Pranešimas - A7-0347/2012Pranešimas
A7-0347/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)

22.10.2012 - (COM(2011) 651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Arlene McCarthy


Procedūra : 2011/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0347/2012
Pateikti tekstai :
A7-0347/2012
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)

(COM(2011) 651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0651) ir į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0421),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0360/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 22 d. Europos Centrinio Banko nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0347/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[3]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[4],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[5],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros[6],

kadangi:

(1)         tikra finansinių paslaugų vidaus rinka būtina siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje;

(2)         siekiant sukurti integruotą, veiksmingą ir skaidrią finansų rinką, būtinas rinkos vientisumas. Sklandus vertybinių popierių rinkų veikimas ir visuomenės pasitikėjimas rinkomis yra būtinos ekonomikos augimo ir gerovės sąlygos. Piktnaudžiavimas rinka kenkia finansų rinkų vientisumui ir visuomenės pasitikėjimui vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

(3)         2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)[7] papildyta ir atnaujinta Sąjungos rinkos vientisumo apsaugos teisės sistema. Tačiau po tos direktyvos patvirtinimo įvyko teisės aktų, rinkų ir technologijų pokyčių ir atitinkamai gerokai pasikeitė finansinė situacija, todėl tą direktyvą reikėtų pakeisti, kad būtų tinkamai prisitaikoma prie tokių permainų. Taip pat reikalingas naujas teisės aktas, kuriuo būtų užtikrintos vienodos taisyklės ir svarbiausių sąvokų aiškumas, taip pat būtų sukurtas vienas taisyklių rinkinys remiantis ES finansinės priežiūros aukšto lygio darbo grupės išvadomis;

(4)         reikia sukurti vienodą sistemą, siekiant išsaugoti rinkos vientisumą, išvengti galimo reguliuojamojo arbitražo, užtikrinti atskaitomybę, kai bandoma manipuliuoti rinka, užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir supaprastinti rinkos dalyviams reguliavimą. Šio tiesiogiai taikomo teisės akto tikslas – ryžtingai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl jo pagrindas turėtų būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnio nuostatos atsižvelgiant į nuoseklią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(5)         siekiant pašalinti likusias prekybos kliūtis ir reikšmingą konkurencijos iškraipymą, kurį lemia nacionalinių teisės aktų skirtumai, taip pat siekiant užkirsti kelią bet kokioms kitoms galimoms prekybos kliūtims ir svarbiems konkurencijos iškraipymo atvejams, būtina priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatytos vienodos taisyklės, taikytinos visose valstybėse narėse. Su piktnaudžiavimu rinka susijusius reikalavimus pateikus kaip reglamentą, būtų užtikrintas tiesioginis tų reikalavimų taikymas. Tokiu būdu būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir taip užkirstas kelias skirtingiems nacionaliniams reikalavimams, kurių susidaro dėl direktyvos perkėlimo. Tuo būdu būtų užtikrinta, kad visi subjektai laikytųsi tų pačių taisyklių visoje Sąjungoje. Šiuo reglamentu taip pat būtų sumažintas reguliavimo sudėtingumas ir įmonių, ypač tarpvalstybinę veiklą vykdančių įmonių, taisyklių laikymosi sąnaudos. Reglamentas taip pat padėtų atsikratyti konkurencijos iškraipymų;

(6)         2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikate „„Visų pirma galvokime apie mažuosius“. Europos iniciatyva „Smulkiojo verslo aktas Europai“Sąjunga ir jos valstybės narės kviečiamos parengti taisykles, kad būtų sumažinta administracinė našta, teisės aktai būtų pritaikyti prie mažųjų ir vidutinių įmonių rinkų emitentų poreikių ir būtų suteikiama daugiau galimybių gauti tų emitentų finansavimą. Kai kuriomis Direktyvos 2003/6/EB nuostatomis užkraunama administracinė našta emitentams, ypač tiems, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkose. Tokią naštą reikėtų mažinti;

(7)         piktnaudžiavimas rinka – tai sąvoka, aprėpianti bet kokį neteisėtą elgesį finansų rinkose; šiame reglamente jai turėtų būti priskiriama prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba netinkamas viešai neatskleistos informacijos panaudojimas ir manipuliavimas rinka. Toks elgesys neužtikrina visiško ir pakankamo rinkos skaidrumo, o tai būtina sąlyga visų ūkio veiklos vykdytojų prekybai integruotose finansų rinkose;

(8)         Direktyva 2003/6/EB visų pirma taikoma finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamose rinkose, tačiau pastaraisiais metais finansinėmis priemonėmis vis dažniau prekiaujama daugiašalėse prekybos sistemose. Taip pat yra finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama tik kitų rūšių organizuotose prekybos sistemose, kaip antai brokerių kryžminės prekybos sistemose, arba kuriomis prekiaujama tik ne biržoje. Todėl šio reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų bet kokias finansines priemones, kuriomis prekiaujama daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, taip pat finansines priemones, kuriomis prekiaujama ne biržoje (pavyzdžiui, kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai), ar bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti poveikį tokiai finansinei priemonei, kuria prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje. Tai turėtų leisti pagerinti investuotojų apsaugą, turėtų būti išsaugotas rinkų vientisumas ir užtikrinta, kad būtų aiškiai draudžiama manipuliuoti rinka prekiaujant tokiomis finansinėmis priemonėmis ne biržoje;

(9)         finansinių priemonių stabilizavimas ar prekyba finansinėmis priemonėmis atpirkimo programose tam tikromis aplinkybėmis gali būti teisėta dėl ekonominių priežasčių ir todėl savaime neturėtų būti vertinamos kaip piktnaudžiavimas rinka;

(10)       valstybės narės ir Europos centrinių bankų sistema, Europos finansinio stabilumo fondas, nacionaliniai centriniai bankai ir kitos vienos ar kelių valstybių narių arba Sąjungos agentūros arba specialiosios paskirties įmonės, taip pat tam tikros kitos valstybės institucijos neturėtų būti varžomi sprendžiant monetarinius, valiutos keitimo kursų ar valstybės skolos klausimus, tačiau turėtų tai daryti skaidriai;

(11)       apdairūs investuotojai savo investicinius sprendimus grindžia jau turima informacija, t. y. ex ante turima informacija. Todėl klausimą, ar priimdamas investicinį sprendimą apdairus investuotojas būtų linkęs atsižvelgti į tam tikrą informaciją, reikėtų vertinti remiantis ex ante turima informacija. Atliekant tokį vertinimą būtina atsižvelgti į tikėtiną informacijos poveikį, turint omenyje visą emitento veiklą, informacijos šaltinio patikimumą ir kitus rinkos veiksnius, kurie gali tam tikromis aplinkybėmis paveikti finansines priemones, susijusias biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstus aukcionuose parduodamus produktus;

(12)       ex post informacija gali būti naudojamasi norint patvirtinti prielaidą, kad ex ante informacija galėjo turėti poveikį kainoms, bet ja nereikėtų naudotis siekiant imtis veiksmų prieš asmenis, kurie padarė pagrįstas išvadas vadovaudamiesi turėta ex ante informacija;

(13)       didesnį teisinį tikrumą rinkos dalyviams reikėtų suteikti aiškiau apibrėžiant dvi itin svarbias viešai neatskleistos informacijos apibrėžties sudedamąsias dalis, būtent tikslų tokios informacijos pobūdį ir jos galimo poveikio finansinių priemonių kainoms, susijusioms biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartims ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstiems aukcione parduodamiems produktams reikšmingumą. Išvestinių finansinių priemonių, kurios yra didmeniniai energetikos produktai, atžvilgiu viešai neatskleista informacija laikytina informacija, kuri turi būti atskleista pagal [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012 dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo];

(14)       viešai neatskleista informacija gali būti piktnaudžiaujama iki tol, kai emitento privalo ją atskleisti. Investuotojams svarbi informacija gali būti derybų dėl sutarties eiga, preliminarios per derybas sutartos sąlygos, galimybė disponuoti finansinėmis priemonėmis, sąlygos, kuriomis bus prekiaujama finansinėmis priemonėmis, arba laikinos disponavimo finansinėmis priemonėmis sąlygos. Todėl tokia informacija turėtų būti laikoma viešai neatskleista informacija. Tačiau tokia informacija gali būti nepakankamai konkreti, kad emitentas būtų įpareigotas ją atskleisti. Tokiais atvejais draudimas prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija turėtų būti taikomas, tačiau neturėtų būti reikalaujama, kad emitentas tokią informaciją atskleistų;

(14a)     dėl naudojimosi viešai neatskleista informacija asmuo gali įsigyti arba parduoti finansines priemones. Prieš įsigydamas ar parduodamas finansines priemones, asmuo būtinai pirmiausia priima sprendimą, todėl toks įsigijimas ar pardavimas savaime neturėtų reikšti, kad naudojamasi viešai neatskleista informacija;

(14b)     galimybė susipažinti su viešai neatskleista informacija, susijusia su kita bendrove, ir pasinaudojimas ja teikiant viešą pasiūlymą perimti akcijų paketą, siekiant kontroliuoti tą bendrovę, arba siūlant susijungti su ja neturėtų būti savaime laikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

(14c)     tyrimai ir vertinimai, atlikti remiantis viešai prieinamais duomenimis, neturėtų būti laikomi viešai neatskleista informacija, todėl remiantis tokiu tyrimu ar vertinimu įvykdytas sandoris neturėtų būti laikomas prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

(14d)     tai, kad rinkos formuotojai arba asmenys, įgalioti veikti kaip sandorio šalys, vykdo teisėtą veiklą, susijusią su finansinių priemonių pirkimu ar pardavimu, arba tai, kad asmenys, įgalioti vykdyti pavedimus žinančių viešai neatskleistą informaciją trečiųjų asmenų vardu, pagal savo pareigas vykdo pavedimą, neturėtų būti savaime laikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

(14e)     prekyba finansinėmis priemonėmis, dėl kurių asmuo gavo prašymą susitarti dėl atskirų vertybinių popierių skolinimo ar pateikti pagrįstą atsiskaitymo patvirtinimą, kad klientas atitiktų 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 236/2012[8] dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nustatytus reikalavimus, gali būti teisėta ir todėl neturėtų būti savaime laikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

(14f)      šiuo reglamentu nesiekiama uždrausti pagrįstas diskusijas tarp akcininkų, kitų rinkos dalyvių ir administracijos dėl bendrovės ir jos perspektyvų. Toks akcininkų dalyvavimas bendrovės valdyme turėtų būti laikomas būtinu siekiant užtikrinti tinkamus į bendrovių ir akcininkų santykius;

(14g)     jeigu viešai neatskleista informacija susijusi su procesu, kuris vyksta keliais etapais, kiekvienas šio proceso etapas, taip pat visas procesas galėtų būti tikslaus pobūdžio informacija;

(14h)     sandoriai ar pavedimai prekiauti, kurie gali būti laikomi manipuliavimu rinka, gali būti pateisinti tuo, kad jie teisėti ir atitinka atitinkamoje reguliuojamoje rinkoje pripažintą praktiką. Vis dėlto galima taikyti sankciją, jeigu kompetentinga institucija nustatė, kad buvo kita, neteisėta, priežastis tiems sandoriams sudaryti arba prekybos pavedimams pateikti;

(14i)      konkrečioje rinkoje pripažinta praktika negali būti laikoma tinkama taikyti kitose rinkose, išskyrus atvejus, kai tų kitų rinkų kompetentingos institucijos oficialiai pripažino tą praktiką;

(15)       neatidėliotinų sandorių rinkos ir su jais susijusių išvestinių finansinių priemonių rinkos yra glaudžiai susijusios pasaulinės, todėl rinka gali būti piktnaudžiaujama tarp šių rinkų ir tarp valstybių ir gali kilti didelė sisteminė rizika. Tai pasakytina ir apie prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir apie manipuliavimą rinka. Viešai neatskleista informacija neatidėliotinų sandorių rinkoje gali būti pelninga finansų rinkoje prekiaujančiam asmeniui. Todėl bendroji viešai neatskleistos informacijos apibrėžtis, susijusi su finansų rinkomis ir biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, turėtų taip pat būti taikoma visai informacijai, kuri yra aktuali atitinkamai biržos prekei. Be to, manipuliavimo strategijos gali aprėpti kelias neatidėliotinų sandorių ir išvestinių finansinių priemonių rinkas. Prekyba finansinėmis priemonėmis, įskaitant biržos prekių išvestines finansines priemones, galima pasinaudoti norint manipuliuoti su ja susijusiomis biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis, o biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis galima pasinaudoti norint manipuliuoti susijusiomis finansinėmis priemonėmis. Nuostatoje dėl draudimo manipuliuoti rinka turėtų atsispindėti šie tarpusavio ryšiai. Tačiau nereikėtų ir būtų nepatartina išplėsti reglamento taikymo srities tiek, kad ji apimtų veiksmus, nesusijusius su finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, prekybą pagal biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios yra svarbios tik neatidėliotinų sandorių rinkai. Didmeninių energetikos produktų atžvilgiu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į konkrečias [Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.… dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo] apibrėžčių charakteristikas, kai šiame reglamente išdėstytas viešai neatskleistos informacijos, prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka apibrėžtis taiko su didmeniniais energetikos produktais susijusioms finansinėms priemonėms;

(15a)     vadovaujantis 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje[9], Komisija, valstybės narės ir kitos oficialiai paskirtos institucijos yra atsakingos už techninį apyvartinių taršos leidimų išdavimą, už jų nemokamą suteikimą reikalavimus atitinantiems pramonės sektoriams ir naujiems dalyviams ir apskritai už Sąjungos klimato politikos sistemos, kuria remiamas apyvartinių taršos leidimų teikimas Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taisyklių besilaikantiems pirkėjams, plėtrą ir įgyvendinimą. Vykdydamos šias pareigas, šios viešosios institucijos turi galimybę susipažinti su viešai neskelbiama informacija, kuri gali turėti poveikio kainoms, ir, remiantis Direktyva 2003/87/EB, joms gali prireikti atlikti tam tikras su apyvartiniais taršos leidimais susijusias rinkos operacijas. Siekiant išlaikyti Komisijos, valstybių narių ir kitų oficialiai paskirtų institucijų gebėjimą rengti ir vykdyti Sąjungos klimato politiką, šis reglamentas neturėtų būti taikomas jų veiklai, kuri vykdoma tik įgyvendinant tą politiką ir kuri susijusi su apyvartiniais taršos leidimais. Ši išimtis neturėtų daryti neigiamo poveikio visos rinkos skaidrumui, nes šioms viešosioms institucijoms taikomos teisės aktuose nustatytos prievolės veiklą vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas, sąžiningas ir nediskriminacinis naujų sprendimų, pokyčių ir duomenų, kurie gali turėti poveikio kainoms, atskleidimas ir galimybė su jais susipažinti. Be to, konkrečios informacijos, kuri gali turėti poveikio kainoms ir kurią turi viešosios valdžios institucijos, sąžiningo ir nediskriminacinio atskleidimo užtikrinimo priemonės numatomos pagal Direktyvą 2003/87/EB ir pagal ja vadovaujantis priimtus įgyvendinimo aktus. Tačiau viešosioms institucijoms, kurios veikia įgyvendindamos Sąjungos klimato politiką, taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai šios viešosios institucijos vykdo veiklą arba sudaro sandorius, kuriais nesiekiama įgyvendinti Sąjungos klimato politikos, arba kai bet kuriai iš šių institucijų dirbantys asmenys veiklą vykdo savo vardu ar sandorius sudaro savo sąskaita;

(16)       kadangi persvarstant 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2004/39/EB[10] dėl finansinių priemonių rinkų apyvartiniai taršos leidimai priskiriami finansinėms priemonėms, šis reglamentas toms priemonėms taip pat bus taikomas. Turint omenyje specifinį tokių priemonių pobūdį ir struktūrines anglies dioksido rinkos savybes, būtina užtikrinti, kad valstybių narių, ▌Komisijos ir kitų oficialiai paskirtų institucijų veikla, susijusi su apyvartiniais taršos leidimais, nebūtų ribojama įgyvendinant Sąjungos klimato politiką. Vis dėlto šiuo reglamentu atsižvelgiama į tai, kad su pasiūla susijusi informacija, kurią tvarko viešosios valdžios institucijos ir pareigūnai, gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų rinkai, ir į tai, kad todėl tokia informacija turi būti tvarkoma rūpestingai, remiantis aiškiomis procedūromis ir užtikrinant tinkamą kontrolę, kad būtų išvengta nekontroliuojamo arba diskriminacinio jos atskleidimo apyvartinių taršos leidimų rinkose, dėl kurio šiose rinkose būtų iškraipytas tinkamas kainodaros procesas. Kita vertus, šios viešosios valdžios institucijos turėtų sudaryti sąlygas pakankamam tinkamo kainodaros proceso apyvartinių taršos leidimų rinkose skaidrumui. Taigi reikia, kad būtų užtikrintas sąžiningas ir nediskriminacinis konkrečios neviešos informacijos, kuri gali turėti poveikio kainoms ir kurią turi viešosios valdžios institucijos, atskleidimas tinkamu laiku. Be to, pareiga atskleisti viešai neatskleistą informaciją turi būti nustatyta visiems tos rinkos dalyviams. Vis dėlto, siekiant išvengti nereikalingos informacijos teikimo ir užtikrinti numatomos priemonės ekonomiškumą, būtina apriboti tos prievolės reguliuojamąjį poveikį, jį taikant tik tiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyviams, kurie, atsižvelgiant į jų dydį ir veiklos pobūdį, gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai. Jei apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai jau vykdo panašias viešai neatskleistos informacijos atskleidimo prievoles, visų pirma pagal Reglamentą dėl energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. ... dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo), prievolė atskleisti viešai neatskleistą informaciją apie apyvartinius taršos leidimus neturėtų reikšti, kad privalu du kartus teikti iš esmės tą pačią informaciją;

(17)       2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų[11] numatyti du lygiagretūs piktnaudžiavimui rinka taikomi režimai, taikytini apyvartinių taršos leidimų aukcionams. Tačiau, kadangi apyvartiniai taršos leidimai priskiriami finansinėms priemonėms, šis reglamentas turėtų būti vienas bendras taisyklių rinkinys, susijęs su piktnaudžiavimui rinka taikomomis priemonėmis, taikytinomis visose pirminėse ir antrinėse apyvartinių taršos leidimų rinkose. Reglamentas taip pat taikomas apyvartinių taršos leidimų ar kitų jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų aukcionams pagal▌ Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010▌;

(18)       šiame reglamente reikėtų numatyti priemones, susijusias su manipuliavimu rinka, kurias būtų galima pritaikyti prie naujų galimą piktnaudžiavimą sukeliančių prekybos formų ar naujų strategijų. Siekiant atsižvelgti į tai, kad prekyba finansinėmis priemonėmis vis labiau automatizuojama, pageidautina, kad dėl manipuliavimo rinka būtų pateikta konkrečių piktnaudžiavimo strategijų pavyzdžių, kuriuos galima įgyvendinti taikant bet kokias esamas prekybos priemones, įskaitant algoritminę ir sparčiąją prekybą, kaip apibrėžta Direktyvoje [naujoje FPRD]. Pateikti pavyzdžiai nėra baigtinis jų sąrašas. Jais taip pat neketinama daryti prielaidos, kad kitomis priemonėmis įgyvendintos tos pačios strategijos taip pat nebūtų susijusios su piktnaudžiavimu;

(19)       siekiant papildyti draudimą manipuliuoti rinka, šiame reglamente turėtų būti įtvirtintas draudimas bandyti manipuliuoti rinka, numatant, kad nevykusių bandymų manipuliuoti rinka atveju taip pat turėtų būti taikomos sankcijos. Bandymą manipuliuoti rinka reikėtų atskirti nuo atvejų, kai tokie veiksmai neturi pageidauto poveikio finansinės priemonės kainai. Tokie veiksmai laikomi manipuliavimu rinka, nes dėl jų galėjo būti skleidžiami netikri ar klaidinantys signalai;

(20)       šiame reglamente taip pat turėtų būti paaiškinta, kad su finansine priemone susijusiam manipuliavimui rinka ar bandymui manipuliuoti rinka gali būti priskiriami ir veiksmai su susijusiomis finansinėmis priemonėmis, kaip antai išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama kitoje prekybos vietoje ar ne biržoje;

(20a)     daugelio finansinių priemonių kaina nustatoma pagal lyginamuosius rodiklius. Faktinės manipuliacijos lyginamaisiais rodikliais, pavyzdžiui, tarpbankinėmis palūkanų normomis, arba bandymai tai daryti gali smarkiai sumenkinti pasitikėjimą rinka, o investuotojams gali sukelti didelių nuostolių ir iškreipti realiąją ekonomiką. Todėl siekiant išsaugoti rinkų vientisumą ir sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms užtikrinti aiškaus draudimo manipuliuoti lyginamaisiais rodikliais vykdymą, reikia lyginamųjų rodiklių atžvilgiu nustatyti konkrečias nuostatas. Būtina papildyti bendrą draudimą manipuliuoti rinka, uždraudžiant manipuliavimą pačiu lyginamuoju rodikliu ir bet kokį melagingos ar klaidinančios informacijos skleidimą, melagingų ar klaidinančių duomenų teikimą ar visą kitą veiklą, kuria siekiama manipuliuoti apskaičiuojant lyginamąjį rodiklį, įskaitant manipuliavimą lyginamojo rodiklio apskaičiavimo metodu. Šios taisyklės papildo 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo[12] nuostatas, kuriomis draudžiama sąmoningai pateikti neteisingą informaciją įmonėms, kurios teikia kainų vertinimus arba rinkos ataskaitas dėl didmeninių energetikos produktų, taip klaidinant rinkos dalyvius, kurie veikia, remdamiesi tais kainų įvertinimais arba rinkos ataskaitomis. Be to, nederėtų reikalauti, kad kompetentingos institucijos įrodytų tiesioginį vieno ar keleto asmenų netinkamo elgesio ir galutinio poveikio vienai ar daugiau finansinių priemonių ryšį. Turėtų pakakti to, kad yra piktnaudžiaujamojo elgesio ir finansinės priemonės ryšys, net jeigu jis netiesioginis. Pavyzdžiui, piktnaudžiavimu rinka derėtų laikyti net ir neteisingos ar klaidinančios informacijos, susijusios su tarpbankine palūkanų norma ar kitu lyginamuoju rodikliu, perdavimą;

(21)       siekiant užtikrinti vienodas rinkos sąlygas prekybos vietose ir sistemose pagal šį reglamentą, reguliuojamų rinkų, daugiašalės ir organizuotos prekybos sistemų veiklos vykdytojai turėtų patvirtinti ir taikyti veiksmingą ir skaidrią manipuliavimo rinka ir piktnaudžiavimo veiksmų prevencijos ir nustatymo taisykles bei procedūras;

(22)       manipuliavimui ar bandymui manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali priskiriama pavedimų, kurių negalima vykdyti, teikimas. Be to, finansine priemone galima manipuliuoti vykdant veiksmus ne prekybos vietoje. Todėl asmenys, kurių profesija susijusi su sandorių organizavimu ar vykdymu, privalo turėti ir taikyti veiksmingas įtartinų sandorių nustatymo ir pranešimo apie juos taisykles bei procedūras. Tai taip pat turėtų apimti ir panešimą apie įtartinus pavedimus ir įtartinus sandorius, vykstančius ne prekybos vietoje;

(23)       manipuliavimas ar bandymas manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali būti susijęs su melagingos ar klaidinančios informacijos platinimu. Melagingos ar klaidinančios informacijos platinimas gali turėti didelį poveikį finansinių priemonių kainai per palyginti trumpą laikotarpį. Tai gali būti akivaizdžiai melagingos informacijos kūrimas, taip pat tyčinis svarbių faktų slėpimas ir tyčinis neteisingas informacijos pristatymas. Tokia manipuliavimo rinka priemonė ypač žalinga investuotojams, nes tokiu atveju savo sprendimus dėl investicijų jie grindžia neteisinga ar iškraipyta informacija. Tai taip pat kenkia emitentams, nes sumažėja pasitikėjimas apie juos turima informacija. Nepakankamas pasitikėjimas rinka savo ruožtu gali pakenkti emitento galimybėms išleisti naujas finansines priemones ar gauti kreditą iš kitų rinkos dalyvių veiklai finansuoti. Informacija rinkoje sklinda labai greitai. Todėl investuotojams ir emitentams padaryta žala gali turėti palyginti ilgalaikį poveikį, kol bus nustatyta, kad informacija yra melaginga ar klaidinanti, ir kol emitentas ar už jos platinimą atsakingi asmenys galės ją pataisyti. Todėl melagingos ar klaidinančios informacijos, įskaitant gandus ir melagingas ar klaidinančias žinias, platinimą būtina laikyti šio reglamento pažeidimu. Todėl reikėtų neleisti finansinių rinkų dalyviams laisvai pateikti informaciją, kuri prieštarauja jų pačių nuomonei ar pagrįstiems įsitikinimams ir kuri, kaip jiems žinoma ar turėtų būti žinoma, yra melaginga ar klaidinanti ir kenkia investuotojams ir emitentams;

