SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)

22.10.2012 - (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Arlene McCarthy


Postup : 2011/0295(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0347/2012
Predkladané texty :
A7-0347/2012
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)

(COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0651) a zmenený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0421),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0360/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. marca 2012[1],

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012[2]

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre právne veci (A7-0347/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[3]*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky[4],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[5],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom[6],

keďže:

(1)         Skutočný vnútorný trh pre finančné služby je rozhodujúci pre hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v Únii.

(2)         Integrovaný, účinný a transparentný finančný trh si vyžaduje integritu trhu. Hladké fungovanie trhov s cennými papiermi a dôvera verejnosti v trhy sú nevyhnutnou podmienkou hospodárskeho rastu a blahobytu. Zneužívanie trhu poškodzuje integritu finančných trhov a dôveru verejnosti v cenné papiere a deriváty.

(3)         Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)[7] sa doplnil a aktualizoval právny rámec Únie na ochranu integrity trhu. Vzhľadom na legislatívny, trhový a technologický vývoj od tej doby, ktorý viedol k významným zmenám finančného prostredia, by sa však táto smernica teraz mala nahradiť s cieľom zabezpečiť, aby držala krok s týmto vývojom. Nový legislatívny akt je takisto potrebný na zabezpečenie jednotných pravidiel a jasnosti základných pojmov a zabezpečenie jednotného súboru pravidiel v súlade so závermi skupiny na vysokej úrovni pre finančný dohľad v EÚ.

(4)         Je potrebné vytvoriť jednotný rámec s cieľom zachovať integritu trhu, zabrániť prípadnej regulačnej arbitráži a zabezpečiť zodpovednosť pri pokusoch o manipuláciu, ako aj zabezpečiť väčšiu právnu istotu a menšiu regulačnú zložitosť pre účastníkov trhu. Cieľom tohto priamo uplatniteľného právneho aktu je rozhodujúcim spôsobom prispieť k hladkému fungovaniu vnútorného trhu, a preto by sa mal zakladať na ustanoveniach článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako sa vykladajú v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(5)         S cieľom odstrániť zostávajúce prekážky obchodovania a výrazné narušenia hospodárskej súťaže vyplývajúce z rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a zabrániť vzniku akýchkoľvek ďalších pravdepodobných prekážok obchodovania a výrazných narušení hospodárskej súťaže je preto potrebné prijať nariadenie, ktorým sa vytvoria jednotné pravidlá uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Sformulovanie požiadaviek týkajúcich sa zneužívania trhu vo forme nariadenia by malo zabezpečiť, že tieto požiadavky budú priamo uplatniteľné. To by malo zabezpečiť jednotné podmienky tým, že sa zabráni rozdielnosti vnútroštátnych požiadaviek v dôsledku transpozície smernice. Toto nariadenie by malo znamenať, že všetky osoby sa riadia rovnakými pravidlami v celej Únii. Toto nariadenie by takisto malo znížiť zložitosť predpisov a náklady spoločností na ich dodržiavanie, najmä v prípade spoločností pôsobiacich na cezhraničnej úrovni, a malo by prispieť k odstráneniu narušení hospodárskej súťaže.

(6)         Komisia vo svojom oznámení z 25. júna 2008 s názvom „Najskôr myslieť v malom“ – Iniciatíva „Small Business Act pre Európu“ vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby navrhli pravidlá s cieľom znížiť administratívnu záťaž, prispôsobiť právne predpisy potrebám emitentov na rastových trhoch malých a stredných podnikov a uľahčiť prístup týchto emitentov k financiám. Mnohé ustanovenia smernice 2003/6/ES kladú administratívnu záťaž na emitentov, najmä tých, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastových trhoch malých a stredných podnikov, pričom táto záťaž by sa mala obmedziť.

(7)         Zneužívanie trhu je pojem, ktorý zahŕňa akékoľvek nezákonné konanie na finančných trhoch a na účely tohto nariadenia by sa mal chápať tak, že pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií alebo zneužitia dôverných informácií a manipulácie s trhom. Takéto konanie bráni úplnej a riadnej transparentnosti trhu, ktorá je predpokladom pre obchodovanie všetkých hospodárskych subjektov na integrovaných finančných trhoch.

(8)         Rozsah pôsobnosti smernice 2003/6/ES sa zameriaval na finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch, avšak v posledných rokoch sa stále viac finančných nástrojov obchodovalo v rámci multilaterálnych obchodných systémov (MTF). Existujú aj finančné nástroje, ktoré sa obchodujú len v rámci akýchkoľvek iných druhov organizovaných obchodných systémov (OTF), ako sú systémy kríženia pokynov zadaných maklérmi (broker crossing systems), alebo ktoré sa obchodujú mimo burzy. Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa mal preto rozšíriť s cieľom zahrnúť všetky finančné nástroje obchodované v rámci MTF alebo OTF, ako aj finančné nástroje obchodované mimo burzy, ako sú napríklad swapy na kreditné zlyhanie alebo akékoľvek iné správanie alebo konanie, ktoré môže mať vplyv na takéto finančné nástroje obchodované na regulovanom trhu, v rámci MTF alebo OTF. To by malo zlepšiť ochranu investorov, zachovať integritu trhov a zabezpečiť, aby sa jasne zakázala manipulácia s trhom v prípade týchto nástrojov prostredníctvom finančných nástrojov obchodovaných mimo burzy.

(9)         Stabilizácia finančných nástrojov alebo obchodovanie s vlastnými finančnými nástrojmi v rámci programov spätného výkupu môže byť za určitých okolností zákonné z ekonomických dôvodov, a preto by sa tieto programy nemali samy osebe považovať za zneužívanie trhu.

(10)       Členské štáty a Európsky systém centrálnych bánk, Európsky nástroj finančnej stability, národné centrálne banky a iné agentúry alebo účelovo zriadené spoločnosti jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj Únie a niektoré ďalšie verejné orgány by sa nemali obmedzovať pri vykonávaní menovej a kurzovej politiky alebo politiky v oblasti správy verejného dlhu, ale mali by ich vykonávať transparentným spôsobom.

(11)       Uvážliví investori vychádzajú pri svojich investičných rozhodnutiach z informácií, ktoré už majú k dispozícii, a to z informácií dostupných ex ante. Preto by sa otázka, či je pravdepodobné, že by uvážlivý investor pri investičnom rozhodnutí zobral do úvahy konkrétnu časť informácie, mala posudzovať na základe informácie dostupnej ex ante. Takéto posudzovanie má brať do úvahy očakávaný vplyv informácie vzhľadom na činnosť príslušného emitenta v jej celosti, spoľahlivosť zdroja informácií a akékoľvek iné trhové premenné, ktoré pravdepodobne za daných okolností ovplyvnia finančné nástroje, súvisiace spotové zmluvy týkajúce sa komodít alebo dražené produkty založené na emisných kvótach.

(12)       Informácia ex post sa môže použiť na overenie predpokladu, že informácia ex ante bola cenovo citlivá, ale nemala by sa použiť na konanie proti osobám, ktoré vyvodili logické závery z informácie ex ante, ktorú majú k dispozícii.

(13)       Právna istota pre účastníkov trhu by sa mala zvýšiť prostredníctvom užšieho vymedzenia dvoch z prvkov nevyhnutných pre vymedzenie dôvernej informácie, a to presnosti tejto informácie a významnosti jej možného účinku na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo dražených produktov založených na emisných kvótach. V prípade derivátov, ktoré sú veľkoobchodnými energetickými produktmi, by sa za dôverné informácie mali považovať informácie, ktorých uverejnenie sa požaduje na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 z ... [o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou].

(14)       Dôverné informácie sa môžu zneužiť predtým, ako emitentovi vznikne povinnosť uverejniť ich. Stav rokovaní o zmluve, predbežne dohodnuté podmienky pri rokovaniach o zmluve, možnosť umiestnenia finančných nástrojov, podmienky, za ktorých sa uvedú finančné nástroje na trh, alebo predbežné podmienky umiestnenia finančných nástrojov môžu pre investorov predstavovať dôležité informácie. Z tohto dôvodu by sa tieto informácie mali považovať za dôverné informácie. Takéto informácie však nemusia byť dostatočne presné na to, aby emitentovi vznikla povinnosť uverejniť ich. V takýchto prípadoch by sa mal uplatňovať zákaz obchodovania s využitím dôverných informácií, avšak nie povinnosť emitenta uverejňovať informácie.

(14a)     Využívanie dôverných informácií môže viesť k získaniu finančných nástrojov a nakladaniu s nimi. Keďže získavanie finančných nástrojov alebo nakladanie s nimi nevyhnutne zahŕňa predchádzajúce rozhodnutie, vykonávanie takéhoto získavania alebo nakladania by sa samo osebe nemalo považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

(14b)     Mať prístup k dôverným informáciám súvisiacim s inou spoločnosťou a využívať ich v súvislosti s verejnou ponukou na prevzatie na účely získania kontroly nad touto spoločnosťou alebo navrhnutia fúzie s touto spoločnosťou by sa samo osebe nemalo považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

(14c)     Výskum a odhady pripravené z verejne dostupných údajov by sa nemali považovať za dôverné informácie, a preto by sa akákoľvek transakcia vykonávaná na základe takéhoto výskumu alebo odhadu sama osebe nemala považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

(14d)     Samotná skutočnosť, že tvorcovia trhu alebo osoby, ktoré majú povolenie konať ako protistrany, sa obmedzujú vykonávať svoju legitímnu obchodnú činnosť spočívajúcu v nákupe alebo predaji finančných nástrojov alebo že osoby s povolením vykonávať pokyny v mene tretích strán disponujúce dôvernými informáciami sa obmedzujú vykonávať pokyn riadnym spôsobom, by sa sama osebe nemala považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

(14e)     Obchodovanie s finančnými nástrojmi, pre ktoré daná osoba dostala žiadosť o vyhľadanie jednotlivých cenných papierov alebo o potvrdenie dôvodného očakávania vyrovnania tak, aby klient splnil požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie[8], môže byť zákonné a nemalo by sa samo osebe považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

(14f)      Zámerom tohto nariadenia nie je zabraňovať rozumným diskusiám medzi akcionármi a ostatnými účastníkmi trhu a správou týkajúcou sa spoločnosti a jej vyhliadok. Takéto zapojenie akcionárov do správy a riadenia spoločnosti by sa malo považovať za nevyhnutné pre správne fungovanie vzťahu medzi spoločnosťami a akcionármi.

(14g)     Keď sa dôverné informácie týkajú procesu, ku ktorému dochádza v etapách, môže každá etapa procesu, ako aj celkový proces predstavovať presnú informáciu.

(14h)     Transakcie alebo pokyny na obchodovanie, ktoré by sa mohli považovať za manipuláciu s trhom, môžu byť odôvodnené na základe toho, že sú zákonné a sú v súlade s prijatou praxou na príslušnom regulovanom trhu. Stále by však malo byť možné uložiť sankciu, ak príslušný orgán potvrdil, že existoval iný, nezákonný dôvod týchto transakcií alebo pokynov na obchodovanie.

(14i)      Postup, ktorý sa prijal na konkrétnom trhu, sa nemôže považovať za platný pre iné trhy, pokiaľ príslušné orgány týchto trhov tento postup oficiálne neprijali.

(15)       Spotové trhy a súvisiace trhy s derivátmi sú úzko prepojené a globálne a zneužívanie trhu sa môže uskutočniť na všetkých trhoch, ako aj cezhranične, a môže viesť k závažným systémovým rizikám. Platí to pre obchodovanie s využitím dôverných informácií aj manipuláciu s trhom. Dôverné informácie zo spotového trhu môžu využiť predovšetkým osoby, ktoré obchodujú na finančnom trhu. Preto by sa všeobecné vymedzenie pojmu dôvernej informácie vo vzťahu k finančným trhom a komoditným derivátom malo uplatňovať aj na všetky informácie, ktoré sú dôležité pre príslušné komodity. Manipulatívne stratégie sa okrem toho môžu takisto rozšíriť na celé spotové trhy a trhy s derivátmi. Obchodovanie s finančnými nástrojmi vrátane komoditných derivátov sa môže využiť na manipuláciu súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít a spotové zmluvy týkajúce sa komodít sa môžu použiť na manipuláciu so súvisiacimi finančnými nástrojmi. Zákaz manipulácie s trhom by mal zachytiť tieto vzájomné prepojenia. Nie je však vhodné ani možné rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia na konanie, ktoré nezahŕňa finančné nástroje, napríklad na obchodovanie so spotovými zmluvami týkajúcimi sa komodít, ktoré ovplyvňujú len spotový trh. V konkrétnom prípade veľkoobchodných energetických produktov by príslušné orgány mali zohľadňovať osobitné vlastnosti vymedzení pojmov v [nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ... o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou], keď uplatňujú vymedzenia pojmov dôvernej informácie, obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom v tomto nariadení na finančné nástroje súvisiace s veľkoobchodnými energetickými produktmi.

(15a)     V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/EÚ z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve[9] sú Komisia, členské štáty a iné úradne stanovené orgány zodpovedné za technické hľadisko vydávania emisných kvót, za ich bezplatné prideľovanie oprávneným priemyselným odvetviam a novým účastníkom trhu a všeobecnejšie za rozvoj a vykonávanie rámca politiky Únie v oblasti klímy, ktorý predstavuje základ pre ponuku emisných kvót nákupcom spĺňajúcim podmienky systému Únie na obchodovanie s emisiami (EU ETS). Tieto verejné orgány majú pri výkone týchto úloh prístup k neverejným informáciám citlivým z hľadiska ceny a v zmysle smernice 2003/87/EÚ môžu potrebovať vykonávať určité trhové operácie týkajúce sa emisných kvót. Keďže Komisia, členské štáty a iné úradne stanovené orgány musia byť naďalej schopné rozvíjať a vykonávať politiku Únie v oblasti klímy, mali by byť ich činnosti vykonávané iba na účely plnenia tejto politiky a týkajúce sa emisných kvót vyňaté z uplatňovania tohto nariadenia. Táto výnimka by nemala mať negatívny vplyv na celkovú transparentnosť trhu, keďže tieto verejné orgány majú zákonnú povinnosť konať takým spôsobom, ktorý zabezpečí riadne, spravodlivé a nediskriminačné uverejňovanie všetkých nových rozhodnutí, okolností a údajov citlivých z hľadiska ceny, ako aj prístup k nim. Smernica 2003/87/EÚ a vykonávacie opatrenia prijaté na jej základe okrem toho obsahujú opatrenia na ochranu spravodlivého a nediskriminačného uverejňovania osobitných cenovo citlivých informácií, ktorými disponujú verejné orgány. Výnimka, ktorá sa udelí verejným orgánom vykonávajúcim politiku Únie v oblasti klímy, by sa súčasne nemala rozširovať na prípady, keď sa tieto verejné orgány podieľajú na činnosti alebo transakciách, ktoré nie sú vykonávané v záujme politiky Únie v oblasti klímy, alebo keď sa osoby, ktoré pracujú pre tieto orgány, samy podieľajú na takejto činnosti alebo transakciách.

(16)       V dôsledku zaradenia emisných kvót medzi finančné nástroje v rámci preskúmania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi[10] budú tieto nástroje takisto patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Vzhľadom na osobitnú povahu týchto nástrojov a štrukturálne prvky trhu s uhlíkom je potrebné zabezpečiť, aby sa činnosť členských štátov, Komisie a ďalších oficiálne určených orgánov týkajúca sa emisných kvót neobmedzovala pri vykonávaní politiky Únie v oblasti klímy. V tomto nariadení sa však zohľadňuje vysoká citlivosť informácií na strane ponuky pod kontrolou verejných orgánov a úradníkov pre trh s emisnými kvótami, a teda potreba, aby sa takéto informácie riadili s náležitou starostlivosťou a podľa jasných postupov s adekvátnou kontrolou, aby sa tak predchádzalo akémukoľvek nekontrolovanému alebo diskriminačnému zverejňovaniu trhom s emisnými kvótami s následným narušením náležitého procesu tvorby cien na týchto trhoch. Na druhej strane by mali tieto verejné orgány umožniť dostatočnú transparentnosť v záujme náležitého procesu tvorby cien na trhoch s emisnými kvótami. Je preto potrebné spravodlivé, včasné a nediskriminačné uverejňovanie osobitných neverejných informácií citlivých na ceny, ktorými disponujú verejné orgány. Povinnosť uverejňovať dôverné informácie sa okrem toho musí adresovať účastníkom tohto trhu vo všeobecnosti. Napriek tomu je s cieľom zabrániť povinnosti trhu predkladať správy, ktoré nie sú užitočné, a takisto udržať nákladovú efektívnosť predpokladaných opatrení nevyhnutné obmedziť regulačný vplyv tejto povinnosti len na tie subjekty EU ETS, v prípade ktorých možno vzhľadom na ich veľkosť a činnosť dôvodne predpokladať, že môžu mať významný vplyv na cenu emisných kvót. Keď účastníci trhu s emisnými kvótami už plnia obdobné povinnosti súvisiace s uverejňovaním dôverných informácií, najmä na základe nariadenia o integrite a transparentnosti trhu s energiou (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou), povinnosť uverejňovať dôverné informácie týkajúce sa emisných kvót by nemala viesť k duplicite povinného uverejňovania v podstate rovnakého obsahu.

(17)       V nariadení Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve[11] sa ustanovili dva súbežné systémy týkajúce sa zneužívania trhu uplatniteľné na aukcie emisných kvót. V dôsledku zaradenia emisných kvót medzi finančné nástroje by však toto nariadenie malo predstavovať jednotný súbor predpisov týkajúcich sa opatrení proti zneužívaniu trhu platný pre celý primárny a sekundárny trh s emisnými kvótami. Nariadenie sa vzťahuje aj na obchodovanie s emisnými kvótami formou aukcie alebo na takéto obchodovanie s inými draženými produktmi, ktoré sú na nich založené, v súlade s nariadením č. 1031/2010.

(18)       V tomto nariadení by sa mali stanoviť opatrenia týkajúce sa manipulácie s trhom, ktoré sa môžu prispôsobiť novým formám obchodovania alebo novým stratégiám, ktoré môžu predstavovať zneužívanie. S cieľom zohľadniť skutočnosť, že obchodovanie s finančnými nástrojmi je stále viac automatizované, je žiaduce, aby sa manipulácia s trhom doplnila o príklady konkrétnych stratégií zneužívania, ktoré sa môžu vykonávať prostredníctvom akýkoľvek dostupných prostriedkov obchodovania vrátane algoritmického a vysokofrekvenčného obchodovania, ako je vymedzené v smernici [nová MiFID]. Uvedené príklady nie sú vyčerpávajúce ani sa nimi netvrdí, že rovnaké stratégie vykonávané prostredníctvom iných prostriedkov by takisto nepredstavovali zneužívanie.

(19)       S cieľom doplniť zákaz manipulácie s trhom by toto nariadenie malo zahŕňať zákaz týkajúci sa pokusu zapojiť sa do manipulácie s trhom, pretože neúspešné pokusy o manipuláciu s trhom by sa mali takisto postihovať. Pokus zapojiť sa do manipulácie s trhom by sa mal odlíšiť od situácií, keď konanie nemá požadovaný vplyv na cenu finančného nástroja. Takéto konanie sa považuje za manipuláciu s trhom, pretože bolo pravdepodobné, že dá nesprávne alebo zavádzajúce signály.

(20)       V tomto nariadení by sa malo takisto ujasniť, že podieľanie sa na manipulácii s trhom alebo pokus zapojiť sa do manipulácie s trhom v prípade finančných nástrojov môže mať podobu použitia súvisiacich finančných nástrojov, ako sú derivátové nástroje, ktoré sa obchodujú na inom mieste obchodovania alebo mimoburzovo.

(20a)     Mnohé finančné nástroje sa oceňujú odkazom na referenčné hodnoty. Skutočná manipulácia s referenčnými hodnotami, ako napr. s úrokovými sadzbami medzibankového trhu, alebo pokus o ňu môže mať vážny vplyv na dôveru trhu a môže viesť k významným stratám pre investorov a k narušeniam reálnej ekonomiky. Preto sú potrebné osobitné ustanovenia v súvislosti s referenčnými hodnotami, aby sa chránila integrita trhov a zaistilo sa, že príslušné orgány budú môcť presadzovať jasný zákaz manipulácie s referenčnými hodnotami. Je nevyhnutné doplniť všeobecný zákaz manipulácie s trhom tým, že sa zakáže manipulácia so samotnou referenčnou hodnotou a akékoľvek prenášanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich vstupných informácií alebo akákoľvek iná činnosť, ktorou sa manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty vrátane metodiky referenčnej hodnoty. Tieto predpisy sú doplnkom k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou[12], ktorým sa zakazuje zámerné poskytovanie nepravdivých informácií podnikom, ktoré poskytujú hodnotenia cien alebo správy o trhu veľkoobchodných energetických produktov, ktorých účinkom je zavádzanie účastníkov trhu konajúcich na základe týchto hodnotení cien alebo správ o trhu. Okrem toho by sa od príslušných orgánov nemalo vyžadovať, aby dokazovali priame prepojenie medzi nečestným konaním jedného alebo viacerých jednotlivcov a konečným účinkom na jeden alebo viacero finančných nástrojov. Malo by stačiť, že existuje vzťah, hoci aj nepriamy, medzi praktikami zneužívania a finančným nástrojom. Napríklad už postúpenie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií týkajúcich sa úrokovej sadzby medzibankového trhu alebo inej referenčnej hodnoty by malo patriť do vymedzenia manipulácie s trhom.

(21)       S cieľom zabezpečiť jednotné trhové podmienky medzi miestami obchodovania a systémami, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, by sa malo vyžadovať, aby prevádzkovatelia regulovaných trhov, MTF a OTF prijali a zachovali účinné a transparentné opatrenia a postupy zamerané na predchádzanie a odhaľovanie praktík zneužívania a manipulácie s trhom.

(22)       Manipulácia alebo pokus o manipuláciu s finančnými nástrojmi môže spočívať aj v zadávaní pokynov, ktoré sa nemusia vykonať. Finančný nástroj sa okrem toho môže manipulovať prostredníctvom konania mimo miesta obchodovania. Z tohto dôvodu ▌osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie ▌, musia mať a zachovávať zavedené účinné opatrenia a postupy na odhaľovanie a nahlasovanie podozrivých transakcií. To by malo zahŕňať aj oznamovanie podozrivých pokynov a podozrivých transakcií, ktoré sa vykonávajú mimo miesta obchodovania.

(23)       Manipulácia alebo pokus o manipuláciu s finančnými nástrojmi môže spočívať aj v šírení nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií. Šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií môže mať významný vplyv na ceny finančných nástrojov v pomerne krátkom časovom období. Môže spočívať vo vymyslení zjavne nepravdivých informácií, ale aj v úmyselnom vynechaní podstatných skutočností, ako aj vo vedomom nahlásení nesprávnych informácií. Táto forma manipulácie s trhom je osobitne škodlivá pre investorov, pretože spôsobuje, že zakladajú svoje investičné rozhodnutia na nesprávnych alebo skreslených informáciách. Je škodlivá aj pre emitentov, pretože znižuje dôveru v dostupné informácie, ktoré sa ich týkajú. Nedostatok dôvery na trhu môže zase ohroziť schopnosť emitenta emitovať nové finančné nástroje alebo zabezpečiť si úver od ostatných účastníkov trhu na financovanie svojich operácií. Informácie sa na trhu šíria veľmi rýchlo. V dôsledku toho môže poškodenie investorov a emitentov pretrvávať pomerne dlhú dobu, než sa zistí, že informácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce, a emitent alebo osoby zodpovedné za ich šírenie ich môžu opraviť. Je preto nevyhnutné zaradiť šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, vrátane neoverených a nepravdivých alebo zavádzajúcich správ, medzi porušenia tohto nariadenia. Je preto vhodné nepovoliť osobám, ktoré sú aktívne na finančných trhoch, slobodne na úkor investorov a emitentov uverejňovať informácie v rozpore s ich vlastným názorom alebo lepším úsudkom, o ktorých vedia alebo by mali vedieť, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce.

