14, параграф 6, член 15, параграф 3, член 18, параграф 9, член 19, параграф 9, член 28, параграф 3 и член 29, параграф 3, които се прилагат незабавно след влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент                                             За СъветаПредседател

                Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

A.Манипулативно поведение във връзка с неверни или подвеждащи сигнали и с осигуряването на определена цена

За целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква а) от настоящия регламент и без да се засягат видовете поведение, посочени в параграф 3 от същия член, когато пазарните участници и компетентните органи проучват сделки или поръчки, те взимат предвид следните характеристики (списъкът е неизчерпателен), които сами по себе си може и да не представляват манипулация на пазара:

(a)         степента, в която дадените поръчки или предприетите сделки представляват значим дял от дневния обем сделки със съответния финансов инструмент, свързан договор за борсови стоки на спот пазара или продаван на търг продукт, основан на квоти за емисии, по-специално когато тези дейности водят до съществена промяна на техните цени;

(б)         степента, до която дадените поръчки или предприетите сделки от лица със значима дълга или къса позиция в даден финансов инструмент, свързан договор за борсови стоки на спот пазара или продаван на търг продукт, основан на квоти за емисии, водят до съществени промени на цената на този финансов инструмент, свързан договор за борсови стоки на спот пазара или продаван на търг продукт, основан на квоти за емисии;

(в)         дали предприетите сделки не водят до промяна на собствеността на бенефициера върху финансовия инструмент, свързания договор за борсови стоки на спот пазара или продавания на търг продукт, основан на квоти за емисии;

(г)         степента, в която дадените поръчки или предприетите сделки обхващат краткосрочна смяна на позицията, представляват съществен дял от дневния обем на сделките със съответния финансов инструмент, свързан договор за борсови стоки на спот пазари или продаван на търг продукт, основан на квоти за емисии, и могат да бъдат свързани със съществени промени в цената на всеки от тях;

(д)         степента, в която дадените поръчки или предприетите сделки са концентрирани в краткосрочен отрязък от време на пазарната сесия и водят до промяна на цената, която впоследствие се обръща;

(е)         степента, в която дадените поръчки променят представянето на най-добрите оферти „купува“ или „продава“ на даден финансов инструмент, свързан договор за борсови стоки на спот пазара или продаван на търг продукт, основан на квоти за емисии, или по-общо представянето на регистъра с поръчки, с който разполагат пазарните участници, и биват отменяни преди изпълнението им;

(ж)        степента, в която дадените поръчки или предприетите сделки по или около определено време, когато се изчисляват справочните цени, цените на уреждане на сделка и оценките, и водят до ценови промени, които оказват въздействие върху подобни цени и оценки.

Б.Манипулативни практики във връзка с употребата на фиктивни средства или всякаква друга форма на измама или заблуда

За целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от настоящия регламент и без да се засягат видовете поведение, посочени в параграф 3 от същия член, когато пазарните участници и компетентните органи проучват сделки или поръчки, те взимат предвид следните характеристики (списъкът е неизчерпателен), които сами по себе си може и да не представляват манипулация на пазара:

(a)         дали дадените поръчки или предприетите от лицата сделки се предшестват или следват от разпространение на невярна или подвеждаща информация от същите лица или от свързани с тях лица;

(б)         дали поръчките са дадени или сделките са предприети от лицата преди или след като същите лица или свързаните с тях лица са дали или разпространили препоръки за инвестиции, които са неверни, предубедени или явно са продиктувани от съществен интерес.

(1)

OВ C 161, 7.6.12 г., стр. 3.

(2)

OВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 64.

(3)

*                 Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

            OВ C 161, 07.6.2012 г., стр. 3.

(5)

            OВ C 181, 21.06.12 г., стр. 64.

(6)

                Становище на Европейския парламент от …

(7)

                ОВ L 96, 12.04.03 г., стр. 16.

(8)

             ОВ L 86, 24.03.12 г., стр. 1.

(9)

             ОВ L 275, 25.10.03 г., стр. 32.

(10)

            ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(11)

               ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1.

(12)

           ОВ L 326, 08.12.11 г., стр. 1.

(13)

              ОВ L 331, 15.12.10 г., стр. 12.

(14)

               ОВ L 281, 23.11.95 г., стр. 31.

(15)

               ОВ L 8, 12.01.01 г., стр. 1.

(16)

               ОВ L 336, 23.12.03 г., стр. 33.

(17)

*             ОВ моля, въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(18)

*             ОВ моля, въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(19)

*             ОВ, моля, въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(20)

               Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива (ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1).

(21)

               Втора Директива на Съвета от 13 декември 1976 година за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.).

(22)

               Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(23)

              Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OВ L 326, 08.12.11 г., стр. 1).

(24)

*             ОВ моля въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(25)

*             ОВ моля, въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(26)

*             ОВ моля въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент

(27)

*             ОВ моля въведете дата: 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(28)

*             ОВ моля въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(29)

*             ОВ моля въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(30)

*              ОВ моля въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(31)

           Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1).

(32)

*             ОВ, моля, въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(33)

*             ОВ, моля въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(34)

*             ОВ, моля въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(35)

*             *ОВ, моля, въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(36)

**            *ОВ, моля, въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(37)

**           ОВ, моля, въведете дата: 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (30.5.2012)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)

(COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))

Докладчик по становище: Richard Seeber

КРАТКА ОБОСНОВКА

Директивата за пазарната злоупотреба 2003/6/ЕО въведе цялостна рамка за справяне с „пазарната злоупотреба“ (търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара). Предложеният регламент разширява обхвата на правната рамка за пазарната злоупотреба, като включва всеки финансов инструмент, обхванат от Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID), която има за цел укрепване на интегритета на пазара и защита на инвеститорите при същевременно осигуряване на единен набор от правила и на равни условия.

Преработването на Директивата за пазарите на финансови инструменти, предложено същевременно от Комисията, прекласифицира квотите за емисии в рамките на схемата за търговия с емисии на ЕС като финансови инструменти, като по този начин целият пазар на квоти на емисии на ЕС попада в обхвата на регулирането на финансовите пазари.

Докато над 80% от пазара на квоти за емисии е пазар на деривати и по тази причина вече е обхванат от Директивата за пазарите на финансови инструменти и Директивата за пазарната злоупотреба, новият регламент за пазарните злоупотреби има за цел да разшири защитата на пазара до първичния пазар и нерегулираните спот пазари на квоти за емисии, за да се избегнат злоупотреби, които биха могли да подкопаят доверието в схемата за търговия с емисии на ЕС. Директивата за пазарите на финансови инструменти и Директива 2003/6/ЕО относно пазарната злоупотреба ще се прилагат, повишавайки сигурността на пазара, без да се засяга неговата цел, която остава намаляването на емисиите.