(23a)     atsižvelgiant į išaugusį emitentų ir investuotojų naudojimąsi interneto svetainėmis, tinklaraščiais ir socialinės žiniasklaidos priemonėmis, svarbu paaiškinti, kad melagingos arba klaidinančios informacijos skleidimas internete, įskaitant socialinės žiniasklaidos svetaines arba šaltiniais nepagrįstus tinklaraščius, turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu rinka, kaip ir skleidimas naudojantis labiau tradicinėmis komunikacijos priemonėmis;

(24)       skubus emitento viešai neatskleistos informacijos atskleidimas yra būtinas, kad būtų užkardyta prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir užtikrinta, kad investuotojai nebūtų klaidinami. Todėl iš emitentų reikėtų reikalauti, kad jie kuo skubiau informuotų visuomenę apie viešai neatskleistą informaciją, nebent mažai tikėtina, kad delsiant tai padaryti visuomenė būtų klaidinama, o emitentas gali užtikrinti informacijos konfidencialumą;

(25)       kartais finansinio stabilumo sumetimais naudingiausia atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei tokia informacija yra sisteminės svarbos. Todėl kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę nuspręsti, ar atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;

(25a)     finansų įstaigų, ypač kai centriniai bankai teikia joms paskolas, įskaitant neatidėliotiną pagalbą likvidumui didinti, atveju vertinimas, ar informacija yra sisteminės svarbos ir ar informacijos atskleidimo atidėjimas atitinka viešąjį interesą, turėtų būti atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamu centriniu banku, kompetentinga institucija, vykdančia emitento priežiūrą, ir, esant reikalui, nacionaline makrolygio rizikos ribojimo institucija;

(26)       reikalavimas atskleisti viešai neatskleistą informaciją gali būti našta emitentams, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkose, turint omenyje jų turimos informacijos stebėsenos sąnaudas ir išlaidas konsultacijoms su teisininkais dėl to, ar reikėtų atskleisti informaciją ir kada tai reikėtų padaryti. Vis dėlto skubus viešai neatskleistos informacijos atskleidimas yra itin svarbus užtikrinant investuotojų pasitikėjimą tais emitentais. Todėl Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI)), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010[13], turėtų turėti galimybę parengti gaires, kurios padėtų emitentams vykdyti prievolę atskleisti viešai neatskleistą informaciją nemažinant investuotojų apsaugos;

(27)       viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašai yra svarbi priemonė reguliavimo institucijoms tiriant galimo piktnaudžiavimo rinka atvejus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės į tokius sąrašus reikalauja įtraukti skirtingus duomenis, emitentams tenka nereikalinga administracinė našta. Todėl duomenų laukeliai viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašuose turėtų būti vienodi ir visapusiškai suderinti, kad visų dydžių įmonių sąnaudos būtų mažesnės. Svarbu, kad asmenys, įtraukti į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus, būtų informuoti apie šį faktą ir jo padarinius pagal šį reglamentą ir Direktyvą .../.../ES [naująją PRD]. Kadangi tokie asmenys turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, jie taip pat turėtų būti pagal šį reglamentą įpareigoti atskleisti bet kokią jų turimą informaciją apie faktinį arba galimą piktnaudžiavimą rinka;

(28)       didesnis emitento vadovo pareigas einančių asmenų ir tam tikrais atvejais su jais glaudžiai susijusių asmenų vykdomų sandorių skaidrumas yra piktnaudžiavimo rinka prevencijos priemonė. Taigi informacijos apie vadovų sandorius atskleidimui, taip pat visiems jų ryšiams su visuomene turėtų būti taikomi patys aukščiausi standartai. Skelbimai bent jau apie kai kuriuos tokius sandorius taip pat gali būti labai naudingas informacijos šaltinis investuotojams. Būtina paaiškinti, kad prievolė skelbti informaciją apie tokius vadovų sandorius taip pat taikoma ir finansinių priemonių įkeitimo ar skolinimo atvejams ir sandoriams, kuriuos vykdo kitas vadovo pareigas einantis asmuo.

(29)       kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos veiksmingomis priemonėmis ir įgaliojimais užtikrinamas priežiūros veiksmingumas. Rinkos įmonės ir visi ūkio veiklos vykdytojai taip pat turėtų prisidėti prie rinkos vientisumo užtikrinimo. Todėl, jei paskirta viena kompetentinga institucija, atsakinga už piktnaudžiavimo rinka klausimus, tai nereiškia, kad ji, siekdama užtikrinti veiksmingą šio reglamento nuostatų vykdymo priežiūrą, negali bendradarbiauti su rinkos įmonėmis ar joms perduoti savo įgaliojimus;

(30)       siekiant nustatyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka atvejus, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė patekti į privačias patalpas ir atlikti dokumentų poėmį. Galimybė patekti į privačias patalpas yra būtina, visų pirma: kai asmuo, kuriam jau pateiktas prašymas pateikti informaciją, (visai ar iš dalies) to prašymo nevykdo; arba kai yra pagrindas manyti, kad jei toks prašymas būtų pateiktas, jis nebūtų vykdomas ar kad dokumentai ar informacija, su kuriais susijęs prašymas suteikti informacijos, būtų pašalinti, sugadinti ar sunaikinti;

(31)       sandorius vykdančių investicinių įmonių ir telekomunikacijų operatorių turimi telefoninių pokalbių, elektroninių pranešimų įrašai ir duomenų srauto duomenys yra svarbus (kai kada – vienintelis) įrodymas siekiant nustatyti ir įrodyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka atvejus. Iš telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų galima nustatyti už melagingos ar klaidinančios informacijos platinimą atsakingo asmens tapatybę, taip pat nustatyti, kad asmenys tam tikru metu susisiekė ir kad du ar daugiau asmenų palaiko ryšį. Taigi kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę reikalauti investicinės įmonės turimų telefoninių pokalbių, elektroninių pranešimų ir duomenų srauto duomenų pagal Direktyvą .../.../... [naująją FPRD]. Siekiant Sąjungoje nustatyti vienodas sąlygas, susijusias su kompetentingų institucijų prieiga prie telekomunikacijų operatoriaus▌ turimų telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė reikalauti telekomunikacijų operatoriaus▌ turimų telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių, jei tokie telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenys gali būti svarbūs siekiant įrodyti, kad buvo prekiaujama vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliuojama rinka, kaip apibrėžta Direktyvoje .../.../... [naujojoje PRD], pažeidžiant šį reglamentą arba Direktyvą .../.../... [naująją PRD]. Tokiais duomenimis neturėtų būti laikomas telefoninių pokalbių balsu turinys, nebent tam būtų gautas teisminės institucijos leidimas;

(32)       kadangi rinka gali būti piktnaudžiaujama tarp valstybių ir rinkų, kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis kompetentingomis bei reguliavimo institucijomis ir su EVPRI, visų pirma tiriamosios veiklos srityje. Kai kompetentinga institucija yra tikra, kad kitoje valstybėje narėje piktnaudžiaujama ar piktnaudžiauta rinka arba kad piktnaudžiaujant rinka daromas poveikis finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama kitoje valstybėje narėje, ji turėtų apie tai pranešti kompetentingai institucijai ir EVPRI. Kai rinka piktnaudžiaujama tarpvalstybiniu mastu, EVPRI turėtų galėti koordinuoti tyrimą, jei į ją su tokiu prašymu kreipėsi viena iš dalyvaujančių kompetentingų institucijų arba, esant reikalui, jei ji tai atlieka savo iniciatyva siekdama šio reglamento tikslų;

(32a)     kompetentingoms institucijoms kyla didelių sunkumų anksti nustatant ir veiksmingai tiriant manipuliavimo rinka atvejus. Be kita ko, kai manipuliuojama vykdant su pavedimų knyga susijusią veiklą, dėl prekybos vietų susiskaidymo trukdoma rinkos priežiūrai, nes trūksta konsoliduotų duomenų. Siekiant išspręsti šią problemą, reikia sukurti veiksmingą sistemą, kurią taikant būtų sudaromos sąlygos keleto rinkų pavedimų knygų priežiūrai. Todėl prekybos vietos, kurioje pirmą kartą leista prekiauti emitentui, kompetentingoms institucijoms kasdien turi būti teikiami išsamūs pavedimų knygos duomenys iš reguliuojamų rinkų ir daugiašalių prekybos sistemų. Remiantis Direktyvos .../.../... [naujosios FPRD] 69 straipsnio 2 dalimi, reikėtų sudaryti galimybę kompetentingoms institucijoms perduoti savo priežiūros užduotis trečiosioms šalims;

(33)       siekdamos užtikrinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą su trečiųjų šalių institucijomis ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, kompetentingos institucijos turėtų sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kolegomis trečiosiose šalyse. Bet kokie asmens duomenys pagal tokius susitarimus perduodami pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (EB) 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo[14] ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo[15];

(34)       Tam priežiūros institucijoms reikėtų suteikti pakankamus įgaliojimus veikti. Jos turėtų turėti galimybę taikyti vienodų griežtų ir atgrasomąjį poveikį turinčių sankcijų tvarką visais finansinių pažeidimų atvejais; sankcijos turėtų būti įgyvendinamos veiksmingai. Tačiau, Aukšto lygio darbo grupės nuomone, šiuo metu nėra nė vieno iš šių elementų. Esami sankcijų taikymo įgaliojimai ir praktinis jų taikymas siekiant skatinti sankcijų konvergenciją vykdant visų rūšių priežiūros veiklą apžvelgti 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikate dėl sankcijų taikymo režimų finansų sektoriuje griežtinimo. Šiuo reglamentu ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/.../ES [dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka] siekiama sukurti išsamią sistemą, visų pirma susijusią su sankcijomis, kurias numatoma taikyti siekiant kovoti su piktnaudžiavimu rinka;

(35)       todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti administracinių priemonių, sankcijų ir baudų rinkinį, kad valstybėse narėse būtų užtikrintas bendras požiūris ir kad būtų daromas didesnis atgrasomasis poveikis. Nustatant administracines baudas reikėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip bet kokios nustatytos finansinės naudos grąžinimas, pažeidimo sunkumas ir trukmė, sunkinančios ar švelninančios aplinkybės, pažeidimo poveikis trečiosioms šalims ir tinkamam rinkų veikimui, būtinybė užtikrinti baudų atgrasomąjį poveikį ir užkirsti kelią pakartotiniams pažeidimams, be kita ko, numatant galimybę visam laikui atimti teisę eiti pareigas investicinėse įmonėse arba rinkos veiklą vykdančioje įmonėje, ir tam tikrais atvejais nuolaida už bendradarbiavimą su kompetentinga institucija. Tvirtinant ir skelbiant sankcijas reikėtų paisyti pagrindinių teisių, numatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(35a)     kita vertus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/.../... [dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka] reikėtų numatyti reikalavimą visoms valstybėms narėms nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias baudžiamąsias sankcijas už sunkiausius pažeidimus, susijusius su prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir su manipuliavimu rinka. Siekiama, kad abu teisės aktai papildytų vienas kitą, juose abiejuose turėtų būti nustatomos būtinos priemonės siekiant tam tikrais atvejais taikyti atitinkamas sankcijas. Tačiau niekas neturėtų įpareigoti atitinkamų valdžios institucijų pasirinkti sankcijų rūšį, kurią jos nori taikyti, prasidėjus tyrimui. Kitaip tariant, tai, kad tyrimas pradedamas siekiant taikyti administracines sankcijas, neturėtų reikšti, kad, atsižvelgiant į atvejo ypatumus, negalima taikyti baudžiamųjų sankcijų;

(36)       asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, atkreipia kompetentingų institucijų dėmesį į naują informaciją ir taip padeda joms nustatyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka atvejus, taip pat taikyti sankcijas. Tačiau asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, gali nenorėti teikti informaciją bijodami, kad su jais bus susidorota, arba dėl to, kad nėra skatinamųjų priemonių. Todėl šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad būtų numatytos tinkamos nuostatos, kuriomis asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, būtų skatinami atkreipti kompetentingų institucijų dėmesį į galimus šio reglamento pažeidimus ir būtų apsaugoti nuo susidorojimo. Tačiau asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, turėtų turėti galimybę pasinaudoti tomis skatinamosiomis priemonėmis tik kai jie pateikia naujos informacijos, kurios pagal teisės aktų reikalavimus jie dar nėra įpareigoti teikti, ir kai gavus tokią informaciją dėl šio reglamento pažeidimo pritaikomos sankcijos. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad jų įgyvendinamose asmenims, informuojantiems apie galimus pažeidimus, taikomose sistemose būtų numatyti asmenų, apie kuriuos pranešama, tinkamos apsaugos mechanizmai, visų pirma paisoma jų teisių į asmens duomenų apsaugą, taip pat procedūros, kuriomis būtų užtikrinama asmens teisė į veiksmingą teisinę gynybą, teisė būti išklausytam prieš priimant sprendimą dėl šio asmens, taip pat teisė veiksmingai apskųsti teisme dėl jo priimtą sprendimą;

(37)       kadangi valstybės narės patvirtino teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 2003/6/EB, ir kadangi numatyti deleguotieji aktai ir techniniai įgyvendinimo standartai, kurie turėtų būti patvirtinti prieš tai, kai nustatytina sistema pradedama tinkamai taikyti, pagrindinių šio reglamento nuostatų taikymą būtina atidėti pakankamam laikui;

(38)       siekiant užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį prieš šio reglamento taikymo pradžią ir taikant Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 2 dalies a punktą, rinkos praktika, įsitvirtinusi prieš įsigaliojant šiam reglamentui ir pripažinta kompetentingų institucijų pagal 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2273/2003[16], kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui, gali būti taikoma dar vienus metus po nustatytos šio reglamento taikymo pradžios datos, su sąlyga, kad apie tokią praktiką būtų pranešama EVPRI;

(39)       šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir įtvirtintų SESV, visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, žodžio ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą, baudžiamųjų veikų ir bausmių teisėtumo ir proporcingumo principų ir teisės nebūti teistam ar baustam du kartus už tą patį pažeidimą. Šių teisių apribojimai taikomi remiantis Chartijos 52 straipsnio 1 dalimi, kai tai būtina siekiant užtikrinti bendrus interesus apsaugant investuotojus ir finansų rinkų vientisumą, taip pat numatyta, kad teisės ribojamos tik tiek, kiek tai būtina bendrų interesų tikslams pasiekti, ir tik tomis priemonėmis, kurios yra proporcingos siektiniems tikslams. Visų pirma pranešti apie įtartinus sandorius būtina siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir pritaikyti sankcijas. Drausti bandymus manipuliuoti rinka būtina siekiant suteikti kompetentingoms institucijoms galimybę taikyti sankcijas tokiems bandymams, kai jos turi įrodymų apie ketinimą manipuliuoti rinka, net kai nėra pastebimo poveikio rinkos kainoms. Galimybė susipažinti su telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinėmis būtina siekiant gauti įrodymus vykdant tyrimą dėl galimos prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ar manipuliavimo rinka, taip pat taip nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir pritaikyti sankcijas. Šiame reglamente numatytomis sąlygomis užtikrinama, kad būtų paisoma pagrindinių teisių. Asmenims, informuojantiems apie galimus pažeidimus, skirtos priemonės būtinos siekiant padėti nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir užtikrinti asmenų, informuojančių apie galimus pažeidimus, ir asmenų, apie kuriuos pranešama, apsaugą, įskaitant jų privataus gyvenimo, asmens duomenų apsaugą ir teisę būti išklausytam, taip pat teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Sukurti bendras minimalias administracinių priemonių, sankcijų ir baudų taisykles būtina siekiant užtikrinti, kad už panašius pažeidimus piktnaudžiavimo rinka srityje būtų baudžiama panašiomis sankcijomis ir kad pritaikytos sankcijos būtų proporcingos pažeidimui. Šiuo reglamentu jokiu būdu valstybėms narėms neužkertamas kelias taikyti savo konstitucines nuostatas, susijusias su spaudos laisve ir žodžio laisve;

(40)       EVPRI pagal šį reglamentą ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms nepriklausomoms viešosioms institucijoms, vykdant priežiūrą atliekamas asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas Direktyva 95/46 ir Reglamentu (ES) Nr. 45/2001. Bet koks kompetentingų institucijų keitimasis informacija ar informacijos perdavimas turėtų atitikti asmens duomenų perdavimo taisykles pagal Direktyvą 95/46/EB. Bet koks EVPRI keitimasis informacija ar informacijos perdavimas turėtų atitikti asmens duomenų perdavimo taisykles pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001;

(41)       šiuo reglamentu ir pagal jį patvirtintais deleguotaisiais aktais, standartais ir gairėmis nedaroma poveikio Sąjungos konkurencijos taisyklių taikymui;

(42)       Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį. Visų pirma deleguotieji aktai turėtų būti priimami atsižvelgiant į atpirkimo programų sąlygas ir finansinių priemonių stabilizavimą, 1 priede išvardytus manipuliavimo veiksmų rodiklius, ribines vertes, kurias pasiekus apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai atskleisti informaciją, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, taip pat ribinę vertę ir sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Komisija, ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų tuo pat metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(44)       finansinių paslaugų techniniais standartais visoje Sąjungoje turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas. Būtų efektyvu ir tinkama EVPRI, kaip itin specializuotų žinių turinčiai institucijai, patikėti parengti Komisijai teiktinus techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, kurie nesusiję su sprendimais dėl politikos variantų, projektus;

(45)       Komisija turėtų priimti EVPRI parengtus projektus techninių reguliavimo standartų, susijusių su prekybos vietoms taikytinomis procedūromis ir taisyklėmis, kuriomis siekiama užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus, su sistemomis ir šablonais, kuriais bus naudojamasi siekiant nustatyti ir pranešti apie įtartinus pavedimus ir sandorius, taip pat su techninėmis taisyklėmis dėl asmenų kategorijų, siekiant užtikrinti, kad rekomenduojant investicijų strategiją informacija būtų pristatoma objektyviai ir kad būtų atskleidžiami tam tikri interesai ar interesų konfliktų požymiai, priimdama deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniais. Ypač svarbu, kad Komisija surengtų tinkamas konsultacijas atlikdama parengiamuosius darbus, taip pat ir ekspertų lygmeniu;

(46)       Komisija taip pat turėtų būti įgaliota priimti techninius įgyvendinimo standartus ir tuo tikslu priimti įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį. EVPRI reikėtų patikėti parengti Komisijai teiktinus techninius įgyvendinimo standartus, susijusius su viešai neatskleistos informacijos atskleidimu, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatais ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarpusavyje ir su EVPRI formatais ir procedūromis;

(47)       kadangi šio Reglamento tikslo, t. y. užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka vykdant prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimui rinka, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio Reglamento masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal proporcingumo principą, kaip įtvirtinta minėtame straipsnyje, šiuo reglamentu nesiekiama daugiau nei būtina šiam tikslui įgyvendinti;

(48)       kadangi Direktyvos 2003/6/EB nuostatos nebėra aktualios ir pakankamos, ta direktyva turėtų būti panaikinta nuo [...][17]*. Šio reglamento reikalavimai ir draudimai yra griežtai susiję su Direktyvoje .../.../... [naujojoje FPRD] nustatytais reikalavimais ir draudimais, todėl jie turėtų būti taikomi pradėjus taikyti peržiūrėtą FPRD,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUSBENDROSIOS NUOSTATOS

1 skirsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1 straipsnisDalykas

Šiuo reglamentu nustatoma piktnaudžiavimui rinka taikoma bendra reguliavimo sistema, siekiant užtikrinti Sąjungos finansų rinkų vientisumą, taip pat sustiprinti investuotojų apsaugą ir padidinti pasitikėjimą šiomis rinkomis.

2 straipsnisTaikymo sritis

1.          Šis reglamentas taikomas:

             a)      finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar dėl kurių pateiktas prašymas leisti prekiauti reguliuojamoje rinkoje;

             b)     finansinėms priemonės, kuriomis prekiaujama daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje bent vienoje valstybėje narėje;

             c)      veiksmams ar sandoriams, susijusiems su a ar b punktuose nurodyta finansine priemone, nepaisant to, ar tie veiksmai arba sandoriai vykdomi reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje;

             d)     veiksmams ar sandoriams, įskaitant kainų pasiūlymus, susijusius su apyvartinių taršos leidimų ar kitų jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų pardavimu aukcionuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010.

Nepažeidžiant jokių konkrečių nuostatų, susijusių su aukcionuose pateikiamais kainų pasiūlymais, tokiems kainų pasiūlymams taikomi bet kurie šiame reglamente numatyti reikalavimai ar draudimai, susiję su prekybos pavedimais.

2.          7 ir 9 straipsniai taip pat taikomi įsigyjant ar parduodant 1 dalies a ir b punktuose nenurodytas finansines priemones, kurių vertė vis dėlto susijusi su toje dalyje nurodyta finansine priemone. Be kita ko, tai taikoma išvestinėms kredito rizikos perleidimo finansinėms priemonėms, susijusioms su 1 dalyje nurodyta finansine priemone, ir su tokia finansine priemone susijusiems finansiniams sandoriams dėl kainų skirtumo.

2a.        7–10 straipsniai taip pat taikomi palūkanų normoms, valiutoms ar indeksams ir finansinių priemonių tipams, įskaitant išvestinių finansinių priemonių sutartis ar išvestines finansines priemones, kurių vertė nustatoma pagal palūkanų normų, valiutų ar indeksų vertę.

3.          8 ir 10 straipsniai taip pat taikomi sandoriams, prekybos pavedimams ar kitiems veiksmams, susijusiems su:

             a)      finansinių priemonių tipais, įskaitant išvestinių finansinių priemonių sutartis ar kredito rizikos perleidimo išvestines finansines priemones, kai tokiu sandoriu, pavedimu ar veiksmu daromas ar gali būti padarytas poveikis arba poveikį ketinama padaryti 1 dalies a ir b punktuose nurodytai finansinei priemonei;

             b)     biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis, kai jų objektas – ne didmeniniai energetikos produktai, kai tokiu sandoriu, pavedimu ar veiksmu daromas ar gali būti padarytas poveikis arba poveikį ketinama padaryti 1 dalies a ir b punktuose nurodytai finansinei priemonei; arba

             c)      finansinių priemonių tipais, įskaitant išvestinių finansinių priemonių sutartis ar kredito rizikos perleidimo išvestines finansines priemones, kai tokiu sandoriu, pavedimu ar veiksmu daromas ar gali būti padarytas poveikis arba poveikį ketinama padaryti biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartims.

             ▌

4.          Šio reglamento draudimai ir reikalavimai taikomi Sąjungoje ar už jos ribų vykdomiems veiksmams, susijusiems su 1, 2 ir 3 dalyse nurodytomis priemonėmis.

4a.        EVPRI paskelbia ir tvarko sąrašą, į kurį įtraukia 1 dalies a ir b punktuose nurodytas finansines priemones, taip pat prekybos vietas, kuriose jomis prekiaujama. Šio reglamento taikymo sritis neapsiriboja šiuo sąrašu.

2 skirsnis

Taikymo srities išimtys

3 straipsnisAtpirkimo programoms ir stabilizavimo veiksmams taikomos išimtys

1.          Šio reglamento 9 ir 10 straipsniuose įtvirtinti draudimai netaikomi prekybai finansinėmis priemonėmis pagal atpirkimo programas, kai visa informacija apie programą atskleidžiama ir patvirtinama kompetentingos institucijos prieš prekybos pradžią, apie prekybos sandorius, kaip apie atpirkimo programos dalį, pranešama kompetentingai institucijai, o po to informuojama visuomenė, taip pat paisoma tinkamų kainos ir kiekio ribų.

2.          Šio reglamento 9 ir 10 straipsniuose įtvirtinti draudimai netaikomi veiksmams siekiant stabilizuoti finansinę priemonę, kai stabilizavimas vykdomas ribotą laiką, kompetentingai institucijai atskleidžiama svarbi informacija apie stabilizavimą, ši institucija ją patvirtina ir paisoma tinkamų kainos ribų.