(23a)     Vzhľadom na zvýšené využívanie webových stránok, blogov a sociálnych médií emitentmi aj investormi je dôležité objasniť, že šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií prostredníctvom internetu vrátane stránok sociálnych médií alebo anonymných blogov by sa malo považovať za rovnaké zneužívanie trhu ako ich šírenie prostredníctvom tradičnejších komunikačných kanálov.

(24)       Rýchle uverejnenie dôverných informácií pre verejnosť emitentom je nevyhnutné, aby sa zabránilo obchodovaniu s využitím dôverných informácií a zabezpečilo, aby investori neboli zavádzaní. Preto by sa malo požadovať, aby emitenti čo najskôr informovali verejnosť o dôverných informáciách, s výnimkou prípadov, keď by odklad pravdepodobne nezavádzal verejnosť a keď emitent dokáže zabezpečiť dôvernosť informácií.

(25)       Niekedy môže byť odklad uverejnenia dôverných informácií, ak ide o informácie systémového významu, v najlepšom záujme finančnej stability. Príslušný orgán by mal byť preto oprávnený rozhodnúť o odklade uverejnenia dôverných informácií.

(25a)     V súvislosti s finančnými inštitúciami, najmä keď dostávajú pôžičky z centrálnej banky vrátane núdzového poskytovania likvidity, by sa hodnotenie toho, či má informácia systémový význam alebo či je oneskorenie zverejnenia vo verejnom záujme, malo vykonať v úzkej spolupráci s príslušnou centrálnou bankou, príslušným orgánom dohľadu nad emitentom a prípadne vnútroštátnym makroprudenciálnym orgánom.

(26)       Požiadavka uverejňovať dôverné informácie môže byť zaťažujúca pre emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastových trhoch malých a stredných podnikov, vzhľadom na náklady na monitorovanie informácií, ktorými disponujú, a získanie právneho poradenstva o tom, či a kedy sa informácie musia uverejniť. Napriek tomu je rýchle uverejnenie dôverných informácií nevyhnutné na zabezpečenie dôvery investorov v týchto emitentov. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ESMA) zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010[13] by mal byť preto schopný vydávať usmernenia, ktoré pomáhajú emitentom plniť si povinnosť uverejňovať dôverné informácie bez toho, aby bola ohrozená ochrana investorov.

(27)       Zoznamy osôb majúcich dôverné informácie sú pre regulačné orgány dôležitým nástrojom pri prešetrovaní možných zneužití trhu, avšak vnútroštátne rozdiely týkajúce sa údajov, ktoré sa majú uvádzať v týchto zoznamoch, kladú zbytočnú administratívnu záťaž na emitentov. Dátové polia požadované v prípade zoznamov osôb disponujúcich dôvernými informáciami by mali byť preto jednotné a podliehať úplnej harmonizácii, aby sa tieto náklady znížili pre spoločnosti všetkých veľkostí. Je dôležité informovať o tejto skutočnosti a jej dôsledkoch osoby začlenené do zoznamu osôb disponujúcich dôvernými informáciami podľa tohto nariadenia a smernice .../.../EÚ [nová smernica o zneužívaní trhu]. Keďže takéto osoby majú prístup k dôverným informáciám, malo by byť okrem toho podľa tohto nariadenia povinné, aby zverejňovali všetky informácie o skutočnom či možnom zneužívaní trhu, ktorými disponujú.

(28)       Väčšia transparentnosť transakcií uskutočňovaných osobami plniacimi si riadiace funkcie na úrovni emitentov a prípadne osobami s nimi úzko spojenými predstavuje preventívne opatrenie proti zneužívaniu trhu. Pri uverejňovaní transakcií manažérov a pri všetkých ich verejných oznámeniach by sa preto mali využiť najprísnejšie normy. Aj uverejnenie týchto transakcií, prinajmenšom individuálne, môže byť vysoko cenným zdrojom informácií pre investorov. Je potrebné objasniť, že povinnosť uverejňovať tieto transakcie manažérov zahŕňa aj založenie alebo požičiavanie finančných nástrojov a aj transakcie iných osôb vykonaných na základe uváženia manažéra.

(29)       Súbor účinných nástrojov a právomocí pre príslušný orgán každého členského štátu zaručí účinnosť dohľadu. Podniky na trhu a všetky hospodárske subjekty by mali prispievať aj k integrite trhu. V tomto zmysle by určenie jedného príslušného orgánu pre zneužívanie trhu nemalo vylučovať väzby na účely spolupráce alebo delegovanie úloh patriacich do oblasti zodpovednosti príslušného orgánu medzi týmto orgánom a podnikmi na trhu s cieľom zaručiť účinný dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia.

(30)       S cieľom odhaliť prípady obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom je potrebné, aby príslušné orgány mali možnosť získať prístup do súkromných priestorov a zaistiť dokumenty. Prístup do súkromných priestorov je potrebný, najmä keď: osoba, ktorej už bola poslaná žiadosť o informácie, tejto žiadosti (úplne alebo čiastočne) nevyhovela, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že v prípade predloženia žiadosti jej nebude vyhovené, alebo že dokumenty a informácie, na ktoré sa žiadosť o informácie vzťahuje, by boli odstránené, zmanipulované alebo zničené.

(31)       Existujúce ▌záznamy telefonických konverzácií, záznamy elektronickej komunikácie a záznamy o prenose údajov od investičných spoločností, ktoré vykonávajú transakcie, a existujúce telefónne záznamy a záznamy o prenose údajov od telekomunikačných operátorov predstavujú dôležité a niekedy jediné dôkazy pre odhalenie a dokázanie existencie obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom. Telefónne záznamy a záznamy o prenose údajov môžu preukázať totožnosť osoby zodpovednej za šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a preukázať, že osoby boli v určitej dobe v kontakte a že existuje vzťah medzi dvomi alebo viacerými osobami. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť vyžiadať si existujúce záznamy telefonických konverzácií, záznamy elektronickej komunikácie a záznamy o prenose údajov, ktoré má k dispozícii investičná spoločnosť, v súlade so smernicou [nová MiFID]. S cieľom zaviesť v Únii vo vzťahu k prístupu príslušných orgánov k telefónnym záznamom a existujúcim záznamom o prenose údajov, ktoré má k dispozícii telekomunikačný operátor ▌, rovnaké podmienky by príslušné orgány mali mať možnosť vyžiadať si existujúce telefónne záznamy a existujúce záznamy o prenose údajov, ktoré má k dispozícii, ak takéto telefónne záznamy a záznamy o prenose údajov môžu mať význam pri dokazovaní prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií alebo manipulácie s trhom vymedzených v smernici .../.../EÚ [nová smernica o zneužívaní trhu] a sú v rozpore s týmto nariadením alebo smernicou .../.../EÚ [nová smernica o zneužívaní trhu]. Takéto záznamy by nemali zahŕňať obsah hlasovej telefonickej komunikácie, pokiaľ nebolo udelené povolenie súdneho orgánu, aby takýto obsah zahŕňali.

(32)       Vzhľadom na to, že zneužitie trhu sa môže uskutočňovať cezhranične alebo na viacerých trhoch, malo by sa vyžadovať, aby príslušné orgány spolupracovali a vymieňali si informácie s inými príslušnými orgánmi a regulačnými orgánmi a s ESMA, a to najmä v súvislosti s prešetrovaniami. Keď je príslušný orgán presvedčený, že k zneužitiu trhu dochádza alebo došlo v inom členskom štáte alebo že zneužitie trhu ovplyvnilo finančné nástroje obchodované v inom členskom štáte, mal by túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu a ESMA. ▌ESMA by v prípadoch zneužívania trhu s cezhraničným vplyvom mal mať možnosť z vlastnej iniciatívy koordinovať prešetrovania, ak o to požiada jeden z dotknutých príslušných orgánov, alebo v náležitých prípadoch s ohľadom na ciele tohto nariadenia.

(32a)     Príslušné orgány majú značné problémy s včasným odhaľovaním a účinným prešetrovaním manipulácie s trhom. Predovšetkým v prípade, keď sa takáto manipulácia uskutočňuje prostredníctvom záznamov v knihách objednávok, rozdrobenosť miest obchodovania sťažuje dohľad nad trhom z dôvodu chýbajúcich konsolidovaných údajov. S cieľom vyriešiť tento nedostatok je potrebné vytvoriť účinný mechanizmus, ktorý by umožnil dohľad nad knihami objednávok na celom trhu. Na tento účel je potrebné, aby príslušné orgány miesta obchodovania, na ktorom bol emitent najprv prijatý na obchodovanie, dostávali každodenne od regulovaných trhov a MTF komplexné údaje o knihách objednávok. V súlade s článkom 69 ods. 2 smernice .../.../EÚ [nová MiFID] by mali mať príslušné orgány možnosť delegovať úlohy spojené s dohľadom na tretie strany.

(33)       S cieľom zabezpečiť výmenu informácií a spoluprácu s orgánmi tretích krajín, pokiaľ ide o účinné presadzovanie tohto nariadenia, by príslušné orgány mali uzavrieť dohody o spolupráci s obdobnými orgánmi v tretích krajinách. Všetky prenosy osobných údajov vykonávané na základe týchto dohôd musia byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov[14] a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov[15].

(34)       Spoľahlivý obozretný rámec pre hospodárenie a podnikanie vo finančnom sektore by sa mal opierať o silné režimy dohľadu a sankcionovania. Orgány dohľadu by mali mať na tento účel dostatočné právomoci konať a mali by mať možnosť spoliehať sa na rovnocenné, silné a odrádzajúce sankčné režimy pre všetky finančné porušenia, v rámci ktorých by sa sankcie mali účinne presadzovať. Skupina na vysokej úrovni však zastávala názor, že žiadny z týchto prvkov nie je v súčasnosti zavedený. Preskúmanie súčasných sankčných právomocí a ich praktického uplatnenia zamerané na podporu konvergencie sankcií v celom rozsahu činností dohľadu sa vykonalo v oznámení Komisie z 8. decembra 2010 o posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb. Cieľom tohto nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ z ... [o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom] je stanoviť podrobný rámec týkajúci sa predovšetkým sankcií, ktoré sa majú ukladať v záujme boja proti zneužívaniu trhu.

(35)       Preto by sa mal týmto nariadením ustanoviť súbor administratívnych opatrení, sankcií a pokút s cieľom zaručiť jednotný prístup v členských štátoch a posilniť ich odrádzajúci účinok. Pri administratívnych pokutách by sa mali zohľadniť faktory, ako je vrátenie akejkoľvek zistenej finančnej výhody, závažnosť a trvanie porušenia, všetky priťažujúce alebo poľahčujúce faktory, vplyv porušenia na tretie strany a náležité fungovanie trhov, potreba, aby pokuty mali odrádzajúci účinok a zabraňovali opakovaným porušeniam vrátane možnosti trvalého vylúčenia z funkcií v rámci investičných spoločností alebo trhových subjektov, a prípadne by mali zahŕňať úľavy za spoluprácu s príslušným orgánom. Pri prijatí a uverejnení sankcií by sa mali dodržiavať základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie.

(35a)     Na druhej strane by sa mala smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ z ... [o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom] ustanoviť požiadavka, aby všetky členské štáty zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie za najzávažnejšie trestné činy súvisiace s obchodovaním s využitím dôverných informácií a s manipuláciou s trhom. Tieto dva akty sa majú dopĺňať a mali by spoločne poskytovať potrebné nástroje na uloženie primeraných sankcií v prípade potreby. Nič by však príslušné orgány nemalo zaväzovať k tomu, aby už na začiatku prešetrovania vybrali druh sankcií, ktoré chcú uložiť. Inak povedané, skutočnosť, že prešetrovanie sa začalo s cieľom uložiť administratívne sankcie, by nemala vylúčiť možnosť uložiť trestné sankcie, a to v závislosti od osobitostí prípadu.

(36)       Informátori prinášajú do pozornosti príslušných orgánov nové informácie, ktoré im pomáhajú pri odhaľovaní a postihovaní prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom. Informátorov však môže odrádzať strach z protiopatrení alebo nedostatok motivácie. Toto nariadenie by preto malo zabezpečiť, aby sa zaviedli príslušné opatrenia, ktoré majú podporiť informátorov, aby upozorňovali príslušné orgány na prípadné porušenia tohto nariadenia, a chrániť ich pred protiopatreniami. Informátori by však na túto motiváciu mali byť oprávnení len vtedy, ak prinesú nové informácie, pri ktorých oznamovacia povinnosť nevyplýva zo zákona, a keď tieto informácie vedú k sankciám za porušenie tohto nariadenia. Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby systémy informátorov, ktoré uplatňujú, zahŕňali mechanizmy, ktoré zabezpečujú primeranú ochranu oznámených osôb, najmä pokiaľ ide o právo na ochranu ich osobných údajov a postupy na zabezpečenie práva oznámených osôb na obranu a vypočutie pred prijatím rozhodnutia, ktoré sa ich týka, ako aj právo odvolať sa na súde proti rozhodnutiu, ktoré sa ich týka.

(37)       Keďže členské štáty prijali právne predpisy vykonávajúce smernicu 2003/6/ES a keďže sa plánujú delegované akty a vykonávacie technické normy, ktoré by sa mali prijať pred užitočným uplatňovaním rámca, ktorý sa má zaviesť, je potrebné odložiť uplatňovanie podstatných ustanovení tohto nariadenia o dostatočne dlhú dobu.

(38)       S cieľom umožniť bezproblémový prechod na nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia sa trhové postupy existujúce pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia prijaté príslušnými orgánmi v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov[16], môžu na účely uplatnenia článku 1 odseku 2 písm. a) smernice 2003/6/ES uplatňovať až do jedného roka od termínu stanoveného pre účinné uplatňovanie tohto nariadenia, ak sú oznámené orgánu ESMA.

(39)       Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, ako sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, prezumpciu neviny a právo na obhajobu, zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov a právo nebyť stíhaný alebo potrestaný dvakrát za ten istý čin. Obmedzenia týkajúce sa týchto práv sú v súlade s článkom 52 ods. 1 charty, pretože sú nevyhnutné na zabezpečenie cieľov všeobecného záujmu, ktorými sú ochrana investorov a integrity finančných trhov, a zabezpečili sa zodpovedajúce ochranné opatrenia s cieľom zaručiť, aby sa práva obmedzovali len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie týchto cieľov a prostredníctvom opatrení, ktoré sú primerané cieľu, ktorý sa má dosiahnuť. Najmä nahlasovanie podozrivých transakcií je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli odhaliť a postihovať zneužívanie trhu. Zákaz pokusov zapojiť sa do manipulácie s trhom je potrebný s cieľom umožniť príslušným orgánom, aby uložili sankcie na takéto pokusy, keď majú dôkazy o úmysle dopustiť sa manipulácie s trhom, a to aj v prípade neexistencie identifikovateľného vplyvu na trhové ceny. Prístup k dátovým a telefónnym záznamom je potrebný s cieľom zabezpečiť dôkazy a oporné body pri prešetrovaní týkajúce sa možného obchodovania s využitím dôverných informácií alebo manipulácie s trhom, a tým pre zistenie a sankcionovanie zneužívania trhu. Podmienky uložené v tomto nariadení zabezpečujú dodržiavanie základných práv. Opatrenia týkajúce sa informátorov sú nevyhnutné na uľahčenie odhaľovania zneužívania trhu a na zabezpečenie ochrany informátorov a oznámených osôb vrátane ochrany ich súkromia a osobných údajov a práva na vypočutie a účinný prostriedok nápravy pred súdom. Zavedenie spoločných minimálnych pravidiel pre administratívne opatrenia, sankcie a pokuty je potrebné s cieľom zabezpečiť, aby sa porovnateľné porušenia súvisiace so zneužívaním trhu sankcionovali porovnateľným spôsobom, a s cieľom zaručiť, aby uložené sankcie boli primerané porušeniu. Toto nariadenie žiadnym spôsobom nebráni členským štátom uplatňovať ich ústavné pravidlá súvisiace so slobodou tlače a slobodou prejavu v médiách.

(40)       Spracovanie osobných údajov vykonávané ESMA v rámci tohto nariadenia a v rámci dohľadu príslušných orgánov členských štátov, najmä nezávislých verejných orgánov určených členskými štátmi, sa riadi smernicou 95/46 a nariadením (EÚ) č. 45/2001. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi by mali byť v súlade s pravidlami prenosu osobných údajov ustanovenými v smernici 95/46/ES. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií orgánom ESMA by mali byť v súlade s pravidlami prenosu osobných údajov ustanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001.

(41)       Toto nariadenie, ako aj delegované akty, normy a usmernenia prijaté v súlade s týmto nariadením sa nedotýkajú uplatňovania pravidiel Únie týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

(42)       Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Delegované akty by sa mali prijať najmä v súvislosti s podmienkami pre programy spätného výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov, ukazovateľmi manipulatívneho konania uvedenými v prílohe I, hraničnými hodnotami pre stanovenie uplatňovania povinnosti uverejňovania pre účastníkov trhu s emisnými kvótami, podmienkami pre zostavovanie zoznamov osôb majúcich dôverné informácie a hraničnými hodnotami a podmienkami týkajúcimi sa transakcií manažérov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na úrovni odborníkov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaručiť súbežné, včasné a primerané odoslanie dôležitých dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(44)       Technickými normami v oblasti finančných služieb by sa mali zabezpečiť jednotné podmienky v rámci celej Únie v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Bolo by účinné a vhodné poveriť ESMA ako subjekt s vysoko odbornými znalosťami aby vypracoval návrh regulačných technických noriem a návrh vykonávacích technických noriem, ktoré neobsahujú politické voľby a ktoré sa predložia Komisii.

(45)       Komisia by mala prijať návrh regulačných technických noriem, ktoré ESMA vypracoval vzhľadom na miesta obchodovania v súvislosti s postupmi a opatreniami zameranými na predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie, ako aj návrh systémov a vzorových dokumentov, ktoré majú používať osoby s cieľom odhaliť a nahlásiť podozrivé pokyny a transakcie, a v súvislosti s technickými opatreniami pre kategórie osôb na objektívne predkladanie informácií odporúčajúcich investičnú stratégiu a na uverejnenie osobitných záujmov alebo údajov o konfliktoch záujmov prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Je osobitne dôležité, aby Komisia vykonávala v rámci svojich prípravných prác príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov.

(46)       Komisia by mala mať takisto právomoc prijať vykonávacie technické normy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. ESMA by sa mal poveriť vypracovaním vykonávacích technických noriem na predloženie Komisii týkajúcich sa uverejňovania dôverných informácií, formátov zoznamov osôb majúcich dôverné informácie a formátov a postupov pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi navzájom a orgánom ESMA.

(47)       Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabrániť zneužívaniu trhu vo forme obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ho z dôvodu rozsahu a vplyvu tohto nariadenia možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality, ako sa uvádza v uvedenom článku, toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(48)       Ustanovenia smernice 2003/6/ES už nie sú podstatné a dostatočné, a preto by sa uvedená smernica mala zrušiť od [...][17]*. Požiadavky a zákazy tohto nariadenia sa týkajú výlučne požiadaviek a zákazov uvedených v smernici [nová MiFID], a preto by mali nadobudnúť účinnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti revízie MiFID,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 1Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje spoločný regulačný rámec týkajúci sa zneužívania trhu s cieľom zaistiť integritu finančných trhov v Únii a zvýšiť ochranu investorov a ich dôveru v tieto trhy.

Článok 2Rozsah pôsobnosti

1.          Toto nariadenie sa uplatňuje na:

             a)      finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu;

             b)     finančné nástroje obchodované v rámci MTF alebo OTF aspoň v jednom členskom štáte;

             c)      konanie alebo transakcie súvisiace s finančnými nástrojmi uvedenými v písmenách a) alebo b) bez ohľadu na to, či sa konanie alebo transakcie skutočne uskutočňujú na regulovanom trhu, v rámci MTF alebo v rámci OTF;

             d)     konanie alebo transakcie vrátane ponúk vzťahujúcich sa na obchodovanie s emisnými kvótami formou aukcie alebo na obchodovanie s inými draženými produktmi, ktoré sú na nich založené, podľa nariadenia (EÚ) č. 1031/2010.

Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na ponuky predložené v súvislosti s aukciou, sa na takéto ponuky vzťahujú akékoľvek požiadavky a zákazy uvedené v tomto nariadení, ktoré sa týkajú pokynov na obchodovanie.

2.          Články 7 a 9 sa uplatňujú aj na kúpu alebo predaj finančných nástrojov, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b), ale ktorých hodnota sa týka finančného nástroja uvedeného v danom odseku. To zahŕňa derivátové nástroje na prenos kreditného rizika, ktoré sa týkajú finančného nástroja uvedeného v odseku 1, a finančné zmluvy na rozdiely, ktoré sa týkajú takéhoto finančného nástroja.

2a.        Články 7 až 10 sa vzťahujú aj na úrokové sadzby, meny, referenčné hodnoty, úrokové sadzby medzibankového trhu, indexy a druhy finančných nástrojov vrátane všetkých derivátových kontraktov či derivátových nástrojov, ktoré odvodzujú svoju hodnotu z hodnoty úrokových sadzieb, mien alebo indexov.

3.          Články 8 a 10 sa uplatňujú aj na transakcie, pokyny na obchodovanie alebo iné konanie súvisiace:

             a)      s druhmi finančných nástrojov vrátane derivátových kontraktov alebo derivátových nástrojov na prenos kreditného rizika, pri ktorých transakcie, pokyny alebo konanie majú vplyv na finančné nástroje uvedené v odseku 1 písm. a) a b) alebo je pravdepodobné, že takýto vplyv budú mať, alebo sa plánuje takýto ich vplyv;

             b)     so spotovými zmluvami týkajúcimi sa komodít, ktoré nie sú veľkoobchodné energetické produkty, pri ktorých transakcie, pokyny alebo konanie majú vplyv na finančné nástroje uvedené v odseku 1 písm. a) a b) alebo je pravdepodobné, že takýto vplyv budú mať, alebo sa plánuje takýto ich vplyv; alebo

             c)      s druhmi finančných nástrojov vrátane derivátových kontraktov alebo derivátových nástrojov na prenos kreditného rizika, pri ktorých transakcie, pokyny alebo konanie majú vplyv na spotové zmluvy týkajúce sa komodít alebo je pravdepodobné, že takýto vplyv budú mať, alebo sa plánuje takýto ich vplyv.

             ▌

4.          Zákazy a požiadavky uvedené v tomto nariadení sa uplatňujú na opatrenia vykonávané v Únii alebo mimo Únie týkajúce sa nástrojov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3.

4a.        ESMA zverejní a vedie zoznam, v ktorom sa stanovia nástroje uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a miesta obchodovania, na ktorých sú obchodované. Tento zoznam neobmedzuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

Oddiel 2

Vylúčenie z rozsahu pôsobnosti

Článok 3Výnimka pre programy spätného výkupu a stabilizáciu

1.          Zákazy uvedené v článkoch 9 a 10 tohto nariadenia sa neuplatňujú na obchodovanie s finančnými nástrojmi v rámci programov spätného výkupu, keď sú všetky podrobnosti o programe uverejnené a schválené príslušným orgánom pred začiatkom obchodovania, obchody sú nahlásené príslušnému orgánu ako súčasť programu spätného výkupu a následne uverejnené a keď sú dodržané primerané limity týkajúce sa ceny a objemu.

2.          Zákazy uvedené v článkoch 9 a 10 tohto nariadenia sa neuplatňujú na ▌stabilizáciu finančného nástroja, keď sa stabilizácia vykonáva obmedzenú dobu, keď sú príslušnému orgánu poskytnuté relevantné informácie o stabilizácii a sú ním schválené a keď sú dodržané primerané limity týkajúce sa ceny.

2a.        Mať prístup k dôverným informáciám súvisiacim s inou spoločnosťou a využívať ich v súvislosti s verejnou ponukou na prevzatie na účely získania kontroly nad touto spoločnosťou alebo navrhnutia zlúčenia alebo splynutia s touto spoločnosťou sa samo osebe nepovažuje za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

2b.        Keďže získavanie finančných nástrojov alebo nakladanie s nimi nevyhnutne zahŕňa predchádzajúce rozhodnutie získať alebo nakladať, ktoré prijme osoba vykonávajúca jednu či druhú túto operáciu, vykonávanie takéhoto získavania alebo nakladania sa samo osebe nepovažuje za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

3.          Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 31 ▌, ktorými sa vymedzia ciele a stanovia podmienky, ktoré musia ▌ programy spätného výkupu a stabilizačné opatrenia spĺňať s cieľom uplatnenia výnimky uvedenej v odsekoch 1 a 2 ▌, vrátane podmienok týkajúcich sa obchodovania, obmedzení týkajúcich sa času a objemu, povinností súvisiacich s uverejňovaním informácií a predkladaním správ a cenových podmienok.

