RAPORT Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ seoses üksikasjaliku korraga, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

24.10.2012 - (13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS)) - *

Põhiseaduskomisjon
Raportöör: Carlo Casini
(Uuesti konsulteerimine – kodukorra artikli 59 lõige 3)
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2006/0277(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0352/2012
Esitatud tekstid :
A7-0352/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ seoses üksikasjaliku korraga, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

(13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu eelnõu (13634/2012),

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2006)0791),

–   võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta seisukohta[1],

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 22 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris uuesti Euroopa Parlamendiga (C7‑0293/2012),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55, artikli 59 lõiget 3 ja artikli 46 lõiget 1,

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7‑0352/2012),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 193.

SELETUSKIRI

1. 12. septembril 2012. aastal võttis nõukogu vastu teksti, mille ta kavatseb vastu võtta direktiivina, millega muudetakse direktiivi 93/109/EÜ liikmesriigis elavate, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanike õiguse kohta kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel. Ühtlasi otsustas nõukogu konsulteerida uuesti Euroopa Parlamendiga (kodukorra artikli 59 lõige 3).

2. Kõnealuse õigusakti õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 22 lõige 2, milles on ette nähtud nõukogu eriõigusakt, mis otsustatakse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Parlament hääletas oma seadusandliku arvamuse üle kõnealuses küsimuses 26. septembril 2007. aastal (Duffi raport) (P6-TA(2007)0410).

3. Parlamendi esialgne kavatsus oli anda kandidaatidele võimalus kandideerida samadel valimistel rohkem kui ühes valimisringkonnas. See on lubatud otseseid valimisi käsitleva 1976. aasta aktiga, kuid tegelikkuses on see ELi teiseste õigusaktidega (või enamiku siseriiklike õigusaktidega) reguleerimata.

4. Nõukogus sellel teemal ja elukohariigis hääletamise õiguse reguleerimise teemal valitsenud lahkarvamuste tõttu jäid meetmed õigel ajal enne 2009. aasta valimisi võtmata. Nüüd on nõukogu jätnud valijate õiguste raskema teema kõrvale ja keskendub ainult sellele, et kergendada osaliselt koormust, mis on pandud liikmesriikide ametiasutustele selle kontrollimisel, kas keegi on jäetud ilma õigusest kandideerida oma riigis. Kuigi uus eelnõu ei vasta parlamendi auahnematele eesmärkidele, parandab see siiski mõõdukalt praegust olukorda võimaliku kandidaadi ja asjaomaste riikide haldusliku mugavuse seisukohast. See näib viivat ka kokkuleppeni nõukogus ning kui parlament annab kiiresti nõusoleku positiivse arvamuse vormis, saab selle võtta kasutusele õigel ajal enne 2014. aasta valimisi.

5. Euroopa Komisjon nõustub nõukogu uue seisukohaga ja on valmis rakendama muudetud menetlusi. Vastavustabelid on lisatud.

6. Peamised muudatused varasemate eelnõudega võrreldes on järgmised:

a)        Direktiiv ei hõlma enam õigust hääletada ja kandideerida, vaid ainult viimast. Nõukogus ei õnnestu saavutada konsensust topelthääletamise vältimise mehhanismi reformi teemal.

b)        Muudetud artikli 6 lõige 1 asendaks esimeses lauses sõnad „kellelt […] on kriminaal- või tsiviilõigusliku üksikotsusega […] ära võetud” sõnadega „kellelt […] on individuaalse kohtuotsusega…”. Eesmärk on hõlmata muude kohtuorganite, näiteks halduskohtute otsused. Nõukogu jätkab: „või haldusotsusega – tingimusel et viimast on võimalik kohtulikult läbi vaadata…”. See vastab nende ELi riikide vajadustele, kus kodanike hääletus- või kandideerimisõiguse äravõtmiseks piisab haldusotsusest, kuid on siiski võimalus kasutada kohtumenetlust.

c)        Nõukogu muudab komisjoni ettepanekut muuta artikli 6 lõiget 2 samamoodi nagu artikli 6 lõiget 1.

d)        Nõukogu lisab komisjoni kavandatud artikli 6 uuele lõikele 3 lause, mille eesmärk on kindlustada, et päritoluliikmesriik annab asjakohase teabe 5 tööpäeva jooksul. Ta lisab veel: „Kui elukohaliikmesriik nimetatud teavet ei saa, siis tuleb asjaomane kandidaat sellest olenemata kandidaadina registreerida.” See tähendab, et kandidaat võib igal juhul kandideerida ning kui ta osutub valituks ja hiljem selgub, et tegemist oli eksitusega, võetakse meetmeid, et takistada teda oma ametikohale asumast.

e)        Artikli 6 uues lõikes 4 selgitatakse „asjakohaseid meetmeid”, mis sellises olukorras võetakse.

f)         Artikli 6 uues lõikes 5 määratakse kontaktpunktid teabe vastuvõtmiseks ja edastamiseks.

g)        Nõukogu muudetud artiklis 10 lisatakse komisjoni ettepanekule nõue, et kandidaadid peavad nimetama taotluses oma viimase elukoha aadressi päritoluliikmesriigis.

7. Lõpetuseks peaks parlament nüüd võtma teadmiseks nõukogu eelnõu, mille eesmärk on kergendada liidu kodanikele, kes elavad ELi riigis, mille kodanikud nad ei ole, kehtivaid nõudeid, kui nad soovivad kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel. Parlament tuletab siiski meelde oma soovi anda kandidaatidele võimalus kandideerida samadel Euroopa Parlamendi valimistel rohkem kui ühes valmisringkonnas, olenemata elukohaga seotud tingimustest, ning parandada elukohariigis hääletamise üldise õiguse reguleerimist. Kavatseme järgmisel konvendil kehtestada teiseses õiguses selle, mida nõutakse esmases õiguses: nimelt lubada topeltkandideerimist (kui asjaomased liikmesriigid seda lubavad), jätta kontroll elukohariigi otsustada ning lubada elukohariigil mitte tunnustada õiguste äravõtmist päritoluriigi poolt.

8. Põhiseaduskomisjon on otsustanud kasutada lihtsustatud menetlust, et esitada nõukogu eelnõu kohta kiiresti positiivne arvamus ilma muudatusteta lootuses, et mõõdukad, kuid märgatavad reformid viiakse ellu õigel ajal enne 2014. aastat.

MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 93/109/EÜ muutmine: liikmesriigis elavate, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanike õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

Viited

13634/2012 – C7-0293/2012 – COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

14.2.2007

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

23.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Carlo Casini

9.10.2012

 

 

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Andrew Duff

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

9.10.2012

Arutamine parlamendikomisjonis

9.10.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2012

 

 

 

Esitamise kuupäev

24.10.2012