2a.        Galimybė susipažinti su viešai neatskleista informacija, susijusia su kita bendrove, ir pasinaudojimas ja teikiant viešą pasiūlymą perimti akcijų paketą, siekiant kontroliuoti tą bendrovę, arba siūlant susijungti su ja nėra savaime laikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

2b.        Kadangi prieš įsigydamas ar parduodamas finansines priemones asmuo, kuris atlieka vieną iš šių operacijų, būtinai pirmiausiai priima sprendimą įsigyti ar parduoti, toks įsigijimas ar pardavimas savaime nereiškia, kad vyksta prekyba, pasinaudojant viešai neatskleista informacija.

3.          Komisija pagal 31 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriuose nustato tikslus ir sąlygas, kuriuos turi atitikti atpirkimo programos ir stabilizavimo priemonės, kad būtų galima pasinaudoti 1 ir 2 dalyse nurodytomis išimtimis, įskaitant prekybos sąlygas, laiko ir kiekio apribojimus, informacijos atskleidimo ir pranešimo prievoles ir kainų sąlygas.

3a.        EVPRI parengia projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomos tokioms 1 ir 2 dalyse nurodytoms atpirkimo programoms ir stabilizavimo priemonėms taikytinos sąlygos, įskaitant prekybos sąlygas, laiko ir kiekio apribojimus, informacijos atskleidimo ir pranešimo prievoles ir kainų sąlygas.

EVPRI šiuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...][18]*.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

4 straipsnisIšimtis, taikoma su pinigų ir valstybės skolos valdymu susijusiai veiklai ir su klimato politika susijusiai veiklai

1.          Šis reglamentas netaikomas sandoriams ir pavedimams▌, kuriuos įgyvendinant pinigų, valiutos keitimo kurso ar valstybės skolos valdymo politiką vykdo valstybė narė, Europos centrinių bankų sistema, valstybės narės nacionalinis centrinis bankas, bet kokia kita valstybės narės vyriausybės įstaiga, agentūra ar specialiosios paskirties įmonė ar bet koks jų vardu veikiantis asmuo, o federacinės valstybės atveju – sandoriams, pavedimams ar veiksmams, kuriuos vykdo federacijos narys. Jis taip pat netaikomas tokiems sandoriams, pavedimams ar veiksmams, kuriuos vykdo Sąjunga, kelioms valstybėms narėms skirta specialiosios paskirties įmonė, Europos investicijų bankas, dviejų ar daugiau valstybių narių įsteigta tarptautinė finansinė institucija, kurios tikslas – sukaupti finansavimą ir suteikti finansinę pagalbą nariams, kurie patiria didelių finansinių problemų arba tokios problemos gresia; taip pat Europos finansinio stabilumo fondas.

1a.        Bet kuris pagal šį straipsnį numatytas išimtis taikantis subjektas užtikrina, kad būtų nustatytos jo griežtos interesų konfliktų stebėsenos ir sušvelninimo vidaus taisyklės, taip pat vidaus darbuotojų ar bet kokių išorės rangovų piktnaudžiavimo rinka prevencijos sistemos ir kontrolės priemonės.

4a straipsnisPripažinta rinkos praktika

1.          Kompetentingos institucijos gali pripažinti tam tikrą rinkos praktiką atsižvelgdamos į šiuos kriterijus:

a)          atitinkamos rinkos praktikos skaidrumo lygį, palyginti su visa rinka;

b)          poreikį apsaugoti rinkos jėgų veikimą ir tinkamą pasiūlos ir paklausos jėgų sąveiką;

c)          poveikį, kurį atitinkama rinkos praktika daro rinkos likvidumui ir efektyvumui;

d)          mastą, kuriuo taikant atitinkamą rinkos praktiką atsižvelgiama į atitinkamos rinkos prekybos mechanizmą ir leidžiama rinkos dalyviams tinkamai ir laiku reaguoti į naują padėtį rinkoje, kurią sukuria tokia praktika;

e)          su atitinkama praktika susijusį pavojų, kurį ji kelia tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių reguliuojamų ar nereguliuojamų atitinkamos finansinės priemonės rinkų vientisumui Sąjungoje;

f)           bet kokio atitinkamos rinkos praktikos tyrimo, kurį atliko kompetentingos institucijos ar kitos institucijos, rezultatus, ypač tuomet, jei taikant atitinkamą rinkos praktiką pažeistos taisyklės ar nuostatos, skirtos apsaugoti nuo piktnaudžiavimo rinka, arba elgesio kodeksai, nepaisant to, ar tai būtų aptariamoje rinkoje, ar tiesiogiai arba netiesiogiai susijusiose rinkose Sąjungoje;

g)          atitinkamas reguliuojamos arba nereguliuojamos rinkos struktūrines savybes, įskaitant parduodamų finansinių priemonių rūšis ir rinkos dalyvių rūšis, įskaitant mažmeninių investuotojų dalyvavimo atitinkamoje rinkoje mastą.

2.          Prieš pripažindamos rinkos praktiką kompetentingos institucijos praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie numatomą pripažinti rinkos praktiką ir pateikia vertinimo, atlikto pagal 1 dalyje nustatytus kriterijus, duomenis. Toks pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip likus šešiems mėnesius iki numatomo rinkos praktikos pripažinimo įsigaliojimo.

3.          Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI atitinkamai kompetentingai institucijai pateikia nuomonę, kurioje vertinama kiekvienos pripažintos rinkos praktikos atitiktis 1 dalyje nustatytiems ir pagal 5 dalį priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytiems reikalavimams, taip pat apsvarstoma, ar suteikus rinkos praktikai pripažinimą nekiltų pavojus rinkų pasitikėjimui Sąjungos finansų rinka. Nuomonė skelbiama EVPRI interneto svetainėje.

4.          Jeigu kompetentinga institucija suteikia rinkos praktikai pripažinimą, prieštaraudama pagal 3 dalį pateiktai EVPRI nuomonei, ji per 24 valandas nuo rinkos praktikos pripažinimo savo interneto svetainėje paskelbia pranešimą, kuriame išdėsto visas tokio savo sprendimo priežastis, be kita ko, tai, kodėl pripažinta rinkos praktika nekelia pavojaus rinkos pasitikėjimui.

5.          Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatoma išsami rinkos praktikos pripažinimo pagal 2 ir 3 dalis procedūra, projektus.

             EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...][19]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

6.          Kompetentingos institucijos reguliariai persvarsto savo pripažintą rinkos praktiką, ypač atsižvelgdamos į svarbius atitinkamos rinkos aplinkos pokyčius, pvz., prekybos taisyklių ar rinkos infrastruktūros pokyčius.

7.          EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia pripažintos rinkos praktikos sąrašą, kartu nurodydama, kuriose valstybėse narėse ji taikoma.

8.          EVPRI stebi pripažintos rinkos praktikos taikymą ir kasmet teikia Komisijai ataskaitą apie jos taikymą atitinkamose rinkose.

9.          Pripažinta rinkos praktika, kurią kompetentingos institucijos nustatė iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti ir toliau taikoma atitinkamoje valstybėje narėje, kol pranešimas apie ją nėra pateikiamas EVPRI pagal 2 dalį. Kompetentingos institucijos praneša apie tokią pripažintą rinkos praktiką EVPRI per tris mėnesius po to, kai Komisija priima techninius reguliavimo standartus pagal 5 dalį.

3 skirsnis

Apibrėžtys

5 straipsnisApibrėžtys

1.          Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)         finansinė priemonė – bet kokia priemonė, kaip apibrėžta Reglamento [Finansinių priemonių rinkų reglamento (FPRR)] 2 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

(2)         reguliuojama rinka – Sąjungoje veikianti daugiašalė sistema, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 2 straipsnio 1 dalies 5 punkte;

(3)         daugiašalė prekybos sistema – Sąjungos daugiašalė sistema, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte;

(4)         organizuota prekybos sistema – Sąjungos sistema ar priemonė, nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 2 straipsnio 1 dalies 7 punkte;

(4a)       pripažinta rinkos praktika – veiksmai, kurių pagrįstai tikimasi vienoje ar daugiau finansų rinkų ir kuriuos pripažįsta kompetentinga institucija pagal 4a straipsnį;

(4b)       stabilizavimas – tai atitinkamų vertybinių popierių pirkimas arba siūlymas juos pirkti, arba sandoris su jiems lygiavertėmis susijusiomis priemonėmis, kurį imasi vykdyti investicinės įmonės arba kredito įstaigos reikšmingo tokių atitinkamų vertybinių popierių platinimo metu dėl didelio tokių vertybinių popierių pardavimo pavedimų skaičiaus, vien siekdamos palaikyti šių atitinkamų vertybinių popierių rinkos kainą per iš anksto nustatytą laikotarpį;

(5)         prekybos vieta – Sąjungos sistema ar priemonė, nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 2 straipsnio 1 dalies 25 punkte;

(6)         MVĮ augimo rinka – Sąjungoje veikianti daugiašalė prekybos sistema, kaip apibrėžta Direktyvos .../.../ES [naujosios Finansinių priemonių rinkų direktyvos (FPRD)] 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte;

(7)         kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, paskirta pagal 16 straipsnį;

(8)         asmuo – bet koks fizinis ar juridinis asmuo;

(9)         biržos prekė – biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 2 straipsnio 1 dalyje[20];

(10)       biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis – bet kokia sutartis tiekti prekę, kuria prekiaujama neatidėliotinų sandorių rinkoje ir kuri pristatoma iškart po to, kai sandoris sudaromas, įskaitant bet kokias išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurios turi būti sudarytos fiziškai;

(11)       neatidėliotinų sandorių rinka – bet kokių biržos prekių rinka, kurioje biržos prekės parduodamos už grynuosius pinigus ir nedelsiant pristatomos pasibaigus sandoriui;

(12)       atpirkimo programa – prekyba nuosavomis akcijomis pagal▌ Direktyvos 77/91/EEB 19–24 straipsnius[21];

(13)       algoritminė prekyba – prekyba finansinėmis priemonėmis naudojantis kompiuteriniais algoritmais, kaip apibrėžta Direktyvos .../.../ES [naujosios FPRD] 4 straipsnio 1 dalies 30 punkte;

(14)       apyvartinis taršos leidimas – Direktyvos .../.../ES [naujosios FPRD] I priedo C skirsnio 11 punkte nurodyta finansinė priemonė;

(15)       apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis – ▌asmuo, sudarantis sandorius su apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant prekybos pavedimų teikimą;

(16)       finansinės priemonės emitentas – emitentas, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkte[22];

(18)       didmeninis energetikos produktas – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1227/2011[23] 2 straipsnio 4 dalyje;

(19)       nacionalinė reguliavimo institucija – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 2 straipsnio 10 dalyje;

(19a)     pavedimų knygos duomenys – informacija, kuri turi būti teikiama atliekant pavedimą reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, siekiant padaryti įrašą pavedimų knygoje, kurią turi ir tvarko reguliuojamos rinkos arba atitinkamos daugiašalės prekybos sistemos valdytojas;

(19b)     biržos prekių išvestinės finansinės priemonės – biržos prekių išvestinės priemonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 2 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

(20)       lyginamasis rodiklis – viešai paskelbta norma, indeksas arba skaičius, kurio pagrindu nustatoma pagal finansinę priemonę mokama suma, įskaitant tarpbankinę palūkanų normą, apskaičiuojamas taikant tam tikrą formulę arba remiantis:

             a)     atitinkamo pagrindinio turto kaina arba verte; arba

             b)     palūkanų norma (faktine arba įvertintąja), kuri taikoma lėšų skolinimuisi.

2.        Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 32 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, kuriomis prireikus išsamiau išdėstomi 1 dalyje pateiktų apibrėžčių techniniai elementai arba kuriomis jos keičiamos, vadovaujantis Reglamente (ES) Nr. .../2012 [FPRR] ir Direktyvoje 2012/.../ES [naujojoje FPRD] pateiktomis apibrėžtimis, siekiant atsižvelgti į:

a)          techninius pokyčius finansų rinkose;

b)          34b straipsnio b punkte nurodytą piktnaudžiavimo būdų sąrašą.

4 skirsnis

Viešai neatskleista informacija, prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka

6 straipsnisViešai neatskleista informacija

1.          Viešai neatskleista informacija Šiame reglamente viešai neatskleista informacija yra:

             a)      konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau finansinių priemonių emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai;

             b)     su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su viena ar daugiau tokių išvestinių finansinių priemonių ar su jomis susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tokių išvestinių finansinių priemonių ar su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių kainoms arba iškreiptų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų veikimą arba trukdytų atitinkamos rinkos priežiūrai; taip pat informacija, kurią būtina atskleisti pagal Sąjungos ar nacionalines teisės ar reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles, sutartis ar tradicijas atitinkamose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ar neatidėliotinų sandorių rinkose;

             c)      su apyvartiniais taršos leidimais ar produktais, kurie tais leidimais pagrįsti ir kuriais prekiaujama aukcione, susijusi konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau tokių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainoms, taip pat kurią būtina atskleisti pagal Sąjungos ar nacionalinio lygmens teisės ar reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles, sutartis ar tradicijas atitinkamose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ar neatidėliotinų sandorių rinkose;

             d)     asmenų, kuriems pavesta vykdyti su finansinėmis priemonėmis susijusius pavedimus, atžvilgiu tai taip pat kliento pateikta ir su kliento pateiktais pavedimais dėl finansinių priemonių susijusi informacija, kuri yra konkretaus pobūdžio, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau finansinių priemonių emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių kainai ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai;

             e)      informacija, kuriai netaikomi į a, b, c ar d punktai ir kuri susijusi su vienu ar daugiau finansinių priemonių emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių, kuri paprastai nėra viešai skelbiama, bet kuri yra tokio pobūdžio, kad pagrįstai galima manyti, jog ją reikia vėliau atskleisti ir kuri, ją pateikus sumaniam investuotojui, reguliariai dalyvaujančiam rinkos veikloje ir prekiaujančiam atitinkama finansine priemone ar su ja susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi, jo būtų laikoma svarbia priimant sprendimus dėl sąlygų, kuriomis reikėtų vykdyti sandorius su šia finansine priemone ar su ja susijusią biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartį, taip pat kai bet kokį elgesį su šia informacija sumanus investuotojas, kuris reguliariai dalyvauja rinkos veikloje, tikėtina, laikys atitinkamo asmens nesugebėjimu laikytis elgesio, kurio atitinkamoje rinkoje pagrįstai tikimasi iš asmens šioje padėtyje, standarto.

2.          Pagal 1 dalį informacija laikoma konkretaus pobūdžio informacija, jei joje nurodomos aplinkybės, kurios yra susiklosčiusios ar kurios, kaip galima pagrįstai tikėtis, susiklostys, arba įvykis, kuris jau įvyko ar kuris, kaip galima pagrįstai tikėtis, įvyks, taip pat jei ta informacija yra pakankamai tiksli, kad būtų galima daryti išvadą dėl galimo tokių aplinkybių ar įvykio poveikio finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių, apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms.

3.          Pagal 1 dalį informacija, kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių, apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms – tai informacija, kuria sumanus investuotojas būtų linkęs pasinaudoti priimdamas sprendimus dėl investicijų.

3a.        Siekdama užtikrinti nuoseklų 1 dalies c punkto nuostatų taikymą, EVPRI parengia projektus techninių reguliavimo standartų, kuriuose apibrėžiama, kokia informacija yra viešai neatskleista informacija apyvartinių taršos leidimų arba jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų atveju.

             EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus po viešų konsultacijų pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...][24]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3b.        Siekdama užtikrinti nuoseklų 1 dalies e punkto nuostatų taikymą įvairiai rinkos veiklai, EVPRI parengia gaires, padėdama nustatyti tinkamus veiksmų atitinkamose rinkose standartus.

7 straipsnisPrekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir netinkamas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas

1.          Šiame reglamente laikoma, kad prekiaujama vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, kai asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir pasinaudoja ta informacija, kad savo sąskaita ar trečiojo asmens sąskaita tiesiogiai ar netiesiogiai įsigytų ar parduotų finansines priemones, su kuriomis ta informacija yra susijusi. Kai viešai neatskleista informacija pasinaudojama atšaukiant ar keičiant pavedimą dėl finansinės priemonės, su kuria susijusi ši informacija, jei pavedimas buvo pateiktas prieš tai, kai atitinkamas asmuo sužino viešai neatskleistą informaciją, tai taip pat laikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija.

2.          Šiame reglamente laikoma, kad vertybiniais popieriais bandoma prekiauti naudojantis viešai neatskleista informacija, kai asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir naudoja šią informaciją bandydamas savo sąskaita ar trečiojo asmens sąskaita tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti ar parduoti finansines priemones, su kuriomis tokia informacija yra susijusi. Viešai neatskleista informacija pagrįstas bandymas atšaukti ar pakeisti pavedimą dėl finansinės priemonės, su kuria susijusi tokia informacija, jei pavedimas buvo pateiktas prieš tai, kai atitinkamas asmuo sužino viešai neatskleistą informaciją, taip pat laikomas bandymu prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija. Šiame straipsnyje bandymu įsigyti arba parduoti finansines priemones laikomi bet kokie veiksmai, kurių reikia siekiant atlikti, atšaukti arba pakeisti prekybos pavedimą.

3.          Šiame reglamente laikoma, kad asmuo pataria kitam asmeniui ar jį skatina prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, jei toks asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir ja remdamasis pataria kitam asmeniui ar jį skatina▌ įsigyti ar parduoti finansines priemones, su kuriomis tokia informacija yra susijusi.

3a.        Naudojimasis patarimais arba skatinimais, nurodytais 3 dalyje, arba informacijos apie juos tolesnis atskleidimas laikomi prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, jei asmuo, besinaudojantis patarimais ar skatinimais arba atskleidžiantis informaciją apie juos kitiems, žino arba turėtų žinoti, kad jie grindžiami viešai neatskleista informacija.

3b.        Šiame reglamente laikoma, kad asmuo pataria kitam asmeniui ar jį skatina prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, jei toks asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir ja remdamasis pataria kitam asmeniui ar jį skatina atšaukti arba pakeisti bet kokį su finansine priemone, su kuriomis tokia informacija yra susijusi, susijusį pavedimą, neatskleisdamas atitinkamos viešai neatskleistos informacijos tam asmeniui.

4.          Šiame reglamente laikoma, kad viešai neatskleista informacija atskleidžiama netinkamai, jei asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir atskleidžia tokią informaciją kitam asmeniui, nebent informacija atskleidžiama vykdant įprastines su einamomis pareigomis ar profesija susijusias užduotis.

5.          1, 2, 3 ir 4 dalys taikomos bet kuriam viešai neatskleistos informacijos turinčiam asmeniui bet kuriuo iš toliau išvardytų atvejų:

             a)      asmuo yra emitento administracinių, valdymo ar priežiūros organų narys;

             b)     asmuo turi emitento kapitalo dalį;

             c)      asmuo turi galimybę susipažinti su informacija vykdydamas su jo einamomis pareigomis ar profesija susijusias užduotis;

             d)     asmuo dalyvauja neteisėtoje veikloje.

             1, 2, 3 ir 4 dalys taip pat taikomos bet kokiai viešai neatskleistai informacijai, kurią asmuo gauna kitomis aplinkybėmis nei numatyta a–d punktuose ir kuri, kaip tokiam asmeniui žinoma ar turėtų būti žinoma, yra viešai neatskleista informacija.

6.          Kai 1 ir 2 dalyse nurodytas asmuo yra juridinis asmuo, šių dalių nuostatos taip pat taikomos fiziniams asmenims, kurie dalyvauja ar daro įtaką priimant sprendimą įsigyti ar parduoti arba bandyti įsigyti ar parduoti finansines priemones to juridinio asmens vardu.

7.          Šio straipsnio nuostatos netaikomas sandorį vykdančiam juridiniam asmeniui, kuris:

a)     nesiėmė veiksmų, siekdamas skatinti, patarti ar kitaip daryti įtaką fiziniam asmeniui, kuris savo vardu priėmė sprendimą įsigyti ar parduoti finansines priemones, su kuriomis susijusi informacija; taip pat

b)     parengė, įgyvendino ir taikė tinkamas ir veiksmingas vidaus tvarką ir procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nei fizinis asmuo, nurodytas a punkte, nei bet kuris kitas fizinis asmuo, kuris galėjo turėti įtakos sprendimui įsigyti arba parduoti tas priemones, neturėtų a punkte nurodytos viešai neatskleistos informacijos.

8.          Šis straipsnis netaikoma sandoriams, vykdomiems įgyvendinant prievolę įsigyti ar parduoti finansines priemones, kai tokią prievolę lemia sudarytas susitarimas ar kai tai teisinė ar reguliavimo prievolė, kuri susidarė prieš tai, kai asmuo gavo viešai neatskleistą informaciją.

9.          Apyvartinių taršos leidimų ar kitų produktų, kuriais tokie leidimai yra pagrįsti, aukcionų, rengiamų remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1031/2010, atžvilgiu 1 dalyje įtvirtintas draudimas taip pat taikomas, kai viešai neatskleista informacija naudojamasi teikiant, iš dalies keičiant ar atsiimant kainos pasiūlymą už viešai neatskleistos informacijos turintį asmenį ar trečiąjį asmenį.

9a.        Laikoma, kad asmuo, turintis viešai neatskleistos informacijos, nesinaudoja šia informacija ir todėl nevykdo prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija, jei tas asmuo:

a)    veikia kaip rinkos formuotojas arba subjektas, įgaliotas veikti kaip sandorio šalis, ir kai finansinės priemonės, su kuriomis susijusi ta informacija, įsigyjamos arba parduodamos teisėtai, atliekant įprastas jo profesines ar darbo pareigas; arba

b)     yra įgaliotas vykdyti pavedimus trečiųjų asmenų vardu ir kai finansinės priemonės, su kuriomis tas pavedimas susijęs, įsigyjamos arba parduodamos teisėtai pagal tą pavedimą, atliekant įprastas jo profesines ar darbo pareigas;

8 straipsnisManipuliavimas rinka

1.          Šiame reglamente manipuliavimui rinka priskiriami tokie veiksmai:

             a)      sudaromas sandoris, pateikiamas prekybos pavedimas ar atliekamas bet koks kitas veiksmas, jei tuo būdu:

                      -       siunčiami ar gali būti siunčiami netikri ar klaidinantys signalai dėl finansinės priemonės ar su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties pasiūlos, paklausos ar kainos; arba

                      -       užsitikrinama ar gali būti užsitikrinama vienos ar daugiau finansinių priemonių ar su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių nenormalaus ar dirbtinio lygio kaina;

             b)     sudaromas sandoris, pateikiamas prekybos pavedimas ar atliekamas bet koks kitas veiksmas, darantis arba galintis daryti poveikį vienos ar keleto finansinių priemonių ar su jomis susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties kainai, kai pasinaudojama fiktyvia priemone ar kitaip mėginama apgauti ar manipuliuoti;

c)      žiniasklaidoje, internetu ar kitomis priemonėmis skleidžiama informacija, kuri turi arba gali turėti a punkte nurodytų pasekmių, kai tokią informaciją skleidžiantis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija yra melaginga ar klaidinanti; arba

             d)     skleidžiama melaginga ar klaidinanti informacija, teikiami melagingi ar klaidinantys duomenys arba vykdoma kita veikla, susijusi su lyginamaisiais rodikliais, kuria sukuriamas melagingas arba klaidinantis įspūdis arba prašoma jį sukurti.

Kai pagal pirmos pastraipos c punktą informacija skleidžiama užsiimant žurnalistine veikla, toks informacijos skleidimas vertinamas atsižvelgiant į žodžio laisvei ir žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui taikytinas taisykles, taip pat į žurnalistų profesines taisykles ir elgesio kodeksus, nebent:

                      -       skleisdami tokią informaciją tokie asmenys gauna tiesioginės ar netiesioginės naudos ar pelno; arba

                       -       informacija apie finansinių priemonių pasiūlą, paklausą ar kainą skleidžiama ar platinama siekiant suklaidinti rinką.

2.          Šiame reglamente bandymui manipuliuoti rinka, neatsižvelgiant į tai, ar buvo pasiektas numatytas poveikis, priskiriama:

a)      bandymas sudaryti sandorį, pateikti prekybos pavedimą ar dalyvauti kokiuose nors kituose veiksmuose, kaip apibrėžta 1 dalies a ar b punkte; arba

b)     bandymas skleisti informaciją, kaip apibrėžta 1 dalies c punkte.

2a.        Taikant šį straipsnį bandymas manipuliuoti – bet kokia veikla, reikalinga tam, kad būtų atliekamas bet kuris iš 2 dalies a ir b punktuose nurodytų veiksmų.