3a.        ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom vymedziť podmienky, ktoré musia takéto programy spätného výkupu a stabilizačné opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 spĺňať, vrátane podmienok týkajúcich sa obchodovania, obmedzení týkajúcich sa času a objemu, povinností súvisiacich s uverejňovaním informácií a predkladaním správ a cenových podmienok.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [....][18]*.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 4Vylúčenie v prípade činností súvisiacich s menovou politikou, činností riadenia verejného dlhu a činností v oblasti klímy

1.          Toto nariadenie sa neuplatňuje na transakcie alebo pokyny ▌vykonávané v rámci menovej a kurzovej politiky alebo politiky riadenia verejného dlhu členským štátom, Európskym systémom centrálnych bánk, národnou centrálnou bankou členského štátu, akýmkoľvek iným ministerstvom, agentúrou alebo účelovo zriadeným orgánom členského štátu, alebo osobou konajúcou v ich mene, a v prípade členského štátu, ktorý je federálnym štátom, na takéto transakcie, pokyny alebo konanie vykonávané členom tvoriacim federáciu. Neuplatňuje sa ani na takéto transakcie, pokyny alebo konanie vykonávané Úniou, účelovo zriadeným orgánom pre viaceré členské štáty, Európskou investičnou bankou, medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorú zriadili dva alebo viaceré členské štáty a ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech jej členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo sú nimi ohrození, alebo Európskym nástrojom finančnej stability.

1a.        Každý orgán, ktorý využíva výnimku ustanovenú v tomto článku, zabezpečí, aby mal účinné vnútorné predpisy na monitorovanie a zmiernenie konfliktov záujmu, ako aj systémy a kontroly na predchádzanie zneužívaniu trhu internými zamestnancami alebo akýmikoľvek externými dodávateľmi.

Článok 4aPrijaté trhové postupy

1.          Príslušné orgány môžu vypracovať prijaté trhové postupy na základe týchto kritérií:

a)          úroveň transparentnosti príslušnej trhovej praxe vo vzťahu k celému trhu;

b)          potreba zabezpečiť fungovanie trhových síl a riadne vzájomné pôsobenie síl ponuky a dopytu;

c)          miera, v akej má príslušná trhová prax vplyv na likviditu a efektívnosť trhu;

d)          miera, v akej príslušná prax zohľadňuje obchodný systém príslušného trhu a umožňuje účastníkom trhu správne a včasne reagovať na novú situáciu na trhu spôsobenú touto praxou;

e)          riziko vyplývajúce z príslušnej praxe pre integritu priamo alebo nepriamo súvisiacich trhov, regulovaných alebo neregulovaných, v rámci príslušného finančného nástroja v Únii;

f)           výsledok posudzovania danej trhovej praxe príslušným orgánom alebo iným orgánom, predovšetkým to, či daná trhová prax porušuje predpisy alebo nariadenia určené na zamedzenie zneužívania trhu alebo kódex správania, či už na príslušnom trhu alebo na priamo alebo nepriamo súvisiacich trhoch v rámci Únie;

g)          štrukturálne charakteristiky príslušného trhu, či už je regulovaný alebo nie, vrátane druhov obchodovaných finančných nástrojov a druhu účastníkov trhu, a to aj miery účasti drobných investorov na príslušnom trhu.

2.          Pred vytvorením prijatých trhových postupov príslušný orgán informuje orgán ESMA a iné príslušné orgány o zamýšľaných prijatých trhových postupoch a poskytne podrobnosti hodnotenia vykonaného podľa kritérií uvedených v odseku 1. Takéto oznámenie sa podá najmenej šesť mesiacov pred zamýšľaným nadobudnutím účinnosti prijatých trhových postupov.

3.          Do troch mesiacov od prijatia oznámenia ESMA vydá dotknutému príslušnému orgánu stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť každého prijatého trhového postupu s požiadavkami stanovenými v odseku 1 a vymedzenými v regulačných technických normách prijatých podľa odseku 5 a zváži, či by vytvorenie prijatých trhových postupov neohrozilo dôveru na finančnom trhu Únie. Stanovisko sa zverejní na webovej stránke ESMA.

4.          V prípade, že príslušný orgán vytvorí prijatý trhový postup, ktorý je v rozpore so stanoviskom ESMA vydaným podľa odseku 3, do 24 hodín od vytvorenia prijatého trhového postupu zverejní na svojej webovej stránke oznámenie, v ktorom v plnej miere vysvetlí dôvody takéhoto konania vrátane toho, prečo prijatý trhový postup neohrozuje dôveru na trhu.

5.          S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku ESMA vytvorí návrh regulačných technických noriem, v ktorom sa podrobne uvedie proces vytvorenia prijatého trhového postupu podľa odsekov 2 a 3.

             ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [....][19]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.          Príslušné orgány pravidelne preskúmajú trhové postupy, ktoré prijali, pričom zohľadnia najmä významné zmeny príslušného trhového prostredia, napr. zmeny obchodných pravidiel alebo infraštruktúry trhu.

7.          ESMA na svojej webovej stránke zverejní zoznam prijatých trhových postupov a to, v ktorých štátoch sa uplatňujú.

8.          ESMA monitoruje uplatňovanie prijatých trhových postupov a predkladá Komisii výročnú správu o ich uplatňovaní na príslušných trhoch.

9.          Prijaté trhové postupy vytvorené príslušným orgánom pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa naďalej uplatňujú v dotknutom členskom štáte, pokým nebudú predložené orgánu ESMA v súlade s odsekom 2. Príslušné orgány predložia takéto prijaté trhové postupy orgánu ESMA do troch mesiacov od prijatia regulačných technických noriem Komisiou podľa odseku 5.

Oddiel 3

Vymedzenia pojmov

Článok 5Vymedzenia pojmov

1.          Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)         „finančný nástroj“ je akýkoľvek nástroj v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 8 nariadenia [MiFIR];

(2)         „regulovaný trh“ je multilaterálny systém v Únii v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 5 nariadenia (EÚ) č. .../... [MiFIR];

(3)         „multilaterálny obchodný systém (MTF)“ je multilaterálny systém v Únii v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 6 nariadenia (EÚ) č. .../... [MiFIR];

(4)         „organizovaný obchodný systém (OTF)“ je systém v Únii uvedený v článku 2 ods. 1 bodu 7 nariadenia (EÚ) č. .../... [MiFIR];

(4a)       „prijaté trhové postupy“ sú postupy, ktoré sa dôvodne očakávajú na jednom alebo viacerých finančných trhoch a sú prijaté príslušným orgánom v súlade s článkom 4a;

(4b)       „stabilizácia“ je akýkoľvek nákup alebo ponuka na nákup príslušných finančných nástrojov alebo akákoľvek transakcia investičných spoločností alebo úverových inštitúcií s rovnocennými pridruženými nástrojmi uskutočnená v súvislosti s významnou distribúciou takýchto príslušných cenných papierov výlučne s cieľom podpory trhovej ceny týchto príslušných cenných papierov na vopred určené časové obdobie z dôvodu predajného tlaku v prípade takýchto cenných papierov;

(5)         „miesto obchodovania“ je systém v Únii uvedený v článku 2 ods. 1 bode 25 nariadenia (EÚ) č. .../... [MiFIR];

(6)         „rastový trh MSP“ je MTF v Únii v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 11 smernice .../.../EÚ [nová MiFID];

(7)         „príslušný orgán“ je príslušný orgán poverený v súlade s článkom 16;

(8)         „osoba“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba;

(9)         „komodita“ je komodita v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006[20];

(10)       „spotová zmluva týkajúca sa komodít“ je zmluva na dodávku komodít obchodovaných na spotovom trhu, ktoré sa promptne dodajú, keď sa transakcia vyrovná, vrátane derivátového kontraktu, ktorý sa musí vyrovnať fyzicky;

(11)       „spotový trh“ je akýkoľvek komoditný trh, na ktorom sa komodity predávajú za hotovosť a po vyrovnaní transakcie sa promptne dodávajú;

(12)       „program spätného výkupu“ je obchodovanie s vlastnými akciami v súlade s článkami 19 až 24 smernice 77/91/EHS[21];

(13)       „algoritmické obchodovanie“ je obchodovanie s finančnými nástrojmi, pri ktorom sa používajú počítačové algoritmy v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 30 smernice .../.../EÚ [nová MiFID];

(14)       „emisná kvóta“ je finančný nástroj uvedený v bode (11) oddielu C prílohy I k smernici .../.../EÚ [nová MiFID];

(15)       „účastník trhu s emisnými kvótami“ je osoba, ktorá vstupuje do transakcií s emisnými kvótami vrátane zadávania pokynov na obchodovanie;

(16)       „emitent finančných nástrojov“ je emitent v zmysle článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2003/71/ES[22];

(18)       „veľkoobchodné energetické produkty“ sú veľkoobchodné energetické produkty, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011[23];

(19)       „národný regulačný orgán“ je národný regulačný orgán, ako je vymedzený v článku 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1227/2012;

(19a)     „údaje o knihách objednávok“ sú informácie, ktoré sa musia poskytovať v súvislosti s každou objednávkou zaslanou na regulovaný trh alebo do MTF na účel vstupu do knihy objednávok, ktorú vedie a uchováva osoba prevádzkujúca príslušný regulovaný trh alebo MTF;

(19b)     „komoditné deriváty“ sú komoditné deriváty v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 15 nariadenia (EÚ) č. .../... [MiFIR];

(20)       „referenčná hodnota“ znamená akúkoľvek zverejnenú sadzbu, index alebo číselný údaj, na základe ktorých sa určuje suma splatná v rámci finančného nástroja vrátane úrokovej sadzby medzibankového trhu a ktoré sú vypočítané použitím vzorca na hodnotu alebo inak odvodené z:

             a)     ceny alebo hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív; alebo

             b)     úrokovej sadzby (skutočnej alebo odhadovanej) uplatňovanej na požičiavanie finančných prostriedkov.

2.        Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32, pokiaľ ide o opatrenia na spresnenie technických prvkov alebo na zmenu a doplnenie vymedzení uvedených v odseku 1, v prípade potreby v súlade s vymedzeniami uvedenými v nariadení (EÚ) č. .../2012 [MIFIR] a smernici 2012/.../EÚ [nová MiFID], s cieľom zohľadniť:

a)          technický vývoj na finančných trhoch;

b)          zoznam spôsobov zneužívania uvedený v článku 34b písm. b).

Oddiel 4

Dôverné informácie, obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom

Článok 6Dôverné informácie

1.          Na účely tohto nariadenia medzi dôverné informácie patria tieto typy informácií:

             a)      presné informácie priamo alebo nepriamo súvisiace s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ktoré neboli uverejnené, a ktoré by, ak by sa uverejnili, pravdepodobne mali významný vplyv na ceny týchto finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich derivátových finančných nástrojov;

             b)     v súvislosti s komoditnými derivátmi presné informácie priamo alebo nepriamo súvisiace s jedným alebo viacerými takýmito derivátmi alebo súvisiacou spotovou zmluvou týkajúcou sa komodít, ktoré neboli uverejnené a ktoré by, ak by sa uverejnili, pravdepodobne mali významný vplyv na ceny takýchto derivátov alebo súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo by mali nepriaznivý vplyv na fungovanie trhov s komoditnými derivátmi, alebo by sťažili dohľad nad príslušným trhom; a informácie, ktoré sa musia uverejniť v súlade s právnymi alebo regulačnými predpismi na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni, s trhovými pravidlami, so zmluvami alebo so zvyklosťami týkajúcimi sa príslušných komoditných derivátov alebo spotových trhov;

             c)      v súvislosti s emisnými kvótami alebo draženými produktmi, ktoré sú na nich založené, presné informácie priamo alebo nepriamo súvisiace s jedným alebo viacerými takýmito nástrojmi, ktoré neboli uverejnené, a ktoré by, ak by sa uverejnili, pravdepodobne mali významný vplyv na ceny takýchto nástrojov alebo na ceny súvisiacich derivátových finančných nástrojov a ktoré sa musia uverejniť v súlade s právnymi alebo regulačnými predpismi na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni, s trhovými pravidlami, so zmluvami alebo so zvyklosťami týkajúcimi sa príslušných komoditných derivátov alebo spotových trhov;

             d)     pre osoby poverené vykonaním pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov to znamená aj informácie dodané klientom a týkajúce sa ešte nevykonaných pokynov klienta v súvislosti s finančnými nástrojmi, ktoré sú presné a ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi a ktoré by, ak by sa uverejnili, pravdepodobne mali významný vplyv na ceny týchto finančných nástrojov, cenu súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo na cenu súvisiacich derivátových finančných nástrojov;

             e)      informácie súvisiace s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, na ktoré sa nevzťahujú písmená a), b), c) alebo d) a ktoré – hoci všeobecne nie sú verejnosti k dispozícii – sú takého druhu, že sa dôvodne považujú za informácie vyžadujúce si následné uverejnenie, a ktoré by, ak by ich mal k dispozícii obozretný investor, ktorý pravidelne obchoduje na trhu a s finančnými nástrojmi alebo príslušnými súvisiacimi spotovými zmluvami týkajúcimi sa komodít, boli ním považované za dôležité pri rozhodovaní o podmienkach, za ktorých by sa transakcie s finančnými nástrojmi alebo so súvisiacimi spotovými zmluvami týkajúcimi sa komodít mali vykonať, a v prípade ktorých by obozretný investor, ktorý pravidelne obchoduje na trhu, pravdepodobne považoval akékoľvek nakladanie s týmito informáciami za nedodržanie normy konania príslušnou osobou, ktoré sa od osoby na takejto pozícii v súvislosti s daným trhom oprávnene očakáva.

2.          Na účely uplatňovania odseku 1 sa informácia považuje za presnú, ak označuje súbor okolností, ktoré existujú alebo ktorých existenciu možno odôvodnene očakávať, alebo udalosť, ktorá nastala alebo ktorú možno odôvodnene očakávať, a ak je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodiť záver týkajúci sa možného vplyvu tohto súboru okolností alebo udalosti na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, emisných kvót alebo dražených produktov na nich založených ▌.

3.          Na účely uplatňovania odseku 1 informácia, ktorá by, ak by sa uverejnila, pravdepodobne mala významný vplyv na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, emisných kvót alebo dražených produktov na nich založených ▌, znamená informáciu, ktorú by obozretný investor pravdepodobne použil ako súčasť základu pre svoje investičné rozhodnutia.

3a.        S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie odseku 1 písm. c) ESMA vytvorí návrh regulačných technických noriem, v ktorom uvedie vymedzenie dôverných informácií vo vzťahu k emisným kvótam alebo na nich založeným draženým produktom.

             ESMA po verejnej konzultácii predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...][24]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3b.        S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie odseku 1 písm. e) na rozličné trhové činnosti ESMA vydá usmernenia na poskytovanie pomoci pri stanovovaní príslušných noriem správania vo vzťahu k príslušným trhom.

Článok 7Obchodovanie s využitím dôverných informácií a nenáležité uverejňovanie dôverných informácií

1.          Na účely tohto nariadenia obchodovanie s využitím dôverných informácií vzniká, keď osoba má dôverné informácie a využíva tieto informácie priamo alebo nepriamo na kúpu alebo predaj finančných nástrojov, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú, na vlastný účet alebo na účet tretej osoby. Využitie dôverných informácií na zrušenie alebo zmenu a doplnenie pokynu týkajúceho sa finančného nástroja, na ktorý sa informácie vzťahujú, pričom pokyn bol predložený predtým, ako príslušná osoba získala dôverné informácie, sa takisto považuje za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

2.          Na účely tohto nariadenia pokus o zapojenie sa do obchodovania s využitím dôverných informácií vzniká, keď osoba má dôverné informácie a využíva tieto informácie, aby sa priamo alebo nepriamo pokúsila kúpiť alebo predať na vlastný účet alebo na účet tretej osoby finančné nástroje, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú. Pokus o zrušenie alebo zmenu a doplnenie pokynu týkajúceho sa finančného nástroja, na ktorý sa informácie vzťahujú, na základe dôverných informácií, pričom pokyn bol predložený predtým, ako príslušná osoba získala dôverné informácie, sa takisto považuje za pokus o zapojenie sa do obchodovania s využitím dôverných informácií. Pokus o kúpu alebo predaj finančných nástrojov podľa tohto článku znamená prijatie akýchkoľvek opatrení potrebných na uskutočnenie, zrušenie alebo zmenu a doplnenie obchodu.

3.          Na účely tohto nariadenia osoba odporúča, aby sa iná osoba zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, alebo navádza inú osobu, aby sa zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, v prípade, že osoba má dôverné informácie, a na základe týchto dôverných informácií odporúča, aby iná osoba kúpila alebo predala finančné nástroje, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú, alebo ju na takúto kúpu alebo predaj navádza.

3a.        Využitie alebo následné zverejnenie odporúčaní alebo navádzaní uvedených v odseku 3 možno pokladať za obchodovanie s využitím dôverných informácií, ak osoba využívajúca alebo zverejňujúca odporúčanie alebo navádzanie vie alebo mala by vedieť, že je to na základe dôverných informácií.

3b.        Na účely tohto nariadenia osoba odporúča, aby sa iná osoba zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, alebo navádza inú osobu, aby sa zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, v prípade, že osoba má dôverné informácie, a na základe týchto informácií odporúča, aby iná osoba zrušila alebo zmenila a doplnila pokyn týkajúci sa finančného nástroja, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú, bez toho, aby tejto osobe dôverné informácie poskytla, alebo ju na takéto zrušenie alebo zmenu a doplnenie navádza.

4.          Na účely tohto nariadenia nenáležité uverejnenie dôverných informácií vzniká, keď osoba má dôverné informácie a poskytne ich akejkoľvek inej osobe s výnimkou prípadov, keď sa uverejnenie vykoná v rámci bežného vykonávania povinností vyplývajúcich zo zamestnania alebo povolania.

5.          Odseky 1, 2, 3 a 4 sa uplatňujú na všetky osoby, ktoré majú dôverné informácie v dôsledku niektorej z týchto situácií:

             a)      sú členom správnych, riadiacich a dozorných orgánov emitenta;

             b)     majú podiel na kapitále emitenta;

             c)      majú prístup k informáciám v rámci výkonu povinností vyplývajúcich zo zamestnania alebo povolania;

             d)     sú zapojené do nezákonnej činnosti.

             Odseky 1, 2, 3 a 4 sa uplatňujú aj na dôverné informácie, ktoré osoba získa za okolností iných ako tie, ktoré sa uvádzajú v písmenách a) až d) a o ktorých osoba vie alebo by mala vedieť, že sú dôverné.

6.          Keď osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 je právnická osoba, ustanovenia uvedených odsekov sa vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na rozhodnutí vykonať alebo pokúsiť sa vykonať kúpu alebo predaj na účet príslušnej právnickej osoby alebo takéto rozhodnutie ovplyvňujú.

7.          Tento článok sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá vykonáva transakciu, ak táto osoba:

a)    nepodnietila, neodporučila, nenavádzala alebo inak neovplyvnila fyzickú osobu, ktorá prijala rozhodnutie vo svojom mene o kúpe alebo predaji finančných nástrojov, na ktoré sa informácie vzťahujú; a

b)     zaviedla, vykonala a zachovala primerané a účinné vnútorné opatrenia a postupy s cieľom zabezpečiť, aby fyzická osoba uvedená písmene a) ani žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla akokoľvek ▌ovplyvniť rozhodnutie o kúpe alebo predaji týchto nástrojov, nemala dôverné informácie uvedené v písmene a).

8.          Tento článok sa nevzťahuje na transakcie pri výkone povinnosti kúpiť alebo predať finančné nástroje, pri ktorej nastal čas splnenia, ak táto povinnosť vyplýva z dohody uzavretej skôr, než príslušná osoba mala dôverné informácie, alebo ak slúži na splnenie právnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá vznikla skôr, než príslušná osoba mala dôverné informácie.

9.          V súvislosti s aukciami emisných kvót alebo iných dražených produktov na nich založených, ktoré sú držané v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010, sa zákaz podľa odseku 1 uplatňuje aj na použitie dôverných informácií prostredníctvom predloženia, zmeny alebo stiahnutia ponuky na vlastný účet osoby, ktorá má dôverné informácie, alebo na účet tretej osoby.

9a.        Osoba, ktorá má dôverné informácie, by nemala využívať tieto informácie, a teda nedopúšťať sa obchodovania s dôvernými informáciami, ak táto osoba:

a)    koná ako tvorca trhu alebo ako osoba s povolením konať ako protistrana, pričom kúpa alebo predaj finančných nástrojov, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú, sa vykoná legitímne v rámci normálneho vykonávania jej zamestnania, povolania alebo povinností; alebo

b)     má povolenie vykonávať pokyny v mene tretích strán, pričom kúpa alebo predaj finančných nástrojov, na ktoré sa pokyn vzťahuje, sa vykoná s cieľom uskutočniť tento pokyn legitímne v rámci normálneho vykonávania jej zamestnania, povolania alebo povinností.

Článok 8Manipulácia s trhom

1.          Na účely tohto nariadenia manipulácia s trhom zahŕňa tieto činnosti:

             a)      uzatváranie transakcií, zadávanie pokynov na obchodovanie alebo akékoľvek iné konanie, ktoré ▌:

                      -       dáva alebo pravdepodobne dá nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku, dopyt alebo cenu v súvislosti s finančným nástrojom alebo so spotovou zmluvou týkajúcou sa komodít, alebo

                      -       zaisťuje alebo pravdepodobne zaistí cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni;

             b)     uzatváranie transakcií, zadávanie pokynov na obchodovanie alebo akúkoľvek inú činnosť alebo konanie, ktoré ovplyvňujú alebo pravdepodobne ovplyvnia cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, ktoré využíva fiktívne nástroje alebo akúkoľvek inú formu podvodu alebo machinácie;

c)      šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré má alebo pravdepodobne bude mať dôsledky uvedené v písmene a), keď osoba, ktorá tieto informácie šíri, vie alebo by mala vedieť, že informácie sú falošné alebo zavádzajúce; alebo

             d)     odovzdávanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich vstupných informácií alebo akékoľvek iné konanie týkajúce sa referenčných hodnôt, ktoré zahŕňa vykonanie akéhokoľvek druhu nepravdivého alebo zavádzajúceho vyhlásenia alebo požiadavku na vykonanie takéto vyhlásenia.

Keď sa informácie šíria na žurnalistické účely podľa písmena c) prvého pododseku, takéto šírenie informácií sa posúdi s ohľadom na pravidlá týkajúce sa slobody ▌ prejavu a slobody a pluralizmu médií, ako aj pravidlá alebo kódexy upravujúce žurnalistickú profesiu, s výnimkou prípadov, keď:

                      -       tieto osoby priamo alebo nepriamo získajú výhody alebo zisky zo šírenia príslušných informácií; alebo

                       -       uverejnenie alebo šírenie sa vykonáva so zámerom zaviesť trh, pokiaľ ide o ponuku, dopyt alebo cenu v súvislosti s finančnými nástrojmi.

2.          Na účely tohto nariadenia pokus zapojiť sa do manipulácie s trhom bez ohľadu na to, či má zamýšľaný čistý účinok, zahŕňa:

a)      pokus o uzatvorenie transakcie, snahu o zadanie pokynu na obchodovanie alebo pokus zapojiť sa do akéhokoľvek iného konania podľa vymedzenia v odseku 1 písm. a) alebo b); alebo

b)     pokus o šírenie informácií podľa vymedzenia v odseku 1 písm. c).

2a.        Pokus na účely tohto článku je prijatie akýchkoľvek opatrení potrebných na vykonanie akýchkoľvek činností uvedených v odseku 2 písm. a) a b).