Ако като част от преразглеждането на Директивата за пазарите на финансови инструменти квотите за емисии в рамките на схемата за търговия с емисии на ЕС бъдат прекласифицирани като финансови инструменти и квотите за емисии попаднат в обхвата на рамката за пазарните злоупотреби, разпоредбите ще трябва да бъдат коригирани, като се вземе предвид специфичният характер на тези инструменти.

Ето защо предложението за регламент въвежда специфично определение за вътрешна информация за квоти за емисии. За разлика от традиционните финансови инструменти задължението за оповестяване на вътрешна информация не е на емитента (компетентният орган от обществения сектор, като например Комисията, чиито цели по отношение на политиката в областта на изменението на климата не трябва да бъдат възпрепятствани от задължения за оповестяване), а вместо това е на пазарните участници. Информацията, която следва да бъде разкрита, обикновено ще се отнася до физическата дейност на разкриващата страна, като например капацитет и използване на инсталациите.

Докладчикът по становище подкрепя предложението на Комисията, що се отнася до включването на квотите за емисии в рамката за пазарните злоупотреби, за да се гарантира, че цялата организирана търговия се извършва на регулираните места за търгуване с почти еднакви изисквания по отношение на прозрачност, организация и пазарен надзор. В същото време са представени редица изменения с цел да се подобри ефективността на предложението.

Особено важен аспект на регламента е, че той предвижда освобождаване от задължението за оповестяване на вътрешна информация за тези пазарни участници, които няма вероятност да окажат съществено влияние върху формирането на цените на квотите за емисии. Комисията възнамерява да определи минималния праг за освобождаване (изразен в годишни емисии на CO2 или номинална топлинна мощност или комбинация от тях) с помощта на делегиран акт.

На практика само информация относно дейността на най-големите източници на емисии в рамките на схемата за търговия с емисии (обикновено принадлежащи към енергийния сектор на ЕС) може да се очаква да има значително влияние върху формирането на цената на въглерода: в ЕС се счита, че само около 7% от инсталациите („големите“, които излъчват над 500.000 тона CO2 годишно) са отговорни за 80% от емисиите, а само 20 предприятия държат почти половината от квотите, разпределени на пазара.

Ето защо за избягване на несигурност на пазара би било подходящо споменатите по-горе прагове от самото начало да са изрично определени в текста на регламента. Докладчикът предлага праговете да се определят на 3 милиона тона еквивалент на въглероден двуокис и 300 MW номинална топлинна мощност за горивните дейности, с цел налагане на задължения за оповестяване на информация само на най-важните участници на пазара. Въпреки това се счита за целесъобразно да се оправомощи Комисията да изменя тези прагове с делегирани актове, за да се вземе предвид развитието на технологиите и пазара, например за справяне с нестабилността на цените или евентуална асиметрия на пазара.

Освен това се изясни, че на длъжностни лица на Комисията и държавите членки, които имат достъп до вътрешна информация, следва изрично да се забрани участие в практики за пазарна злоупотреба.

В заключение се добавя разпоредба за включване в обхвата на регламента на бъдещи схеми за търговия с емисии, в които ЕС може да участва в резултат на глобални споразумения, така че да се осигури същото ниво на защита на пазара за тези нови пазари, както за СТЕ на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Вследствие на класифицирането на квотите за емисии като финансови инструменти в рамките на преразглеждането на Директивата за пазарите на финансови инструменти, те също ще бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. Съгласно Директивата за установяване на схема за търговия с квоти за емисии (Директивата за СТЕ на ЕС), Европейската комисия, държавите членки и други официално определени органи са отговорни, наред с другото, за техническото издаване на квоти за емисии, тяхното безплатно разпределяне сред отговарящите на изискванията за допустимост сектори на индустрията и нови участници, и по-общо за развитието и изпълнението на рамката на политиката на Съюза в областта на изменението на климата, която е в основата на предлагането на квоти за емисии за купувачите „по задължение“ в рамките на СТЕ на ЕС. В изпълнение на тези задължения тези публични органи имат достъп до непублична информация, която има въздействие върху цените, и в съответствие с Директивата за СТЕ на ЕС може да се наложи да изпълняват някои действия на пазара във връзка с квоти за емисии. За да се запази способността на Европейската комисия, на държавите членки и други официално определени органи да развиват и изпълняват политиката на Европейския съюз в областта на изменението на климата, дейностите на тези публични органи, предприемани изключително с цел провеждане на тази политика и отнасящи се до квотите за емисии, трябва да бъдат освободени от прилагането на настоящия регламент. Такова освобождаване не следва да има отрицателно въздействие върху цялостното ниво на прозрачност на пазара, тъй като тези публични органи имат законови задължения да работят по начин, който гарантира надлежно, справедливо и недискриминационно оповестяване на нови решения, разработки и данни с отразяващ се на цените характер, както и на достъпа до тях. Освен това в рамките на Директивата за СТЕ на ЕС и съответните актове за изпълнение съществуват гаранции за справедливо и недискриминационно оповестяване на специфична информация, съхранявана от публичните органи, която има въздействие върху цените. Същевременно за публични органи, участващи в изпълнение на политиката на Съюза в областта на изменението на климата, освобождаването не трябва да се разширява в случаите, когато тези публични органи участват в действия или сделки, които не преследват целите на политиката на Съюза в областта на изменението на климата или когато физически лица, работещи за някой от тези органи, се ангажират в действия или сделки в собствен интерес.

(Вж. изменение 2 към съображение 16.)

Обосновка

Причините и границите на изключването на публични органи (емитенти на квоти за емисии) от приложното поле на настоящия регламент, когато техните действия се предприемат в рамките на провеждането на политиката на Съюза в областта на изменението климата, би трябвало да бъдат изяснени по-добре. Трябва също така да стане ясно, че на държавните служители с достъп до вътрешна информация за квотите за емисии е забранено да я използват за участие в действия, насочени към пазарни злоупотреби.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В следствие на класифицирането на квотите за емисии като финансови инструменти в рамките на преразглеждането на Директивата относно пазарната злоупотреба, те също ще бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. Като се има предвид специфичното естество на тези инструменти и структурните характеристики на пазара на въглеродни емисии, е необходимо да се гарантира, че дейността на държавите членки, Европейската комисия и други официално определени органи с отношение към квотите за емисии, не е ограничена при изпълнението на политиката на Съюза в областта на изменението на климата. Освен това, задължението за оповестяване на вътрешна информация следва да бъде отнесено към пазарните участници като цяло. Независимо от това, за да се избегнат изисквания към пазара за отчитане, което не е информативно, както и за да се поддържа разходната ефективност на предвидената мярка, изглежда необходимо да се ограничи нормативното въздействие на това задължение само до стопанските субекти по системата на ЕС за търговия с емисии, за които поради техния размер и дейност може основателно да се очаква, че могат да имат значително въздействие върху цената на квотите за емисии. Когато участниците на пазара на квоти за емисии вече са обект на еквивалентни задължения за оповестяване на вътрешна информация, по-специално по силата на регламента относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар (Регламент (ЕС) №...на Европейския парламент и на Съвета относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар), задължението за оповестяване на вътрешна информация относно квотите за емисии не следва да води до дублиране на задължителното оповестяване на информация, по-голямата част от която е със същото съдържание.