3.          Manipuliavimu rinka ar bandymu manipuliuoti rinka, be kita ko, laikomi toliau išvardyti veiksmai:

             a)      asmens ar bendradarbiaujančių asmenų bandymas užsitikrinti dominuojančią ar panašią padėtį finansinės priemonės ar su ja susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių pasiūlos ar paklausos atžvilgiu, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai užsitikrinamos arba gali būti užsitikrintos nustatytos pirkimo ar pardavimo kainos, sudarytos kitokios nesąžiningos prekybos sąlygos arba nustatytos nenormalaus arba dirbtinio lygio kainos;

             b)     finansinių priemonių pirkimas ar pardavimas bet kuriuo prekybos rinkoje etapu, tuo būdu klaidinant, galint suklaidinti ar ketinant suklaidinti investuotojus, kurie sprendimus priima remdamiesi atskleistomis kainomis, įskaitant prekybos uždarymo kainas;

             c)      pavedimų pateikimas (paprastai per trumpą laikotarpį) prekybos vietoje, įskaitant bet kokį jų atšaukimą arba pakeitimus, naudojantis visomis esamomis prekybos priemonėmis, įskaitant elektronines priemones, pvz., algoritmines ir sparčiosios prekybos strategijas, kaip apibrėžta Direktyvoje .../.../ES [naujojoje FPRD], kuriomis atliekamas bent viena iš šių veiksmų:

                      -       prekybos vietos prekybos sistemos veikimo sutrikdymas ar sulėtinimas arba sutrikdymo ar sulėtinimo tikimybės padidinimas;

                      -       kitų asmenų galimybės nustatyti tikrus pavedimus prekybos vietos prekybos sistemoje apsunkinimas arba tokio apsunkinimo tikimybės padidinimas, be kita ko, teikiant pavedimus, dėl kurių sukuriama per didelė pavedimų knygos apkrova arba nestabilumas; arba

                      -       melagingo ar klaidinančio įspūdžio apie finansinės priemonės pasiūlą, paklausą ar kainą sudarymas, ypač pateikiant pavedimus, kuriais siekiama inicijuoti arba sustiprinti tendenciją, arba tokio įspūdžio tikimybės padidinimas.

             d)     pasinaudojimas galimybe kartais ar reguliariai pasirodyti tradicinėse ar elektroninėse žiniasklaidos priemonėse ir išdėstyti nuomonę apie finansinę priemonę ar su ja susijusią biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartį (ar netiesiogiai apie jos emitentą), jei anksčiau tos finansinės priemonės ar su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties atžvilgiu jau buvo užimta tam tikra pozicija ir jei vėliau siekiama gauti naudos dėl išsakytos nuomonės poveikio tos priemonės ar su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties kainai, o interesų konfliktas visuomenei neatskleidžiamas tinkamai ir veiksmingai;

             e)      apyvartinių taršos leidimų ar su jais susijusių išvestinių priemonių pirkimas ar pardavimas antrinėje rinkoje prieš aukcioną pagal Reglamentą Nr. 1031/2010, taip fiksuojant galutinę aukcione parduodamų produktų nenormalaus ar dirbtinio lygio kainą ar klaidinant pasiūlymų teikėjus aukcionuose.

4.          Taikant 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir nepažeidžiant 3 dalyje aprašytų veiksmų, I priede apibrėžiami kai kurie rodikliai, susiję su fiktyvių priemonių ar kitų apgaulės ar manipuliavimo būdų naudojimu, taip pat kai kurie rodikliai, susiję su melagingais ar klaidinančiais signalais ir kainų užsitikrinimu.

4a.        Prekybos vietos užtikrina darbo tvarką, kaip nurodyta Direktyvos .../.../... [naujosios FPRD] 59 straipsnyje, kurią taikant užtikrinama, kad nepavyktų nė vienas bendradarbiaujančių asmenų bandymas užsitikrinti dominuojančią padėtį finansinės priemonės ar su ja susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių pasiūlos ar paklausos atžvilgiu, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai užtikrintų nustatyto dydžio pirkimo ar pardavimo kainas arba sudarytų kitokias nesąžiningos prekybos sąlygas.

4b.        Norint užtikrinti tvarką rinkose, rinkos dalyviai prekybos vietai ir kompetentingai institucijai atskleidžia papildomos informacijos tam, kad joms būtų lengviau aptikti piktnaudžiavimo veiksmus bei atlikti tyrimą.

             Ta informacija turėtų apimti duomenis apie:

             a)     pavedimų iniciatorius;

             b)     tai, ar pavedimas įvykdytas elektroniniu ar rankiniu būdu; taip pat

             c)      tai, kokia strategija buvo naudojama pavedimams vykdyti.

5.          EVPRI parengia projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais išsamiau išdėstomi I priede nustatyti rodikliai, siekdama paaiškinti jų sudedamąsias dalis ir atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose.

             EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...][25]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

2 SKYRIUSPREKYBA VERTYBINIAIS POPIERIAIS NAUDOJANTIS VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA IR MANIPULIAVIMAS RINKA

9 straipsnisDraudimas prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir netinkamai atskleisti viešai neatskleistą informaciją

Draudžiama:

a)          prekiauti ar mėginti prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

b)          patarti kitam asmeniui ar skatinti jį prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija; arba

c)          netinkamai atskleisti viešai neatskleistą informaciją.

10 straipsnisDraudimas manipuliuoti rinka

Draudžiama manipuliuoti rinka ar bandyti manipuliuoti rinka.

10a straipsnisPiktnaudžiavimas pavedimais

1.          Prekybos vietų valdymo veiklą vykdantys asmenys nustato taisykles, kuriais būtų išvengiama piktnaudžiavimo pavedimais pagal Direktyvos .../.../... [naujosios FPRD] 51 straipsnio 5a dalies nuostatas, pvz., nustatant aukštesnį mokestį rinkos dalyviams, kurie pateikia vėliau atšaukiamą pavedimą, ir žemesnį mokestį už įvykdytą pavedimą arba nustatant aukštesnį mokestį rinkos dalyviams, kurių atšauktų ir įvykdytų pavedimų santykis aukštas, taip pat nustatant aukštesnį mokestį asmenims, naudojantiems sparčiosios prekybos strategiją, kad būtų atsižvelgta į papildomą sistemos pajėgumų apkrovimą. Prekybos vietų valdymo veiklą vykdantiems asmenims suteikiama galimybė koreguoti savo mokestį už atšauktus pavedimus atsižvelgiant į laikotarpį, kurį pavedimas buvo sistemoje, ir nustatyti mokestį pagal konkrečią finansinę priemonę, su kuria jie susiję.

2.          Tam, kad kompetentingos institucijos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal šį reglamentą, prekybos vietų valdymo veiklą vykdantys asmenys praneša kompetentingoms institucijoms apie sistemingus ir pakartotinius šių taisyklių pažeidimus.

3.          Vadovaujantis Direktyvos .../.../... [naujosios FPRD] 17 straipsnio nuostatomis, jei bet kuri įmonė, kuri užsiima algoritmine prekyba, nepraneša savo kompetentingai institucijai apie esmines operacijas arba esminius jų algoritmo funkcijų arba jų algoritminės prekybos veiklos strategijos pokyčius, bet koks pasireiškęs žalingas poveikis rinkai laikomas piktnaudžiavimu ir į reaguojama griežtai taikant šio reglamento nuostatas.

4.          Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 32 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiau nustatomi šiame straipsnyje išdėstyti reikalavimai, ypač:

a)          užtikrinant, kad mokesčių struktūra nesukurtų paskatų netvarkingoms prekybos sąlygoms arba piktnaudžiavimui rinka;

b)          nustatant 1 dalyje nurodytą atšauktų ir įvykdytų pavedimų santykį;

c)          užtikrinant, kad algoritminės arba sparčiosios prekybos sistemos negalėtų sukurtų netvarkingų prekybos sąlygų rinkoje ir negalėtų prisidėti prie jų atsiradimo.

11 straipsnisPiktnaudžiavimo rinka prevencija ir nustatymas

1.          Bet koks asmuo, vykdantis prekybos vietos valdymo arba nebiržinės prekybos veiklą, priima ir įgyvendina veiksmingas taisykles ir procedūras pagal Direktyvos [naujosios FPRD] [31 ir 56 straipsnius], siekdamas užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus.

1a.        Bet koks asmuo, vykdantis prekybos vietos valdymo veiklą, nustato ir taiko veiksmingas taisykles ir procedūras, siekdamas keistis informacija su kitais prekybos vietos valdymo veiklą vykdančiais asmenimis, kurių prekybos vietai būdingas didelis likvidumas tose pačiose arba artimai susijusiose priemonėse, taip siekdamas užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus visose tokiose prekybos vietose.

2.          Bet koks asmuo, profesionaliai organizuojantis ar vykdantis finansinių priemonių sandorius, nustato ir taiko veiksmingas taisykles ir procedūras, kurias naudojant būtų sekami ir registruojami pavedimai ir sandoriai, kurie gali būti susiję su prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ar manipuliavimu rinka arba bandymu manipuliuoti rinka ar vykdyti prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija. Jei toks asmuo pagrįstai įtaria, kad pavedimas dėl finansinės priemonės ar finansinių priemonių sandoris, pateiktas ar vykdomas prekybos vietoje ar už jos ribų, gali būti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, manipuliavimo rinka, bandymo manipuliuoti rinka ar vykdyti prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija atvejis, jis nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai.

2a.        EVPRI ir nacionalinė kompetentinga institucija numato vieną ar daugiau saugaus ryšio kanalų, skirtų asmenims, siekiantiems pateikti pranešimą apie piktnaudžiavimo rinka atvejus. Tokiais kanalais užtikrinama, kad asmenų, teikiančių informaciją, tapatybė būtų žinoma tik EVPRI arba nacionalinei kompetentingai institucijai.

2b.        Bet kuris į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą įtrauktas asmuo, kuris sužino apie veiklą, kuri gali būti susijusi su prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, manipuliavimu rinka arba bandymu manipuliuoti rinka ar vykdyti prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, pateikia šią informaciją kanalais, nurodytais 2 ir 2a dalyse.

2c.         Gera valia pateiktas pranešimas kompetentingoms institucijoms, kaip nurodyta 7–10 straipsniuose, nelaikomas apribojimų dėl informacijos atskleidimo, nustatytų sutartimi arba bet kokia įstatymų ar kitų teisės aktų nuostata, pažeidimu ir pranešančiajam asmeniui nesukelia jokios su tokiu pranešimu susijusios atsakomybės.

2d.        Jei profesinę veiklą vykdantis asmuo ketina vykdyti vieno ar daugiau investuotojų užklausą, kurios metu veikia emitento arba pardavėjo prašymu, siekdamas nustatyti galimo būsimo reikšmingo vertybinių popierių platinimo ar atpirkimo sąlygas, jis išsaugo tinkamus įrašus apie savo užklausą.

             Jei užklausos metu turėtų būti pateikta viešai neatskleista informacija, prieš užklausą jis turi gauti investuotojo sutikimą teikti tokią informaciją.

3.          EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekdama nustatyti:

a)          tinkamas taisykles ir procedūras, kad subjektai vykdytų 1 dalies reikalavimus;

b)          sistemas ir pranešimų šablonus, kuriais subjektai galėtų naudotis, kad įgyvendintų 2 dalies reikalavimus; taip pat

c)          užklausų, kurios turi būti atliekamos emitento arba pardavėjo prašymu prieš galintį būti reikšmingą būsimą vertybinių popierių platinimą arba atpirkimą, rūšis ir įrašų darymo nuostatas, kurios atitinka 2d dalyje nustatytus reikalavimus.

             EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...][26]**.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3 SKYRIUSINFORMACIJOS ATSKLEIDIMO REIKALAVIMAI

12 straipsnisViešai neatskleistos informacijos atskleidimas

1.          Finansinės priemonės emitentas kuo skubiau informuoja visuomenę ir kompetentingą instituciją apie viešai neatskleistą informaciją, tiesiogiai susijusią su emitentu, ir tinkamą laikotarpį savo interneto svetainėje skelbia visą viešai neatskleistą informaciją, kurią jis privalo viešai atskleisti.

2.          Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis viešai, veiksmingai ir laiku atskleidžia viešai neatskleistą informaciją apie savo turimus apyvartinius taršos leidimus, susijusius su jo verslu, įskaitant aviacijos veiklą, kaip nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede, ar įrenginiais, kaip apibrėžta tos▌ direktyvos 3 straipsnio e punkte, kuriuos dalyvis, patronuojančioji bendrovė ar su ja susijusi įmonė valdo nuosavybės teise ar kontroliuoja ar už kurių praktinius valdymo aspektus dalyvis, jo patronuojančioji bendrovė ar su ja susijusi įmonė visiškai ar iš dalies atsako. Atskleidžiama svarbi informacija apie įrenginių pajėgumus ir panaudojimą, įskaitant planuotą ar neplanuotą naudojimosi tokiais įrenginiais sustabdymą.

             Pirma pastraipa netaikoma apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui, kai įrenginių ar aviacijos veiklos, kurią jis valdo nuosavybės teise, kontroliuoja ar už kurią atsako, išlakos prieš tai ėjusiais metais neviršijo mažiausio anglies dioksido ekvivalento lygio, o kai vykdoma deginimo veikla, jų nominali šiluminė galia neviršijo mažiausio nustatyto lygio.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 31 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas mažiausias anglies dioksido ekvivalento lygis ir mažiausias nominalios šiluminės galios lygis, kad būtų galima taikyti antroje pastraipoje numatytą išimtį. Prieš priimdama šioje pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija įvertina, ar mažiausio anglies dioksido ekvivalento lygio arba mažiausio nominalios šiluminės galios lygio keitimas atitinka poreikius, susijusius su naujų technologijų plėtra ir rinkos pokyčiais.

3.          1 ir 2 dalys netaikomos informacijai, kuri yra tik viešai neatskleista informacija, kaip apibrėžta 6 straipsnio 1 dalies e punkte.

4.          Nepažeidžiant 5 dalies, finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, prisiimdamas visą atsakomybę gali atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, kaip nurodyta 1 dalyje, kad nepakenktų savo teisėtiems interesams, jei patenkintos abi toliau išvardytos sąlygos:

             a)      tikėtina, kad neatskleidus informacijos visuomenė nebus suklaidinta;

             b)     finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis gali užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą.

             Kai finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis ketina atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą pagal šią dalį, jis apie šį ketinimą informuoja kompetentingą instituciją ir suteikia pakankamai informacijos siekiant pateisinti vėlavimo reikalingumą pagal 5 dalyje išdėstytus kriterijus. Tuo atveju, kai kompetentinga institucija nesutinka, kad informacijos atskleidimas būtų atidėtas pagal 5 dalį, informacija atskleidžiama iš karto po to, kai buvo gautas pranešimas apie nesutikimą. Tokia informacija kompetentingoms institucijoms jokiu būdu neužkerta kelio kompetentingoms institucijoms vykdyti savo įgaliojimus taikant sankcijas už šio reglamento pažeidimus.

5.          Kompetentinga institucija gali leisti finansinės priemonės emitentui ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui uždelsti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei:

             a)     informacija yra sisteminės svarbos;

             b)     jos atskleidimas atidėtas paisant bendrų interesų;

             c)      tos informacijos konfidencialumas gali būti užtikrintas.

             Kompetentinga institucija, jei reikia, nuolat informuoja EVPRI apie įvykių eigą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 18 straipsnio 1 dalį.

             Sprendimas suteikti leidimą arba jo nesuteikti pateikiamas raštu. Kompetentinga institucija užtikrina, kad atskleidimas būtų atidėtas tik tiek, kiek būtina, kad būtų apsaugoti bendri interesai.

             Kompetentinga institucija bent kartą per savaitę svarsto, ar atidėjimas tebėra pagrįstas, ir nedelsdama atšaukia leidimą atidėti, jei nebepatenkinama kuri nors a, b ar c punktuose nurodyta sąlyga.

6.          Jei finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, ar jų vardu ar už juos veikiantis asmuo atskleidžia kokią nors viešai neatskleistą informaciją trečiajam asmeniui vykdydamas įprastines su jo einamomis pareigomis ar profesija susijusias užduotis, kaip numatyta 7 straipsnio 4 dalyje, jis privalo veiksmingai atskleisti visą tokią informaciją tuo pat metu, jei informacija atskleidžiama planuotai, ir nedelsiant, jei informacija atskleidžiama netyčia. Ši dalis netaikoma, jei informaciją gaunantis asmuo privalo saugoti konfidencialumą, dėl kurios užkertamas kelias tam asmeniui atskleisti atitinkamą informaciją kitai trečiajai šaliai, nepaisant to, ar ši prievolė jam nustatyta pagal teisės aktus, reguliavimo nuostatas, įstatus ar sutartį.

7.          Viešai neatskleistą informaciją, susijusią su finansinės priemonės emitentais, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, savo svetainėje gali skelbti ne emitentas, o prekybos vieta, jei prekybos vietą valdantis subjektas nusprendžia teikti tokią paslaugą tos rinkos emitentams. Šiuo atveju laikoma, kad toks emitentas yra įvykdęs 1 dalyje nustatytą prievolę.

8.          Šis straipsnis netaikomas emitentams, kurie nėra pateikę prašymo ar patvirtinę prekybos jų finansinėmis priemonėmis valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba, jei priemone prekiaujama tik daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, tiems, kurie nėra pateikę prašymo ar patvirtinę prekybos jų finansinėmis priemonėmis valstybės narės daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje.

9.          EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, siekdama nustatyti sąlygas, taikomas:

             –       tinkamam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui, kaip numatyta 1, 6 ir 7 dalyse;

             –       ▌viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimui, kaip numatyta 4 ir 5 dalyse.

             EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...][27]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

13 straipsnisViešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašai

1.          Finansinės priemonės emitentai ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, ir bet kurie jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys:

             a)      sudaro visų pagal sutartį ar kitaip jiems dirbančių asmenų, turinčių galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, sąrašą;

             b)     nuolat atnaujina sąrašą; taip pat

             c)      nedelsdami teikia sąrašą kompetentingai institucijai, kai ši to paprašo.

1a.        1 dalyje nurodyti emitentai ir asmenys, veikiantys jų vardu ar jų sąskaita, rengdami tokį sąrašą užtikrina, kad bet koks į tokį sąrašą įrašytas asmuo pripažintų su atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais susijusias pareigas ir žinotų apie sankcijas, taikomas dėl piktnaudžiavimo tokia informacija ar jos netinkamo platinimo.

4.          EVPRI parengia projektus techninių reguliavimo standartų, kuriuose apibrėžiama informacija apie asmenų, įtrauktinų į 1 dalyje nurodytą viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, tapatybę ir priežastis, dėl kurių juos reikėtų įtraukti, taip pat nustatomos sąlygos, kuriomis finansinės priemonės emitentai ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai ar jų vardu veikiantys subjektai privalo sudaryti tokį sąrašą, įskaitant sąlygas, kuriomis tokie sąrašai turi būti atnaujinami, jų saugojimo laiką ir į juos įtrauktų asmenų pareigas. MVĮ atžvilgiu EVPRI nustato proporcingų ir supaprastintų techninių reguliavimo standartų projektus, kad sumažintų administracinę naštą finansinių priemonių emitentams, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkose.

          EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...][28]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

5.          Šis straipsnis taip pat taikomas bet kokioms aukcionų platformoms, aukcionų rengėjams ir stebėtojams, susijusiems su apyvartinių taršos leidimų ar kitų jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų aukcionais, rengiamais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010.

6.          EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekdama nustatyti konkretų viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatą ir tokių sąrašų atnaujinimo formatą, kaip numatyta šiame straipsnyje.

          EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...]*.

          Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

14 straipsnisVadovo sandoriai

1.          Vadovaujančias finansinės priemonės emitento ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio pareigas einantys asmenys, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, taip pat su jais glaudžiai susiję asmenys užtikrina, kad būtų viešinama informacija apie jų vardu vykdomus sandorius, susijusius su to emitento akcijomis, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar kitomis su jais susijusiomis finansinėmis priemonėmis ar apyvartiniais taršos leidimais. Tokie asmenys užtikrina, kad informacija būtų viešai atskleidžiama per dvi darbo dienas po sandorio dienos.

2.          Sandoriai, apie kuriuos reikia viešai paskelbti pagal 1 dalį:

             a)      1 dalyje nurodyto asmens ar jo vardu vykdomas finansinių priemonių įkeitimas ar skolinimas;

             b)     portfelio valdytojo ar kito asmens 1 dalyje nurodyto asmens vardu vykdomi sandoriai, taip pat ir kai tas valdytojas ar kitas asmuo veikia savo nuožiūra.

4.          Šis straipsnis taip pat taikomas bet kokioms aukcionų platformoms, aukcionų rengėjams ir stebėtojams, susijusiems su apyvartinių taršos leidimų ar kitų jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų aukcionais, rengiamais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010.

4a.        Finansinės priemonės emitento įmonėje vadovaujamas pareigas einantis asmuo vykdo sandorius savo sąskaita, susijusius su to emitento akcijomis arba su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar kitomis su jomis siejamomis finansinėmis priemonėmis, tik vadinamojo prekybos langelio laikotarpiu.

6.          Komisija deleguotaisiais aktais pagal 32 straipsnį tvirtina priemones, kuriomis nustatoma:

a)     asmenų, vykdančių vadovo pareigas, kaip numatyta 1 dalyje, profesinės pareigos,

b)     ryšių pobūdis (įskaitant giminystės ryšius ir ryšius pagal civilinę ir sutarčių teisę, dėl kurių susidaro artimi asmeniniai ryšiai),

c)      prekybos langelių taikymo pagal 4a dalį tvarka ir sąlygos, visų pirma šių prekybos langelių pradžia ir pabaiga, taip pat sąlygos, susijusios su poveikį kainai galinčios turėti informacijos turėjimu ir prekybos ne prekybos langelio laikotarpiu draudimu.

          Prieš parengiant pirmoje pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus EVPRI Komisijai teikia technines konsultacijas.

6a.        EVPRI parengia projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais išsamiai nustatomi 2 dalyje nurodyto sandorio bruožai, dėl kurių atsiranda toje dalyje nurodyta prievolė, pagal 1 dalį viešai atskleistina informacija ir visuomenės informavimo būdai. EVPRI parengdama tuos techninių reguliavimo standartų projektus, esant reikalui, nustato 2 dalyje nurodytų sandorių skaičiaus arba apyvartos ribines vertes, kurias peržengus atsiranda toje dalyje nurodyta prievolė ir kurios gali būti skirtingos, atsižvelgiant į susijusių asmenų rūšį..

             EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...][29]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

6b.        Siekiant užtikrinti vienodą 1 dalies taikymą, EVPRI gali parengti projektus techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatoma, kokia forma (kokį šabloną taikant) turi būti viešai pateikiama 1 dalyje informacija, nurodyta 1 dalyje.

             EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

15 straipsnisRekomendacijos dėl investicijų ir statistika

1.          Asmenys, renkantys ar skleidžiantys informaciją, kurioje rekomenduojama ar siūloma žiniasklaidai ar visuomenei skirta investicijų strategija, imasi tinkamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad tokia informacija būtų pristatoma objektyviai, ir atskleisti savo interesus ar interesų konfliktą, susijusį su finansinėmis priemonėmis, dėl kurių teikiama ta informacija.

1a.        Kai 1 dalyje nurodyti asmenys prekiauja savo sąskaita priemonėmis, dėl kurių jie teikia patarimus, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, kompetentingos institucijos, kai, jų manymu, tai būtina, gali pareikalauti tokios informacijos iš tų asmenų ir, jei reikia, kitų kompetentingų institucijų, siekdamos nustatyti, ar tie patarimai atitinka 1 dalyje numatytus reikalavimus.

2.          Viešosios institucijos, platinančios statistikos duomenis, kurie gali turėtų didelį poveikį finansų rinkoms, juos platina objektyviai ir skaidriai.

3.          EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, siekdama nustatyti technines taisykles, skirtas įvairių 1 dalyje nurodytų kategorijų asmenims, siekiant objektyviai pristatyti informaciją, kuria rekomenduojama arba siūloma investicijų strategija, ir atskleisti tam tikrus interesus ar interesų konfliktų požymius.

             EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...][30]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

15a straipsnisInformacijos atskleidimas arba platinimas žiniasklaidoje

Kai informacija atskleidžiama arba platinama žurnalistikos tikslais arba šiais tikslais teikiamos ir skleidžiamos rekomendacijos, toks informacijos atskleidimas arba platinimas vertinamas atsižvelgiant į išraiškos laisvę, žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą reglamentuojančias taisykles, taip pat į žurnalistų profesines taisykles ar kodeksus, nebent:

a)     atitinkami asmenys arba su jais glaudžiai susiję asmenys dėl atitinkamos informacijos atskleidimo arba platinimo tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudos arba pelno; arba

b)     informacija atskleidžiama ar platinama siekiant suklaidinti rinką dėl finansinių priemonių pasiūlos, paklausos ar kainos.