3.          Za manipuláciu s trhom alebo za pokus zapojiť sa do manipulácie s trhom sa okrem iného považuje toto konanie:

             a)      konanie osoby alebo osôb konajúcich v súčinnosti s cieľom zabezpečiť dominantné alebo iné postavenie nad ponukou alebo dopytom v súvislosti s finančným nástrojom alebo so súvisiacimi spotovými zmluvami týkajúcimi sa komodít, ktoré má alebo pravdepodobne bude mať za následok priame alebo nepriame stanovenie kúpnych alebo predajných cien alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok, alebo stanovenie cien na neprirodzenej alebo umelej úrovni;

             b)     nákup alebo predaj finančných nástrojov v akejkoľvek fáze obchodovania na trhu s dôsledkom alebo pravdepodobným dôsledkom alebo úmyslom zavádzať investorov konajúcich podľa zverejnených cien vrátane záverečných cien;

             c)      zadávanie pokynov na miesto obchodovania vrátane ich akékoľvek zrušenia alebo upravenia vo všeobecnosti v krátkom období prostredníctvom akýchkoľvek dostupných spôsobov obchodovania vrátane elektronických spôsobov, ako sú stratégie algoritmického a vysokofrekvenčného obchodovania, ktoré sú vymedzené v smernici .../.../EÚ [nová MiFID], čo prinajmenšom predstavuje:

                      -       narušenie alebo oneskorenie fungovania systému obchodovania na mieste obchodovania alebo zvýšenie pravdepodobnosti, že by k tomu mohlo dôjsť,

                      -       sťaženie identifikácie skutočných pokynov v systéme obchodovania na obchodnom mieste ostatným osobám alebo zvýšenie pravdepodobnosti, že by k tomu mohlo dôjsť, a to aj prostredníctvom zadávania pokynov, ktorých výsledkom je preťaženie alebo destabilizácia knihy objednávok, alebo

                      -       vytvorenie alebo zvýšenie pravdepodobnosti vytvorenia falošného alebo zavádzajúceho dojmu o ponuke finančného nástroja alebo dopyte po ňom alebo o jeho cene, najmä prostredníctvom zadávania pokynov na začatie alebo zintenzívnenie trendu;

             d)     využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k tradičným alebo elektronickým médiám vyjadrením názoru o finančnom nástroji alebo súvisiacich spotových zmluvách týkajúcich sa komodít (alebo nepriamo o ich emitentovi), pričom sa už predtým prijali pozície k tomuto finančnému nástroju alebo súvisiacej spotovej zmluve týkajúcej sa komodít a bolo vyvinuté úsilie o následné profitovanie z vplyvu vyjadrených názorov na cenu tohto nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít bez toho, aby sa zároveň riadne a účinne verejne odhalil tento konflikt záujmov;

             e)      nákup alebo predaj emisných kvót alebo súvisiacich derivátov na sekundárnom trhu pred konaním aukcie konanej podľa nariadenia č. 1031/2010, ktorý má za následok stanovenie aukčnej zúčtovacej ceny dražených produktov na neprirodzenej alebo umelej úrovni alebo zavádzanie uchádzačov predkladajúcich ponuky na aukciách.

4.          Na účely uplatňovania odseku 1 písm. a) a b) a bez toho, aby tým boli dotknuté spôsoby konania uvedené v odseku 3, sa v prílohe I uvádza nevyčerpávajúci zoznam ukazovateľov súvisiacich s využívaním fiktívnych nástrojov alebo akejkoľvek inej formy podvodov alebo machinácií a nevyčerpávajúci zoznam ukazovateľov súvisiacich s falošnými alebo zavádzajúcimi signálmi a zabezpečením ceny.

4a.        Miesta obchodovania zabezpečia, že majú zavedené režimy, ako je uvedené v článku 59 smernice …/… [nová MiFID], aby sa zaručilo, že žiadna osoba konajúca v súčinnosti nemôže zabezpečiť dominantné postavenie nad ponukou alebo dopytom v súvislosti s finančným nástrojom alebo so súvisiacimi spotovými zmluvami týkajúcimi sa komodít, ktoré majú za následok priame alebo nepriame stanovenie kúpnych alebo predajných cien alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok.

4b.        S cieľom zabezpečiť náležité obchodovanie na trhoch účastníci trhu zverejnia miestu obchodovania a príslušnému orgánu dodatočné informácie, aby sa uľahčila ich schopnosť odhaliť konanie vedúce k zneužívaniu a viesť vyšetrovanie.

             Tieto informácie by mali obsahovať tieto údaje:

             a)     osobu, ktorá pokyn zadáva;

             b)     skutočnosť, či bol pokyn vykonaný manuálne alebo elektronicky; a

             c)      stratégiu, ktorá sa pri vykonaní použila.

5.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom určiť ukazovatele uvedené v prílohe I, s cieľom objasniť ich prvky a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch.

             ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [....][25]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA 2OBCHODOVANIE S VYUŽITÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A MANIPULÁCIA S TRHOM

Článok 9Zákaz obchodovania s využitím dôverných informácií a nenáležitého uverejňovania dôverných informácií

Osoba nesmie:

a)          zapojiť sa alebo pokúsiť sa o zapojenie do obchodovania s využitím dôverných informácií;

b)          odporúčať, aby sa iná osoba zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, alebo navádzať inú osobu, aby sa zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií; or

c)          nenáležite uverejniť dôverné informácie.

Článok 10Zákaz manipulácie s trhom

Osoba sa nesmie zapojiť do manipulácie s trhom ani sa pokúsiť o zapojenie do manipulácie s trhom.

Článok 10aZneužívanie pri zadávaní pokynov

1.          Každá osoba, ktorá prevádzkuje miesto obchodovania, má zavedené predpisy na zabránenie zneužívaniu pri zadávaní pokynov v súlade s článkom 51 ods. 5a smernice …/… [nová MiFID], ako je napríklad uloženie vyššieho poplatku účastníkom trhu zadávajúcim pokyn, ktorý je následne zrušený, a nižších poplatkov za vykonaný pokyn, resp. uloženie vyššieho poplatku účastníkom trhu zadávajúcim vysoký pomer zrušených pokynov k vykonaným pokynom a uloženie vyšších poplatkov osobám uplatňujúcim stratégiu vysokofrekvenčného obchodovania s cieľom zohľadniť dodatočnú záťaž pre kapacitu systému. Každá osoba, ktorá prevádzkuje miesto obchodovania, je schopná upraviť svoje poplatky za zrušené pokyny v závislosti od dĺžky času, počas ktorého sa pokyn uchovával, a kalibrovať poplatky ku každému finančnému nástroju, na ktorý sa vzťahujú.

2.          Každá osoba, ktorá prevádzkuje miesto obchodovania, informuje príslušné orgány o systematickom a opakujúcom sa porušovaní týchto pravidiel, aby tieto príslušné orgány mohli prijať vhodné opatrenia podľa tohto nariadenia.

3.          V súlade s ustanoveniami článku 17 smernice …/… [nová MiFID] sa v prípade, že akákoľvek spoločnosť, ktorá sa zapája do algoritmického obchodovania, nepodá svojmu príslušnému orgánu správu o významnom aspekte alebo závažnej zmene funkcie svojho algoritmu alebo svojej stratégie algoritmického obchodovania, akýkoľvek následný škodlivý vplyv na trh považuje za zneužitie a rieši sa za plného uplatňovania tohto nariadenia.

4.          Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 32, v ktorom sa uvádzajú požiadavky, ktoré sú stanovené v tomto článku, a to najmä:

a)          zabezpečiť, aby štruktúra poplatkov nevytvárala stimuly pre narušovanie podmienok obchodovania alebo zneužívanie trhu;

b)          uviesť pomer zrušených pokynov k vykonaným pokynom podľa odseku 1;

c)          zabezpečiť, aby systémy algoritmického alebo vysokofrekvenčného obchodovania nemohli vytvárať narušovanie podmienok obchodovania na trhu alebo k takémuto narušovaniu prispievať.

Článok 11Predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie

1.          Každá osoba, ktorá prevádzkuje miesto obchodovania alebo obchodovanie mimo burzy, prijme a udržiava účinné opatrenia a postupy v súlade s [článkami 31 a 56] smernice [nová MiFID] zamerané na predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie.

1a.        Každá osoba, ktorá prevádzkuje miesto obchodovania, prijme a udržiava účinné opatrenia a postupy na výmenu informácií s ďalšími osobami, ktoré prevádzkujú miesto obchodovania, s významnou likviditou v rámci rovnakých alebo úzko prepojených nástrojov s cieľom predchádzať zneužívaniu trhu a odhaľovať ho na všetkých týchto miestach.

2.          Každá osoba, ktorá profesionálne zabezpečuje alebo vykonáva transakcie s finančnými nástrojmi, prijme a udržiava účinné opatrenia a postupy na odhaľovanie a nahlasovanie pokynov a transakcií, ktoré môžu predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus zapojiť sa do manipulácie s trhom alebo obchodovania s využitím dôverných informácií. Ak má táto osoba dôvodné podozrenie, že pokyn alebo transakcia s akýmkoľvek finančným nástrojom, zadaná alebo vykonaná na mieste obchodovania alebo mimo neho, môže predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus zapojiť sa do manipulácie s trhom alebo obchodovania s využitím dôverných informácií, bezodkladne informuje príslušný orgán.

2a.        ESMA a vnútroštátny príslušný orgán zabezpečia jeden alebo viac bezpečných komunikačných kanálov pre osoby na zasielanie oznámení o zneužívaní trhu. Takéto kanály zabezpečia, aby totožnosť osôb poskytujúcich informácie poznal len orgán ESMA alebo vnútroštátny príslušný orgán.

2b.        Akákoľvek osoba začlenená do zoznamu osôb disponujúcich dôvernými informáciami, ktorá sa dozvie o činnostiach, ktoré môžu predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus zapojiť sa do manipulácie s trhom alebo obchodovania s využitím dôverných informácií, takéto informácie nahlási prostredníctvom kanálov uvedených v odsekoch 2 a 2a.

2c.         Dobromyseľné ohlásenie príslušnému orgánu podľa článkov 7 až 10 nepredstavuje porušenie žiadneho obmedzenia o odhaľovaní informácií uloženého zmluvou alebo právnymi, regulačnými či administratívnymi predpismi a nezakladá žiadnu zodpovednosť oznamujúcej osoby spojenú s takýmto ohlásením.

2d.        Osoba s odbornou kapacitou, ktorá má v úmysle overiť jedného alebo viacerých investorov s cieľom stanoviť podmienky možnej budúcej významnej distribúcie alebo spätného výkupu cenných papierov, v rámci ktorých koná na žiadosť emitenta alebo predajcu, vedie príslušné záznamy o svojom overovaní.

             Pred overovaním získa súhlas investora na získanie týchto informácií v prípade, že poskytované informácie sú dôvernými informáciami.

3.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom stanoviť:

a)        pre osoby vhodné opatrenia a postupy na účel dodržania požiadaviek stanovených v odseku 1;

b)          systémy a vzorové oznámenia, ktoré majú osoby používať na dodržanie požiadaviek stanovených v odseku 2; a

c)          typ overovaní, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s možnou budúcou významnou distribúciou alebo spätným výkupom cenných papierov v mene emitenta alebo predajcu, a opatrenia o zázname, ktoré sú vhodné na zabezpečenie súladu s požiadavkami ustanovenými v odseku 2d.

             ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [...][26]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA 3POŽIADAVKY NA UVEREJNENIE

Článok 12Uverejňovanie dôverných informácií

1.          Emitent finančného nástroja informuje verejnosť a príslušný orgán hneď, ako je to možné, o dôverných informáciách, ktoré sa priamo týkajú emitenta, a na primerané obdobie uvedie na svojej webovej stránke všetky dôverné informácie, ktoré má sprístupniť verejnosti.

2.          Účastník trhu s emisnými kvótami verejne, účinne a včas uverejní dôverné informácie týkajúce sa emisných kvót, ktoré drží v súvislosti so svojím podnikaním, vrátane činností v oblasti letectva, ako sa uvádza v prílohe I k smernici 2003/87/ES, alebo zariadení v zmysle článku 3 písm. e) tejto smernice, ktoré príslušný účastník alebo materský podnik, alebo pridružený podnik vlastní alebo kontroluje alebo v ktorých je účastník alebo jeho materský podnik, alebo pridružený podnik zodpovedný za prevádzkové záležitosti, a to buď úplne, alebo čiastočne. Pokiaľ ide o zariadenia, takéto uverejnenie obsahuje náležité informácie o kapacite a využití zariadení vrátane plánovanej alebo neplánovanej nedostupnosti takýchto zariadení.

             Prvý pododsek sa nevzťahuje na účastníkov trhu s emisnými kvótami, ak zariadenia alebo činnosti v oblasti letectva, ktoré vlastní, kontroluje alebo za ktoré zodpovedá, mali v predchádzajúcom roku emisie pod úrovňou minimálnej hraničnej úrovne ekvivalentu oxidu uhličitého a v prípade, že vykonávajú spaľovacie činnosti, mali menovitý tepelný príkon nepresahujúci minimálnu hraničnú úroveň.

             Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31, ktorými sa upravuje minimálna hraničná úroveň ekvivalentu oxidu uhličitého a minimálna hraničná úroveň menovitého tepelného príkonu na účely uplatnenia výnimky uvedenej v druhom pododseku. Komisia pred prijatím delegovaného aktu uvedeného v tomto pododseku zhodnotí, či úprava minimálnej hraničnej úrovne ekvivalentu oxidu uhličitého alebo minimálnej hraničnej úrovne menovitého tepelného príkonu zodpovedá potrebám vyplývajúcim z nového technického rozvoja a vývoja na trhu.

3.          Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na informácie, ktoré sú len dôvernými informáciami v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e).

4.          Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 5, emitenti finančného nástroja alebo účastníci trhu s emisnými kvótami, ktorí nie sú oslobodení v súlade s článkom 2 ods. 12 druhým pododsekom, môžu na vlastnú zodpovednosť odložiť uverejnenie dôverných informácií, ako sa uvádza v odseku 1, tak aby nepoškodili svoje oprávnené záujmy, pokiaľ sú splnené obe tieto podmienky:

             a)      opomenutie nie je spôsobilé zavádzať verejnosť,

             b)     emitent finančného nástroja alebo účastník trhu s emisnými kvótami je schopný zabezpečiť dôvernosť týchto informácií.

             Keď emitent finančných nástrojov alebo účastník trhu s emisnými kvótami v úmysle oneskoriť sa s uverejnením dôverných informácií podľa tohto odseku, informuje o tom príslušný orgán a poskytne dostatočné informácie na zdôvodnenie potreby tohto oneskorenia podľa kritérií uvedených v odseku 5. V prípade, že príslušný orgán toto oneskorenie v súlade s odsekom 5 nepovolí, informácie sa zverejnia bezodkladne po tom, ako sa toto odmietnutie oznámilo. Tieto informácie príslušným orgánom v nijakom prípade nebránia v právomoci príslušných orgánov sankcionovať porušenie tohto nariadenia.

5.          Príslušný orgán môže emitentovi finančného nástroja alebo účastníkovi trhu s emisnými kvótami povoliť odklad uverejnenia dôverných informácií za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

             a)      informácie majú systémový význam;

             b)     odklad tohto uverejnenia je vo verejnom záujme;

             c)      možno zaručiť dôvernosť týchto informácií.

             V prípade potreby príslušný orgán informuje ESMA o zmenách v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

             Rozhodnutie o udelení alebo neudelení povolenia sa oznámi v písomnej podobe. Príslušný orgán zabezpečí, aby bol odklad len na také obdobie, aké je nevyhnutné vo verejnom záujme.

             Príslušný orgán aspoň raz za týždeň posúdi, či je odklad naďalej primeraný, a povolenie zruší okamžite v prípade, že niektorá z podmienok v písmene a), b) alebo c) už nie je splnená.

6.          Ak emitent finančných nástrojov alebo účastník trhu s emisnými kvótami, ktorý nie je oslobodený v súlade s článkom 12 ods. 2 druhým pododsekom, alebo osoba konajúca v jeho mene alebo na jeho účet oznámi akúkoľvek dôvernú informáciu tretej osobe pri bežnom výkone svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania alebo povolania, ako sa uvádza v článku 7 ods. 4, musí vykonať úplné a účinné uverejnenie týchto informácií, a to súčasne v prípade úmyselného uverejnenia a bezodkladne v prípade neúmyselného uverejnenia. Tento odsek sa neuplatní, ak je osoba, ktorá dostáva informácie, povinná zachovávať mlčanlivosť, ktorou sa tejto osobe zabráni zverejniť príslušné informácie inej tretej strane, bez ohľadu na to, či táto povinnosť vyplýva zo zákona, z nariadení, zo stanov alebo zo zmluvy.

7.          Dôverné informácie týkajúce sa emitentov finančných nástrojov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu malých a stredných podnikov, môže miesto obchodovania uviesť na svojej webovej stránke namiesto na webových stránkach emitenta, keď sa miesto obchodovania rozhodne poskytovať emitentom tento nástroj na tomto trhu. V takom prípade sa usudzuje, že si tento emitent splnil povinnosť uvedenú v odseku 1.

8.          Tento článok sa neuplatňuje na emitentov, ktorí nepožiadali o prijatie ani neschválili prijatie svojich finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte alebo v prípade nástrojov obchodovaných len v rámci MTF alebo OTF nepožiadali o obchodovanie svojich finančných nástrojov v rámci MTF alebo OTF v členskom štáte ani ho neschválili.

9.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom spresniť podmienky:

             –       na vhodné uverejňovanie dôverných informácií podľa odsekov 1, 6 a 7;

             –       na odklad uverejnenia dôverných informácií podľa odsekov 4 a 5.

             ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [....][27]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 13Zoznamy osôb majúcich dôverné informácie

1.          Emitenti finančných nástrojov alebo účastníci trhu s emisnými kvótami, ktorí nie sú oslobodení v súlade s článkom 12 ods. 2 druhým pododsekom, a všetky osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet:

             a)      zostavia zoznam všetkých osôb, ktoré pre nich pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo inak a ktoré majú prístup k dôverným informáciám;

             b)     zoznam pravidelne aktualizujú; a

             c)      zoznam na požiadanie čo najskôr poskytnú príslušnému orgánu.

1a.        Emitenti uvedení v odseku 1 a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet pri vypracovaní takéhoto zoznamu zabezpečia, aby každá osoba uvedená v tomto zozname poznala právne a regulačné povinnosti a aby si bola vedomá sankcií spojených so zneužitím alebo nenáležitým šírením takýchto informácií.

4.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem na vymedzenie informácií týkajúcich sa totožnosti osôb a dôvodov, prečo sa osoby majú začleniť do zoznamu osôb disponujúcich dôvernými informáciami, ako sa uvádza v odseku 1,na spresnenie podmienok, za ktorých emitenti finančného nástroja alebo účastníci trhu s emisnými kvótami alebo subjekty konajúce v ich mene vypracujú takýto zoznam, vrátane podmienok, za ktorých sa tieto zoznamy majú aktualizovať, doby, počas, ktorej sa majú uchovávať, a zodpovednosti osôb uvedených v týchto zoznamoch. V prípade MSP poskytne ESMA návrh primeraných a zjednodušených regulačných technických noriem s cieľom znížiť administratívnu záťaž emitentov finančných nástrojov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastových trhoch MSP.

          ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [....][28]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

5.          V súvislosti s aukciami emisných kvót alebo iných na nich založených dražených produktov, ktoré sa konajú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010, sa tento článok uplatňuje aj na všetky aukčné platformy, všetkých dražiteľov a monitorovanie aukcie.

6.          ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem s cieľom určiť presný formát zoznamov osôb majúcich dôverné informácie a formát pre aktualizáciu zoznamov osôb majúcich dôverné informácie uvedených v tomto článku.

          ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických noriem Komisii do [...]*.

          Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 14Transakcie manažérov

1.          Osoby vykonávajúce riadiace právomoci u emitenta finančného nástroja alebo účastníka trhu s emisnými kvótami, ktoré nie sú vyňaté podľa článku 12 ods. 2 druhého pododseku, ako aj osoby s nimi úzko prepojené, zabezpečia, aby sa uverejnili informácie o existencii transakcií vykonávaných na ich vlastný účet spojených s akciami daného emitenta, derivátmi alebo inými s nimi súvisiacimi finančnými nástrojmi alebo s emisnými kvótami. Tieto osoby zabezpečia, aby sa informácie uverejnili do dvoch pracovných dní odo dňa, keď sa transakcia vykonala.

2.          Na účely odseku 1 medzi transakcie, ktoré sa musia zverejniť, patria:

             a)      založenie alebo zapožičiavanie finančných nástrojov osobou uvedenou v odseku 1 alebo v jej mene;

             b)     transakcie, ktoré vykoná manažér portfólia alebo iná osoba v mene osoby uvedenej v odseku 1, vrátane prípadov, keď rozhodnutie prijme tento manažér alebo iná osoba.

4.          V súvislosti s aukciami emisných kvót alebo iných na nich založených dražených produktov, ktoré sa konajú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010, sa tento článok uplatňuje aj na všetky aukčné platformy, všetkých dražiteľov a monitorovanie aukcie.

4a.        Osoba vykonávajúca riadiace právomoci u emitenta finančného nástroja nevykonáva mimo stanoveného obdobia obchodu na vlastný účet žiadne transakcie spojené s akciami tohto emitenta, derivátmi alebo inými s nimi súvisiacimi finančnými nástrojmi.

6.          Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 32 a opatrenia, ktorými sa spresnia:

a)     odborné funkcie osôb, ktoré sa považujú za osoby vykonávajúce riadiace právomoci podľa odseku 1;

b)     druhy spojení aj podľa pôvodu a občianskeho a zmluvného práva, ktoré sa považujú za základ vytvorenia úzkeho osobného spojenia;

c)      opatrenia a podmienky na uplatňovanie stanovených období obchodu v súlade s odsekom 4a, a najmä počiatočný a koncový okamih takýchto stanovených období obchodu, ako aj podmienky týkajúce sa disponovania informáciami citlivými z hľadiska ceny, ktoré súvisia so zákazom obchodovania mimo stanoveného obdobia obchodu.

          ESMA poskytne Komisii pred vypracovaním delegovaných aktov uvedených v prvom pododseku technické odporúčania.

6a.        ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom spresniť charakteristiky transakcie uvedené v odseku 2, ktoré zakladajú povinnosť uvedenú v tomto odseku, informácie, ktoré sa musia zverejniť, ako sa vyžaduje podľa odseku 1, a spôsoby informovania verejnosti. ESMA pri vypracúvaní tohto návrhu regulačných technických noriem môže v prípade potreby stanoviť prahovú hodnotu pre sumu alebo objem transakcií uvedených v odseku 2, ktorá zakladá povinnosť uvedenú v tomto odseku a ktorá sa môže meniť v závislosti od typu dotknutých osôb.

             ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [....][29]*.

          Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6b.        S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článku 1 môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických noriem týkajúcich sa formátu [vzorového dokumentu], v ktorom sa informácie uvedené v odseku 1 majú zverejňovať.

             ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických noriem Komisii najneskôr do [...]*.

          Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 15Investičné odporúčania a štatistiky

1.          Osoby, ktoré vypracúvajú alebo šíria informácie, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia a ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo pre verejnosť, venujú primeranú pozornosť zabezpečeniu toho, aby takéto informácie boli objektívne prezentované a aby informovali o ich záujmoch alebo uviedli konflikty záujmov v súvislosti s finančnými nástrojmi, ktorých sa tieto informácie týkajú.

1a.        V prípade, že osoby uvedené v odseku 1 obchodujú na svoj vlastný účet s nástrojmi, v súvislosti s ktorými poskytujú odporúčania uvedené v odseku 1, príslušné orgány môžu vyžadovať informácie, ktoré považujú za potrebné od týchto osôb, a v prípade potreby od iných príslušných orgánov s cieľom stanoviť, či je toto odporúčanie v súlade s požiadavkami podľa odseku 1.

2.          Verejné inštitúcie šíriace štatistiky, ktoré výrazne ovplyvňujú finančné trhy, ich šíria objektívne a transparentne.