(16) Тъй като значителна част от непублична информация с въздействие върху цените, която има отражение върху търсенето на квоти за емисии, се държи от индивидуални участници на пазара, е уместно задължението за оповестяване на вътрешна информация следва да бъде отнесено към пазарните участници като цяло. Независимо от това, за да се избегнат изисквания към пазара за отчитане, което не е информативно, както и за да се поддържа разходната ефективност на предвидената мярка, изглежда необходимо да се ограничи нормативното въздействие на това задължение само до стопанските субекти по системата на ЕС за търговия с емисии, за които поради техния размер и дейност може основателно да се очаква, че могат да имат значително въздействие върху цената на квотите за емисии. В настоящия регламент следва да бъдат определени подходящи минимални прагове за целите на прилагането на това освобождаване и Комисията следва да бъде оправомощена да приема мерки за изменение на тези минимални прагове чрез делегирани актове. Информацията, която следва да бъде оповестявана, следва да се отнася до физическите действия на разкриващата страна, а не до плановете или стратегиите й по отношение на квотите за търговия с емисии. Когато участниците на пазара на квоти за емисии вече са обект на еквивалентни задължения за оповестяване на вътрешна информация, по-специално по силата на регламента относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар (Регламент (ЕС) №...на Европейския парламент и на Съвета относно лоялните отношения и прозрачността на енергийния пазар), задължението за оповестяване на вътрешна информация относно квотите за емисии не следва да води до дублиране на задължителното оповестяване на информация, по-голямата част от която е със същото съдържание.

(Вж. изменение 1 към съображение 15а.)

Обосновка

В интерес на сигурността на пазара е уместно праговете за освобождаване от задължението за оповестяване на вътрешна информация да са определени в текста на регламента и споменати в съображение заедно с причините, поради които се въвеждат. Важно е също така от информацията, която се изисква да бъде оповестена, изрично да бъдат изключени търговските стратегии.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) В съответствие с член 290 от Договора, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове. По-специално, следва да се приемат делегирани актове относно изискванията за програмите за обратно изкупуване и стабилизиране на финансови инструменти, характеристиките на манипулативно поведение, посочени в приложение I, прага за определяне на прилагането на задължението за обществено оповестяване за участниците в пазара на квоти за емисии, условията за съставяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, прага и условията във връзка със сделките на заемащите ръководни постове. Особено важно е Комисията да извърши съответните консултации по време на предварителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове, Комисията следва да осигури своевременното и по съответстващ начин предаване на съответните документи едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

(42) В съответствие с член 290 от Договора, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове. По-специално, следва да се приемат делегирани актове относно изискванията за програмите за обратно изкупуване и стабилизиране на финансови инструменти, характеристиките на манипулативно поведение, посочени в приложение I, праговете за определяне на прилагането на задължението за обществено оповестяване за участниците в пазара на квоти за емисии, условията за съставяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, прага и условията във връзка със сделките на заемащите ръководни постове. Особено важно е Комисията да извърши съответните консултации по време на предварителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове, Комисията следва да осигури своевременното и по съответстващ начин предаване на съответните документи едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Съществуват два прага, единият по отношение на еквивалента на въглероден двуокис и другият по отношение на номиналната топлинна мощност за горивни дейности.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Регламентът не се прилага за дейността на държава членка, Европейската комисия или всяка друга официално определена структура или всяко лице, действащо от тяхно име, когато тази дейност засяга квотите за емисии и е предприета при изпълнение на политиката на Съюза в областта на изменението на климата.

2. Регламентът не се прилага за дейността на държава членка, Европейската комисия или всяка друга официално определена структура или всяко лице, действащо от тяхно име, когато тази дейност засяга квотите за емисии и е предприета единствено при изпълнение на политиката на Съюза в областта на изменението на климата.

Обосновка

Следва да се изясни, че изключването от обхвата се предвижда за органи, чиито дейности са предприети изключително в изпълнение на политиката на Съюза в областта на изменението на климата, докато отделните държавни служители с достъп до вътрешна информация, която може да повлияе на пазара на квоти за емисии, са все още обхванати напълно от правилата относно пазарните злоупотреби.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на прилагането на параграф 1 се смята, че информацията е точна, ако тя посочва набор от обстоятелства, които съществуват или по принцип може да се очаква, че ще настъпят, или посочва събитие, което е настъпило или може да се очаква, че ще настъпи, както и ако такава информация е дотолкова специфична, че позволява заключение относно възможното въздействие на този набор от обстоятелства или на това събитие върху цените на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара или продаваните на търг продукти, основани на квоти за емисии.

2. За целите на прилагането на параграф 1 се смята, че информацията е точна, ако тя посочва набор от обстоятелства, които съществуват или по принцип може да се очаква, че ще настъпят, или посочва събитие, което е настъпило или може да се очаква, че ще настъпи, както и ако такава информация е дотолкова специфична, че позволява заключение относно възможното въздействие на този набор от обстоятелства или на това събитие върху цените на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара, квотите за емисии или продаваните на търг продукти, основани на тях.

(Вж. изменение 6 към член 6, параграф 3.)

Обосновка

Промяната се въвежда, за да се хармонизира текстът с другите разпоредби в регламента.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на прилагането на параграф 1, информация, която, ако бъде направена публично достояние, би могла да има чувствително въздействие върху цената на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара или продаваните на търг продукти, основани на квоти за емисии, означава информацията, която благоразумен инвеститор вероятно би използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.

3. За целите на прилагането на параграф 1, информация, която, ако бъде направена публично достояние, би могла да има чувствително въздействие върху цената на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара, квотите за емисии или продаваните на търг продукти, основани на тях, означава информацията, която благоразумен инвеститор вероятно би използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.

(Вж. изменение 5 към член 6, параграф 2.)

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея не се прилага за участник на пазара на квоти за емисии, чиито притежавани или контролирани от него, или намиращи се под негова отговорност през предходната година инсталации или авиационни дейности са имали емисии, ненадвишаващи минимален праг на еквивалент на въглероден двуокис, а в случай на горивни дейности — номинална входяща топлинна мощност, ненадвишаваща минимален праг.

Първа алинея не се прилага за участник на пазара на квоти за емисии, чиито притежавани или контролирани от него, или намиращи се под негова отговорност през предходната година инсталации или авиационни дейности са имали емисии, ненадвишаващи минимален праг на еквивалент на въглероден двуокис от 3 милиона тона, а в случай на горивни дейности — номинална входяща топлинна мощност, ненадвишаваща минимален праг от 300 мегавата.

Обосновка

За повишаване на сигурността на пазара е целесъобразно в текста на регламента от самото начало да се определят праговете за освобождаване от задълженията за оповестяване. Конкретните цифри са избрани така, че да включват само големи участници на пазара, чиято дейност има вероятност да окаже съществено влияние върху формирането на цените, тъй като обхващат около 75% от целия пазар на квоти. Трябва да се има предвид, че 3 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид съответстват на 6 „големи“ инсталации, всяка от които излъчва 500.000 тона.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с член 31 мерки, установяващи минимален праг на еквивалент на въглероден двуокис и минимален праг на номинална входяща топлинна мощност за целите на прилагане на освобождаването, предвидено във втора алинея.

Комисията е оправомощена да приема чрез делегирани актове в съответствие с член 31 мерки, изменящи минималния праг на еквивалент на въглероден двуокис и минималния праг на номинална входяща топлинна мощност за целите на прилагане на освобождаването, предвидено във втора алинея. При приемането на делегирания акт, посочен в настоящата алинея, Комисията преценява дали изменението на минималния праг на еквивалента на въглероден двуокис или на минималния праг на номиналната топлинна мощност съответства на потребностите, възникващи в резултат на новостите в развитието на технологиите и пазара.

Обосновка

Докато определянето на праг от самото начало е важно средство за осигуряване на по-голяма яснота за участниците на пазара и за избягване на правна несигурност, за Комисията все още е полезно да бъде оправомощена да изменя праговете чрез делегиран акт, за да може да реагира на проблемите на пазара (евентуални асиметрии, нестабилност на цените и т.н.) и/или на политическите нужди (като например намаляването на емисиите с течение на времето вследствие на политиката на Съюза в областта на изменението на климата).

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 5 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Компетентен орган може да разреши на емитент на даден финансов инструмент да отложи публичното оповестяване на вътрешна информация, ако са спазени следните условия:

5. Компетентен орган може да разреши на емитент на даден финансов инструмент или на участник на пазара на квоти за емисии да отложи публичното оповестяване на вътрешна информация, ако са спазени следните условия:

Обосновка

Няма причина участниците на пазара на квоти за емисии да бъдат изключени от възможността да получат официално разрешение за отлагане на оповестяването на вътрешна информация.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 20 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Когато Съюзът участва в схема за търговия с емисии с трета страна, квотите за емисии, предвидени в тази схема и продаваните на търг продукти, основани на тях, попадат в обхвата на настоящия регламент. При необходимост Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с член 31 мерки за определяне на критериите за включване на тези квоти за емисии и продавани на търг продукти в обхвата на настоящия регламент.

Обосновка

Защитата на пазара следва да бъде гарантирана също и за схеми за търговия, в които Съюзът може да участва в бъдеще в резултат на глобални споразумения.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 32 относно допълнението и изменението на условията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизиране на финансови инструменти, определенията в настоящия регламент, условията за съставяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, условията във връзка със сделките на заемащите ръководни постове, както и споразуменията за лицата, предоставящи информация, която може да доведе до откриване на нарушения на настоящия регламент.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 32 относно допълнението и изменението на условията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизиране на финансови инструменти, определенията в настоящия регламент, праговете за определяне на прилагането на задължението за обществено оповестяване за участниците в пазара на квоти за емисии, условията за съставяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, условията във връзка със сделките на заемащите ръководни постове, както и споразуменията за лицата, предоставящи информация, която може да доведе до откриване на нарушения на настоящия регламент.

Обосновка

Емисионните прагове следва да бъдат споменати сред разпоредбите, които Комисията може да допълва или изменя чрез делегирани актове.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)

Позовавания

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.11.2011 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

1.12.2011 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Richard Seeber

15.12.2011 г.

Разглеждане в комисия

25.4.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

30.5.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (20.6.2012)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)

(COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))

Докладчик по становище: Alexandra Thein

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище горещо приветства целта на Комисията да укрепи и актуализира мерките за борба срещу пазарната злоупотреба и злоупотребата с вътрешна информация.

За постигане на тази цел превръщането на съществуващата директива в регламент е правилният път, тъй като това ще гарантира прилагането на единни правила и дефиниции в ЕС и ще осигури единно прилагане на мерките в държавите членки. Това е желателно, тъй като настоящата директива дава възможности за свобода на действие, което води до правна несигурност и може да отвори вратички за нарушаване на разпоредбите.

Настоящото становище цели преди всичко да посочи критични забележки от правна гледна точка и да предложи решения. Докладчикът по становище счита за важно да обърне внимание на факта, че при предложените изменения целта не е да се даде възможност за избягване на справедливо санкциониране или наказание. Целта е преди всичко да се постигне правна сигурност и яснота, което да спомогне на практика за улесняване на преследването и налагане на санкции за пазарна злоупотреба.

Докладчикът по становище отправя преди всичко следните критики:

– Изразява съмнение дали генералното изключване, предвидено за мерки в областта на паричната политика, управлението на държавния дълг и политиката в областта на изменението на климата, е оправдано и счита, че преосмислянето на този аспект би било разумно.

– Определянето на понятието „вътрешна информация“ е комплексно и трудно. От основно значение при това е прецизирането на дефиницията на понятието, тъй като тя е отправната точка за налагането на санкции и съответно за определяне на наказуемостта. Докладчикът изразява съжаление, че не е било възможно в предложението на Комисията да бъде взето предвид решението на Съда във връзка с преюдициалното запитване на Върховния съд на Германия (внесено на 14.1.2011 г. по дело C-19/11, Markus Geltl / Daimler AG). Преюдициалното запитване се отнася до основни въпроси на тази дефиниция, като например наличието на вътрешна информация в случай на продължителен процес с много междинни етапи, както и понятието „разумна степен на вероятност“. Заключението на генералния адвокат, което се основава на сравнително широко тълкуване на понятието, е представено на 21 март 2012 г. За постановяване на решението си Съдът ще трябва да проучи старателно както дефиницията на понятието, така и някои евентуални нужди от разграничаване, най-вече по отношение на новосъздадената категория „вътрешна информация“ съгласно член 6, параграф 1, буква д). Предвид обаче на факта, че постановяването на решение от страна на Съда все още предстои, на този етап докладчикът по становище се отказва от внасяне на изменения по този въпрос.