4 SKYRIUSEVPRI IR KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

16 straipsnisKompetentingos institucijos

Nepažeidžiant teisminių institucijų kompetencijos, kiekviena valstybė narė šio reglamento reikmėms skiria vieną administracinę kompetentingą instituciją ir šiai institucijai skiria pakankamai išteklių, kad ji galėtų vykdyti šiame reglamente numatytus įgaliojimus. Kompetentinga institucija užtikrina, kad jos teritorijoje būtų taikomos šio reglamento nuostatos atsižvelgiant į visus jos teritorijoje vykdomus veiksmus, taip pat užsienyje vykdomus veiksmus, susijusius su priemonėmis, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, dėl kurių pateiktas prašymas prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba kuriomis prekiaujama kompetentingos institucijos teritorijoje veikiančioje daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje. Valstybės narės praneša apie paskirtą instituciją Komisijai, EVPRI ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

17 straipsnisKompetentingų institucijų įgaliojimai

1.          Kompetentingos institucijos vykdo savo funkcijas bet kuriuo iš šių būdų:

a)      tiesiogiai;

b)     bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis ar su rinkos subjektais;

c)      pagal savo pareigas perduodamos įgaliojimus tokioms institucijoms ar rinkos subjektams;

d)     kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

2.          Siekdamos vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos pagal nacionalinius teisės aktus ir savo įgaliojimus turi bent šiuos priežiūros ir tyrimo įgaliojimus:

a)      ▌susipažinti su bet kokiu bet kokio pavidalo dokumentu ir gauti ar pasidaryti jo kopiją;

b)     reikalauti informacijos iš bet kurio asmens, įskaitant tuos, kurie nuolat dalyvauja teikiant pavedimus ar vykdant tam tikrus susijusius sandorius, taip pat iš jų vadovo, ir prireikus kviesti ir apklausti tokius asmenis siekiant gauti informacijos;

c)      reikalauti, kad atitinkamų neatidėliotinų sandorių rinkų dalyviai pateiktų standartinės formos informaciją apie biržos prekių išvestines finansines priemones, gauti ataskaitas apie sandorius ir turėti tiesioginę prieigą prie prekybos dalyvių sistemų;

d)     atlikti patikras vietoje, išskyrus privačias patalpas, teikiant išankstinį pranešimą arba jo neteikiant;

e)      gavus išankstinį valstybės narės teisminės institucijos leidimą pagal nacionalinius teisės aktus ir kai yra pagrįstas įtarimas, kad su patikra susiję dokumentai gali būti svarbūs norint įrodyti, kad vertybiniais popieriais prekiaujama naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliuojama rinka pažeidžiant šio reglamento ar Direktyvos .../.../ES [naujosios PRD] nuostatas, patekti į privačias patalpas siekiant konfiskuoti bet kokius dokumentus;

ea)    kreiptis dėl baudžiamojo persekiojimo;

f)      reikalauti▌ investicinės įmonės turimų telefoninių pokalbių, elektroninių pranešimų ir duomenų srauto duomenų pagal [naująją FPRD];

fa)    reikalauti telekomunikacijų operatoriaus turimų telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų, kai tokie duomenys gali būti svarbūs norint įrodyti, kad pažeidžiant šį reglamentą arba Direktyvą .../.../ES [naująją PRD] buvo prekiaujama vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliuojama rinka.

         Šiame punkte nurodytais duomenimis nelaikomas telefoninių pokalbių balsu turinys, nebent tam būtų gautas teisminės institucijos leidimas;

fb)    reikalauti įšaldyti ir (arba) areštuoti turtą;

fc)    sustabdyti prekybą atitinkama finansine priemone;

fd)    reikalauti laikinai nutraukti bet kokią veiklą, prieštaraujančią šio reglamento nuostatoms.

2a.        Veiksmus, nurodytus e, f ir fa punktuose, gali vykdyti teisėsaugos institucijos, bendradarbiaudamos su priežiūros institucijomis pagal nacionalinės teisės aktus.

3.          Kompetentingos institucijos naudojasi 2 dalyje nurodytais priežiūros ir tiriamaisiais įgaliojimais pagal nacionalinės teisės aktus. Kompetentingos institucijos nesiekia gauti ir nesilaiko jokio asmens, susijusio su tiriamu subjektu, nurodymų.

4.          Asmens duomenys, surinkti pagal šį straipsnį vykdant priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, tvarkomi pagal Direktyvą 95/46/EB.

5.          Valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų pareigoms vykdyti.

17a straipsnisKeleto rinkų pavedimų knygos priežiūra

1.          Dėl bet kurios finansinės priemonės, kuria leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, prekybos vietos, kurioje pirmą kartą leista prekiauti ta finansine priemone, valstybės narės kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai vykdyti keleto rinkų priežiūrą, siekiant nustatyti, ar vykdant su pavedimų knyga susijusią veiklą nėra manipuliuojama rinka.

Remiantis [naujojo FPRR] 71 straipsnio 1 dalimi, reikėtų sudaryti galimybę kompetentingoms institucijoms perduoti savo priežiūros užduotis trečiosioms šalims.

2.          Prekybos vietų veiklos vykdytojai savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai teikia pavedimų knygos duomenis apie finansines priemones, kuriomis aktyviai prekiaujama atitinkamoje reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje.

Kai kompetentinga institucija nėra I dalyje nurodyta kompetentinga institucija, ji imasi reikiamų priemonių, kad atitinkamus pavedimų knygos duomenis konsoliduotų ir perduotų 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai.

Bet kuriuo atveju reguliuojamų rinkų arba daugiašalės prekybos sistemų buveinės valstybės narės kompetentinga institucija lieka atsakinga už užtikrinimą, kad jos prižiūrimos reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos praneštų apie pavedimus laikydamosi taikytinų duomenų standartų.

3.          2 dalyje nurodyti pavedimų knygos duomenys turi būti aiškūs, tikslūs ir pakankamai išsamūs, kad kompetentingoms institucijoms būtų sudaromos sąlygos vykdyti keleto rinkų priežiūrą pagal 1 dalį. Šie duomenys apima:

a)          nario, kuris perdavė pavedimą reguliuojamai rinkai arba daugiašalei prekybos sistemai, atpažinties kodą;

b)          finansinės priemonės atpažinties informaciją;

c)          datą ir laiką (nurodant tūkstantąsias sekundės dalis), kai pavedimas buvo perduotas reguliuojamai rinkai arba daugiašalei prekybos sistemai;

d)          pavedimo ypatybes, visų pirma nurodant:

- pirkimo (pardavimo) rodiklį;

- pradinį ir likusį (neapmokėtą) atskleistą ir paslėptą kiekį (atsižvelgiant į bet kokį (-ius) dalinį (-ius) įvykdymą (-us) arba įvykį (-ius), kuris (-ie) daro poveikį pavedimui);

- pavedimo rūšį (pvz., rinkos kainos, ribinės kainos, stabdomasis);

- ribinę kainą (jei taikytina);

- rinkos dalyvio nurodytą galiojimo laikotarpį (pvz., dienos pabaiga, galioja, kol panaikinamas, bet kuri nurodyta data ir laikas, kitos prekybos dienos pabaiga);

- bet kokia (-ios) pavedimo įvykdymo sąlyga (-os) (pvz., mažiausias įvykdymo dydis, stabdymo kaina);

e)          bet kurio įvykio, kuris daro poveikį šioms ypatybėms, datą ir laiką (nurodant tūkstantąsias sekundės dalis);

f)           įvykio, dėl kurio pasikeitė šios ypatybės, rūšį (pvz., ypatybes pakeitė rinkos dalyvis, panaikinimas, dalinis (arba visiškas) įvykdymas, rinkos prekybos sustabdymas, stabdomasis įpareigojimas);

g)          pavedimo atpažinties kodą;

h)          ar rinkos narys (reguliuojamos rinkos ir, jei įmanoma, daugiašalės prekybos sistemos) pavedimą atliko savo sąskaita (subjekto kompetencija) ar trečiosios šalies vardu (tarpininko kompetencija).

Ši informacija teikiama kiekvienam būdingam pavedimo galiojimo laikotarpiui, kuris apibrėžiamas kaip laikotarpis, per kurį d punkte išvardytos ypatybės išlieka tokios pačios ir nepaveiktos jokio įvykio. Siekiant išvengti abejonių, į šią su kiekvienu būdingu galiojimo laikotarpiu susijusią informaciją įtraukiama šio laikotarpio pradžios data (laikas) (nurodant tūkstantąsias sekundės dalis), pabaigos data (laikas) (nurodant tūkstantąsias sekundės dalis) ir įvykio, dėl kurio šis laikotarpis pasibaigė, rūšis.

4.        1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija bet kurios kitos kompetentingos institucijos prašymu pateikia pavedimų knygos duomenis.

5.        EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, siekdama nustatyti:

a)          finansinių priemonių, kurioms turėtų būti taikoma keleto rinkų priežiūra, sąrašą, išsamią pavedimų knygos duomenų informaciją bei technines specifikacijas ir periodiškumą, kuriuo šie duomenys turi būti teikiami;

b)          atvejus, kai kitos kompetentingos institucijos pagal 4 dalį gali prašyti prekybos vietos, kurioje pirmą kartą leista prekiauti emitentui, valstybės narės kompetentingos institucijos pateikti pavedimų knygos duomenis;

c)          kaip turi būti tvarkomi duomenys, jei užduotys perduodamos trečiosioms šalims, taip pat sankcijas, jei trečiosios šalys netinkamai naudojasi tokiais duomenimis.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip ...[31]*.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

6.        Ne vėliau kaip ...[32]* EVPRI parengia ataskaitą, kurioje vertinama, kaip veikia keleto rinkų pavedimų knygos priežiūra, įskaitant tai, kaip EVPRI galėtų padėti vykdyti šią užduotį ir teikti atitinkamą paramą.

18 straipsnisBendradarbiavimas su EVPRI

1.          Įgyvendinant šį reglamentą kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

2.          Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia EVPRI visą informaciją, būtiną EVPRI pareigoms vykdyti.

3.          EVPRI rengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekdama nustatyti keitimosi informacija pagal 2 dalį tvarką ir priemones.

             EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...][33]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

19 straipsnisPrievolė bendradarbiauti

1.          Kompetentingos institucijos bendradarbiauja viena su kita ir su EVPRI, kai tai būtina įgyvendinant šį reglamentą. ▌Kompetentingos institucijos teikia paramą kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI. Be kita ko, jos nedelsdamos keičiasi informacija ir bendradarbiauja tiriamosios veiklos ir teisės aktų įgyvendinimo priežiūros klausimais.

             Pirmoje pastraipoje nustatyta prievolė bendradarbiauti ir padėti taikoma ir Komisijos atžvilgiu, kai keičiamasi informacija, susijusia su biržos prekėmis, kai tai SESV I priede išvardyti žemės ūkio produktai.

2.          Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ERIBA), įsteigta pagal Reglamentą (EB) Nr. 713/2009[34], ir valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, siekdamos užtikrinti koordinuotą požiūrį į atitinkamų taisyklių įgyvendinimą, kai sandoriai, prekybos pavedimai ar kiti veiksmai yra susiję su viena ar daugiau finansinių priemonių, kurioms taikomas šis reglamentas, taip pat su vienu ar daugiau didmeninių energetikos produktų, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. .../2012 [dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo] 3, 4 ir 5 straipsniai. Taikydamos šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius su didmeniniais energetikos produktais susijusioms finansinėms priemonėms, kompetentingos institucijos atsižvelgia į [Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. ... dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo] 2 straipsnyje pateiktų apibrėžčių ypatumus ir Reglamento (ES) Nr. .../2012 [dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo] 3, 4 ir 5 straipsnių nuostatas.

3.          Kai paprašoma, kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia bet kokią reikiamą informaciją pagal 1 dalį.

4.          Jei kompetentinga institucija yra tikra, kad kitos valstybės narės teritorijoje vykdomi ar buvo vykdomi šio reglamento nuostatoms prieštaraujantys veiksmai ar kad tam tikri veiksmai daro poveikį finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama kitos valstybės narės prekybos vietoje, ji kuo išsamiau apie tai praneša tos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI, o kai tai susiję su didmeniniais energetikos produktais – ir ERIBA. Įvairių valstybių narių kompetentingos institucijos viena su kita ir su EVPRI (o kai tai susiję su didmeniniais energetikos produktais – ir su ERIBA) tariasi dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis, ir informuoja viena kitą apie svarbius tarpinius rezultatus. Jos koordinuoja veiksmus, kad išvengtų galimo dubliavimosi taikant administracines priemones, sankcijas ir baudas tokiais tarpvalstybiniais atvejais pagal 24, 25, 26, 27 ir 28 straipsnius, taip pat padeda viena kitai užtikrinti priimtų sprendimų vykdymą.

5.          Vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija jai padėtų vykdyti patikras vietoje ar tyrimus.

             Kompetentinga institucija informuoja EVPRI apie pirmoje pastraipoje nurodytus prašymus. Tarpvalstybinio tyrimo ar patikros atveju EVPRI vienos iš kompetentingų institucijų prašymu arba, jei to reikia siekiant šio reglamento tikslų, savo iniciatyva koordinuoja tokį tyrimą ar patikrą.

             Jei kompetentinga institucija gauna kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrą vietoje ar tyrimą, ji gali:

             a)      pati vykdyti patikrą vietoje ar tyrimą;

             b)     leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai dalyvauti vykdant patikrą vietoje ar tyrimą;

             c)      leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai pačiai vykdyti patikrą vietoje ar tyrimą;

             d)     paskirti auditorius ar ekspertus, kurie vykdys patikrą vietoje ar tyrimą;

             e)      vykdyti konkrečias su priežiūros veikla susijusias užduotis kartu su kita kompetentinga institucija.

6.          Nepažeidžiant SESV 258 straipsnio, kompetentinga institucija, kurios prašymas pateikti informaciją ar suteikti pagalbą pagal 1, 2, 3 ir 4 dalis nepatenkintas per priimtiną laiką ar kurios prašymas pateikti informaciją ar suteikti paramą atmestas, gali kreiptis į EVPRI dėl tokio atmetimo ar neveikimo per priimtiną laiką.

             Tais atvejais EVPRI gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį, nepažeidžiant EVPRI teisės imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnį.

7.          Kompetentingos institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija su atitinkamomis nacionalinėmis ir trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis, atsakingomis už atitinkamas neatidėliotinų sandorių rinkas, kai jos pagrįstai įtaria, kad vykdomi ar buvo vykdomi veiksmai, laikytini prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliavimu rinka pagal šį reglamentą arba Direktyvą 2012/.../ES [naująją PRD]. Taip bendradarbiaujant užtikrinama konsoliduota finansinių ir neatidėliotinų sandorių rinkų priežiūra, nustatomi su keletu rinkų ir keletu valstybių susiję piktnaudžiavimo rinka atvejai ir taikomos sankcijos.

             Bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija apyvartinių taršos leidimų atžvilgiu pagal ankstesnę pastraipą užtikrina:

             a)      aukcionų stebėtojas, kai rengiami apyvartinių taršos leidimų ar kitų tokiais leidimais pagrįstų aukcione parduodamų produktų aukcionai pagal Reglamentą Nr. 1031/2010;

             b)     kompetentingos institucijos, registrų administratoriai, įskaitant centrinę administravimo instituciją, taip pat kitos pagal Direktyvą 2003/87/EB reikalavimų vykdymą prižiūrinčios valstybės institucijos.

             EVPRI teikia pagalbą ir koordinuoja kitų valstybių narių ir trečiųjų šalių kompetentingų institucijų ir reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir informacijos mainus. Jei įmanoma, kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis, atsakingomis už atitinkamas neatidėliotinų sandorių rinkas pagal 20 straipsnį.

8.          Asmens duomenys atskleidžiami trečiajai šaliai remiantis 22 ir 23 straipsniais.

9.          EVPRI rengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekdama nustatyti keitimosi informacija ir paramos teikimo tvarką ir priemones pagal šį straipsnį.

             EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...][35]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

19a straipsnisKompetentingų institucijų nesutarimų sprendimas

Jei kompetentinga institucija nesutinka su kitos valstybės narės kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu, susijusiu su bet kuriomis to reglamento arba Direktyvos (ES) Nr. .../.../... [naujosios PRD] nuostatomis, EVPRI gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.

20 straipsnisBendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

1.          Valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis dėl informacijos mainų ir pagal šį reglamentą nustatytų prievolių vykdymo priežiūros trečiosiose šalyse. Šiais bendradarbiavimo susitarimais užtikrinamas bent jau efektyvus keitimasis informacija, kuris leistų kompetentingoms institucijoms vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

             Kompetentinga institucija informuoja EVPRI ir kitas valstybių narių kompetentingas institucijas apie ketinimą sudaryti tokį susitarimą.

1a.        Kai Sąjunga dalyvauja apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje su trečiąja šalimi, apyvartiniai taršos leidimai, kuriais prekiaujama pagal šią sistemą, ir jais pagrįsti aukcione parduodami produktai patenka į šio reglamento taikymo sritį. Prireikus priimdama deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį Komisija patvirtina priemones, kuriomis nustatomi kriterijai, pagal kuriuos tie apyvartiniai taršos leidimai ir aukcione parduodami produktai įtraukiami į šio Reglamento taikymo sritį.

2.          EVPRI palengvina ir koordinuoja valstybių narių kompetentingų institucijų ir atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo susitarimų rengimą. Remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu, EVPRI parengia projektus techninių reguliavimo standartų, kuriuose pateikiamas standartinis bendradarbiavimo susitarimo dokumentas, kuriuo esant galimybei naudojasi valstybių narių kompetentingos institucijos.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip ...[36]*.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius tvirtinti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

2a.        EVPRI taip pat palengvina ir koordinuoja valstybių narių kompetentingų institucijų keitimąsi informacija, gauta iš trečiųjų šalių kompetentingų institucijų, kuri gali būti svarbi imantis priemonių pagal 24, 25, 26, 27 ir 28 straipsnius.

3.          Kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus dėl informacijos mainų su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis tik jei atskleidžiamai informacijai būtina taikyti profesinės paslapties užtikrinimo priemones, bent jau tokias pat, kaip numatyta 21 straipsnyje. Tokie informacijos mainai turi būti skirti tų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

4.          Asmens duomenys atskleidžiami trečiajai šaliai remiantis 22 ir 23 straipsniais.

21 straipsnisProfesinė paslaptis

1.          Bet kokiai konfidencialiai informacijai, kuri yra gauta, kuria keičiamasi ar kuri yra perduodama pagal šį reglamentą, taikomos 2 ir 3 dalyse išdėstytos profesinės paslapties nuostatos.

2.          Įsipareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, kurie dirba ar anksčiau dirbo kompetentingoje institucijoje arba bet kurioje institucijoje ar rinkos subjekte, kuriam kompetentinga institucija perdavė savo įgaliojimus, įskaitant kompetentingos institucijos nusamdytus auditorius ir ekspertus. Profesine paslaptimi laikoma informacija negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus pagal teisės aktuose išdėstytas nuostatas.

3.          Visa informacija, kuria kompetentingos institucijos keičiasi pagal šį reglamentą ir kuri yra susijusi su verslo arba veiklos sąlygomis ir kitais ekonominiais arba asmeniniais reikalais, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija dalyvaudama informacijos mainuose pareiškia, kad informaciją galima atskleisti, ar kai informaciją būtina atskleisti pagal teisės aktų reikalavimus.

22 straipsnisDuomenų apsauga

Tvarkydamos asmens duomenis valstybėse narėse įgyvendinant šį reglamentą, kompetentingos institucijos taiko Direktyvos 95/46/EB nuostatas. Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, EVPRI laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 5 metus.

23 straipsnisAsmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

1.          Valstybės narės kompetentinga institucija, kiekvieną atvejį apsvarstydama atskirai, gali perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai, jei įvykdomi Direktyvos 95/46/EB, visų pirma 25 ar 26 straipsnio reikalavimai. Valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad duomenys būtų perduodami tik jei tai būtina pagal šį reglamentą. Kompetentinga institucija užtikrina, kad trečioji šalis neperduotų duomenų kitai trečiajai šaliai, nebent aiškiai suteiktas leidimas raštu ir įvykdytos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatytos sąlygos. Asmens duomenys gali būti perduodami tik tokiai trečiajai šaliai, kuri užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą.

2.          Valstybės narės kompetentinga institucija iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gautą informaciją trečiosios šalies kompetentingai institucijai atskleidžia tik gavusi aiškų informaciją suteikusios kompetentingos institucijos leidimą; be to, jei taikoma, informacija atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems kompetentinga institucija davė sutikimą.

3.          Jei bendradarbiavimo susitarime numatytas keitimasis asmens duomenimis, vadovaujamasi Direktyva 95/46/EB.

5 SKYRIUSAdministracinės priemonės ir sankcijos

24 straipsnisAdministracinės priemonės ir sankcijos

1.          Valstybės narės nustato taisykles dėl 25 straipsnyje nurodytiems veiksmams taikytinų administracinių priemonių ir sankcijų šio reglamento nuostatas pažeidusiems asmenims ir imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Numatytos priemonės ir sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

             Ne vėliau kaip [...][37]* valstybės narės pateikia pirmoje pastraipoje nurodytas taisykles Komisijai ir EVPRI. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie visus vėlesnius tų taisyklių pakeitimus.

2.          Vykdydamos savo sankcijų taikymo įgaliojimus 25 straipsnyje nurodytiems veiksmams, kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad būtų pasiekti pagal šį reglamentą pageidautini administracinių priemonių ir sankcijų rezultatai, taip pat koordinuoja jų poveikį, kad būtų išvengta galimo dubliavimosi taikant administracines priemones, sankcijas ir baudas tarpvalstybiniais atvejais pagal 19 straipsnį.

2a.        Kompetentingos institucijos taip pat glaudžiai bendradarbiauja su visų valstybių narių institucijomis, atsakingomis už bet kokios nusikalstamos veikos, susijusios su 25 straipsnyje nurodytais veiksmais, tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, kad būtų pasiekti pageidautini administracinės ir baudžiamosios teisės priemonių bei sankcijų rezultatai ir kad būtų koordinuojami jų veiksmai, siekiant išvengti galimo dubliavimosi ar sutapimo tais atvejais, kai dėl pažeidimo gali būti taikomos tiek baudžiamosios sankcijos, tiek administracinės priemonės ar sankcijos.

