ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993 o právu být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky

24. 10. 2012 - (13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS)) - *

Výbor pro ústavní záležitosti
Zpravodaj: Carlo Casini
(Opětovná konzultace – čl. 59 odst. 3 jednacího řádu)
(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2006/0277(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0352/2012
Předložené texty :
A7-0352/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993 o právu být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky

(13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Rady (13634/2012),

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2006)0791),

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 26. září 2007[1],

–   s ohledem na čl. 22 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0293/2012),

–   s ohledem na článek 55, čl. 59 odst. 3 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7‑0352/2012),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 193.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Dne 12. září 2012 schválila Rada text, jenž má v plánu přijmout jako směrnici, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o právo být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky. Zároveň se rozhodla znovu konzultovat s Parlamentem (podle čl. 59 odst. 3 jednacího řádu).

2. Právním základem pro tento právní předpis je čl. 22 odst. 2 SFEU, kterým se stanoví zvláštní právo Rady, o němž bylo rozhodnuto jednomyslně po konzultaci s Parlamentem. Parlament hlasoval o svém legislativním stanovisku ohledně této otázky dne 26. září 2007 (Duffyho zpráva) (P6-TA(2007)0410).

3. Původním úmyslem Parlamentu bylo umožnit, aby kandidáti mohli kandidovat ve více než jednom volebním obvodu. Tuto skutečnost umožňuje akt z roku 1976 o přímých volbách do Evropského parlamentu, ale v praxi tato otázka v sekundárních právních předpisech EU či ve většině vnitrostátních právních předpisů není upravována.

4. Nicméně neshody v Radě ohledně této záležitosti a ohledně úpravy práva volit ve státech, v nichž má občan bydliště, způsobily, že do voleb v roce 2009 nebyly podniknuty žádné kroky. Rada nyní tuto choulostivou otázku práva voličů opustila a soustředí se pouze na snížení zátěže, které jsou vystaveny vnitrostátní orgány při ověřování toho, zda daný občan byl či nebyl vyškrtnut z volebních seznamů jako kandidát kandidující ve svém vlastním členském státě. I když tento nový návrh neplní ambicióznější cíle Parlamentu, představuje určité mírné zlepšení stávajícího stavu, co se týče administrativního zjednodušení pro případného kandidáta a dotčené státy. Rovněž se zdá, že by mohl být předmětem shody v Radě a pokud bude tento návrh rychle schválen Parlamentem ve formě kladného stanoviska, může být včas použitelný pro volby v roce 2014.

5. Evropská komise souhlasí s novým postojem Rady a je připravena tyto přezkoumané postupy uplatňovat. Připojeny jsou srovnávací tabulky.

6. Hlavní změny předchozích návrhů jsou následující:

a)        Směrnice se již dále nezabývá oběma otázkami, tj. právem volit a právem být volen, ale pouze právem být volen. V Radě nelze dosáhnout shody v otázce reformy mechanizmu, který by zamezil dvojímu hlasování.

b)        Pozměněný čl. 6 odst. 1 by nahradil v první větě slovní spojení „který je individuálním rozhodnutím v trestním nebo občanském řízení zbaven práva ...“ slovy „...který je individuálním soudním rozhodnutím...“. Cílem je, aby byla zahrnuta rozhodnutí učiněná i jinými právními subjekty, jako jsou např. správní soudy. Rada pokračuje: „ .... nebo správním rozhodnutím, za předpokladu, že toto rozhodnutí může být předmětem soudního přezkumu...“. Tato formulace zohledňuje potřeby států EU v případech, že občané mohou být zbaveni práva volit a být volen na základě správního rozhodnutí, avšak nikoli možnosti zahájit soudní řízení.

c)        Rada mění návrh Komise s cílem změnit čl. 6 odst. 2 stejným způsobem jako čl. 6 odst.1.

d)        Rada připojuje k novému čl. 6 odst. 3, který navrhla Komise větu, která má za cíl zajistit, že příslušná informace je členským státem bydliště poskytnuta do pěti pracovních dnů. Dále dodává: „Pokud členský stát bydliště informace neobdrží, kandidatura je přesto přijata“. To znamená, že kandidát může kandidovat v každém případě, a pokud bude zvolen a bude shledáno, že došlo k porušení předpisů, může být tomuto kandidátovi zabráněno, aby převzal funkci.

e)        Nový čl. 6 odst. 4 objasňuje pojem „vhodná opatření“, která budou v tomto ohledu přijata.

f)         Nový čl. 6 odst. 5 vymezuje kontaktní místa určená k přijímání a předávání informací.

g)        Článek 10 ve znění pozměněném Radou přidává k návrhu Komise požadavek, že kandidáti musí ve své přihlášce uvést svou poslední adresu v členském státě bydliště.

7. Závěrem by měl Parlament zohlednit návrh Rady a usnadnit požadavky pro občany Unie mající bydliště v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky, aby mohli kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. Parlament však připomíná, že si přeje, aby bylo kandidátům umožněno kandidovat ve více než jednom volebním obvodě v rámci stejných voleb do Evropského parlamentu bez ohledu na požadavky na bydliště, a aby byla zlepšena úprava všeobecného práva volit ve státech, v nichž má občan bydliště. Naším cílem pro období příští úmluvy je stanovit sekundárními právními předpisy to, co vyžaduje primární právní předpisy: a to zejména umožnit dvojí kandidaturu (v členských státech, které to umožňují); ponechat kontrolu v pravomoci členského státu bydliště; umožnit členskému státu bydliště neuznat nezpůsobilost ze strany členského státu původu.

8. Výbor pro ústavní záležitosti se rozhodl využít zjednodušený postup s cílem rychle vydat kladné stanovisko k návrhu Rady, a to bez pozměňovacích návrhů, nicméně v očekávání skromných, ale rozumných reforem, které vstoupí v platnost v dostatečném časovém předstihu pro rok 2014.

POSTUP

Název

Změna směrnice Rady 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky

Referenční údaje

13634/2012 – C7-0293/2012 – COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)

Datum konzultace s EP

14.2.2007

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

23.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Carlo Casini

9.10.2012

 

 

 

Předchozí zpravodaj(ové)

Andrew Duff

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

9.10.2012

Projednání ve výboru

9.10.2012

 

 

 

Datum přijetí

9.10.2012

 

 

 

Datum předložení

24.10.2012