– Приветства се по принцип инкриминирането на опита за извършване на нарушение, тъй като това засилва възможностите за налагане на санкции. Не е ясно обаче, дали и как на практика опит за извършване на нарушение може да бъде доказан.

– Механизмите за предотвратяване и защита, предвидени в член 11, параграф 2 на предложението следва да отчитат дали засегнатите лица могат действително да отговорят на изискванията по отношение на естеството и обема на извършените сделки и трябва да бъдат пропорционални.

– Единният праг от 20 000 EUR за оповестяване на собствени сделки на заемащите ръководни постове не се съобразява в достатъчна степен с условията в различните държави членки, особено по отношение на средния обем на сделките, който може да варира значително в зависимо от големината на борсата или обема на извършваните в дадена държава членка сделки. Ето защо е за предпочитане да се определи задължителен праг, но да се предостави на държавите членки възможността да вземат решение, какъв да бъде той конкретно в диапазон между 20 000 и 100 000 EUR. Това вече би създало значителна правна хармонизация в сравнение с настоящото правно положение.

– При публикуване на санкциите не би трябвало да се обявява самоличността на отговорното лице. Тази мярка е непропорционална, преди всичко като се вземе предвид, че например при престъпления, свързани с насилие, в много държави членки изискванията за защита на данните също не биха позволили оповестяването на самоличността. Също така видът и естеството на нарушението не би трябвало да се оповестяват публично, ако това би довело до непропорционално големи вреди за съответните страни.

– По повод на сигналите за нарушения трябва да се приветства фактът, че за момента създаването на финансови стимули е предложено само като вариант за държавите членки. В това отношение в ЕС съществуват различни правни традиции; този факт следва да бъде подчертан още повече чрез предложените изменения на текста.

– Определянето на процедури за съобщаване на нарушения следва да се извършва не чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС, а чрез делегирани актове съгласно член 290 ДФЕС, тъй като тук става въпрос за допълване на несъществени елементи от регламента.

– Принципът за забрана на двойното наказание преди всичко при приложимост както на административни, така и на наказателни санкции, следва ясно да се регламентира..

– Предвид на факта, че прилагането и транспонирането са от основно значение за успеха на правото на ЕС, е необходимо да се предвиди клауза за преразглеждане. Това дава възможност за преразглеждане на действието на определени разпоредби, като например налагането на санкции за опит за пазарна злоупотреба, както и изключването, предвидено за паричната политика, управлението на държавния дълг и политиката в областта на климата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Манипулирането или опитът за манипулиране на финансови инструменти може да се състои в извършването на нареждания, които могат да не бъдат изпълнени. Освен това даден финансов инструмент може да бъде манипулиран чрез поведение, което възниква извън тържището. Поради това лицата, които професионално уреждат или изпълняват сделки и са задължени да разполагат със системи за откриване и съобщаване за подозрителни сделки, следва също така да съобщават за подозрителни нареждания и сделки, които се осъществяват извън тържището.

(22) Манипулирането или опитът за манипулиране на финансови инструменти може да се състои в извършването на поръчки, които могат да не бъдат изпълнени. Освен това даден финансов инструмент може да бъде манипулиран чрез поведение, което възниква извън мястото за търговия. Поради това лицата, които професионално уреждат или изпълняват сделки и са задължени да разполагат със системи за откриване и съобщаване за подозрителни сделки, следва също така да съобщават за подозрителни поръчки и сделки, които се осъществяват извън мястото за търговия. В рамките на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП следва да определи подходящи правила и процедури, както и подходящи системи и формуляри за уведомяване, като при оценката на целесъобразността следва да се отчита съответно и доколко задължителното уведомяване е разумно да се изисква от засегнатите страни предвид вида и обема на техните сделки.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Една по-голяма прозрачност на сделките, извършвани от лицата, натоварени с ръководни дейности на равнище емитенти и, когато има такива, от лицата, тясно свързани с тях, представлява превантивна мярка срещу пазарната злоупотреба. Публикуването на тези сделки за всяко едно лице като минимално изискване може също да бъде източник на много ценна информация за инвеститорите. Необходимо е да се изясни, че задължението за публикуване на сделките на тези ръководни кадри включва и залагането или заемането на финансов инструмент, както и сделките, извършвани от друго лице по тяхна преценка. За да се гарантира подходящ баланс между степента на прозрачност и броя отчети, съобщавани на компетентните органи и обществеността, в настоящия регламент следва да бъде въведен идентичен праг, под който сделките да не се оповестяват.

(28) Една по-голяма прозрачност на сделките, извършвани от лицата, натоварени с ръководни дейности на равнище емитенти и, когато има такива, от лицата, тясно свързани с тях, представлява превантивна мярка срещу пазарната злоупотреба. Публикуването на тези сделки за всяко едно лице като минимално изискване може също да бъде източник на много ценна информация за инвеститорите. Необходимо е да се изясни, че задължението за публикуване на сделките на тези ръководни кадри включва и залагането или заемането на финансов инструмент, както и сделките, извършвани от друго лице по тяхна преценка. Уреждането на този въпрос би трябвало от една страна да гарантира подходящ баланс между степента на прозрачност и броя отчети, съобщавани на компетентните органи и обществеността, от друга страна обаче да се съобразява и с условията в държавите членки, преди всичко със средния обем на сделките, който може да варира в зависимост от големината на борсата или обема на извършваните в дадена държава членка сделки. Ето защо с настоящия регламент следва да бъде въведен праг, под който сделките да не се оповестяват задължително, който държавите членки могат да определят в рамките на определен диапазон.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Подаващите сигнали за нарушения лица внасят нова информация на вниманието на компетентните органи, с което им помагат при разкриването и санкционирането на случаи на злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Подаването на сигналите за нарушения обаче може да бъде възпрепятствано от страх от възмездие или липса на стимули. Следователно настоящият регламент следва да осигури адекватни мерки за насърчаване на подаващите такива сигнали да сигнализират на компетентните органи за възможни негови нарушения, както и да защити тези лица от възмездие. Подаващите сигнали за нарушение обаче ще отговарят на условията за тези стимули, само ако огласяват нова информация, която не са законово задължени да съобщават, и ако тази информация води до санкция за нарушение на настоящия регламент. Държавите членки следва да гарантират, че схемите за подаване на сигнали, които внедряват, включват механизми, които предоставят съответна защита на лицето, за което се сигнализира, в частност по отношение правото на защита на личните му данни и процедурите за гарантиране правото му на защита и изслушване преди приемането на решение относно него, както и правото да търси ефективна защита по съдебен ред срещу решението за него.