25 straipsnisSankcijų taikymo įgaliojimai

Šis straipsnis taikomas šiems veiksmams:

a)          asmuo vykdo arba bando vykdyti prekybą vertybiniais popieriais pasinaudodamas viešai neatskleista informacija ir taip pažeidžia 9 straipsnį;

b)          asmuo pataria kitam asmeniui ar skatina kitą asmenį vykdyti prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir taip pažeidžia 9 straipsnį;

c)          asmuo netinkamai atskleidžia viešai neatskleistą informaciją ir taip pažeidžia 9 straipsnį;

d)          asmuo manipuliuoja rinka ir taip pažeidžia 10 straipsnį;

e)          asmuo bando manipuliuoti rinka ir taip pažeidžia 10 straipsnį;

f)           prekybos vietos veiklai vadovaujantis asmuo nepatvirtina ir neįgyvendina veiksmingų manipuliavimo rinka prevencijos ir nustatymo taisyklių bei procedūrų ir taip pažeidžia 11 straipsnio 1 dalį;

g)          profesionaliai sandorius organizuojantis ar vykdantis asmuo neturi įdiegtų sistemų, leidžiančių nustatyti ir pranešti apie sandorius, kurie gali būti susiję su prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, manipuliavimu rinka ar bandymu manipuliuoti rinka, arba nedelsdamas nepraneša apie įtartinus pavedimus ar sandorius kompetentingai institucijai ir taip pažeidžia 11 straipsnio 2 dalį;

h)          finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, visuomenei nedelsdama neatskleidžia viešai neatskleistos informacijos ar neskelbia viešai atskleistinos informacijos savo tinklalapyje ir taip pažeidžia 12 straipsnio 1 dalį;

i)           finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, atideda viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, kai dėl tokio atidėjimo gali būti suklaidinta visuomenė ar kai neužtikrinamas tos informacijos konfidencialumas, ir taip pažeidžia 12 straipsnio 2 dalį;

j)           finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, nepraneša kompetentingai institucijai, kad viešai neatskleistos informacijos atskleidimas buvo atidėtas, ir taip pažeidžia 12 straipsnio 4 dalį;

k)          finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis arba jų vardu ar už juos veikiantis asmuo visuomenei neatskleidžia viešai neatskleistos informacijos, kuri kokiam nors asmeniui buvo atskleista vykdant įprastines su einamomis pareigomis ar profesija susijusias užduotis, ir taip pažeidžia 12 straipsnio 6 dalį;

l)           finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, arba jų vardu ar už juos veikiantis asmuo paprašytas neparengia, reguliariai neatnaujina ar nepateikia kompetentingai institucijai viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo ir taip pažeidžia 13 straipsnio 1 dalį;

m)         finansinės priemonės emitento vadovo pareigas einantis asmuo, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, kuriems netaikoma išimtis pagal 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, arba su jais glaudžiai susijęs asmuo nepaviešina informacijos apie savo vardu vykdomus sandorius ir taip pažeidžia 14 straipsnio 1 ir 2 dalis;

n)          asmuo, renkantis ar platinantis informaciją, kurioje žiniasklaidai ar visuomenei rekomenduojama ar siūloma investicijų strategija, nesiima tinkamų priemonių, kad informacija būtų pristatoma sąžiningai ar kad būtų atskleisti interesai ar interesų konfliktas, ir taip pažeidžia 15 straipsnio 1 dalį;

o)          asmuo, dirbantis ar dirbęs kompetentingoje institucijoje ar kitoje institucijoje ar rinkos subjekte, kuriam kompetentinga institucija pavedė vykdyti savo užduotis, atskleidžia profesine paslaptimi laikomą informaciją ir taip pažeidžia 21 straipsnį;

p)          asmuo kompetentingai institucijai nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentu ir paprašytas nepateikia jo kopijos pagal 17 straipsnio 2 dalies a punktą;

q)          asmuo nepateikia informacijos ar neatsiliepia į kompetentingos institucijos kvietimus atvykti į pokalbį pagal 17 straipsnio 2 dalies b punktą;

r)           rinkos dalyvis kompetentingai institucijai nepateikia informacijos apie biržos prekių išvestines finansines priemones arba nepraneša apie įtartinus sandorius ar nesuteikia tiesioginės prieigos prie prekybos dalyvių sistemų pagal 17 straipsnio 2 dalies c punktą;

s)           asmuo nepatenkina kompetentingos institucijos prašymo įleisti į patalpas patikrai vietoje atlikti pagal 17 straipsnio 2 dalies d punktą;

t)           asmuo nesuteikia galimybės susipažinti su turimais telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenimis pagal 17 straipsnio 2 dalies f punktą;

u)          asmuo nevykdo kompetentingos institucijos reikalavimo nutraukti šiam reglamentui prieštaraujančią veiklą, sustabdyti prekybą finansinėmis priemonėmis ar paskelbti taisomąjį pareiškimą;

v)          asmuo vykdo veiklą, kurią kompetentinga institucija uždraudė jam vykdyti.

26 straipsnisAdministracinės priemonės ir sankcijos

1.          Nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams pagal 17 straipsnį, pažeidus 9 ar 10 straipsnio nuostatas arba atliekant 25 straipsnyje nurodytus veiksmus kompetentingos institucijos vadovaudamosi nacionaline teise yra įgaliotos taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:

             a)      nurodyti, kad pažeidimą padaręs asmuo nutrauktų su pažeidimu susijusią veiklą ir nebekartotų tokių veiksmų;

             b)     taikyti atitinkamas priemones, kai atsisakoma bendradarbiauti tyrimo metu, kaip numatyta 17 straipsnyje;

             c)      taikyti priemones, kuriomis užkertamas kelias nuolatiniam šio reglamento pažeidimui ir panaikinamos jo pasekmės;

             d)     kompetentingų institucijų svetainėje paskelbti viešą pareiškimą, kuriame minimas pažeidimą padaręs asmuo ir pažeidimo pobūdis;

             e)      ištaisyti melagingą ar klaidinančią atskleistą informaciją, be kita ko, reikalaujant, kad emitentas ar kitas melagingą ar klaidinančią informaciją paskelbęs ar išplatinęs asmuo paskelbtų taisomąjį pareiškimą;

             f)      taikyti laikiną arba nuolatinį draudimą vykdyti veiklą;

             g)      atšaukti investicinės įmonės leidimą, kaip apibrėžta Direktyvos [naujosios FPRD] 4 straipsnio 1 dalyje;

             h)      bet kuriam investicinės įmonės organo nariui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, nustatyti laikiną arba nuolatinį draudimą eiti pareigas investicinėse įmonėse.

                      Asmenims, pažeidusiems nuostatas dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliavimo rinka, dvejus metus bus draudžiama prekiauti prekybos vietoje, kuriai taikomas šis reglamentas.

                      Asmenims, kuriems jau anksčiau taikytos sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliavimą rinka, nustatomas nuolatinis draudimas prekiauti prekybos vietoje, kuriai taikomas šis reglamentas;

             i)       sustabdyti prekybą atitinkamomis finansinėmis priemonėmis;

             j)      reikalauti įšaldyti ir (arba) areštuoti turtą;

             k)     taikyti administracines pinigines sankcijas, kurių suma gali būti iki dešimties kartų didesnė nei padarius pažeidimą gauto pelno ar išvengtų nuostolių suma, kai ją įmanoma nustatyti, jei ji didesnė už kurią nors iš l arba m punkte nurodytų taikytinų didžiausiųjų sumų;

             l)       nedarant poveikio k punkto taikymui, fizinio asmens atžvilgiu taikyti neriboto dydžio administracines pinigines sankcijas▌;

             m)     nedarant poveikio k punkto taikymui, juridinio asmens atžvilgiu taikyti administracines pinigines sankcijas, kurių dydis – iki 20 % bendros ankstesnių veiklos metų metinės apyvartos. Jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios bendrovės patronuojamoji įmonė [kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose], tokia bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta pagal pagrindinės patronuojančiosios bendrovės ankstesnių veiklos metų konsoliduotą finansinę ataskaitą.

2.          Be 1 dalyje nurodytų įgaliojimų taikyti sankcijas kompetentingos institucijos gali turėti kitus sankcijų taikymo įgaliojimus ir numatyti didesnes administracines pinigines sankcijas nei nustatyta toje dalyje. Numatydamos didesnes administracines pinigines sankcijas, nei nustatyta 1 dalyje, kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į tai, kaip neigiamai vieno arba keleto šio reglamento reikalavimų pažeidimas paveikė rinkų veikimą, finansines tų rinkų dalyvių pozicijas ir platesnius ekonominius, socialinius bei aplinkos apsaugos interesus.

3.          Apie kiekvieną už šio reglamento pažeidimus taikomą administracinę priemonę ir sankciją skelbiama nedelsiant, nurodant bent informaciją apie pažeidimo tipą bei pobūdį, taip pat už jį atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl tokio skelbimo kiltų didelis pavojus finansų rinkų stabilumui. Jei dėl viešo paskelbimo susijusiems fiziniams asmenims būtų padaryta neproporcingai didelė žala, kompetentingos institucijos tokiems fiziniams asmenims taikomas priemones ir sankcijas skelbia anonimiškai.

27 straipsnisVeiksmingas sankcijų taikymas

1.          Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos administracinių priemonių bei sankcijų rūšį ir baudų lygį kompetentingos valdžios institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, įskaitant:

             a)      pažeidimo sunkumą ir trukmę;

             b)     atitinkamo asmens atsakomybės laipsnį;

             ba)   kai taikytina, tai, kiek darbuotojas buvo skatinimas arba verčiamas imtis tam tikrų veiksmų pagal atitinkamos institucijos vidaus taisykles, nurodymus arba nusistovėjusią tvarką;

             c)      atitinkamo asmens finansinį pajėgumą, atsižvelgiant į atitinkamo juridinio asmens visą apyvartą ar atsakingo fizinio asmens metines pajamas;

             d)     atsakingo asmens gauto pelno ar išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, reikšmingumą;

             e)      atitinkamo asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, neapribojant reikalavimo užtikrinti, kad toks asmuo atsilygintų už gautą pelną ar išvengtus nuostolius;

             f)      atitinkamo asmens anksčiau padarytus pažeidimus.

             Kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į papildomus veiksnius, jei jie numatyti nacionaliniuose teisės aktuose.

2.          Siekdama užtikrinti administracinių priemonių, sankcijų ir baudų nuoseklų taikymą ir atgrasomąjį poveikį visoje Sąjungoje, EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį rengia kompetentingoms institucijoms skirtas gaires dėl administracinių priemonių ir sankcijų tipų, taip pat baudų lygio.

28 straipsnisApeliacinis skundas

Valstybės narės užtikrina galimybę paduoti apeliacinį skundą dėl kompetentingos institucijos pagal šį reglamentą priimtų sprendimų.

28a straipsnisTeisė į gynybą

Valstybės narės taiko tinkamas procedūras, siekdamos užtikrinti asmens, kurio atžvilgiu šio reglamento pagrindu atliekamas tyrimas, teisę į gynybą. Šiomis procedūromis užtikrinama, kad atitinkamas asmuo būtų išklausytas prieš priimant su juo susijusį sprendimą ir šiam asmeniui būtų suteikta teisė pasinaudoti veiksminga teismine gynybos priemone dėl su juo susijusio sprendimo.

29 straipsnisPranešimai apie pažeidimus

1.          Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti veiksmingi mechanizmai, kuriais papildomi 11 straipsnio 2a dalyje nurodyti mechanizmai ir skatinama pranešti apie šio reglamento pažeidimus kompetentingoms institucijoms, įskaitant bent konkrečią pranešimų apie pažeidimus gavimo ir paskesnės stebėsenos tvarką. Šiomis procedūromis užtikrinama, kad būtų laikomasi šių principų:

             a)     užtikrinama apie galimus ar faktinius pažeidimus pranešusių asmenų tinkama apsauga, įskaitant visišką anonimiškumą, visų pirma (ir nepažeidžiant nacionalinių nuostatų, kuriomis reglamentuojamas teismo procesas) tų asmenų tapatybės konfidencialumas visais procedūros etapais;

             b)     užtikrinama apie galimus ar faktinius pažeidimus pranešusio asmens ir kaltinamo asmens duomenų apsauga pagal Direktyvoje 95/46/EB įtvirtintus principus;

             c)      užtikrinama tinkama kaltinamo asmens apsauga; taip pat

             d)     pranešusiam asmeniui ir kaltinamam asmeniui užtikrinama tinkama apsauga nuo blogo elgesio su jais darbo vietoje ir teisinės pagalbos jiems teikimas.

1a.        Valstybės narės reikalauja, kad visos finansų įstaigos ir prekybos vietos taikytų kovos su sukčiavimų strategiją.

2.          Finansinės paskatos asmenims, teikiantiems svarbią informaciją apie galimus šio reglamento pažeidimus, gali būti numatomos pagal nacionalinius teisės aktus, kai tokie asmenys anksčiau neturėjo teisinės ar sutartinės prievolės pranešti tokią informaciją, kad informacija yra nauja ir jos pagrindu taikoma administracinė priemonė, sankcija ar baudžiamoji sankcija už šio reglamento pažeidimą.

3.          Priimdama deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį, Komisija tvirtina priemones, kuriomis tikslinamos 1 dalyje minėtos procedūros, įskaitant pranešimo nuostatas, paskesnės pranešimų stebėsenos nuostatas ir asmenų apsaugos priemones.

30 straipsnisKeitimasis informacija su EVPRI

1.          Kompetentingos▌ institucijos kasmet teikia EVPRI apibendrintą informaciją apie visas jų arba teisminių institucijų taikytas administracines priemones, sankcijas ir baudas pagal 24, 25, 26, 27, 28 ir 29 straipsnius. EVPRI šią informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

2.          Kai kompetentinga institucija atskleidžia informaciją apie administracines priemones, sankcijas ir baudas visuomenei, ji tuo pat metu apie tas administracines priemones, sankcijas ir baudas praneša EVPRI.

3.          Jei paskelbta administracinė priemonė, sankcija ir bauda yra susijusi su investicine įmone pagal Direktyvą [naująją FPRD], nuorodą į paskelbtą sankciją EVPRI įtraukia į investicinių įmonių registrą pagal Direktyvos [naujosios FPRD] 5 straipsnio 3 dalį.

4.          EVPRI rengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekdama nustatyti keitimosi informacija tvarką ir priemones pagal šį straipsnį.

             EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [...][38]*.

             Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

6 SKYRIUSDELEGUOTIEJI AKTAI

32 straipsnisNaudojimasis įgaliojimais

1.          Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.          Įgaliojimai priimti 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 4 dalyje, 12 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 6 dalyje ir 29 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

3.          Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 4 dalyje, 12 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 6 dalyje ir 29 straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.          Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.          Pagal 5 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 4 dalį, 12 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnio 6 dalį ir 29 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

32a straipsnisDeleguotųjų aktų priėmimo terminas

Pagal 5 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 4 dalį, 12 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnio 6 dalį ir 29 straipsnio 3 dalį Komisija deleguotuosius aktus priima ne vėliau kaip ...[39]*.

8 SKYRIUS▌BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34 straipsnisDirektyvos 2003/6/EB panaikinimas

Direktyva 2003/6/EB panaikinama nuo [...][40]**. Nuorodos į Direktyvą 2003/6/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

34a straipsnisPersvarstymas ir ataskaitų teikimas

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. Komisija, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis ir EVPRI, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie proporcingos tvarkos, taikomos finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, emitentams, tinkamumą, visų pirma kaip numatyta 12 straipsnio 4 dalyje.

34b straipsnisEVPRI patariamasis komitetas sparčiosios prekybos klausimu

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. EVPRI įsteigia nacionalinių ekspertų patariamąjį komitetą, kuriame bus nustatomi nauji sparčiosios prekybos būdai, kurie galėtų būti laikoma manipuliavimu rinka, siekiant:

a)          didinti EVPRI žinias apie sparčiąją prekybą, taip pat

b)          taikant 5 straipsnio 2a dalies nuostatas pateikti su sparčiąja prekyba susijusių piktnaudžiavimo būdų, įskaitant masinius klaidinančius pavedimus (angl. quote stuffing), klaidinančius pavedimus (angl. spoofing) ir sluoksniuotus pavedimus (angl. layering), sąrašą.

34c straipsnisEVPRI patariamasis komitetas technologijų finansų rinkose klausimais

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. EVPRI įsteigia nacionalinių ekspertų patariamąjį komitetą, kuris nustato, kurie rinkose vykstantys technologijų pokyčiai gali būti piktnaudžiavimas arba manipuliavimas rinka, siekdamas:

a)          didinti EVPRI žinias apie su naujomis technologijomis susijusias prekybos strategijas ir apie galimybes piktnaudžiauti jas įgyvendinant,

b)           jau nustatytų piktnaudžiavimu būdų sąrašą papildyti atvejais, kurie konkrečiai susiję su sparčiosios prekybos strategijomis, taip pat

c)          vertinti įvairių prekybos vietų metodų, kuriais siekiama mažinti su naujais prekybos būdais susijusią riziką, veiksmingumą.

Atlikusi analizę EVPRI turėtų parengti papildomas geriausios praktikos visose ES finansų rinkose gaires.

35a straipsnisEVPRI darbuotojai ir ištekliai

Ne vėliau kaip ...[41]* EVPRI įvertina darbuotojų ir išteklių poreikius, atsiradusius dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

36 straipsnisĮsigaliojimas ir taikymas

1.          Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtąją dieną po] jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.          Jis taikomas nuo [...], išskyrus 3 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 9 dalį, 13 straipsnio 4 ir 6 dalis, 14 straipsnio 5 ir 6 dalis, 15 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 9 dalį, 19 straipsnio 9 dalį, 28 straipsnio 3 dalį ir 29 straipsnio 3 dalį, kurios taikomos iš karto po šio reglamento įsigaliojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu                                               Tarybos varduPirmininkas

                Pirmininkas

I PRIEDAS

A. Manipuliavimo veiksmų, susijusių su melagingais ar klaidinančiais signalais ir kainų fiksavimu, požymiai

Taikant šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir neapribojant to straipsnio 3 dalyje išvardytų veiksmų, kai rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos nagrinėja sandorius ar prekybos pavedimus, atsižvelgiama į toliau esančiame nebaigtiniame sąraše aprašytus rodiklius, kurie savaime nebūtinai turėtų būti laikomi manipuliavimo rinka atvejais:

a)          kokiu mastu pateikti prekybos pavedimai ar įvykdyti sandoriai yra svarbi sandorių, vykdomų su atitinkama finansine priemone, susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstu aukcione parduodamu produktu, dienos apyvartos dalis, ypač kai dėl tokių veiksmų gerokai keičiasi šių priemonių kainos;

b)          kokiu mastu prekybos pavedimai ar sandoriai, kuriuos pateikė ar įvykdė asmenys, turintys reikšmingas finansinės priemonės pirkimo ar pardavimo pozicijas, susijusią biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartį ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstą aukcione parduodamą produktą, sukelia didelius tos finansinės priemonės, susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainos pokyčius;

(c)         ar dėl įvykdytų sandorių nepasikeitė finansinės priemonės, susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto naudojimas neturint nuosavybės teisių;

d)          kiek dėl pateiktų prekybos pavedimų ar įvykdytų sandorių per trumpą laiką iš esmės keitėsi pozicija, kokiu mastu tai svarbi sandorių, vykdomų su atitinkama finansine priemone, susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstu aukcione parduodamu produktu, dienos apyvartos dalis ir kiek tai galima sieti su dideliais finansinės priemonės, susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainos pasikeitimais;

e)          kokiu mastu prekybos pavedimai ar sandoriai pateikti ar sudaryti per trumpą prekybos sesijos laiko tarpą ir kiek tai lemia kainų pokyčius, kurių vėliau nebelieka;

f)           kiek dėl pateiktų prekybos pavedimų keičiasi geriausio pasiūlymo pateikimas ar finansinės priemonės, susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto siūloma kaina arba apskritai kiek keičiasi rinkos dalyviams prieinamos pavedimų knygos pateikimas ir kiek dažnai pavedimai atsiimami prieš juos įvykdant;

(g)         kokiu mastu prekybos pavedimai pateikiami ar sandoriai vykdomi konkrečiu laiku ar maždaug konkrečiu laiku, kai apskaičiuojamos orientacinės kainos, galutinės kainos ir vertinimai, ir kiek tai lemia kainų pokyčius, kurie daro poveikį tokioms kainoms ir vertinimams.

B. Manipuliavimo veiksmų, susijusių su fiktyvių priemonių ar kitų apgaulės ar manipuliavimo būdų naudojimu, požymiai

Taikant šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir neapribojant to straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje išvardytų veiksmų, kai rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos nagrinėja sandorius ar prekybos pavedimus, atsižvelgiama į toliau pateiktame nebaigtiniame sąraše aprašytus rodiklius, kurie savaime nebūtinai turėtų būti laikomi manipuliavimo rinka atvejais:

a)          ar prekybos pavedimus teikiantys ar sandorius vykdantys asmenys arba su jais susiję asmenys prieš tai ar po to platina melagingą ar klaidinančią informaciją;

b)          ar asmenys prekybos pavedimus ar vykdo sandorius teikia prieš tai ar po to, kai tie patys asmenys ar su jais susiję asmenys renka ar platina rekomendacijas dėl investicijų, kurios yra neteisingos ar šališkos ar kurioms akivaizdų poveikį turi materialiniai interesai.

 • [1]  OL C 161, 2012 6 7, p. 3.
 • [2]  OL C 181, 2012 6 21, p. 64.
 • [3] *                 Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu; išbrauktos teksto dalys žymimos simboliu ▌.
 • [4]             OL C 161, 2012 6 7, p. 3.
 • [5]             OL C 181, 2012 6 21, p. 64.
 • [6]                 m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija.
 • [7]                 OL L 96, 2003 4 12, p. 16.
 • [8]               OL L 86, 2012 3 24, p. 1.
 • [9]               OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
 • [10]              OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
 • [11]                OL L 302, 2010 11 18, p. 1.
 • [12]            OL L 326, 2011 12 8, p. 1.
 • [13]                OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
 • [14]                OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
 • [15]                OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
 • [16]                OL L 336, 2003 12 23, p. 33.
 • [17] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [18] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [19] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [20]                2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų, (OL L 241, 2006 9 2, p. 1).
 • [21]                1976 m. gruodžio 13 d. Antroji Tarybos direktyva dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (OL L 26, 1977 1 31, p. 1).
 • [22]                2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB, (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).
 • [23]                Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).
 • [24] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [25] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [26] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [27] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [28] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [29] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [30] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [31] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [32] *             OL prašome įrašyti datą: 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [33] **               OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [34]                2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, (OL L 211, 2009 14 8, p.1).
 • [35] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [36] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [37] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [38] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [39] *               OL: prašome įrašyti datą: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [40] **            OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
 • [41] *             OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (30.5.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)
(COM(2011) 0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))

Nuomonės referentas: Richard Seeber

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje (PRD) 2003/6/EB sukuriama išsami sistema, skirta kovai su piktnaudžiavimu rinka (prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka). Siūlomame reglamente, kuriuo siekiama didinti rinkos vientisumą ir investuotojų apsaugą kartu užtikrinant suderintą taisyklių rinkinį ir vienodas sąlygas, piktnaudžiavimo rinka sistema išplečiama ir į ją įtraukiamos visos finansinės priemonės, kurioms taikoma Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD).

Be to, nauja redakcija išdėstytoje FPRD, kurią siūlo Komisija, apyvartiniai taršos leidimai pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą priskiriami finansinėms priemonėms, taigi visai ES apyvartinių taršos leidimų rinkai ir toliau taikomas finansų rinkos reglamentavimas.

Nors daugiau kaip 80 proc. apyvartinių taršos leidimų rinkos sudaro išvestinių finansinių priemonių rinka ir dėl to jai jau taikomos FPRD ir PRD, naujuoju Piktnaudžiavimo rinka reglamentu rinkos apsaugą siekiama išplėsti ir ją taip pat taikyti apyvartinių taršos leidimų pirminei rinkai ir nereguliuojamoms neatidėliotinų sandorių rinkoms, kad būtų galima išvengti sukčiavimo, kuris galėtų sumažinti pasitikėjimą ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, atvejų. FPRD ir Direktyva 2003/6/EB dėl piktnaudžiavimo rinka būtų taikomos didinant rinkos saugumą, bet netrukdant siekti jos tikslo, kuris tebėra išmetamųjų teršalų mažinimas.

Jeigu, persvarstant FPRD, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos apyvartiniai taršos leidimai bus priskiriami finansinėms priemonėms, o apyvartiniai taršos leidimai pateks į piktnaudžiavimo rinka sistemos taikymo sritį, nuostatas reikės patikslinti atsižvelgiant į savitą šių priemonių pobūdį.

Todėl pasiūlyme dėl reglamento pateikiama konkreti viešai neatskleistos informacijos apie apyvartinius taršos leidimus apibrėžtis. Kitaip nei dėl tradicinių finansinių priemonių, prievolė atskleisti viešai neatskleistą informaciją nustatoma ne emitentui (atsakingai valdžios institucijai, pvz., Komisijai, kuriai prievolė atskleisti informaciją neturėtų trukdyti įgyvendinti klimato politikos tikslų), o rinkos dalyviams. Atskleistina informacija paprastai bus susijusi su informaciją atskleidžiančios šalies fizine veikla, pvz., įrenginių pajėgumu ir naudojimu.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui apyvartinius taršos leidimus įtraukti į piktnaudžiavimo rinka sistemą, siekiant užtikrinti, kad visa organizuota prekyba būtų vykdoma reguliuojamose prekybos vietose taikant beveik vienodus skaidrumo, organizavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus. Be to, pateikta keletas pakeitimų, kuriais siekiama didinti pasiūlymo veiksmingumą.

Visų pirma svarbus reglamento aspektas yra tas, kad jame rinkos dalyviams, kurie, tikėtina, negali daryti didelio poveikio apyvartinių taršos leidimų kainodarai, numatoma prievolės atskleisti viešai neatskleistą informaciją išimtis. Komisija deleguotaisiais aktais ketina nustatyti mažiausią šiai išimčiai taikytiną ribinę vertę (išreikštą metiniu išmetamu CO2 kiekiu, šilumine galia ar jų deriniu).

Praktiškai tikėtina, kad didelį poveikį anglies dioksido kainodarai gali daryti tik ta informacija, kuri susijusi su ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių (paprastai priklausančių ES elektros energijos sektoriui) didžiausių teršėjų veikla: apskaičiuota, kad ES tik apie 7 proc. įrenginių (didžiųjų, kurie per metus išmeta daugiau kaip 500 000 tonų CO2) išmeta apie 80 proc. teršalų, ir tik 20 įmonių turi beveik pusę rinkoje suteiktų leidimų.

Tada, siekiant išvengti neapibrėžtumo rinkoje, būtų tikslinga reglamento tekste iš pat pradžių aiškiai nustatyti minėtas ribines vertes. Nuomonės referentas siūlo nustatyti 3 mln. tonų anglies dioksido ekvivalento lygį ir 300 MW deginimo veiklai taikomą nominalios šiluminės galios lygį, kuriais būtų siekiama prievoles atskleisti informaciją nustatyti tik labiausiai susijusiems rinkos dalyviams. Tačiau manoma, kad būtų tikslinga Komisijai suteikti įgaliojimus deleguotaisiais aktais keisti šiuos lygius, siekiant atsižvelgti į technologinę plėtrą ir rinkos pokyčius, pvz., norint spręsti kainų nepastovumo ar tikėtinos rinkos asimetrijos klausimus.

Be to, paaiškinama, kad Komisijos ir valstybių narių pareigūnams, kurie turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, turėtų būti aiškiai draudžiama vykdyti su manipuliavimu rinka susijusią veiklą.

Galiausiai pridedama nuostata, kuria siekiama į reglamento taikymo sritį įtraukti būsimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemas, kuriose sudariusi pasaulinius susitarimus gali dalyvauti ES; šia nuostata šioms naujoms rinkoms siekiama užtikrinti tokį patį rinkos apsaugos lygį, koks užtikrinamas ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) kadangi persvarstant Finansinių priemonių rinkų direktyvą apyvartiniai taršos leidimai priskiriami finansinėms priemonėms, šis reglamentas toms priemonėms taip pat bus taikomas. Remdamosi direktyva dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, Europos Komisija, valstybės narės ir kitos oficialiai paskirtos institucijos yra, be kita ko, atsakingos už techninį apyvartinių taršos leidimų išdavimą, jų nemoką suteikimą reikalavimus atitinantiems pramonės sektoriams ir naujiems dalyviams, jos taip pat atsakingos apskritai už ES klimato politikos sistemos, kuria remiamas apyvartinių taršos leidimų teikimas ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taisyklių besilaikantiems pirkėjams, plėtrą ir įgyvendinimą. Vykdydamos šias pareigas, šios valstybės institucijos turi galimybę susipažinti su viešai neskelbiama informacija, kuri gali turėti poveikio kainoms, ir, remiantis direktyva dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, joms gali prireikti atlikti tam tikras su apyvartiniais taršos leidimais susijusias rinkos operacijas. Siekiant išlaikyti Europos Komisijos, valstybių narių ir kitų oficialiai paskirtų institucijų gebėjimą rengti ir vykdyti ES klimato politiką, šis reglamentas neturėtų būti taikomas šių valstybės institucijų veiklai, kuri vykdoma tik įgyvendinant šią politiką ir kuri susijusi su apyvartiniais taršos leidimais. Ši išimtis neturėtų daryti neigiamo poveikio visos rinkos skaidrumui, nes šioms valdžios institucijoms numatomos teisės aktuose nustatytos prievolės veiklą vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas, sąžiningas ir nediskriminacinis naujų sprendimų, pokyčių ir duomenų, kurie gali turėti poveikio kainoms, atskleidimas ir galimybė su jais susipažinti. Be to, konkrečios informacijos, kuri gali turėti poveikio kainoms ir kurią tvarko valstybės institucijos, sąžiningo ir nediskriminacinio atskleidimo apsaugos priemonės numatomos pagal direktyvą dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos ir jos įgyvendinimo aktus. Be to, valdžios institucijoms, kurios veikia įgyvendindamos ES klimato politiką, taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai šios valdžios institucijos veda derybas arba vykdo sandorius, kuriais nesiekiama įgyvendinti ES klimato politikos, arba kai bet kuriai iš šių institucijų dirbantys fiziniai asmenys derybas vykdo ar sandorius sudaro savo sąskaita;

(Žr. 2 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 16 konstatuojamoji dalis)

Pagrindimas

Reikėtų labiau paaiškinti valdžios institucijų (apyvartinių taršos leidimų emitentų) neįtraukimo į šio reglamento taikymo sritį priežastis ir apribojimus, kai šios institucijos veiksmų imasi vykdydamos ES klimato politiką. Be to, reikėtų paaiškinti, kad valstybės pareigūnams, kurie turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija apie apyvartinius taršos leidimus, šia informacija naudotis draudžiama siekiant vykdyti su piktnaudžiavimu rinka susijusią veiklą.

Pakeitimas   2

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) kadangi persvarstant Finansinių priemonių rinkų direktyvą apyvartiniai taršos leidimai priskiriami finansinėms priemonėms, šis reglamentas toms priemonėms taip pat bus taikomas. Turint omenyje specifinį tokių priemonių pobūdį ir struktūrines anglies dioksido rinkos savybes, būtina užtikrinti, kad valstybių narių, Europos Komisijos ir kitų oficialiai paskirtų institucijų veikla, susijusi su apyvartiniais taršos leidimais, nebūtų ribojama įgyvendinant Sąjungos klimato politiką. Be to, pareiga atskleisti viešai neatskleistą informaciją turi būti nustatyta visiems tos rinkos dalyviams. Vis dėlto, siekiant išvengti nereikalingos informacijos teikimo ir užtikrinti numatomos priemonės ekonomiškumą, būtina apriboti tos prievolės reguliuojamąjį poveikį, jį taikant tik tiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyviams, kurie, atsižvelgiant į jų dydį ir veiklos pobūdį, gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai. Jei apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai jau vykdo panašias viešai neatskleistos informacijos atskleidimo prievoles, visų pirma pagal Reglamentą dėl energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. ... dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo), prievolė atskleisti viešai neatskleistą informaciją apie apyvartinius taršos leidimus neturėtų reikšti, kad privalu du kartus teikti iš esmės tą pačią informaciją;

(16) kadangi pavieniai rinkos dalyviai turi labai daug viešai neskelbiamos informacijos, kuri gali turėti poveikio kainoms, darančios poveikį apyvartinių taršos leidimų paklausai, tikslinga, kad pareiga atskleisti viešai neatskleistą informaciją būtų nustatyta visiems tos rinkos dalyviams. Vis dėlto, siekiant išvengti nereikalingos informacijos teikimo ir užtikrinti numatomos priemonės ekonomiškumą, būtina apriboti tos prievolės reguliuojamąjį poveikį, jį taikant tik tiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyviams, kurie, atsižvelgiant į jų dydį ir veiklos pobūdį, gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai. Taikant šią išimtį šiame reglamente reikėtų nustatyti tinkamas mažiausias ribines vertes ir įgalioti Komisiją tvirtinti priemones, kuriomis šias ribines vertes būtų galima pakeisti priimant deleguotuosius aktus. Atskleistina informacija turėtų būti susijusi su informaciją atskleidžiančios šalies fizinėmis operacijomis, o ne su apyvartinių taršos leidimų prekybos planais ar strategijomis. Jei apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai jau vykdo panašias viešai neatskleistos informacijos atskleidimo prievoles, visų pirma pagal Reglamentą dėl energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. ... dėl didmeninės energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo), prievolė atskleisti viešai neatskleistą informaciją apie apyvartinius taršos leidimus neturėtų reikšti, kad privalu du kartus teikti iš esmės tą pačią informaciją;

(Žr. 1 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 15a konstatuojamoji dalis.)

Pagrindimas

Siekiant apibrėžtumo rinkoje, tikslinga prievolės atskleisti neatskleistą informaciją išimčiai taikomas ribines vertes nustatyti šio reglamento tekste ir paminėti konstatuojamoje dalyje kartu nurodant jų pateikimo priežastis. Be to, svarbu aiškiai nurodyti, kad prekybos strategijos nepriskiriamos informacijai, kurią būtina atskleisti.

Pakeitimas   3

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) Komisija turėtų būti įgaliota tvirtinti deleguotuosius aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Visų pirma deleguotieji aktai turėtų būti tvirtinami atsižvelgiant į atpirkimo programų sąlygas ir finansinių priemonių stabilizavimą, 1 priede išvardytus manipuliavimo veiksmų rodiklius, ribinę vertę, kurią pasiekus apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai atskleisti informaciją, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, taip pat ribinę vertę ir sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais. Ypač svarbu, kad parengiamajame etape Komisija atliktų tam tikras konsultacijas, įskaitant ir ekspertų lygmeniu. Rengdama ir kurdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(42) Komisija turėtų būti įgaliota tvirtinti deleguotuosius aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Visų pirma deleguotieji aktai turėtų būti tvirtinami atsižvelgiant į atpirkimo programų sąlygas ir finansinių priemonių stabilizavimą, 1 priede išvardytus manipuliavimo veiksmų rodiklius, ribines vertes, kurią pasiekus apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai atskleisti informaciją, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, taip pat ribinę vertę ir sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais. Ypač svarbu, kad parengiamajame etape Komisija atliktų tam tikras konsultacijas, įskaitant ir ekspertų lygmeniu. Rengdama ir kurdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Yra dvi ribinės vertės: viena išreikšta anglies dioksido ekvivalentu, o kita – deginimo veiklai taikoma nominalia šilumine galia.

Pakeitimas   4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas valstybės narės, Europos Komisijos ar bet kurio kito oficialiai paskirto subjekto ar jų vardu veikiančio asmens veiklai, susijusiai su apyvartiniais taršos leidimais ir vykdomai įgyvendinant Sąjungos klimato politiką.

2. Šis reglamentas netaikomas valstybės narės, Europos Komisijos ar bet kurio kito oficialiai paskirto subjekto ar jų vardu veikiančio asmens veiklai, susijusiai su apyvartiniais taršos leidimais ir vykdomai tik įgyvendinant Sąjungos klimato politiką.

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad šios taikymo srities išimtis taikoma subjektams, kurie veiklą vykdo tik įgyvendindami ES klimato politiką, o pavieniams valstybės pareigūnams, kurie turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, galinčia turėti poveikio apyvartinių taršos leidimų rinkai, vis dar visapusiškai taikomos su piktnaudžiavimu rinka susijusios taisyklės.

Pakeitimas   5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį informacija laikoma konkretaus pobūdžio informacija, jei joje nurodomos aplinkybės, kurios yra susiklosčiusios ar kurios, kaip galima pagrįstai tikėtis, susiklostys, arba įvykis, kuris jau įvyko ar kuris, kaip galima pagrįstai tikėtis, įvyks, taip pat jei ta informacija yra pakankamai tiksli, kad būtų galima daryti išvadą dėl galimo tokių aplinkybių ar įvykio poveikio finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms.

2. Pagal 1 dalį informacija laikoma konkretaus pobūdžio informacija, jei joje nurodomos aplinkybės, kurios yra susiklosčiusios ar kurios, kaip galima pagrįstai tikėtis, susiklostys, arba įvykis, kuris jau įvyko ar kuris, kaip galima pagrįstai tikėtis, įvyks, taip pat jei ta informacija yra pakankamai tiksli, kad būtų galima daryti išvadą dėl galimo tokių aplinkybių ar įvykio poveikio finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių ar apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms.

(Žr. 6 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 6 straipsnio 3 dalis.)

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateikiamas siekiant formuluotę suderinti su kitomis reglamento nuostatomis.

Pakeitimas   6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal 1 dalį informacija, kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms – tai informacija, kuria sumanus investuotojas būtų linkęs pasinaudoti priimdamas sprendimus dėl investicijų.

3. Pagal 1 dalį informacija, kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių, apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms – tai informacija, kuria sumanus investuotojas būtų linkęs pasinaudoti priimdamas sprendimus dėl investicijų.

(Žr. 5 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 6 straipsnio 2 dalis.)

Pakeitimas   7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui, kai įrenginių ar aviacijos veiklos, kurią jis valdo nuosavybės teise, kontroliuoja ar už kurią atsako, išlakos prieš tai ėjusiais metais neviršijo mažiausio anglies dioksido ekvivalento lygio, o kai vykdoma deginimo veikla, jų nominali šiluminė galia neviršijo mažiausio nustatyto lygio.

Pirma pastraipa netaikoma apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui, kai įrenginių ar aviacijos veiklos, kurią jis valdo nuosavybės teise, kontroliuoja ar už kurią atsako, išlakos prieš tai ėjusiais metais neviršijo mažiausio 3 mln. tonų anglies dioksido ekvivalento lygio, o kai vykdoma deginimo veikla, jų nominali šiluminė galia neviršijo mažiausio nustatyto 300 MW lygio.

Pagrindimas

Siekiant didinti apibrėžtumą rinkoje, reglamento tekste iš pat pradžių tikslinga nustatyti prievolių atskleisti informaciją išimčiai taikomus lygius. Pasirinkti konkretūs skaičiai, kuriais įtraukiami tik stambūs rinkos dalyviai, kurių veikla, tikėtina, gali daryti didelį poveikį kainodarai ir kurie apima maždaug 75 proc. visos apyvartinių taršos leidimų rinkos. Pažymima, kad 3 mln. tonų anglies dioksido ekvivalentas atitinka šešis didelius įrenginius, iš kurių kiekvienas kasmet išmeta 500 000 tonų.

Pakeitimas   8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija deleguotaisiais aktais pagal 31 straipsnį tvirtina priemones, kuriomis nustatomas mažiausias anglies dioksido ekvivalento lygis ir mažiausias nominalios šiluminės galios lygis, kad būtų galima taikyti antroje pastraipoje numatytą išimtį.

Komisija deleguotaisiais aktais pagal 31 straipsnį įgaliojama tvirtinti priemones, kuriomis keičiamas mažiausias anglies dioksido ekvivalento lygis ir mažiausias nominalios šiluminės galios lygis, kad būtų galima taikyti antroje pastraipoje numatytą išimtį. Priimdama šioje pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus, Komisija įvertina, ar mažiausio anglies dioksido ekvivalento lygio arba mažiausio nominalios šiluminės galios lygio keitimas atitinka naujų technologijų plėtros ir rinkos pokyčių poreikius.

Pagrindimas

Nors, siekiant rinkos dalyviams suteikti daugiau aiškumo ir išvengti teisinio neapibrėžtumo, lygį labai svarbu nustatyti iš pat pradžių, vis tiek naudinga įgalioti Komisiją deleguotaisiais aktais šiuos lygius keisti, norint galėti spręsti rinkos problemas (tikėtina asimetrija, kainų nepastovumas ir kt.) ir (arba) tenkinti politikos poreikius (pvz., išmetamieji teršalai, kurie vykdant ES klimato politiką laikui bėgant mažėja).

Pakeitimas   9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija gali leisti finansinės priemonės emitentui uždelsti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei:

5. Kompetentinga institucija gali leisti finansinės priemonės emitentui ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui uždelsti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei:

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams nederėtų nesuteikti galimybės gauti oficialų leidimą uždelsti atskleisti viešai neatskleistą informaciją.

Pakeitimas   10

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kai Sąjunga dalyvauja apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje su trečiąja šalimi, apyvartiniai taršos leidimai, kuriais prekiaujama pagal šią sistemą ir ja pagrįsti aukcione parduodami produktai patenka į šio reglamento taikymo sritį. Prireikus Komisija pagal 31 straipsnį deleguotųjų aktų forma patvirtina priemones, nustatančias kriterijus, pagal kuriuos šie apyvartiniai taršos leidimai ir aukcione parduodami produktai įtraukiami į šio Reglamento taikymo sritį.

Pagrindimas

Rinkos apsauga turėtų būti užtikrinama ir prekybos sistemoms, kuriose sudariusi pasaulinius susitarimus ES galėtų dalyvauti ateityje.

Pakeitimas   11

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija pagal 32 straipsnį gali tvirtinti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti ir keisti atpirkimo programų sąlygas ir finansinių priemonių stabilizavimo sąlygas, šio reglamento apibrėžtis, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais, ir nuostatas dėl asmenų, teikiančių informaciją, kuri gali padėti atskleisti šio reglamento pažeidimus.

Komisija pagal 32 straipsnį gali tvirtinti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti ir keisti atpirkimo programų sąlygas ir finansinių priemonių stabilizavimo sąlygas, ribines vertes, kurias pasiekus apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai atskleisti informaciją, šio reglamento apibrėžtis, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais, ir nuostatas dėl asmenų, teikiančių informaciją, kuri gali padėti atskleisti šio reglamento pažeidimus.

Pagrindimas

Išmetamųjų teršalų ribines vertes reikėtų nurodyti nuostatose, kurias Komisija deleguotaisiais aktais gali papildyti arba iš dalies pakeisti.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimas rinka (piktnaudžiavimas rinka)

Nuorodos

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.11.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

1.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Richard Seeber

15.12.2011

Svarstymas komitete

25.4.2012

 

 

 

Priėmimo data

30.5.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ  (20.6.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymo dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)
(COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))

Nuomonės referentė: Alexandra Thein

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė vienareikšmiškai džiaugiasi Komisijos tikslais sugriežtinti ir atnaujinti kovos su piktnaudžiavimu rinka ir prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija priemones.

Galiojančios direktyvos pertvarkymas į reglamentą yra tinkamas būdas šiam tikslui, nes bus nustatyta vienoda tvarka ir terminų apibrėžtys ES mastu ir užtikrinamas vienodas priemonių taikymas valstybėse narėse. Pagal galiojančią direktyvą esama veiksmų laisvės, kuri gali lemti teisinį netikrumą ir sudaryti galimybes pažeidimams.

Šioje nuomonėje visų pirma norima pateikti kritiką teisiniu požiūriu ir pasiūlyti, kaip tuos klausimus išspręsti. Nuomonės referentei svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pasiūlytais pakeitimais nesiekiama, kad kas nors išvengtų teisingų sankcijų ar bausmės. Tikslas veikiau yra užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą ir palengvinti piktnaudžiavimo rinka persekiojimą ir traukimą atsakomybėn už jį praktikoje.

Nuomonės referentė visų pirma kritikuoja šiuos dalykus:

– ji abejoja, ar pateisinama taikyti išimtį visoms pinigų politikos, valstybės skolos valdymo ir klimato politikos priemonėms ir mano, kad būtų tikslinga išnagrinėti šį klausimą;

– kompleksišką ir sudėtingą viešai neatskleistos informacijos apibrėžtį. Svarbiausia šiuo požiūriu yra apibrėžties tikslumas, nes būtent jis svarbus nustatant sankcijas, taigi ir sprendžiant baudžiamumo klausimą. Gaila, kad į Komisijos pasiūlymą negalėjo būti įtrauktas Teisingumo Teismo sprendimas dėl Vokietijos Federalinio Teismo prašymo priimti preliminarų nutarimą (pateikta 2011 m. sausio 14 d., Markus Geltl prieš Daimler AG, byla C-19/11) Prašyme aptariami svarbiausi šios apibrėžties aspektai, pvz., ar esama viešai neatskleistos informacijos, kai procesas vyksta ilgesnį laikotarpį keliais etapais, ir pagrįstos tikimybės apibrėžtis. Generalinio prokuroro sprendimo projektai, kuriuose remiamasi plačiu termino aiškinimu, pateikti 2012 m. kovo 21 d. Priimant TT sprendimą reikės atidžiai patikrinti apibrėžtis ir išnagrinėti, ar reikia atskirti sąvokas, ypač turint mintyje pagal 6 straipsnio 1 dalies e punkto naujai nustatytą viešai neatskleistos informacijos kategoriją. Vis dėlto nuomonės referentė, atsižvelgdama į tai, kad TT sprendimas dar nepriimtas, šiuo metu susilaiko nepateikusi pakeitimų šiuo klausimu.

– Bandymo įvykdyti tam tikrą veiką baudžiamumas iš principo sveikintinas, nes taip padidėja galimybės taikyti sankcijas. Vis dėlto neaišku, ar ir kaip praktikoje galima faktiškai įrodyti, kad tai bandymas įvykdyti tam tikrą veiką.

– Taikant pagal pasiūlymo 11 straipsnio 2 dalį numatytas prevencijos ir apsaugos priemones turi būti atsižvelgiama, ar atitinkami subjektai iš tikrųjų atitinka reikalavimus dėl įvykdytų sandorių tipo ir dydžio; šios priemonės taip pat turi būti proporcingos.

– Nustačius vienodą 20 000 EUR ribinę vertę, kurią pasiekus privaloma viešai atskleisti informaciją apie vadovų sandorius, nepakankamai atsižvelgiama į padėtį valstybėse narėse, visų pirma į sandorių mastą, kuris, atsižvelgiant į biržos dydį ar tam tikroje valstybėje narėje įvykdytų sandorių apimtį, gali gerokai skirtis. Taigi pageidautina nustatyti ribinę vertę, tačiau palikti valstybėms narėms spręsti, kurioje skalės nuo 20 000 iki 100 000 EUR vietoje ji turėtų būti. Jau vien dėl to teisės nuostatos, palyginti su dabartine padėtimi, gerokai suvienodinamos.

– Skelbiant sankcijas neturėtų būti nurodoma pažeidusių asmenų tapatybė. Tai neproporcinga, visų pirma turint mintyje tai, kad, pvz., smurtinių nusikaltimų atvejais, pagal daugelio valstybių narių duomenų apsaugos reikalavimus to padaryti nebūtų leidžiama. Neturėtų būti nurodoma ir pažeidimo tipas ir pobūdis, jei dalyvaujančiosioms šalims dėl to būtų padaryta neproporcinga žala.

– Anoniminio pranešimo klausimu galima pasidžiaugti, kad nuostata skirti finansines skatinamąsias priemones yra tik valstybėms narėms numatyta galimybė. Šiuo klausimu ES yra skirtingos teisinės tradicijos, teikiant pakeitimus tai norima stipriau pabrėžti.

– Pranešimų apie pažeidimus procedūros turėtų būti nustatytos ne įgyvendinimo aktais pagal SESV 291 straipsnį, o deleguotaisiais aktais pagal SESV 290 straipsnį, nes šiuo atveju kalbama apie neesminių reglamento nuostatų papildymą.

– Draudimo du kartus bausti už tą pačią veiką (lot. non bis in idem) principas turėtų būti vienareikšmiškai suformuluotas, ypač tais atvejais, kai galima taikyti ir baudžiamąsias, ir administracines sankcijas.

