Postup : 2012/0054(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0351/2012

Predkladané texty :

A7-0351/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/11/2012 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0435

SPRÁVA     ***I
PDF 405kWORD 187k
24.10.2012
PE 494.806v02-00 A7-0351/2012

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní dohôd uzatvorených EÚ po rokovaniach na základe článku XXVIII GATT 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

(COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Vital Moreira

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní dohôd uzatvorených EÚ po rokovaniach na základe článku XXVIII GATT 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0115),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0079/2012),

-  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0351/2012),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prijatie vykonávacieho nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2658/87, je potrebné na vykonávanie ustanovení dohôd týkajúcich sa úprav koncesií v prípade spracovaného hydinového mäsa, ktoré Európska únia podpísala s Brazíliou a Thajskom v júni 2012. Vzájomne uspokojivé vyrovnanie kompenzujúce nárast viazaných ciel bolo nájdené na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994.

Príloha nariadenia o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku by mala zohľadňovať dohodnuté úpravy koncesií v prípade spracovaného hydinového mäsa (kapitola 16 kombinovanej nomenklatúry). Predpokladá sa, že realizáciou dohôd dôjde k zvýšeniu sadzieb mimo kvóty pre 7 colných položiek pre spracované výrobky z hydinového mäsa a otvoreniu colných kvót pre tieto colné položky Brazílii, Thajsku a ostatným členom WTO.

Dohody boli prerokované na základe kódov kombinovanej nomenklatúry predtým, než boli colné položky 1602 39 40 a 80 zlúčené(1) do novej colnej položky 1602 39 85. Táto zmena by sa mala odzrkadliť vo vykonávacom nariadení.

Tieto všeobecné colné sadzby stanovené nariadením (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom cením sadzobníku sú navyše vyššie ako aktuálne colné sadzby záväzné vo WTO, preto by všeobecné colné sadzby stanovené pred uruguajským kolom rokovaní mali byť zvýšené na úroveň zmluvných colných sadzieb.

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť v rovnaký deň ako obe dohody, EÚ by preto mala obe krajiny informovať o ukončení svojich interných postupov súčasne po tom, čo dostane oznámenie od Brazílie a Thajska.

Spravodajca podporuje takéto primerané vyrovnanie sadzieb, ktoré zabezpečí také riešenie, ktoré bude vzájomne prijateľné pre všetkých obchodných partnerov. Je nevyhnutné zvýšiť úroveň ochrany s cieľom vyriešiť vplyvy nahradzovania na hydinársky priemysel EÚ. Zároveň musia byť obchodným partnerom EÚ ponúknuté primerané kompenzácie prostredníctvom colných kvót.

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1006/2011, Ú. v. EÚ L 282 z 28. októbra 2011.


POSTUP

Názov

Vykonávanie dohôd uzatvorených EÚ po rokovaniach v rámci článku XXVIII GATT 1994 a zmena a doplnenie prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Referenčné čísla

COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD)

Dátum predloženia v EP

16.3.2012

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

29.3.2012

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Vital Moreira

25.4.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.7.2012

18.9.2012

 

 

Dátum prijatia

11.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Evžen Tošenovský

Dátum predloženia

24.10.2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia