JELENTÉS az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalásokat követően az Európai Unió által megkötött megállapodások végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

24.10.2012 - (COM(2012)0115 – C7‑0079/2012 – 2012/0054(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Vital Moreira


Eljárás : 2012/0054(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0351/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0351/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalásokat követően az Európai Unió által megkötött megállapodások végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0115 – C7‑0079/2012 – 2012/0054(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0115),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0079/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0351/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A 2656/87 rendeletet módosító végrehajtó rendelet elfogadására az Európai Unió és Brazília, illetve Thaiföld által 2012 júniusában aláírt, a feldolgozott baromfihús-termékekre vonatkozó engedmények módosításáról szóló megállapodások előírásainak végrehajtása érdekében van szükség. A kötelező vámok növekedését ellentételező, kölcsönösen elfogadható, kiegyenlítő kiigazításra az 1994-es Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján kerül sor.

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló rendelet mellékletének tükröznie kell a feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedményekre vonatkozó, egyetértés tárgyát képező módosításokat (a Kombinált Nómenklatúra 16. fejezete). A megállapodások végrehajtásával járna a feldolgozott baromfihús-termékekre vonatkozó 7 vámtarifasor tekintetében a kontingensen felüli mennyiséget szabályozó tarifák növelése, illetve vámkontingensek megnyitása e tarifasorok esetében Brazília, Thaiföld és más WTO-tagállamok számára.

A megállapodásokat a KN-kódok alapján folytatott tárgyalások során érték el, még mielőtt az 1602 39 40 és 80 számú tarifasorok a 1602 39 85 számú új tarifasorban egyesültek[1]. A végrehajtó rendeletnek tükröznie kell e változást.

Ráadásul, mivel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendeletben megállapított autonóm vámtételek meghaladják a WTO-ban jelenleg kötelező tarifákat, az uruguayi forduló előtti autonóm vámtételeket a szerződéses vámtételek szintjére kell emelni.

A rendelet hatálybalépési időpontjának azonosnak kell lenni a két megállapodás hatálybalépésének dátumával, ezért a thaiföldi és brazíliai értesítések kézhez vétele után az EU-nak egyidejűleg kell értesítenie mindkét országot belső eljárásainak lezárásáról.

Az előadó az olyan, megfelelő egyensúly-visszaállító gyakorlat híve, amely a kereskedelmi partnereknek kölcsönösen elfogadható megoldást garantál. Az uniós baromfiágazatot érintő helyettesítő hatások kezelése érdekében a védelmi szintet emelni kell. Ugyanakkor vámkontingensek révén megfelelően kompenzálni kell az Unió kereskedelmi partnereit.

  • [1]  Az 1006/2011/EU rendelet, HL L 282., 2011.11.28.

ELJÁRÁS

Cím

Az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalásokat követően az Európai Unió által megkötött megállapodások végrehajtása, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosítása és kiegészítése

Hivatkozások

COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.3.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

29.3.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Vital Moreira

25.4.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.7.2012

18.9.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Evžen Tošenovský

Benyújtás dátuma

24.10.2012