– Kadangi taikymas ir įgyvendinimas yra pagrindiniai aspektai siekiant, kad ES teisė būtų sėkminga, reikia numatyti straipsnį dėl persvarstymo. Taip sudaroma galimybė patikrinti tam tikras nuostatų, pvz., sankcijų už bandymą piktnaudžiauti rinka taikymo ir išimčių pinigų politikai, valstybės skolos valdymui ir klimato politikai taikymo, veiksmingumą.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) manipuliavimui ar bandymui manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali priskiriama pavedimų, kurių negalima vykdyti, teikimas. Be to, finansine priemone galima manipuliuoti vykdant veiksmus ne prekybos vietoje. Todėl asmenys, kurių profesija susijusi su sandorių organizavimu ar vykdymu ir kurie privalo turėti veikiančias įtartinų sandorių nustatymo ir pranešimo apie juos sistemas, taip pat turėtų pranešti apie įtartinus pavedimus ir įtartinus sandorius, vykstančius ne prekybos vietoje;

(22) manipuliavimui ar bandymui manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali priskiriama pavedimų, kurių negalima vykdyti, teikimas. Be to, finansine priemone galima manipuliuoti vykdant veiksmus ne prekybos vietoje. Todėl asmenys, kurių profesija susijusi su sandorių organizavimu ar vykdymu ir kurie privalo turėti veikiančias įtartinų sandorių nustatymo ir pranešimo apie juos sistemas, taip pat turėtų pranešti apie įtartinus pavedimus ir įtartinus sandorius, vykstančius ne prekybos vietoje. EVPRI, taikydama techninius reguliavimo standartus, turėtų nustatyti tinkamas taisykles ir procedūras bei tinkamas sistemas ir pranešimų šablonus; kiekvienu atveju sprendžiant tinkamumo klausimą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tai, kiek gali būti reikalaujama, kad atitinkami subjektai, atsižvelgiant į jų sandorių tipą ir mastą, vykdytų savo prievolę pranešti;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) didesnis emitento vadovo pareigas einančių asmenų ir tam tikrais atvejais su jais glaudžiai susijusių asmenų vykdomų sandorių skaidrumas yra piktnaudžiavimo rinka prevencijos priemonė. Skelbimai bent jau apie kai kuriuos tokius sandorius taip pat gali būti labai naudingas informacijos šaltinis investuotojams. Būtina paaiškinti, kad prievolė skelbti informaciją apie tokius vadovų sandorius taip pat taikoma ir finansinių priemonių įkeitimo ar skolinimo atvejams ir sandoriams, kuriuos vykdo kitas vadovo pareigas einantis asmuo. Siekiant tinkamai suderinti skaidrumo lygį ir kompetentingoms institucijoms ir visuomenei teikiamų ataskaitų skaičių, šiuo reglamentu reikėtų nustatyti vienodą ribinę vertę, iki kurios apie sandorius nereikėtų pranešti;

(28) didesnis emitento vadovo pareigas einančių asmenų ir tam tikrais atvejais su jais glaudžiai susijusių asmenų vykdomų sandorių skaidrumas yra piktnaudžiavimo rinka prevencijos priemonė. Skelbimai bent jau apie kai kuriuos tokius sandorius taip pat gali būti labai naudingas informacijos šaltinis investuotojams. Būtina paaiškinti, kad prievolė skelbti informaciją apie tokius vadovų sandorius taip pat taikoma ir finansinių priemonių įkeitimo ar skolinimo atvejams ir sandoriams, kuriuos vykdo kitas vadovo pareigas einantis asmuo. Siekiant išspręsti šį klausimą, viena vertus, turėtų būti užtikrintas tinkamas skaidrumo lygio ir kompetentingoms institucijoms ir visuomenei teikiamų ataskaitų skaičiaus santykis, antra vertus, turėtų būti atsižvelgta į padėtį valstybėse narėse, ypač į sandorių mastą, kuris, atsižvelgiant į biržos dydį ar tam tikroje valstybėje narėje įvykdytų sandorių apimtį, gali skirtis. Todėl šiuo reglamentu reikėtų nustatyti ribinę vertę, iki kurios apie sandorius nereikėtų pranešti ir kurią valstybės narės galėtų nustatyti tam tikroje apibrėžtoje skalėje;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, atkreipia kompetentingų institucijų dėmesį į naują informaciją ir taip padeda joms nustatyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka atvejus, taip pat taikyti sankcijas. Tačiau asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, gali nenorėti teikti informaciją bijodami, kad su jais bus susidorota, arba dėl to, kad nėra skatinamųjų priemonių. Todėl šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad būtų numatytos tinkamos nuostatos, kuriomis asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, būtų skatinami atkreipti kompetentingų institucijų dėmesį į galimus šio reglamento pažeidimus ir būtų apsaugoti nuo susidorojimo. Tačiau asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, turėtų turėti galimybę pasinaudoti tomis skatinamosiomis priemonėmis tik kai jie pateikia naujos informacijos, kurios pagal teisės aktų reikalavimus jie dar nėra įpareigoti teikti, ir kai gavus tokią informaciją dėl šio reglamento pažeidimo pritaikomos sankcijos. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad jų įgyvendinamose asmenims, informuojantiems apie galimus pažeidimus, taikomose sistemose būtų numatyti asmenų, apie kuriuos pranešama, tinkamos apsaugos mechanizmai, visų pirma paisoma jų teisių į asmens duomenų apsaugą, taip pat procedūros, kuriomis būtų užtikrinama asmens teisė į veiksmingą teisinę gynybą, teisė būti išklausytam prieš priimant sprendimą dėl šio asmens, taip pat teisė veiksmingai apskųsti teisme dėl jo priimtą sprendimą;

(36) asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, atkreipia kompetentingų institucijų dėmesį į naują informaciją ir taip padeda joms nustatyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka atvejus, taip pat taikyti sankcijas. Tačiau asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, gali nenorėti teikti informacijos bijodami, kad su jais bus susidorota, arba dėl to, kad nėra skatinamųjų priemonių. Todėl šiame reglamente turėtų būti nuostatos dėl asmenų, informuojančių apie galimus pažeidimus, skatinimo atkreipti kompetentingų institucijų dėmesį į galimus šio reglamento pažeidimus ir jų apsaugos nuo susidorojimo. Tačiau drauge turėtų būti atsižvelgiama ir į skirtingas teisines valstybių narių tradicijas, pvz., susijusias su finansinių skatinamųjų priemonių nustatymu. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę pagal esamas nacionalines teisės sistemas skatinti asmenis informuoti kompetentingas institucijas apie galimus šio reglamento pažeidimus. Tačiau asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, turėtų turėti galimybę pasinaudoti tomis skatinamosiomis priemonėmis tik kai jie pateikia naujos informacijos, kurios pagal teisės aktų reikalavimus jie dar nėra įpareigoti teikti, ir kai gavus tokią informaciją dėl šio reglamento pažeidimo pritaikomos sankcijos. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad jų įgyvendinamose asmenims, informuojantiems apie galimus pažeidimus, taikomose sistemose būtų numatyti asmenų, apie kuriuos pranešama, tinkamos apsaugos mechanizmai, visų pirma paisoma jų teisių į asmens duomenų apsaugą, taip pat procedūros, kuriomis būtų užtikrinama asmens teisė į veiksmingą teisinę gynybą, teisė būti išklausytam prieš priimant sprendimą dėl šio asmens, taip pat teisė veiksmingai apskųsti teisme dėl jo priimtą sprendimą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) Komisija turėtų būti įgaliota tvirtinti deleguotuosius aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Visų pirma deleguotieji aktai turėtų būti tvirtinami atsižvelgiant į atpirkimo programų sąlygas ir finansinių priemonių stabilizavimą, 1 priede išvardytus manipuliavimo veiksmų rodiklius, ribinę vertę, kurią pasiekus apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai atskleisti informaciją, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, taip pat ribinę vertę ir sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais. Ypač svarbu, kad Komisija surengtų tinkamas konsultacijas atlikdama parengiamuosius darbus, taip pat ir ekspertų lygmeniu; Rengdama ir kurdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(42) Komisija turėtų būti įgaliota tvirtinti deleguotuosius aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Visų pirma deleguotieji aktai turėtų būti tvirtinami atsižvelgiant į atpirkimo programų sąlygas ir finansinių priemonių stabilizavimą, 1 priede išvardytus manipuliavimo veiksmų rodiklius, ribinę vertę, kurią pasiekus apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai atskleisti informaciją, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, taip pat ribinę vertę ir sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais ir pranešimo apie šio reglamento pažeidimus, procedūras. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamuosius darbus, rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais. Rengdama ir kurdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas pranešimo apie šio reglamento pažeidimus procedūrų atžvilgiu, įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti suteikti Komisijai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 183/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;

Išbraukta.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48a) patarimai dėl investavimo, kaip tai apibrėžta FPRD, teikiami kaip asmeninės rekomendacijos klientui dėl vieno ar daugiau sandorių, susijusių su finansinėmis priemonėmis (visų pirma neoficialios trumpalaikės investavimo rekomendacijos, kurias investicinės įmonės ar kredito įstaigos pardavimų ar prekybos skyriai teikia savo klientams), kurios tikriausiai nebus viešai prieinamos, nelaikomi rekomendacijomis tokia prasme, kaip tai apibrėžta šiame reglamente;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad patarimams dėl investavimo ir neoficialioms trumpalaikėms investavimo rekomendacijoms, kurie tikriausiai nebus viešai prieinami, neturėtų būti taikomos tyrimų atskleidimo taisyklės. Ši formuluotė grindžiama Komisijos direktyvos 2003/125/EB, kuria įgyvendinamos 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyva 6 straipsnio 5 dalies nuostatos, 3 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

48 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48b) be to, tai, kad rinkos formuotojai, institucijos, įgaliotos veikti kaip sutarties šalys, arba asmenys, įgalioti vykdyti pavedimus trečiųjų asmenų vardu, kurie žino viešai neatskleistą informaciją ir pirmaisiais dviem atvejais sąžiningai vykdo teisėtą veiklą, susijusią su finansinių priemonių pirkimu ar pardavimu, o paskutiniuoju atveju pagal savo pareigas vykdo pavedimą, nelaikoma naudojimusi tokia viešai neatskleista informacija;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, į Piktnaudžiavimo rinka reglamentą reikėtų iš naujo įtraukti konstatuojamąsias dalis, kuriomis nustatytos 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje minėtų prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija pažeidimų apibrėžtys, t. y. 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyvos 18 konstatuojamąją dalį. Be to, Teisingumo Teismas, priėmęs sprendimą byloje Spector Photo, pripažino, kad tam tikromis aplinkybėmis asmenys, pvz., rinkos formuotojai ir institucijos, įgaliotos veikti kaip sutarties šalys, gali gintis nuo pateiktų kaltinimų (2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo byloje Spector Photo NV prieš CBFA, C‑45/08, 58 punktas).

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

48 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48c) galimybė susipažinti su kitos bendrovės viešai neatskleista informacija, viešai teikiant pasiūlymą perimti jos akcijų paketą, siekiant kontroliuoti tą bendrovę arba siūlant susijungti su ja, savaime nelaikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, į Piktnaudžiavimo rinka reglamentą reikėtų iš naujo įtraukti konstatuojamąsias dalis, kuriomis nustatytos 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje minėtų prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija pažeidimų apibrėžtys, t. y. 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyvos 29 konstatuojamąją dalį. Be to, Teisingumo Teismas, priėmęs sprendimą byloje Spector Photo, pripažino, kad tam tikromis aplinkybėmis asmenys, pvz., rinkos formuotojai ir institucijos, įgaliotos veikti kaip sutarties šalys, gali gintis nuo pateiktų kaltinimų (2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo byloje Spector Photo NV prieš CBFA, C‑45/08, 60 punktas).

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

48 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48d) jei prieš įsigydamas ar parduodamas finansines priemones asmuo, atliekantis vieną ar kitą iš šių operacijų, būtinai iš anksto priima sprendimą įsigyti ar parduoti, toks įsigijimas ar pardavimas nelaikomas naudojimusi viešai neatskleista informacija;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, į Piktnaudžiavimo rinka reglamentą reikėtų iš naujo įtraukti konstatuojamąsias dalis, kuriomis nustatytos 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje minėtų prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija pažeidimų apibrėžtys, t. y. 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyvos 30 konstatuojamąją dalį. Be to, Teisingumo Teismas, priėmęs sprendimą byloje Spector Photo, pripažino, kad asmenys tam tikromis aplinkybėmis, pvz., iš anksto priėmę sprendimą įsigyti ar parduoti, gali gintis nuo pateiktų kaltinimų (2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo byloje Spector Photo NV prieš CBFA, C‑45/08, 60 punktas).

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

48 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48e) tyrimai ir vertinimai, atlikti remiantis viešai prieinamais duomenimis, nelaikomi viešai neatskleista informacija; todėl bet koks sandoris, sudarytas remiantis tokiu tyrimu ar vertinimais, pagal šį reglamentą nelaikomas prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, į Piktnaudžiavimo rinka reglamentą reikėtų iš naujo įtraukti konstatuojamąsias dalis, kuriomis nustatytos 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyvoje minėtų prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija pažeidimų apibrėžtys, t. y. 2003 m. Piktnaudžiavimo rinka direktyvos 31 konstatuojamąją dalį. Tyrimai ir vertinimai, atlikti remiantis viešai prieinamais duomenimis, nelaikomi viešai neatskleista informacija, kitaip tai turėtų neigiamos įtakos veiksmingam finansų rinkų veikimui.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

48 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48f) informacija, susijusi su rinkos dalyvio prekybos planais ir strategijomis, nelaikoma viešai neatskleista informacija;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis itin svarbi tais atvejais, kai Reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 12 konstatuojamojoje dalyje nustatyti įpareigojimai atskleisti informaciją taikomi visiems tam tikros rinkos dalyviams. Neįtraukus šios nuostatos iš rinkos dalyvių būtų reikalaujama viešai skelbti savo prekybos planus ir strategijas.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

48 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48g) prekyba finansinėmis priemonėmis, dėl kurių įmonei pateiktas prašymas parduoti atskirus vertybinius popierius ar pateikti pagrįstą apmokėjimo patvirtinimą, kad klientas atitiktų Reglamente dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nustatytus reikalavimus, gali būti teisėta ir todėl nelaikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

Pagrindimas

Dėl Piktnaudžiavimo rinka reglamento ir Skolintų vertybinių popierių pardavimo reglamento tarpusavio ryšio pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamento nuostatas informacija, susijusi su skolintų vertybinių popierių pardavimu, gali būti laikoma viešai neatskleista informacija. Informacija, kad klientas ketina parduoti skolintus vertybinius popierius, techniniu požiūriu laikoma viešai neatskleista informacija, todėl šios informacijos nebuvo galima reglamentuoti, nelaikant jos galbūt nusikalstama. Šiuo pakeitimu nustatoma atitinkama veiklai, kuri priskiriama įprastai įmonių veiklai, taikytina išlyga.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau finansinių priemonių emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai;

a) konkreti pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau finansinių priemonių emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam dokumento tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) informacija, susijusi su biržos prekių neatidėliotinais sandoriais ir finansinėmis priemonėmis, išskyrus biržos prekių išvestines finansines priemones:

 

i) informacija, išskyrus atitinkamą tikslią informaciją, kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį ir reikšmingą poveikį tokių finansinių priemonių kainai, ir

 

ii) kai sumanus investuotojas, reguliariai dalyvaujantis rinkos veikloje ir prekiaujantis tam tikra finansine priemone, tokios informacijos naudojimą laikytų suinteresuotojo asmens nesugebėjimu laikytis jo elgesiui, kurio iš jo pagrįstai tikimasi dėl jo užimamos padėties tam tikrose rinkose, taikomų standartų;

Pagrindimas

Naujuoju 6 straipsnio 1 dalies da punktu nustatoma atskira viešai neatskleistos informacijos kategorija; ši informacija nelaikoma nei tikslia, nei svarbia kainos požiūriu, tačiau dėl taikomos sumanaus investuotojo kategorijos vertinama kaip viešai neatskleista informacija.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) informacija, kuriai netaikomi į a, b, c ar d punktai ir kuri susijusi su vienu ar daugiau finansinių priemonių emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių, kuri paprastai nėra viešai skelbiama, bet kuri, ją pateikus sumaniam investuotojui, reguliariai dalyvaujančiam rinkos veikloje ir prekiaujančiam tam tikra finansine priemone ar su ja susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi, jo būtų laikoma svarbia priimant sprendimus dėl sąlygų, kuriomis reikėtų vykdyti sandorius su šia finansine priemone ar su ja susijusią biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartį.

Išbraukta.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal 1 dalį informacija, kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms – tai informacija, kuria sumanus investuotojas būtų linkęs pasinaudoti priimdamas sprendimus dėl investicijų.

3. Papildant 1 dalį, informacija, kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms – tai informacija, kuria sumanus investuotojas būtų linkęs pasinaudoti priimdamas sprendimus dėl investicijų.

Pagrindimas

Dėl Komisijos siūlomo teksto atsiranda didelis teisinis neapibrėžtumas, nes „didelis poveikis kainoms“ priklausys nuo atitinkamos institucijos atliekamo patikrinimo rezultatų, kuriais remdamasis sumanus investuotojas būtų linkęs pasinaudoti priimdamas sprendimus dėl investicijų (neaiškus ir netikslus kriterijus).

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bet koks asmuo, užsiimantis prekybos vietos valdymo veikla, priima ir įgyvendina veiksmingas taisykles ir procedūras pagal Direktyvos [naujosios FPRD] [31 ir 56 straipsnius], siekdamas užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus.

1. Bet koks asmuo, užsiimantis prekybos vietos valdymo veikla, priima ir įgyvendina veiksmingas taisykles ir procedūras pagal Direktyvos [naujosios FPRD] [31 ir 56 straipsnius], siekdamas užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus. Apie šiuos atvejus pranešama kompetentingai priežiūros institucijai.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. EVPRI rengia techninių reguliavimo standartų projektą, siekdama nustatyti tinkamas taisykles ir procedūras, kad subjektai vykdytų 1 dalies reikalavimus, ir sukurti sistemas ir pranešimų šablonus, kuriais subjektai galėtų naudotis, kad įgyvendintų 2 dalies reikalavimus.

3. EVPRI rengia techninių reguliavimo standartų projektą, siekdama nustatyti tinkamas taisykles ir procedūras, kad būtų vykdomi 1 dalies reikalavimai, ir sukurti tinkamus pranešimų šablonus, kuriais reikia naudotis, kad būtų įgyvendinti 2 dalies reikalavimai. EVPRI, spręsdama tinkamumo klausimą, turėtų atsižvelgti į tai, kiek galima reikalauti, kad atitinkami subjektai, turint mintyje jų sandorių tipą ir mastą, vykdytų 2 dalies reikalavimus.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalis netaikoma sandoriams, kurių bendroji vertė per kalendorinius metus neviršija 20 000 EUR.

3. 1 dalis netaikoma sandoriams, kurių bendroji vertė per kalendorinius metus neviršija valstybių narių nustatomos ribinės vertės. Šią ribinę vertę valstybės narės nustato skalėje nuo 20 000 iki 100 000 EUR.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija gali priimti deleguotuosius aktus pagal 31 straipsnį ir taip patvirtinti priemones, kuriomis būtų keičiama 3 dalyje nustatyta ribinė suma atsižvelgiant į finansų rinkų pokyčius.

Išbraukta.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Asmuo nelaikomas pažeidusiu jokių informacijos atskleidimo apribojimų, nustatytų sutartimi arba bet kokia įstatymų ar kitų teisės aktų nuostata, jeigu pateikia informaciją vadovaudamasis 2 dalimi.

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad dėl šio reglamento taikymo pažeidus Piktnaudžiavimo rinka reglamento nuostatas joks sandoris nepaskelbiamas negaliojančiu ar netampa neįvykdomu. Šis principas jau įtrauktas į Europos rinkos infrastruktūros reglamento, kurio tekstą Europos Parlamentas patvirtino 2012 m. kovo 29 d., 9 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kompetentingos institucijos taip pat glaudžiai bendradarbiauja su visų valstybių narių institucijomis, atsakingomis už bet kokios nusikalstamos veikos, susijusios su 25 straipsnyje nurodytais pažeidimais, tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už ją, kad būtų pasiekti pageidautini administracinės ir baudžiamosios teisės priemonių bei sankcijų rezultatai ir kad būtų koordinuojami jų veiksmai, siekiant išvengti galimo dubliavimosi ar sutapimo tais atvejais, kai dėl pažeidimo gali būti taikomos tiek baudžiamosios sankcijos, tiek administracinės priemonės ar sankcijos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad asmeniui už tą pačią veiklą nebūtų skiriamos ir baudžiamosios, ir administracinės sankcijos.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sankcijų taikymo įgaliojimai

Taikymo sritis

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Administracinės priemonės ir sankcijos

Administracinių priemonių ir sankcijų katalogas ir skelbimas

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimų pagal 17 straipsnį, 1 dalyje minėto pažeidimo atveju kompetentingos institucijos vadovaudamosi nacionaline teise yra įgaliotos taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:

1. Nepažeidžiant kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimų pagal 17 straipsnį, 25 straipsnyje nurodytų pažeidimų atveju kompetentingos institucijos vadovaudamosi nacionaline teise yra įgaliotos taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m) juridinio asmens atžvilgiu taikyti administracines pinigines sankcijas, kurių dydis – iki 10 % visos prieš tai ėjusių metų veiklos metų metinės apyvartos; jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios bendrovės patronuojamoji įmonė [kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose]; tokia visa metinė apyvarta yra visa metinė apyvarta pagal visos patronuojančiosios bendrovės ankstesnių veiklos metų konsoliduotą atskaitomybę.

m) juridinio asmens atžvilgiu taikyti administracines pinigines sankcijas, kurių dydis – iki 10 % visos prieš tai ėjusių metų veiklos metų metinės apyvartos, daugiausia 5 000 000 EUR, jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios bendrovės patronuojamoji įmonė [kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose]; tokia visa metinė apyvarta yra visa metinė apyvarta pagal visos patronuojančiosios bendrovės ankstesnių veiklos metų konsoliduotą atskaitomybę.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Apie kiekvieną už šio reglamento pažeidimus taikomą administracinę priemonę ir sankciją skelbiama nedelsiant, nurodant bent informaciją apie pažeidimo tipą bei pobūdį, taip pat pažeidusių asmenų tapatybę, nebent dėl tokio skelbimo kiltų didelis pavojus finansų rinkų stabilumui. Jei dėl skelbimo dalyvaujančiosioms šalims būtų padaryta neproporcingai didelė žala, kompetentingos institucijos priemones ir sankcijas skelbia anonimiškai.

3. Apie kiekvieną už šio reglamento pažeidimus taikomą administracinę priemonę ir sankciją skelbiama nedelsiant, nurodant informaciją apie pažeidimo tipą bei pobūdį, nebent dėl tokio skelbimo kiltų didelis pavojus finansų rinkų stabilumui. Jei dėl skelbimo dalyvaujančiosioms šalims būtų padaryta neproporcingai didelė žala, kompetentingos institucijos priemones ir sankcijas skelbia nenurodydamos pažeidimo tipo ir pobūdžio.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a straipsnis

 

Administracinių ir baudžiamųjų sankcijų sutapimas

 

Jei pažeidus šio reglamento nuostatas, kaip aprašyta 25 straipsnyje, tuo pačiu metu galima taikyti administracinę priemonę ar sankciją ir atitinkamą baudžiamąją sankciją, taikoma tik baudžiamoji sankcija. Tačiau jei baudžiamoji sankcija netaikoma, už pažeidimą galima taikyti administracinę sankciją.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) pažeidimo sunkumą ir trukmę;

(a) pažeidimo tipą, sunkumą ir trukmę;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Pagal šį reglamentą nuostatų pažeidimas neturi įtakos jokio sandorio galiojimui ir joks sandoris dėl to netampa neįvykdomu, taip pat tai nesuteikia teisių reikšti reikalavimų atlyginti žalą, jeigu sandoris buvo sudarytas veikiant sąžiningai.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šiuo pakeitimu išaiškinama, kad dėl Piktnaudžiavimo rinka reglamento pažeidimo joks sandoris nepaskelbiamas negaliojančiu ar netampa neįvykdomu.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 33 straipsnį, Komisija tvirtina priemones, kuriomis tikslinamos 1 dalyje minėtos procedūros, įskaitant pranešimo nuostatas, paskesnės pranešimų stebėsenos nuostatas ir asmenų apsaugos priemones.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį dėl priemonių, kuriomis tikslinamos 1 dalyje minėtos procedūros, įskaitant pranešimo nuostatas, paskesnės pranešimų stebėsenos nuostatas ir asmenų apsaugos priemones.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31 straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų delegavimas

 

Komisija pagal 32 straipsnį gali tvirtinti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti ir keisti atpirkimo programų sąlygas ir finansinių priemonių stabilizavimo sąlygas, šio reglamento apibrėžtis, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo sąlygas, sąlygas, susijusias su vadovų sandoriais, ir nuostatas dėl asmenų, teikiančių informaciją, kuri gali padėti atskleisti šio reglamento pažeidimus.

 

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikui nuo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

2. Įgaliojimai priimti 3 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 29 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojantiems deleguotiesiems teisės aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 29 straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas šiame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas dėl įgaliojimų atšaukimo nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.

5. Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 8 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 5 ir 6 dalis arba 29 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

33 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1. Tvirtinti įgyvendinimo aktus pagal 29 straipsnio 3 dalį Komisijai padeda Komisijos sprendimu 2001/528/EB įsteigtas Europos vertybinių popierių komitetas. Tokio komiteto apibrėžtis pateikta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2. Jei pateikiama nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis, atsižvelgiant į to reglamento 8 straipsnio nuostatas.

 

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35a straipsnis

 

Persvarstymas

 

Komisija ne vėliau kaip [3 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinama, kaip veikia šis reglamentas, be visa kita, įvertinami šie aspektai:

 

– pinigų politikos, valstybės skolos valdymo ir klimato politikos priemonėms taikoma išimtis;

 

– bandymo prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir piktnaudžiauti rinka draudimas.

 

Jei reikia, Komisija drauge su ataskaita pateikia pasiūlymų dėl šio reglamento pakeitimų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimas rinka (piktnaudžiavimas rinka)

Nuorodos

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.11.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

15.11.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Alexandra Thein

21.11.2011

Svarstymas komitete

26.3.2012

26.4.2012

30.5.2012

 

Priėmimo data

19.6.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Patrice Tirolien

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimas rinka (piktnaudžiavimas rinka)

Nuorodos

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.10.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.11.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.11.2011

ENVI

1.12.2011

JURI

15.11.2011

LIBE

15.11.2011

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

6.2.2012

LIBE

23.11.2011

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Arlene McCarthy

21.9.2010

 

 

 

Svarstymas komitete

6.2.2012

12.4.2012

19.6.2012

 

Priėmimo data

9.10.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Timothy Kirkhope

Pateikimo data

22.10.2012