(36) Подаващите сигнали за нарушения лица внасят нова информация на вниманието на компетентните органи, с което им помагат при разкриването и санкционирането на случаи на злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Подаването на сигналите за нарушения обаче може да бъде възпрепятствано от страх от възмездие или липса на стимули. Следователно настоящият регламент следва да съдържа разпоредби за насърчаване на подаващите такива сигнали да сигнализират на компетентните органи за възможни негови нарушения, както и за защитата на тези лица от възмездие. Същевременно обаче следва да бъдат отчитани и различните правни традиции в държавите членки, например що се отнася до въвеждането на финансови стимули. По тази причина държавите членки следва да имат възможността да насърчават в рамките на своите съществуващи национални правни системи лицата, подаващи такива сигнали, да сигнализират на компетентните органи за възможни нарушения на настоящия регламент. Подаващите сигнали за нарушение обаче ще отговарят на условията за тези стимули, само ако огласяват нова информация, която не са законово задължени да съобщават, и ако тази информация води до санкция за нарушение на настоящия регламент. Държавите членки следва да гарантират, че схемите за подаване на сигнали, които внедряват, включват механизми, които предоставят съответна защита на лицето, за което се сигнализира, в частност по отношение правото на защита на личните му данни и процедурите за гарантиране правото му на защита и изслушване преди приемането на решение относно него, както и правото да търси ефективна защита по съдебен ред срещу решението за него.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) В съответствие с член 290 от Договора, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове. По-специално, следва да се приемат делегирани актове относно изискванията за програмите за обратно изкупуване и стабилизиране на финансови инструменти, характеристиките на манипулативно поведение, посочени в приложение I, прага за определяне на прилагането на задължението за обществено оповестяване за участниците в пазара на квоти за емисии, условията за съставяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, прага и условията във връзка със сделките на заемащите ръководни постове. Особено важно е Комисията да извърши съответните консултации по време на предварителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове, Комисията следва да осигури своевременното и по съответстващ начин предаване на съответните документи едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

В съответствие с член 290 от Договора, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове. По-специално, следва да се приемат делегирани актове относно изискванията за програмите за обратно изкупуване и стабилизиране на финансови инструменти, характеристиките на манипулативно поведение, посочени в приложение I, прага за определяне на прилагането на задължението за обществено оповестяване за участниците в пазара на квоти за емисии, условията за съставяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, прага и условията във връзка със сделките на заемащите ръководни постове, както относно процедурите за съобщаване на нарушения на настоящия регламент.. Особено важно е Комисията да извърши съответните консултации по време на предварителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове, Комисията следва да осигури своевременното и по съответстващ начин предаване на съответните документи едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) За осигуряването на еднообразно прилагане на настоящия регламент по отношение на процедурите за докладване на нарушения на настоящия регламент, на Комисията следва да се дадат изпълнителни правомощия. Те следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

заличава се

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48a) Инвестиционни консултации, както са определени в Директивата за пазарите на финансови инструменти, под формата на предоставяне на лична препоръка на даден клиент по отношение на една или повече сделки във връзка с финансови инструменти (по-специално неофициални краткосрочни инвестиционни препоръки, с вътрешен произход от отделите за продажба или търговия на инвестиционен посредник или кредитна институция, предоставяни на техни клиенти), които вероятно няма да станат публично достояние, сами по себе си не трябва да бъдат считани за препоръки по смисъла на настоящия регламент.

Обосновка

Настоящото изменение пояснява, че инвестиционните консултации и неофициалните краткосрочни препоръки, за които не е вероятно да станат обществено достояние, не следва да бъдат обект на правилата за предоставяне на информация. Формулировката се основава на съображение 3 от Директива на Комисията 2003/125/E, в която се прилагат разпоредбите на член 6, параграф 5 от Директивата относно пазарната злоупотреба (2003 г.).

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 48 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48б) Самият факт, че маркет-мейкърите, институциите, овластени да действат като контрагенти, и лицата, овластени да изпълняват поръчки за трети лица, разполагащи с пазарна информация, се ограничават да осъществяват транзакции на пазара законосъобразно и в съответствие с правилата, които се прилагат по отношение на тях, не следва да се смята, че представлява търговия с вътрешна информация.

Обосновка

С цел правна сигурност съображенията, установяващи обхвата на нарушението търговия с вътрешна информация, споменати в Директивата относно пазарната злоупотреба (2003 г.) следва да бъдат повторени в Регламента за пазарната злоупотреба (т.е. съображение 18).

Също така, делото Spector Photo пред Съда на ЕС признава, че дадено лице има възможност да установи защитата си при обвинение в някои случаи, сред които действията в качеството на маркет-мейкър и институция, овластена да действа като контрагент (параграф 58 от дело Spector Photo NV срещу CBFA (Дело C-45/08)).

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 48 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48в) Достъпът до вътрешна информация относно друго дружество и използването на тази информация в рамките на публично предложение за изкупуване, целящо придобиването на контрола на това дружество, или на предложение за сливане с това дружество, не би следвало да се считат сами по себе си за търговия с вътрешна информация.

Обосновка

С цел правна сигурност съображенията, установяващи обхвата на нарушението търговия с вътрешна информация, споменати в Директивата относно пазарната злоупотреба (2003 г.) следва да бъдат повторени в Регламента за пазарната злоупотреба (т.е. съображение 29). Също така делото Spector Photo пред Съда на ЕС признава, че дадено лице би имало възможност да установи защитата си при обвинение в някои случаи, сред които действията в качеството на маркет-мейкър и институция, овластена да действа като контрагент (параграф 60 от дело Spector Photo NV срещу CBFA (Дело C-45/08)).

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 48 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48г) Като се има предвид, че придобиването или продажбата на финансови инструменти предполага задължително предварително решение за придобиване или за продажба от страна на лицето, което пристъпва към едната или другата операция, фактът на осъществяването на това придобиване или на тази продажба не би следвало да се счита, че представлява само по себе си използване на вътрешна информация.

Обосновка

С цел правна сигурност съображенията, установяващи обхвата на нарушението търговия с вътрешна информация, споменати в Директивата относно пазарната злоупотреба (2003 г.) следва да бъдат повторени в Регламента за пазарната злоупотреба (т.е. съображение 30). Също така делото Spector Photo пред Съда на ЕС признава, че дадено лице има възможност да установи защитата си при обвинение в някои случаи, като например при предварително решение за придобиване или продажба (параграф 60 от дело Spector Photo NV срещу CBFA (Дело C-45/08)).

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 48 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48д) Не би следвало да се разглеждат като вътрешна информация проучванията и изготвените оценки на основата на публично известни данни и поради това всяка операция, извършена на основата на такива проучвания или оценки, не следва да се смята, че представлява сама по себе си търговия с вътрешна информация по смисъла на настоящия регламент.

