Pranešimas - A7-0352/2012Pranešimas
A7-0352/2012

PRANEŠIMAS dėl Tarybos direktyvos projekto iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 6 d. Direktyvą 93/109/EB dėl tam tikrų išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus

24.10.2012 - (13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS)) - *

Konstitucinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Carlo Casini

Procedūra : 2006/0277(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0352/2012
Pateikti tekstai :
A7-0352/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos direktyvos projekto iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 6 d. Direktyvą 93/109/EB dėl tam tikrų išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus

(13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13634/2012),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0791),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 26 d. priimtą poziciją[1],

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 22 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0293/2012),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 59 straipsnio 3 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7‑0352/2012),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams

  • [1]  OL C 219 E, 2008 8 28, p. 193.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. 2012 m. rugsėjo 12 d. Taryba patvirtino tekstą, kurį ji norėtų priimti kaip direktyvą, kuria iš dalies būtų pakeista Direktyva 93/109/EB nustatanti išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus. Ji tuo pačiu metu nusprendė dar kartą kreiptis į Parlamentą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalis).

2. Šios teisės akto teisinė bazė yra SESV 22 straipsnio 2 dalis, kurioje numatomas specialus teisės aktas, kurį, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Taryba priima vieningai. 2007 m. rugsėjo 26 d. Parlamentas balsavo dėl teisėkūros rezoliucijos šiuo klausimu (A. Duffo pranešimas P6-TA(2007)0410).

3. Iš pradžių Parlamentas norėjo sudaryti galimybes per tuos pačius rinkimus būti kandidatu daugiau kaip vienoje rinkiminėje apygardoje. Šis leidimas suteikiamas 1976 m. aktu dėl tiesioginių rinkimų, tačiau jokioje ES antrinėje teisėje (kaip ir daugumoje nacionalinių teisės aktų) jis nereglamentuojamas.

4. Tačiau dėl nesutarimų Taryboje šiuo klausimu bei dėl teisės balsuoti gyvenamojoje valstybėje narėje reglamentavimo, iki 2009 m. rinkimų nebuvo imtasi jokių veiksmų. Šiuo metu Taryba atsisakė spręsti keblų rinkėjų teisių klausimą ir susitelkė tik ties tam tikros nacionalinėms institucijoms tenkančios naštos sumažinimu, kuri kyla tikrinant ar tam tikram asmeniui buvo uždrausta kandidatuoti rinkimuose savo valstybėje narėje. Nors naujuoju dokumento projektu nėra tenkinami labiau ambicingi Parlamento tikslai, juo padaroma keletas nedidelių patobulinimų, susijusių su administraciniu patogumu būsimiems kandidatams ir atitinkamoms valstybėms. Taip pat panašu, kad Taryboje bus reikalaujama pritarimo ir, jei Parlamentas jam neatidėliojant pritars teigiamos nuomonės pavidalu, direktyva pradės galioti dar iki 2014 m. rinkimų.

5. Europos Komisija pritaria naujajai Tarybos pozicijai ir yra pasirengusi įgyvendinti persvarstytas procedūras. Koreliacijos lentelės pridedamos.

6. Pagrindiniai ankstesnių pasiūlymų patikslinimai yra šie:

(a)       Direktyva nėra apimama tiek teisė balsuoti, tiek ir kandidatuoti, o tik teisė kandidatuoti. Taryboje negalima pasiekti susitarimo dėl mechanizmo, skirto išvengti dvigubo balsavimo, reformos.

(b)       Persvarstyto 6 straipsnio 1 dalies pirmojoje frazėje žodžiai „kuriam individualiu sprendimu, priimtu pagal baudžiamąją ar civilinę teisę, buvo atimta ...“ pakeičiami žodžiais „kuriam atskiru teisminiu sprendimu...“. Tuo siekiama įtraukti ir kitų teisminių institucijų, tokių kaip pvz. administraciniai teismai, sprendimus. Toliau keičiama į: „arba administraciniu sprendimu, jei pastarajam sprendimui gali būti taikomos teisės gynimo teismine tvarka priemonės...“ Taip atsižvelgiama į ES valstybių poreikį, kylantį kai administracinio sprendimo užtenka atimti piliečiui teisę balsuoti arba kandidatuoti rinkimuose, tačiau netaikant teisės gynimo teismine tvarka priemonių.

(c)       Taryba keičia Komisijos pasiūlymą siekiant 6 straipsnio 2 dalį pakeisti tokiu pat būdu kaip ir 6 straipsnio 1 dalį.

(d)       Taryba į naują Komisijos pasiūlyto 6 straipsnio 3 dalį įtraukia frazę, kuria siekiama užtikrinti, kad buveinės valstybė narė per 5 darbo dienas pateiktų visą reikalingą informaciją. Be to, pridedama: „ jei gyvenamosios vietos valstybė narė informacijos negauna, kandidatūra vis tiek priimama.“ Tai reiškia, kad kandidatas gali kandidatuoti bet kokiu atveju ir, jei išrinktas, o vėliau pastebėjus klaidą, imamasi priemonių neleisti jam(jai) užimti vietos.

(e)       Naujoje 6 straipsnio 4 dalyje paaiškinami „atitinkami žingsniai“, kurių bus imtasi tokiomis aplinkybėmis.

(f)        Naujoje 6 straipsnio 5 dalyje nurodomi informaciniai punktai informacijai gauti ir perduoti.

(g)       Tarybos modifikuotu 10 straipsniu prie Komisijos pasiūlyto varianto pridedamas reikalavimas kandidatams savo pareiškime nurodyto jų naujausią adresą buveinės vietos valstybėje narėje.

7. Galiausiai, Parlamentas turėtų atkreipti dėmesį į Tarybos direktyvos projektą ir sušvelninti reikalavimus Sąjungos piliečiams, gyvenantiems ES valstybėje, kurios piliečiais jie nėra, teikti savo kandidatūras rinkimuose į Europos Parlamentą. Tačiau Parlamentas primena apie savo norą leisti kandidatams kandidatuoti daugiau nei vienoje rinkimų apygardoje per tuos pačius rinkimus į Europos Parlamentą, nepaisant apsigyvenimo trukmės reikalavimų bei patobulinti pagrindinės teisės balsuoti gyvenamosios vietos valstybėse reglamentavimą. Kito Konvento metu mūsų siekis bus antrinėje teisėje priimti tai, ko yra reikalaujama pirminėje teisėje, t.y. leisti kandidatuoti dviejose vietose (jei atitinkamoje valstybėje narėje tai leidžiama), patikrą paliekant gyvenamosios vietos valstybės kompetencijai ir leisti gyvenamosios vietos valstybei narei nepripažinti buveinės valstybės narės patvirtinto nušalinimo.

8. Konstitucinių reikalų komitetas nusprendė vadovautis supaprastinta procedūra ir greitai pateikti teigiamą nuomonę dėl Tarybos direktyvos projekto, jo nekeičiant ir tikintis, kad nedidelės bet prasmingos reformos bus įgyvendintos iki 2014 m.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus, pakeitimas

Nuorodos

13634/2012 – C7-0293/2012 – COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)

Konsultacijos su EP data

14.2.2007

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

23.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Carlo Casini

9.10.2012

 

 

 

Pakeistas (-i) pranešėjas(-ai)

Andrew Duff

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

9.10.2012

Svarstymas komitete

9.10.2012

 

 

 

Priėmimo data

9.10.2012

 

 

 

Pateikimo data

24.10.2012