3.          ESMA pripraví návrh regulačných technických noriem na stanovenie technických opatrení pre rôzne kategórie osôb uvedených v odseku 1 na objektívne predkladanie informácií odporúčajúcich alebo navrhujúcich investičnú stratégiu a na uverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov.

             ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [....][30]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 15aZverejňovanie alebo šírenie informácií v médiách

V prípade, že sa informácie zverejňujú alebo šíria a že sa odporúčania vypracúvajú alebo šíria na žurnalistické účely, takéto zverejňovanie alebo šírenie informácií sa posúdi s ohľadom na pravidlá týkajúce sa slobody prejavu a slobody a pluralizmu médií, ako aj na pravidlá alebo kódexy upravujúce žurnalistickú profesiu, s výnimkou prípadov, keď:

a)     dotknuté osoby alebo osoby s nimi úzko prepojené priamo alebo nepriamo získajú výhody alebo zisky zo zverejnenia alebo šírenia príslušných informácií; alebo

b)     zverejnenie alebo šírenie sa vykonáva so zámerom zavádzať trh, pokiaľ ide o ponuku, dopyt alebo cenu v súvislosti s finančnými nástrojmi.

KAPITOLA 4ESMA A PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článok 16Príslušné orgány

Bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci súdnych orgánov, každý členský štát určí na účely tohto nariadenia jeden administratívny príslušný orgán a poskytne tomuto orgánu dostatočné zdroje, ktoré mu umožnia plniť jeho právomoci stanovené v tomto nariadení. Príslušný orgán zabezpečí, aby sa ustanovenia tohto nariadenia uplatňovali na jeho území, pokiaľ ide o všetky opatrenia vykonávané na jeho území a tie opatrenia vykonávané v zahraničí, ktoré sa týkajú nástrojov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto trhu alebo ktoré sa obchodujú v rámci MTF alebo OTF prevádzkovaných na jeho území. Členské štáty o tomto orgáne informujú Komisiu, orgán ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov.

Článok 17Právomoci príslušných orgánov

1.          Príslušné orgány vykonávajú svoje funkcie jedným z týchto spôsobov:

a)      priamo;

b)     v súčinnosti s ostatnými orgánmi alebo účastníkmi trhu;

c)      v rámci svojich právomocí delegovaním na takéto orgány alebo účastníkov trhu;

(d)    obrátením sa na príslušné súdne orgány.

2.          Príslušné orgány s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia majú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právomocami aspoň tieto právomoci v oblasti dohľadu a prešetrovania:

a)      mať prístup ku všetkým dokumentom v akejkoľvek forme a dostať alebo si urobiť ich kópie;

b)     žiadať informácie od akejkoľvek osoby vrátane osôb, ktoré sa postupne zúčastňujú odovzdávania pokynov alebo vykonávajú príslušné operácie, ako aj ich nadriadených, a ak je to potrebné, predvolať a vypočuť takúto osobu s cieľom získať informácie;

c)      v súvislosti s komoditnými derivátmi žiadať informácie od účastníkov trhu o súvisiacich spotových trhoch podľa štandardizovaných formátov, získať správy o transakciách a mať priamy prístup do systémov obchodníkov;

d)     vykonávať ohlásené alebo neohlásené kontroly na miestach iných ako súkromné priestory;

e)      po získaní predchádzajúceho povolenia súdneho orgánu príslušného členského štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a v prípade, keď existuje dôvodné podozrenie, že dokumenty týkajúce sa predmetu kontroly môžu byť dôležité na dokázanie prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií alebo manipulácie s trhom, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením alebo smernicou .../.../EÚ [nová MAD],vstupovať do súkromných priestorov s cieľom zaistiť dokumenty v akejkoľvek forme;

ea)    dať podnet na začatie trestného stíhania daných záležitostí;

f)      požadovať existujúce ▌záznamy telefonických konverzácií, záznamy elektronickej komunikácie a ▌záznamy o prenose údajov, ktoré má k dispozícii ▌investičná spoločnosť, v súlade so smernicou [nová MiFID];

fa)    požadovať existujúce telefónne záznamy a existujúce záznamy o prenose údajov, ktoré má k dispozícii telekomunikačný operátor, ak takéto záznamy môžu byť dôležité na dokázanie prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií alebo manipulácie s trhom, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením alebo smernicou .../.../EÚ [nová MAD].

         Záznamy uvedené v tomto písmene nezahŕňajú obsah hlasovej telefonickej komunikácie, pokiaľ na to nebolo udelené povolenie súdneho orgánu;

fb)    žiadať zmrazenie a/alebo zaistenie aktív;

fc)    pozastaviť obchodovanie s príslušným finančným nástrojom,

fd)    požadovať dočasné zastavenie každej praktiky, ktorá je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia.

2a.        Úkony uvedené v písmenách e), f) a fa) môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávať orgány presadzovania práva v spolupráci s orgánmi dohľadu.

3.          Príslušné orgány vykonávajú právomoci v oblasti dohľadu a prešetrovania uvedené v odseku 2 v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Príslušné orgány nepožadujú ani neprijímajú pokyny od žiadnej osoby spojenej s prešetrovanou osobou.

4.          Spracovanie osobných údajov získaných pri výkone právomocí v oblasti dohľadu a prešetrovania podľa tohto článku sa vykoná v súlade so smernicou 95/46/ES.

5.          Členské štáty zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci v oblasti dohľadu a prešetrovania, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich povinností.

Článok 17aDohľad nad knihami objednávok na celom trhu

1.          Pre každý finančný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v rámci MTF má príslušný orgán členského štátu súvisiaceho s miestom obchodovania, na ktorom bol finančný nástroj prvýkrát prijatý na obchodovanie, právomoc vykonávať dohľad na celom trhu, pokiaľ ide o manipuláciu s trhom uskutočňovanú prostredníctvom záznamov v knihách objednávok.

V súlade s článkom 71 ods. 1 [novej MiFID] by mali mať príslušné orgány možnosť delegovať úlohy spojené s dohľadom na tretie strany.

2.          Prevádzkovatelia miest obchodovania poskytujú príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu údaje o knihách objednávok týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú aktívne obchodované na danom regulovanom trhu alebo v rámci daného MTF.

V prípade, že tento príslušný orgán nie je príslušným orgánom uvedeným v odseku 1, prijme potrebné opatrenia s cieľom konsolidovať zodpovedajúce údaje o knihách objednávok a postúpiť ich príslušnému orgánu uvedenému v odseku 1.

Príslušný orgán domovského členského štátu regulovaného trhu alebo systému MTF je v každom prípade zodpovedný za zabezpečenie toho, aby regulované trhy a systémy MTF, nad ktorými vykonáva dohľad, nahlasovali pokyny v súlade s platnými normami týkajúcimi sa údajov.

3.          Údaje o knihách objednávok uvedené v odseku 2 musia byť jasné, presné a dostatočne podrobné, aby príslušným orgánom umožnili vykonávať dohľad na celom trhu podľa odseku 1. Tieto údaje obsahujú:

a)          identifikačný kód člena, ktorý postúpil pokyn regulovanému trhu alebo systému MTF;

b)          identifikáciu finančného nástroja;

c)          dátum a čas (v milisekundách) postúpenia pokynu regulovanému trhu alebo systému MTF;

d)          vlastnosti pokynu, okrem iného najmä:

- indikátor kúpy/predaja;

- počiatočné a zostávajúce/nevybavené množstvo (pri zohľadnení akéhokoľvek čiastočného vykonania alebo udalosti, ktoré majú vplyv na pokyn) – a to tak zobrazené, ako aj skryté;

- druh pokynu (napr. trhový pokyn, limitovaný pokyn, pokyn na zastavenie);

- cenový limit (v prípade potreby);

- obdobie platnosti stanovené účastníkom trhu (napr. ku koncu dňa, platí až do zrušenia, akýkoľvek určený dátum a čas, do ďalšieho uzatvorenia obchodovania);

- všetky podmienky pre vykonanie pokynu (napr. minimálny vykonateľný objem; cena, pri ktorej sa pokyn zastaví (stop price));

e)          dátum a čas (v milisekundách) akejkoľvek udalosti, ktorá tieto vlastnosti ovplyvňuje;

f)           druh udalosti, ktorá viedla k zmene týchto vlastností (napr. úprava vlastností účastníkom trhu, zrušenie, čiastočné (alebo úplné) vykonanie, prerušenie obchodovania, aktivácia zastavenia (stop trigger));

g)          identifikačný kód pokynu;

h)          údaj o tom, či bol pokyn zadaný členom trhu (regulovaného trhu alebo prípadne systému MTF) na vlastný účet (vo funkcii príkazcu) alebo v mene tretej strany (vo funkcii sprostredkovateľa).

Tieto informácie sa poskytujú pre každé typické obdobie platnosti pokynu, ktoré sa vymedzuje ako časové obdobie, počas ktorého vlastnosti uvedené v písmene d) zostávajú nezmenené a nie sú ovplyvňované žiadnou udalosťou. V záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybností zahŕňajú tieto informácie pre každé typické obdobie platnosti dátum/čas (v milisekundách) jeho začiatku, dátum alebo čas (v milisekundách) jeho konca a druh udalosti, ktorá viedla k jeho skončeniu.

4.        Príslušný orgán uvedený v odseku 1 sprístupní údaje o knihách objednávok na požiadanie akémukoľvek inému príslušnému orgánu.

5.        ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a)          zoznam finančných nástrojov, ktoré by mali podliehať dohľadu na celom trhu, podrobnosti a technické špecifikácie údajov o knihách objednávok, ako aj periodicitu poskytovania týchto údajov;

b)          prípady, keď ostatné príslušné orgány môžu v súlade s odsekom 4 požadovať údaje o knihách objednávok od príslušného orgánu členského štátu miesta obchodovania, na ktorom bol emitent najprv prijatý na obchodovanie;

c)          zaobchádzanie s údajmi týkajúcimi sa delegovania úloh tretím stranám a sankcie za zneužívanie takýchto údajov tretími stranami.

ESMA predloží návrh týchto regulačných technických noriem Komisii do ...[31]*.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.        ESMA do ...[32]* vypracuje správu, v ktorej posúdi fungovanie dohľadu nad knihami objednávok na celom trhu a v ktorej okrem iného uvedie, ako by ESMA mohol napomáhať a podporovať plnenie tejto úlohy.

Článok 18Spolupráca s ESMA

1.          Príslušné orgány spolupracujú na účely tohto nariadenia s ESMA v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.          Príslušné orgány bezodkladne poskytnú orgánu ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.          ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem s cieľom stanoviť postupy a formy výmeny informácií uvedených v odseku 2.

             ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických noriem Komisii do [...][33]**.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 19Povinnosť spolupráce

1.          Príslušné orgány spolupracujú medzi sebou navzájom a s ESMA, keď je to potrebné na účely tohto nariadenia. Príslušné orgány poskytujú ▌pomoc príslušným orgánom iných členských štátov a ESMA. Predovšetkým si bez zbytočného odkladu vymieňajú informácie a spolupracujú pri prešetrovaniach a presadzovaní.

             Povinnosť spolupráce a pomoci stanovená v prvom pododseku sa vzťahuje aj na Komisiu, pokiaľ ide o výmenu informácií týkajúcich sa komodít, ktorými sú poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k ZFEÚ.

2.          Príslušné orgány a ESMA spolupracujú s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) zriadenou na základe nariadenia (ES) č. 713/2009[34] a národnými regulačnými orgánmi členských štátov s cieľom zabezpečiť, aby sa prijal koordinovaný prístup pri presadzovaní príslušných pravidiel, keď sa transakcie, pokyny na obchodovanie alebo iné opatrenia alebo konanie vzťahujú na jeden alebo viaceré finančné nástroje, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a takisto na jeden alebo viaceré veľkoobchodné energetické produkty, na ktoré sa uplatňujú články 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. .../2012 [o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou]. Príslušné orgány zohľadňujú osobitné charakteristiky vymedzení pojmov v článku 2 [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou] a ustanovenia článkov 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. .../2012 [o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou], keď uplatňujú články 6, 7 a 8 tohto nariadenia na finančné nástroje súvisiace s veľkoobchodnými energetickými produktmi.

3.          Príslušné orgány na požiadanie bezodkladne poskytnú všetky informácie požadované na účely uvedené v odseku 1.

4.          Ak je príslušný orgán presvedčený o tom, že sa na území iného členského štátu koná alebo konalo v protiklade s ustanoveniami tohto nariadenia alebo že takéto konanie ovplyvňuje finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na mieste obchodovania nachádzajúcom sa v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť tak presne, ako sa dá, príslušnému orgánu daného iného členského štátu a ESMA a v súvislosti s veľkoobchodnými energetickými produktmi agentúre ACER. Príslušné orgány rôznych zainteresovaných členských štátov vykonávajú konzultácie o vhodných opatreniach, ktoré sa majú prijať, a to medzi sebou a s ESMA a v súvislosti s veľkoobchodnými energetickými produktmi s agentúrou ACER, a vzájomne sa informujú o podstatnom priebežnom vývoji. Koordinujú svoj postup s cieľom zabrániť možnej duplicite a prekrývaniu pri uplatňovaní administratívnych opatrení, sankcií a pokút na cezhraničné prípady v súlade s článkami 24, 25, 26, 27 a 28 a vzájomne si pomáhajú pri presadzovaní rozhodnutí.

5.          Príslušný orgán jedného členského štátu môže so zreteľom na kontroly na mieste alebo prešetrovania požiadať o pomoc príslušný orgán iného členského štátu.

             Príslušný orgán informuje ESMA o všetkých žiadostiach uvedených v prvom pododseku. V prípade prešetrovania alebo kontroly s cezhraničným vplyvom ESMA koordinuje prešetrovanie alebo kontrolu, ak ho o to požiada jeden z príslušných orgánov, alebo v náležitých prípadoch s ohľadom na ciele tohto nariadenia z vlastnej iniciatívy.

             Ak príslušný orgán dostane žiadosť od príslušného orgánu iného členského štátu, aby vykonal kontrolu na mieste alebo prešetrenie, bude postupovať jedným z týchto spôsobov:

             a)      sám vykoná kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

             b)     umožní príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sa zúčastnil kontroly na mieste alebo prešetrenia;

             c)      umožní príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sám vykonal kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

             d)     určí audítorov alebo expertov, ktorí vykonajú kontrolu na mieste alebo prešetrenie;

             e)      podelí sa o konkrétne úlohy súvisiace s činnosťami dohľadu s ostatnými príslušnými orgánmi.

6.          Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 258 ZFEÚ, príslušný orgán, ktorého žiadosti o informácie alebo pomoc podľa odsekov 1, 2, 3 a 4 sa nevyhovelo v primeranej lehote alebo ktorého žiadosť o informácie alebo pomoc bola zamietnutá, môže predložiť toto zamietnutie alebo nevyhovenie ESMA, a to v primeranej lehote .

             V týchto prípadoch môže ESMA konať v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť ESMA konať v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

7.          Príslušné orgány spolupracujú a vymieňajú si informácie s príslušnými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a regulačnými orgánmi tretích krajín zodpovednými za príslušné spotové trhy, keď majú dôvodné podozrenie, že dochádza alebo došlo ku konaniam, ktoré predstavujú obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom v súlade s týmto nariadením alebo so smernicou 2012/.../EÚ [nová MAD]. Touto spoluprácou sa zabezpečí konsolidovaný prehľad o finančných a spotových trhoch, odhalia sa zneužívania trhu na viacerých trhoch a v cezhraničnom meradle a uložia sa príslušné sankcie.

             V súvislosti s emisnými kvótami sa spolupráca a výmena informácií podľa predchádzajúceho odseku zabezpečuje aj:

             a)      monitorovaním aukcií, pokiaľ ide o aukcie emisných kvót alebo na nich založených iných dražených produktov, ktoré sa konajú v súlade s nariadením č. 1031/2010;

             b)     prostredníctvom príslušných orgánov, správcov registrov vrátane hlavného správcu a ostatných verejných orgánov poverených dohľadom nad dodržiavaním smernice 2003/87/ES.

             ESMA vykonáva podpornú a koordinačnú úlohu v súvislosti so spoluprácou a výmenou informácií medzi príslušnými orgánmi a regulačnými orgánmi v ostatných členských štátoch a tretích krajinách. Príslušné orgány podľa možností uzatvoria dohody o spolupráci s regulačnými orgánmi tretej krajiny zodpovednými za súvisiace spotové trhy v súlade s článkom 20.

8.          Poskytnutie osobných údajov tretej krajine sa riadi článkami 22 a 23.

9.          ESMA pripraví návrh vykonávacích technických noriem s cieľom stanoviť postupy a formy výmeny informácií a pomoci podľa tohto článku.

             ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických noriem Komisii do [...][35]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia 1095/2010.

Článok 19aRiešenie sporov medzi príslušnými orgánmi

Ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu iného členského štátu, ktoré sa týkajú ktoréhokoľvek ustanovenia tohto nariadenia alebo smernice (EÚ) č. .../... [nová MAD], ESMA môže konať v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 20Spolupráca s tretími krajinami

1.          Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby uzatvoria dohody o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín týkajúce sa výmeny informácií s príslušnými orgánmi v tretích krajinách a presadzovania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia v tretích krajinách. Týmito dohodami o spolupráci sa zabezpečuje prinajmenšom účinná výmena informácií, ktorá príslušným orgánom umožní plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia.

             Príslušný orgán informuje ESMA a ostatné príslušné orgány členských štátov o prípadoch, v ktorých navrhuje uzatvoriť takúto dohodu.

1a.        Ak sa Únia zúčastňuje na systéme obchodovania s emisiami s treťou krajinou, emisné kvóty v rámci tohto systému a dražené produkty, ktoré z neho vyplývajú, patria do pôsobnosti tohto nariadenia. V prípade potreby Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 32 opatrenia, ktorými sa stanovia kritériá pre začlenenie týchto emisných kvót a dražených produktov do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

2.          ESMA napomáha a koordinuje vypracúvanie dohôd o spolupráci medzi príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými orgánmi tretích krajín. V súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem obsahujúcich vzorový dokument pre dohody o spolupráci, ktorý podľa možnosti použijú príslušné orgány členských štátov.

ESMA predloží návrh týchto regulačných technických noriem Komisii do ...[36]*.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

2a.        ESMA takisto napomáha a koordinuje výmenu informácií získaných od príslušných orgánov tretích krajín, ktoré by mohli byť užitočné pri prijímaní opatrení podľa článkov 24, 25, 26, 27 a 28, medzi príslušnými orgánmi.

3.          Príslušné orgány uzatvoria dohody o spolupráci týkajúce sa výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín iba vtedy, ak zverejňované informácie budú podliehať zárukám o služobnom tajomstve, ktoré sú minimálne rovnaké ako záruky uvedené v článku 21. Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh týchto príslušných orgánov.

4.          Poskytnutie osobných údajov tretej krajine sa riadi článkami 22 a 23.

Článok 21Služobné tajomstvo

1.          Na všetky dôverné informácie prijaté, vymenené alebo zaslané podľa tohto nariadenia sa vzťahujú podmienky služobného tajomstva uvedené v odsekoch 2 a 3.

2.          Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán alebo akýkoľvek orgán alebo účastníka trhu, na ktorý/ktorého príslušný orgán delegoval svoje právomoci, vrátane audítorov a odborníkov, ktorí dostali pokyny od príslušného orgánu. Informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, sa nesmú poskytnúť žiadnej inej osobe ani orgánu, s výnimkou poskytnutia na základe ustanovení daných zákonom.

3.          Všetky informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú obchodných alebo prevádzkových podmienok a iných ekonomických či personálnych záležitostí, sa považujú za dôverné s výnimkou prípadov, keď príslušný orgán uvedie v čase komunikácie, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto uverejnenie potrebné na súdne konanie.

Článok 22Ochrana údajov

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov vykonávané členskými štátmi v rámci tohto nariadenia, príslušné orgány uplatňujú ustanovenia smernice 95/46/ES. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov ESMA v rámci tohto nariadenia, ESMA dodržiava ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001.

Osobné údaje sa uchovávajú najviac päť rokov.

Článok 23Poskytnutie osobných údajov tretím krajinám

1.          Príslušný orgán členského štátu môže postúpiť osobné údaje tretej krajine za predpokladu, že sú splnené požiadavky smernice 95/46/ES, najmä článku 25 alebo 26, a to len v jednotlivých prípadoch. Príslušný orgán členského štátu zabezpečí, aby bol prenos nevyhnutný na účely tohto nariadenia. Príslušný orgán zabezpečí, aby tretia krajina nepostúpila údaje ďalšej tretej krajine, pokiaľ nebol poskytnutý výslovný písomný súhlas a nie sú splnené podmienky stanovené príslušným orgánom daného členského štátu. Osobné údaje sa môžu postúpiť len tretej krajine, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

2.          Príslušný orgán členského štátu poskytuje informácie, ktoré dostal od príslušného orgánu iného členského štátu, príslušnému orgánu tretej krajiny iba vtedy, keď príslušný orgán dotknutého členského štátu získal výslovný súhlas príslušného orgánu, od ktorého informácie dostal, a v prípade potreby vtedy, keď sa tieto informácie poskytujú výlučne na účely, na ktoré tento príslušný orgán udelil svoj súhlas.

3.          Keď sa v dohode o spolupráci ustanovuje výmena osobných údajov, musí byť v súlade so smernicou 95/46/ES.

KAPITOLA 5Administratívne opatrenia a sankcie

Článok 24Administratívne opatrenia a sankcie

1.          Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa administratívnych opatrení a sankcií, ktoré sú uplatniteľné v prípade konania uvedeného v článku 25 na osoby zodpovedné za porušenia ustanovení tohto nariadenia, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Ustanovené opatrenia a sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

             Členské štáty do [...][37]*oznámia pravidlá uvedené v prvom pododseku Komisii a orgánu ESMA. Komisii a orgánu ESMA bezodkladne oznámia všetky ich následné zmeny a doplnenia.

2.          Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí ukladať sankcie v prípade konania uvedeného v článku 25 úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby administratívne opatrenia a sankcie priniesli želané výsledky tohto nariadenia, a koordinujú svoju činnosť, aby sa zabránilo možnej duplicite a prekrývaniu pri uplatňovaní administratívnych opatrení a sankcií a pokút v cezhraničných prípadoch v súlade s článkom 19.

2a.        Príslušné orgány takisto úzko spolupracujú s orgánmi všetkých členských štátov zodpovednými za vyšetrovanie alebo stíhanie všetkých trestných činov, ktoré vyplývajú z konania podľa článku 25, s cieľom zabezpečiť, aby administratívne a trestné opatrenia a sankcie prinášali požadovaný výsledok, a s cieľom koordinovať ich činnosť, aby nedošlo k možnej duplicite alebo prekrývaniu v prípadoch, keď môže mať toto konanie za následok tak trestné sankcie, ako aj administratívne opatrenia alebo sankcie.

Článok 25Sankčné právomoci

Tento článok sa uplatňuje na takéto konanie:

a)          osoba sa zapája alebo sa pokúša o zapojenie do obchodovania s využitím dôverných informácií, čo je v rozpore s článkom 9;

b)          osoba odporúča inej osobe, aby sa zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, alebo ju na to navádza, čo je v rozpore s článkom 9;

c)          osoba nenáležite uverejňuje dôverné informácie, čo je v rozpore s článkom 9;

d)          osoba sa zapája do manipulácie s trhom, čo je v rozpore s článkom 10;

e)          osoba sa pokúša o zapojenie do manipulácie s trhom, čo je v rozpore s článkom 10;

f)           osoba, ktorá prevádzkuje miesto obchodovania, neprijme a neudržiava účinné opatrenia a postupy zamerané na predchádzanie praktikám manipulácie s trhom a ich odhaľovanie, čo je v rozpore s článkom 11 ods. 1;

g)          osoba, ktorá odborne zabezpečuje alebo vykonáva transakcie, nezavedie systémy pre odhaľovanie a nahlasovanie transakcií, ktoré môžu predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o zapojenie sa do manipulácie s trhom alebo bezodkladne neoznámi podozrivé pokyny alebo transakcie príslušnému orgánu, čo je v rozpore s článkom 11 ods. 2;

h)          emitent finančného nástroja alebo účastník trhu s emisnými kvótami, ktorý nie je oslobodený v súlade s článkom 12 ods. 2 druhým pododsekom, neinformuje čo najskôr verejnosť o dôverných informáciách alebo neuvedie na svojej webovej stránke dôverné informácie, ktoré sa majú uverejniť, čo je v rozpore s článkom 12 ods. 1;

i)           emitent finančného nástroja alebo účastník trhu s emisnými kvótami, ktorý nie je oslobodený v súlade článkom 12 ods. 2 druhým pododsekom, oneskorene uverejní dôverné informácie, keď takéto oneskorenie môže zavádzať verejnosť alebo keď nie je zaistená dôvernosť týchto informácií, čo je v rozpore s článkom 12 ods. 2;

j)           emitent finančného nástroja alebo účastník trhu s emisnými kvótami, ktorý nie je oslobodený v súlade s článkom 12 ods. 2 druhým pododsekom, neinformuje príslušný orgán o oneskorení uverejnenia dôverných informácií, čo je v rozpore s článkom 12 ods. 4;

k)          emitent finančného nástroja alebo účastník trhu s emisnými kvótami, alebo osoba, ktorá koná v ich mene alebo na ich účet, neuverejnia dôverné informácie sprístupnené všetkým osobám v rámci bežného výkonu povinností vyplývajúcich z ich zamestnania alebo povolania, čo je v rozpore s článkom 12 ods. 6;

l)           emitent finančného nástroja alebo účastník trhu s emisnými kvótami, ktorý nie je oslobodený podľa článku 12 ods. 2 druhého pododseku, alebo osoba, ktorá koná v ich mene alebo na ich účet, nezostaví a pravidelne neaktualizuje alebo neodovzdá príslušnému orgánu na jeho žiadosť zoznam osôb disponujúcich dôvernými informáciami, čo je v rozpore s článkom 13 ods. 1;

m)         osoba vykonávajúca riadiace právomoci u emitenta finančných nástrojov alebo účastníka trhu s emisnými kvótami, ktorá nie je oslobodená podľa článku 12 ods. 2 druhého pododseku, alebo osoba úzko s nimi spojená nezverejní existenciu transakcií vykonávaných na vlastný účet, čo je v rozpore s článkom 14 ods. 1 a ods. 2;

n)          osoba, ktorá vytvára alebo šíri informácie, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia a ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo pre verejnosť, neprijme primeranú starostlivosť na zabezpečenie toho, aby sa tieto informácie prezentovali objektívne, alebo neuverejní záujmy alebo konflikty záujmov, čo je v rozpore s článkom 15 ods. 1;

o)          osoba, ktorá pracuje alebo pracovala pre príslušný orgán alebo akýkoľvek orgán alebo účastníka trhu, na ktorý/ktorého príslušný orgán delegoval svoje úlohy, uverejní informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, čo je v rozpore s článkom 21;

p)          osoba neudelí príslušnému orgánu prístup k dokumentom a neposkytne kópie dokumentov, ktoré sa požadujú v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. a);

q)          osoba neposkytne informácie, ktoré vyžaduje príslušný orgán v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b), alebo nereaguje na príslušnú výzvu;

r)           účastník trhu neposkytne príslušnému orgánu informácie týkajúce sa komoditných derivátov alebo správ o podozrivých transakciách alebo neposkytne priamy prístup do systémov obchodníkov, ktoré sa požadujú v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. c);

s)           osoba neposkytne prístup v prípade kontroly na mieste na žiadosť príslušného orgánu v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. d);

t)           osoba neposkytne prístup k existujúcim telefónnym záznamom a záznamom o prenose údajov požadovaný v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. f);

u)          osoba nevyhovie žiadosti príslušného orgánu ukončiť konanie v rozpore s týmto nariadením, pozastaviť obchodovanie s finančnými nástrojmi alebo uverejniť opravné vyhlásenie;

v)          osoba vykonáva činnosť napriek zákazu príslušného orgánu.

Článok 26Administratívne opatrenia a sankcie

1.          Bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu v súlade s článkom 17, majú príslušné orgány v prípade porušenia ustanovení článku 9 alebo 10 alebo v prípade konania uvedeného v článku 25 v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi právomoc uložiť prinajmenšom tieto administratívne opatrenia a sankcie:

             a)      príkaz, na základe ktorého sa požaduje, aby osoba zodpovedná za porušenie zastavila konanie a upustila od opakovania tohto konania;

             b)     opatrenia, ktoré sa majú uplatniť za nespoluprácu pri prešetrovaní podľa článku 17;

             c)      opatrenia, ktoré majú vplyv na ukončenie trvalého porušovania tohto nariadenia a odstránenie jeho účinku;

             d)     verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza zodpovedná osoba a povaha porušenia, uverejnené na webovej stránke príslušných orgánov;

             e)      oprava nepravdivých alebo zavádzajúcich uverejnených informácií vrátane požiadania emitenta alebo inej osoby, ktorá uverejnila alebo rozšírila nesprávne alebo zavádzajúce informácie, aby uverejnili opravné vyhlásenie;

             f)      dočasný alebo trvalý zákaz činnosti;

             g)      odňatie povolenia investičnej spoločnosti, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 smernice [nová MiFID];

             h)      dočasný alebo trvalý zákaz vykonávať funkcie v investičných spoločnostiach pre ktoréhokoľvek člena riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti alebo akúkoľvek inú fyzickú osobu, ktorá je zodpovedná.

                      Ak táto osoba porušila ustanovenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií alebo manipulácii s trhom, na dva roky sa jej zakáže obchodovať na mieste obchodovania, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

                      Ak bola táto osoba opakovane potrestaná za obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom, natrvalo sa jej zakáže obchodovanie na mieste obchodovania, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

             i)       pozastaviť obchodovanie s príslušnými finančnými nástrojmi;

             j)      požadovať zmrazenie alebo zaistenie aktív;

             k)     administratívne peňažné sankcie až do výšky desaťnásobku sumy získaných ziskov alebo zabránených strát vyplývajúcich z porušenia v prípade, že ich možno určiť, ak sú podľa uplatniteľných prípadov vyššie než ktorákoľvek z maximálnych súm uvedených v písmene l) alebo m);

             l)       bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmena k), v prípade fyzickej osoby administratívne peňažné sankcie do neobmedzenej výšky ▌;

             m)     bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmena k), v prípade právnickej osoby administratívne peňažné sankcie do výšky 20 % jej celkového ročného obratu v predchádzajúcom hospodárskom roku; v prípade, že je právnická osoba dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti [v súlade s vymedzením v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS], je relevantným celkovým ročným obratom celkový ročný obrat vyplývajúci z konsolidovaných účtov hlavného materského podniku za predchádzajúci hospodársky rok.

2.          Príslušné orgány môžu mať ďalšie sankčné právomoci dodatočne k tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, a môžu stanoviť vyššiu úroveň administratívnych peňažných sankcií, ako sú sankcie stanovené v tomto odseku. Príslušné orgány môžu pri stanovovaní úrovne administratívnych peňažných sankcií prevyšujúcich sankcie stanovené v odseku 1 zohľadniť rozsah, v akom porušenie jednej požiadavky alebo viacerých požiadaviek tohto nariadenia negatívne ovplyvnilo fungovanie trhov, finančnú situáciu účastníkov týchto trhov a širšie hospodárske, sociálne a environmentálne záujmy.

3.          Všetky administratívne opatrenia a sankcie uložené za porušenie tohto nariadenia sa uverejnia bez zbytočného odkladu, a to prinajmenšom vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných za porušenie, s výnimkou prípadov, keď by takéto uverejnenie vážne ohrozilo stabilitu finančných trhov. V prípade, že by uverejnenie spôsobilo zainteresovaným fyzickým osobám neprimeranú ujmu, príslušné orgány uverejnia opatrenia a sankcie proti týmto fyzickým osobám anonymne.

Článok 27Účinné uplatňovanie sankcií

1.          Členské štáty zabezpečia, aby pri určovaní druhu administratívnych opatrení, sankcií a výšky pokút príslušné orgány zohľadnili všetky významné okolnosti vrátane:

             a)      závažnosti a dĺžky trvania porušenia;

             b)     miery zodpovednosti dotknutej osoby;

             ba)   vo vhodných prípadoch rozsahu, v akom bol zamestnanec nabádaný alebo nútený, aby konal určitým spôsobom podľa interných pravidiel, pokynov alebo postupov príslušnej spoločnosti;

             c)      finančnej sily dotknutej osoby uvedenej na základe celkového obratu dotknutej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby;

             d)     významu ziskov, ktoré zodpovedná osoba získala, alebo strát, ktorým zabránila, ak ich je možné určiť;

             e)      úrovne spolupráce dotknutej osoby s príslušným orgánom bez toho, aby tým bola dotknutá potreba zaistiť vrátenie ziskov, ktoré táto osoba získala, alebo strát, ktorým zabránila;

             f)      predchádzajúcich porušení dotknutej osoby.

             Príslušné orgány môžu zohľadniť ďalšie faktory, ak sú takéto faktory uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.          ESMA vydá v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 usmernenia určené príslušným orgánom a týkajúce sa druhov administratívnych opatrení a sankcií a výšky pokút, a to s cieľom zabezpečiť ich dôsledné uplatňovanie a odrádzajúci účinok v celej Únii.

Článok 28Odvolanie

Členské štáty zabezpečia, aby sa na rozhodnutia prijaté príslušným orgánom v súlade s týmto nariadením vzťahovalo právo na odvolanie.

Článok 28aPrávo na obhajobu

Členské štáty zavedú vhodné postupy na zabezpečenie práva na obhajobu osoby, ktoré je prešetrovaná na základe tohto nariadenia. Týmito postupmi sa zabezpečí, aby bola dotknutá osoba vypočutá pred prijatím rozhodnutia, ktoré sa jej týka, a aby mala táto osoba právo na účinný súdny opravný prostriedok proti rozhodnutiu, ktoré sa jej týka.

Článok 29Nahlasovanie porušení

1.          Členské štáty zabezpečia zavedenie účinných mechanizmov s cieľom doplniť mechanizmy uvedené v článku 11 ods. 2a na podnietenie nahlasovania porušení tohto nariadenia príslušným orgánom vrátane prinajmenšom osobitných postupov prijímania správ o porušení a ich sledovania. Takéto postupy zabezpečia splnenie týchto zásad:

             a)     primeranej ochrany – vrátane plnej anonymity – osôb, ktoré nahlásia možné alebo skutočné porušenia dôvernosti totožnosti týchto osôb vo všetkých fázach postupu, a to predovšetkým bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa súdnych konaní;

             b)     ochrany osobných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá nahlási možné alebo skutočné porušenia, a obvinenej osoby v súlade so zásadami ustanovenými v smernici 95/46/ES;

             c)      vhodnej ochrany obvineného; a

             d)     vhodnej ochrany osoby, ktorá nahlási porušenia, ako aj obvineného pred nepriaznivým zaobchádzaním na pracovisku a poskytovanie právnej pomoci týmto osobám.

1a.        Členské štáty vyžadujú od všetkých finančných inštitúcií a miest podnikania, aby mali stratégie proti podvodom.

2.          Finančná motivácia pre osoby, ktoré ponúknu dostatočné informácie o možných porušeniach tohto nariadenia, sa môže poskytnúť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, keď takéto osoby nemajú už existujúcu právnu alebo zmluvnú povinnosť nahlásiť takéto informácie, informácie sú nové a vedú k uloženiu administratívnej sankcie alebo opatrenia, alebo trestnej sankcie za porušenie tohto nariadenia.

3.          Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 32 opatrenia s cieľom spresniť postupy uvedené v odseku 1 vrátane spôsobov nahlasovania a spôsobov preskúmania správ a opatrení na ochranu osôb.

Článok 30Výmena informácií s ESMA

1.          Príslušné orgány ▌poskytnú orgánu ESMA každý rok súhrnné informácie o všetkých administratívnych opatreniach, sankciách a pokutách, ktoré uložili tieto príslušné orgány alebo súdne orgány v súlade s článkami 24, 25, 26, 27, 28 a 29. ESMA tieto informácie uverejní vo výročnej správe.

2.          Ak príslušný orgán uverejní administratívne opatrenia, sankcie a pokuty, informuje o nich súčasne aj orgán ESMA.

3.          Ak sa uverejnené administratívne opatrenia, sankcie a pokuty týkajú investičnej spoločnosti, ktorá má povolenie v súlade so smernicou [nová MiFID], ESMA pridá do registra investičných spoločností zriadeného podľa článku 5 ods. 3 smernice [nová MiFID] odkaz na uverejnenú sankciu.

4.          ESMA pripraví návrh vykonávacích technických noriem s cieľom určiť postupy a formy výmeny informácií uvedených v tomto článku.

             ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických noriem Komisii do [...][38]*.

             Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA 6DELEGOVANÉ AKTY

Článok 32Vykonávanie delegovania právomocí

1.          Právomoc prijímať delegované akty sa na Komisiu prenáša za podmienok ustanovených v tomto článku.

2.          Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 10 ods. 4, článku 12 ods. 2, článku 14 ods. 6 a článku 29 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa uvedeného v článku 36 ods. 1.

3.          Európsky parlament alebo Rada môže delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2, článku 10 ods. 4, článku 12 ods. 2, článku 14 ods. 6 a článku 29 ods. 3 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

4.          Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.          Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2, článku 10 ods. 4, článku 12 ods. 2, článku 14 ods. 6 a článku 29 ods. 3 nadobudne účinnosť len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 32aLehota na prijatie delegovaných aktov

Komisia prijme delegované akty podľa článku 5 ods. 2, článku 10 ods. 4, článku 12 ods. 2, článku 14 ods. 6 a článku 29 ods. 3 do ...[39]*.

KAPITOLA 8ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34Zrušenie smernice 2003/6/ES

Smernica 2003/6/ES sa zrušuje s účinnosťou od [...][40]**. Odkazy na smernicu 2003/6/ES sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 34aPreskúmanie a podávanie správ

Komisia do 30. júna 2014 po konzultácii s príslušnými orgánmi a s ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti primeraného režimu pre emitentov finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na rastovom trhu MSP, najmä podľa ustanovení článku 12 ods. 4.

Článok 34bPoradný výbor orgánu ESMA pre vysokofrekvenčné obchodovanie

ESMA zriadi do 30. júna 2014 poradný výbor národných expertov, aby určili vývoj vysokofrekvenčného obchodovania, ktorý by potenciálne mohol predstavovať manipuláciu s trhom, a to s cieľom:

a)          zlepšiť poznatky orgánu ESMA o vysokofrekvenčnom obchodovaní; a

b)          poskytnúť zoznam spôsobov zneužívania, pokiaľ ide o vysokofrekvenčné obchodovanie, vrátane navádzania na nesprávnu akciu (spoofing), prepĺňania cenovými ponukami (quote stuffing) a vrstvenia (layering) na účely článku 5 ods. 2a.

Článok 34cPoradný výbor ESMA pre technológie na finančných trhoch

ESMA zriadi do 30. júna 2014 poradný výbor národných expertov, aby určili, ktoré prvky technologického vývoja na trhoch by potenciálne mohli predstavovať zneužívanie trhu a manipuláciu s trhom, a to s cieľom:

a)          zvýšiť poznatky ESMA o nových stratégiách obchodovania súvisiacich s technológiami a o možnostiach ich zneužitia;

b)          doplniť zoznam už identifikovaných spôsobov zneužívania o praktiky, ktoré špecificky súvisia so stratégiami vysokofrekvenčného obchodovania;

c)          posúdiť účinnosť prístupov rozličných miest obchodovania pri riešení rizík súvisiacich s novými obchodnými praktikami.

Na základe tejto analýzy by mal ESMA vypracovať dodatočné usmernenia pre najlepšie postupy na všetkých finančných trhoch EÚ.

Článok 35aPersonálne vybavenie a zdroje orgánu ESMA

ESMA posúdi do ...[41]*svoje personálne potreby a potreby týkajúce sa zdrojov, ktoré vyplývajú z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením, a predloží o tom správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Článok 36Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.          Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym dňom nasledujúcim] po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.          Uplatňuje sa od [...][42]** s výnimkou článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 5, článku 11 ods. 3, článku 12 ods. 9, článku 13 ods. 4 a 6, článku 14 ods. 5 a 6, článku 15 ods. 3, článku 18 ods. 9, článku 19 ods. 9, článku 28 ods. 3 a článku 29 ods. 3, ktoré sa uplatňujú ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament                                          Za Radupredseda

              predseda

PRÍLOHA I

A. Ukazovatele manipulatívneho konania týkajúceho sa nesprávnych alebo zavádzajúcich signálov a zabezpečenia ceny

Na účely uplatňovania písmena a) odseku 1 článku 8 tohto nariadenia a bez toho, aby tým boli dotknuté spôsoby konania uvedené v jeho odseku 3, sa pri skúmaní transakcií alebo pokynov na obchodovanie účastníkmi trhu a príslušnými orgánmi zohľadní tento nevyčerpávajúci zoznam ukazovateľov, ktoré sa nemusia nevyhnutne považovať za konania, ktoré samy osebe predstavujú manipuláciu s trhom:

a)          rozsah, v ktorom vydané pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie predstavujú významný podiel na dennom objeme transakcií s príslušným finančným nástrojom, súvisiacou spotovou zmluvou týkajúcou sa komodít alebo draženým produktom založeným na emisných kvótach, najmä ak tieto činnosti vedú k významnej zmene ich cien;

b)          rozsah, v ktorom pokyny na obchodovanie vydané osobami s významnou nákupnou alebo predajnou pozíciou v prípade finančného nástroja, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach, alebo transakcie uskutočnené takýmito osobami, vedú k významným zmenám ceny tohto finančného nástroja, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach;

c)          skutočnosť, či uskutočnené transakcie nevedú k zmene bezprostredného vlastníctva finančného nástroja, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach;

d)          rozsah, v ktorom vydané pokyny na obchodovanie alebo vykonané transakcie zahŕňajú obraty pozícií v krátkom období a predstavujú významný podiel na dennom objeme transakcií s príslušným finančným nástrojom, so súvisiacou spotovou zmluvou týkajúcou sa komodít alebo s draženým produktom založeným na emisných kvótach a v ktorom sa môžu spojiť s významnými zmenami ceny finančného nástroja, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo vydraženého produktu založeného na emisných kvótach;

e)          rozsah, v ktorom sú vydané pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie koncentrované v rámci krátkeho časového obdobia obchodovacieho dňa a vedú k zmene ceny, ktorá je následne zvrátená;

f)           rozsah, v ktorom vydané pokyny na obchodovanie menia zobrazenie najlepšej cenovej ponuky alebo ponukových cien v prípade finančného nástroja, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach, alebo všeobecnejšie, zobrazenie knihy objednávok dostupnej účastníkom trhu a v ktorom sú odstránené pred ich vykonaním;

g)          rozsah, v ktorom sú vydané pokyny na obchodovanie alebo sú uskutočnené transakcie v určitom čase, keď sú vypočítané referenčné ceny, zúčtovacie ceny a ocenenia, alebo približne v tomto čase, a rozsah, v ktorom vedú k zmenám cien, ktoré majú vplyv na takéto ceny a ocenenia.

B. Ukazovatele manipulatívneho konania týkajúceho sa použitia fiktívnych nástrojov alebo akejkoľvek inej formy podvodu alebo machinácie

Na účely uplatňovania písmena b) odseku 1 článku 8 tohto nariadenia a bez toho, aby tým boli dotknuté spôsoby konania uvedené v druhom odseku jeho bodu 3, sa pri skúmaní transakcií alebo pokynov na obchodovanie účastníkmi trhu a príslušnými orgánmi zohľadní tento nevyčerpávajúci zoznam ukazovateľov, ktoré sa nemusia nevyhnutne považovať za konania, ktoré samy osebe predstavujú manipuláciu s trhom:

a)          skutočnosť, či pokynom na obchodovanie vydaným osobami alebo nimi uskutočneným transakciám predchádza alebo po nich nasleduje šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií rovnakými osobami alebo osobami s nimi spojenými;

b)          skutočnosť, či sú pokyny na obchodovanie vydané osobami alebo transakcie nimi uskutočnené pred alebo po tom, ako rovnaké osoby alebo osoby s nimi spojené vypracujú alebo rozšíria investičné odporúčania, ktoré sú chybné alebo neobjektívne alebo preukázateľne ovplyvnené hmotným záujmom.

 • [1]  Ú. v. EÚ C 161, 7.6.2012, s. 3.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 64.
 • [3] *            Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
 • [4]             Ú. v. EÚ C 161, 7.6.2012, s. 3.
 • [5]             Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 64.
 • [6]             Pozícia Európskeho parlamentu z ...
 • [7]             Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.
 • [8]           Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1.
 • [9]           Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
 • [10]           Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
 • [11]            Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1.
 • [12]          Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1.
 • [13]            Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
 • [14]            Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [15]            Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
 • [16]            Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 33.
 • [17] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [18] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [19] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [20]            Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1).
 • [21]            Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1).
 • [22]            Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).
 • [23]            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).
 • [24] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [25] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [26] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [27] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [28] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [29] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [30] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [31] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [32] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [33] **        Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [34]            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).
 • [35] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [36] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [37] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [38] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [39] *           Ú. v. EÚ: vložte dátum: 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [40] **         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [41] *         Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • [42] **        Ú. v. EÚ: vložte dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (30.5.2012)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)
(COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Richard Seeber

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernicou o zneužívaní trhu 2003/6/ES sa zaviedol komplexný rámec opatrení na boj proti „zneužívaniu trhu“ (obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom). Navrhované nariadenie rozširuje rozsah pôsobnosti tohto rámca pre zneužívanie trhu na akýkoľvek finančný nástroj, na ktorý sa vzťahuje smernica o trhoch s finančnými nástrojmi, a jeho zámerom je zvýšiť integritu trhu a ochranu investorov a zároveň zabezpečiť spoločný súbor pravidiel a rovnocenné podmienky.

Komisia súčasne predložila návrh na prepracovanie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorý reklasifikuje emisné kvóty v rámci systému EÚ obchodovania s emisiami (ETS) ako finančný nástroj, a na základe toho podlieha celý trh EÚ s emisnými kvótami pravidlám regulácie finančných trhov.

Kým vyše 80 % trhu s emisnými kvótami je trhom s derivátmi, a preto sa naňho vzťahuje smernica o trhu s finančnými nástrojmi a smernica o zneužívaní trhu, nové nariadenie o zneužívaní trhu má za cieľ rozšíriť ochranu trhu na primárny trh a neregulované spotové trhy s emisnými kvótami, aby sa tým zabránilo podvodným praktikám, ktoré by mohli oslabiť dôveru v ETS. Uplatňovala by sa smernica o trhu s finančnými nástrojmi a smernica 2003/6/ES o zneužívaní trhu, čím by sa celkovo zvýšila bezpečnosť trhu bez toho, že by sa zasahovalo do jej cieľa, ktorým je aj naďalej znižovanie emisií.

Ak sa emisné kvóty v ETS v rámci revízie smernice o trhu s finančnými nástrojmi reklasifikujú na finančné nástroje a emisné kvóty patria do pôsobnosti rámca o zneužívaní trhu, je potrebné upraviť niektoré ustanovenia so zreteľom na osobitnú povahu týchto nástrojov.

Preto sa v návrhu nariadenia zavádza osobitné vymedzenie pojmu dôverné informácie pre emisné kvóty. Na rozdiel od tradičných finančných nástrojov sa povinnosť uverejniť dôverné informácie nevzťahuje na emitenta (tým je poverený verejný orgán, ako napr. Komisia, ktorého plnenie cieľov v oblasti politiky na ochranu klímy by nemala brzdiť povinnosť uverejňovať dôverné informácie), ale miesto toho sa ukladá účastníkom trhu. Informácie, ktoré sa majú uverejňovať, sa zvyčajne týkajú fyzickej činnosti uverejňujúcej strany, napr. kapacity a využitia zariadení.

Spravodajca podporuje návrh Komisie, pokiaľ ide o zahrnutie emisných kvót do rámca predpisov o zneužívaní trhu s cieľom zabezpečiť, aby celé organizované obchodovanie prebiehalo na regulovaných miestach obchodovania s takmer rovnakými požiadavkami na transparentnosť, organizáciu a dohľad nad trhom. Zároveň bolo predložené množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom zlepšiť účinnosť návrhu.

Dôležitým aspektom nariadenia je konkrétne to, že z povinnosti uverejňovať dôverné informácie sú vyňatí tí účastníci trhu, ktorí pravdepodobne nemajú významný vplyv na tvorbu cien emisných kvót. Komisia má v úmysle stanoviť prostredníctvom delegovaného aktu minimálnu prahovú hodnotu pre túto výnimku (vyjadrenú ako ročné emisie CO2 alebo tepelný príkon alebo ich kombinácie).

V praxi možno očakávať, že na tvorbu cien uhlíka budú mať významný vplyv len informácie o činnosti najväčších emitentov v ETS (zvyčajne podniky pôsobiace v energetickom odvetví EÚ): odhaduje sa, že 80 % emisií v EÚ vytvára asi len 7 % zariadení („veľkých“ zariadení, ktoré produkujú vyše 500 000 ton CO2 ročne) a len 20 podnikov vlastní približne polovicu kvót určených na trh.

Preto by bolo vhodné, aby sa zabránilo trhovej neistote, keby boli vyššie uvedené prahové hodnoty výslovne stanovené už v texte tohto nariadenia. Spravodajca navrhuje, aby boli stanovené prahové hodnoty vo výške 3 milióny ton ekvivalentu oxidu uhličitého a 300 MW menovitého tepelného príkonu v prípade spaľovacích zariadení, čím sa povinnosť uverejňovania uloží len najvýznamnejším účastníkom trhu. Pokladá sa však za vhodné splnomocniť Komisiu upravovať tieto prahové hodnoty prostredníctvom delegovaných aktov s cieľom zohľadniť technický rozvoj a vývoj trhu, napr. pokiaľ ide o riešenie problému cenovej volatility alebo vnímanej asymetrie trhu.

Je navyše zrejmé, že úradníci Komisie a členských štátov, ktorí majú prístup k dôverným informáciám, by mali mať prísny zákaz zneužívať ich na trhu.

Napokon sa doplňuje ustanovenie, ktorým sa do rozsahu pôsobnosti nariadenia zahŕňajú budúce systémy obchodovania s emisiami, na ktorých sa môže EÚ zúčastňovať na základe celosvetových dohôd, aby sa tým zabezpečila rovnaká miera ochrany pre tieto nové trhy, aká je v rámci ETS v EÚ.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) V dôsledku zaradenia emisných kvót medzi finančné nástroje v rámci preskúmania smernice o trhoch s finančnými nástrojmi budú aj tieto nástroje patriť pôsobnosti tohto nariadenia. V súlade so smernicou o systéme EÚ obchodovania s emisiami (ETS) sú Komisia, členské štáty a iné úradne stanovené orgány okrem iného zodpovedné za technické hľadisko vydávania emisných kvót a ich bezplatné prideľovanie oprávneným priemyselným odvetviam a novým účastníkom trhu a všeobecnejšie za rozvoj a vykonávanie rámcovej politiky Únie v oblasti klímy, ktorá predstavuje základ pre ponuku emisných kvót nákupcom spĺňajúcim podmienky systému EÚ obchodovania s emisiami. Tieto verejné orgány majú pri výkone týchto úloh prístup k neverejným informáciám citlivým z hľadiska ceny a v zmysle smernice o ETS EÚ môžu potrebovať vykonávať určité trhové operácie týkajúce sa emisných kvót. Keďže Európska komisia, členské štáty a iné úradne stanovené orgány musia byť naďalej schopné rozvíjať a vykonávať politiku Únie v oblasti klímy, mali by byť činnosti týchto verejných orgánov týkajúce sa emisných kvót, ktoré vykonávajú len v záujme plnenia cieľov tejto politiky, vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia. Táto výnimka by nemala mať negatívny vplyv na celkovú transparentnosť trhu, pretože tieto verejné orgány majú zákonnú povinnosť konať takým spôsobom, ktorý zabezpečí riadne, spravodlivé a nediskriminačné uverejňovanie všetkých nových rozhodnutí, okolností a údajov citlivých z hľadiska ceny, ako aj prístup k nim. Navyše smernica o ETS a jej vykonávacie akty obsahujú opatrenia týkajúce sa ochrany spravodlivého a nediskriminačného uverejňovania osobitných citlivých informácií z hľadiska ceny, ktorými disponujú verejné orgány. Výnimka, ktorá sa udelí verejným orgánom vykonávajúcim politiku Únie v oblasti klímy, by sa súčasne nemala rozširovať na prípady, keď sa tieto verejné orgány podieľajú na činnosti alebo transakciách, ktoré nie sú vykonávané v záujme politiky Únie v oblasti klímy, alebo keď sa fyzické osoby, ktoré pracujú pre niektorý z týchto orgánov, samy podieľajú na takejto činnosti alebo transakciách.

(Pozri PDN 2 k bodu odôvodnenia 16.)

Odôvodnenie

Mali by sa lepšie ozrejmiť dôvody a hranice vyňatia verejných orgánov (emitentov emisných kvót) z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia v prípadoch, keď vykonávajú činnosť v záujme politiky Únie v oblasti klímy. Malo by sa zároveň ozrejmiť, že úradníci, ktorí majú prístup k dôverným informáciám o emisných kvótach, nesmú tieto informácie zneužiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V dôsledku zaradenia emisných kvót medzi finančné nástroje v rámci preskúmania smernice o trhoch s finančnými nástrojmi budú tieto nástroje takisto patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Vzhľadom na osobitnú povahu týchto nástrojov a štrukturálne prvky trhu s uhlíkom je potrebné zabezpečiť, aby sa činnosť členských štátov, Európskej komisie a ďalších oficiálne určených orgánov týkajúca sa emisných kvót neobmedzovala pri vykonávaní politiky Únie v oblasti klímy. Povinnosť uverejňovať dôverné informácie sa okrem toho musí adresovať účastníkom tohto trhu vo všeobecnosti. Napriek tomu sa s cieľom zabrániť povinnosti trhu predkladať správy, ktoré nie sú užitočné, a takisto udržať nákladovú efektívnosť predpokladaných opatrení zdá nevyhnutné obmedziť regulačný vplyv tejto povinnosti len na tie subjekty ETS EÚ, pri ktorých vzhľadom na ich veľkosť a činnosť možno dôvodne predpokladať, že môžu mať významný vplyv na cenu emisných kvót. Keď účastníci trhu s emisnými kvótami už plnia obdobné povinnosti súvisiace s uverejňovaním dôverných informácií, najmä na základe nariadenia o integrite a transparentnosti trhu s energiou (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou), povinnosť uverejňovať dôverné informácie týkajúce sa emisných kvót by nemala viesť k duplicite povinného uverejňovania v podstate rovnakého obsahu.

(16) Keďže značným množstvom neverejných informácií citlivých z hľadiska ceny, ktoré majú vplyv na dopyt po emisných kvótach, disponujú individuálni účastníci trhu, je vhodné, aby sa povinnosť uverejňovať dôverné informácie vzťahovala na účastníkov tohto trhu vo všeobecnosti Napriek tomu sa s cieľom zabrániť povinnosti trhu predkladať správy, ktoré nie sú užitočné, a takisto udržať nákladovú efektívnosť predpokladaných opatrení zdá nevyhnutné obmedziť regulačný vplyv tejto povinnosti len na tie subjekty ETS EÚ, pri ktorých vzhľadom na ich veľkosť a činnosť možno dôvodne predpokladať, že môžu mať významný vplyv na cenu emisných kvót. Vhodné minimálne hraničné hodnoty na účely uplatňovania tejto výnimky by mali byť stanovené v tomto nariadení a Komisia by mala byť splnomocnená prijať opatrenia na úpravu týchto minimálnych prahových hodnôt prostredníctvom delegovaných aktov. Informácie, ktoré sa majú uverejniť, by sa mali týkať fyzických operácií uverejňujúcej strany a nie jej plánov či stratégií týkajúcich sa kvót v rámci systému obchodovania s emisiami. Keď účastníci trhu s emisnými kvótami už plnia obdobné povinnosti súvisiace s uverejňovaním dôverných informácií, najmä na základe nariadenia o integrite a transparentnosti trhu s energiou (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou), povinnosť uverejňovať dôverné informácie týkajúce sa emisných kvót by nemala viesť k duplicite povinného uverejňovania v podstate rovnakého obsahu.

(Pozri PDN 1 k bodu odôvodnenia 15a.)

Odôvodnenie

V záujme trhovej istoty je vhodné, aby boli v texte nariadenia stanovené prahové hodnoty pre výnimku z povinnosti uverejniť dôverné informácie a aby boli uvedené v bode odôvodnenia spolu s dôvodmi vedúcimi k ich zavedeniu. Je tiež dôležité vyslovene vylúčiť obchodné stratégie z informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uverejňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Delegované akty by sa mali prijať najmä v súvislosti s podmienkami pre programy spätného výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov, ukazovateľmi manipulatívneho konania uvedenými v prílohe I, hraničnými hodnotami pre stanovenie uplatňovania povinnosti uverejňovania pre účastníkov trhu s emisnými kvótami, podmienkami pre zostavovanie zoznamov osôb majúcich dôverné informácie a hraničnými hodnotami a podmienkami týkajúcimi sa transakcií manažérov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia vykonávala v rámci svojich prípravných prác príslušné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaručiť súbežné, včasné a primerané odoslanie dôležitých dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(42) Netýka sa slovenskej verzie

Odôvodnenie

Sú dve prahové hodnoty, jedna je vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého a druhá ako tepelný príkonu spaľovacích zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na činnosť členských štátov, Európskej komisie alebo akéhokoľvek iného úradne povereného subjektu alebo akejkoľvek osoby konajúcej v ich mene, ktorá sa týka emisných kvót a ktorá sa vykonáva pri sledovaní politiky Únie v oblasti klímy.

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na činnosť členských štátov, Európskej komisie alebo akéhokoľvek iného úradne povereného subjektu alebo akejkoľvek osoby konajúcej v ich mene, ktorá sa týka emisných kvót a ktorá sa vykonáva výlučne v záujme politiky Únie v oblasti klímy.

Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že vyňatie z rozsahu pôsobnosti sa vzťahuje na orgány konajúce výlučne v záujme politiky Únie v oblasti klímy, kým na jednotlivých verejných činiteľov s prístupom k dôverným informáciám, ktoré môžu ovplyvniť trh s emisnými kvótami, sa naďalej v plnej miere vzťahujú predpisy týkajúce sa zneužitia trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely uplatňovania odseku 1 sa informácia považuje za presnú, ak označuje súbor okolností, ktoré existujú alebo ktorých existenciu možno odôvodnene očakávať, alebo udalosť, ktorá nastala alebo ktorú možno odôvodnene očakávať, a ak je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodiť záver týkajúci sa možného vplyvu tohto súboru okolností alebo udalosti na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo dražených produktov založených na emisných kvótach.

2. Na účely uplatňovania odseku 1 sa informácia považuje za presnú, ak označuje súbor okolností, ktoré existujú alebo ktorých existenciu možno odôvodnene očakávať, alebo udalosť, ktorá nastala alebo ktorú možno odôvodnene očakávať, a ak je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodiť záver týkajúci sa možného vplyvu tohto súboru okolností alebo udalosti na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, emisných kvót alebo dražených produktov na nich založených.

(Pozri PDN 6 k článku 6 ods. 3.)

Odôvodnenie

Úprava sa zavádza s cieľom zosúladiť znenie s ostatnými ustanoveniami nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely uplatňovania odseku 1 informácia, ktorá by, ak by sa uverejnila, pravdepodobne mala významný vplyv na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo dražených produktov založených na emisných kvótach, znamená informáciu, ktorú by obozretný investor pravdepodobne použil ako súčasť základu pre svoje investičné rozhodnutia.

3. Na účely uplatňovania odseku 1 informácia, ktorá by, ak by sa uverejnila, pravdepodobne mala významný vplyv na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, emisných kvót alebo dražených produktov na nich založených, znamená informáciu, ktorú by obozretný investor pravdepodobne použil ako súčasť základu pre svoje investičné rozhodnutia.

(Pozri PDN 5 k článku 6 ods. 2.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvý pododsek sa nevzťahuje na účastníkov trhu s emisnými kvótami, v prípade zariadení alebo činností v oblasti letectva, ktoré vlastní, kontroluje alebo za ktoré zodpovedá a ktoré v predchádzajúcom roku mali emisie pod úrovňou minimálnej hraničnej úrovne ekvivalentu oxidu uhličitého, a v prípade, že vykonávajú spaľovacie činnosti, mali menovitý tepelný príkon nepresahujúci minimálnu hraničnú úroveň.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na účastníkov trhu s emisnými kvótami, v prípade zariadení alebo činností v oblasti letectva, ktoré vlastní, kontroluje alebo za ktoré zodpovedá a ktoré v predchádzajúcom roku mali emisie pod úrovňou minimálnej hraničnej úrovne vo výške 3 milióny ton ekvivalentu oxidu uhličitého, a v prípade, že vykonávajú spaľovacie činnosti, mali menovitý tepelný príkon nepresahujúci minimálnu hraničnú úroveň 300 MW.

Odôvodnenie

Na zvýšenie trhovej istoty je vhodné stanoviť hraničné hodnoty pre výnimku z povinnosti uverejňovať dôverné informácie už na začiatku v texte nariadenia. Konkrétne čísla boli vybraté tak, aby sa táto povinnosť vzťahovala iba na veľkých účastníkov trhu, ktorých činnosti môžu mať významný vplyv na tvorbu cien a ktorí predstavujú približne 75 % celkového trhu s kvótami. Pripomíname, že 3 milióny ekvivalentu oxidu uhličitého zodpovedá 6 „veľkým“ zariadeniam, z ktorých každé produkuje 500 000 ton emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 31 opatrenia, ktorým sa stanoví minimálna hraničná úroveň ekvivalentu oxidu uhličitého a minimálna hraničná úroveň menovitého tepelného príkonu na účely uplatnenia výnimky uvedenej v druhom pododseku.

Komisia je splnomocnená prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 31 opatrenia, ktorými sa upravuje minimálna hraničná úroveň ekvivalentu oxidu uhličitého a minimálna hraničná úroveň menovitého tepelného príkonu na účely uplatnenia výnimky uvedenej v druhom pododseku. Komisia pri prijímaní delegovaného aktu uvedeného v tomto pododseku zhodnotí, či úprava minimálnej hraničnej hodnoty ekvivalentu oxidu uhličitého alebo minimálnej hraničnej úrovne menovitého tepelného príkonu zodpovedá potrebám plynúcim z nového technického rozvoja a vývoja trhu.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo je stanovenie hraničnej hodnoty užitočné už na začiatku, a to v záujme zabezpečenia väčšej zrozumiteľnosti pre účastníkov trhu a zabránenia právnej neistote, je tiež vhodné, aby bola Komisia splnomocnená upravovať tieto hraničné hodnoty prostredníctvom delegovaného aktu, čím sa budú môcť riešiť trhové problémy (vnímané asymetrie, cenová volatilita, atď.) a/alebo potreby politiky (ako napr. postupné znižovanie emisií vďaka politike Únie v oblasti klímy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný orgán môže emitentovi finančných nástrojov povoliť odklad uverejnenia dôverných informácií za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

5. Príslušný orgán môže emitentovi finančného nástroja alebo účastníkovi trhu s emisnými kvótami povoliť odklad uverejnenia dôverných informácií za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

Odôvodnenie

Nie je dôvod, prečo by účastníci trhu s emisnými kvótami mali byť vylúčení z možnosti získať oficiálne povolenie na odklad uverejnenia dôverných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ak sa Únia zúčastňuje na systéme obchodovania s emisiami s treťou krajinou, emisné kvóty v rámci tohto systému a dražené produkty, ktoré z neho vyplývajú, patria do pôsobnosti tohto nariadenia. V prípade potreby Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 31 opatrenia, ktorými sa stanovia kritériá pre začlenenie týchto emisných kvót a dražených produktov do pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Trhová ochrana by mala byť zaručená aj pre systémy obchodovania, na ktorých sa môže Únia v budúcnosti zúčastniť na základe celosvetových dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 32 týkajúce sa doplnenia a zmeny a doplnenia podmienok pre programy spätného výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov, vymedzení pojmov v tomto nariadení, podmienok na zostavovanie zoznamov osôb majúcich dôverné informácie, podmienok týkajúcich sa transakcií manažérov a opatrení pre osoby, ktoré poskytujú informácie, ktoré môžu viesť k odhaleniu porušení tohto nariadenia.

Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 32 týkajúce sa doplnenia a zmeny a doplnenia podmienok pre programy spätného výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov, vymedzení pojmov v tomto nariadení, hraničných hodnôt pre určenie uplatňovania povinnosti uverejňovania informácií vzťahujúcej sa na účastníkov trhu s emisnými kvótami, podmienok na zostavovanie zoznamov osôb majúcich dôverné informácie, podmienok týkajúcich sa transakcií manažérov a opatrení pre osoby, ktoré poskytujú informácie, ktoré môžu viesť k odhaleniu porušení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Hraničné hodnoty emisií by mali byť uvedené medzi ustanoveniami, ktoré môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov doplniť alebo pozmeniť.

POSTUP

Názov

Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu)

Referenčné čísla

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.11.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

1.12.2011

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Richard Seeber

 

15.12.2011

Prerokovanie vo výbore

25.4.2012

 

 

 

Dátum prijatia

30.5.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

STANOVISKO Výboru pre právne veci (20.6.2012)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)
(COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Alexandra Thein

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko s potešením víta cieľ stanovený Komisiou, ktorým je posilnenie a aktualizácia opatrení na boj proti zneužívaniu trhu a obchodovaniu s využitím dôverných informácií.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa je zmena platnej smernice na nariadenie tým správnym riešením, keďže sa tým zabezpečia jednotné pravidlá a definície v EÚ a zaistí sa jednotné uplatňovanie opatrení v členských štátoch. Súčasná smernica totiž ponecháva priestor, ktorý môže viesť k právnej neistote a poskytovať medzery na porušovanie ustanovení.

Cieľom tohto stanoviska je zamerať sa najmä na kritické body z právneho hľadiska a navrhnúť príslušné riešenia. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko považuje za dôležité pripomenúť, že v prípade navrhovaných zmien a doplnení nemá ísť o to, aby dotknutá osoba unikla spravodlivej sankcii alebo trestu. Cieľom je skôr zabezpečiť právnu istotu a právnu zrozumiteľnosť a tým uľahčiť sledovanie a trestanie zneužívania trhu v praxi.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vníma najmä tieto kritické body:

– spravodajkyňa má pochybnosti o oprávnenosti všeobecnej výnimky pre opatrenia v oblasti menovej politiky, riadenia verejného dlhu a politiky v oblasti klímy a v tomto prípade považuje za žiaduce preskúmanie;

– definícia „dôvernej informácie“ je zložitá a náročná. Hlavným problémom je jednoznačnosť definície, ktorá je v konečnom dôsledku základom pre ukladanie pokút a tým aj pre vyvodenie zodpovednosti voči porušovateľom. Je poľutovaniahodné, že nebolo možné, aby návrh Komisie zohľadnil rozhodnutie Súdneho dvora o žiadosti o prejudiciálne konanie predloženej nemeckým federálnym súdnym dvorom (14. januára 2011, Markus Geltl/Daimler AG, Vec C-19/11). Návrh sa zaoberá hlavnými bodmi tejto definície, napríklad existenciou dôverných informácií v prípade zdĺhavého procesu s viacerými medzistupňami, ako aj pojmom dostatočnej pravdepodobnosti. Závery generálneho advokáta, ktoré vychádzajú zo skutočne širokého výkladu pojmu, sú k dispozícii od 21. 3. 2012. V rámci rozhodovania súdneho dvora sa dôkladne preskúmajú definície a prípadné požiadavky týkajúce sa vymedzenia, najmä so zreteľom na novovytvorenú kategóriu dôverných informácií podľa článku 6 ods. 1 písm. e). Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko však vzhľadom na stále neprijaté rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v tejto etape upustila od predloženia súvisiacich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov;

– návrh na trestnosť pokusu treba v zásade uvítať, keďže sa tým posilňujú možnosti trestania. Zostáva však nejasné, či a ako možno pokus v praxi skutočne aj dokázať;

– preventívne a obranné mechanizmy podľa článku 11 ods. 2 návrhu by mali zohľadňovať, či môžu dotknuté osoby skutočne splniť požiadavky podľa druhu a rozsahu uskutočnených transakcií, a musia byť primerané;

– jednotná prahová hodnota na úrovni 20 000 EUR v prípade zverejnenia transakcií vykonávaných na vlastný účet v dostatočnej miere nezohľadňuje podmienky v členských štátoch, najmä priemerný objem transakcií, ktorý sa môže výrazne meniť v závislosti od veľkosti burzy alebo objemu transakcií uskutočnených v členskom štáte. Bolo by preto vhodnejšie uložiť povinnosť stanoviť prahovú hodnotu, pritom však ponechať členským štátom rozhodnutie o tom, kde v rozsahu od 20 000 do 100 000 EUR by sa mala táto hodnota nachádzať. Už len v dôsledku tohto kroku bude právo v porovnaní so súčasnou situáciou výrazne jednotnejšie;

– pri zverejňovaní sankcií by sa nemala oznamovať totožnosť zodpovednej osoby. Je to neprimerané, najmä ak uvážime, že napríklad v prípade násilných trestných činov by tomu predpisy o ochrane údajov v mnohých členských štátoch zamedzili. Takisto by sa nemal uvádzať druh ani povaha porušenia, ak by to dotknutú osobu neprimerane poškodilo;

– pokiaľ ide o informátorov, treba uvítať, že zavedenie finančných stimulov sa zatiaľ navrhuje členským štátom len ako možnosť. V tejto oblasti existujú v EÚ rôzne právne tradície; navrhované zmeny a doplnenia znenia textu to majú ešte viac zdôrazniť;

– stanovenie postupov nahlasovania porušení by nemalo prebiehať prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ, ale prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, keďže v tomto prípade ide o doplnenie nepodstatných prvkov nariadenia;

– Mala by sa výslovne stanoviť zásada ne bis in idem (právo nebyť súdený alebo trestaný dvakrát za ten istý trestný čin) najmä v prípade, že sú súčasne uplatniteľné administratívne a trestnoprávne sankcie;

– vzhľadom na to, že uplatňovanie a transpozícia majú pre právo EÚ rozhodujúci význam, mala by sa stanoviť doložka o preskúmaní. Tým sa takisto umožní preskúmať účinok určitých ustanovení, napríklad tých, ktoré sa týkajú trestania za pokus o zneužívanie trhu a výnimiek pre menovú politiku, riadenie verejného dlhu a politiku v oblasti klímy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Manipulácia alebo pokus o manipuláciu s finančnými nástrojmi môže spočívať aj v zadávaní pokynov, ktoré sa nemôžu vykonať. Finančný nástroj sa okrem toho môže manipulovať prostredníctvom konania mimo miesta obchodovania. Z tohto dôvodu by osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie a ktoré musia mať zavedené systémy na odhaľovanie a nahlasovanie podozrivých transakcií, mali oznamovať aj podozrivé pokyny a podozrivé transakcie, ktoré sa vykonávajú mimo miesta obchodovania.

(22) Manipulácia alebo pokus o manipuláciu s finančnými nástrojmi môže spočívať aj v zadávaní pokynov, ktoré sa nemôžu vykonať. Finančný nástroj sa okrem toho môže manipulovať prostredníctvom konania mimo miesta obchodovania. Z tohto dôvodu by osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie a ktoré musia mať zavedené systémy na odhaľovanie a nahlasovanie podozrivých transakcií, mali oznamovať aj podozrivé pokyny a podozrivé transakcie, ktoré sa vykonávajú mimo miesta obchodovania. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) by mal v rámci technických regulačných noriem stanoviť primerané pravidlá a postupy, napríklad primerané systémy a vzory oznámenia, pričom pri posudzovaní primeranosti by sa malo vždy zohľadňovať aj to, do akej miery možno od dotknutých osôb požadovať oznamovacie povinnosti podľa druhu a rozsahu ich transakcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Väčšia transparentnosť transakcií uskutočňovaných osobami plniacimi si riadiace funkcie na úrovni emitentov a prípadne osobami s nimi úzko spojenými predstavuje preventívne opatrenie proti zneužívaniu trhu. Aj uverejnenie týchto transakcií prinajmenšom individuálne môže byť vysoko cenným zdrojom informácií pre investorov. Je potrebné objasniť, že povinnosť uverejňovať tieto transakcie manažérov zahŕňa aj založenie alebo požičiavanie finančných nástrojov a aj transakcie iných osôb vykonaných na základe uváženia manažéra. S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi úrovňou transparentnosti a počtom správ predkladaných príslušným orgánom a verejnosti by sa mala v tomto nariadení zaviesť jednotná hraničná úroveň, pod ktorou sa transakcie nemusia nahlasovať.

(28) Väčšia transparentnosť transakcií uskutočňovaných osobami plniacimi si riadiace funkcie na úrovni emitentov a prípadne osobami s nimi úzko spojenými predstavuje preventívne opatrenie proti zneužívaniu trhu. Aj uverejnenie týchto transakcií prinajmenšom individuálne môže byť vysoko cenným zdrojom informácií pre investorov. Je potrebné objasniť, že povinnosť uverejňovať tieto transakcie manažérov zahŕňa aj založenie alebo požičiavanie finančných nástrojov a aj transakcie iných osôb vykonaných na základe uváženia manažéra. Vyriešenie tejto otázky by malo na jednej strane zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi úrovňou transparentnosti a počtom správ predkladaných príslušným orgánom a verejnosti, na druhej strane by sa však mali zohľadniť aj podmienky v členských štátoch, najmä priemerný objem transakcií, ktorý sa môže meniť napríklad v závislosti od veľkosti burzy alebo rozsahu transakcií uskutočnených v členskom štáte. Preto by sa mala týmto nariadením zaviesť hraničná úroveň, pod ktorou sa transakcie nemusia povinne nahlasovať a ktorú môžu stanoviť členské štáty v rámci určitého rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Informátori prinášajú do pozornosti príslušných orgánov nové informácie, ktoré im pomáhajú pri odhaľovaní a postihovaní prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom. Informátorov však môže odrádzať strach z protiopatrení alebo nedostatok motivácie. Toto nariadenie by preto malo zabezpečiť, aby sa zaviedli príslušné opatrenia, ktoré majú podporiť informátorov, aby upozorňovali príslušné orgány na prípadné porušenia tohto nariadenia, a chrániť ich pred protiopatreniami. Informátori by však na túto motiváciu mali byť oprávnení len vtedy, ak prinesú nové informácie, pri ktorých oznamovacia povinnosť nevyplýva zo zákona, a keď tieto informácie vedú k sankciám za porušenie tohto nariadenia. Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby systémy informátorov, ktoré uplatňujú, zahŕňali mechanizmy, ktoré zabezpečujú primeranú ochranu oznámených osôb, najmä pokiaľ ide o právo na ochranu ich osobných údajov a postupy na zabezpečenie práva oznámených osôb na obranu a vypočutie pred prijatím rozhodnutia, ktoré sa ich dotýka, ako aj právo odvolať sa na súde proti rozhodnutiu, ktoré sa ich dotýka.

(36) Informátori prinášajú do pozornosti príslušných orgánov nové informácie, ktoré im pomáhajú pri odhaľovaní a postihovaní prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom. Informátorov však môže odrádzať strach z protiopatrení alebo nedostatok motivácie. Toto nariadenie by preto malo obsahovať ustanovenia týkajúce sa nabádania informátorov, aby upozorňovali príslušné orgány na prípadné porušenia tohto nariadenia, a ich ochrany pred protiopatreniami. Zároveň by sa však mali zohľadniť aj rôzne právne tradície v členských štátoch, napríklad tie, ktoré sa týkajú vytvárania finančných stimulov. Členské štáty by preto mali mať možnosť v rámci svojich existujúcich vnútroštátnych právnych systémov nabádať informátorov, aby oznámili príslušným orgánom prípadné porušenia tohto nariadenia. Informátori by však na túto motiváciu mali byť oprávnení len vtedy, ak prinesú nové informácie, pri ktorých oznamovacia povinnosť nevyplýva zo zákona, a keď tieto informácie vedú k sankciám za porušenie tohto nariadenia. Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby systémy informátorov, ktoré uplatňujú, zahŕňali mechanizmy, ktoré zabezpečujú primeranú ochranu oznámených osôb, najmä pokiaľ ide o právo na ochranu ich osobných údajov a postupy na zabezpečenie práva oznámených osôb na obranu a vypočutie pred prijatím rozhodnutia, ktoré sa ich dotýka, ako aj právo odvolať sa na súde proti rozhodnutiu, ktoré sa ich dotýka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Delegované akty by sa mali prijať najmä v súvislosti s podmienkami pre programy spätného výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov, ukazovateľmi manipulatívneho konania uvedenými v prílohe I, hraničnými hodnotami pre stanovenie uplatňovania povinnosti uverejňovania pre účastníkov trhu s emisnými kvótami, podmienkami pre zostavovanie zoznamov osôb majúcich dôverné informácie a hraničnými hodnotami a podmienkami týkajúcimi sa transakcií manažérov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia vykonávala v rámci svojich prípravných prác príslušné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaručiť súbežné, včasné a primerané odoslanie dôležitých dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Delegované akty by sa mali prijať najmä v súvislosti s podmienkami pre programy spätného výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov, ukazovateľmi manipulatívneho konania uvedenými v prílohe I, hraničnými hodnotami pre stanovenie uplatňovania povinnosti uverejňovania pre účastníkov trhu s emisnými kvótami, podmienkami pre zostavovanie zoznamov osôb majúcich dôverné informácie, hraničnými hodnotami a podmienkami týkajúcimi sa transakcií manažérov, ako aj v súvislosti s postupmi nahlasovania porušení tohto nariadenia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia vykonávala v rámci svojich prípravných prác príslušné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaručiť súbežné, včasné a primerané odoslanie dôležitých dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Komisii by sa mali udeliť právomoci s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o postupy nahlasovania porušení tohto nariadenia. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 183/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(48a) Investičné poradenstvo podľa definície smernice MiFID, t. j. poskytovanie osobných odporúčaní klientovi v súvislosti s jednou alebo viacerými transakciami týkajúcimi sa finančných nástrojov (najmä neformálne krátkodobé investičné odporúčania z predajných alebo obchodných útvarov investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie, ktoré podávajú svojim klientom) a pri ktorých nie je pravdepodobné, že budú verejne dostupné, by sa nemali považovať za odporúčania v zmysle tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh jasne stanovuje, že investičná poradenstvo a neformálne krátkodobé investičné odporúčania, pri ktorých nie je pravdepodobné, že budú verejne dostupné, by nemali podliehať pravidlám zverejňovania údajov. Táto formulácia sa zakladá na odôvodnení č. 3 smernice Komisie 2003/125/ES, ktorou sa vykonáva ustanovenie článku 6 ods. 5 smernice o zneužívaní trhu (2003).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(48b) Samotná skutočnosť, že tvorcovia trhu, inštitúcie s povolením konať ako protistrany alebo osoby s povolením vykonávať pokyny v mene tretích strán disponujúce dôvernými informáciami sa v dobrej viere obmedzujú, v prvých dvoch prípadoch na vykonávanie svojho zákonného podnikania, ktorým je nákup alebo predaj finančných nástrojov, alebo v poslednom uvedenom prípade na riadne vykonávanie pokynu, by sa nemala považovať za používanie dôverných informácií.

Odôvodnenie

Na účely právnej istoty by sa mali ustanovenia týkajúce sa rozsahu skutkovej podstaty obchodovania s využitím dôverných informácií uvedené v smernici o zneužívaní trhu z roku 2003 znova začleniť do nariadenia o zneužívaní trhu (t. j. odôvodnenie č. 18). Súdny dvor v prípade Spector Photo navyše konštatoval, že žalované subjekty sa môžu za určitých okolností brániť, ako je to v prípade tvorcov trhu a subjektov oprávnených konať ako protistrany (bod 58 rozsudku vo veci Spector Photo NV proti CBFA, C-45/08).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(48c) Samotný prístup k dôverným informáciám súvisiacim s inou spoločnosťou v súvislosti s verejnou ponukou na prevzatie na účely získania kontroly nad touto spoločnosťou alebo navrhnutia zlúčenia alebo splynutia s touto spoločnosťou by sa nemalo považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

Odôvodnenie

Na účely právnej istoty by sa mali ustanovenia týkajúce sa rozsahu skutkovej podstaty obchodovania s využitím dôverných informácií uvedené v smernici o zneužívaní trhu z roku 2003 znova začleniť do nariadenia o zneužívaní trhu (t. j. odôvodnenie č. 29). Súdny dvor v prípade Spector Photo navyše konštatoval, že žalované subjekty sa môžu za určitých okolností brániť, ako je to v prípade tvorcov trhu a subjektov oprávnených konať ako protistrany (bod 60 rozsudku vo veci Spector Photo NV proti CBFA, C-45/08).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(48d) Keďže nadobúdanie alebo predaj finančných nástrojov nevyhnutne zahŕňa predchádzajúce rozhodnutie kúpiť alebo predať, ktoré prijme osoba vykonávajúca jednu či druhú z týchto operácií, vykonávanie takéhoto nadobúdania alebo predaja by sa nemalo považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

Odôvodnenie

Na účely právnej istoty by sa mali ustanovenia týkajúce sa rozsahu skutkovej podstaty obchodovania s využitím dôverných informácií uvedené v smernici o zneužívaní trhu z roku 2003 znova začleniť do nariadenia o zneužívaní trhu (t. j. odôvodnenie č. 30). Súdny dvor v prípade Spector Photo navyše konštatoval, že žalované subjekty sa môžu za určitých okolností brániť, ako je tom v prípade predchádzajúceho rozhodnutia nadobudnúť alebo predať (bod 60 rozsudku vo veci Spector Photo NV proti CBFA, C-45/08).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(48e) Výskum a odhady pripravené z verejne dostupných údajov by sa nemali považovať za dôverné informácie, a preto by sa samotný obchod vykonávaný na základe takéhoto výskumu alebo odhadu nemal považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií v zmysle tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Na účely právnej istoty by sa mali ustanovenia týkajúce sa rozsahu skutkovej podstaty obchodovania s využitím dôverných informácií uvedené v smernici o zneužívaní trhu z roku 2003 znova začleniť do nariadenia o zneužívaní trhu (t. j. odôvodnenie č. 31). Výskum a odhady pripravené z verejne dostupných údajov by sa nemali považovať za dôverné informácie, inak by to nepriaznivo narušilo účinné fungovanie finančných trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(48f) Informácie týkajúce sa vlastných plánov a stratégií účastníka trhu v oblasti obchodu by sa nemali považovať za dôverné informácie.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je dôležité najmä v prípadoch informačnej povinnosti, akú stanovuje odôvodnenie č. 12 nariadenia REMIT, ktorá sa vzťahuje na všetkých účastníkov daného trhu. V opačnom prípade by boli účastníci trhu povinní zverejňovať svoje obchodné plány a stratégie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(48g) Obchodovanie s finančnými nástrojmi, pre ktoré firma dostala žiadosť o vyhľadanie jednotlivých cenných papierov alebo o potvrdenie dôvodného očakávania vyrovnania tak, aby klient splnil požiadavky nariadenia o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, môže byť zákonné a nemalo by sa preto považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

Odôvodnenie

Vzhľadom na interakciu medzi nariadením o zneužívaní trhu a o predaji nakrátko by sa informácie týkajúce sa predaja nakrátko mohli považovať za dôverné podľa nariadenia o zneužívaní trhu. Znalosť o tom, že klient plánuje uzatvoriť obchod nakrátko je z technického hľadiska dôverná informácia, na základe ktorej by nebolo možné konať bez toho, aby sa toto konanie považovalo za prípadný trestný čin. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh stanovuje príslušnú výnimku pre činnosť vykonávanú spoločnosťami v rámci ich bežného podnikania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) presné informácie priamo alebo nepriamo súvisiace s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ktoré neboli uverejnené, a ktoré by, ak by sa uverejnili, pravdepodobne mali významný vplyv na ceny týchto finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich derivátových finančných nástrojov.

(a) konkrétne informácie priamo alebo nepriamo súvisiace s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ktoré neboli uverejnené a ktoré by, ak by sa uverejnili, pravdepodobne mali významný vplyv na ceny týchto finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich derivátových finančných nástrojov;

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) v súvislosti so spotovými komoditami a finančnými nástrojmi inými ako komoditné deriváty,

 

(i) iné ako presné informácie, ktoré by, ak by sa uverejnili, pravdepodobne mali významný vplyv na cenu týchto finančných nástrojov a

 

(ii) a kde by obozretný investor, ktorý pravidelne obchoduje na trhu a s príslušnými finančnými nástrojmi, považoval použitie týchto informácií za pochybenie na strane dotknutej osoby týkajúce sa dodržiavania štandardu správania, ktoré sa dôvodne očakáva od osoby v jej postavení vo vzťahu k príslušným trhom;

Odôvodnenie

Nový článok 6 ods. 1 písm. d a zavádza nezávislú kategóriu dôverných informácií, ktoré nie sú ani „presné“, ani „cenovo citlivé“, jednoducho sa však považujú za dôverné informácie na základe testu obozretného investora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) informácie súvisiace s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, na ktoré sa nevzťahujú písmená a), b), c) alebo d) a ktoré všeobecne nie sú verejnosti k dispozícii, ale ktoré by, ak by ich mal k dispozícii obozretný investor, ktorý pravidelne obchoduje na trhu a s finančnými nástrojmi alebo príslušnými súvisiacimi spotovými zmluvami týkajúcimi sa komodít, boli ním považované za dôležité pri rozhodovaní o podmienkach, za ktorých by sa transakcie s finančnými nástrojmi alebo so súvisiacimi spotovými zmluvami týkajúcimi sa komodít mali vykonať.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely uplatňovania odseku 1 informácia, ktorá by, ak by sa uverejnila, pravdepodobne mala významný vplyv na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo dražených produktov založených na emisných kvótach, znamená informáciu, ktorú by obozretný investor pravdepodobne použil ako súčasť základu pre svoje investičné rozhodnutia.

3. Na účely doplnenia odseku 1 informácia, ktorá by, ak by sa uverejnila, pravdepodobne mala významný vplyv na ceny finančných nástrojov, súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo dražených produktov založených na emisných kvótach, znamená informáciu, ktorú by obozretný investor pravdepodobne použil ako súčasť základu pre svoje investičné rozhodnutia.

Odôvodnenie

Text predložený Komisiou vedie k značnej právnej neistote, keďže „významný vplyv na ceny“ bude závisieť na teste vykonanom príslušným orgánom, ktorý bude založený na tom, čo by obozretný investor pravdepodobne použil ako súčasť základu svojich investičných rozhodnutí (vágne a nepresné kritérium).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každá osoba, ktorá prevádzkuje miesto obchodovania, prijme a udržiava účinné opatrenia a postupy v súlade s [článkami 31 a 56] smernice [nová MiFID] zamerané na predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie.

1. Každá osoba, ktorá prevádzkuje miesto obchodovania, prijme a udržiava účinné opatrenia a postupy v súlade s [článkami 31 a 56] smernice [nová MiFID] zamerané na predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie. Oznamuje ich príslušnému orgánu dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom stanoviť pre osoby vhodné opatrenia a postupy na účel dodržania požiadaviek stanovených v odseku 1 a s cieľom stanoviť systémy a vzorové oznámenia, ktoré majú osoby používať na dodržanie požiadaviek stanovených v odseku 2.

3. ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem s cieľom stanoviť vhodné opatrenia a postupy na účel dodržania požiadaviek stanovených v odseku 1 a s cieľom stanoviť vhodné vzorové oznámenia, ktoré sa majú používať na dodržiavanie požiadaviek uvedených v odseku 2. ESMA na účely posúdenia vhodnosti zohľadní, do akej miery možno od dotknutých osôb odôvodnene požadovať dodržiavanie požiadaviek stanovených v odseku 2 podľa druhu a rozsahu ich transakcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje na transakcie v celkovej výške do 20 000 EUR za obdobie kalendárneho roka.

3. Odsek 1 sa neuplatňuje na transakcie v celkovej výške pod úrovňou prahovej hodnoty, ktorú majú stanoviť členské štáty, za obdobie kalendárneho roka; túto prahovú hodnotu stanovia členské štáty ako sumu vo výške od 20 000 EUR do 100 000 EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia môže prijať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 31 opatrenia, ktorým sa upraví hraničná hodnota podľa odseku 3 s ohľadom na vývoj na finančných trhoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Osoba neporušuje žiadne obmedzenie sprístupňovania informácií vyplývajúce zo zmluvy alebo z akéhokoľvek právneho predpisu, regulačného alebo administratívneho ustanovenia, ak informácie sprístupní v súlade s odsekom 2.

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že porušenie ustanovení nariadenia o zneužívaní trhu z dôvodu uplatnenia tohto nariadenia neruší nijaké transakcie ani nespôsobuje ich vymáhateľnosť. Túto zásadu už zohľadňuje článok 9 ods. 4 nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (Európsky parlament prijal tento text 29. marca 2012).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Príslušné orgány úzko spolupracujú s orgánmi všetkých členských štátov zodpovednými za vyšetrovanie alebo stíhanie všetkých trestných činov, ktoré vyplývajú z porušenia podľa článku 25, s cieľom zabezpečiť, aby administratívne a trestné opatrenia a sankcie prinášali požadovaný výsledok a s cieľom koordinovať ich činnosť, aby nedošlo k možnej duplicite alebo prekrývaniu v prípadoch, keď môže mať porušenie za následok jednak trestné sankcie, jednak administratívne opatrenia alebo sankcie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabrániť tomu, aby zodpovedná osoba nebola predmetom trestnej aj administratívnej sankcie z dôvodu rovnakého skutku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 25 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sankčné právomoci

Rozsah pôsobnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 26 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Administratívne opatrenia a sankcie

Zoznam a zverejnenie administratívnych opatrení a sankcií

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu v súlade s článkom 17, v prípade porušenia uvedeného v odseku 1, príslušné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi majú právomoc uložiť prinajmenšom tieto administratívne opatrenia a sankcie:

1. Bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu v súlade s článkom 17, v prípade porušenia uvedeného v článku 25 príslušné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi majú právomoc uložiť prinajmenšom tieto administratívne opatrenia a sankcie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(m) v prípade právnickej osoby administratívne peňažné sankcie do výšky 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom hospodárskom roku; v prípade, že je právnická osoba dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti [v súlade s vymedzením v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS], je relevantným celkovým ročným obratom celkový ročný obrat vyplývajúci z konsolidovaných účtov hlavného materského podniku za predchádzajúci hospodársky rok.

(m) v prípade právnickej osoby administratívne peňažné sankcie do výšky 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom hospodárskom roku, maximálne však do výšky 5 000 000 EUR; v prípade, že je právnická osoba dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti [v súlade s vymedzením v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS], je relevantným celkovým ročným obratom celkový ročný obrat vyplývajúci z konsolidovaných účtov hlavného materského podniku za predchádzajúci hospodársky rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Všetky administratívne opatrenia a sankcie uložené za porušenie tohto nariadenia sa uverejnia bez zbytočného odkladu vrátane prinajmenšom informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných za porušenie, s výnimkou prípadov, keď by takéto uverejnenie vážne ohrozilo stabilitu finančných trhov. V prípade, že by uverejnenie spôsobilo zainteresovaným stranám neprimeranú ujmu, príslušné orgány uverejnia opatrenia a sankcie anonymne.

3. Všetky administratívne opatrenia a sankcie uložené za porušenie tohto nariadenia sa uverejnia bez zbytočného odkladu vrátane informácií o druhu a povahe porušenia, s výnimkou prípadov, keď by takéto uverejnenie vážne ohrozilo stabilitu finančných trhov. V prípade, že by uverejnenie spôsobilo zainteresovaným stranám neprimeranú ujmu, príslušné orgány uverejnia opatrenia a sankcie bez toho, aby informovali o druhu a povahe porušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 26a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 26a

 

Prípady, v ktorých sú súčasne uplatniteľné administratívne a trestnoprávne sankcie

 

Ak je v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia podľa článku 25 súčasne uplatniteľné administratívne opatrenie alebo sankcia a trestnoprávne opatrenie alebo sankcia, uplatňuje sa výlučne trestnoprávna sankcia. Ak sa však trestnoprávna sankcia neuloží, je možné uložiť za porušenie administratívnu sankciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) závažnosti a dĺžky trvania porušenia;

a) druhu, závažnosti a dĺžky trvania porušenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Porušenie ustanovení tohto nariadenia nespôsobí neplatnosť akejkoľvek transakcie, nemožnosť jej vymáhania ani nepovedie k nároku na náhradu škody, ak sa transakcia uzatvorila v dobrej viere.

Odôvodnenie

Na účely právnej istoty tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh jasne stanovuje, že porušenie nariadenia o zneužívaní trhu neruší nijaké transakcie ani nespôsobuje nemožnosť ich vymáhania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s článkom 33 opatrenia s cieľom spresniť postupy uvedené v odseku 1 vrátane spôsobov nahlasovania a spôsobov preskúmania správ a opatrení na ochranu osôb.

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 v súvislosti s opatreniami s cieľom spresniť postupy uvedené v odseku 1 vrátane spôsobov nahlasovania a spôsobov preskúmania správ a opatrení na ochranu osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 31

vypúšťa sa

Delegovanie právomocí

 

Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 32 týkajúce sa doplnenia a zmeny a doplnenia podmienok pre programy spätného výkupu a stabilizáciu finančných nástrojov, vymedzení pojmov v tomto nariadení, podmienok na zostavovanie zoznamov osôb majúcich dôverné informácie, podmienok týkajúcich sa transakcií manažérov a opatrení pre osoby, ktoré poskytujú informácie, ktoré môžu viesť k odhaleniu porušení tohto nariadenia.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí sa poskytuje na neurčité obdobie odo dňa uvedeného v článku 36 ods. 1.

2. Právomoc prijímať delegované akty podľa článku 3 ods. 3, článku 8 ods. 5, článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 4, článku 14 odsekov 5 a 6 a článku 29 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý nadobudol účinnosť.

3. Delegovanie právomocí uvedené v článku 3 ods. 3, článku 8 ods. 5, článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 4, článku 14 odsekoch 5 a 6 a článku 29 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Rozhodnutím o odvolaní nie je dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktorénadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt nadobudne účinnosť až vtedy, ak Európsky parlament ani Rada nevyjadria žiadne námietky do 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informujú Komisiu, že nebudú mať žiadne námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 8 ods. 5, článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 4, článku 14 odsekov 5 a 6 alebo článku 29 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli žiadne námietky v lehote troch mesiacov od oznámenia právneho aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 33

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1. Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa článku 29 ods. 3 Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený na základe rozhodnutia Komisie 2001/528/ES. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2. Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 35a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 35a

 

Preskúmanie

 

Komisia do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o preskúmaní tohto nariadenia so zreteľom, okrem iného, na tieto aspekty:

 

– výnimku pre opatrenia v rámci menovej politiky, riadenia verejného dlhu a politiky v oblasti klímy;

 

– zákaz pokusov o obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.

 

Komisia spolu so správou prípadne predloží aj návrhy na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

POSTUP

Názov

Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu)

Referenčné čísla

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.11.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.11.2011

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Alexandra Thein

 

21.11.2011

Prerokovanie vo výbore

26.3.2012

26.4.2012

30.5.2012

 

Dátum prijatia

19.6.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

13

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Patrice Tirolien

POSTUP

Názov

Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu)

Referenčné čísla

COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)

Dátum predloženia v EP

20.10.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.11.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.11.2011

ENVI

1.12.2011

JURI

15.11.2011

LIBE

15.11.2011

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

BUDG

6.2.2012

LIBE

23.11.2011

 

 

Spravodajkyňa

 

               dátum vymenovania

Arlene McCarthy

21.9.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.2.2012

12.4.2012

19.6.2012

 

Dátum prijatia

9.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

39

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Timothy Kirkhope

Dátum predloženia

22.10.2012