Обосновка

С цел правна сигурност съображенията, установяващи обхвата на нарушението търговия с вътрешна информация, споменати в Директивата относно пазарната злоупотреба (2003 г.) следва да бъдат повторени в Регламента за пазарната злоупотреба (т.е. съображение 31).Проучванията и изготвените оценки на основата на публично известни данни не следва да се разглеждат като вътрешна информация; в противен случай това би повлияло отрицателно на ефикасното функциониране на финансовите пазари.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 48 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48е) Информация относно собствени планове и стратегии за търгуване на участниците на пазара не следва да се счита за вътрешна информация.

Обосновка

Това съображение е особено важно, в случаите, когато задължения за разкриване на информация, подобни на тези, предвидени в съображение 12 от Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT), се налагат на всички участници на пазара за конкретен пазар. В противен случай, от участниците на пазара би се изисквало да публикуват своите планове и стратегии за търгуване.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 48 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48ж) Търгуването с финансови инструменти, за които дадена фирма е получила искане за разполагане на индивидуална гаранция, или за потвърждение на разумно очакване, че сетълментът може да се извърши в изисквания срок, с цел клиентът да отговори на изискванията на Регламента относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение може да бъде законно и във връзка с това само по себе си не следва да се счита за търговия с вътрешна информация.

Обосновка

Поради взаимодействието между Регламента относно пазарната злоупотреба и Регламента относно късите продажби, информацията, свързана с къса продажба, би могла да се счита за вътрешна информация съгласно Регламента относно пазарната злоупотреба. Знанието, че клиент възнамерява да влезе в къса продажба технически погледнато е вътрешна информация, с която ние не бихме могли да действаме, без това да се счита за потенциално престъпно. Настоящото изменение предлага подходящо изключение за дейност, извършвана от фирми, осъществяващи обичайната си дейност.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти на финансови инструменти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на съответните финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

a) специфична информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти на финансови инструменти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на съответните финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

 

(Това изменение е валидно за целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени из целия текст.)

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) във връзка с борсовите стоки на спот пазара и финансовите инструменти, различни от дериватите върху стоки,

 

i) различна от съответната информация с конкретно естество, която, ако се оповести, е вероятно да има съществено и значително въздействие върху цената на подобни финансови инструменти, и

 

ii) в случай, че използването на подобна информация би било разглеждано от страна на разумен инвеститор, който редовно работи на пазара и в рамките на засегнатия финансов инструмент, като неспазване от страна на въпросното лице на нормите за поведение, за които основателно се очаква, че лице в неговото положение би следвало да спазва по отношение на съответния пазар;

Обосновка

Новата буква га) на член 6, параграф 1 въвежда свободна категория вътрешна информация, която не е нито „точна“ нито свързана „с чувствителността на цените“, но която чисто и просто се разглежда като „вътрешна информация“ по силата на прилагане на „проверка на разумния инвеститор“.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) информацията, която не попада в обхвата на букви а), б), в) и г), свързана с един или повече емитенти на финансови инструменти или с един или повече финансови инструменти, която обикновено не е публично достъпна, но която ако е била на разположение на благоразумен инвеститор, който редовно търгува на пазара и с финансовия инструмент или свързания договор за борсови стоки на спот пазара, би могла да бъде сметнатa от това лице за уместна при взимането на решение относно условията на сделките с финансовия инструмент или свързания договор за борсови стоки на спот пазара.

заличава се

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на прилагането на параграф 1, информация, която, ако бъде направена публично достояние, би могла да има чувствително въздействие върху цената на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара или продаваните на търг продукти, основани на квоти за емисии, означава информацията, която благоразумен инвеститор вероятно би използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.

3. За целите на допълването на параграф 1, информация, която, ако бъде направена публично достояние, би могла да има чувствително въздействие върху цената на финансовите инструменти, свързаните договори за борсови стоки на спот пазара или продаваните на търг продукти, основани на квоти за емисии, означава информацията, която благоразумен инвеститор вероятно би използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.

Обосновка

Предложеният от Комисията текст води до значителна правна несигурност, тъй като „чувствителното въздействие върху цената“ ще зависи от проверката, проведена от съответния орган, въз основа на това, което би било вероятно да използва един разумен инвеститор като основа за своето инвестиционно решение (размит и неясен критерий).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко лице, което извършва дейност на тържище, приема и поддържа ефективни мерки и процедури в съответствие с [член 31 и член 60] от Директива [нова ДПФИ], насочени към предотвратяване и разкриване на пазарна злоупотреба.

1. Всяко лице, което извършва дейност на място за търговия, приема и поддържа ефективни мерки и процедури в съответствие с [член 31 и член 60] от Директива [нова ДПФИ], насочени към предотвратяване и разкриване на пазарна злоупотреба. Компетентният надзорен орган се уведомява за тях.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. ЕОЦКП ще разработи проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на подходящите мерки и процедури, които да се използват от лицата с оглед спазване на изискванията в параграф 1, както и за определяне на системите и формулярите за известяване, които да се използват от лицата с оглед удовлетворяване на изискванията в параграф 2.

3. ЕОЦКП ще разработи проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на подходящите мерки и процедури за спазване на изискванията в параграф 1, както и за определяне на подходящи системи и формуляри за известяване, които да се използват за спазване на изискванията в параграф 2. При това при определянето на целесъобразността ЕОЦКП отчита доколко спазването на изискванията, посочени в параграф 2, са приемливи за засегнатите лица предвид вида и обема на техните сделки.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Параграф 1 не се прилага за сделки на обща стойност под 20 000 EUR, извършени в рамките на една календарна година.

3. Параграф 1 не се прилага за сделки на обща стойност в рамките на една календарна година, която е под прага, който следва да бъде определен от държавите членки; този праг се определя от държавите членки, като размерът му е в диапазона от 20 000 до 100 000 EUR.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Чрез делегирани актове в съответствие с член 31 Комисията може да приема мерки за промяна на прага в параграф 3 предвид развитието на финансовите пазари.

заличава се

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Счита се, че дадено лице не нарушава ограниченията за оповестяване на информация, наложени по силата на договор или на каквито и да било законодателни, регулаторни или административни разпоредби, когато предоставя информация в съответствие с параграф 2.

Обосновка

Следва да бъде ясно, че нарушенията на разпоредбите на Регламента за пазарната злоупотреба вследствие на прилагането на настоящия регламент не водят до невалидност или неприложимост на сделките. Този принцип е вече отразен в член 9, параграф 4 от EMIR (текст, приет от Европейския парламент на 29 март 2012 г.).

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Компетентните органи си сътрудничат също така тясно с органите на държавата членка, отговорна за разследването или съдебното преследване по дадено престъпно деяние, произтичащо от нарушение, посочено в член 25, за да гарантират, че административните и наказателните мерки и санкции водят до желания резултат, както и за да координират своите действия, така че да не допускат евентуално дублиране или застъпване, в случаите когато нарушението може да води както до наказателни санкции, така и до административни мерки или санкции.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да не допуска налагането на дадено лице на наказателни и административни санкции за едно и също действие.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правомощия за налагане на санкции

Обхват

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Административни мерки и санкции

Каталог и публикуване на административни мерки и санкции

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат надзорните правомощия на компетентните органи по член 17, при нарушение по параграф 1 компетентните органи, в съответствие с националното законодателство, имат правомощията да налагат най-малко следните административни мерки и санкции:

1. Без да се засягат надзорните правомощия на компетентните органи по член 17, при нарушение по член 25 компетентните органи, в съответствие с националното законодателство, имат правомощията да налагат най-малко следните административни мерки и санкции:

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) по отношение на юридическо лице — административно-имуществени санкции до 10 % от общия му годишен оборот през предходната финансова година; ако юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка [според определенията в членове 1 и 2 от Директива 83/349/EИО], съответният общ годишен оборот е общият годишен оборот в консолидирания отчет на крайното предприятие майка през предходната финансова година.

м) по отношение на юридическо лице — административно-имуществени санкции до 10 % от общия му годишен оборот през предходната финансова година, максимално до 5 000 000 EUR; ако юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка [според определенията в членове 1 и 2 от Директива 83/349/EИО], съответният общ годишен оборот е общият годишен оборот в консолидирания отчет на крайното предприятие майка през предходната финансова година.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всяка наложена административна мярка и санкция за нарушение на настоящия регламент се публикува без неоправдано закъснение, в това число най-малкото информация за вида и характера на нарушението и самоличността на лицата, които са отговорни за него, освен ако това публикуване би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари. Когато публикуването би причинило несъразмерна вреда на засегнатите страни, компетентните органи публикуват мерките и санкциите анонимно.

3. Всяка наложена административна мярка и санкция за нарушение на настоящия регламент се публикува без неоправдано закъснение, в това число информация за вида и характера на нарушението, освен ако това публикуване би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари. Когато публикуването би причинило несъразмерна вреда на засегнатите страни, компетентните органи публикуват мерките и санкциите, без да оповестяват вида и естеството на нарушението..

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26a

 

Случаи, в които са приложими както административни, така и наказателни санкции

 

Ако при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент по смисъла на член 25 са приложими едновременно административна мярка или санкция и наказателна санкция, то се прилага само наказателната санкция. За нарушението може обаче да бъде наложена административна санкция, ако не бъде наложена наказателната санкция.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) тежестта и продължителността на нарушението;

a) вида, тежестта и продължителността на нарушението;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент сами по себе си не засягат валидността на сделките, не ги правят неприложими, нито дават право на предявяване на иск за обезщетение, в случаите когато сключването на сделката е било добросъвестно.

Обосновка

За целите на правната сигурност настоящото изменения пояснява, че нарушенията на Регламента за пазарната злоупотреба не водят до невалидност или неприложимост на сделките.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В съответствие с член 33 Комисията приема чрез актове за изпълнение мерки за конкретизиране на процедурите, механизмите и мерките, посочени в параграф 1, включително условията за съобщаване и проследяване на съобщенията, както и мерките за защита на лицата.

3. В съответствие с член 32 на Комисията се предоставят правомощията за приемане на делегирани актове по отношение на мерки за конкретизиране на процедурите, механизмите и мерките, посочени в параграф 1, включително условията за съобщаване и проследяване на съобщенията, както и мерките за защита на лицата.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 31

заличава се

Делегиране на правомощия

 

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 32 относно допълнението и изменението на условията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизиране на финансови инструменти, определенията в настоящия регламент, условията за съставяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, условията във връзка със сделките на заемащите ръководни постове, както и споразуменията за лицата, предоставящи информация, която може да доведе до откриване на нарушения на настоящия регламент.

 

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 32 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия се предоставя за неопределен срок от датата, посочена в член 36, параграф 1.

2. Правомощията да приема делегирани актове по член 3, параграф 3, член 8, параграф 5, член 12, параграф 2, член 13, параграф 4, член 14, параграфи 5 и 6 и член 29, параграф 3 се предоставят на Комисията за неопределен срок след [дата на влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 32 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на посочените в него правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия съгласно член 3, параграф 3, член 8, параграф 5, член 12, параграф 2, член 13, параграф 4, член 14, параграфи 5 и 6 и член 29, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощието, посочено в това решение. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, или на посочена в него по-късна дата. Решението за оттегляне не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 32 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Един делегиран акт влиза в сила само, ако не е изразено възражение нито от Европейския парламент, нито от Съвета в срок от 2 месеца от съобщаването му на тези институции или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията, че няма да се противопоставят. Този срок се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, член 8, параграф 5, член 12, параграф 2, член 13, параграф 4, член 14, параграфи 5 и 6 или член 29, параграф 3, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не се представили възражения в срок от три месеца от съобщаването на правния акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца .

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 33

заличава се

Процедура на комитета

 

1. За приемането на изпълнителни актове по силата на член 29, параграф 3 Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с решение на Комисията 2001/528/EО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕО) № 182/2011.

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 на Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с разпоредбите на член 8 от него.

 

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 35а

 

Преглед

 

Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета до [3 години след влизане в сила на настоящия регламент], в който се представя преглед на действието на настоящия регламент, наред с другото по отношение на следните аспекти:

 

- изключването на паричната политика, на дейностите по управление на държавния дълг и дейностите в рамките на политиката в областта на изменението на климата;

 

- забраната на опити за злоупотреба с вътрешна информация и за манипулиране на пазара.

 

По целесъобразност заедно с доклада Комисията представя предложения за изменение на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)

Позовавания

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.11.2011 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.11.2011 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Alexandra Thein

21.11.2011 г.

Разглеждане в комисия

26.3.2012 г.

26.4.2012 г.

30.5.2012 г.

 

Дата на приемане

19.6.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Patrice Tirolien


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)

Позовавания

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.10.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.11.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.11.2011 г.

ENVI

1.12.2011 г.

JURI

15.11.2011 г.

LIBE

15.11.2011 г.

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

6.2.2012 г.

LIBE

23.11.2011 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Arlene McCarthy

21.9.2010 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.2.2012 г.

12.4.2012 г.

19.6.2012 г.

 

Дата на приемане

9.10.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Timothy Kirkhope

Дата на внасяне

22.10.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност